Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.28 MB
2018-01-18 16:11:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
157
432
Rövid leírás | Teljes leírás (80.41 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1942-43. tanévről.
XLIV. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1943
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai
Nagykanizsán

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


a nagykanizsai m. kir.
ÁLLAMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1942.-43. TANÉVRŐL.
xliv. évfolyam
KÖZLIK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK
NAGYKANIZSA - 1943.
Kiadták az állami népiskolák igazgatóságai Nagykanizsán
a nagykanizsai m. kir.
ÁLLAMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1942.-43. TANÉVRŐL.
xlív. évfolyam
KÖZLIK :
A KÖRZETI IGAZGATÓK
NAGYKANIZSA - 1943.
Kiadták az állami népiskolák igazgatóságai Nagykanizsán
:

: ^ -Jm, i \'93166 Közgazdasági R.-í. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért Jelel: Zalai Károly.

Felelős kiadó: vitéz Filó Ferenc igazgató

Jelentés
az 1942—43. tanévről.
A hála és szeretet szava szálljon a messze idegenben küzdő hős honvédeinkhez, akik életükkel és vérükkel védik édes hazánkat otthonunkat. A jó Isten áldása kísérje hős küzdelmüket, segítse őket a harcban és engedje meg, hogy mihamarább győzedelmesen hazatértérhessenek.
Iskoláink — mint állami jellegű iskolák — a folyó tanévvel fennállásuknak 44. esztendejét töltötték be.
Beiratások. A rendes beírások 1942. szeptember 3., 4.-én és 5.-én voltak. Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szeptember 8.-án volt. Az alsó tagozatban a tanítás szeptemben 9.-én kezdődött. A felső tagozatban az I—II. körzetben október 1-én, a III. körzetben az V—VI. oszt.-ban szeptember 20.-án, a VII—VIII. oszt.-ban október 16.-án.
Beiskolázás. Az 1942—43. tanévre beiratkozott:
a mindennapi iskolába: a gyakorló évre:
I. körzetben 515 fiú- és 266 leánytanuló; 9 fiú- és — leánytanuló
II. „ 335 „ 546 „ - „ 13
III. „__ 475 „ 431 „ 22 14 _
Összesen 1325 fiú- és 1243 leánytanuló; 31 fiú- és 27 leánytanuló
A tankötelesek — kevés kivétellel — rendesen jártak iskolába.
Személyi változások. Halálozás.
Zsigmond József I. körzeti áll. népiskolai igazgató 1910—1943-ig mint népiskolai tanító és igazgató működött. 1932. július 29-től állt az I. körzeti állami iskola élén. Mindenütt odaadással végezte nemes tanítói munkáját; a tanítótársak szeretetét, ismerőseinek, felettes hatóságának tiszteletét vívta ki magának. A világháborúban 1914. július 28-tól 1918. november 7-ig teljesített katonai szolgálatot. Ebből 15 hónapot a harctéren töltött. Polgári hivatásába mint tart. főhadnagy tért vissza. Az iskola gondnokságának jegyzője volt. A városi képviselőtestületnek tagja, Zala vármegyei Ált. Tanítóegyesületnek elnöke s mint ilyen tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak. Számos katonai kitüntetés és polgári elismerés tulajdonosa. A kérlelhetetlen halál mindnyájunk megdöbbenésére 1943. január 18.-án oltotta ki váratlanúl nemes életét. A tanítóság mély megilletődéssel vette tudomásul a hirtelen elhunyt kartárs halálhírét és mély részvéttel kísérte utolsó útjára. Nyugodjék békében! Emléke örökké élni fog közöttünk.
4
Nyugdíjazás. Bogdán Dezső áll. tanítót a V. K. M. Úr saját kérelmére 1943. február 1-én, hadi éveinek beszámításával 40 évi szolgálattal nyugdíjazta. Távozását őszintén fájlaljuk, mert példaadóan buzgó, lelkiismeretes tanítót és szeretetreméltó kartársat vesztettünk benne. Lehoczky Mária I. körzeti áll. tanítónő családi körülményeinek megváltozása miatt 1943. február 3.-án lemondott állásáról. Távozását sajnálattal vett...