Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.11 MB
2017-09-19 10:46:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
169
911
Rövid leírás | Teljes leírás (62.08 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1925-26. tanévről.
XXVII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Brauner Lajos, Filó Ferenc igazgatók.
Nagykanizsa Gyarmati Gy. könyvnyomdája 1926.A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI MAGY. KIR.
y
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. TANÉVRŐL.
XXVII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.A NAGYKANIZSAI MAGY. KIR.
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. TANÉVRŐL.
XXVII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.
Jelentés
az iskolák 1925—26. tanévi működéséről.
Nagykanizsa r. t. város állami elemi népiskolái a folyó tanévvel fennállásuknak 27-ik évét töltötték be. Ezen, közel három évtizedes múltnak utolsó hét esztendejében, vagyis az 1918—19. tanévtől 1924—25. tanévig terjedő időben részint a nagy világégést követő felfordulás, részint a nagy papirhiány és a nyomdai munkálatoknál előállott folytonos áremelkedések miatt iskolai értesítő kiadására gondolni nem igen lehetett. A jelen értesitő, mely igazán dióhéjba van szorítva, kiadását csakis a szülőknek az iskola irányában tanúsított jóakarata és áldozatkészsége hozta létre.
Nem a régi megszokásnak teszünk ezúttal eleget, amikor az iskola f. tanévi értesítőjét kiadjuk, hanem hét év után immár a paedagogiai és társadalmi közs\'zükséglet hozza magával, hogy ebben a határszéli városban működő elemi iskolai tanítóság nemes és fárasztó kulturmunkája a nagy nyilvánosság előtt is ismeretes legyen.
Iskolánk utolsó nyomtatott értesítője, mely két tanév eredményeiről számol be, az 1917—18. iskolai év végén lett kiadva.
A beírások az 1925—26. tanévben mindhárom körzetben 1925. év julius 1—4-ig, a pótbeiratások pedig szeptember 1—3. napjain történtek meg. A Veni Sancte szeptember 5-én volt megtartva, a rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 7-én vették kezdetüket.
Személyi változások. A kir. Tanfelügyelőség Neuwirthné Szabó Mária II. körz. és Bereczky Mária 1. körzeti tanítónők körzetcseréjéhez hozzájárult. Béresné Ferenczy Ida III. körzeti tanítónő a II. körzetbe helyeztetett át. Pintér József II. körzeti róm. kath. hitoktató Szabolcsvármegyébe (Zsuzsánna-major) önálló plébániára kineveztetvén, 1926. év január 3-án eltávozott; helyét január 12-én Rudnyánszky Miklós volt gelsei segédlelkész foglalta el.
Helyettesítések. Az I. körzetben Szabó Józsefné, Honfi Lőrinc és özv. Kumper "Arthurné, a II. körzetben működő tanerők közül pedig hosszabb ideig Horváthné Pécsy Margit, May Margit, özv. Horváth Jenőné és Ács József, a III. körzetben Németh Jenő, Faludyné Meszarics Anna, Girgasch Dezső tanerők helyettesítése vált szükségessé. Ugy őket, mint a rövidebb, 1—2 napig akadályozott kartársakat az igazgatók és a tanítótestület tagjai helyettesitették.
Beiskolázás. Az I. körzetben a tanévben beiratkozott 341 fiu és 295 leánytanuló, összesen 636 mindennapi tanköteles. Az általános tovább-
képző (ismétlő) fiúiskolába 49, a leány továbbképző iskolába 111, összesen 160 tanuló. A II. körzetben ebben az iskolai évben beiratkozott 322 fiu- és 357 leánytanuló, összesen 679 mindennapi tanköteles gyermek. Az általános továbbképző fiuismétlőbe 72, a leányismétlőbe 116 tanuló, összesen 188. A III. körzetben beiratkozott 370 fiu, 337 leánytanuló, összesen 707 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző ismétlőbe 90 fiu és 153 leány, összesen 243 tanuló. A tanév alatti iskolalátogatás elég kedvező volt, l...