Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.78 MB
2018-01-18 15:24:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
39
259
Rövid leírás | Teljes leírás (143.39 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1936-37. tanévről.
XXXVIII. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
11244

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1936—37. TANÉVRŐL.
XXXVIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK : A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 11244
Jelentés
az 1936—37. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. január 1-től államosította s így iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1936—37. tanévvel fennállásuknak harmincnyolcadik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi iskolában az 1936—37. tanévre a rendes beiratások úgy a mindennapi-, mint az általános továbbképző (ismétlő) tankötelesek részére 1936. évi június hó 26-án és 27-én, a pótbeiratások pedig 1936. évi szeptember hó 4., 5. és 7-én tartattak meg.
Veni Sancte és a tanévnyitó ünnepély szeptember hó 9-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember hó 10-én kezdődtek. A III. körzetiéi Zala vármegye kb. 1529/1936. számú határozata értelmében az V—VI. osztályokban 1936. szeptember 23-án, az ált. továbbképző-iskolában október 3-án kezdődött a tanítás.
Beiskolázás. Az 1936—37. tanévben az I. körzetben beiratkozott 399 fiú- és 364 leánytanuló, összesen 763 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző iskolába 86 fiútanuló.
A II. körzetben beiratkozott 364 fiú- és 455 leánytanuló, összesen 819 mindennapi tanuló. Az általános továbbképző iskolába 143 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 394 fiú- és 391 leánytanuló, összesen 785 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző iskolába 144 fiú-és 177 leánytanuló, összesen 321 ált. továbbképző iskolai tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetében az 1936—37. tanévben beiratkozott 1157 fiú- és 1210 leánytanuló, összesen 2367 mindennapi tanköteles, 230 fiú-, 320 leánytanuló, összesen 550 ált. továbbképző iskolai tanköteles.
A mindennapi- és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesen megtörtént.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása rendes volt, kivéve egykét notorius csavargót, akik elkerülték az iskolát és naphosszat végigkoldulták a várost. Az iskolakerülők száma az elmúlt tanévben örvendetesen apadt. Ezeknek a számát is meg lehetne szüntetni egészen, ha az a néhány szülő éberebb figyelemmel kísérné gyermekeik iskolábajárását és a közönség ne látná el őket adományokkal. Egy-két fillér adománnyal nem segítettek a gyermeken, mert ezek az összegyűjtött filléreket elcukrozták, fagylaltozták vagy elcigarettázták, hanem rászoktatják őket a dologtalanságra és ezekbői lesznek a társadalomra annyira
4
veszedelmes bűnözők. Sokkal helyesebben tenné a közönség, ha a tanítási idő alatt csavargó és kolduló gyermekeknek nem adna semmit és a rendőrőrszem figyelmét felhívná az ilyen gyermekre.
A továbbképző iskolánál is javult a tanulók iskolábajárása, mert a folyó tanévben kevés igazolatlan mulasztás történt. Néhány esetben a nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsú szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket már ilyen zsenge korban munkába fogják s így elvonják őket az iskolától.
I. körzeti áll. el. iskolai tanítónő (1917—1937.) Domonyán 1917—1919-ig, 1919-től a nagykanizsai áll. el. iskoláknál működött. Értékes munkásságával kiérdemelte környezetének és felettes hatóságának teljes elismerését. Hosszabb időn át dacolva a gyilkos kórral végezte nehéz tanitói munkáját, m...