Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.54 MB
2017-10-17 15:28:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
57
365
Rövid leírás | Teljes leírás (126.48 KB)

A Nagykanizsai M. Kir.
Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1937-38. tanévről.
XXXIX. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa
Gyarmati Gy. könyvnyomdája
11917A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937-38. TANÉVRŐL.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK : A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 11917
IlilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
024891532353534848485323484848532353484853485323534801025323535353532348482353480002535348234823230053484823230200022302024853485353234853480100010202020001022323
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937-38. TANÉVRŐL.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK :
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
»
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 11917
Jelentés
az 1937—38. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. január 1-től államosította s így iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1937—38. tanévvel fennállásuknak harminckilencedik esztendejét töltötték be.
Beiratások. Mindhárom körzetben az 1937—38. tanévre a rendes beiratások úgy a mindennapi, mint az általános továbbképző (ismétlő) tankötelesek részére 1937. évi június hó 14-én és 15-én; a pótbeiratások pedig 1937. szeptember 1-én és 2-án tartattak meg.
Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 4-én kezdődtek. A III. körzetnél (Kiskanizsán) Zalavármegye kb. 1529/1936. sz. határozata értelmében az V—VI. osztályokban és az ált. továbbképző-iskolában szeptember 20-án kezdődött a tanítás.
Beiskolázás. Az 1937—38. tanévre beiratkozott
a mindennapi iskolába az ált. továbbképző-iskolába
I. körzetben 449 fiú- és 384 leánytanuló; — fiú- és 150 leánytanuló,
II. „ 357 „ 455 „ 75 „ -
III. „ 417 „ 387 _123 „ 169
Összesen: 1223 fiú- és 1226 leánytanuló; 198 fiú- és 319 leánytanuló.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása rendes volt.
Az ált. továbbképző iskolában nagyobb volt az igazolatlan mulasztás, mert a nehéz életviszonyok kényszeritették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket már ilyen zsenge korban munkába fogják s igy elvonják őket az iskolától.
A VII. osztály felállítása. Hosszas megbeszélések után sikerült a szülőkkel megértetni, hogy a 12—13 éves gyermekeikre, akik a VI. osztályt elvégezték és a polgári iskolában vagy gimnáziumban nem folytathatják a "tanulást, a VII. osztályba való járás áldásos hatását. A megértést tett követte, mert a folyó tanév elején 25 szülő beíratta fiúgyermekét a VII. osztályba. így sikerült a VII. osztály felállítása 25 tanulóval.
Az ott folyó eredményes munka meggyőzhette az érdekelt szülőket, hogy helyesen cselekedtek, amikor gyermekeik továbbképzését csekély vagy minden anyagi áldozat nélkül biztositották.
Továbbá azt az előnyt is biztositották maguknak a vallás- és közoktatásügyi miniszter 49.000/1937. V. 2. számú rendelet 3. pontja értelmében, hogy azok a tanulók, akik a népiskola VIII. osztályát sikerrel elvégezték, kérelmükre a továbbképző népiskola látogatása alól felmenthetők, az iparos- és kereskedő-tanonciskolai fölvételnél pedig ugy kezelendők, mint azok, akik a polgári iskola negyedik osztályát elvégezték.
4
Ezeknek a nem megvetendő előnyöknek a kihasználására hivjuk fel mindazon szülők figyelmét, akik gyermekeiket bármilyen okból nem akarják a polgári iskoláb...