Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.45 MB
2018-02-23 11:08:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
43
272
Rövid leírás | Teljes leírás (160.08 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1934-35. tanévről.
XXXVI. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1935
Gutenberg és Délzalai Nyomda
64610

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1934—35. TANÉVRŐL.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAAYKANIZS A. 193S. GUTENBERG ES DÉL-ZALAI NYOMDA
•4610
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ERTESITŐ JE
AZ 1934—35. TANÉVRŐL.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
Vff *
Nagykanizsa. <93s. GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
64610
Jelentés
az 1934—35. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium
1899. év december 20-án 94.526/18919. sz_ alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit
1900. év január 1-től államosította s igy iskoláink mint állami jellegű ¡népiskolák az 1934—35. tanévvel fennállásuknak harminchatodik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1934—35. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi-, mint az ált. továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1934. évi junius hó 25. és 26-án, a pótbeiratások pedig 1934. évi szeptember 10-én tartattak meg. Veni Sancte és tanévinyitó ünnepély szeptember 11-én volt. A rendes órarend szerinti tanítások szeptember 12-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1934—35. iskolai évben beiratkozott 393 fiu- és 396 leánytanuló, összesen 789 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) fiúiskolába 106 tanuló.
\\ II. körzetbe beiratkozott 407 fiu- és 439 leánytanuló, összesen 846 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) leányiskolába 122 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 435 fiu- és 405 leánytanuló, összesen 840 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) iskolába 145 fiu-és 180 leánytanuló, összesen 325 általános továbbképző-iskolái tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetébe az 1934—35. tanévben beiratkozott 1235 fiu- és 1240 leánytanuló, összesen 2475 mindennapi tanköteles és 251 fiu- és 302 leány-, összesen 553 általános továbbképző-iskolái tanköteles
A ¡mindennapi- és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesen végre lett hajtva. Polgármester ur az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. VII. a. számú V. K. M. rendelet szellemében járt lel s igy biz-tositótta az ifjúság nevelését és tanítását. A hivatalból be-. Írottak száma e tanévben csekély volt. . j
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása általában rendes volt. Sajnos, a folyó tanévben is megtörtént, hogy néhány gyermek bizony gyakran elkerülte az iskolát,, ezek azután naphosszat végig koldulták a várost, a muzsikus gyermekek muzsikálni jártak. Ezen a bajon csak ugy tudunk \'segíteni, ha laz iskolának és a hatóságnak a társadalom is segitségére jön azzal, hogy a kolduló és muzsikáló gyermekeket irgalmatlanul (elkergetik, nem adnak} nekik semmit s igy a gyermek és annak szülei is belátják a csavargás céltalanságát. Megnyugtatjuk a közönséget, hogy ezek sem maradnak se, gitség nélkül, mert az iskolában a különböző jótékonysági egyletek és á város gondoskodása révén megkapják a szükséges ruhasegélyeklet.
A továbbképző-iskola tanulói íöbb mulasztást követtek el- Sok esetben a nehéz életviszonyok kényszeritették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s igy elvonják őket az iskolától. De itt (is gyakran a szülők nemtörődömsége, a gyermekek csavargási hajlama volt a mulasztások oka.
Személyi változások. Dr. Halászné Vaszary Gabriella I. körzeti áll. el. jsk. tanitónő 1935. március 1-én lemondott (állásáról.
Koronczy Gizella I. körz. áll. tanitónő 1935. május 1-el, vitéz Somos-kéryné Scheffer Gizella II. körz. áll. tanitónő 1935. junius 1-el, egészségi okokból, saját kérelmükre nyugalomba helyeztettek.
I P. Mibolesek Miklós III. körzeti hitoktatónak felettes hatósága más beosztást adott, helyébe 1934- szeptember 1-el P. Bánás Gyulát bizta meg a hitoktatással, akit 1935- február 1-el az esztergomi rendi gimnáziumhoz helyezte; át, helyébe P. Jahoda Mansvéd ferences atyát küldte az iskolához róm. kath. hitoktatónak.
A tanítótestület tagjainak szabadságolása. Egy-két órára, vagy egy-két napra terjedő mulasztásokon kivül súlyosabb betegségek miatt a következő tanerők voltak hosszabb ideig szabadságon :
I. körzetnél : Szabóné Németh Erzsébet, özv. Polesinszkyné Zrínyi Iloina.
II. körzetnél : Erdélyiné Ábrahám Katalin és vitéz Somoskéryné Scheffer Gizella.
III. körzetnél : Bőczyné Németh Ilona és özv. Kumpertné Helbek Irén áll. tanítónők.
A helyettesítéseket mindhárom körzetben az igazga/ók és a tanítótestületek tagjai végezték.
A tanulók egészségi állapota. A folyó tanévben a gyermekek egész-ségi állapota nem volt jó, kisebb betegségek (szamárköhögés, elszórtan kanyaró és diftería) miatt több gyermek mulasztott. Az influenza járvány-szerű fellépése miatt a városi tiszti orvosok előterjesztésére az Alispán ur az I. és II. körzeti iskolákat március 12-től március 17-ig, a III. körzeti iskolákat pedig március 20-tól március 27-ig bezáratta. Szerencsére a járvány enyhébb lafolyásu volt. A tanítótestületek éber figyelme, a tiszti orvosok gyors és hatásos beavatkozása több ízben mentette meg a gyermeksereget a veszedelmes, ragályos betegségek továbbterjedésétől, bár itt is a nagy szegénység nagyon megnehezitette az iskola dolgát, mert eltagadták, nem jelentették a gyermek betegségét. Volt nem egy eset, hogy könnyebb lefolyású ragályos betegséggel továbbra is küldte a szülő a gyermekét az iskolába, míg végre a tanitó felismerte a betegséget és hazaküldte a gyermeket.
A szegénység, a nincstelenség mind jobban nyomja rá a (bélyeget a serdülő gyermekekre. Évről-évre több a gyengén fejlett gyemek az I. osztályokban, akiknle!lí> gondos megvizsgálása, orvosi kezelése válna szükségessé, mert a vérszegény, lappangó betegségekkel küzdő, hiányosan táplált gyermek nem tud haladni az iskolában. A helyes állapot az volna, ha a tanév elején az iskola-orvos tüzetesen megvizsgálna minden gyermeket és megadná a szülőknek a gyermek egészségére vonatkozólag az észrevételeit és a további tennivalókat beszélné meg vele. A teljesen vagyontalan gyermekek gyógykezelését elvégezné. A tanítótestületi tagok figyelmét felhívná a gyermekek testi fogyatkozásaira. A tanév folyamán állandóan figyelné a gyermekek egészségi állapotát és a gyermekek megbetegedése esetén megtenné a szükséges intézkedéseket. A gyermekek egészségének megóvására és testi fejlődésének elősegítésére rendkívül áldásos és eredményes volna az iskola-orvos működése.
5
A lefolyt tanévben ugy a szemvizsgálat, mint a himlő elleni ujraoltás mindhárom körzetben a kitűzött időben elvégeztetett.
Halálozás 2 esetben volt. II. körzetnél Szabó Mária VI. oszt. tanuló, III. körzetben Bregovics Katalin I. vegy. oszt. Ujnuló.
Nyugodjanak békében !
Vallásos nevelés. Mindhárom körzet tanítótestülete az intézeti hitoktatókkal karöltve nagy gonddal végezte a tanulók vallásos érzésének fejlesztését, elmélyítését. A lanilás a magyar Hiszekegy és alkalmi ima elmondásával kezdődött és végződött. Az egyes vallásfelekezelek tanulói a hitoktatók és tanitótestületi tagok vezetése mellett tettek eleget vallási kötelezettségeiknek. A tanulók a tanév folyamán minden vasár- és ünnepnapon résztvettek az istentiszteleteken, ¡nemkülönben a feltámadási, keresztjáró- és Urnapi körmeneteken. A tanulók két-három hetenként elvégezték ,a szent-gyónást és áldozást. Ünnepélyes keretek között történt meg mindhárom körzet III. osztályos tanulóinak első szent áldozása, amely magasztos aktust közös reggeli követett.
1 Az I. körzet első áldozóit az Oltáregylet nemesszivü hölgyei látták vendégül, a II. körzeti első szentáldozók megreggeliztetését a Szociális Misszió a Leányklubbal karöltve rendezte meg, az erre a célra befolyt ¡nemes adományokból. A III. körzet első áldozóit a Szent Ferenc III. rendje, a Leányegylet és a Szociális Misszió látta vendégül és tette reájuk nézve emlékezetessé ezen kedves napot.
A vallásos és hazafias szellem ápolását, fejlesztését — amelyre oly égető szükségünk van a mai korban — szolgálták mindhárom körzetben a hitoktatók vezetésével oly nemesen gondolkodó gárda-gyűlések is, amelyeken a III.—VI. osztályos tanulók vettek részt.
Ugyancsak a hitoktatók és a tanitótestületi tagok vezetése mellett mindhárom körzetben a róm. kath., ág. hitv. és református vallású felsőbb osztályú tanulóikból egy-egy templomi gyermek-énekkar is alakult, amelyek egyházi énekeikkel nagyban emelték az egyes vallásfelekezetek istentiszteleteinek fényét és magasztosságát.
Tanulóink résztvettek az 1934. december 7-én Nagykanizsára érkező Schvoy Lajos székesfehérvári püspök fogadtatásán.
A tanulók erkölcsi élete, iskolai fegyelme. A nap-nap után soksok gonddal küzdő, ;n©héz anyagi viszonyok között élő sok szülő nem tudott kellő gondot fordítani a gyermekek nevelésére, sőt voltak oly szülők js, akik koldulni, muzsikálni küldték gyermekeiket, igy elvonták őket a rendszeres oktatástól csak azért, hogy egy-két fillért keressenek. Ezzel munkakerülésre, utcai csavargásra szoktatták gyermekeiket. Az utcai csavargás nagy veszélyt jelent a gyermekek erkölcsi fejlődésére. Ezen csavargókból, iskolakerülőkből kerültek ki a heti- és országosvásárok tolvajai. Sajnos, a lopás, csavargás,, iskolakerülés a folyó tanévben is többször előfordult), különösen olyan gyermekeknél, ahol a szülők egész nap munkában voltak távol az otthontól, igy a gyermekeik a tanításon kivüli szabad idejüket az utcán töltötték felügyelet nélkül. A nevelés mindinkább az iskolára hárult át. A tanítótestületek mindent elkövettek, hogy a hatóságok, szülők segítségével a rossz útra tért gyermekieket a további romlástól megmentsék. Teljes eredményt e téren csak akkor érnek el a tanítótestületek, ha az egyes körzeteknél fel lesznek állitva a napközi otthonok, ahol a fenlemli-tett tanulók egész napon át felügyelet alatt lesznek.
A valláserkölcsi nevelés mellett a tanítótestületek nagy súlyt helyeztek a gyermekek hazafias szellemben való nevelésére. Nem mulasztottak el egyetlen alkalmat sem, amikor a fogékony lelkükbe hintették a drága ha-
6
zánk iránti szerietet magvait. A tanítótestületek a gyermiekekkel szembeni tanúsított szeretetteljes bánásmód és folytonos nevelés mellett, mindenkor tapintatosan, az utasításokban foglalt követelmények szerint teljesítették a fegyelmezést.
Igazgatói értekezletek. A három körzet igazgatója a tanév folyamán négy igazgatói értekezletet tartott, melyen az iskolákra vonatkozó közös ügyeket beszélték meg.
Tantestületi értekezletek. Az egyes igazgatói körzetek tanítótestületei a lefolyt tanévben egymástól függetlenül megtartották az elő- és záró-, nemkülönben midnen hónapban a kívánt havi értekezletet. Az értekezletek főtárgyát az egyes osztályok bel- és tanulmányi állapotáról szóló jelentések, a »Néptanítók Lapjá«-bam megjelent módszertani cikkek és tanítási tervezetek ismertetése képezte. Ezenkívül az egyes körzetekben a tanítótestületek tagjai havonkint felváltva egy gyakorlati tanítást, vagy egy pedagógiai értekezletet tartottak. A gyakorlati tanítások és pedagógiai értekezletek a továbbképzést szolgálták. Továbbá megbeszélés tárgyát képezte a Vallás-és Közoktatásügyi Miniszter ur 59.067/1932. ,VIII./d. sz. rendelete, mely az elemi iskolák gyakorlati irányú működésének kimélyitéséről szól.
Az -értekezletek állandó tárgya volt az elmúlt tanévben kiadott részletes utasítás kimerítő ismertetése. Részletes megbeszélés tárgyát képezte a szabadban való oktatás mikénti keresztülvitele, gyakorlati alkalmazása.
Szülői értekezletek. Az egyes körzetekben a lefolyt tanévben 3-3 szülői értekezlet tartatott, melyen a szülők, gondviselők nagy számban megjelentek. A szülők kezdik megérteni ama nagy horderejű intenciót, amelyet a tanügyi kormány az értekezletek megtartásával elérni óhajt. Szülő, gondviselő kezdi belátni az értekezletek hasznát, üdvét; a Szülői ház és az iskola közötti kapocsnak a szükségszerűségét, hogy a jövő nemzedék helyes irányban yaló és céltudatos nevelése minél biztosabb legyen. — Ezen értekezlete-\' ken a valláserkölcsi ¡nevelés fontosságáról, a család és az iskola együttműködésének ¡szükségességéről, a takarékosságra ¡nevelésről, a család és gyermekvédelemről és egyéb nevelési problémákról volt szó- A tanulók szavalatai és énekei tették változatossá az értekezleteket. Az értekezletek után a ¡szülők, gondviselők behatóan érdeklődtek az osztályvezetőknél gyermekeik magaviselete, szorgalma és tanulmányi előmenetele iránt, melyeknek igen üdvös haszna volt.
Örvendetes tény, hogy a szülők, gondviselők igen nagy száma belátja a szülői ertefiesdetek felbecsülhetetlen értékét, sajnos még mindig vannak elég nagy számban szülők, különösen a szegényebb ¡néprétegből, akik nem törődnek a szülői értekezletekkel, azokat nem látogatják, pedig az ott elhangzottakból épen ők tanulnának, okulnának a legtöbbet gyermekeik helyes nevelése érdekében. Reméljük ,hogy a tervszerű munka őket is jobb \'belá-fásra fogja bírni és a jövőben ők sem maradnak el.
Hazafias és iskolai ünnepélyek.V. K. M. ur részéről elrendelt ünne-, pélyek mindhárom körzetbein meg lettek tartva. Megtartották az iskolák azi ,évnyitó ünnepéllyel kapcsolatban a zászlóünnepélyt, október 6-án a vértanuk ünnepét, március 15-én a szabadság ünnepét, május 2-án az ezredévi emlékünnepet, május egy-egy vasárnapján „tartották meg az iskolák a szülök nagy érdeklődése mellett az »Anyák Napját.« örömmel tapasztalják a tanítótestületek, hogy a nálunk rövid múltra visszatekintő ünnnepség milyen mély nyomokat hagytak a szülök és a társadalom lelkében. Az anyáknapi ünnep az, amikor az anya szive öisszedpbban a gyermek szivével és nagybainielő-segiti a szeretet elmélyítését. j
Az iskolák méltó keretek között ünnepelték meg a Kormányzó ur őfőméltósága magas Születés- és névnapját.
7
Október utolsó hetében felkeresték az iskolák a hősök temetőjét, lahol lerótták a kegyelet adóját.
November 5-én Szent Imréről, november 19-én Arpádházi szent Erzsébet magyar szentekről, a magyar ifjúság örök példaképeiről emlékeztek mteg az iskolák. December 11-én a trianoni hősökről való megemlékezés alkalmával a magyar katona hősiessége, december 14-én a soproni népszavazás évfordulója alkalmával Sopron város lakosságának hazafias magatartása, ezeréves hazájához való hü ragaszkodása lett a gyermekek lelkivilága elé állítva.
Április 8-án tartotta meg az iskola II. Rákóczi Ferenc emlékünnepét. Junius 4-én emlékeztek meg az iskolák a »Trianoni gyásznapról«, amikor ismételten felhívták a gyermekek figyelmét a trianoni békeszerződés alá-irásával ért véghetetlen igazságtalanságra. Május 26-án résztvettek az iskolák a 48-as gyalogezred hősi emlékoszlopa előtt lefolyt hősök emlékünnepén, mely alkalommal megkoszorúzták az emlékoszlopot.
Április 1-én tátották meg az iskolák az alkohol ellenes napot, amikór a gyermekekkel megismertették az alkohol káros hatását az emberi szervezetre. Résztvettek a gyermekek az Orsz. Magyar Alkoholellenes Egyesület iskolai dolgozatok pályázatán, melyen Bolf Katalin VI. oszt., Baj Annán Kálovics Erzsébet, Kálovics György, Bagonyai Antal, Poloi Ferenc, Sneff Károly könyvjutalmat nyertek- Mujzer László, Baj György, Horváth László,, Faics György V. és VI. oszt. tanulók 1—1 röpiratot kaptak kiváló dolgozat taik elismeréséül.
Május hónap folyamán tartotta meg mindhárom1 körzet gazdag műsorral, faültetéssel és kirándulással kapcsolatban a »Madarak és fák napját«.
Október 31-én tartotta meg minden iskola a takarékossági napot. Október hó folyamán tartották meg az egyes osztályokban a magyar ipar .pártolásáról szóló tanításaikat. Majd a tanév folyamán minden alkalmat megragadtak, hogy a gyermekeket a magyar ipar, a magyar termények pártolására és a taKarékosságra neveljék. Junius első napjaiban a magyar könyv véghetetlen nagy értékét, kulturális fontosságát ismertették és a magyar könyv szeretetére buzdították növendékeiket.
\' Junius 5-én folyt le az I. és II. körzet közös tornaünJiepélye a Zrínyi sportpályán, melyet a szülök, a tanügybarátok százai nézitek végig. A tornaünnepélyen a szabad-, utánzó- és zenés-gyakorlatok, a játékok, talajtornák, gulaalakitások % az atlétikai részek az iskolai testnevelés terén kifejtett tervszerű munkáról tanúskodtak.
Május 26-án tartotta meg a 111. körzet (Kiskanízsán) a tornaünnepélyt, mely alkalommal a szülök és sportbarátok ismét gyönyörködhettek a gyermekek preciz gyakorlataiban és a sport terén elért nagy eredményben.
Junius 9—17-ig volt meg a körzetekben a kézimunka-, rajz- és írásbeli munkák kiállítása^ melyet a szülők és tanügybarátok nagy számban néztek\' meg es gyönyörködtek gyermekeik sikeres munkáiban. Junius 17-én tartották meg az évzáröünnepélyt.
Mindhárom körzetben előadásra került a karácsonyi időszakban egy egy alkalmi színdarab, melyek a szeretet elmélyítését szolgálták a gyermekek fogékony lelkében.
Igazgatók iskolalátogatása. Mindhárom körzet áll. el. iskolák igazgatói az 1934—35. iskolai év folyamán a saiát körzetük osztályait minden hónapban meglátogatták. Az iskolalátogatásokról és az ott tapasztaltakról az igazgatók a rendes havi gyűléseken beszámoltak a vezetésük alatt álló tanitótestületnek.
Iskolalátogatás. Az iskolákat a lefolyt tanévben meglátogatta az egy. ker. tanfelügyelői teendők alól felmentett Kreutzer Dezső tb. kanonok
8
esperes, aki hosszú időn át nagy szeretettel és odaadással irányította iskoláinkban a vallásoktatást, a valláserkölcsi nevelést, Kiss István zalaszentbalázsi esperes-plébános kíséretében, akit a megyéspüspök ur bizott meg egy. ker. tanfelügyelői teendőkkel. Az egy. ker. tanfelügyelő és a plébános elnöklete alatt folytak le a hittanvizsgák. Az ág. ev. vallású tanulókat meglátogatta egyik hittanórán Horváth Lajos gyékényesi ev. lelkész, kerületi esperes- Az osztályvizsgálatokat a gondnoksági tagok, szülők és tanügy-barátok szép számmal látogatták.
