Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.06 MB
2018-03-01 10:09:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
114
551
Rövid leírás | Teljes leírás (119.53 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1912-1913. isk.olai évről.
XIV. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1913.
Zala nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1912—13. ISKOLAI ÉVRŐL.
XIV. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
4
Nagykanizsa, 1913. Zala nyomda Részvénytársaság.
Ruzsicska Kálmán dr.
Ebben az iskolai évben (1912. november 22-én) nagy veszteség érte Zalavármegye tanitásügyét. Ezen a napon halt meg Ruzsicska Kálmán dr. királyi tanácsos, Zalavármegye királyi tanfelügyelője, aki 28 éven át volt itt a tanítóság vezérapostola.
E veszteség súlyának, nagyságának minden fájdalmas szónál igazabb mértéke az a mélységes gyász, mely halálakor az egész vármegye tanítóságának lelkére borult.
A Zalavármegyei Általános Tanitótestület külön gyászjelentést adott ki haláláról. Ravatalára koszorút tett. Özvegyéhez részvétiratot intézett. És temetésén a vármegye legtávolabb eső vidékéről is a gyászoló kegyelet őszinte érzésével megjelent testületi tagok szomorúan, könnyezve kisérték el koporsóját a sirig, hol nevökben Szalay Pál dr. kir. segédtanfelügyelő búcsúzott el a magyar tanitásügyért eszményi lángolással élt vezér-apostoltól.
Akik akkor sirját a veszteség súlyának mélységes érzésével álltuk körül, mindnyájan éreztük, tudtuk, hogy a mi Apostolunknak csak tetemét temettük el. A lelke, a szelleme, — munkára, lelkesedésre, szent hevületekre gyújtó apostoli lángolásával — itt maradt halhatatlan kincsül, drága örökségül nekünk. Ez a
nagy, ez az elveszitheíeílen és eltékozolhatatlan örökség fogja megőrizni e vármegye egymást követő íanitó-nemzedékeinek lelkében az ő emlékét az idők múlásán túlragyogó tiszta fénnyel időtlen-időkig. Mert ez a nagy örökség-kincs a haladás hivatott vezető munkásainak, a tanítóknak lelkét eszményien tiszta, örökszép gondolatokkal, eszmékkel ragyogja be s a valódi tökéletesedés tisztánlátásának hatalmas erejével vértezi föl és termékenyíti meg szakadatlanul.
Ennek a halhatatlan szellemi örökség-kincsnek ragyogó igéi szólnak hozzánk és minden megértő lélekhez az ő ,,Beszédei"-bői, mely művét a magyar tanitás-ügy minden munkása és őszinte támogatója egy eszményien lelkesült népoktatási apostol hátrahagyott szent-könyvéül, Bibliájául fogadhatja el. A szülő- és gyermekszeretet, az emberiség szeretete és a hazaszeretet érzésének, a nemzet-tökéletesedés, az egyetemes haladás gondolatának nagy vonásai húzódnak végig fényes sugarakul az ő „Beszédeimmé kincstartalmu kötetén, amelyet igazán bűvös, elragadó, varázslatos hatásúvá nagyérzésü lelkének bámulatos tüze avatott. Ezt a szent tüzet kell kiérezni belőle mindenkinek.
Csak kézbe kell venni ezt a népoktatásügyi szentírást, hogy az ő nagy nemzeti hatáskörre, sokkal szélesebb, egyetemesebb népművelési területre hivatott kimagasló vezető és alkotó talentumának eszméivel, érzésével, hóditó szellemével elválhatatlanul ölelkezzék a magasabb egyéni világ tisztultabb regióiba vágyódó és emelkedni tudó lélek.
A hazaszeretet nagy érzése nála egészen uj hangon csendül meg mindjárt zalavármegyei működésének kezdetén, amikor Muraköz hegyvidéki állami iskoláinak megnyitása alkalmával (1884. október 31-én) tartott beszédében igy szól:
— „Állami iskoláinkat a régi hősök ma már csendes kúriáiban helyeztük el; emlékeztetésül arra, hogy Muraköz nagy történeti hivatását folytatni kell a hazaszeretetnek és tudásnak gyilkoló ágyuknál
hatalmasabb fegyvereivel. Meg kell értetnünk Muraköz népével, hogy a magyar kultura nem hóditó támadásokat intéz ellenük, de bevilágitja anyagi és szellemi boldogulásuk útját."
Márványba vésésre méltó arany szavak ezek; kell, hogy ott lebegjenek vezető gondolatul azok előtt, akik egy-egy nemzetiség-lakta területen apostolkodnak a nemzeti haladás érdekében. Valamiképpen márványba vésésre méltó, modern igék a csáktornyai állami tanítóképző intézet új épületének alapkőletételekor mondott eme szavai is:
— „E falak élő bizonyságai lesznek a magyar népoktatásügy nemes idealizmusának, mely idegen ajkú polgártársainkat minden kényszer nélkül, anyanyelvük bántatlanságával s a testvéri szeretet melegével hóditja el a magyar érzéseknek és a magyar kulturának."
Ez a mélyen érző nagy sziv, ez az emelkedett nagy szellem a maga ragyogó idealizmusát, mint napkeleti vezető csillagot hordozza, viszi mindenüvé, ahol az emberiségnek megváltó örök-érzése: a szeretet; és megváltó örök-világossága: a tudás egy-egy lélekhóditó mozzanattal ünnepelnek.
A zalaegerszegi karácsonyfa-egyesület szent-estéjén (1889. december 24-én) igy zeng le ajakáról a szeretet megragadó apotheozisa : #
— „Talán egy-egy édes álomképet örökre elűzött a sors hatalma; talán egy-egy szivén örökre kikö-szörülhetetlen csorbát ejt a végzet; de amit se sorsnak keserve, se csapások átka ne szüntessen meg soha, az: a hit. a szeretet eszményében ... És mikor ez a hit megfogamzik minden szivben és agyban: akkor a kisdedek apró karácsonyfácskáiból ki fog fakadni az emberiség karácsonyának zöldje is!"
Nagyon kevés apostola volt még a magyar népnevelésügynek, akinek lelkéből az emberszeretet és gyermekszeretet olyan ideálisan tiszta lángokat, olyan
szent hevületet váltott volna ki, mint az övéből. Mikor ő a gyermekekről, a gyermeklelkekről, a szülők és gyermekek, tanitók és tanítványok lelki kapcsolatáról szól: szinte fölmagasztosul, megdicsőül gyermekszeretetének eszményi tüzében.
Éppen igy emelkedik föl minden alkalommal az ő tűz-lelke az örök érzések, örök eszmék világosságának magasába, amikor egy-egy gondolat-sugárral az emberiség álmodott igéretvilágába, az emberiség jövő megváltódásának paradicsomába réved.
Ebben az igéretvilágban. ebben a fönséges meg-váltódásban való hit ereje lüktet ki gondolataiból akkor is, mikor Zalavármegye millenáris ünnepe alkalmával vallomást tesz minden melléktekintet, minden szűkebb érdekkör fölé helyezkedett, nagy és tiszta emberszeretetéről.
— „Megértsük mindnyájan, hogy a testvériség, szabadság, egyenlőség nem forradalmi termékek, hanem örök postulátumai az emberi szívnek. — Testvériség: a bennünket összeforrasztó tiszteletben és ragaszkodásban; szabadság: a nemes, jó és tiszta gondolatok korlátlanságában; egyenlőség: a jogok oly élvezetében, hogy e hazának minden fia a faj, nemzetiség, felekezet és születés különbsége nélkül igényt tarthasson a szellemi és anyagi boldoguláshoz. "
Aki így érezett és gondolkozott, és 28 éven át apostoli kikének teljes odaadásával, minden alkalmat megragadva, érzésének és gondolkozásának egész világát belevitte Zalavármegye tanítóságának lelkébe: annak apostoli, vezéri hatása nem érhet véget a sirnál; sőt annál nagyobb lesz e hatás, mennél inkább távolodunk az ő egyéniségének tárgyilagos, történelmi megítélése, méltatása közben a sir bezárulásának szomorú mozzanatától. Akkor, később fog csak kibontakozni az elfogulatlan kutató előtt Ruzsicska Kálmán kulturmunkájának, kultur-apostoloskodásának korszakos hatása, eredménye és lelkének, jellemének nagysága.
Lelke szépségének gyönyörűen jellemző vonása az is, hogy mikor Zalavármegye kir. tanfelügyelői állását 1884-ben elfoglalta, az volt első dolga, hogy a vármegye közoktatásügyi állapotáról, elődjének, Krób Pálnak, sikeres működéséről hű képet tárjon a közigazgatási bizottság elé. És elődjének működését igazán nemes lélekre valló felfogással, elismerő megítéléssel méltatva, az 1883—84. iskolai évről szóló jelentését ezzel zárja:
— „Tartozó készséggel ügyekeztem legalább arról nyújtani némi kezességet a tek. közigazgatási bizottságnak, hogy a reám maradt örökséget hiven, e tankerület felvirágzásán csüngő odaadással megőriztem. " .
Az emberi lélek nagyságát, emelkedettségét talán semmi sem tünteti föl úgy, mint a kegyelet tisztasága. A mi elhunyt kir. tanfelügyelőnk kegyelete a maga hódító tisztaságában, fenköltségében Krób Pál síremlékének leleplezése alkalmával rayogott föl ezekkel a gyönyörű igékkel:
— „összehozta önöket az a kegyeletes szándék, hogy Krób Pálnak, Zalavármegye volt királyi tanfelügyelőjének sirján kigyújtsák a szivökben élő emlékezet fényével a szeretet és hála szövétnekét; fölékesítvén ragaszkodásuk látható jelével is azt a helyet, melynek néma lakójában atyát és hű barátot vesztettek."
— „Egy van az erkölcsi világrendben, ami a legmelegebb kegyeletnél is jogosabb igényeket támaszt; s ez: a történeti igazság. Képzelhetik tehát: mily odaadással törekedtem arra, hogy mint Krób Pálnak a Természet rendje s az intézmények folytonosságához képest hivatalbeli utódja, az itt talált alkotásokat az 1883—84. tanévről szerkesztett jelentésemben "— tehát előbb, hogysem az első tavasz zöldje hantjain kivirult volna, — Zalavármegye közönségének hűséggel, szorgalommal és pontossággal feltüntessem. Ma pedig megjelentem önök között,
8
hogy — mint Zalavármegye első tanítója — kivegyem részemet az önök kegyeletéből. Kivegyem azzal a mély bensőséggel, mely hét évi szép viszonyunk után feljogosít engemet arra, hogy Krób Pál koszorújába az első babérlevelet tűzhessem. Be is tűzöm szivem büszkeségével; enyémnek mondhatván azt a tantestületet, mely a nemes törekvések szépségét a siron tul is költői esi ti ..."
