Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.8 MB
2017-09-19 12:51:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
179
645
Rövid leírás | Teljes leírás (99.09 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1927-28. tanévről.
XXIX. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Brauner Lajos, Filó Ferenc igazgatók.
Nagykanizsa
Gutenberg-nyomda
1928.A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
É RT ES ÍTŐ J E
AZ 1927—28. TANÉVRŐL.
XXIX. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK :
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GUTENBERG-NYOMDA 1928.
44102
/yjf.
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK .
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1927—28. TANÉVRŐL.
XXIX. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GUTENBERG-NYOMDA
1928.
Jelentós
az 1927—28. iskolai évről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztériumnak 1899- év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendelete folytán Nagykanizsa r. t. város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi népiskolái 1900. január hó 1-től államosittattak s igy intézeteink, mint állami jellegű népiskolák az 1927/28. tanévvel fennállásuknak huszonkilencedik esztendejét töltötték be.
Beiratások. Nagykanizsa r. t. város polgármesterének 8.586/927. sz. hirdetménye alapján a mindhárom körzeti állami elemi népiskolákban az 1927/28. tanévi rendes beiratások úgy a mindennapi, mint az általános továbbképző (ismétlő) tankötelesek részére 1927. év junius 30., julius 1. és 2-án, a pótbeiratások pedig, tekintettel a tanügyi kormánynak a nagyszünidőnek meghosszabbítása tárgyában kiadott 45.800/927. V. számú rendeletére, 1927. szeptember 12. és 13-án tartattak meg. A ja-vitóvizsgálatok szeptember 12. és 13-án, a Veni Sancte pedig szeptember 14-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 15-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az első körzetben az 1927/28. iskolai évben beiratkozott 348 fiú- és 333 leánytanuló, összesen 681 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző (ismétlő) fiúiskolába 44, a leány-továbbképző iskolába 77, összesen 121 tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 405 fiú- és 388 leánytanuló, összesen 793 mindennapi tanköteles gyermek. Az ált. továbbképző fiúiskolába 48, a leányiskolába 103, összesen 151 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 374 fiú- és 338 leánytanuló, összesen 712 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző iskolába 98 fiú- és 159 leány, összesen 257 tanuló.
A város áll. elemi népiskoláiba eszerint 1.127 fiú- és 1.059 leánytanuló, összesen 2.186 mindennapi tanköteles és 190 fiú, 339 leány, összesen 529 ismétlő tanköteles iratkozott be e tanévben.
Az egyes körzeti áll. elemi iskolához tartozó mindkét nembeli mindennapi és ált. továbbképző ismétlő tankötelesek beiskolázása teljesen végre van hajtva, a városi tanács az 1921. évi XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/922. VIII. a. számú Vkm. rendeletet a legnagyobb pontossággal és szigorúsággal kezelte s így a jövő nemzedék állampolgári nevelését, tanítását városunkban az egész vonalon biztosította.
— 4 —
Az ált. továbbképző (ismétlő) tankötelesek beiskolázása némely szülőnek nem volt ugyan ínyére, de a városi tanács ezekkel szemben a törvény szigorát alkalmazta, miért is később ezek is belátták a beiskolázásnak hasznos és üdvös voltát. A hivatalból beírottak száma e tanévben elenyészően csekéiy volt.
A tanév alatti iskolalátogatás a mindennapi tankötelesek részéről kedvező volt, az ismétlő-tankötelesek azonban, különösen az őszi és tavaszi munkálatok beálltakor, nagyobbszámu mulasztást követtek el. Fájdalom, az életviszonyok oly nehezek, hogy a szülők munkáskezét a nagyobb gyermekeknek kell pótolniok, az iskolán...