Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.08 MB
2017-09-19 14:48:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
44
260
Rövid leírás | Teljes leírás (142.92 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1935-36. tanévről.
XXXVII. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa
Gyarmati könyvnyomda
10591A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
I ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935—36. TANÉVRŐL.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI KÖNYVNYOMDA 10591
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935—36. TANÉVRŐL.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK : A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI KÖNYVNYOMDA 10591
Jelentés
az 1935—36. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. év január 1-től államosította s igy iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1935—36. tanévvel fennállásuknak harminchetedik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur rendelete alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolákban az 1935—36. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi-, mint az ált. tovább-képző-iskola tankötelesek részére 1935. évi junius hó 18-án és 19-én, a pótbeiratások pedig szeptember hó 6-án és 7-én voltak.
Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szeptember 9-én volt. A rendes órarend szerinti tanítások szeptember 10-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1935—36. iskolai évben beiratkozott 445 fiu- és 396 leánytanuló, összesen 841 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző leányiskolába 144 tanuló.
A. II. körzetben beiratkozott 371 fiu- és 452 leánytanuló, összesen 823 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző fiúiskolába 95 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 416 fiu- és 370 leánytanuló, összesen 786 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző iskolába 154 fiu-és 196 leánytanuló, összesen 350 ált. továbbképző iskolai tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetében az 1935—36. tanévben beiratkozott 1232 fiu- és 1218 leánytanuló, összesen 2450 tanuló a mindennapi iskolába és 249 fiu-, 340 leánytanuló, összesen 589 tanuló az ált. továbbképző iskolába.
A mindennapi- és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesen megtörtént. Hivatalból beirottak száma e tanévben csekély volt.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása általában rendes volt, kivéve egy-két notorius csavargót, akik elkerülték az iskolát és naphosszat végigkoldulták a várost.
A továbbképző-iskola tanulói több mulasztást követtek el. Sok esetben a nehéz életviszonyok kényszeritették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket már ilyen zsenge korban munkába fogják s igy elvonják őket az iskolától. De itt is gyakran a szülők nemtörődömsége, a gyermekek csavargási hajlama volt a mulasztások oka.
Személyi változások. Özv. Polesinszky Emiiné sz. Zrinyi Ilona áll. tanítónőt a V. K. M. ur saját kérelmére 39 évi eredményes tanítói munka után nyugalomba helyezte. A tanítótestület özv. Polesinszkyné nyugalomba vonulásával szerető kartársat, az iskola pedig nagyon
4
értékes tanerőt veszített. A Miniszter ur a nyugalomba vonuló tanítónőt elismerő okirattal tüntette ki, melyet vitéz Barnabás István tanügyi tanácsos ünnepélyes keretek között adott át.
Kir. Tanfelügyelő ur a III. körzetből az I. körzethez osztotta be szolgálattételre Faludi Gézát, Faludiné Meszarits Annát és özv. Kum-perné Helbek Irént.
A V. K. Miniszter ur Hegedűs Ferenc áll. tanitót Egeraracsáról, Megla Teréz áll. tanítónőt Szegvárról Nagykanizsára helyezte, akik a III. körze...