Hivatalos iskolavizsgálat. Vitéz dr. Barnabás István Zalavármegye vezető kir. tanfelügyelője, március 26-28-ig az I. körzeti iskolákban tartott hivatalvizsgálatot, aki ez alkalommal a legteljesebb elismerését és megelégedését fejezte ki ugy az igazgató, valamint a tanítótestület munkája felett. Dicsérettel szólt az egyes osztályokban tapasztalt tanítási eredményről, fegyelemről, nemkülönben az épületekben, tantermekben és iskolák udvarain látott példás rendről, csinről és tisztaságról. Megtekintette és miintaír szerűnek találta a Zsigmond József igazgató által a Teleki-utcai iskola cca 400 négyszögöl kertjében létesített gyümölcsöst, konyhakertet és faiskolát. Nevelési szempontból fontosnak és szükségesnek tartja, hogy a kert az iskolák növendékeinek esztendőinként 12 alkalommal bemutattas-sék. örömmel látta a tanítótestület harmonikus együttműködését és azt az emelkedett szellemet, miely iugy az igazgatót, mint a tanítótestület tagjait nehéz, de magasztos hivatásuk végzésében vezeti.
Dr. Medve István kir. s. tanfelügyelő február 25—27-ig hivatalos látogatást végzett a II. körzeti iskoláknál. \\Az egyes osztályokban tapasztalt eredmény felett teljes elismerését fejezte ki a tanítótestület minden egyes tagjának, örömmel látta a tervszerű, összhangzatos pedagógiai munkát. a vallásierkölcsös, hazafias nevelést, a rendet és tisztaságot. Dicsérettel szólt a tanítótestület harmonikus, megértő együttműködéséről, lelkes munkaszeretetéről, amit kifejt ugy az iskola négy fala között, mint az iskolán kívüli társadalmi életben. Elismerését fejezte ki Filó Ferenc igazgatónak az iskolánál tapasztalt eredményért, az iskola szegény gyermekeinek gondozásáért és az iskolánkivüli népművelés terén kifejtett eredményes munkáért.
Az áll. elemi népiskolák tanszemélyzete. Nagykanizsa megyei város mindhárom körzeti áll. elemi iskoláiban az 1934-35. tanévben 56 tanerő működött, akik közül 3 igazgató és 53 osztálytanító. Az 53 osztálytanító körzeti beosztása a következő : .
I. körzetben működött 1 igazgató és 17 osztálytanító (férfi 7, nő 10)
II. „ „1 „ „ 18 . (férfi 7, nő 11)
III. , 1 „ „18 „ (férfi 9, nő 9)
Összesen 3 igazgató és 53 osztálytanító (férfi 23, nő 30)
I. körzetnél Dr. Halászné Vaszary Gabriella 1935. március l.el lemondott állásáról, rtoronczy Gizella 1935. május 1-el, a II. körzetnél vitéz So-moskéryné Scheffer Gizella 1935. junius 1-el nyugalomba vonult.
Állami iskolai gondnokság. Az állami iskolai gondnokság a most lefolyt iskolai évben ¡a szükséghez képest tartott ülést, amelyen az iskola költségvetési, számadási, nemkülönben egyéb iskolai ügyek kerültek tárgyalás és elintézés alá. A magyar nemzeti népoktatás iránti ügyszeretet és gondosság mindenkor megértő szivre talált a gondnokság minden tagjában.
A tanítótestületek iskolánkivüli működése. A tanitótestületi tagok tevékeny munkásságot fejtettek ki az iskolánkivüli népmüvelés terén is. Filó Ferenc igazgató, a helybeli népművelési bizottság gondnoka, tevékeny munkát fejtett ki a folyó tanévben megtartott iskolánkivüli muiri-
9
kák megszervezésében az iskolák és a különböző társadalmi egyesületek segítségével. Meg lett tartva 126 előadás, abból vetítőgépes előadás 14 volt. Az előadásokat zene-, énekszámok és szavalatok egészítették ki. Elhangzott 133 zeneszám, 60 énekszám és 48 szavalat. Előadásokat tartottak : Béres János, Arató Boldizsár, Filó Ferenc, Perlaki István, Nádor György, Szebeni Dezső áll. tanítók, Bánáti József, Stampf Győző, Tóth József állástalan okleveles tanítók és más társadalmi egyének. 1
Örvendetes jelenség, hogy a folyó évben a gazdáink is belekapcsolódtak a népművelési előadásokba. Különösen nagy volt a gyümölcsfa termelésről tartott előadások látogatottsága. Az előadások 4 napos gyümölcstermelési tanfolyammal kezdődtek, majd Ketting Ferenc polg. isk. tanár 12 előadásban ismertette a gyümölcsfák nevelését, ápolását és védelmét. Ezen előadások eredménye, hogy a Gyümölcstermelők Orsz. Egyesületének helyben közel 100 tagja lett.
Filó Ferenc igazgató vezetése mellett lett megtartva kettő 60 órás álapismeretterjesztő tanfolyam1 63 katona hallgatóval. A tanfolyam ünnepélyes megnyitása 1934. november 12-én volt, melyen megjelent vitéz Liszkay Viktor ezredes, állomásparancsnok több tiszt kíséretében. A hallgatói hetenként kétszer két órára (este 6-8 óráig) jelentek meg az előadás sokon, ahol írásból, olvasásból, fogalmazásból, számolásból; mérésből és\' egyéb ismeretekből sajátították el az alapismereteket. A tanítást Arató Boldizsár, Béres János, Filó Ferenc, Kemenesy István, Németh Jenő; Óvári József áll. tanítók végezték.
:935. november 12-én nyílt meg 40 katona hallgatóval 60 órás analfabéta tanfolyam. A hallgatók hetenként háromszor két-két (6-8 óráig) esti órán részesültek írásból, olvasásból oktatásban. A tanítást Tóth József állástalan ok; tanitó végezte nagy szeretettel és odaadással.
Nádor György áll. tanitó a helybeli ügyészségi fogházban az elmúlt tanévben 30 ismeretterjesztő előadást szervezett meg.
Az iskolánkivüli népmüvelés keretében lett megszervezve kettő gyorsírói (kezdc és haladó csoport) tanfolyam, melyeknek vezetője Liszkay Ilona oki. gyorsíró tanítónő volt, a tanfolyamokat 38 tanuló végezte el sikeresen. A másik gyakorlati irányú tanfolyam volt az olasz nyelvi (kendők és haladók részére) melyeknek vezetője Szekulja Jakab áll. tanitó volt. A tanfolyamokat 47 tanuló végezte el sikeresen.
A tanfolyamok záróvizsgája 1935. március 30-án volt, melyen a Vármegyei Népművelési Bizottság képviseletében Lillik Béla népin, titkár jelent meg és elnökölt a vizsgákon. Dr. Krátky István polgármester, mint a helybeli Népm. Bizottság elnöke, vitéz Liszkay Viktor ezredes, állomásparancsnok számos tiszt kíséretében.
A III. körzetbén (Kiskanizsán) Kovács Illés igazgató népm. gondnok vezetése mellett a felnőtteknek 17, leventéknek 18 ismeretterjesztő előadás lett megtartva. Előadók voltak : Kovács Illés igazgató, Bőczy Antal, Danit/: Sándor, Szénás Ferenc áll. tanítók és mások.
A tanítótestületek nőtagjai a jótékony nőegyletek tagjai és teljes számban jelentkeztek a közelmúltban megalakult Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetség helyi csoportjába tagokul.
Mindhárom körzet tagjai a lefolyt tanévben a helyi társadalom közművelődési, jótékonysági mozgalmaiban tevékeny munkásságot fejtetlek ki. Valamennyien tagjai a »Nagykanizsai Járási Ta:nitókör«-nek, a »Zalamegyei Ált. Tanítótestület«.«^, a »Magyarországi Tanilóegyesülelek Országos Szőve tségé«-nek, az »Állami Tanítók Országos Egyesületé«-nek, az »Állami Tanítók Zalavármegyei Köré«-nek, az »Eötvös-Alap«-nak és számos helybeli jótékony és közművelődési egyesületnek.
10
Elismerések. Zalavármegye kir. Tanfelügyelője. 1848/1934. szám. Nagykanizsai III. körz. áll. elemi iskola tornászcsapatának világtornász-verienyen való részvétele. Tekintetes Kovács Illés áll. el. isk. igazgató urnák. Kiskanizsa. H f. évi 217. szám alatt kelt jelentésében foglaltakat -nagy örömmel veszem tudomásul és egyben ugy Igazgató Urnák, valamint Szép-udv-arv László és Danitz Sándor áll. el. iskolai tanítóknak, odaadó és értékes munkásságukért őszinte elismerésemet és köszönetemet fejezem ki, a [résztvevő kis tornászcsapatnak pedig további kitartást és sok hasonló szép elismerést és győzelmet kívánok- Zalaegerszeg, 1934. junius 12-én. Dr. v. Barnabás vezető kir. tanfelügyelő.
Magyar Országos Torna Szövetség. Budapest, 1934. junius 21. Nagyságos Kovács Illés urnák, áll. elemi iskola igazgatója, Nagykanizsa. A Magyar Országos Torna Szövetség nevében mély tisztelettel köszönetet mondunk Nagyságodnak azokért a fáradozásokért, melyeket a Szövetségünk \'által f. -évi május hó 31- junius hó 3. közötti időben Budapesten megtartott tornászvilágbajnokságok ünnepi keretéül szolgáló XII. országos tornaünne-pél\\ sikere érdekében meghozni méltóztatott. E fáradozások tették lehetővé, hogy a Budapesten mindenki által kellemesen és örömmel mégcsodált »Sáfkák« részt vehettek az országos tornaünnepélyen és kitűnő fegyelmezettségükkel, pompás magatartásukkal, tökéletes precizitással bemutatott gyalorlataikkal színesebbé és tartalmasabbá tehették a XII. országos torna-ünnepély változatosan szép napját. Amidőn ismételten hálás köszönetünket nyilvánítjuk Nagyságodnak a szövetségi eszmével szemben tanúsított jóindulatú megértéséért, Isten áldását kérjük további hazafias fáradozásaira. Minden magyar iskola igazgatójának példát kellene venni a Nagyságod magatartásáról, mert cs-ak ugy menthetjük meg fajtánkat, ezt a szláv és germán tenger közé ékelt kis szigetet az elny-eletés veszedelmétől, ha minden magyar gyermeket olyan hazafiasan és fegyelmezetten nevelnek, miint ahogyan Nagyságod ¡neveli a budapesti tornászvilágbajnokság alkalmából oly nagy népszerűségre szert tett nagykanizsai »Sáskák«-at. A Nagyságod személye iránt érzett őszinte nagyrabecsülésünk ¡nyilvánításával vagyunk hazafias mély tisztelettel gróf Teleki Sándor elnök, Soós Géza főtitkár. -
Magyar Országos Torna Szövetség. Budapest, 1934. junius 21. Nagyságos Szépudvary László urnák, áll. elemi iskolai tanító, főoktató, Nagykanizsa. A Magyar Országos Torna Szövetség nevében őszinte köszönetet m-on-j dunk Nagyságodnak azért a magyaros\', kemény és invenciózus munkáért^ melyet a Szövetségünk által f. évi május hó 31.—junius hó 3. közötti időben Budapesten megtartott tornászvilágb-ajnokságok ünnepi keretéül szolgáló XII. országos tornászünnepélyen igazi nagy sikerrel résztvevő nagykanizsai »Sáskák« igazán elsőrendű betanítására fordítani méltóztatott. Hosszú időre emlékezetes marad a budapestiek részére a kis pirosmellényes, lobogó gatyáju, árvalányhajias k-alaou »Sáskák« csapata. Öntudat, fegyelmezett határozottság és kitűnő felkészültség jellemezte a pöttömnyi gyerekeknek nemcsak bemutatott gyakorlatait, hanem minden lépését és mozdulatát is. Sok odaadás, meleg szív és magyar érzés kellett ahhoz, hogy mindez Tökéletessé váljék. Amidőn őszintén ismételten megköszönjük Nagyságodnak hazafias, férfias fáradozásait, további munkájára sok sikert és Isten áldását kérjük. A Nagyságod személye iránt érzett őszinte nagyrabecsülésünk nyil-vánitásával vagyunk hazafias tornásztársi üdvözlettel gróf Teleki Sándor elnök, Soós Géza főtitkár.
Elismerés. A Magyar Országos Torna Szövetség nevében örömmel elismerjük és tanúsítjuk, hogy a Budapesten f. évi május hó 31.—junius hó 3. közötti időben megtartott tornászvilágbajnokságok ünnepi keretéül szolgáló XII. országos tornaünnepélyen a nagykanizsai »Sáskák« fapuskagya-
11
korlátaikkal és tökéletes fegyelmezettségükkel kitüntették magukíat és ezáltal Szövetségünk elismerését és harminchat darab tornászvilágbajnoki jelvényét kiérdemelték. Budapest, 1934. junius hó 21. napján. Gróf Teleki Sándor s. k. elnök, Soós Géza s. k. főtitkár.
Iskolák felszerelése. Mint mindenütt, ugy az iskolák felszereléseinél is érezzük még a világháború káros hatását, mert az akkor elkallód dott, elpusztult felszerelésnek pótlása még most sem sikerült mindenbe™. Főleg a II. körzeti áll. elemi iskola (Rozgonyi-jutcai) érzi a felszerelés (hiányát, mert sem természetrajzi, természettani és vegytani gyűjteménye és kísérleti eszközei nincsenek, továbbá nagyon hiányos és kiegészítésre szorul a térképkészlete.
Az iskolák bebútorozásában örvendetes javulás van, amennyiben az elmúlt években minden körzet kapott felszerelést. Még csak a Rozgony|ij-utcai iskola 5 tanterme van régi, kicserélésre szoruló padokkal felszerelve.
Erős a reményünk, hogy a népiskolák fontos nemzetnevelő hivatását ismerő Nagykanizsa megyei város lelkes, az iskolák ügyeit szivén viselő polgármestere, a népiskolák fejlesztése körül nagy munkát kifejtő vezető kir. tanfelügyelő mindent el fognak követni, hogy az iskoláknál még fennálló hiányokat mielőbb meg fogják szüntetni, h-ogy az iskoláink az egészségügyi és a kor követelményeinek minél inkább megfeleljenek.
Iskolai tejtizórai. Folyó tanévben az I—II. körzeti iskolákban -a nehéz gazdasági viszonyok mellett is — átlag 110 tanuló ivott ¡naponta tejet. A tej jótékony hatása nem maradt el. A tejivók örvendetes testi gya-rapodasa mellett fokozta a gyermekek étvágyát és soknak pirt varázsolt halvány arcára. Az iskolák a tiszta, egészséges teljes tejet naponta Kovács-Sebestyén Miklós mintaszerű becsiehelyi tejgazdaságából kapták, melyet a gyermekek délelőtt 9 vagy 10 órakor rozsszalmán sziva fogyasztottak el. A napi tejadag 2 dl. volt, amelyért 4 fillért fizettek a tanulók. 1 A Keresztény Jótékony Nőegylet nemesszivü hölgyei ismervén a lej végtelen jó hatását a gyermekek testi fejlődésére és tudván azt, hogy hány szegény gyermek megy naponta reggeli nélkül az jskolába, nemes elhatározásával lehetővé tette, hogy az I.—II. körzetben naponta 50 szegény tanuló 2 dl. egészséges tejet kapjon reggelire. így a "folyó tanévben 1630. 1. tejet 293.40 P értékben osztatott ki.
.A kórházi irgalmas nővérek a reggeli nélkül iskolába járó szegény gyermekeknek tejjel való ellátására engedték át a kórházi kápolna kis Szent Terézke perselybe befolyt adománypénzeket. Ezen adományokból 603 1. tej lett kiosztva 108.54 P értékben.
Voltaik (még többen, akik kisebb heti adományaikkal lehetővé telték több szegény gyermek reggelizését.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik nemes adományaikkal azt a sok szegény gyermeket reggelihez, illetve lejtizóraihoz juttatták.
Jótékonyság. Pénzbeli adományokat adtak a szegénysorsu tanulók segélyezésére : a Dunántúli Gazdasági Szeszgyár R-T. 35 P, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R-T. 30 P, Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. 40 P, P. Czirfusz Viktorin plébános a megtartott gyermekelőadás alkalmával befolyt jövedelemből 50 P-t.
A Keresztény Jótékony Nőegylet a folyó tanévben a karácsonyi segélyakcióval kapcsolatban a három körzet szegény tanulóinak 130 pár cipőt (I. körz. 57, II. körz, 57, és a III. körz. 16 pjár),, 6(5 öjltöny fiíuruhá/ts (I. körz. 29, II. körz. 29, III. körz, 7 öltöny), 65 leányruhát (I. k\'örz. 29, II. körz. 29, III. körz. 7 ruha), 130 pár harisnyát adományozott 2054 P értékben. Az inségakció keretében 1935. január 14-től április 27-ig 220 la-
12
nuló kapott ízletes, kiadós ebédet a népkonyhán, melyhez a szükséges anyagot a város adta, az ételek elkészítéséről és azok szétosztásáról a Kej-resztény Jótékony Nőegylet nemesszivü hölgyei gondoskodtak. Ki lett osztva összesen 19140 ebéd. A Jótékony Nőegylet közbejöttével 74 szegény tanuló kapott egész éven át ebédet a jószivü családoknál.
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja 18 szegény gyermeket látott el cipővel, harisnyával, svetterrel 280.40 P értékben.
A Riffkabil Irredenta Asztaltársaság 30 pár cipőt, 30 rend fiuruhát és 60 pár harisnyát osztott ki 6(68 P értékben.
A Szociális Missziósházban egész tanévben 36 tanuló kapott nap-inap után ebédet és ugyancsak ruhával, cipővel is el lettek látva, továbbá számos iskolásgyermek használt, de gondosan kijavított ruhát kapott a Misü-sziós Nővérektől.
Az Első Nagykanizsai Temetkezési Egylet 5 pár cipőt, Nováczky János cipész 1 pár cipőt, Hégel István 1 pár cipőt Kovács.Sebestyén Miklós-iné 3 pár cipőt, 3 sapkát, Hitler Ferenc 1 fiút teljesen felöltöztetett, a Szent Ferenc III. rendje 35.90 P-t adományozott a III. körz. iskola szegény gyermekeinek felruházására. A kjskanizsai Levente Egyesület 12 ismétlő-iskolás tanulót lálotf el cipővel.
Az elsőáldozókat isegitségbe részesítették : Kovács-Sebestyén Miklós -60 1. tejjel, özv. Papp Józsefné 5 kg. cukorral, a Keresztény Jótékony Nőegylet egy leány és 3 fiuruhával, özv. Banekovich Jánosné 1 pár cipővel,, Szabó Antal 2 nadrággal, Ritter András 2 pár harisnyával-
A gyermekelőadások jövedelméből a szegény gyermekek cipőt, ruhát, tejet, füzeteket és Írószereket kaptak, a III. körzetnél iskolai színpad be-* szerzésére lett fordítva.
A tanítótestület 5 hónapon át az ínség- és szegényakcióra adtak : az I). körzet 105 P-t, a II. körzet 50 P-t és hetenkínt 11 ebédet, a III. körzet 69 P-t.
Fogadják a nemesszivü ¡adakozók az iskoláink és tanulóink iránt lanu. sitott meleg rokonszenvükért és áldozatkészségükért a tanítótestületek hálás köszönetét. ■ 1
Jutalmazások Az I. és II. körzet az adománypénzeket írószerek, füzetek beszerzésére fordította, így sikerült körzetenként kb. 400—400 szegény tanulót tegész tanéven át írószerekkel és füzetekkel ellátni. Több jó és szorgalmas tanuló jutalomban részesült.
Gyűjtés. Mindhárom körzetben a jobb anyagi viszonyok között élő tanulók meleg szeretettel vették pártfogásba a szegénysorsu, ruhátlan osztálytársaikat, akiket közös adományaikkal felruháztak. Akjk reggeli és tízórai nélkül jöttek, azokat élelemmel látták el.
A nyomorék gyermekek otthona javára az I. körzeti tanulók 158.99 P-t, a II. körzetiek 133.01 P-jt, a III. körzetiek 64 48 P-t, a Jugoszlávijábói kiutasítottak részére 26.26 P-t, a Leányárvaház javára 5.09 P-t gyűjtöttek. A tanitótestületi tagok egész éven át éberen tartották az áldozatos felebaráti szeretet nemes érzelmét a gyermekek lelkében.
A tanítótestületek az Ali. Tanítók Jóléti Alap javára 35.14 P-t, a Jugoszláviából kiutasítottak segélyezésére 46.24 P-t, II. Rákóczi Ferenc szoborra 8 P-t gyűjtöttek.
A tanév tartama. Iskoláinkban a rendes órarend szerinti tanítások a V. K. Miniszter ur rendelkezése folytán 1934. szeptember 12-én kezdődtek és leszámítva a törvényes ás rendeletileg megállapított szünnapokat, az iskolai év 1935. junius 17-ig tartott. Az osztályvizsgálatok osztályonként június 14-én és junius 15-én voltak, ezeken a gondnoksági tagok, a szülők,
13
a gondviselők és tanügybarátok szép számmal jelentek meg. Junius 17-iéaa volt a Te Deum, utána az évzáró ünnepély és a tanévvégi értesítők (és jutalmak kiosztása.
