Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.45 MB
2018-02-23 11:08:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
43
273
Rövid leírás | Teljes leírás (160.08 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1934-35. tanévről.
XXXVI. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1935
Gutenberg és Délzalai Nyomda
64610

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1934—35. TANÉVRŐL.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAAYKANIZS A. 193S. GUTENBERG ES DÉL-ZALAI NYOMDA
•4610
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ERTESITŐ JE
AZ 1934—35. TANÉVRŐL.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
Vff *
Nagykanizsa. <93s. GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
64610
Jelentés
az 1934—35. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium
1899. év december 20-án 94.526/18919. sz_ alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit
1900. év január 1-től államosította s igy iskoláink mint állami jellegű ¡népiskolák az 1934—35. tanévvel fennállásuknak harminchatodik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1934—35. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi-, mint az ált. továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1934. évi junius hó 25. és 26-án, a pótbeiratások pedig 1934. évi szeptember 10-én tartattak meg. Veni Sancte és tanévinyitó ünnepély szeptember 11-én volt. A rendes órarend szerinti tanítások szeptember 12-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1934—35. iskolai évben beiratkozott 393 fiu- és 396 leánytanuló, összesen 789 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) fiúiskolába 106 tanuló.
\\ II. körzetbe beiratkozott 407 fiu- és 439 leánytanuló, összesen 846 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) leányiskolába 122 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 435 fiu- és 405 leánytanuló, összesen 840 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) iskolába 145 fiu-és 180 leánytanuló, összesen 325 általános továbbképző-iskolái tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetébe az 1934—35. tanévben beiratkozott 1235 fiu- és 1240 leánytanuló, összesen 2475 mindennapi tanköteles és 251 fiu- és 302 leány-, összesen 553 általános továbbképző-iskolái tanköteles
A ¡mindennapi- és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesen végre lett hajtva. Polgármester ur az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. VII. a. számú V. K. M. rendelet szellemében járt lel s igy biz-tositótta az ifjúság nevelését és tanítását. A hivatalból be-. Írottak száma e tanévben csekély volt. . j
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása általában rendes volt. Sajnos, a folyó tanévben is megtörtént, hogy néhány gyermek bizony gyakran elkerülte az iskolát,, ezek azután naphosszat végig koldulták a várost, a muzsikus gyermekek muzsikálni jártak. Ezen a bajon csak ugy tudunk \'segíteni, ha laz iskolának és a hatóságnak a társadalom is segitségére jön azzal, hogy a kolduló és muzsikáló gyermekeket irgalmatlanul (elkergetik, nem adnak} nekik semmit s igy a gyermek és annak szülei is belátják a csavargás céltalanságát. Megnyugtatjuk a közönséget, hogy ezek sem maradnak se, gitség nélkül, mert az iskolában a különböző jótékonysági egyletek és á város gondoskodása révén megkapják a szükséges ruhasegélyeklet.
A továbbképző-iskola tanulói íöbb mulasztást követtek el- Sok esetben a nehéz életviszonyok kényszeritették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s igy elvonják őket az iskolától. De itt (is gyakran a szülők nemtörődömsége, a gyermekek csavargási hajl...