Mi is, Zalavármegye tanítói, akik a Mester igéinek, tanításainak, magasztos szent törekvéseinek varázslatos hatását, szellemét az ő halála után is drága örökségül őrizzük: „az erkölcsi világrendben a legmelegebb kegyeletnél is jogosabb igényeket támasztó történeti igazság" szelleme szerint cselekszünk, ha mindig és mindenütt, amikor és ahol Ruzsicska Kálmán atyai és hű baráti nagy lelkének halhatatlan ragyogó nyomaival, emlékeivel találkozunk, „kigyujtjuk a szivünkben élő emlékezet fényével a szeretet és hála szövetnekét"; és Zalavármegye volt első tanítójának, a Mester-Apostolnak emlékére letesszük hódoló elismerésünk babérát: hogy 28 éves, akadályterhelt, küzdelmes pályájával a zalavármegyei népoktatásügynek új korszakát nyitotta meg.
Letesszük emlékére e babért szivünk büszkeségével: hogy mienk volt és mienk marad ez az eszményi Szellem, aki mindig egy tisztultabb világ békés kibontakozásának ösvényét világitgatta a küzdő tanítóság előtt ezzel a jeligével: „Föl a szivekkel!" Aki föl is emelte a zalavármegyei tanítóság lelkét az emberiségmegváltó törekvések magasába.
Ez a történeti igazság!
—y>
t t t
A szülőkhöz.
Amikor legtöbb szülő gyermekét az iskolába küldi, ellátja a szükséges taneszközökkel, ruhával, otthon élelemmel, néha talán még tanulási előmenetele után is érdeklődik, azt hiszi: ezekkel gyermeke jövőjéről eléggé gondoskodott, ellátta azt mindennel, amire a jövő küzdelmei leküzdésére annak szüksége van.
Ha a legtöbb szülőtől megkérdezzük, micsoda életpályára szánta fiát?, vagy azt feleli: „van még idő bőven arról gondolkodni", vagy azt: „majd meglátom milyen tanuló lesz belőle a középiskolában", s csak legritkább esetben kapjuk azt a feleletet: „amilyenre a gyermeknek hajlama s tehetsége lesz".
Ez a bizonytalanság, a jövő terveinek ismeretlensége az oka aztán annak, hogy mikor elkövetkezik a pályaválasztás órája, nem tudják sem a szülők, sem a tanulók, mely pálya felé irányítsák lépteiket. Ebből következik aztán, hogy a legtöbb szülő gyermeke hajlamának teljes ismerethiányában behunyt szemmel, gondolkozás nélkül ereszti neki gyermekét a közép vagy szakiskolának. Csak hadd ússzanak át valahogy az árral a partig, ott aztán majd csak elviszi őket valami irányba a szél, — főiskolába, vagy kenyérkereső irodába.
Itt aztán küzd, fárad, s mikor keservesen célhoz ér, 100 eset közül kilencvenben kénytelen bevallani, hogy az elért célt nem ismerve előre, abban csalódott. Új pályát nem kezdhetvén, elégedetlenségben küzdi át az életet, folyton hangoztatva; „ha én az lehettem volna, amire kedvem volt".
Ha a gyermek legkoraibb ifjúságától, már az elemi iskola legelső osztályától kezdve elfogulatlan jóakaratú tanácsok, leg-főkép pedig hajlandóságának figyelembe vételével vezetve megy előre, évről-évre az eléje tűzött célt mindjobban meg-
iO
ismeri, nem kerül a pályaválasztáskor abba a helyzetbe, hogy csupán az ismerősök, az ő egyéni hajlamait nem ismerők tanácsát követve megy olyan pályára, mely az ő egész egyéni tulajdonságaival ellenkező tehetséget, hajlamokat követel.
Nincs az a gyermek, ki már egész kicsiny korában jelét ne adná, mihez lesz később is nemcsak kedve, de tehetsége is. Csak meg kell figyelni, mivel szeret minden kényszerítés nélkül, legszívesebben, legkitartóbban foglalkozni. Egyiknek örömöt okoz a rajzolás, meglepő ügyességet tanusit a másik a faragásban, számtani példák megfejtésével foglalkozik előszeretettel a harmadik. A legtöbb szívesen és ügyesen készíti maga a játékszereit, s bármily egyszerűek legyenek is azok, a készítés maga nagyobb örömöt szerez neki, mint a legdrágább bolti holmi. Sok gyermek látszólag semmivel sem törődik, de ha állatot etethet, ápolhat, gondozhat, még a maga evéséről is megfeledkezik.
Akárhány van, aki egyes iparágak termékeit próbálja előállítani, maga készit vagy szerez munkájához még eszközöket is.
fia a szülő nem minden pillanatban szán a gyermeknek a játéka után más más pályát osztályrészül, hanem többszöri, mondjuk állandó kitartással figyeli a játékból kifolyó hajlamokat, tehetségeket, a legtöbb esetben már jókor és tegyük hozzá: helyesen megszabhatja az irányt, melyen haladnia kell a kitűzött cél felé.
A tanitó rendszerint, habár legtöbb esetben csak egy évig, többet foglalkozik a gyermekkel mint a szülő, jobban módjában van azt megfigyelni, legtöbbször közvetlenebbül meg is nyilatkozik a gyermeki lélek hasonkoru gyermekek közt, mint a szülők előtt, igy tehát a tanitó is bizonyos tekintetben jobban ismerve a gyermeket mint a szülő, sok és hasznos tanácsot adhat a szülőnek.
A tanév folyamán kérdőiveket adtunk a 4—5—6 osztályú fiútanulóknak, melyekben megkérdeztük, mi a szüleik foglalkozása, mit akarnak a szülők belőlük nevelni, s miféle foglalkozású emberek szeretnének ők maguk lenni ? Milyen játékot készített már maga, az iskolán kívül mivel szeret legjobban foglalkozni stb. ?
A kitöltött 338 ivből kitűnt, hogy a szülők közül csupán 82, tehát az összesnek egy negyedrésze akarja fiát olyan
11
foglalkozásra nevelni, aminőben maga is van. Ezek közül is 53 földműves, 24 vasúti alkalmazott, 5 iparos, mig a szellemi munkát végzők közül egy sem akarja fiát a maga pályájára nevelni.
186 esetben a szülőnek és gyermeknek ugyanaz a pálya tetszik, de nagy kérdés, hogy ezeknél a bevallásoknál őszintén nyilatkozott-e meg a gyermeki vágy?
Érdekes felsorolni, hogy 338 tanuló közül kik milyen pályát óhajtanak maguknak? 82 földműves, 136 iparos, 55 vasúti alkalmazott, 8 pap, 8 katona, 7 tanitó, 6 orvos, 10 ügyvéd, 5 tengerész szeretne lenni; de vannak olyanok is, kik ambiciójukkal egyedül állanak kis pajtásaik között. így egy-egy szeretne lenni sörmester, bankhivaíalnok, karmester, földbirtokos; egy gépész, egy pedig elektrotechniker (ugy irom, ahogy a fiu irta).
E reménybeli pályák mellett nézzük miben nyilvánul meg munkaszeretetük? A 338 tanuló közül csupán négy van, aki őszintén bevallja, hogy nem szeret sem rajzolni, sem valami játékot vagy eszközt készíteni. Ezekkel szemben nemcsak a legkülönbözőbb játékszerek, hanem hasznos dolgok, pl. ásó-, kapanyél, gereblye stb. előállítását is majdnem mind megpróbálták : sőt négy még repülőgépet is próbált csinálni. E mellett mindnyája szeret kertben, mezőn vagy szőlőben dolgozni.
íme, milyen változatos és egyben érdekes megnyilatkozása a gyermeki vágyaknak, munkaszeretetnek.
Bizalommal kérjük a szülőket, figyeljék, tanulmányozzák gyermekeik hajlamait, képességeit, kérjenek erre nézve felvilágosítást a tanítóktól, s ha majd a nyert tanácsok és megfigyelések alapján választanak nekik életpályát, sokkal több megelégedett, pályáját szerető ember lesz, mint van a jelenben.
Szabó István
III. körzeti igazgató tanitó.
(32ÉD
Jelentés
az 1912—1913. iskolai évről.
A beírások 1912. szeptember 1-étőI szeptember 9-ig tartottak. Ezután történt a növendékeknek az egyes párhuzamos osztályokba való arányos elosztása. A beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint rendezett névjegyzéke szeptember hó 13-ig elkészült s azt az igazgatók a városi hatósághoz be is terjesztették. Az előadások szept. 13-án kezdődtek.
A beiratkozott tanulók létszámát az Értesitőhöz függelékül csatolt statisztikai táblázat mutatja ki.
A íaniíótestüleí gyásza. A lefolyt iskolai év kezdetén kir. tanfelügyelőnk, Ruzsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, súlyos betegségének gyógyíttatása végett a fővárosba ment; honnan visszatérve, hosszabb tartamú szabadságot kért. Ezt azonban nem sokáig élvezte. 1912. november 22-én a zalavármegyei tanítóság nagy fájdalmára meghalt. A nagykanizsai tanítótestületek a lesújtó gyászhírre azonnal közös értekezletet tartottak és elhatározták, hogy a zalavármegyei tanítóság vezérének és a magyar tanítóság lelkes apostolának halála felett érezett mély fájdal-muka/ jegyzőkönyvükben megörökítik; az elhunyt özvegyéhez részvétiratot intéznek; ravatalára koszorút helyeznek, és temetésén testületileg jelennek meg.