Tanitói és ifjúsági könyvtár. Mindhárom körzetnek van külön, külön gazdag tanitói és ifjúsági könyvtára. A tanitói könyvtár szakonként van csoportosítva, mely a szaklapokkal együtt a tanitótestületi tagok továbbképzésére szolgál. A típusokra osztott ifjúsági könyvtár müvei mindkét nembeli tanulók számára az osztályvezetők által adatnak ki, akik az olvasott dolgokat egyúttal számon is kérik a tanulóktól. Az ifjúsági könyvtár a minisztériumnak e tárgyban kiadott utasítása szerint kezeltetik. (\' Az I. körzet tanitói könyvtárának állománya 958 kötet, 656 mü, az ifjúsági könyvtár 275 kötetből áll. Könyvtárkezelő Bérli Gizella, Kemenesy István áll. tanítók.
A II. körzetben »A Nagykanizsai II. körzeti áll. elemi népiskola/Brauner Lajos nevét viselő tanitókönyvtár« állománya 814 mü, ,1110 kötet, az ifjúsági könyvtár 472 mü, 476 kötetből áll. Könyvtárkezelő : Óvári József áll. tanító.*
A III. körzetben a tanitói könyvtár 755 kötetből, az ifjúsági könyvtár 614 kötetből, a Népkönyvtár 356 kötetből áll. Könyvtárkezelők : Danitz Sándor, Lehoczky Mária, Szépudvary László és Bogdán Dezső áll. tanítók.
A kölcsön-tankönyvtár. Az elemi népiskolai beiratási dijak ujabb szabályozásáról és felhasználásáról szóló 1930. évi VII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 882—4—674—1930. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel létrehozta a kölcsön-tankönyvtár alapját. Ezen nemes intézkedésével ismét tanúbizonyságát adta Miniszter ur gyakorlati szociális érzékének, amikor ezen könyvtár megalapításával biztosította a szegény sorsú tanulók részére az ingyen tankönyveket, másrészt a várostól, középiskoláktól távoleső helyeken működő tanítóság gyermekei részére kultur-gócpontokon intemátusok létesítését biztosította. A kölcsön-könyvtárra vonatkozó rendeletek alapján mind a három körzetben már a folyó tanévben sikerült szép számban biztosítani és kiosztani ingyen tankönyvet a szegén^ sorsú tanulók között. Az I. körzetben a kölcsön-tank\'önyvtár 873 drb. 1978.87 P értékben. Tankönyvek bekötésére 89.10 P lett forditva. A II. körzetben a könyvtár 1046 drb. 2624.56 P értékben. Ki lett selejtezve 20 drb. 52.48 P értékben. Könyvek bekötésére 118 P 60 fillér lett fordítva. III. körzetben a könyvtár állománya 588 drb. 1410.12 P értékben. Ebből ge-lejtezve lett 53 drb. 137.50 P értékben. Maradt 535 drb. 1272.62 P értékben. Könyvek bekötésére 67.20 P fordíttatott. Gyarapodás 100 drb. tankönyv 249.66 P értékben, összesen 1635 drb. 1522.28 P értékben.
Gazdasági irányú ténykedések. A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter ur rendeletéhez hiven az iskolánkban minden alkalmat és módot megragadtunk, hogy a miniszter ur elgondolásához híven a fásítás szolga)-latába ¡állítsuk a tanulóinkat. Gazdasági ismeretek nyújtásával részletesen ismertettük a fa nagy hasznát, a gyümölcsének egészséges voltát. A rendelkezésre álló területek befásitása, parkosítása volt legfőbb törekvésünk. Az I. körzet a Teleky-íuti iskolánál levő kertben egy kis faiskola van, ahol a gyermekek tanulják a gyümölcsfák nevelését, nemesítését, egy kis konyhakert a leányok gyakorlati foglalkoztatására, nagyobb részén pedig nemes fákból gyümölcsös van, továbbá egy kis méhes., hogy a méhészkedést gyakorlatilag oktathassák a gyermekeknek. A II. körzet megfelelő térület hiányában az udvar fásítására, parkosítására szorítkozott. A III. körzetnél a Templom-téri és Nagyrác-iutcaii iskolánál a faiskola üzemben van, kezelője Bogdán Dezső, a Nagyrác-utcai iskolának 230 négyzetméter gazdasági gyakorló területén folyik a gyakorlati oktatás.
Nagykanizsa megyei város 200 drb. vadoncot adományozott. Mindkét
14
faiskolában anyafák ültéttettek ki. A tanulók szorgalmasan gyűjtötték a gyümölcsmagokat, amelyekből vadoncokat nevelnek.
f A Itanév folyamán a tanitás alatt ismételten felhívtuk a gyermekek Sigyelmétl (a házinyultenyésztés gyakorlati értékére, a szőlőfogyasztás jéjs rozskenyér-fogyasztás gazdasági előnyeire.
Az Ifjúsági Vöröskereszt-Csoportok megalakulása. Ismervén az Országos Vöröskereszt Egylet nemes törekvéseit és célkitűzéseit, az azokban rejlő értékes nevelési eszközöket, az iskolánk mindhárom körzetében megalakult az Ifj. Vöröskereszt Csoportja. A folyó tanévben a Vöröskereszt célkitűzéseinek, munkásságának megismertetése, az Anyák Napjának megrendezése volt a főcél. A szélesebbkörü, intenzivebb munka a jövő tanévben veszi kezdetét, amikor a gyermekek már a tanév megkezdéséivel kapcsolódnak bele a szép munkába- Az egyik csoport Béres János tanitó vezetésével már az elmúlt évben is szép eredménnyel végezte a külföldi iskoM Iákkal való levelezést. Élénk levélváltás folyt az egyik zürichi és warsói iskola növendékeivel.
Cserkészet. Az 1927/28. tanévben megalakult s 1929. évben leigazolt 375. sz. Kanizsai István cserkész-csapat az 1934-35. tanévben is folytatta munkáját. A csapat parancsnoka 1929. év óta Nádor György áll. tanító, cserkésztiszt. A csapat a (tanév elején 3 rajra oszlott. Áz I. raj veqe-Jtője Kemenesy István I. körzeti áll. tanitó, a II. rajé Tóth József tanitó, a III. rajé Iványi János III. körzeti áll. tanitó. Azonkívül 3 ö. cserkész^ mint s. vezetők végezték önzetlen munkájukat.
A csapat állománya 150 kisfiú volt, mely létszám egy parancsnok vezetése alatt nem előnyös, különösen kisfiúkból álló csapatnál, ahol még egyéni foglalkozás szükséges. A csapat három iskola (I—II—III. körzet) tanulóiból egészült ki.
A III. cserkészkerület (Szombathely), hogy a fenti nehézségeken kö-nyitsen, felhívta a parancsnokot, tegyen javaslatot, hogy az egyes iskolai körzetek alakuljanak át külön csapattá.
1935. január 1-vel a II. és a III. körzet is külön csapatot alakított, melyeknek leigazolása s így a csapat szám és név megadása folyamatban van. Az I. körzeti iskola csapata maradt a 375. sz. Kanizsai István cserkész csapat, mert a csapat megalakulása első évében csak az I. körzet növendékedből állott s csak a második tanévben egészült ki a ¡JI. körzettel s a nyolcadik tanévben a III. körzettel. A csapat parancsnoka továbbra is Nádor György maradt s még mint vezető Kemenesy István, Tóth József a II. körzeti csapatnak, Iványi János pedig a III. körzeti csapatnak a parancsnoka lett.
, A 375. sz. Kanizsai István cserkész csapat 1935. január óta kisebb pétszámmal (tanév végén 40 apród) folytatta munkáját.
u Karácsony előtt a nagykanizsai cserkész csapatok közös karácsonyfaünnepélyen vettek részt, melyen a kisfiúk az Ígéretet is letetiték. Minden csapat mutatott be egy kedves dolgot. Csapatunk is szerepelt egy kis egyfelvonásos színdarabbal.
Tartottak szülői értekezletet, ahol a parancsnok a cserkészet célját ismertette, valamint csapatunk működéséről s más, a kisfiúkat érdeklő cserkész-dolgokról adott felvilágosítást a szülőknek.
Megragadtak minden alkalmat, hogy a kisfiúkban a vallásos és hazafias érzést erősítsék. így a csapat részt vett az egyházi körmeneteken és a hazafias ünnepélyeken. Március 15-én Országzászlő-diszőrséget állt. A falu kisfiaival igyekezett felvenni a kapcsolatot. Ezért a csapat kirándult So-mogyszentmiklósra, ahol részt vett egy hazafias ünnepélyen, utána a falu iskolás gyermekeivel játszottak együtt. >
15
összejöveteleiket vasárnap délelőtt tartották a Teleky-uti el. iskolában, ahol a csapat Otthona is van.
II. raj, mely a II. körzet tanulóiból állott, 47 kisfiúval kezdte meg a cserkészmunkát a Rozgönyi-utcai iskolában, ahol az összejövetelek minden vasárnap a szentmise után voltak.
A csapat 1934. szeptember 23-án Nagybakómakra rándult ki, ahol 47 kis cserkészfiu játékkal, harcijátékkal töltötte el a napot és megismerte a város szomszédságában levő szép gyümölcstermő vidéket. A csapatnak kocsikat vitéz Akay László tüzér alezredes ur adott, ezzel lehetővé tette, hogy a szegénysorsu cserkészek is résztvehettek a kiránduláson. 1934. október 10-én a csapat résztveit a hősi temetőben pihenő olasz hősi halottak hamvainak beszentelésénél és hazaszállításánál. 1934. november hónapban: volt a házi kézimunka verseny, melyen az apródok saját kézimunkáikkal vettek részt. Az 5 legszebb és legötletesebb kézimunka készítője jutalomban részesült. Az 1934. december 23-i közös karácsonyfa ünnepélyen a csapat egy tréfás számmal szerepelt. Az ünnepély alkalmával 24 jelölt tette le ia kisigéretet. A csapat minden tagja szeretet-csomagot, a szegényebbek ezenkívül ruhát és cipőt is kaptak.
1935. január 1-el csapatunk kivált a 375-ös Kanizsai István együttes csapatból. Iskolánk csapatnévnek Rozgonyi István nevet választotta. A csapat parancsnoki teendőinek végzésével Tóth József állásnélküli tanitó, cserkésztiszt bízatott meg, aki már 3 éve működik az apród-csapatnál.
Március 8-án jól sikerült gyermek-farsangot rendezett a csapat az iskola tornatermében a táborozási alap javára.
Május 19-én Murakeesztur—Semjénházára rendezte a csapat tavaszi kirándulását. A csapat Murakereszturon hallgatott szentmisét, majd elment a Mura folyóhoz, megnézte a vasúti hidat, amelyet a trianoni határ szel ketté. A murakeneszturi országzászló megkoszorúzása után a csapat gyalog folytatta útját Semjénházára, ahol Kerkápolyi Ferenc igazgató-ta-nitó a testülettel együtt magyaros vendégszeretettel fogadta a csaoatot. Ebéd után az iskola falán levő hősi emléktábla megkoszorúzása után a gyermekek játékkal töltötték el a délutánt. Este kocsikon mentek vissza Mura-kereszturra, ahol Solymos Antal murakereszturi körjegyző teán látta vendégül a csapatot. Az 56 kiránduló cserkészfiu a szépen és kellemesen eltöltött nap emlékeivel vidáman tért haza, hogy a kirándulás fáradalmait otthonukban kipihenjék.
Nyáron kéthetes tainyázásra Balatonboglárra megy a csapat, hogy az igazi cserkészélet megedzze az .apródokat a nagy nemzjetépitő munkáhoizi.
A csapat létszáma 46, ebből jelölt 13, kisígéretes 26, nagyigéreles 6, III. osztályos próbás cserkész 1.
> A III. körzeti csapat Iványi János áll. tanitó parancsnoksága alatt végez értékes cserkészmunkát. A csapat Gáspárics Márk nevet választotta.
Azok a fiuk, akik a cserkészet követelményeinek megfelelnek a nagypróbán, az élet próbáján .is embernél emberebb, magyarnál magyarabb honpolgárai lesznek sokat szenvedett hazánknak és a feltámadó Nagymagyarországnak.
Kirándulások. Ismerve a környezet ismeretének fontosságát, minden osztály igyekezett minél gyakrabban a szabadba, hogy a rövidebb, hosz-szabb séták, kirándulások alatt minél több és maradandóbb helyi ismeretet gyűjtsenek maguknak a tanulók. Az iskola padjaiban tanult dolgoknak) a valóságban való szemlélete csak megerősíti a fogékony gyermeki lélekben a látottakat és gondolkodásra, cselekvésre, munkára ösztönzi, sarkalja. Az legyes osztályok "bejárták a várost, megnézték annak nevezetességeit,
16
az ipartelepeket, gyárakat,, középületeket s jótékonysági intézményeit. Kirándulással kapcsolatban tartottuk meg a »Madarak és fák napját« a nagyon szép városi sstakertben.
Földrajzi és ^gazdasági ismereteik kibővítésére többször kirándultak a határba, a mezőre- Gördövénybe való kirándulással kapcsolatban tartotta meg a III. körzet a »Madarak és fák napját«. A cserkészapródok több kirándulást tettek a város határában. Az í. körzeti csekészcsapat ellátogatott Somogyszentmiklósria, a II. körzeti csapat egy-egy napot töltött el N%gy-bakónakon és Murakeresztur—Semjénházán.
A II. körzeti tanulók egy csoportja niájus 26—27-én jól sikerült két napos kirándulást tettek a Badacsonyba, Gógl Mária áll. tanítónő vezetése mellett, ahol a gyermekek nem győztek gyönyörködni a. »Magyar Tenger« ós a Badacsony szépségeiben.
Az elemi iskolák énekversenye. A junius 9. és 10-i Zrínyi napokkal kapcsolatban, az Áll. Tanitók Zalamegyei Körének, a Nagykanizsai Tanítói Járáskör közgyűlésével egybekötve junius 10-én az elemi iskolák énekversenye volt, melyen dicséretesen szerepelt a bajcsai, balatonmagya-rodi, becsehelyi, molnári-i, murakereszturi, nagy bakónaki, petriventei; sem-jénházai, tótszentmártoni és a nagykanizsai izr. és az állami iskola mindhárom körzeti iskola énekkara. Vitéz dr. Barnabás István vezető kir. tanfelügyelő a dalkultura harcosa, lelkes beszédben nyitotta meg az énekversenyt, majd záróbeszédében köszönetet mondott a versenyen szereplő iskoláknak az eredményes és fáradságos munkáért és további lelkes munkára buzdítja a résztvevő iskolákat. A résztvevő iskolák művészi kivitelű emléklapot kaptak. A vidéki gyermekeket a nagykanizsai gyermekek látták vendégül. í
Balatoni nyaralás. A város segélyezéséből, a Missziós Nővérek ¡áldozatkészségéből és felügyeletük mellett a nagyszünidöben 25 szegény leány négy hetet töltött Balalomberényben. A szegény leányok kellemesen töltötték el a négy hetet a Balaton partján, ahol testileg és lelkileg megerősitve tértek vissZa otthonukba. A jó Isten fizesse meg mindazoknak, akik ezen nyaralást lehetővé tették. Bár a következő vakációban is minél több leányka részt vehetne egy balatoni nyaraláson. \\
17
Iskolai hatóságok.
a) Kir. Tanfelügyelőség.
Vezető kir. tanfelügyelő: Vitéz Barnabás István dr.
Kir. segédtanfelügyelők: Dr. Medve István, dr. Békefi József, Dr. Hofbauer László.
b) Gondnokság:
Elnök: bogáti dr. Hajdú Gyula ügyvéd, Gondnok: Filó Ferenc. Gondnoksági jegyző: Zsigmond József.
Rendes tagok:
Kinevezett tagok: dr. Krátky Istvánné, Gyömörey Istvánné, dr. Hegyi Lajosné, vitéz Bentzik Lajos, dr. Knausz László, Polonyi György, dr. Makó Gábor, Kenedi Imre és ifj. Knortzer György.
Választott tagok : Kövesdi Boér Gusztávné, Magas Mihály, dr. Lukács Béla, dr. Fülöp György, Barbarits Lajos, Polai Győri László és Papp Péter.
Hivatalból tagjai: dr. Krátky István polgármester, P. Cirfusz Viktórián plébános, házfőnök, Horváth Olivár ág. hitv. ev. lelkész, Kádár Lajos ev. ref. lelkész, dr. Winkler Ernő főrabbi, dr. Goda Lipót, dr. Fodor Aladár, dr. Szabó István városi tiszti orvosok, Zsigmond József I. körzeti, Filó Ferenc II. körzeti, Kovács Illés III. körzeti igazgatók, Cseh Joákim, Sekulja Jakab, Faludi Géza tantestületi képviselők.
Hitoktatók:
I. körzetben: P. Horváth Adorján, P. Jakoda Mansvéd, szentferenc-rendi áldozópap, dr Mészáros Béla oki. középiskolai hittanár, intézeti hitoktató a róm. kath. vallású tanulók részére.
II. körzetben: Róm. kath. hitoktatók: Lukács József és dr. Mészáros Béla középiskolai hittanár, intézeti hitoktatók.
III. körzetben: P. Jahoda Mansvéd és Haba Mária.
Mindhárom körzetben az ág. hitv. ev. tanulók hitoktatója Horváth
Olivér ev. lelkész, a református tanulók hitoktatója Kádár Lajos ref. lelkész s az izraeliták hitoktatója Lázár Artúr.
Iskola mindenesek:
I. körzetnél: Rendesi Kálmán (az első körzeti Vécsey Zsigmondutcai iskolánál 8 tanterem) és Szenes János (a Teleky-uti és Huszti-téri iskolánál 7 tanterem).
II. körzetnél: Magyar József és Fenyves József (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai iskolánál 6—6 tanterem és tornaterem), Heffer Géza (a II. ig. körzeti Arany János-utcai iskolánál 2 tanterem), Ácsmann János (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai iskola udvari épületében 6 tanterem).
III. körzetnél: Búzás József (Templom-tér 11 tanterem) és Szekeres József (Kisrác-utcai iskolánál 2, Nagyrác-utcai iskolánál 6 tanterem.)
18
I. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Zsigmond József.
Tanítótestület:
A) A Vécsey Zsigmond-utcai iskolában:
1. Zsigmond József igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 25.
2. Kemenesy István, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 14.
3. Németh Jenő, a II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 24.
4. Perlaki István, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen-. 29.
5. Horváth József, a IV. fiúosztály tanítója. (1935. április 30-ig a Huszty-téri VI. vegyesosztályt tanította). Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 31.
6. Kenedi Aura, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen: 19.
7. Özv. Polesinszkyné Zrínyi Ilona, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 39.
8. Nádorné Szabó Mária, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, összesen: 24.
9. Horváthné Pécsy Margit, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 27.
B) A Teleky-uti iskolában:
10. Dénes Gizella, az I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 18.
11. Gábossy Gizella, a II. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 21.
12. Szabóné Németh Erzsébet, a IV. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen: 18.
13. Bertin Gizella, az V—VI. leányosztály tanítónője. (1935. április 30-ig a Vécsey-utcai IV. fiúosztályt tanította). Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 26.
14. Koronczy Gizella, az V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 27. 1935. május 1-én nyugalomba vonult.
C) A Huszty-téri iskolában:
15. Cseh Joákim, a III. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen: 38.
16. Kováts Miklós, az V—VI. fiúosztály tanítója. (1935. április 30-ig a Huszty-téri V. fiúosztályt tanította). Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 17.
D) A Barakktelepi iskolában.
17. Nádor György, az I—IV. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 21.
18. Vaszary Gabriella 1935. március 1-el állásáról lemondott.
Hitoktatók: P. Horváth Adorján, P. Jahoda Mansvéd, dr. Mészáros Béla a róm. kat., Horváth Olivér az ág. hitv. evang., Kádár Lajos az ev. ref. és Lázár Arlur az izr. vallású tanulók hitoktatására.
19
Érdemsorozat
az I. körzeti áll. elemi fiú- és leányiskolában.
Vécsey Zsigmond-utcai I. fiúosztály.
Osztályvezető: Kemenesy István.
Az osztály létszáma: 56.
Vécsey Zsigmond-utcai II. fiúosztály.
