Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.46 MB
2017-10-18 13:41:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
49
246
Rövid leírás | Teljes leírás (124.88 KB)

A Nagykanizsai M. Kir.
Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1938-39. tanévről.
XL. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1939
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai, Nagykanizsán.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ERTESITOJE
AZ 1938—39. TANÉVRŐL
XL. ÉVFOLYAM
KÖZLIK: A KÖRZETÍ IGAZGATÓK.
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai, Nagykanizsán.
. 1
i i ;•• • P - \'•\'•\' mm I - \'
• fe 8
»ifeaiftetej.-A S - - » \'TJi
nA NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1938—39. TANÉVRŐL.
XL. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
w
NAGYKANIZSA, 1939.
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai, Nagykanizsán.
Felelős kiadó; Filó Ferenc igazgató. Közgazdasági Rt. Nagykanizsa nyomdája.
A nyomdáért felel: Zalai Károly

Jelentés
az 1938—39. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- ós közoktatásügyi Minisztérium 1899. évi december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendedeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezeti községi iskolát 1800. január 1-től államosította s igy iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1938—39. tanévvel fennállásuknak negyvenedik esztendejét töltötték be.
Beiratások. Mindhárom körzetben az 1938—39. tanévre a rendes beiratások 1938. junius hó 17-én és 18-án; a pótbeiratások pedig 1938. szeptember 1-én, 2-án és 3-án voltak.
Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély 1938. szeptember 4-én volt. A rendes, órarend szerinli tanítások szeptember 5-én kezdődtek meg. Az I. körzetnél a VII. és VIII. osztályokban, a 111. körzetnél az V.— VI. osztályokban és az ált. továbbképzőiskolában a tanítás szeptember 20-án kezdődött meg.
Beiskolázás. Az 1938—39. tanévre beiralkozott:
A mindennapi iskolába: Az ált. továbbképző-iskolába:
I. körzetben 487 fiú- és 374 leánytanuló; 58 fiú- és — leánytanuló
II. „ 391 „ és 461 „ — „ és 125
III. „ 408 „ és 372 „ 116 „ és 162
Összesen 1286 fiú- és 1207 leánytanuló; 174 fiú- és 287 leánytanuló.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása rendes volt.
Az ált. továbbképző-iskolában nagyobb volt az igazolatlan mulasztás, mert a nehéz élelviszonyok kényszeritelték a szegénysorsu szülőket, hogy nagyóbb gyermekeiket már ilyen zsenge korban munkába fogják s elvonják őket az iskolától.
VII—Vili. osztály. Örömmel állapítjuk meg, hogy az elmúlt tanévben az I. körzetnél felállított VII. osztály létszáma a folyó tanévben örvendetesen megszaporodott, amennyiben e tanévben a VII. osztály létszáma már 48 volt.
A VIII. osztály felállítása a folyó tanévben sikerült. A VII. osztályt sikeresen elvégzett tanulók a iolvó tanévben folytatták tanulásukat a VIII. osztályban. Az olt folyó eredményes munka meggyőzhette az érdekelt szülőket, hogy helyesen cselekedtek, amikor gyermekeik továbbképzését csekély vagy minden anyagi áldozat nélkül biztosították.
Továbbá azt az előnyt is biztosították maguknak a vallás- é,s közoktatásügyi miniszter 49.000/1937. V. 2. számú rendelet 3. pontja értelmében, hogy azok a tanulók, akik a népiskola VIII. osztályát sif-kerrel elvégezték, kérelmükre a továbbképző népiskola látogatása alól felmenthetők, az iparos- és kereskedő tanonciskolái fölvételnél pedig ugy kezelendők, mint azok, akik a polgári iskola negyddik osztályát végezték el.
Ezeknek a nem megvetendő előnyöknek a kihasználására hivjulc fel mindazon szülők figyelmét, akik gyermekeiket bármilyen okból nem akarják a polgári iskolába vagy gimnáziumba járatni, mert csekély a...