A boldogult kir. tanfelügyelő 28 évi hatását, egyéniségét Értesítőnk vezető helyén ügyekezünk
13
méltatni nagyobb vonásokkal, melyek azonban a becsületes akarás tisztaságának és önzetlenségének erejével is csak alig, csak nagyon elmosódóan rajzolják meg a zalavármegyei tanitásügynek azt a kimagasló alakját, aki lelkesedésének, izzó akaraterejének tüzével csodás módon megállította, legyőzte még a fizikumán őrlődő enyészet hatalmát is. A nagy eszmékért, ragyogó célokért küzdő martir-hősök csodás lélek-ellángolása, a lelkesedés lángjai között való istenien szép átszellemülés volt az ő utolsó két éve is. A magasba törő, a magasba szárnyaló szellem emez utolsó föllobbanásai közben szinte ragadta magával a testében már szánalmasan megtört rom-embert. A nagykanizsai tanítótestületek tagjai voltak talán legtöbb alkalommal tanúi az ő vezéraposfoli, olthatatlan, gyújtó, szent hevületének, 28 évi izzó alkotás-vágyának; az utolsó léleklob-banások megrázóan nagyszerű, lesujtóan fönséges sugárszóródásának: amint egy szent ügy hősének akarat-tüze az álmodott világtól még oly távol, a tehetetlenség, a magárahagyottság pusztájában csendesen kialudt. A nagykanizsai tanítótestületek tudják talán legjobban, hogy ennek a csodás akarat-erőnek tüzéből, szent lelkesedéséből milyen sok és ragyogó meleg fény áradt Nagykanizsa tanitásügyére és a tanítás ügy munkásaira. Éppen azért emlékét tiszta kegyelettel Őrizik meg és hagyják nemzedékről-nem-zedékre. Időtlen időkön át áldott lesz itt a halhatatlan vezér-apostol emléke.
Változások a tanfelügyeletben. Az iskolai év elején Ruzsicska Kálmán dr. kir. tanfelügyelő szabadságolása alkalmával a V. és K. M. Scossa Dezső kir. tanácsos, tanfelügyelőt, a Ferenc József-rend lovagját, rendelte át Szegedről a zalamegyei kir. tanfelügyelőség ideiglenes vezetése végett; akit azonban ápril hó elején már fölmentett, és Zalavármegye vezető kir. tanfelügyelőjévé Szirmai Miksát, a belényesi kirendeltség vezetőjét, nevezte ki. A nyugalomba
14
vonult Kőrössy Sándor helyére Szalay Pál dr. kir. s. tanfelügyelőt, a szintén nyugalomba vonult Madarász Lajos kir. s. tanfelügyelő helyére pedig Ódor Gyula kir. s. tanfelügyelőt helyezte át.
Változás a tanszemélyzetnél. Kesselbauer Olga tanítónőt 127099—1912. számú rendelettel Újpestre, Deák Péterné Kalivoda Magda tanitónőt ugyanezen rendelettel Újpestről iskolánkhoz helyezte át a vall. közokt. miniszter; s ez áthelyezés alapján Deák Péterné Kalivoda Magda állását 1912. nov. 4-én elfoglalta.
Iskola-látogatás. Scossa Dezső kir. tanácsos, egy izben, Szirmai Miksa uj kir. tanfelügyelőnk pedig alig két hónapi működése alatt már két izben látogatta meg iskoláinkat. Király Elek c. kanonok, egyházkerületi tanfelügyelő, hahóti esperes-plébános több alkalommal érdeklődött a róm. kath. tanulóknak a hittanulásban való haladása és valláserkölcsi nevelése iránt. A körzeti igazgatók szintén megtették a szokásos iskolalátogatásokat.
Helyettesítések. Az 1. körzetben Almásyné Mantuano Janka kapott 1912. szept. 15-től 1912. dec. 15-ig terjedő szabadságot s helyetteséül Fehér Margit oki. tanítónő, bízatott meg. — A 11. körzetben a kir. tanfelügyelő 1912. szeptember 15-től 1912. november l-ig terjedő hatheti időn Németh Sándor tanitónak szabadságot adott s dijas helyettesül Fitzkó Mária oki. tanitónőt bizta meg. — A 111. körzetben Erdélyiné Ábrahám Katalin tanítónőnek a kir. tanfelügyelőség 1912. nov. 4-től kezdődő hat heti szabadságidőt engedélyezett, mely idő alatt Fitzkó Mária oki. tanítónő volt helyettese. — Deák Péterné Kalivoda Magda oki. tanítónőnek a vall. közokt. miniszter 1913. január 18-tól két havi, azután 1913. ápril 13-tól hat heti
15
szabadságidőt engedélyezett. Helyettese Jaegerné Peltz Ida oki. tanítónő volt. Mindegyik szabadságolásnál a helyettesi dijat a vall. közokt. minisztérium folyósitotta. — A rövidebb időtartamú helyetteske-dést mindhárom körzetben a tanítótestület végezte.
Értekezlet. Az igazgatói értekezleteken kivül a tanítótestületek megtartották a szokásos külön- és együttes havi értekezleteket.
Beiskolázás. A városi hatóság erélyes eljárásának ebben az iskolai évben is nagy eredménye volt, mert a rendes időben be nem iratkozott tanulók — bár 2—3 hónappal elkésve — majdnem mind jelentkeztek fölvételre.
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. Csak szórványosan fordult elő betegség. Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tisztiorvosok minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot és ujraoltást.
Iskolai ünnepségek. A fák és madarak napját az I. és II. körzetben együtt 1913. április 28-án tartották meg az I. körzet központi iskolaépületének fásitoít udvarán, mely alkalommal Szalay Dénes tanitó tartott alkalmi beszédet. A III. körzet 1913. május 3-án ünnepelt. Itt Nagy Lajos tanitó intézett alkalmi beszédet a tanulókhoz. Az ünnepségek a Hymnusszal kezdődtek és a Szózattal záródtak. A magasabb osztályok különböző növendékei alkalmi verseket szavaltak. — Az alkohol-ellenes napot az I. és II. körzetben 1913. május 3-án, a III. körzetben 1913. április 28-án tartották meg. A II. körzet ünnepségén Kaan Irma igazgató-tanitónő olvasott föl. —
16
A béke-napot 1913. május 17-én tartották meg mind a három körzetben olyképpen, hogy a délelőtti utolsó órát minden osztályvezető a háború rombolásának és a béke áldásos alkotásainak ismertetésére szentelte a tanulók különböző értelmisége fokához alkalmazkodó előadás keretében.
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Délzalai Takarékpénztár Rt. 50 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt. (Nagykanizsa) 40, a Néptakarékpénztár 20 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is.
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága a város pénztárából, meg a Wagner Ignácz és neje Dámpf Klára 600 koronás alapítványának 4"5 százalékos kamataiból; a Keresztény Jót. Nőegylet és a Nagykanizsai Első Magyar Asztaltársaság ruháztak föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A népkonyhában a téli hónapokon át közel 500 állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét.
Jutalmazás. Az Elek Lipót-féle 600 koronás, meg a Karczag István- és Béla-féle 400 koronás alapítványok évi 4, illetve 4\'5 százalékos kamatait szorgalmas és jóviseletü tanulók kapták az alapítvány-tevők rendelkezése szerint.
A bebútorozás ügye. Poredus Antal II. körzeti igazgató, gondnoksági gondnok, ebben az iskolai
17.
évben ismételten részletes kimutatást és költségvetést készített az iskolák modern bebútorozása tárgyában s ezt a gondnokság a kir. tanfelügyelőség utján a minisztériumhoz fölterjesztette. Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő a legmelegebb pártolással ajánlotta a bebútorozás ügyét a V. és K. M. figyelmébe; Vécsey Zsigmond, Nagykanizsa város polgármestere pedig megígérte, hogy személyesen jár el annak kedvező elintézése érdekében. Így a kétoldalú lelkes támogatás erélyessége a Minisztérium jóakaratát fokozva, valószínűen megvalósítja azt a nagyon jogos és nagyon erős óhajt, hogy a nagykanizsai áll. el. iskolák végre modern bebútorozást nyerjenek.
A fejlesztés érdekében. A nagykanizsai áll. el iskolák gondnoksága dr. Bentzik Ferenc lelkes és buzgó vezetése mellett a legnagyobb készséggel támogat minden, az iskolák szükséges fejlesztésére vonatkozó, jogos törekvést. Ebben az iskolai évben is fölterjesztést intézett az 1. és 11. körzeti IV. leányosztályok és 111. körzeti 11. leányosztály párhuzamosítása tárgyában; mert a jelzett osztályokban a növendékek létszáma oly nagy, hogy erősen kockáztatja a tanítás megkívánt eredményét. A fölterjesztésnek ebben az iskolai évben nem lett sikere; de erősen hisszük, hogy Szirmai Miksa uj kir. tanfelügyelőnknek minden akadálylyal megküzdeni kész erélyessége, odaadó ügyszeretete a jövő iskolai évben le fogja győzni az óhajtott és kért fejlesztés nehézségeit.
Ériesités az 1913—1914. iskolai évre,
A nagykanizsai m. kir. állami elemi népiskolánál az 1913/14. iskolai évre a heirások 1913. szept. 1-től szept. 9-ig bezárólag lesznek; még pedig délelőtt 9 órától 11-ig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az 1. és II. körzeti tanulók a Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. körzeti tanulók a kiskani-zsai templomtéri iskola helyiségeiben irathatók be.
Szeptember 6-án és 7-én a Zalavármegyei Álta-lánns Tanítóegyesület Közgyűlése miatt nem lesz beirás.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét, vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1913—1914. évre azok lépnek, akik 1907. évi augusztus 31-ig születtek. A mindennapi iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1901. évi szeptemb. 1-je előtt születtek. Akik 1913. augusztus 31-ig betöltötték 12-ik életévöket, csak az ismétlő iskolába vehetők fel.
A beiratási és értesítői díj minden tanulóra nézve kivétel nélkül 1 korona.
Minden tanuló abba az igazgatói körzeti isko-lába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
Vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
Az előadások szept. 15-én kezdődnek. A róm. kath. növendékek szept. 13-án reggel 8 órakor mise-hallgatással kezdik meg az uj iskolai évet.
Kir. tanfelügyelőség:
Kir. tanfelügyelő: Szirmai Miksa. Kir. seg. tanfelügyelők: dr. Szalay Pál, Ódor Gyula, Rutsek Imre.
Gondnokság:
Elnök : Dr. Bentzik Ferenc. Jegyző : Szabó István, igazgató. Gondnok: Poredus Antal, igazgató.
Rendes
a) kinevezettek:
Eperjesy Gábor Faics Lajos Dr. Hajdú Gyula Horváth György Hütter Lajos Kádár Lajos Kránitz József Dr. Szekeres József
b) választottak-Elek Lipót
Ifj. Fesselhofer József Halvax Frigyes Dr. Pillitz Samu Dr. Rothschild Jakab
tagok:
Sedlmayer László Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Weisz Tivadar
c) hivatalból:
Börzsey Tivadar Erdősy Bálint Dr. Goda Lipót Mantuano Mária Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Szalay Sándor, igazg. Szalay Dénes Vécsey Zsigmond Waligurszky Antal p. i. igazgató.