Osztályvezető: Németh Jenő.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Altmann György Anlauf József Auer István Árkus István jó jó jó jeles 5 Baltavári Géza Barabás László Berger Vilmos Buxbaum Ferenc kitűnő kitűnő jó kitűnő
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Andor Antal jeles Latin Ferenc jó
András Jenő** — 30 László Gyula elégt.
Árky József elkölt. Leck Ferenc elégs.
Bakonyi György jeles Metz Ferenc jó
5 Baranyai Kornél jó Molnár József jó
Benkő István jeles Molnár György elégt.
Bódogh Miklós kitűnő 35 Nagy Tibor jó
Bognár László elégs. ifj. Németh József jó
Bolla József jó id. Németh József jó
10 Botos Sándor jeles Németh János elégt. jó
Csertők György jó Németh Antal
Csontos Ferenc elégt. 40 Örményi Zoltán elkölt.
Durini Tibor jeles Petrics Lajos kitűnő
Enzenberger Antal elégt. Pint Aladár jó
15 Gerencsér Jenő jó Pintér József elégs.
Győrfi Miklós elégs. Rácz László jeles
Halász György elégs. 45 Ritter Frigyes jeles
Hauptvogel József kitűnő Sipos Kálmán jó
Holecz József jó Szabó József elkölt.
20 Horváth László elégs. Szepesi Miklós kitűnő
Horváth Ferenc jeles jó Takács István jó
Horváth Sándor 50 Takács János jeles
Karakai Ferenc jó Tillinger Ferenc elégs.
Kaszás Zoltán jeles Tislér László elégt.
25 Kátai Tóth Ferenc jó Tóth László elégt.
Kiss József jeles Vajkó János elégt.
Kovács Ferenc elégt. 55 Vincze Lajos** —
Landesz János elkölt. Vörös Elemér kitűnő
20
Az osztály létszáma: 49.
Vécsey Zsigmond-utcai III. fiúosztály.
Osztályvezető: Perlaki István.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Büki Tibor elégt. 30 Laurencsik László kitűnő
10 Csontos Lászó elégs. Láng Miklós jó
Entz János elégs. Lehel János jeles
Erdélyi Sándor elégt. Liszkay László jeles
Freyslinger Kálmán kitűnő Makó Lóránt kitűnő
Gerencsér Gyula elégs. 35 Mayerhofer Alfréd jó
15 Hegedűs Ferenc kitűnő Mohácsy Emil kitűnő
Holl István jeles Nagy Sándor jeles
Hollender Ferenc elégt. Németh Rudolf jeles
Honfi Ferenc elégt. Nóvák Gyula elégs.
Horváth György jó 40 Odor Lajos elégs.
20 Horváth László jó Oparnicza László jeles
Hosszú Mihály jeles Pálfalvi László jó
Kállai János elégt. elégs. Szemlics Kálmán jó
Kertész János Sziva Dezső kitűnő
Knapp Károly kitűnő 45 Szokol József elégs.
25 Kolarics László elégs. Unger József elégt.
Kósa István jeles Virág Gyula elégt.
Koszednár György elégs. Zalaváry Gyula kitűnő
Kovács Lajos kitűnő Zentai János jeles
Kovács József elkölt.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Angeli Lajos kitűnő 20 Horváth László elégt.
Ágoston Iván jó Ifjú Béla elégs.
Babos István elégs. Karny György jeles
Bognár Ferenc elégs. Kocsis Lajos elégs.
5 Benkő Ákos jeles Konrád Zoltán jeles
Bojtás István elégt. 25 Kovács Károly kitűnő
Bódog György jeles Lakatos Pál jó
Bolla László jó Lancz Győző jeles
Dús Károly kitűnő László Sándor elégt. elégs.
10 Dallos György kitűnő Matotics János
Folkmeier László elégs. 30 Mátés István elégt.
Füzesi Gyula jó Meskó Endre kitűnő
Galog Mihály jeles Neusinger László jeles
Gódor István elégs. Németh Ferenc jó
15 Grimm Szaniszló kitűnő Pap Sándor jeles
Hautvogel László jó 35 Péter Béla jó
Hircz Ferenc elégs. Pintér Ferenc elégt.
Hodics György jeles Puskás László kitűnő
Hoffmaiin István elégs. Rózsás János jó
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Ruska Ferenc 40 Simon Antal Simon József Surányi Béla Szabó István Szabó József 45 Szertics László Sziklai László Szírják György Az osztály létszáma jó elégs. jó kitűnő elkölt, jó jeles kitűnő jó 55. Szloboda Lajos Tálosi Lajos 50 ifj. Tóth István id. Tóth István Varga Betlhem János Varga László Vaska Márton 55 Veöreös László jeles jó elégt. jeles elégs. elégt. elégt. kitűnő
Vécsey Zsigmond-utcai IV. fiuosztáiy.
Osztályvezető: Horváth József.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bagladi József jó Kollár Ferenc kitűnő
Bakos Ferenc jó Kósa Károly jeles jó
Bakos Lajos jó 30 Kovács István
Barabás Lajos jeles Kőhalmi Ferenc jeles
5 Bárány Ernő elégs. Krénusz László jeles
Bem Tibor jeles Markotán György elégs.
Bognár Gyula elégs. Mezei István elégs.
Buxbaum József jeles 35 Mohos Gábor kitűnő
Csányi József jeles jó Molnár József jó
10 Csányi László Muszil József jeles jó
Fenyvesi Ferenc jó Nádor György
Gulyás Nándor jeles Nagy Ferenc jó
Grahovec József elégs. 40 Nagy Károly jó
Gyimesi Ferenc elégs. Németh Árpád jó jó
15 Haupvogel Ferenc jeles Németh Károly
Háberl Jenő jó jó Nóvák Isván elégs.
Hánke József Pálfalvi János jó
Helcz Iván kitűnő 45 Pető Ferenc elégs.
Honti Károly kitűnő Solymár Andor jó
20 ifj. Horváth László jeles jó Süle Kálmán jó
id. Horváth László Szabó István elkölt.
Horváth Pál elégs. jó Szabó József jó
Kárász Gyula 50 Szertics József jeles
Kaszás Lajos jeles Temesváry Péter elégs.
25 Keszthelyi József jó Törő Imre jeles
Kiss Gyula elégs. Vince János** —
Kollarics Lajos jó Wesely István jeles
Az osztály létszáma 54.
22
Vécsey Zsigmond-utcai I. leányosztály.
Osztályvezető : Kenedi Aura.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Antal Róza jeles Nemesi Mária jeles
Ági Veronka kitűnő Németh Anna elégs.
Babos Mária jó Németh Gizella elkölt.
Bakos Ilona jó Németh Erzsébet jó
5 Bakos Margit jeles 30 Németh Sarolta kitűnő
Baumgarten Éva jeles Nóvák Mária elégs.
Beck Éva kitűnő Nyirő Gizella* —
Borosán Mária jó Ónodi Mária kitűnő
Buvári Anna elégt. Ötvös Valéria jó
10 Cserpes Irma jeles 35 Pakusz Teréz kitűnő
Farkas Sarolta jó Pálfalvi Magdolna jó
Feitscher Klára elkölt. Papp Katinka kitűnő
Földes Anna elégt. Rácz Magdolna jó
Galambos Roza jó Rácz Vilma kitűnő
15 Garzó Teréz elkölt. 40 Sáfár Mária jó
Gulyás Irén jeles Schwarcz Mária elégt.
Gyimesi Julianna elégs. Szitár Zsuzsanna kitűnő
Hermánn Mária* — Szemes Ilona jeles elégs.
Horváth Anna elégt. Szőllősi Mária
20 Horváth Erzsébet elégs. 45 Sztojka Katalin elégs.
Kalmár Magda kitűnő Tálosi Irén elégt.
Knortzer Györgyi kitűnő Tóth Magda kitűnő
Kovács Mária jeles Varga Katalin elégs.
Nádasy Zsuzsanna kitűnő Váradi Erzsébet elkölt.
25 Nemes Magdolna jeles 50 Venczli Mária jeles
Magántanulók : Szarkássy Judit, Unger-Ullmann Ilona. Az osztály létszáma: 52.
Vécsey Zsigmond-utcai II. leányosztály.
Osztályvezető: özv. Polesinszkyné Zrínyi Ilona.
« Általános A tanuló neve Általános
A tanuló neve osztályzata osztályzata
Ács Erzsébet jeles jó Jakab Ilona elégs.
Belasits Ilona Jáger Klára elkölt.
Benkő Ilona jó Jáger Margit elkölt.
Büki Erzsébet elégs. jó jó 15 Jámbor Klára jó
5 Cserpes Aranka Jámbor Rozália elégs.
Földes Teréz Keszthelyi Mária jeles
Göllesz Julianna jeles Kocsis Ilona kitűnő
Gőcze Margit kitűnő ifj. Kovács Mária kitűnő
Gyergyák Rózsa kitűnő 20 id. Kovács Mária elégs.
10 Hercegh Rozália jeles Kucogi Erzsébet jó
Horváth Erzsébet jó Lakatos Anna elégt.
23
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Lengyel Anna elégs. Rohoska Katalin elégt.
Mátay Edith jó 35 Rózsa Erzsébet jeles
25 Műik Erzsébet jó Sági Anna kitűnő
Nádor Anna kitűnő Szabó Margit elkölt.
Németh Ida elégs. Szemző Piroska jeles
Németh Magdolna kitűnő Szepesi Etelka elégs.
Papp Gizella jeles 40 Táncos Ilona jeles
30 Patalics Magdolna elégs. Timár Jolán kitűnő
Pál Erzsébet jeles Tóth Ilona jeles
Perédy Zsuzsanna kitűnő Vargha Margit kitűnő
Polgár Erzsébet jeles
Az osztály létszáma: 43.
Vécsey Zsigmond-utcai III. leányosztály.
Osztályvezető: Nádorné Szabó Mária.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Altmann Júlia jó 30 Merc Erzsébet elégs.
Andri Magdolna jó Nádasi Margit jeles
Aradi Erzsébet jó Németh Éva elkölt.
Bakos Ilona jó Németh Júlia kitűnő
5 Balogh Zsófia elégs. id. Németh Mária elégt.
Baumgarten Györgyike elégs. 35 ifj. Németh Mária jeles
Benke Anna elégs. Németh Margit elégs.
Boros Magda jeles Nőthig Mária kitűnő
Csobánczi Erzsébet jeles elégs. jó Odor Ilona jó
10 Farkas Erzsébet Patalics Aranka jó
Gaál Gabriella 40 Páli Mária elkölt.
Gálos Sarolta jeles jó Plesnyivi Erzsébet kitűnő
Garai Rozália Riskó Anna kitűnő
Grahovecz Júlia elégt. Rózsavölgyi Irén elkölt.
15 Gyöngy Erzsébet jeles Röszler Erzsébet jó
Hegedűs Klára jeles 45 Salamon Margit jó
Herceg Rozália jó Sárecz Anna jó
Horváth Ilona elégs. jó Szabó Ilona elkölt.
Horváth Mária Szemes Piroska jó
20 Horváth Margit elégt. Szily Eszter jeles
Kelemen Rózsa elégs. jó 50 Takács Erzsébet elégs.
Kis Ilona Temesvári Gizella jeles
Kis Mária jeles Tibolt Mária kitűnő
Knortzer Teréz jeles Torma Gizella jó
25 Kondits Mária kitűnő Tóth Magda elégs.
Koszednár Mária jeles 55 Tóth Róza elégs.
Kovács Éva kitűnő Túri Márta kitűnő
Kovács Magdolna jó Vass Ilona jó
Mátés Erzsébet elégt. Az osztály létszáma: 57.
Vécsey Zsigmond-utcai IV. leányosztály.
Osztályvezető: Horváthné Pécsy Margit.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Altmann Rozália elkölt. Kőhalmi Ilona kitűnő
Anlauf Ilona jeles Krátky Evelyn kitűnő
Auer Anna jeles Lengyel Erzsébet kitűnő
Ács Anna elégs. 30 Lepnyák Éva elégs.
5 Áts Erzsébet kitűnő Mátyás Erzsébet elégs.
Bagó Klári kitűnő Mercz Margit elégs.
Bazsó Róza elégs. Micheller Ilona jeles
Berecz Erzsi elégs. Mikó Ilona elégt.
Büki Ilona jó 35 Németh Anna kitűnő
10 Csrepka Irén kitűnő Németh Erzsébet jeles
Danitz Blanka kitűnő Pintér Erzsébet elégt. jó
Dómján Magda elégs. Pint Mária
Farkas Ilus elkölt. Rábai Erzsébet jeles
Farkas Ilona jó 40 Rácz Ilona jeles
15 Farkas Róza elégs. Reithoffer Margit elégs.
Feitscher Magda kitűnő Soós Olga jeles
Fraknói Margit jó Szalai Rózsi elégs. jó
Füzesi Adél kitűnő Szabó Erzsébet
Herschkovits Ilona elégs. 45 Varga Anna elégt.
20 Horváth Erzsi elégs. Varga Irén elkölt.
Horváth Ili jeles Váradi Margit jó
Horváth Margit kitűnő Waligurszky Adrienne kitűnő
Kaposi Mária jeles Wattay Berta jeles
Kaszás Erzsi jeles jó 50 Zolder Anna jó
25 Kisgergely Teréz Zöldvári Margit elégs.
Kovács Mária kitűnő
Az osztály látszáma: 51.
Teleky-uti I. vegyesosztály.
Osztályvezető: Dénes Gizella.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiúk: Bazsó Lajos Bogár Ferenc Bódi Gyula Farkas Imre 5 Hajas János Horváth István Horváth Sándor Hegedűs János Holecz László jeles elégs. elkölt, elégs. elégt. elégs. elégt. elégt. jó 10 Kuczogi Lajos Kurverger István Miczók János Nagy Ferenc Németh Kálmán 15 Németh Zoltán Pető József Popesnyák Ferenc Pörzse Lajos Sipos Ferenc 20 Sohár Ferenc jeles jó jeles elégt. elégt. jó elégt. elégt. jeles elégs. jó
25
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Szegletes László jó 15 Modrovics Katalin jó
Takács Lajos elkölt. Molnár Mária Valéria kitűnő
Tollár László jó Németh Erzsébet kitűnő
Turi János* Németh Ilona elkölt.
25 Varga István** — Pintér Magda jeles
Leányok: 20 Pintér Mária elégt.
Sebesi Erzsébet elégs. jó jó
Árkus Ilona jó Sipos Aranka
Beke Mária jó Skrivalits Klára
Büki Anna jó Somogyi Gizella jó
Flumbort Katalin elégt. 25 Szekrény Etelka jó
5 Garami Margit elégt. Takács Ilona jó
Gyöngy Mária jeles Takács Mária jeles
Hoffmann Mária jeles Topler Gizella* —
Honfi Magda elégt. Tóth Ilona jó
Horváth Klára elkölt. 30 Vida Mária jó
10 Horváth Mária elkölt. Wieland Eszter jeles
Kolongya Ilona elégs. Vinczek Katalin jeles
Kulcsár Júlia elégs. Vojkovics Rozália elégs.
Lancsák Margit jó Zábó Anna jeles
Melles Magda jó 35 Zsiborás Rozália elégt.
Az osztály létszáma: 60.
Teleky-uti II. vegyesosztály.
Osztályvezető : Gábossy Gizella.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiuk: Sipos István jó
Szedonya István jeles
Balogh István jeles 20 Szekrény Zoltán jó
Balogh László jeles Takács Jenő jó
Birkás László jó Tinaker Lajos jeles
Boros József elégs. Varga József elégs.
5 Csanádi Ferenc kitűnő Vida József jeles
Ekler László jó Leányok:
Farkas István elégs.
Gazda Károly jeles Bagó Erzsébet elégs.
Gáspár József jó Berke Irén elégs.
10 Gerencsér János elkölt. Czoffer Mária jó
Gerócs Imre jó Gerencsér Mária elégt.
Hajas Mihály elégs. 5 Gyula Anna jeles
Herceg Ferenc elégt. Hári Anna kitűnő
Horváth László elégs. Hermann Ilona jó
15 Illés Károly jeles Kerecsényi Edit kitűnő
Kovács József elégt. Kovács Magda jó
Mátyás Gyula elégs. 10 Kulcsár Margit elégt.
26
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Lancsák Ilona elégs. Piriti Margit jó
Laski Katalin elégs. Rappai Erzsébet JO
Metz Rozália elégs. 20 Simon Ilona jó
Micók Aranka kitűnő Somogyi Teréz elégt.
15 Mezőfi Mária jeles Szinai Mária jó
Németh Mária elégs. jó Varga Mária jeles
Nóvák Ilona Völgyi Ilona elégt.
Magántanuló: Kiss Ella. Az osztály létszáma : 49.
Teleky-uti IV. vegyesosztály.
Osztályvezető : Szabóné Németh Erzsébet,
Az osztály létszáma: 53.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiuk: Leányok:
Csete Sándor jeles Bagó Mária elégs.
Ekler József jó Balogh Ilona* —
Gerencsér Sándor elégs. Bálint Mária elégs.
Gyeőry Jenő jó Bedő Anna kitűnő
5 Herceg József elégs 5 Bodzái Anna* —
Hoffmann József jó jó Boha Gizella jó
id. Horváth István Boha Ilona kitűnő
ifj. Horváth István elégt. Böröndy Ilona kitűnő
Horváth Gyula jó Buzek Gizella elégs.
10 Kerecsenyi György kitűnő 10 Endrődy Mária jó
Koch Gyula elégs. Ferencz Róza kitűnő
Kolongya István elégs. Hári Ágnes elégs.
Kovács György elégt. Hári Kata kitűnő
Paizs István elégs. Hollender Anna elégs.
15 Polgár Isván jeles 15 Kajdy Gizella kitűnő
Révész Ferenc elégt. Kálmán Magda elégs.
Siklós László elégs. jó Kolarics Margit elégs.
Szekrény József Kovács Mária jó
Szenta János elégs. jó Kovács Róza elégs.
20 Takács Jenő 20 Mihályics Mária kitűnő
Takács Vilmos elégs. Péntek Magda elégs.
Tóth István elégs. Péntek Róza elégs.
Tűri Antal elégs. Tánczos Ilona jeles
Varga György elégs. Tollár Ilona fm.
25 Varga János** — 25 Tóth Erzsi kitűnő
Viola Sándor jó Veren Ilona jó
Zalán József jeles
27
Teleky-uti V—VI. leányosztály.
Osztályvezető: Berti Gizella.
Az osztály létszáma: 65.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
V. osztály. Tóth Etelka jó
35 Tóth Ilona elégs.
Andri Ilona jó Tóth Mária jeles
Bakos Mária jó Varga Margit jeles
Balázs Ilona elkölt. Varga B. Margit jó
Bencs Júlia jeles Vojkovics Magda jó
5 Berghoífer Mária elégt. 40 Vokoun Sarolta jeles
Békési Ilona fm. Zákonyi Anna elégs.
Birkás Mária jó Zákonyi Mária jó
Bölcsföldi Magda Buzási Magda jeles jó VI. osztály.
10 Csizmadia Mária jó Ágoston Mária jó
Farkas Mária jó Balogh Anna elkölt.
Gazda Ilona jó Berke Mária jeles
Grahovecz Anna* Boros Erzsébet jó
Guta Rozália jó 5 Gódor Ilona jó
15 Henczler Magda elégs. Guta Anna jó
Hermann Erzsébet jó Herskovics Erzsébet jeles
Hompó Teréz jó jó Horváth Anna jó
Horváth Mária Huszár Anna jeles
Jager Anna elkölt. 10 Kránitz Júlia jeles
20 Jergler Mária jó Landesz Mária jó
Kárász Ilona jó Lasky Júlia jó
Leitner Lujza elégt. Matics Aranka kitűnő
Major Mária elégt. Mártonfalvy Anna jeles
Molnár Margit elégs. 15 Műik Katalin jó
25 Nagy Margit jeles Plánder Erzsébet kitűnő
Nagy Mária elégs. Rózsavölgyi Erzsébet elkölt.
Nickli Vilma jeles Simon Mária jeles
Németh Margit jó Soós Anna jeles
Németh Mária elégs. 20 Török Ilona jeles
30 Rezsőfi Mária jeles Váradi Anna jó
Szabados Emma jeles jó Veren Erzsébet jeles
Szternát Mária Zóka Irma megh.
Takács Margit jó
28
Huszti-téri III. vegyesosztály.
Osztályvezető: Cseh Joákim.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiuk: Leányok:
Andri László jeles Bősze Sarolta jeles
id. Ács István jó Büki Anna elégt.
ifj. Ács István jó Darvas Erzsébet megh. jó
Bellák Pál jeles Dömötör Ilona
5 Benkő József jó 5 Endrődi Anna kitűnő
Buzási György jeles Éder Magda jó
Gazda Imre jeles Farkas Anna elégt.
