Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.55 MB
2018-02-23 10:13:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
37
223
Rövid leírás | Teljes leírás (157.85 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1933-34. tanévről.
XXXV. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1934
Gutenberg és Délzalai Nyomda
60875

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
Állami el. népiskolák
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1933—34. TANÉVRŐL.
XXXV. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA) 1934.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
COB7S
\'H^m^w^F^^v mt w w w w wmwwwwwwmwwmw
-
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
Állami el. népiskolák
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1933—34. TANÉVRŐL.
XXXV. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
w t
»ZCEMbEfr
NAGYKANIZSA, 1934. GUTENBERG ÉS OÉLZALAI NYOMDA
60875
Jelentés
az 1933—34. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1889. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1PUC. év január 1-töl államosította s igy iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1933 34. tanévvel fennállásuknak harmincötödik esztendejét töltötték be.
Beiratások A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1933-34. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi-, mint az ált. továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1933. évi junius hó 26. és 27-én, a pótbeiratások pedig 1933. évi szeptember 12., 13. és 14-én tartattak meg. Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szeptember 15-én volt. A rendes órarend szerinti tanítások szeptember 16-án kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1933-34. iskolai évben beiratkozott 360 íiu- és 377 leánytanuló, összesen 737 mindennapi tanköteles. Az általános továbbklépző- (ismétlő) leányiskolába 161 tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 474 fiu- és 456 leánytanuló, összesen 930 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) fiúiskolába 108 tanuló
A III. körzetben beiratkozott 428 fiu- és 433 leánytanutó, összesen 861 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző (ismétlő) iskolába 153 fiu-és 157 leánytanuló, összesen 310 általános továbbképző-iskolái tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetébe az 1933—34. tanévben beiratkozott 1262 fiu- és 1266 leánytanuló, összesen 2528 mindennapi tanköteles és 261 fiu- és 318 leány-, összesen 579 általános továbbképző-iskolái tanköteles
A mindennapi- és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesei, végre lett hajtva. Polgármester ur az 1921. XXX. t.-v. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. VII. a. számú V. K. M. rendelet szellemében járt el s igy biztosította az ifjúság nevelését és tanítását. A hivatalból beírattak száma e tanévben csekély volt.
A mindennapi,tankötelesek iskolábajárása általában rendes volt. Sajnos azonban, van még mindig néhány notórius kolduló gyermek és muzsikálni járó egy-két muzsikus-gyermek, akik bi|£>ny igen gyakran elkerülték az ¿sl.ólát. Ezen a bajon csak ugy lehet segíteni, hogy áz iskolának és a hatóságnak a társadalom is segítségére jön azzal, hogy a kolduló és muzsikáló-gyermekeket a tanítási idő alatt irgalmatlanul elkergetik, nem adnak nekik semmit, s így a gyermek és annak szülei is belátják a csavargás céltalanságát. Megnyugtatjuk a közönséget, hogy ezek sem maradnak segítség nélkül, n ert az iskolában a különböző jótékonysági egyletek és a város gondoskodása révén megkapják a szükséges ruhasegélyeket. A továbbképző-iskola
4
tanulói nagyobb mulasztásokat követtek el. Sok esetben a nehéz életviszonyok kényszeritették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s így elvonják őket az iskolától. De itt is gyakra...