20
Hitoktatók:
1. Róm. kath. hitoktatók: Czirfusz Viktorin, Hegedűs Cyrjék, Markó Dénes, Pulay Lambert, Simicza Sebestyén szentferenc-rendi áldozópapok.
2. Izr. hitoktató: Havas Rezső izr. tanitó.
3. Ág. ev. hitoktató : Hüíter Lajos ág. ev. lelkész.
4. Ref. hitoktató: Kádár Lajos ref. lelkész.
5. Gör. kel. (szerb) hitoktató: Jankovits Velimir lelkész.
Iskola-mindenesek:
Németh József I. igazg. körzeti központi; özv. Bozday Ferencné az I. igazg. körz. Teleky-uti és a II. körzeti Eötvöstéri iskolánál, Magyar József és Tóth Károly a II. igazg. kör. Rozgonyi-utcai; Heffer József az I. igazg. kör. Arany Jánosutcai ; Horváth (Faics) János a III. (kiskanizsai) igazg. kör. középponti; özv. Bence Józsefné a III. igazgatói körzeti Rác-utcai iskolánál.
Rövidítések magyarázata.
Általános osztályzatnál: kit. == kitűnő, jel = jeles, elégs. = elégséges, elégt. = elégtelen.
Használt rövidítések : bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözött, mh = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő; km. = kimaradt.
1. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szalay Sándor.
I. körz. tanítótestület:
1. Almásyné Mantuano Janka, a Teleki-uti I. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma ; Nagykanizsán : 19; összesen: 19.
2. Almásy János, a Teleki-uti II. fiúosztály tanitója, érte-kezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 16 összesen: 17.
3. Erdősyné Novak Lujza, a III. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen 30.
4. Erdősy Bálint, igazgató-tanitó, a IVa. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja és a tanítótestületnek választott gondnoksági és városi közegészségügyi-bizottsági képviselője, a városi képviselőtestület virilis tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30, összesen 31.
5. Farkas Vilma, a IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 25.
6. Harsayné, Mantuano Gizella, a Teleki-uti II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 21.
7. Juíasyné Reiner Mária, a Teleky-uti I. fiúosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 21.
8. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 28.
9. Kovátsné Csillag Ilona, a közp. II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma 32, összesen 32.
10. Kováts Miklós, igazgató-tanitó, a III. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. II. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, ösz-szesen 28.
23
11. Orbán István, a közp. I. fiúosztály íanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 22.
12. Szalay Sándor, a közp. II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 37, összesen 37.
13. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányosztály íanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 36, összesen 36,
14. Váry József, igazgató-tanitó, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanitója, a Zalavármegyei Általános Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 38, összesen 39.
16. Vlasiís József, a IVb. fiúosztály tanitója, az I. és II. kőrz. tanitói könyvtár őre és az I. körz. ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 20.
A tanulók névsora és általános osztályzata.
Közp. I-ső leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános : osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bárdos Mária jel 25 Lovkó Anna ¡0
Baumgarten Sarolta jel Major Margit jel
Benkő Aranka kit Mattisz Mária jel
Borhi Borbála jel Mezriczky Margit kit
5 Borsos Mária jel Miklós Mária elégs
Bősze Anna bt 50 Munkácsi Ilona bt
Czetthofer Mária jó Németh Ilona jó
Deutsch Margit ió Németh Mária elk
Qangler Ilona jó Pintér Anna kit
10 Gyömrei Ilona elégs Plantuzár Katalin jó
Halász Margit jó 55 Ritter Teréz jel
Horváth Gizella kit Simon Anna jel
Horváth Erzsébet jó Siffer Anna jel
Jámbor Anna jó Strachia Teréz elégt
15 Károlyi Mária elégs Sommer Rozália jel
Kiss Paula jel 40 Tánczos Mária kit
Kocsis Szidi jel Varga Anna jó
Kománovics Júlia jel Varga Anna jó
Kőszegi Mária jó Viola Mária elk
20 Kudich Irén jó Vida Júlia !elégs
Kudich Janka elégt jó 45 Vlasits Rózsa kit
Kulcsár Erzsébet Vizgulecz Margit jel
Lajpczig Anna jel Windisch Rozália jel
Lick Stefánia jel Zimmermann Mária | jel
25
Arany János-utcai I. leányoszíály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének- és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baján Mária jo Kertész Mária jó
Balla Júlia jo 30 Körmendy Erzs. jó
Bokor Anna jo Kránitz Erzébet elk
Bárdos Ilona elegs Lajky Anna jó
5 Bednárik Erzsébet jel Lajky Mária jeles
Bednárik Mária elegs Maracsek Mária elégs
Biczó Erzsébet jo 35 Marton Mária jeles
Bognár Mária bt Mikó Rozália jó
Cindrich Mária jo id. Molnár Mária jó
10 Dér Rozália jo ifj. Molnár Mária jó
Dómján Mária jo Nagy Anna jó
Erdődy Mária jo 40 Németh Mária jeles
Erdélyi Anna elegs Poor Mária elégs
Eszter Vilma elegs Romák Julianna elégs
15 Faics Mária elegs Rosta Margit elk
Francsics Terézia bt Sánta Mária jó
Gáspár Anna elk 45 Simon Juliánná elégs
Gréczy Ilona jo Szekeres Anna elégs
Hajmásy Ilona elegs Szűcs Anna elégs
20 Hajmásy Mária jo Tánczos Margit elégs
Harkány Mária etegs Tézer Katalin jó
Hágner Katalin jo 50 Fritz Károlin jó
Horváth Mária elk Tompos Károlin jó
Horváth Margit elegs Varga Anna jó
25 Horváth Rozália ¡6 Varga Szidónia jeles
Horváth Terézia bt Vaskó Etelka jó
Kálmán Margit jeles 55 Zsidy Lujza jó
Károly Gizella elegs 1
26
Teleky-uti II. leány osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, számtan, éneklés, rajzolás és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Katalin jó Kordis Mária km
Andri Gizella elégi jó Kovács Róza jó
Babos Mária 30 Kulcsár Róza jó
Benedek Mária elégt Kustánczi Anna elégs
5 Bohár Erzsébet elégt Leder Róza jó
Dezső Erzsébet \'kit Molnár Mária elégs
Deák Mária kit Molnár Róza jó
Eötvös Ilona elégt 35 ifj. Molnár Róza jó
Farkas Erzsébet elégt jó Németh Verona jel
10 Farkas Róza Pintér Anna jel
Gábor Róza elégs Polecz Ilona jó
Gerócs Mária elégs Sára Anna jel
Godina Ilona jó 40 Sárkány Katalin elégs
Hákler Gizella jel Szélig Anna jó
15 Horváth Anna jó Strobel Erzsébet elégs
id. Horváth Erzs. elégt Szertics Katalin elégs
ifj. Horváth Erzs. elégt Szertics Rozália jó
Horváth Erzsébet elégt 43 Szélig Kornélia bt
Horváth Mária kii Takács Teréz elégs
20 ifj. Horváth Már. elégt Tamás Anna jel
Hrometsek Jolán jel Tomasics Zsófia elégs
Kandakor Katalin elégs jó Tita Anna elégs jó
Keller Júlia 50 Vadász Margit
Kiss Anna )ó Vass Mária jel
25 Kiss Erzsébet elégs Vellák Mária kit
Kompinger Marg. elégs Vincze Teréz jó
Konyás Anna jó
27
Közp. II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Apáthy Magdolna jel 35 Nagy Katalin elégs
Ádám Malvin elk Nagy Magdolna jel
Blaskovics Mária jel Németh Margit jel
Czafota Anna jó Noszkó Etelka jó
5 Dómján Rozália elégs Papszt Anna jel
Erdélyi Mari elégs 40 Parti Erzsébet jó
Erdélyi Rozália elégs Pammer Erzsébet jó
Frankenberg Rozália jó Peszleg Teréz elégs
Fülöp Anna jó Prucser Rózsa kit
10 Gangler Amália elégs Pusztai Mária kit
Gáspár Rozália elégs 45 Richó Magdolna elégt
Gráf Erzsébet jó Ritter Katalin jó
Hanke Karolin jó Ruska Erzsébet jó
Hermesz Júlia jel Sabján Anna elégs
15 Hideg Anna jó Simon Ágnes elégs
ifj. Horváth Teréz jel 50 Simon Mari elégs jó
id. Horváth Teréz elégs Sörlei Ilona
Horvát Vilma jel Schaffer Erzsébet jó
Jakab Mari elégs Szabó Erzsébet elégs
20 Jergler Ella jó Szabó Mária elégt
Karafiát Mari elégt 55 Szilvái Mária jó
Károlyi Vilma jel Torma Mária elégs
Kálovits Erzsébet jó Tüttő Erzsébet jó
Kiss Anna elégs Wellák Mari elégs
25 Kováts Irén kit Vidos Gizella kit
Kováts Gizella elégs 60 Vlasits Anna kit
Kruppai Mari jel Vörös Anna elégs
KománovicsEleonora kit Vugrinecz Kornélia elk
Kvicsák Erzsébet elégs Wunderlich Ida jel
50 Lajpczig Edith kit Waligurszky Aliz kit
Molnár Anna jó 65 Wilhelm Margit jel
ifj. Molnár Mari jó Weinacht Rozália elégt
id. Molnár Mari elk Zábó Matild elégs
Molvarecz Mari kit
28
Teleky-uti II. leány osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve 0 . o N c 2 1(0 to N 23 to -10 O
Adrovics Anna jó 35 Major Anna jo
Ács Mari jó Mátyás Anna jo
Badics Mari elégs Mátyás Rozália elegs
Balog Mari jó Marton Mária elegs
5 Bakonyi Anna jel Máté Mari jo
Bedenek Anna elégs 40 Mezei Mária kit
Benkő Anna elégs Nagy Júlia jo
Boros Margit elégs Paizs Anna jo
Bötte Margit elégs Palaczky Anna jo
10 Dallinger Józsa jel Péntek Irma elegs
Dávidovics Katalin jel 45 Pintér Mari elegs
Farkas Karolin jó Pléh Ilona jo
Fekete Elvira jó Rózsás Teréz jel
Gábor Mari elégs Simon Mari elegs
15 Gerócs Mari elégs Sinkovics Anna elk
Godina Lujza elégt 50 Sipos Magda jo
Gudovics Fáni jó Sós Rozália ¡6
Hetesy Mari elégs Stróbl Rozália jel
Holecz Mari - jó Szélig Margit elegs
20 Horváth Mari elégt Széchenyi Lujza ¡6
Jóna Katalin elégs jó 55 Schlechta Anna jel
Kalmár Katalin Tarsoly Rozália jo
Kiss Anna elégs jó Tollár Erzsébet elegs
id. Kiss Anna Tóth Mária elegt
25 Kolarics Anna elégt jó Ujváry Irma jel
id. Kolarics Anna 60 Varga Anna elegs
Kolarics Teréz jel id. Varga Anna elegt
Kovács Rozália elégs jó Vellák Margit jo
Klepács Mari Vellák Katalin elegs
30 Krizsován Anna jó Véber Ilona elegs
Krizsován Mari bt 65 Vidovics Teréz elegt
Krug Erzsébet jó Vodinák Ilona elegs
Licht Mária elk Vositcz Mária j6
Lovró Mária jel Vukics Erzsébet jel
29
111. leányosztály.