Halász Imre elégs. Földes Emma jeles
Hegedűs Jenő elégt. Gunyhó Johanna jeles
10 Holecz György elégs. 10 Horváth Irma elkölt.
Horváth Imre kitűnő Horváth Mária jó
Horváth Lajos jó Kasza Angyalka jó
Jáger János elkölt. Krémer Anna elégs.
Landesz József elégs. Krug Anna jeles
15 Magyar István elégs. 15 Kulcsár Anna elégs.
Magyar József elégt. Mátés Ilona jó
Márkus János elégs. jó Molnár Ilona elégs.
Molnár József Nagy Lívia kitűnő
Papp József kitűnő Nagy Mária elégt.
20 Placskó József jó 20 Peti Rozália elégs.
Sabján János jó Pető Mária elégt.
Salamon György jó jó Rózsa Rozália elégs.
Simon Ferenc Takács Erzsébet elégt.
Tóth József elégs. Takács Gabriella kitűnő
25 Varga István jeles 25 Tálosi Mária elégs.
Vass Ferenc jó Tollár Erzsébet jeles
Zsiborás István elégs.
Az osztály létszáma: 53.
Huszti-téri V—VI. fiúosztály.
Osztályvezető: Kováts Miklós.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osz\'ályzata
V. osztály. Babics László Bakonyi László Belasics Lajos Büki József 5 Büki Vendel Csutor József jeles elégs. elégs. jó elégs. elégs. Daróczi Ferenc Farkas István Flumbor György 10 Gerencsér József** Gerencsér József Gergál József Gyula János Herzl Imre elégs. elégt. jó elégs. elégs. jó jó
29
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
15 Horváth István jó VI. osztály.
Horváth József elégs. jó
Kárász István Gerlei Ferenc elégs.
Kiss Imre elégt. Hársing István jeles
Kiss János jeles jó Horváth József kim.
20 Kolongya István Horváth Kálmán jó
Kósek István elégs. jó 5 Hosszú József jó
Miilei János Kasza József jó
Műik György jó Kovács Antal jeles
Németh István jó Micheller István jó jó
25 Németh Sándor jó Muczer László
Placskó István jó 10 Nagy János jó
Simon László elégt. Pinterics Gyula jó
Szabó Ferenc elkölt. Radanovics József kim.
Szertics Lajos jó Szabó Pál elégs.
30 Szigeti Ferenc elégs. Varga Ferenc jó
Szokol György elégs. 15 Varga Imre elégs.
Tálosi József jeles Varga József jó
Tánczos Sándor jeles Vékásy János kitűnő
Verbovecz István elégs. Vida Lajos jó
Vlasics István elégs.
Az osztály létszáma: 53.
Barakk-telepi I—IV. vegyesosztály.
Osztályvezető: Nádor György.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
I. vegyesosztály. II. vegyesosztály.
Fiuk : Fiuk:
Daróczi István Dóra László Kaszás Zoltán Kovács Tibor 5 Peresztegi Ferenc Peresztegi László Petrovics János Varga Gyula Zákonyi Alajos jeles jó elkölt. elkölt. elégt. elégs. kitűnő elégt. elégt. Boncz Lajos Daróczi János Harsing Jenő Niessner Győző 5 Rohs Géza Törnár Márton Zákonyi Károly Leányok: jeles elégt. elégt. jeles jeles jó jeles
Leányok: Horváth Klára Király Mária Kovács Erzsébet Az osztály létszáma: 12. kitűnő jeles kitűnő Baksa Ilona Kontor Aranka Peresztegi Franciska Tálosi Erzsébet Az osztály létszáma: 11. jó jeles jó jó
30
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
III. vegyesosztály. IV. vegyesosztály.
Fiuk: Fiuk:
Király István Mátyás József Varga László Leányok: Békési Gizella Dancs Valéria Golub Magda Harsing Teréz Az osztály létszáma: 7. jó jeles jó kitűnő elégt. jó elégt. Dancs István Kaszás Lajos Leányok: Baksa Erzsébet Dóra Anna Kaszás Erzsébet Kontor Rózsi 5 Kovács Viktor Rohs Margit Az osztály létszáma: 8. jeles elkölt. jó jó elkölt, jó elégs. jeles
Továbbképző iskola I. fiúosztály.
Osztályvezetők: Cseh Joákim, Perlaki István.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Baranyai Lajos kim. Kucskó Ferenc jó
Baumann Ferenc kim. Kulcsár Béla elégs.
Bazsó Lajos kim. 30 Lakatos István elégs.
Benkő József jó Levik Gyula jó
5 Bellák Imre jó Magyar József jó
Császár István jeles Mandl Ferenc jó
Császár József elégs. Molnár József jó jó
Csontos István elégt. 35 Nagy József
Dianiska Sándor jó Neupár József jó
10 Dlask József jeles Németh Antal**
Dömötör József elégs. jó Párta József elégs.
Farkas László Peresztegi Antal** —
Fleischner István** 40 Plander György** —
Gelencsér Lajos jó Révész István** —
15 Gerlei János elégs. Szakácsics Sándor** —
Göncz József elégs. Szabó Sándor kim.
Gudricza József elkölt. Számek Sándor** —
Gyergyák László jeles 45 Takács János jó
Hirschl László elégs. id. Tóth Ferenc jó
20 Horváth Gyula** — ifj. Tóth Ferenc elkölt
id. Horváth József jó Verbovecz György elégs.
ifj. Horváth József jeles Vékási László jó
Jordán János jó 50 Vincze Gyula kim.
Keller Lajos fm. Volner István elégs.
25 Kertész Vince jó jó Zábó János** —
Koch István Zóka Ferenc elégs.
Kolongya István jeles Az osztály létszáma: 53.
31
Továbbképző iskola I—II—III. fiúosztály.
Osztályvezetők: Németh Jenő és Kemenesy István.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
I. osztály. Kasza Géza Kálcsics István jeles jó
Horváth Ferenc jeles jó Király Vincze**
ifj. Horváth Imre Kósa János kitűnő
id. Horváth Imre elkölt. 15 Mátray Ferenc jó
Karakai István jó Molnár Jószef elégt. jó
5 Kránitz István elégs. Németh Lajos
Kutasi Ferenc elégs. Plánder Lajos**
Mesics Lajos kitűnő Reithoffer József elégt.
Polai Károly elkölt. 20 Szakonyi József jeles
Szabadi József elégs. Tóth Lajos jó
10 Stankovics István jó Vilcsek Lajos jeles
Tóth Ernü elégs. Zülfikár Chacir elégs.
Tóth András elégs. III. osztály.
Török József jeles
Winhoffer István elkölt. Benedek József jó
15 Ziegler Frigyes jó Czindrich Imre jó
II. osztály. Farkas József elégs.
Héringh Lajos elkölt.
Bedenek János elégs. 5 Horváth János jeles
Burbucs János** — Kovács László elkölt.
Czupi József jó Kukola Ferenc jó
Fábián János jó Mihálics János elégs. jó
5 Folkmeyer József elkölt. Nemes Ferenc
Grünbaum György jó 10 Plánder József elkölt.
Hollender Antal jó Soós István kitűnő
Horváth József jó Spingár István elkölt.
Horváth György jó Tóth József** —
10 Illés István jó Tóth Pál jeles
Az osztály létszáma : 52.
32
II. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Filó Ferenc.
Tantestület:
1. Arató Boldizsár, a Rozgonyi-utcai III. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 24.
2. özv. Bánekovichné Nyakas Viktória, a Rozgonyi-utcai II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 37, összesen 37.
3. Béres János, a Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 30.
4. Béresné Ferenczy Ida, a Rozgonyi-utcai VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 31.
5. özv. Cavalloníné Szalay Ida, a Rozgonyi-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, összesen 27.
6. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 34, összesen 34.
7. Filó Ferenc igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 25.
8. Gogl Mária, a Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 22.
9. özv. Horváthné Koller Teréz, a Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 30.
10. Litvay Endre, a Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26 és fél, összesen 31.
11. Nagyné Kun Renée, a Rozgonyi-utcai V. b) vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 30.
12. Nuzsy Stefánia, a Rozgonyi-utcai III. a) fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 24.
13. Ortutay Gyula, a Rozgonyi-utcai V. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 25.
14. Ortutayné Lovass Laura, az Arany János utcai 1. vegyesosztály tanítónője. r Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 28.
15. Óvári József, a Rozgonyi-utcai I. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen 32.
16. Sekulja Jakab, a Rozgonyi-utcai II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 39.
17. Szebeni Dezső, a Rozgonyi-utcai V. b) fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 36.
18. vitéz Somoskéryné Scheffer Gizella, az Arany János-utcai II. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 24. 1935. junius 1-el nyugalomba vonult.
19. Wildené Bereczky Mária, a Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 18.
Hitoktatók: Lukács József, dr. Mészáros Béla oki. középisk. hittanárok, intézeti hitoktatók a róm. kath., Horváth Olivér ág. hitv. ev., Kádár Lajos ref. és Lázár Artúr izr. el. isk. tanitó az izr. vallású tanulók részére.
33
Érdemsorozat
a II. körzeti áll. elemi fiu- és leányiskolában.
Arany János-utcai I. vegyesosztály.
Osztályvezető: Ortutayné Lovass Laura.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Leányok: Sánta Margit elégs.
30 Sásdi Róza elégs.
Balogh Ilona jó Seregélyes Irma jeles
Benedek Róza jó Tánczos Margit jó
Flumbort Katalin elkölt. Tófej Ilona jó
Fodor Kornélia elégs. Tóth Anna kitűnő
5 Foszák Anna jeles 35 Tóth Mária elégs.
Horváth Irén elégt. Wágner Mária elégt.
Horváth Mária elégs. Vladimirov Margit elégs.
id. Horváth Margit kitűnő Wöller Margit kitűnő
ifj. Horváth Margit jeles Fiuk:
10 Horváth Katalin jó
Horváth Róza elégt. Bencze László elkölt.
Illés Ilona elégt. 40 Gelencsér György elégs.
Kárpát Júlia kitűnő Gudricza Miklós elégs.
Kálmán Mária elkölt. Horváth Endre elégt.
15 Keskeny Aranka jeles Kucskó Lajos jó
Kiss Júlia jeles Lakatos György elégs.
Kovács Márta kitűnő 45 Lovászi Ferenc jeles
Kovács Anna elégs. Magasházi László jeles
Litvay Piroska kitűnő Mihalics Sándor jeles
20 Mészáros Ilona jó Németh Sándor elégs.
Nemes Ilona kitűnő Pál János elégt.
Németh Lujza jeles 50 Simon István jó
Németh Erzsébet jeles Szabó Ferenc elégs.
Németh Klára jeles Takács Jenő jó
25 Németh Veron jeles Török Jenő jeles
Pallos Piroska* — Turáni József kitűnő
Pintér Erzsébet jó 55 Turkaly László** —
Sági Anna jó Werner Emil jó
Az osztály létszáma 56.
34
Rozgonyi-utcai I. fiúosztály.
Osztályvezető: Óvári József.
Magántanuló: gróf széki Teleki Tibor, kitűnő. Az osztály létszáma: 60.
Rozgonyi-utcai II. fiúosztály.
Osztályvezető: Sekulja Jakab.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Baranyai Márton kitűnő Csiszár József jeles jó
Beke József JO Dékán István
Brecska Ernő kitűnő Egyed János jó
Bogenrieder Frigyes kitűnő 10 Fülöp Lajos jeles
5 Bruner György JO Gazdag Antal elégs.
Burián Lajos elégs. Gerencsér János jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Arnóczi József jó Kuhár Ferenc Ottó kitűnő
Bedő József elégs. Magyar Imre elégs.
Benedek János jeles Markó József elégt. jó
Benkő József elégs. Matafán Tivadar
5 Bernáth Győző kitűnő 35 Mikula László jó
Bor Gyula elégt. Muszil István * jeles
Bőczy Antal kitűnő Nyirő Rezső jeles
Böjti László kitűnő Nyitrai István jó
Czimmermann József jó Polay László kitűnő
10 Cser László jeles 40 Porkoláb János jó
Csutorás József elégs. Radáni Róbert jeles
Dávidovics Ferenc elégs. Rácz Miklós kitűnő
Dómján István elégs. Schermann József kitűnő
Eszter József elégs. Sümegi Lajos elégs.
15 Farkas László elkölt. 45 Simonics Sándor jó
Fuksics József elégs. Szabó József jó
Garzó Károly kitűnő Szabó Zsigmond kitűnő
Genetheim József jeles Szerdahelyi László jeles
Gerencsér Lajos jó Szerecz József elégs.
20 Haspel Lajos kitűnő 50 Szélig László elégs. jó
Horváth Aladár kitűnő Tánczos János
Horváth László jó Tota Károly jó
Horváth Sándor elégs. Tóth Árpád elégs.
Horváth Zoltán elégt. Tóth József jó
25 Jóna János elégs. 55 Varga Antal jeles
Kappel György elégs. Vaskúti István kitűnő
Kálcsics János jó Végh Ferenc jeles
Kovács Antal jeles Végh János elégt.
Kovács Ferenc elkölt. Vida Károly elegt.
30 Kovács János elégt. 60 Vincze Károly jó
35
Az osztály létszáma: 50.
Rozgonyi-utcai III. a) fiúosztály.
Osztályvezető: Nuzsy Stefánia.
Vitéz Somoskéry Ernőné betegszabadsága miatt az osztály 1934. dec. 18-tól a párhuzamos osztályok között lett felosztva.
A tanuló neve Általános osztátyzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri József jó 20 Ivusza István elégs.
Báron Ferenc kitűnő Kárpát László jó
Becze István jó Kerekes Lajos jó
Bedő Lajos jó Kertész Gyula elégs.
5 Beke Ernő elégs. Koronya Gyula kitűnő
Bor Ferenc fm. 25 Kovács István jó
Cimmermann István elégs. Menyhárt István jeles
Dómján György* — Mihalics Imre jeles
Feiler Ferenc jó Moór József jeles jó
10 Fekete János elégs. Palkó Ferenc
Fentős Ferenc kitűnő 30 Pintér Károly jó
Gáspár Dezső jó Pintér Sándor kitűnő
Glavák József jó Plemmer József kitűnő
Halász Lajos jó jó Polai István elégs.
15 Hári Sándor Salamon János jó
Hegyi Károly kitűnő 35 Salamon László elégs.
Henczler József jó Sebők Imre elégs.
ifj. Horváth István jó Seleg Ferenc elégs.
id. Horváth István elégs. Staszny Pál elkölt.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Gudovics Károly elégs. Németh Lajos jeles jó
Horváth Antal jó Németh László
15 Horváth István jó Nikii Jenő jó
Horváth László kitűnő 35 Olasz József jeles
Horváth Tibor jó Prastyik Imre jó
Illés József elégs. Prastyik Miklós jó
Juhász András kitűnő Rácz János jó
20 Kostein Béla kitűnő Sáfrán József jeles elégt.
Kovács János jó jó 40 Salamon István
Kovács Lajos Simon László elégs.
Kovács László kitűnő Szedonya István elkölt.
Kovács Miklós jeles Szekeres József jó
25 Kovács-Sebestény Tibor kitűnő Szüsz Lajos elégs.
Kőszegi Gyula jeles 45 Takács Tibor kitűnő
László Tibor jó Tarnai Rezső jó
Lukács Zoltán kitűnő Trajer János kitűnő
Mehmed Sukri jó Varga Lajos jó
30 Mészáros Gyula elégt. Végvári József elégs.
Molnár Károly kitűnő 50 Vida Andor elégt.
36
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Szabó Imre 40 Szabó József Szinai András Szomor István Táncsics Lajos Tóth Ferenc jeles jó elégs. kitűnő elégt. jó 45 Tóth Sándor Török Lajos Valentin Kálmán Varga László Vass Károly 50 Wendler János kitűnő kitűnő jeles jó jó jó
Az osztály létszáma 50.
Rozgonyi-utcai III. b) fiúosztály.
Osztályvezető: Arató Boldizsár.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Balázs Ferenc elégs. Kovács József elégs.
Bereczky Géza elégs. 25 Kütsön János jó
Berke Károly jó Lakatos János elégt.
Bécs János jeles László János kitűnő
5 Cziklin József elégs. Leiner Lajos elégs.
Csóka István elkölt. Májon Jakab kitűnő
Dervalics György elégt. 30 Máté István jeles
Étsy Károly elégs. Mechmed Ozmán jó
Ferk Elemér kitűnő Mihalics Károly elégs.
10 Gelencsér János elégs. Miklóssy Antal jó
Gerócs László jó Németh Jenő elégs.
Heklovszki Károly kitűnő 35 Németh József kitűnő
Hochholzer Ferenc jeles Rácz Lajos jó
Horváth Gyula jeles Saffer Ferenc elégt.
15 Horváth József kitűnő Sifter István elégs.
Horváth Mihály jeles Szélig István elégs.
Horváth Tibor kitűnő 40 Szobocsány Lajos jó
Kertész György elégs. Tollár Jenő jeles
Kiss István elégs. Tollár László kitűnő
20 Koó Károly jó Tóth Győző elégs.
Kondákor Gyula elégs. Varga Ferenc elégs.
Kontrecz István elkölt. 45 Viola Gábor elégt.
Kovács Ernő elégs.
Az osztály létszáma 45.
Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály.
Osztályvezető: Litvay Endre.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Akay László Árok József Babati György jeles jó elégs. Báron László 5 Bereczky Lajos Bogenrieder Jórsef jeles elégs. kitűnő
37
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Dlask Antal elégs. 25 Magyar Ferenc jó
Dóczi László jeles Major József jeles
Erős Ferenc kitűnő Mészáros Károly jeles
10 Farkas Lajos elégt. Molnár Lajos elégs.
Gaál László kitűnő Molnár Mihály jeles
Gabai László elégt. 30 Nagy Ferenc elégs.
Gerencsér Gyula jó Nemes László jeles
Göndöcs István jeles Németh József jeles
15 Gyulai Ernő jeles Németh Zoltán jeles
Hegyvári József jeles Nyiry Árpád jeles
Horváth Kálmán jeles 35 Polcz Géza elégs.
Issa Ali elégt. Simon László jeles
Jakab József jó Stieger Lajos jó
20 Királyíalvy Lóránt jeles Szakácsics János jeles
Kiss László kitűnő Szomor Bálint kitűnő
Kovács Győző jeles 40 Sztrényi Ferenc jó
Kovács Jenő jó Tarnai József jeles
Lukács Pál jeles
Az osztály létszáma: 41.
Rozgonyi-utcai IV. b) fiúosztály.
Osztályvezető: Szebeni Dezső.
Az osztály létszáma: 41.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános ositályzata
Ádám János elégs. Kránitz István kitűnő
Babos László kitűnő Modor János elégt.
Bakos József elégt. Németh József elégs.
Balog Lajos jeles 25 Palotai Ferenc jeles
5 Bárány László jeles Parti György jó
Both József jó Pál Sándor jó
Cser László elégs. Péter József jeles
Farkas Zoltán jó Pichler József elégs.
Fender Gyula jeles 30 Pinterics László elégt.
10 Gáspár István jeles Poós László elégs.
Hackler László jeles jó Pusztai Ferenc elégs
Harmath Gyula Szabó Gyula kitűnő
Horváth Károly elégs. Szerec Ferenc jeles
Horváth László kitűnő 35 Szűcs László elégs.
15 Illés Imre elégt. Takács László elégs.
Ivánkovics Ferenc elégs. Tóth József elégs. jó
Jandl Endre jeles jó Tóth Sándor
Jóna György Varga László elégs.
Kovács Béla elégs. 40 Végvári György jeles
20 Király László elkölt. Vojnovics József jeles
Kiss József elégs.
38
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Osztályvezető: Ortutay Gyula.
Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály.
Osztályvezető: Béres János.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bedő József elégs. jó Kondor Rudolf jó
Berke György Kovács Lajos elégs.
Farkas Dániel elégs. 25 Könyüd Károly kitűnő
Födő Károly elégs. Köves Ferenc elégs.
5 Gazdag József elégs. Lakatos Gyula** —
Genetheim Ferenc jó Mázsa István - elkölt.
Goór Tibor jeles jó Molnár József jó
Gudricza Gyula 30 Németh László elégs.
Guzmiczova Sándor elégs. jó Parti József elégs.
18 Györkös Lajos Riebner Károly jeles
Hahn Tibor elégs. jó Saffer István elégs.
Halász Gyula Salamon Ferenc elégs.