Tantárgyak. hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka, ének és torna.
A tanuló neve általános osztáiyz, A tanuló neve általános 1 osztáiyz. I
Berke Erzsébet jel Németh Anna jel
Bindinger Erzs. kit 55 Noll Anna kit
Borsos Katalin elégs Pál Anna jel
Csányi Mariska jó Paár Mari jel
5 Dávidovits Kat. jó Papp Lujza elk
Farkas Mari jó " Pacsics Mari jó
Felker Mari elk 40 Plantuzár Stefán. jó
Gergály Anna elégs Polgár Ilona jó
Gerócs Erzsébet jó Pór Rozália jó
10 Góbár Éva jel Pujer Margit jel
Heffer Karolin jel Richó Viktória jel
Horváth Elvira elk 45 Sabján Mari jel
Horváth Erzsébet jó Schlögl Erzsébet jel
Horváth Ilona jel Singer Erzsébet jel
15 Höfler Margit elégs Schnábel Fáni jel
Imrei Ilona jó Snidár Mari jó
Jámbor Ilona jó 50 Stern Ilona jel
Kámper Róza jel Steiner Erzsébet- jel
Kudich Gizella kit Schönek Fáni jó
20 Kudich Ilona jó Szabó Borbála jó
Komanovits Ter. jel Szeitz Erzsébet kit
Kugler Stefánia kit 55 Szekeres Mari elégs
Kunszt Mariska elégs Szommer Anna jó
Kövesy Ilonka jel Szobodics Mari jó
25 Knaute Ilonka kit Szolina Matild jel
Lukács Katalin jel Tóth Anna jó
Marics Viktória jó 60 Zelkó Mari elégs
Máthé Anna jó Zsidi Erzsébet elégs
Márfy Rozália kit Varga Gizella jel
50 Molnár "Erzsébet jó Varga Rozália jó
Molnár Rozália jó Vékási Ilona elégs
Miletics Mari kit 65 Weinacht Gizella jel
Nagy Anna jó
50
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és crölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajzolás, éneklés, kézimunka és torna.
A tanuló neve általános osztalyz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Magda jó 40 Meilinger Mária jel
Ábrányi Ilona jel Molnár Klára jó
Banekovich Lujza jel Molnár Róza elk
Berecz Margit elégt Moszhammer Erzsi jel
5 Berke Károlin jel Munkácsi Mari elégs
Bogdán Károlin jó 45 Nagy Ilona elégs
Bolla Margit jó Németh Teréz jó
Buzási Anna kit Nováczky Margit jó
Csillag Erzsi kit Orbán Margit elégs
10 Domány Sári kit Peti Erzsi jó
id. Farkas Erzsi jó 50 Péter Károlin jel
ifj. Farkas Erzsi jel Polczer Margit elégt
Feigl Anna jó Prucser Mari jel
Fesselhofer Valéria kit Purger Kata elégs
15 Figer Anna jó Robinsohn Júlia jó
Flumbort Erzsi jel 55 Ruska Irén elégt
Friedländer Lilli jó Salamon Anna jó
Fritz Anna elk Sifter Ilona elégs jó
Futó Mari jó Skorjanecz Erzsi
20 Gáspár Julia jel Snabel Krisztina jó
Göllesz Mari elégs 60 Stróbl Mari elégs
Harangozó Margit jel Szabady Jolán jel
Hikádi Mari jó Szabó Irma kit
Hirländer Stefi elégs Szabó Mária elégt
25 Horváth Anna elégs Szépudvary Margit jó
Jancsi Mária kit 65 Szummer Margit elégs
Kemény Lujza kit Tollár Anna elégs
Kiss Klára jel Topler Margit bt
Kovács Mária elégs Tóth Gizella jó
50 Kövér Margit jel Valdinger Ilona elégs
Kriesch Anna kit 70 id. Vargha Ilona jó
Kudich Margit elégs ifj. Vargha Ilona elégt
Kulcsár Mari elégs Vidi Katalin jó
Kvicsák Anna kit Vincze Róza jó
55 Lányi Ilona jó Virág Anna jó
Lieb Ida jó 75 Wrábl Gizella jó
Maitz Erzsi jó Zákonyi Erzsi elégs
Márfi Erzsi elégs Zsidi Mária jó
Megyesi Matild elégs
51
Közp. I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és írás, számtan, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános, osztályz. A tanuló neve ¡1 22 -iá ro Í3 •10 O
Ambrus Pál elégs Károsy László jel
Andris József jel 30 Kocsek Károly elégt
Berghoffer Fer. jó Körber Ferenc elégt
Bolla Ferencz kit Kövesy Károly jel
5 Bóry Ferencz jó Kudich Béla jó
Czeíhoffer József lel A/athea Elemér kit
Czink Vilmos elk 35 Nagy Antal elégs
Csillag Lajos jó Nagy József elégs
Csigó István jel Pacsics László jó
10 Dürr Tibor jel Pecena Kálmán jó
Ebner Alfréd jel Polcer Sándor jó
Fieger Jenő elégs 40 Perger László kit
Fodor Gyula elégt Radics Dezső )ó
Futó István elégt jó Remetz Lajos elégs
15 Göllesz József Saivérf Zvoinimir elk
Gyenes Sándor kit Snábel Gyula elégs
Halvax Gyula jó 45 Schweitzer Kár. elégt
Háry József jó Szakonyi József elégs
Hercler Frigyes km Szeitz Józs?f elégs
20 Horváth Károly jel Tóth Árpád jel
Horváth Rudolf jó Tuboly Gyula jó
Hirlender Gyula jó 50 Vajland István jel
Hrubán Antal elk Varga Ferencz jó
Illés Lajos jel Vernigg József je!
25 Illés Lajos kit Vidi Antal jó
Janda Károly jel Vidos József kit
Junker Károly jel 55 Virth Alajos km
Kámper József elégt
32
Arany János-utcai 1. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének- és testgyakorlaí.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. 1
Ánger Ferenc Jó Martincsevics Fer. jó
Ádám József elégs 35 Marics Ferenc elégt
Ádám István elégi Major Boldizsár elégs
Ágh István jó Májon Lajos elégs
5 Benczek Ferenc jó Molnár Jenő jó
Buday István jó Molnár Sándor elk
Büky Ernő elégs 40 Nagy János jó
Czofall Ferenc jó Nagy Gyula elégs
Cseke István elégs Nováczky István elégt
10 Fater Mihály jó Paizs József jó
Farkas Antal elégs Palló István /el
Fábos Lajos jó 45 Pál József /el
Fritz Pál elégs Porubsky József elégs
Hanke Gyula jó Pum Ferenc jó
15 Halász József elégs Rogács István elégs
Halász Károly elégt Rudus Gyula kl
ifj. Horváth Józs. jó 50 Sabján Lajos elégs
id. Horváth Józs. elégs Salamon József elégs
Horváth Ferencz elégt StagI Ede jó
20 Horváth Gyula elégt Strasser György /el
Horváth Ernő jó Stern Kálmán elégt
Ifjovic§ József jó 55 Schmeltzer Miki. jó
Jóna György jó Schreiber István elégt
Károly István jó Schuster Gábor jó
25 Kováts István elégt Szakonyi Jenő jó
Kenész Lajos elégt Szalay István jó
Köves József jé I 60 Szobocsán Istv. elégs
Klinger László elégs Szűcs Lajos jó
Kvicsák Károly elégs Takáts Mihály elk
30 Kulcsár György elégs Vugrinecz József jó
Lakatos Péter jó Zöldváry János jó
Laky István jó 65 Zsubrinecz Frigy. jó
Lovasy István jó
33
Teleky-uti II. leány osztály.
\\
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve osztályz. általános
Árok István jel Marics József elégt jó
Árkus István jel jó Major István
Branisa Károly Mátyás József jó
Bocskai István jó jó 30 Melles Ferenc jó
5 Bolla János Milei Pál jel
Csanádi János elégs Moór Antal jó
Dávidovits János jel Molnár István elégt
Druics Lajos elégs jó Nagy Béla jel
Fleischer János 35 Németh Lajos jó
10 Gregál Lajos elégt Paizs Károly jel
Gerencsér István jó Parragi György jel
Gerócs János jel jó Pálfy Jenő jó
Guzsvinec István Pápai József elégs
Horváth György elégt 40 Polgár Károly jó
15 Horváth István jel Rathmann Ferenc kit
Horváth Ferenc elégt jó Salamon László jel
Hermán György Sarotár András jó
Jakabfi József jel Schwarcz István jel
Jós József jel 45 Sághy Elek elk
20 Krug Boldizsár jó Simon József elk
Kovács Ferenc elégt Tvarusek Rezső elégt jó
Kordis Ferenc elk Tomasits József
Kőnig Ferenc jó Török István jel
Ládeczky József jel 50 Varga István elégt
25 Lóránt József jó Varga József jel
Léránt Lajos jó Vas Pál elk
54
Közp. II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, rajz, ének és. torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Berghaus Jenő jel Lopusánszky Géza jel
Bokány Ferenc jel Mindi Róbert elégs
Czink Károly elk Mohi Ferenc jel
Dürr Vilmos jel 25 Molvarec Lajos elégs
5 Ebner Emánuel elk Németh /ános jel
Fekete György kit Oparnica Ferenc jó
Fesselhoffer Fer. jel Paar Alajos kit
Gaszmann Fer. jó Pusofszky György kit
Györgydeák Kár. jel 50 Ritter Lajos elégs
10 Harangozó Imre elégs Rubint Dezső kit
Hermán Ferenc jel Salamon Pál kit
Hofvimmer Antal kit Skergula Gyula jel
Horváth Gyula jó Stern Árpád kit
Kerék József elégs 35 Szabó Gyula jel
15 Knaute Béla kit Szakálos Lajos jel
Kovács /ózsef jel Sziszka Károly jó
Kovács Károly m. h. Takács Béla kit
Kocsek /ózsef jó Tóth /ános jó
Kövér /ános kit 40 Tóth Tódor jel
20 Lakics /ózsef jel Wiicsek Ferenc elégs
Lick Ottó elégs
55
Teleky-uti II. leány osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztáiyz, A tanuló neve általános osztáiyz.