Heringh Gyula elégs. jó 35 Salamon József elégs.
Horváth Gyula Sáfrán László elégs.
15 Horváth János (Jánosé) jó Seregélyes Kálmán jó
Horváth János (Józseíé) elégs. Simon László elkölt.
Horváth József elkölt. Skernyák Lajos elégs.
Kerekes József elégs. jó 40 Szvoboda Ferenc jó
Keszei Jenő Takács József jeles
20 Király László elégs. Török György jó
Kiss Gyula** — Végh József elégs.
Kiss Miklós jó Vincze János elégs.
Az osztály látszáma : 44.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Árok István elégs. Kőbán Gyula kitűnő
Árok Sándor jó Kozics Lajos elégs.
Bácsi János kitűnő Lőczy Lajos elégs.
Bedő Imre** — 20 Németh Ferenc elégt.
5 Beke László elégs. Nováczky Gyula elégs.
Both Ferenc jeles Orbán Péter jeles jó
Dömötör Imre jeles Parragi István
Gaál János kitűnő Perendy Mihály jó
Gáspár Antal elégs. 25 Plaski József jeles
10 Hodics István jeles Radanovics József kim.
Hollender János elégs. Sárecz Lajos elégs.
Horváth György jó Sebestyén Lajos jeles
Horváth István jó Sneff Ferenc elégs.
Horváth Jenő jó 30 Schreiber József jeles
15 Kálovícs József jeles Szabadi László jeles
Klárics József jeles Takács István elégs.
Az osztály létszáma 32.
39
Rozgonyi-utcai I. leányosztály.
Osztályvezető: özv. Cavcilloniné Szalay Ida.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Ács Mária jó Kovács Anna jeles
Bánhidi Márta jeles 30 Kovács Mária elégs. jó
Bedő Ilona jeles Landesz Teréz
Bódai Emma jeles Lerner Ilona elégs.
5 Borsfai Mária jó Léránt Mária elégs.
Buváry Anna elkölt. Mátyás Hajnalka fm.
Erdei Erzsébet jeles 35 Menyhárt Ilona elégs.
Fábián Katalin elégt. Mihalecz Mária elégs.
Galba Anna elégs. jó Németh Erzsébet elkölt.
10 Gazdag Anna Németh Mária jó
Gazdag Júlia elégs. Pincze Anna jó
Garzó Teréz elégs. jó 40 Pliha Mária jó
Gödinek Ilona Porkoláb Hermin elégs.
Harangozó Margit kitűnő Posztl Livia kitűnő
15 Hetesi Magda kitűnő Sárecz Júlia jó
Hoffer Gizella jeles Simon Ilona jó
Horváth Gizella elkölt. 45 Sörlei Klára jeles jó
ifj. Horváth Margit kitűnő Szécsényi Júlia
id. Horváth Margit jó Szomor Éva kitűnő
20 Horváth Mária fm. Takács Erzsébet jó
Horváth Éva jeles Tislér Mária jeles
Horváth Róza elégt. 50 Tompos Margit kim.
Horváth Teréz elégs. Tóth Ida kitűnő
Imrefi Katalin kitűnő Treier Jolán kitűnő
25 Jobbágy Erzsébet jeles Veszter Mária jeles
Kaczi Amália elkölt. Végh Ilona elégs.
Kálovics Mária jó 55 Végvári Teréz elégs.
Kis Gergely Ilona jó
Az osztály létszáma: 55.
Arany János-utcai II. vegyes osztály.
Osztályvezető: vitéz Somoskéryné Scheffer Gizella. 1934. december 18-tól Nuzsy Stefánia.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Leányok: Ferk Margit Gerencsér Margit jó jeles
Bali Mária jó 10 Gécsek Anna jeles jó
Bedenek Erzsébet jeles Györkös Mária
Buday Erzsébet kitűnő Herczeg Katalin elégt.
Cziráki Anna jeles Hudi Sarolta elkölt.
5 Csapó Magda elégt. Kárpát Alojzia jeles
Dorman Erzsébet elkölt. 15 Kiss Júlia jó
Farkas Erzsébet elkölt. Korpics Mária elégs.
Rozgonyi-utcai II. leányosztály.
Osztályvezető: özv. Banekovich Jánosné Nyakas Viktória.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Lancsák Ilona elkölt. 35 Fehér Ferenc elégt. jó
László Mária kitűnő Gáspár József
Méhes Anna jó Hege Károly jeles
20 Nagy Erzsébet jeles Holecz István jó
Nemes Zsuzsanna elégs. Horváth Ferenc elkölt.
Papp Zsófia kitűnő 40 Horváth József kitűnő
Peszleg Matild jeles Koczor Ferenc elégs.
Péter Magda elégs. Kondákor Ferenc jó
25 Piriti Éva kitűnő Kránitz József jó
Pusztai Irén elégs. Kvicsák Sándor elégs.
Szabó Ilona jeles 45 Marton János jó
Tizedes Mária jeles Mátyás Alajos jeles
Trefeli Anna jó Molnár László jeles
30 Varga Erzsébet jó Nemesi László jeles jó
Fiúk: Németh István
50 Sebestyén József jó
Bárdos József jó Sebők József elégt.
Benedek Ferenc jó Szmodics Tivadar kitűnő
Buváry László jeles Tóth Zoltán jó
Czindrich Ferenc jó Varga László elégs.
Az osztály létszáma 54.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Árok Mária jó Horváth Mária elkölt.
Balogh Magda jó Juhász Rózsa jó
Balogh Mária jeles Karafiát Gizella elégs.
Bedő Mária elégs. 25 Kálcsics Mária jó
5 Bedenek Juliska jeles Kálovics Katalin ism. elégs.
Berecz Magdolna jeles Kámán Mária jeles
Berke Rozália jó Kiss Aranka elégs.
Berghofer Ilona jeles Kiss Mária elégs.
Boros Éva jeles 30 Kozmet Rozália kitűnő
10 Budai Mária jeles elégs. Kövesi Róza jeles jó
Cziklin Erzsébet Magyar Jolán
Cser Mária elégs. Major Erzsébet jó
Dérfalvi Erzsébet jeles Megyesy Erzsébet jeles
Fentős Gabriella jeles 35 Megyesi Margit jeles
15 Galba Gizella jeles Molnár Ilona jeles jó
Gazdag Róza jó Nagy Ilona
Gáspár Ilona kitűnő Pásztor Gizella jeles
Grózner Ilona elégs. Sági Magda kitűnő
Halász Katalin elégs. 40 Sáfrán Erzsébet jó
20 Hegyi Erzsébet kitűnő Somogyi Éva elkölt.
Hordós Éva jó Spiegl Mária jeles
41
Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály.
Osztályvezető: Erdélyiné Ábrahám Katalin.
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Osztályvezető: Vihorlátiné Bereczky Mária.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Benedek Gizella jeles jó Csicsor Aranka kitűnő
Benkő Mária 5 Csóka Anna kitűnő
Burián Mária jeles Dianiska Aranka jó
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló rteve Általános osztályzata
Szabó Mária Szakácsics Margit 45 Szenta Jolán Szépudvari Katalin Szomi Anna Sztojkó Ilona Tamás Katalin 50 Tóth Brigitta jó jó elkölt, jó jeles jó jó jó Tóth Zsuzsanna Tóth Mária ism. Varga Mária Vass Margit 55 Vojkovics Éva Zsábráki Anna Zulfikár Elza Az osztály létsz jó elégs. elégt. jó jeles jeles jó áma: 57.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Ágoston Teréz kitűnő Mankovits Gabriella jeles
Belloni Magda jeles 25 Maray Vilma jeles
Bece Erzsébet elégs. Mátyás Anna elégs.
Bencze Mária elkölt. Mikula Györgyi kitűnő
5 Boros Magdolna elkölt. Nagy Mária jó
Dékán Mária jó Nagy Magdolna jeles
Farkas Magdolna jeles jó 30 Németh Rozália jó
Farkas Margit Parti Verona elégs.
Fábián Anna jó Pápai Zsuzsi jeles
10 Feiler Ibolya jó Pévecz Jolán jó
Frk Anna jeles jó Pittner Zsuzsánna*
Hodics Aranka 35 Ress Anna ím.
Horváth Mária jeles Schless Márta kitűnő
Horváth M. Magdolna kitűnő Somogyi Margit elkölt.
15 Illés Kata jeles Szabó Ilona elégs.
Ivusza Mária jó jó Szabó Mária elégs.
Kálcsics Mária 40 Szobolics Ilona jeles jó
Kiss Ilona kitűnő Takács Anna
Kovács Sebestény Erzsébet kitűnő Tóth Aranka jeles
20 Kövesi Anna jó Tóth Katalin jeles jó
Leidl Ida kitűnő Varga Mária
Lengyel Klára kitűnő 45 Vaskuti Klára kitűnő
Magyar Ilona jó Az osztály létszáma: 45.
42
Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály.
Osztályvezető: Gogl Mária.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Dormán Anna elkölt. Mikó Róza jeles jó
Ferencz Ida kitűnő Nagy Erzsébet
Fummer Magda kitűnő Németh Anna jeles
10 Genetheim Teréz jó Németh Ilona jeles
Gyergyák Mária jeles 30 Rátkai Mária kitűnő
Hegyi Ilona kitűnő Rezneki Teréz jó
Hegyi Irén kitűnő Simon Mária kitűnő
Horváth Magda elégs. Sneff Piroska jó
15 Horváth Mária jó Stankovics Etelka jeles
Hungler Jolán elkölt. 35 Szerecz Erzsébet jó
Kállay Anna jeles Széchenyi Mária jeles
Kiss Mária elkölt. Sziva Róza jeles elégs.
Kovács Anna kitűnő Sztojkó Júlia
20 Kovács Róza jó Tomajy Márta kitűnő
Lakatos Erzsébet jeles 40 Tóth Klára kitűnő
Lovászi Anna jeles Turullá Erzsébet jeles
Magasházi Aranka kitűnő Vancsura Ilona elkölt.
Marton Mária jó Nikii Anna ieles
25 Mihálka Aranka jó Az osztály létszáma: 43
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andor Róza elégs. Knebl Vilma elégs.
Botka Éva kitűnő Németh Aranka jó
Bertin Ella kitűnő Németh Katalin kitűnő
Bedenek Gizella kitűnő 25 Olasz Júlia jó
5 Cser Margit jeles Orbán Rózsi jeles
Dervalics Erzsébet jó Orosz Éva kitűnő
Dianiska Mária elégs. Petőfi Mária elégs.
Domina Ilona kitűnő Rácz Cecilia jeles
Farkas Erzsébet kitűnő 30 Sipos Mária kitűnő
10 Farkas Ilona jeles Sipos Magda kitűnő
Galba Valéria jeles Szűcs Rózsi jeles jó
Grábár Magda jeles Tahin Margit
Györkös Margit elégs. Takács Ilona elégt.
Haiszer Hedvig kitűnő 35 Tánczos Ilona elkölt.
15 Holcsek Margit elkölt. Tóth Erzsébet elégs.
Horváth Anna jeles Végráth Rózsi kitűnő
Horváth Gizella kitűnő Végvári Magda elégs.
Kalamár Aranka jó Vincze Ilona jeles
Kaposi Margit jeles 40 Viola Teréz jeles
20 Kappel Anna elégs. Virág Magda jeles
Kertész Anna jó Zöldvári Margit elkölt.
Az osztály létszáma : 42.
43
Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály.
Osztályvezető: özv. Horváthné Koller Teréz.
Rozgonyi-utcai V. leányosztály.
Osztályvezető: Nagyné Kun Renée.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bartusek Róza elégs. jó Horváth Margit elkölt.
Becze Katalin Horváth Mária elégs.
Czethoffer Anna* 25 Jobbágy Anna elégs.
Csete Éva kitűnő Kiss Ida elégs.
5 Deák Margit elégt. Kováts Anna kitűnő
Döme Mária elégs. Major Ilona jó
Dömötör Róza jó Péter Mária elégs.
Farkas Margit elkölt. 30 Pusztai Mária jeles jó
Fiiszár Krisztina kitűnő Sarlós Ilona
10 Foszák Ilona elégs. Simon Sarolta jeles
Fummer Kata kitűnő Sólymosi Mária jeles
Gáspár Anna kitűnő Stagl Ilona elégs.
Gáspár Mária kitűnő 35 Szomi Margit jó jó
Gyalog Mária elégs. Takács Ida
15 Györkös Anna elégs. Tóber Anna jó
Horváth Erzsébet elégt. Tollár Ilona elégs.
Horváth Erzsébet elkölt. Thury Irén jeles
Horváth Ibolyka jeles 40 Vellák Margit kitűnő
Horváth Ilona I. elégs. Vörös Gizella elégs.
20 Horváth Ilona II. jó Zaitz Ilona jeles
Horváth Irén elkölt. Zábó Irma elégt.
Horváth Irma jeles Zieger Irma kitűnő
Az osztály létszáma : 44.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Mária jeles Gécsek Margit elégs.
Auer Katalin jó Gervein Irén jó
Ács Erzsébet elégs. elégs Gyurka Erzsébet kitűnő
Ágoston Ilona 20 Horváth Anna elégs. jó
5 Berghofer Magda jeles jó Horváth Mária
Berta Anna Issa Anna jeles jó
Bor Ilona jó Kiss Mária
Cimmermann Anna elégs. Kondakor Erzsébet jeles jó
Cindrich Ilona elégs. 25 Kovács Erzsébet
10 Csapó Mária jeles Köves Margit jó jó
Csóka Margit elkölt. Lakatos Margit
Csutorás Rozália elégs. Leitner Lujza elkölt.
Dávidovics Erzsébet elégs. Mandlbaum Mária elégs. jó
Fülöp Ilona jó 30 Mihalecz Júlia
15 Gelencsér Rozália elégs. Nagy Mária elkölt.
Gerócs Ilona kitűnő Nemes Etel jó
44
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Németh Anna kitűnő 40 Szalai Anna kitűnő
Németh Ilona elégs. Szanyi Anna kitűnő
35 Pikler Anna jó Szele Róza ]0
Pint Mária jó Sziva Mária jó
Pulay Erzsébet elégs. Szobocsán Rozália jeles
Sinkovics Mária elégs. 45 Vanesura Katalin elkölt.
Szabadi Erzsébet kitűnő Váradi Ilona jeles
Az osztály létszáma: 46.
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Osztályvezető: Béresné Ferenczy Ida.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Ács Anna jeles jó Mihalecz Mária jeles
Bedenek Jolán Móricz Anna kitűnő
Bedenek Mária jeles Nagy Edit kitűnő
Bujtor Erzsébet jeles Nagy Erzsébet jeles
5 Dávidovics Róza jeles 25 Németh Aranka jeles
Fábián Mária kitűnő Németh Ilona jeles
Feiler Ilona jó Német Teréz kitűnő
Gáspár Anna jó Ofenbeck Margit kitűnő
Gáspár Aranka jeles Simonics Irén jeles
10 Gerencsér Klára jeles 30 Simonics Mária jeles
Gerócs Anna kitűnő Stágl Klára kitűnő
Hári Jolán** — Szabó Mária megh. jó
Horváth Ilona (Jenőé) elégs. Szemlics Katalin
Horváth Ilona (Zsigmondé) jó Szukovics Róza** —
15 Horváth Magda kitűnő 35 Tollár Borbála jó
Jobbágy Irén jó Tóth Anna jó
Kertész Margit kitűnő Váradi Róza kitűnő
Koczor Mária jeles Viola Erzsébet kitűnő
Magyar Jolán kitűnő Vimmer Erzsébet kitűnő
20 Mihalecz Róza jeles
Az osztály létszáma 39.
Továbbképző iskola I. leányosztály.
Osztályvezetők: özv. Cavalloniné Szalay Ida, Ortutayné Lovass Laura.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bizony Mária Benkő Margit Bertalan Mária Botos Ilona jó jó jó kim. 5 Cethoffer Mária Dancsilovics Mária Dancs Anna** Domina Anna elégs. jó jeles
45
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Farkas Antónia elégs. jó Pál Mária kitűnő
10 Farkas Mária Péntek Erzsébet elégs. jó
Farkas Gizella fm. Salamon Júlia
Flumbort Erzsébet jó Sánta Ilona jó jó
Gáspár Mária** 45 Sifter Ilona
Hartmann Frida fm. Sipos Margit**
15 Herczeg Mária elégs. Stefanovics Margit kitűnő
Hoffmann Ilona elégs. Stréni Ilona jeles
Hocliholczer Anna fm. Szabó Mária** —
Horváth Ilona kitűnő 50 Szabó Júlia jó
Horváth Júlia jeles Szilágyi Margit jó
20 Horváth Mária jó Tamás Irén jó
Horváth Róza elégs. Tánczos Mária**
Horváth Irén elégs. Tislér Anna jó
Horváth Mária elégs. 55 Tiszai Katalin jeles
Holecz Teréz elégs. Tóber Katalin jeles
25 Kolarits Ilona kitűnő Tollár Margit jeles
Kontor Ilona elkölt Tóth Margit** —
Kovács Erzsébet elégs. Tóth Mária jó
Kovács Katalin kitűnő 50 Tóth Ilona jó
Kövesi Mária jó Tóth Júlia elégs.
30 Kulcsár Margit elkölt. Török Erzsébet jeles
Lasky Gizella elégs. Thury Erzsébet kitűnő
Mátyás Róza elégs. Varga Anna** —
Miilei Anna elégs. 65 Vári Mária jó
Nagy Margit** Veszter Gizella kitűnő
35 Nemes Róza elégs. jó Wolner Magdolna** —
Nóvák Erzsébet Zab Mária jeles
Nóvák Mária jó Zulfikár Margit kitűnő
Óhegyi Magda elégs. 70 Zsirai Mária kitűnő
Oszter Mária jó Zsibáros Júlia elégs.
40 Pap Erzsébet elkölt.
Az osztály létszáma: 71.
Továbbképző iskola II—III. leányosztály.
Osztályvezetők: özv. Banekovichné Nyakas Viktória és vitéz Somos-
kéryné Scheffer Gizella.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andor Ilona Bedenek Teréz Bedernyák Anna Berke Anna 5 Bocskor Etel Fillér Anna Felker Gizella jó kim. elkölt, jó kitűnő jeles elégs. Födő Etelka Friss Mária 10 Galambos Róza Gáspár Mária** Gécsek Mária Genetheim Klára Golecz Klára kitűnő jeles jó jó jó jeles
46
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
15 Gyula Irén jeles Plaski Rozália kitűnő
Hartmann Margit jó jó Rózsavölgyi Katalin elkölt.
Horváth Ilona Sifter Anna jeles
Horváth Margit kim. 35 Simoncsics Erzsébet kim.
Horváth Mária kitűnő Szabó Irén jeles
20 Király Ilona kitűnő Szabó Margit jó
Kocsis Anna jeles Szabó Rozália jeles
Kiss Erzsébet* Szabó Gizella elkölt.
Kovács Erzsébet jeles 40 Szekrény Máriá kitűnő
Kovács Mária jeles Szemlics Cecília jeles
25 Kütsön Anna elégs. Szerecz Erzsébet jó
Losonczi Róza jeles Tomasics Mária kitűnő
Magyar Mária* — Tóth Ibolyka jeles
Márkus Ilona jó 45 Vaska Erzsébet jó
Mezőfi Anna jeles Végvári Katalin jeles
30 Muczer Mária jeles Vincék Ilona jeles
Nagy Anna jó Wolf Margit jeles
Az osztály létszáma: 48.
Honvéd analfabéta-tanfolyam.
Tanította: Tóth József oki. tanító.
Tartott: 1934. november 12-től 1935. március 30-ig.
A tanfolyamot sikeresen elvégezte és bizonyítványt kapott: Bellér István, Csere István, Finta Pál, Fullér István, Kovács József, Kuklis István, Monostori János, Panics Ferenc, Sejber Pál, Somogyi János és Zakó Ernő.
Honvéd alapismeretterjesztő tanfolyam.
A) csoport.
Tanították: Arató Boldizsár, Béres János, Kemenesy István
és Németh Jenő.
Tartott: 1934. november 12-től 1935. március 30-ig.
A tanfolyamot sikeresen elvégezte és bizonyítványt kapott: Balázs György, Bársony Kálmán, Belovári Gábor, Brecska Ernő, Figura Mihály, Fuksics József, Gulyás György, Hilt József, Horváth Sándor, Iványi Károly, Jambrik József, Juhász János, Kadenszki András, Karácsonyi László, Kovács Mihály, Mázuk Mihály, Molnár Gergely, Molnár József, Nagy István, Nagy Vendel, Orgován József, Peti János, Polhammer Gyula, Pongrácz József, Rohács József, Slenner János, Szabados István, Varga Imre és Virág József.