Ágoston /ózsef elégs A/etz Ferenc elegs
Bezdán /ános jó Nagy Lajos jel
Bojtor Mihály jó Németh /ózsef jo
Bolla István jel Parragi István elegs
5 Dezső László kit 25 Plander /ózsef jel
Egyed A/iklós elégs Rolinder Vendel jel
Gerencsér /enő jó Sifter István jo
Gregál Gáspár elégs Sifter /ózsef jo
Guzsvinec /ános ió Stróber István jo
10 Hodics Gyula jel 30 Szabó Lajos elegs
Horváth Ferenc jó Tita Ferenc elegs
/oós Lajos jó Tóth László elegs
Kelemen István jel Vajda /ózsef jo
Kollázia István jó Veren /enő elegs
15 Kovács Ferenc jó 35 Vidéky Ernő jo
Léder József jel Vimmer István jel
Lukács Ádám jó Viola /ózsef elegs
A/agyar József jel Viola Károly jo
A/ajor /ános jó Zsohár Aladár elegs
20 Mercz Lajos elégs 40 Zsohár /enő elegs
56
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hif- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve állalános osztalyz. A tanuló neve általános osztályz.
Andris /ános elégs Márkus János elegt
Baumgarten Zolt. elégs A/ezricki József elegs
Berghaus Ede jel 30 A/olvarecz A/árt. jo
Biba Sándor jó A/olvarecz Sánd. elegt
5 Bolla Gyula jó A/ozsolics István kl
Dattler János jó A/unkácsi János elegs
Dér Lajos elégs ifj. Németh Józs. elegs
Dómján István kit 35 id. Németh Józs. jo
Farkas József elégs Papp József kit
10 Filipovits György jó Pintér Gyula elegs
Fiiszár Gyula jó Pisztel Jenő jel
Genetheim József elégt Raffaelli Viktor. jel
Göllesz Viktor elégs jó 40 Riedl József kit
Halvax Lajos Simon Antal jo
15 Hoffer Sándor elk Schuhel Aaroly jel
Hofvimmer Józs. jel Schvanzger Béla elegs
Huchthausen Károly elégs Szekeres József kit
Illés József jel 45 Takács Sándor kit
Kattauer Károly jó Tánczos István elegs
20 Kiss Kálmán kit Tóth Géza jo
Kováts Géza jel Varga György elegs
Kováts József elégs Viola Aaroly elk
Koprivnyák Ján. elk 50 Viosz Ferenc jel
Kőrös Ferenc jel Vucsák József jel
25 Légrádi József elégs Winkler Pál elegs
Lörinczi Alajos jó WrábI Győző jelegs
A/arkotán István elégs
57
IV. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, torna és ének.
<r> O N c § £ n Ji
A tanuló neve "ra N SS (0 o A tanuló neve MO NO "ra N SS B -ra O
Almásy Lajos kit Kummer Ferenc elegs
Bernyák István elégs Králl József jo
Bedenek János km 30 Lopusánszky Béla kit
Béri Károly km Ludvig Frigyes jel
5 Bicsak Ferenc jó Modrovics György elegs
Deli István elégs jó Pecsics István elegt
Frank József Potyondy Lajos kit
Gerócs István elégs 55 Polgár Jenő jo
Godina János jó Poor József elegt
10 Göllesz Dezső jó Pfeifer Antal km
Gudovics János jó Plánder Károly ¡6
Harsay László jel Róth István elegs
Hári István elégs 40 Sipos /ózsef jo
Hetesi Lajos jó Skergula László jo
15 Horváth Károly elégs Szakálos László jo
Horváth Ferenc jel Szakáts /ózsef elegs
Horváth Ernő elégt Szélig Ferenc jo
Horváth István elégt 45 Szélig /enő elegs
Josifovics Kornél jó Sziszka István elegs
20 Jámbor József elégs Szúnyog István jel
Kálmán József jó Tibolt Zoltán kit
Kertész György km Tóth István km
Kovács István elégt 50 Ugor Antal elegs
Kócz József elégs Vass Ferenc kit
25 Kománovics Sándor kit Vidi /ános elegs
Kunszt Jenő elégt Vimmer Ferenc elegt
Kudich István jel Zalaváry /ózsef jel
58
IV. B) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, fogalmazás, olvasás, írás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston Ferenc jó 50 Muril Ferdinánd elégs
Andri György elégs Máté István jó
Bálint József elégs Németh Lajos km
Bedő György jó Németh László elégs
5 Belső Géza jel Opicz József jó
Bindinger Rezső elégs 35 Pammer Jenő bt
Bojtor Ferenc elk Pinke Ignác jó
Bokán György elégs Pisztel Ferenc jel
Boncz Sándor jel Pál Imre jó
10 Burján István km Riel Mihály jó
Cziráki István ■elégs 40 Ritec Ferenc jó
Czvetkó Lajos elégs Ritter Ernő elégs
Czvetkó Mátyás jó Sándor Ferenc jó
Devecseri Lajos elégs Sötét Ferenc jó
15 Fábián Gyula kit Rácz István jel
Francsics Kálmán jel 45 Sinkovics Ferenc km
Gángler Gyula elégs Szisz József km
Hackler Kálmán elégs Szélig János elégt
Heffer József jel Stéger János jó
20 id. Horváth József elégt Stróber Ferenc elégt
ifj. Horváth József elégs jó 50 Szűcs István elégs
Istiván József Schweizer István jó
Jaksics János jó Schlosser András jó
Kelemen János jó Tancenberger Béla jó
25 Kis József jó Taródi Ferenc jel
Lick Adolf elégs 55 Tézer Antal elégs
Lőrincz György jel Tizedes Péter km
Magyar György elk Vajda János km
Marovics Sándor elégs Varga István elégt
II. igazgatói körzet.
Igazgatója: Poredus Antal.
40
II. körzet tanítótestülete:
1. Ács lózsef, a Rozgonyi-u. V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 9, összesen : 21.
2. BánekovichnéNyakas Viktória, az V. a.) osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsan : 15, összesen: 18.
3. Bánekovich Iános, igazgató-tanifó, a Rozgonyi-utcai IV. fiúosztály tanitója, a Zalam. Alt. Tanítótestület pénztárosa, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének elnöke, a tanítói és ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 20, összesen: 21.
4. Benedekné Barthos Irén, a Rozgonyi-u. V. b.) és VI. leányosztály tanítónője, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 12 és fél, összesen : 12 és fél.
5. Gcrgye Sándor, a Huszti Gy.-téri VI. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 17, összesen : 18.
6. Kaan Irma, igazgaíó-tanitónő, a Rozgonyi-u. III. a.) leányosztály tanítónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 55, összesen 35.
7. Kun Renée, a Rozgonyi-utcai III. b.) leányosztály tanítónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének választmányi tagja, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 4, összesen: 6 és egynegyed.
8. Németh Sándor, a Huszti Gy.-téri III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 5, összesen : 27.
9. Poredusné Szakonyi Irma, a Rozgonyi-u. II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 24, összesen: 24.
10. Poredus Antal, a Rozgonyi-u. II. a.) fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 24, összesen: 24.
11. Remeténé Mágot józsa, a Rozgonyi-utcai IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 16, összesen: 16.
12. Szabó István, igazgató-tanitó, a Rozgonyi-u. III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 11, és fél, összesen: 55.
15. Szalayné juk Etelka, a Rozgonyi-u. I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 18, összesen : 19.
14. Szalay Dénes, a Rozgonyi-u. I. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének jegyzője, a közös értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 17 és fél, összesen: 19.
15. Tibolt Boldizsár, a Rozgonyi-u. II. b.) fiúosztály tanitója.Működési éveinek száma Nagykanizsán : 14, összesen: 19.
45
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Benkő Katalin elégs Némethy Júlia kit
Bojt Margit jel Németh Vera jó
Bojtor Teréz jó Ollop Mária jel
CzigányKlement. jó Papp Anna jó
5 Csapó Anna jó 30 Pécsi Róza elk
Csongor Mari elégt Pichler Ida jel
Dezsényi Júlia elégs Pliha Mari jel
Farkas Ilona jó Prácsovics Júlia elégt
Garzó Júlia jó Puchmeiszter Erzsi elégt
10 Gálos Mária jel 35 Sándor Róza jel
Gedeon Anna elk Sebesi Anna jó
Hédi Ersébet jel Somogyi Mária jó
Hencsics Ilona jó SveigerSkolaszt. elégt
Holl Mari jó Schável Etelka kit
15 Horváth Anna elégt 40 Takács Aranka elégs
Horváth Erzsébet jel Tibolt Etelka kit
Horváth Éva jel )ó Tokorcs Erzsébet jel
Horváth Júlia Topler Mari elk
Horváth Szidi elk Varga Olga jó
20 Jutasy Erzsébet jel 45 Vajnovits Margit elk
Koller Mari jó Vass Margit elégs
Kovács Mari elégt jó Vidovics Roza elégt
Leidl Gizella Viola Irén elk
Mayer Emma jel Vöcsei Erzsébet jó
25 Málék Mari elégt 50 Wirth Katalin jó
45
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, nyelvtan, számtan, rajz, kézimunka, ének és
testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztalyz. A tanuló neve általános osztályz.