47
B) csoport.
Tanították: Filó Ferenc és Óvári József.
A tanfolyamot sikeresen elvégezte és bizonyítványt kapott: Árvay Ferenc, Baka Béla, Báránkó Sándor, Biró István, Boros Ferenc, Borsodi Ferenc, Domsa Lajos, Döme Benjámin, Faics János, Fettel Antal, Fuísz Gyula, Gere Gyula, Hassai Sándor, Hein György, Hencz István, Horváth János, Horváth József, Horváth Pál, Horváth Vendel, Kesztyűs György, Kolonics Bálint," Krápicz József, Molnár György, Németh József, Olasz János, Papp Gergely, Potocsnik István, Skobrics Mihály, Szalai Antal, Szalai József, Tompos Ferenc, Varga János. Varga János és Varga József.
Rövidítések:
megh. = meghalt fm. = felmentve kim. = kimaradt elkölt. = elköltözött
* — Betegség miatt nem osztályozható. ** = Sok mulasztás miatt nem osztályozható.
48
III. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Kovács Illés.
Tantestület.
1. Bittner Gizelia, a Nagyrác-utcai iskola VI. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 36.
2. Bogdán Dezső, a Templom-téri iskola III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 25.
3. Bőczy Antal, a Templom-téri iskola V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 16.
4. Bőczyné Németh Ilona, a Templom-téri iskola II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 17.
5. Danitz Sándor, a Templom-téri iskola I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 19.
6. Faludi Géza, a Templom-téri iskola II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 39.
7. Faludiné Meszarits Anna, a Templomtéri iskola IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 27.
8. Haba Rozália, a Templom-téri iskola III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 32.
9. Iványi János, a Templom-téri iskola I. leányosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 11.
10. Juhász István, a Nagyrác-utcai IV. vegyesosztály tanítój". Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 28.
11. Kissné Körmendy Karolin, a Kisrác-utcai iskola VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 25.
12. Kovács Illés igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 28.
13. özv. Kumperné Helbek Irén, a Nagyrác-utcai iskola I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 30.
14. Lehoczky Mária, a Nagyrác-utcai iskola V. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 11.
15. Szénás Ferenc, a Templom-téri iskola VI. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 23.
16. Szépudvary László, a Templom-téri iskola IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen 16.
17. Tabányi Margit, a Kisrác-utcai iskola V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 12.
18. Tomajy Károly, a Nagyrác-utcai iskola II. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 17.
19. Tomajyné Anda Ilona, a Nagyrác-utcai iskola III. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 16.
Hitoktatók: Haba Mária és P. Jahoda Mansvét róm. kat.
49
Érdemsorozat a III. körzeti áll. elemi fiu- és leányiskolában.
Templom-téri I. fiúosztály.
Osztályvezető: Danitz Sándor.
Templom-téri I. leányosztály.
Osztályvezető: Iványi János.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Balog Rozália jeles 5 Csabai Margit elkölt.
Bogár Anna fm. Faics Mária kitűnő
Bogár Teréz jó Flumbort Katalin elkölt.
Bolf Erzsébet elégs. Gárdonyi Edit jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Anek Sándor kitűnő Kálmán Ferenc jeles
Arnóczi József elkölt. Király Károly kitűnő
Bagonyai Sándor kitűnő Kiss Kálmán jeles
Baj György kitűnő Kulcsár Lajos jeles
5 Bali József elégs. 30 Lenkovics Sándor jeles
Bolf László* — Liplin Antal jeles
Dávidovics László elégt. jó Magyar József kitűnő
Dolmányos Boldizsár Marton József elégt.
Erdélyi Ferenc jó Martinec László kitűnő
10 Farkas Ferenc elkölt. 35 Mátés Ferenc kitűnő
Fördős Dezső elégs. Német Ferenc jeles
Fülöp András kitűnő Perkó József kitűnő
Galambos József jó Polai József elégs.
Gerencsér József kitűnő Polai László jeles
15 Godina László elégt. jó 40 Pókecz Zoltán elégs.
Gödinek József Radák István elégs.
Horvát Ferenc jeles Snef József elégs.
Horvát György kitűnő Smid Árpád elégs.
Horvát Gyula kitűnő Szerdahelyi György elégs.
20 Horvát Gusztáv** — 45 Szendrődi György jeles
Horvát István** — Szollár Ferenc elégs.
Jankovics Ferenc jeles Szmodics József**
Jáger Sándor jeles Szokol Ferenc elégs.
Jámbor Ferenc jeles Varga József jó
25 Jutási József jó
Az osztály létszáma 49.
50
Nagyrác-utcai I. vegyes osztály.
Osztályvezető: özv. Kumperné Helbek Irén.
Általános A tanuló neve Általános
A tanuló neve osztályzata osztályzata
Fiuk : Tislér Boldizsár jó
Tóth József kitűnő
Baj Károly elégs. 25 Tóth Károly jeles
Bolf Antal elégt. Varga László kitűnő
Csertán József jeles Varga Ferenc jeles
Cziráki Gábor elégt. jó Zentai József kitűnő
5 Góber Ferenc Leányok:
Godina Károly elégt. kitűnő
Gödinek László jó Baj Rozália
Gödinek Ferenc elégt. jó Bolf Mária jeles
Gudlin László Bregovics Katalin megh.
10 Hohl Ferenc jó Bunczom Mária kitűnő
Igri Ferenc jeles 5 Furgán Mária jeles
Kiss Sándor jeles jó Gödinek Mária jeles
Kisgergely László Gudlin Júlia elégt.
Kuzsner Ferenc kitűnő Herboli Ilona kitűnő
15 Lenkovics Zoltán jeles jó Kovács Ilona kitűnő
Mátés László 10 Koszednár Anna kitűnő
Mázsa György jeles Kövesi Júlia kitűnő
Nagy Károly elégt. Miháczi Anna kitűnő
Pálfi József jeles Pus Mária jeles
20 Pecsics József jeles Rozsonics Katalin kitűnő
Steinicz László kitűnő 15 Sziva Aranka elkölt.
Talabér György kitűnő Varga Katalin elégs.
Az osztály létszáma: 44.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Gerencsér Ilona jeles Lancsák Ilona jeles
10 Herjávecz Mária elégs. Pahocsa Erzsébet jó
Horváth Erzsébet jó Pávics Rozália jó
Horváth Magdolna elkölt. Peti Mária jó
Imrei Ilona kitűnő 30 Pintér Júlia jó
Jakupánecz Katalin jeles Polai Teréz jó
15 Kálovics Erzsébet kitűnő Sárecz Margit fm.
Kálovics Magdolna jó Simon Rozália jó
Kis Júlia jeles Szever Margit elégt.
Kovács Teréz elégs. 35 Szokol Margit kitűnő
Kummer Hona elégs. Szukovics Anna jeles jó
20 Kummer Magdolna jeles Tóth Margit
Kunics Anna jeles jó Vajda Erzsébet jó
Kuzma Mária Vajda Rozália elégt.
Kuzsner Anna jeles 40 Varga Katalin jeles
Orsós Mária elégs. Vidovics Mária elégt.
25 Ozvald Irén fm. Az osztály létszáma: 41.
51
Templom-téri II. fiúosztály.
Osztályvezető: Faludi Géza.
Templom-téri II. leányosztály.
Osztályvezető: Böczyné Németh Ilona.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Anek Katalin kitűnő Gyergyák Anna elégt.
Baj Julianna kitűnő Horváth Mária elégt.
Bali Anna kitűnő 15 Horváth Terézia kitűnő
Balogh Mária elégs. Hutai Mária kitűnő
5 Bogár Margit elégs. Kálovics Katalin jó
Dara Margit elégt. Kiss Júlia Rozália kitűnő
Dervalics Katalin Mária elégs. Kolongya Julianna elégs.
Domokos Margit elégs. 20 Kók Katalin elégs.
Faics Mária jó Kovács Katalin jeles
10 Fekete Julianna kitűnő Kummer Julianna kitűnő
Gerócs Anna jó Kuzsner Julianna kitűnő
Gazdag Mária kitűnő Liszik Magdolna jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Boldizsár jó Marics Károly elégt.
Baj Ferenc jeles jó Marton Ferenc jó
Bartusek Rezső Marton György jó jó
Bolf József jó 30 Mikó György
5 Bolf László kitűnő Milei László jeles jó
Dávid József jó Munkácsi József
Dobó György elkölt. Németh József jeles
Farkas István kim. Orsós István elégs.
Farkas Lajos jeles 35 Orsós János elégs.
10 Fenyvesi Ferenc jeles Ország János jeles
Férhezli Károly jeles Pahocsa Antal elégs.
Gál György jó Perkó György jeles
Guzsvinec Lajos elégs. Plánder László elégs.
Hokman Ferenc kitűnő. 40 Polai Sándor jeles
15 Hokman László elégs. Sasvári Győző kitűnő
Holl István jó Sárecz Ferenc jeles
Horvát Ernő elégt. Simonka József jó
Horváth János jeles Szabó József elégt.
Horváth László jeles 45 Szerdahelyi Ferenc elégs.
20 Imrei Boldizsár kitűnő Szerdahelyi Imre jó
Kancsalics Ferenc elégs. Szokol Dezső jeles jó
Kálovics László kitűnő Varga Károly
Kele Antal jeles Vencli Vilmos jó
Kolompár Gyula elégs. 50 Virasztó Gyula jeles
25 Kunics Ferenc ifj. jó Vugrinecz Jenő jeles
Kunics Ferenc id. jó Woltner János elégt.
Az osztály létszáma : 52.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
25 Mikó Katalin jeles 35 Soó\'s Anna elégt.
Nagy Julianna elégt. Szabó Erzsébet jeles
Nagy Mária jó Szlávecz Mária jó
Ötvös Julianna elégs. jó Szollár Etelka elégs. jó
Pálmai Julianna Tiszai Anna
30 Plánder Mária jó 40 Tiszai Mária Magdolna jeles
Proszonyák Rozália jó Tóth Erzsébet jó
Simonka Vilma elégt. Tóth Magdolna kitűnő
Sneff Erzsébet elégt. Varga Anna* —
Sneff Julianna jó
Az osztály létszáma: 43.
Nagyrác-utcai II. vegyes osztály.
Osztályvezető: Tomajy Károly.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Fiúk: Szmodics József jeles jó
Tislér József
Büki Lajos jeles Tollár József elégs.
Dávidovics József jeles Leányok:
Gerócs László jó
Godina János kitűnő Bagonyai Mária kitűnő
5 Godina László jeles Egyed Júlia jeles
Horváth Ferenc jeles Ehrenreich Rozália elkölt.
Horváth Károly jeles Ferk Margit elkölt.
Hohl Nándor Jenő jó 5 Gerócs Mária elégs.
Húsz István jó Godina Magdolna kitűnő
10 Igri József jeles Gödinek Anna jó
Jakabfi Ferenc jó Gödinek Erzsébet elégs.
Julák József jeles jó Kálovics Erzsébet kitűnő
Kangyalics Ferenc 10 Kiss Júlia jó
Kangyalics György elégs. Knausz Anna jeles
15 Kálovics Ferenc kitűnő Knausz Mária jeles
Kálovics József jeles jó \' Krisztián Anna jó
Krisztián József Kövesi Mária kitűnő
Major Ferenc jeles 15 Kunics Katalin jó
Martinecz György elégs. Marton Klára elégt.
20 Mihalecz József I. kitűnő Németh Ilona elégs.
Mihalecz József II. kitűnő Papp Erzsébet kitűnő
Osvatits János jó Szélig Margit elégt.
Pati Ferenc jó 20 Szokol Katalin jó
Szentes Sándor elégs. Tóth Mária jeles
25 Szmodics György kitűnő Török Katalin jó
Az osztály létszáma: 50.
52
53
Templom-téri III. fiúosztály.
Osztályvezető: Bogdán Dezső.
Templom-téri III. leányosztály.
Osztályvezető: Haha Rózsi.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Auer Rozália Ács Mária Ágoston Mária Baj Katalin 5 Baj Mária Bakanov Mária Bolf Erzsébet jó elégs. elégs. kitűnő jó jó kitűnő Borbély Katalin Borsfai Ilona 10 Dani Anna Dani Katalin Dani Mária Farkas Katalin Farkas Mária elégs. elégs. elégs. fm. jó jeles jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Asbóth Jenő jó Milei József kitűnő
Baj István jó Muczer József elégs.
Bácskai György jeles jó Mulasics László* —
Bécsi Lajos 35 Munkácsi Béla elégs.
5 Bolf Ferenc elégs. jó Nagy Győző jeles
Csatlós József Németh István jó
Csóka István jó Orsós József*
Dani Imre jeles Ország Ferenc jeles
Dénes Mihály jeles 40 Plander Boldizsár elégs.
10 Dévai Károly jeles Plander Ernő elégt.
Fekete Ferenc kitűnő Plander József elégs.
Ferk Elemér elkölt. Polai György jeles
Fuksics György jó Polai László jó
Gaál József jó 45 Pókecz Tibor jó
15 Gyergyák János elégs. Samu Aladár jó
Horgosi József jeles Samu László jeles
Jakupánecz Jenő elégs. Sneff György elégs.
Kálovics János jó Sneff József jó
Kálovics József elégs. 50 Szabó JánosJ elégt.
20 Kiss György jó Szabó József jó
Kiss Mihály jó Szalai János elégs.
Kocsis János jeles Szerdahelyi József jó
Koszednár Antal jeles Szilajka Antal jó
Kunics Boldizsár jeles jó 55 Szmodics József jeles
25 Kuzsner Gyula Tacsek János jeles
Lenkovics Tibor elégt. jó Tenk János fm.
Liplin József Törő József jó
Magyar Balázs* Török László elégs.
Magyar József jeles 60 Varga Ferenc jó
30 Magyar László jeles Varga József elégt.
Milei Ferenc jó Vinczek Imre jeles
Az osztály létszáma : 62.
54
Nagyrác-utcai III. vegyesosztály.
Osztályvezető: Tomajyné Anda Ilona.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fúk: Kálovics István elégs.
15 Kálovics József elégt. jó
Bagóczki József elégs. Kövesi József
Bander László kitűnő Mátés Antal elégs.
Bedő Lajos elkölt. Mátés József elégs. jó
Bencze György jó Mozsolics István
5 Bencze Károly elégt. 20 Nagy József elégs.
Bregovics Antal elégt. Papp László kitűnő
Bognár József kitűnő Polai Imre Boldizsár jó
Farkas Ferenc jó Réti György jeles
Gödinek Károly elégs. Sárdi Gyula elégt.
10 Gudlin József jeles 25 Tislér György jó
Hajdú László elégs. Tislér Gyula elégs.
Haszon Károly jeles Varga József jeles
Húsz László elégt.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
15 Fürdős Ilona jó Lajki Anna elégs.
Fülöp Mária kitűnő Lervencz Margit elégs.
Gál Éva elégs. Liplin Júlia elégs.
Gaál Júlia elégs. 45 Major Anna kitűnő
Gödinek Gizella elégs. Major Margit elégs.
20 Godina Magdolna jeles Mészáros Ilona jeles
Gerlei Katalin elégs. Mujzer Mária jeles .
Hegedűs Kornélia kitűnő Németh Aranka jó
Horváth Júlia kitűnő 50 Pókecz Krisztina ím.
Hornai Margit jeles Sásvári Erzsébet elégt.
25 Hokmann Ilona elégs. Somogyvári Teréz elégs.
Horváth Ida elégs. Simon Mária elégs.
Imrei Júlia kitűnő Schmidt Erzsébet elégt.
Ivaneczky Vilma kitűnő 55 Szabó Gizella jeles
Jáger Ilona jó Szever Erzsébet elégs.
30 Kenessey Angyal jó Szmodics Magdolna elégs.
Kocsis Katalin jó Szmodics Mária kitűnő
Kovács Anna jó Szűcs Rozália elégt.
Kovács Mária elégt. 60 Tóth Aranka elégs.
Kis Erzsébet jó Turzó Teréz jó
35 Kiss Júlia elégs. Tuider Irma elégt.
Kiss Mária kitűnő Tuider Júlia elégs. jó
Koszorú Margit kitűnő Tiszai Margit
Kunics Katalin jeles 65 Vimmer Mária jó
Kuzsner Katalin jó Varga Mária elégs.
40 Kuzma Ilona jó Woltner Anna elégs.
Kók Erzsébet elégt. Az osztály létszáma: 67.
-
55
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Leányok: Kálovics Katalin kitűnő
Kisgergely Mária jó
Benedek Ilona jó Koszednár Magda jeles
Bolf Katalin elégs. jó Lenkovics Aranka elégs.
Cziráki Edith 20 Makra Etelka jeles
Dervalics Teréz jó Miháczi Ilona jó
5 Dolmányos Mária jeles Molnár Ilona elégs.
Ehrenreich Anna elkölt. Mozsolics Erzsébet jeles
Fürst Rozália elégs. Mujzer Júlia elégs.
Gödinek Anna jó 25 Neumajer Ilona jó
Góber Mária kitűnő Németh Mária jó
10 Gyulai Rozália jó Radnai Katalin jeles
Harangozó Margit jeles Szépudvary Piroska kitűnő
Hokman Katalin elégs. Sztankovics Mária jó
Horváth Rozália kitűnő 30 Tölgyesi Júlia jó
Igri Júlia kitűnő Tury Magdolna kitűnő
15 Kassai Mária kitűnő Vass Stefánia jeles
Az osztály létszáma: 59.
Templom-téri IV. fiúosztály.
Osztályvezető: Szépudvary László.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Baj György jeles Márfi József elégs.
Bakanof Aladár jó Mátés Ferenc jó
Bogdán Péter kitűnő Milei Antal elégs.
Biliege Lajos elégt. ifj. Nagy László jó
5 Bolf László elégs. jó 30 id. Nagy László elégs.
Dani Ferenc Parti Alajos elégs.
Dervalics Boldizsár elégs. Plánder László elégs.
Dolmányos József jeles Plánder Sándor elégs.
Farkas Antal jó Perkó József jeles
10 Fekete György elégt. 35 Pintér László elégs.
Fülöp József elégs. Polai György elégs.
Gojkovics Gusztáv jeles Polai Ferenc elégs.
Gálos József jó Sásvári János elégs.
Hegedűs József elégs. Sneff Imre elégs.
15 Herjávecz Zoltán elégs. 40 Szabó Gyula* —
Jankovics József elégs. Szabó István kitűnő
Kele Gyula jeles Szalai Jenő jó
Kellermann Zoltán jeles Szerdahelyi Frigyes elégs.
Kolongya Tibor elégs. Szlávecz János elégs.
20 Kolonics Gyula jó 45 Török János jeles
Kulcsár Pál elégt. Udvari József jó
Kunics Ferenc jeles Varga Ferenc jó
Kuzsner Ferenc jó Varga László jó
Makosits József elégs. Venczl József elégs.
25 Matolics József elégt. 50 Vörös Géza elégs.
Az osztály létszáma 50.
Templom-téri IV. leányosztály.
Osztályvezető: Faludiné Meszárits Anna.
Az osztály létszáma: 39.
Nagyrác-utcai IV. vegyes osztály.
Osztályvezető : Juhász István.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiuk: » Mózsi Lajos Mujzer Alajos jeles jó
Bencze Alajos jó Neumajer Jenő elégs.
Bregovics József elégt. Plander Gyula elégs.
Fürst József elégs. 20 Radnai Ferenc jeles
Godina János elégt. Sipőc Lajos jeles jó
5 Godina László jó Stokker József
Gálos Antal jeles Szokol Sándor elégs. jó
Hohl Alajos elégt. Varga Lajos
Horvát János jeles 25 Varga László jó
Husz János jó Vass József jeles
10 Jákfalvi László jeles Leányok:
Julák Lajos jó
Kassai Sándor jó Bander Júlia elégs. jó
Kunics Boldizsár jó Batica Zsuzsánna
Kövesi György jeles Bence Anna jó jó
15 Mikó Sándor jeles Büki Margit
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Erzsébet elégt. Kálovics Erzsébet elkölt.
Ánek Rozália elégs. Kovács Ilona jó
Baj Ilona kitűnő Kovács Rózsi jeles
Balog Teréz jó Magyar Erzsébet** —
5 Bolf Margit elégs. 25 Marton Katalin elégt.
Bolf Rozália jeles Masznyák Mária*-* —
Dávidovics Aranka jeles Mátés Erzsébet elégs.
Doroghy Magdolna jeles Munkácsi Teréz elégs.