Balogh Rozália jó ifj. Kovács Marg. jel
Benkő Anna elégs Králics Erzsébet elegs
Burka Anna jó Lajkó Mária jel
Czvetkó Mária jel Leveli Mária jo
5 Csöndör Anna jel 35 Matyók Anna jel
Dani Mária elégs Maracsek Paula elegs
Deák Anna elégs Márek Júlia elk
Faics Rozália elégs jó Molnár Erzsébet kit
Fater Gizella Németh Rozália jo
10 Fábián Emma kit 40 Raffai Rozália elegs
Fábos Anna jó Parragi Rozália jel
Füredi Erzsébet jel Pap Margit jo
Gedeon Mária elk Péter Rozália elegs
Gerics Mária elégt Pint Erzsébet elegs
15 Gerócs Ilona elégs 45 Plánder Mária elegs
Gerócs Mária elégt Sipos Júlia elegs
Gerencsér Anna jó Somogyi Rozália elegs
Gerencsér Júlia elk Schuszter Mária jel
Grutto Teréz jó Szabó Erzsébet elegs
20 Hágner Mária jó 50 Szentgyörgyi Anna jel
Hoffman Rózsika kit Tarsoly Mária jel
Huszár Rozália elégs Tibolt Sarolta kit
Karafiát Margit elégs Tóth Anna bt
Keberling Ida jel Tungl Márta jo
25 Kelemen Magda elégs 55 Vass Júlia elegs
Kenéz Ilona jó Vellák Anna elegs
Kiss Anna jó Volf Mária jo
Kománovics Júlia jó Vokoun Erzsébet jel
Krompacker Ilona elk Ungár Katalin jo
30 id. Kovács Marg. jó 60 Ungár Teréz elegs
45
Rozgonyi-uícai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcsfan, olvasás, irás, számfan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve állalános osztáiyz, A tanuló neve általános osztáiyz.
Andri Terézia bf Németh Erzsébet elegs
Ács Mária jeles Németh Ilona jo
Benkő Ilona jó 30 Németh Izabella elk
Boda Erzsébet kit Németh Lujza jo
5 Bojt Mária jel Niklesz Katalin kit
Czvetkó Mária jel Párta Anna elegs
Döme Mária elégs Pető Anna elegs
Faics Katalin elégs 35 Popovics Margit elegs
Farkas Anna jó Pracsovics Irén elegs
10 Ficzkó Antónia elégs Rehn Margit jo
Forró Éva elk Reich Rozália elegt
Freischmid Mária elégs Segesdi Mária jo
Gáspár Júlia jó 40 Soós Mária elegt
Györe Lidia kit Stróber Anna jo
15 Halász Margit elégt Subics Mária jcl
id. Horváth Mária jó Szabó Erzsébet jo
ifj. Horváth Mária elégt Schuszter Ilona jel
Horváth Mária elégs jó 45 Takács Mária elegt
Kálcsics Rozália Takács Rozália elegs
20 Kenéz Margit jó Tilinger Erzsébet jo
Kercserics Mária elégt Tóth Erzsébet elegt
Kincses Rozália jeles Török Mária kit
Klauz Rozália jó 50 Vadász Teréz kl
Koplár Júlia jó Valdinger Fanny elk
25 Kovács Rozália jeles Veszter Erzsébet elegs
Modrovics Erzsi elégs Vidovics Katalin jo
Molnár Katalin elégt Vojkovics Mária elegt
45
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bali Erzsébet bt Németh Ilona elégt
Balog Karolin elégs 30 Németh Rozália jci
Balog Erzsébet kit Osvald Erzsébet elégs
Bakonyi Mária jó jó Parragi Margit elégt
5 ifj.Bedenek Mária Pálfi Margit elégs
id.Bedenek Mária elégs Péter Erzsébet jel
Bedenek Rozália " jó 35 Pintér Margit jel
Buza Erzsébet kit Poszovec Erzs. jó
Csávnicsár Róza elégs Reidinger Mária kit
10 Csendes Etel elégs Sió Gizella kit
Csongár Terézia elégs jó Stefánics Mária elk
Dallinger Irma 40 Schey Anna elégs
Dezsényi Rozália jó Schlosser Júlia jó
Erdélyi Terézia jó Szalai Mária jó
15 Fekete Mária elégs Szélig Mária jó
Halász Irén kit Szűcs Margit jó
Hágner Erzsébet jel 45 Takács Rozália elégs
Horváth Terézia jó Táncsics Mária elégt
Jáger Józsa kit Tarr Mária kit
20 Jós Rozália elk Tifa Mária elégs jó
Kolongya Anna elégt jó Tomasics Mária
Kovács Anna 50 Török Anna elégs jó
Kovács Terézia elégt Varcs Mária
Lovasi Anna jel Varga Erzsébet jel
25 Lukács Katalin jó Vojnovits Ilona elk
Molnár Rozália km Véber Katalin elégs jó
Mustos Gizella jel 55 Volf Ilona
Nagy Ilona bt
45
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és nőikézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Árok Mária elégs Magyar Erzsébet elégt
Baksa Ilona kit Markek Erzsébet jó
Benedek Anna km Mayer Mariska jó
Benedek Erzsébet elégt jó Mikó Anna bt
5 Bellák Teréz 45 Németh Anna elégs
Betlehem Rozália elégs Németh Borbála km
Bogdán Margit vm Németh Júlia jó
Bojtor Mária elégs Németh Margit jó
Boros Gizella jó Nikicser Margit jeT
10 Csonták Erzsébet jel 50 Oberley Margit jó
Deli Rozália elégs Ofenbeck Ilona jó
Farkas Erzsébet jel Opitz Matild jó
Farkas Mária elégt Öveges Etelka jel
Fekete Aranka elégt Pálfi Ilona elégs
15 Furmen Erzse elégs 55 Pum Erzsébet jel
Gábor Anna elégt jó Rathman Mária jó
Gábor Rozália Schey Erzsébet elégs
Gerencsér Mária elk Sifter Anna elégt
Gergál Róza elégs Simon Mária elégs
20 Golenkó Mária jel 60 Snidár Katalin elégs
Gondán Mária jel Somogyi Margit elégs
Gönczöl Katalin elégs Sós Teréz elégs
Gréczi Erzsébet jel Stepánek Mária jó
Guzsvinecz Mária jó Szabó Mária jó
25 Hajgató Mária jel 65 Szabó Szidónia elégs
Halász Ilona elégt Szekrény Margit elégt
Horváth Anna elégs Szentgyörgyi Róza elégs
Jenei Verona elk Tamás Ida kit
Jóna Margit jó Tiszai Juli elégt
30 Katzenbach Blanka bt 70 Tollár Mária elégs
Karlovics Erzsébet kit Torma Anna km
Kis Ilona elégt Tóth Margit /el
Klauz Mária jó Tungl Róza kit
Kondaker Mária elk Unger Irma kit
55 Kondor.Ilona jó 75 Vadász Róza elégt
Kosek Katalin elégt Varga Mária elk
Kovács Mária jó Vaskó Jolán km
Kovács Terézia bt Vavrik Gizella jel
Kulcsár Mária elégs Zsigmond Erzsébet jel
40 Lengyel Anna jó
45
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, szépirás, ének, rajz, kézimunka és háztartástan.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve osztályz. általános
Andri Katalin jo Magyar Ilona elk
Ács Erzsébet jo Mikó Rozália elégs
Ádlovics Margit jo Molnár Júlia elégs
fteke Mária elegs 35 Moór Anna elégt
5"Benkő Anna elegt Munkácsi Erzsébet kl
Boros Mária ¡6 Németh Erzsébet elégt
Bogdán Lujza jo Paár Margit jó
Boros Margit elk Pap Katalin bt
Bojt Ilona elegs 40 Pecena Margit jó
20 Buvári Margit elegs Péter Mária jeles
Czafota Mária jcl Rádi Rozália elégt
Cziboly Ilona elegs Ritter Irma jó
Cziráky Anna bt Rosenheim Teréz elégt
Frommer Erzsébet elegs jo 45 Sió Teréz jó
15 Frühvirt Mária Singer Rozália elégs
Gábor Júlia elegs Soós Anna elégs
Gerócs Teréz jo Somogyi Mária jó
Halász Erzsébet elegs Strobli Anna kl
Horváth Lujza Jo 50 Steiner Sarolta elégt
20 Joós Anna elegs Schaffer Katalin elégt
Keglovics Mária elegt Szalai Júlia jel
Kenesey Rozália /el Szabó Mária elégs
Kerca Margit elegs Szekeres Ottilia elégs
Klein Mari /el 55 Szolina Ilona jeles
25 Kovács Anna ye l Tillinger Katalin jó
Kovács Katalin jo Titz Hilda elégt
Kornis Margit jo Tornán Cecilia elégs
Kőrösy Gizella elegt Tompos Anna jó
Lajki Rozália elegs 60 Virgulecz Vilma jó
50 Leidl Margit elegs Vörös Erzsébet elégs
Lengyel Erzsébet jel Zsiska Erzsébet elégt
45
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan természetrajz, szépírás ének, rajz, kézimunka, háztartástan.
Á tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Éva elégt Klein Erzsébet elégt
Bognár A/árgit elégs 10 A/árkotány A/ária elégt
Bedő Irma elégt Papp A/ária ¡ó
Czuppon A/aria elégt Stocker Erzsébet elégs
5 Dani Júlia kit Schei Zsuzsánna elégs
Deutsch Irén jó Tibolt Erzsébet kit
Dóczi Ilona jó 15 Tóth Katalin jó
Kovács Terézia kl Vidovics Anna jel
48
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Tantárgyak /hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan, mértan, földrajz, történet, természetrajz, természettan, gazdaságtan, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat,
A tanuló neve általános, osztályz. A fanuló neve általános osztályz.