Fekete Mária jeles Németh Mária elégs.
10 Galambos Sarolta elégs. jó 30 Nótár Anna elégs.
Hegedűs Erzsébet Péntek Ilona elégs.
Hokmán Erzsébet elégs. Plánder Ilona elégt.
Horgosi Rozália elégs. Radák Ilona elégs.
Horváth Magdolna jó Sneff Erzsébet jeles
15 Horváth Margit jeles 35 Szmodics Erzsébet jó
Horváth Rozália jeles Szokol Anna jeles
Imrei Margit elégs. Szukovics Erzsébet elégt.
Jankovics Mária jeles Tiszai Anna elégs.
Kangyalics Mária elégs. Varga Ilona elégs.
20 Kangyalics Sarolta elégs.
57
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
5 Gödinek Katalin elégs. jó Pati Júlia jó
Gudlin Rozália 15 Réti Ilona kitűnő
Krausz Matild jeles Sóvári Mária kitűnő
Kulcsár Ilona elégs. Tislér Mária jeles
Krisztián Anna jeles Vajda Erzsébet jó
10 Marton Ilona elégs. Varga Erzsébet jó
Martinec Erzsébet elégs. 20 Varga Júlia elégs.
Mihalec Ilona jeles Varga Rozália jó
Mujzer Erzsébet jó Véber Erzsébet elégt.
Az osztály létszáma 48.
Templom-téri V. fiúosztály.
Osztályvezető: Böczy Antal.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Ács Géza jó Kunics József jó
Baj Lajos* 25 Lendvai László jó
Bali Ferenc Tibor jeles Marton László elégs.
Battyáni József elégt. Matalics György jó
5 Bolf György jó Mátés György elégs.
Borsfai Lajos elégt. Milley Lajos elégs.
Dolmányos József jó 30 Mulasics Boldizsár elégs. jó
Farkas Sándor kitűnő Nagy Dezső
Fülöp József jeles Ozvald József elégt.
10 Gaál László elégs. Pahocsa Alajos elégs.
Gaál Sándor elégs. Pahocsa György elégs.
Hajdú Árpád jó 35 Peti Mátyás elégs.
Harangozó Ottó jeles Plander Károly elégs.
Hornai Antal jó Polai József elégs.
15 Juhász József kitűnő Polai László 1. jó
Kálovics György elégs. Polai László 2. jeles
Kálovics Sándor elégt. jó 40 Polai László 3. elégs.
Kiss Ferenc Szalai Ottó jó
Kók László jó Szmodics Ferenc elégs.
20 Kovács Antal \' elégs. Tóth Lajos jeles jó
Kovács Ferenc kitűnő Törő Ferenc
Kovács Péter elégt. jó 45 Varga Boldizsár kitűnő
Kummer László Véber Antal elégt.
Az osztály létszáma : 46.
58
Kisrác-utcai V. leányosztály.
Osztályvezető: Tabányi Margit.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Bánkuti (Bunczom) Ilona kitűnő Magyar Juüa elégs.
Bécsi Teréz elégs. 25 Marton Teréz jeles
Csatlós Mária jeles jó Mihalecz Teréz elégt.
Csóka Margit Muczer Mária jeles
5 Dani Erzsébet elégs. Nagy Anna elégs.
Dolmányos Rozália kitűnő Nagy Mária elégt.
Fülöp Erzsébet jó 30 Németh Anna jó _
Grozner Magdolna jó jó Pataki Franciska jó
Gyergyák Piroska Parti Mária elégs.
10 Herjavecz Erzsébet elégs. Polai Mária jeles
Horgosi (Heriavecz] Katalin jó Proszonyák Mária elégs.
Horváth Anna kitűnő 35 Simonka Mária elégs.
Horváth Ilona jeles Soós Júlia elégs.
Imrei (Plander) Erzsébet kitűnő Szmodics Júlia kitűnő
15 Jáger Erzsébet jeles elégs. Szmodics Rozália elégt.
Jóna Ágnes Turző Magdolna elégs.
Kálovics Mária* — 40 Tóth Ilona elégs.
Kiss Júlia kitűnő Török Rozália jeles
Kiss Mária jeles Vajda Mária kim.
20 Kocsis Mária jeles Varga Júlia jeles
Lenkovics Erzsébet elégs. Varga Magdolna jeles
Liplin Gabriella elégs 45 Véber Ilona jó
Liplin Katalin elégs.
Az osztály létszáma: 45.
Nagyrác-utcai V. vegyesosztály.
Osztályvezető: Lehoczky Mária.
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Fiuk: Mohácsi Jenő jeles
15 Mozsolics Gergely elégs.
Flumbort József kim. Neumajer László elégs.
Godina Sándor elégs. Papp István jeles
Herczeg József jó Pávics József jó
Horváth Boldizsár kitűnő Plander Vendel elégs.
5 Horváth Zsigmond jeles 20 Tislér György elégs.
Kanizsai Lajos elégs. jó Török László jó
Kálovics Béla Vajda József elégs.
Kálcsics Ferenc jeles Zentai Lajos jeles
Kisgergely Géza elégs. Leányok:
10 Kisgergely József elégs. elégs.
Kökényes Árpád jeles Dolmányos Anna
Mátés Boldizsár elégs. Dolmányos Erzsébet kitűnő
Milei Antal elégs. Ehrenreich Ilona** —
59
A tanuló neve Általános A tanuló neve Általános
osztályzata osztályzata
Farkas Mária jó Kis Margit jeles
5 Flumbort Irén kitűnő Kovács Margit elégs.
Gödinek Erzsébet jeles Molnár Erzsébet elégs. jó
Herczeg Erzsébet jeles 15 Szmodics Aranka
Horvatics Matild elégs. jó jó Talabér Ilona kitűnő
Kálovics Ilona Tiszai Anna jeles jó
10 Kálovics Margit Török Margit
Kenessey Klára kitűnő
Az osztály létszáma : 41.
Templom-téri VI. fiúosztály.
Osztályvezető: Szénás Ferenc.
Magántanuló: Horváth Ferenc, jó. Az osztály létszáma: 28.
Kisrác-utcai VI. leányosztály.
Osztályvezető: Kissné Körmendy Karolin.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Baj Erzsébet jó Dani Júlia kitűnő
Bali Katalin jeles 10 Dara Erzsébet jó
Bartal Rozália kitűnő Dervalics Erzsébet jó
Balog Erzsébet jeles Fehér Júlia jó jó
5 Bolí Anna jeles Fuksics Mária
Bol! Júlia kitűnő Gyergyák Katalin jeles jó
Czupi Ilona kitűnő 15 Hajdú Rozália
Dani Mária kitűnő Hegedűs Anna jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Baj György kitűnő 15 Kele József ifj. elégs.
Balogh József elégs. Kele József id. elégs.
Bolf László jó Kiss Ferenc elégs.
Csatlós Ferenc jó Kiss László elégs.
5 Dani József elégs. Knausz László elégs.
Dávidovics György elégs. 20 Kocsis Ferenc elégs.
Dervalics Antal elégs. Knmmer János elégs.
Faics György kitűnő Kunics László elégs. jó
Göncsics József elégs. Lancsák Kálmán
10 Horváth György jeles Malosits György elégs.
Horváth István elégs. 25 Mujzer László kitűnő
Horváth László ifj. kitűnő Orsós Mihály elégs.
Horváth László id. elégs. Perkó László elégs.
Jakabfi Ferenc elégs. Polai József elégs.
60
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Horváth Erzsébet jó Mihálecz Mária jeles
Horváth Mária jó Polai Anna elégs.
Kálovics Anna kitűnő Polai Mária jeles
20 Kovács Júlia jó 30 ifj. Sneff Mária elégs.
Kók Júlia elégs. id. Sneff Mária kitűnő
Kunics Júlia** — Süle Anna elégs.
Lajki Júlia elégs. Szerdahelyi Júlia* —
Liplin Mária elégs. Szilajka Júlia jeles
25 Liplin Erzsébet jeles 35 Török Mária jeles
Marton Júlia kitűnő Varga Mária* —
Az osztály létszáma: 36.
Nagyrác-utcai VI. vegyesosztály.
Osztályvezető: Bittner Gizella.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiuk : Leányok:
Bartal László jeles Bolf Júlia jeles
Dolmányos Antal jeles Borbély Anna jó
Gerócs László elégs. jó Ehrenreich Mária** —
Godina György Gödinek Júlia jeles
5 Godina József elégs. jó 5 Holl Erzsébet elégs. jó
Horváth György Jakabfi Mária
Imrei József jó Jakupánec Anna jó
Kálovics Sándor jeles Knausz Kata]in kitűnő
Krisztián György jeles jó Kovács Mária jó
10 Kulcsár László 10 Martinecz Katalin kitűnő
Major György jeles Mózsi Katalin jó kitűnő
Radics György jó Steinitz Gizella
Szokol György kitűnő Szendrődi Júlia kitűnő
Varga Antal jeles Pati Anna jó
15 Vass István jeles 15 Paszinger Anna jó
Tislér Róza jó
ifj. Vajda Erzsébet kitűnő
id. Vajda Erzsébet kitűnő
Vajda Mária jó
Az osztály látszáma: 34.
61
Továbbképző I. fiúosztály.
Osztályvezetők: Danitz Sándor és Faludi Géza.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános oszlályzata
Andri József elégs. Krisztián József jeles
Baj Ferenc kitűnő Lencz József jó
Balog József elégs. Liplin József jó
Bolf György jó Lenkovics László elégs.
5 Bolf József elégs. 35 Martinecz Antal jeles
Dolmányos József jeles Mátés József jeles
Dolmányos Sándor kitűnő Munkácsi György elégs.
Ferk György jeles Nagy György jeles
Flumbort József kitűnő Nagy Lajos jeles
10 Gerócs Ferenc elégs. 40 Nagy Sándor kitűnő
Gazdag József kitűnő Niklesz Antal jeles
Góber László elkölt. Pahocsa Ferenc elégs. jó
Gudlin György jó Peti József
Haszon József jó Plander György kitűnő
15 Hohl József ím. 45 Polai Ferenc kitűnő
Horvát Antal jó Dolmányos Vendel jeles
Horvát Boldizsár kitűnő Sásvári György elégs.
Horvát Károly jeles Sneff Károly kitűnő
Horvát Ferenc kitűnő Szabó Károly jeles
20 Horvát László ifj. jeles 50 Szentes István elégs.
Horvát László öreg jeles Szentes Ferenc fm.
Horvát László id. elégs. jó Szever József** —
Husz József Tiszai Ferenc jeles
Jankovics Antal kitűnő Tiszai János jó
25 Kangyalics Antal jeles 55 Tomasics László jeles
Kálovics Ferenc jeles Török Ferenc jeles
Kálovics György kitűnő Törő László jeles
Kálovics István jeles Turzó György jó
Kis József jó Varga József kitűnő
30 Kunics László jó
Az osztály létszáma: 59.
Továbbképző II. fiúosztály.
Osztályvezetők: Bogdán Dezső és Tomajy Károly.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Balogh János Bedenek József Bencze Ferenc** Bencze József 5 Borbély György** Bregovics László Dávidovics János jó jó elégs. elégs. jó Erdélyi József Flumbort József 10 Fülöp Alajos Gál Ferenc Gödinek József Góber József Gudlin Sándor jeles jeles jó jó elkölt, jó jeles
62
Továbbképző III. fiúosztály.
Osztályvezetők: Juhász István és Iványi János.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bagonyai László jeles Knausz József jeles jó
Baj Károly elkölt. Krisztián Ferenc
Bali György jeles Magyar Ferenc jó
Benczik József elégs. elégs. Marton József elégs.
5 Dávid József 25 Máté János elégs.
ifj. Dávidovics Ferenc elégs. jó Milei László I. jó
id. Dávidovics Ferenc Milei László II. jeles jó
Dávidovics László jó jó Neumayer József
Dervalics Ferenc Neumayer László jó
16 Fülöp Ferenc jeles 30 Németh János jeles
Gyergyák Ferenc elégs. Plander József elégs.
Herczeg Lajos elégs. Polai Ferenc jeles
Horváth Ferenc I. jó Polai József jeles
Horváth Ferenc II. elégs. Pogányvári László jó
15 Horváth József jó 35 Sneff György elégs.
Jámbor László kitűnő Szerdahelyi László jeles
Kocsis Antal jó Szerecz László jó
Kovács Antal jó Vajda Ferenc jó
Kovács József jó Véber László elégs.
20 Kovács Lajos elégs.
Az osztály létszáma: 39.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
15 Haszon László jeles Mózsi György jeles
Holl József elégs. Muczart Ferenc jó jó
Horváth Ferenc id. jó 35 Mujzer József
Horváth Ferenc ifj. jó Nagy István jó
Horváth István jó Neumajer György jó
20 Imrei Ferenc* — Németh Antal jeles
Jakabfi György jó Paizs Ferenc* —
Kálovics László kitűnő 40 Plander Ist\\^|i elégs.
Knausz József jeles jó Polai Ferenc elégs.
Kuzma György Salamon László jeles
25 Lajki János* Sárdi József elégs. jó
Lervencz Ferenc* — Szalai József
Liplin László jeles 45 Szerdahelyi György kitűnő
Liplin György jó Szmodics Ferenc jeles
Major György elégs. Tislér Károly jeles
30 Marics Sándor jó Tiszai József kitűnő
Marton József jó Vadász György jeles
Mátés Boldizsár jó 50 Vajda Ferenc jeles
Az osztály létszáma : 50.
63
Továbbképző I. leányosztály.
Osztályvezetők: Bőczy Antal és özv. Kumperné Helbek Irén.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Mária jó Kók Mária jeles
Auer Anna kitűnő Kovács Teréz jeles
Baj Anna kitűnő Kulcsár Erzsébet jeles
Baj Katalin 5 Balogh Júlia # jeles Marton Katalin jeles
jó 40 Mátés Katalin jeles
Baranya Júlia kitűnő Mátés Róza jeles
Bencze Mária elégs. Miháczi Júlia jó
Biliege Erzsébet jeles Miilei Erzsébet elégs.
Bogár Róza** — Miilei Katalin jeles jó
10 Bolf Katalin kitűnő 45 Mozsolics Mária
Budai Katalin jó Mujzer Teréz jó
Busa Anna elégs. Neumayer Rózsa elégt.
Büki Anna kitűnő Ötvös Mária kitűnő
Czigler Anna kitűnő Peti Júlia** —
15 Csatlós Róza kitűnő 50 Pillér Magdolna jeles
Csondor Júlia jeles Pogányvári Erzsébet kitűnő
Dani Mária jó Polai Erzsébet jeles
Gálos Erzsébet kitűnő Polai M. Júlia kitűnő
Godina Mária jeles Polai Mária jeles
20 Gödinek Júlia jeles 55 Premecz Júlia jó jó
Gudlin Mária jó Somogyvári Erzsébet
Györe Mária feles Szokol Mária jeles
Hajdú Mária jeles Szollár Júlia jeles
Hóbor Anna jó Szmodics Mária kitűnő
25 id. Hokman Júlia** 60 Szukovics Mária jeles jó
ifj. Hokman Júlia jó Tislér Júlia
Horváth Katalin jeles jó Tislér Mária jeles
Horváth Mária Tiszai Mária kitűnő
Imrei Erzsébet jeles jó Udvari Ilona jeles jó
30 Imrei Katalin 65 Vajda Mária
Jankóvics Anna jó Varga Erzsébet jeles
Kantó Júlia jó Varga Júlia jeles jó
Kálovics Anna kitűnő Vild Erzsébet
id. Kálovics Erzsébet jeles Benczik Erzsébet kim.
35 ifj. Kálovics Erzsébet elkölt.
Az osztály létszáma- 69.
64
Továbbképző II. leányosztály.
Osztályvezetők: Haba Rózsi és Tomajy Károly.
A tanuló neve Általános osztátyzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bagonyai Erzsébet kitűnő Kók Mária jó
Bécsi Mária elégt. Krisztián Júlia jó
Biliege Julia jeles 35 Kuzsner Rozália kim.
Bolf Mária jeles Lenkovics Mária elégs.
5 Büki Rozália elégt. jó Liplin Katalin elégt.
Borbély Mária Magyar Ilona jeles
Dani Anna jeles Marton Katalin elégs. jó
Dara Mária elégt. jó 40 Mátés Rozália
Farkas Erzsébet Mátés Terézia jó
10 Fülöp Julia jó Milei Júlia jeles
Gálos Mária jó Nagy Katalin jeles
Gerlei Julia jó Nagy Mária jeles
Gödinek Terézia jó 45 Németh Anna kitűnő
Gozdán Rozália elégt. Plánder Margit elégs.
15 Gyergyák Erzsébet kitűnő Polai Júlia jeles jó
Herjavecz Anna kitűnő Polai Rozália
Horváth Julia ifj. jó Pongrácz Teréz jó
Horváth Julia id. elégs. jó 50 Rozsonics Ilona elégs.
Horváth Mária Szalai Ilona jeles elégs.
20 Horváth Rozália jeles Szerdahelyi Rozália
Jankovics Katalin kitűnő Szmodics Mária jeles
Kálcsics Mária jeles Szollár Mária elégt.
Kálovics Erzsébet jó 55 Tenk Rozália elégs. jó
Kele Mária jeles jó Timár Erzsébet
25 Kellermann Julia Tóth Júlia jeles
Kiss Anna jó jó Török Katalin kitűnő
Kiss Mária iíj. Vajda Apollónia jó
Kiss Mária id. elégs. 60 Vajda Mária jó
Kis Tóth Mária elégs. Varga Rozália jó
30 Knausz Julia kitűnő Vass Terézia jeles
Kók Anna jó Veszter Terézia jeles
Kók Erzsébet jó
Az osztály létszáma: 63.
65
Továbbképző III. leányosztály.
Osztályvezetők: Faludyné Meszarits Anna, Tabányi Margit és Lehoczky Mária.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Baj Mária jeles Kristóf Anna elégs.
Baticza Mária jeles Krisztián Rozália elégs.
Bolf Júlia jeles Krisztián Mária jeles
Busa Anna jó 30 Kunics Anna jeles
5 Büki Erzsébet** Mihalecz Erzsébet jó elégs.
Dávidovics Anna** — Munkácsi Júlia
Dolmányos Rozália elégs. Molnár Anna elégt.
Dukai Mária elégs. Nagy Anna ifj. elégs.
Faics Anna jó 35 Nagy Anna id. jeles
10 Farkas Erzsébet** Nagy Mária** —
Farkas Gizella jeles Novath Irma jeles jó
Farkas Mária jeles jó Pecsics Mária
Fenyvesi (Plander) Mária Plander Magdolna jeles
Godina Júlia elégs. 40 Polai Júlia** —
15 Gudlin Anna elégs. jó Polai Mária elégt.
Gudlin Erzsébet Sneff Katalin jeles
Gyergyák Anna kitűnő Soós Rozália**
Horgosi Mária jeles Szabó Rozália** —
Horváth Mária jeles 45 Szilajka Erzsébet jó
20 Kálovics Anna jeles Szmodics Ilona**
Kálovics Erzsébet** Szmodics Júlia jó
Kálovics Katalin elégs. Vajda Katalin elégs.
Kálovics Mária ifj. elégs. Vajda Teréz elégs.
Kálovics Mária id. jó 50 Varga Erzsébet* —
.25 Kiss Mária elégs. Ziegler Mária jó
Knausz Rozália kitűnő
Az osztály létszáma: 51.
06
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
Az 1935—36. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi, mint a továbbképző (ált. ismétlő) iskolai tankötelesek részére június 18. és 19.-én, a pőtbeiratások pedig szeptember 6.-án és 7.-én délelőtt 8-tól V2l2-ig s délután 2—4 óráig lesznek. A tanulók szüleikkel vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Értesitő könyvecskéjüket. Az I. osztályba iratkozó kezdők pedig születési idejükről kiállított Tanúsítványt, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beirás céljaira ingyen fog kiállítani.
Beiratási dij...... ......... 1.— P
Évvégi nyomtatott értesítőre ... —.50 „
Összesen 1.50 P fizetendő.
Javitó vizsgálatok szeptember 7.-én délelőtt 8 órakor tartatnak.
Veni Sancte szeptember 9.-én lesz. A rendes tanítások szeptember 10.-én kezdődnek.
Kérjük a szülőket, hogy a beiratási dijat mindenki fizesse be, mert csak az esetben tudnak az iskolák kellő számú tankönyvet beszerezni a szegényebb sorsú tanulók részére. A beiratási dijat csak nagyon indokolt esetben fogják elengedni.
Tankönyvváltozás nincs.