Árok Katalin elégs Lick Etelka elégt
Bajzik A/ária jel Papp Rozália elégs
Bátori Rozália elégs Polczer Ilona elégs
Gyümölcs A/argit elégt 15 Rózsás Anna elégs
5 Kánnár Mária jó Szabó Júlia elégs
Kolder Margit elégs Szalay Anna kl
Koch Rozália elégs Szele Erzsébet elégs
Kománovics Margit elégs Varga Emma elégs
Kruppai Margit jó 20 Varga Margit kl
10 Kövessi Mária elégt Veber Matild elégt
Kulka Margit elégs Vidi Anna elégs
49
Rozgonyi-utcai II. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Auer Gyula elégs 30 Klausz /ózsef elégs
Berke Ferenc km Kovács István elégs
Berta József elégt Metz György jó
Boda Károly jó Molnár György elégs
5 Bith Gyula mh Ozian Lajos jó
Bóth István jel 35 Párta Ferenc elégt
Burkovits Kálm. jel Pulai József elégt
Csöngei István elk Purger Pál jó
Dreven Géza kit Reich István elégs
10 Fatér Mihály jel Sattler István km
Furmen Rezső jó 40 Sáfrán Ferenc elégt
Füredi Dezső jel Sándor György jó
Fürdős László jó Sifkovics Pál elégs jó
Grabant József jel Sipos Zsigmond
15 Golenkó János jel Skerlák c/ózsef jó
Hirsch Márton elégt jó 45 Szalay c/ózsef jó
Holecz /ózsef Takács László elégs
Horváth István elégt id.Tarsoly Ferenc jó
Horváth János jel Tarsoly Ferenc elégt
20 Horváth Jenő jó Totola c/ózsef jeles
id. Horváth /ózsef jó 50 Tőke István jeles
Horváth /ózsef elégt Thury István jó
Horváth Lajos jel Ujj Ferenc jó
Huisz Lajos jó Unterdorfer c/enő jó
25 Kajszi /ános jó Vadász István elégs
Kálcsics Ferenc elégt 55 Valentin Ferenc jó
Kárlovics Lajos jel Vellák István bt
Keszler József elk Vincze István jel
Kincs András jó
50
Rozgonyi-utcai II. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, rajz, ének és .testgyakorlat.
Á tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bárdos Sándor km Ollop Ernő kit
Benedek József elégt 25 öveges László jó
Bokán Antal elégs Pahoesa György elégs
Cindrics György elégs Perger Imre jó
5 Csányi János jel Peti György elégs
Cseke József elégs Popovics Lajos elégs
Csillag István bt 30 Pulai Ferenc elégs
Ekler József jel Reidinger Géza elégt
Farkas László jel Salamon József elégs
10 Gálos Béla kit Stróbl János jó
Gergály János elégs Szabó Béla jel
Horváth György elégs jó 35 Szakáll János jel
Horváth József Szertics Sándor jó
Horváth Pál elégs Szobocsán Józs. elégt
15 Iván Lajos elégs Tislér István elégs
Kaszás Jenő jó Tollár György elégs
Kollarics János elk . 40 Torma Ferenc jó
Kopár József jel Tóth Ferenc jó
Kücsön István jó Ujj József jel
20 Lábas Pál elk Vancsura Imre kit
László József elégs Vágner Lajos elk
Miczók János elk 45 Veszter László elégs
Mozer Imre elk
51
Rozgonyi-utcai II. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, nyelvtan, számtan, rajz, ének, és testgyakorlat,
A tanuló neve ; általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri c/ános elégs Kvicsák Ferenc jó
Baksa t/ános Jó Leveli János elk
Bokán Árpád elégt Löbb Jenő jó
Both Ferenc jel Márchegg Zsigm. elégs
5 Erdélyi György jó 50 Mészáros János elégs
Farkas János jel Mózer József elk
Férhezli t/ózsef jó Ozián István jó jó
Fürdős Imre elégs Párta István
Frühwirt Rezső jel Pécsi István elk
10 Furmen Lajos elégs 35 Pingiczer Gyula jó jó
Gerócs Jőzsef elégs Rözge László
Halász Ferenc jó Schermann Nánd. jel
Horváth Ferenc jó Sebők Antal elégs jó
Horváth i/ózsef jó Soós János
15 Horváth Lajos elk 40 Stróber István elégs jó
Horváth Gyula elk Szekeres János
Jutási Tibor kit Tálosi Ferenc elégs jó
Kállai Gyula jó Takó István
Kálcsics i/ános jel Takó Győző elégt jó
20 Kasza Henrik elégs 45 Tóth József
Kedmenecz Imre jel Tóth Mihály jó
Kordis i/ános elk Totola Frigyes jel
Kulcsár c/ózsef elégs jó Wallenhauser Ernő elégs
Kütsön István Vörös Lajos elégs
25 Kránitz Sándor elk
52
Rozgonyi-utcai III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz, A tanuló neve általános osztályz.
Anger Mihály elégs Márkus János elk
Becker József elégs Metz János elégt
Belina Sándor jel 55 Mészáros Ferenc elégt
Bellovics János elégs Móger István jó
5 Boros Károly jó Molnár György elégs
Bölcsföldi József elégs Nagy Gábor elégs
Büki József elk Nagy Gyula elégs
Czindrics Ferenc elégs 40 Niklesz Ferenc elégs
Csöngei Jznő elk Németh István elégt
10 Farkas József elk Ofenbeck Ferenc jel
Földi György elégs Osskó Alfréd jel
Gazdag Gyula m. h. Raffai Géza elégs
Garzó János jó 45 Rözge Andor jel
Garzó Pál jel Suermann Antal kit
15 Gerencsér Gyula elégt Sebesi István elégt
Hanzsel Ferenc elégs Sebestyén István jó
id. Horváth József elégs Sió Károly
ifj. Horváth József elégs 50 Skerlák Gyula
Horváth Lajos elégs Sörlei /enő Jó
20 Kalmár József elégs Szecső Ferenc kit
Kapai Jenő elk Szövedics László elégs
Katona István elégs Takács Ferenc elégs
Kálovics János jel 55 Takács Lajos Jó
Kerca Károly jel Tóth /ózsef elégs
25 Kiss Boldizsár elégt Vagner János elk
Koller Nándor elégs Varga József elk
Korpics Ferenc elégs Vince Sándor elégs
Kubát József elégs 60 Viola István elégs
Kulcsár Lajos elégt Wimmer József elégs
50 László Isívc\'n elégt Zsoldos /ános jó
Maracsek Lipót elégs jó Zsubrinics József jó
Matkovich György
53
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve állalános osztalyz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács János jó 55 Kocsis György elégs
Ács László jó Kovács János elégs
Babos József jó Kőbán Gyula elégs
Bencinger Imre jó Kolongya János elégs
5 Bedő Imre jó Kohári József jel
Bedenek József jó 40 Licht György elk
Bellovics Ferenc elégs Lóránt Gáspár elégs
Bezsek János elégt Lőrinc Lajos elégs
Bognár Ferenc jó Mátyás Béla elégs
10 Bóíia László elégs Márkus János jó
Bohár József elégs 45 Málék József elégs
Boros Ferenc elégs Merencsics Ferenc jó
Csöndör József kit Mendli Kajos elk
Dékány Lajos elégt Micheller József jó
15 Erményi József elégs Mór Pál jó
Francsics Imre kit 50 Molnár Ferenc elégt
Galambos József elk Nagy János elk
Gergály Lajos elégs ifj. Németh József elégs
Gerócs Boldizsár jó id. Németh József elégt
20 Golenszky Ferenc jó Pahocsa József jó
Guzsvinecz József jel 55 Popesnyák József elégs
Háckler Gyula jó Ritter András kit
ifj. Horváth József jó Stefánek István elk
id. Horváth József kit Szalai Károly elégt
25 Horváth Ferenc elégs Szerdahelyi Ferenc elégs
Horváth Lajos jó 60 ifj. Takács István elégs
ifj. Horváth János jó id. Takács István elégs
id. Horváth János elégs Tollár Boldizsár elégs
Horváth István /el Vas Károly elégs
50 Jóna József elégs Varga János jó
Keller József jó 65 Vince István jó
Keszei Károly jel Vincék Tamás elk
Klein István elégs Vlasics István elégs
Kovács György elégs
54
Rozgonyi-utcai IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. I
* Ács Andor elégs Juhász Lajos elegs
Baján József jeles Kedmenec Károly elegs
Bajor Béla elk Keller Gyula elegs
Bauer /ános jeles Kern Ernő kl
5 Bárány István elégs 30 Kisfaludy Bertái. jo
id. Bedenek Fer. elégi Kománovics László jo
ifj. Bedenek Fer. elégs Kopár Antal elegs
Bedenek Sándor elégs Koplár István elegs
Benkő István elégt Kovács /ózsef elegt
10 Benkő József jó 35 Kovács Sándor jcl
Bohár Lajos jó Lányi László kit
Bődör János elégt Lendvai Lajos jo
Burka János elégs Márkus Sándor elegs
Csillag Károly jeles Mátyás Lajos elegs
15 Csondor József elégt 40 Németh /ózsef elegt
Dávidovits /ózsef elégs Pintér Sándor elegs
Dezsényi /ános elégs Puchmeister /án. elegt
Dékán György elégs Reich Antal elegs
Fendler /ános kit Sásvári /ózsef elegt
20 Gazdag /ános elégs 45 Sebesi /ózsef elegs
Helf Zoltán jó Sebők Imre elegs
Horváth István elégs Sipos Ferenc jo
Horváth /ózsef elégs Sipos Károly jo
Horváth Károly elégt Somogyi Ferenc elegs
25 Jakab István elégs 50 Soproni János ! jo
55
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Scherman Jenő kl Tóth Vince elégs
Szabó János jó 60 Vass István elégs
Tamás Ferenc elégt Wágner József elégs
Tarsoly József elégt Vincze Lajos elégs
55 Tislér József elégs jó Vellák József elégs
Totola Károly Volf Lajos elégs
Tóth Géza elégs 65 Vörös Antal elégs
Tóth István elégt
Magánvizsgálatot tett: Kedmenecz József.
56
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, rajz, szépírás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ábrányi László jó Metz /ános elégt
Balla László km 55 Mikó /ános jó
Beke József elégs Molnár /ános jó
Buvári Dezső elégt Mudrica Márton elégs jó
5 Csongor Imre km Nagy Imre
Fenyvesi László elégt Nagy Rezső jó
Golenczky Ferenc jó 40 Nagy Sándor jó
Göllesz Antal elégs Papp László elégs
Göllesz c/ózsef elégs Parrag Károly km
10 Gregál József elégs Pavella Jó zsef elégt
Grünvald Ernő jó Pécsi Vilmos jel
Halvax Károly jó 45 Peti Jó zsef elégs
Hanka Mihály jó Pléh /ános elégs
Hilcz József jó Polgár /ózsef km
15 Hoffer Iózsef elégs jó Puchmeiszter Károly jó
Holl József Rttter Frigyes elégs
Horváth Ferenc elégt 50 Sajer Ferenc elégs
Horváth György elégs Sattler László elégs
id. Horváth János jó Süle István elégt
20 ifj. Horváth János elégs Süle Kálmán jó
Horváth József elégt Stróbl László elégt
Horváth Károly km 55 Szabó /ános jó
Horváth Lajos elégs Tamás György jó
Jámbor István jel Tóth Imre elégt
25 Katolnik Márton jó Tóth Ferenc elégs
Kámper Gyula jel Varga Ferenc elégs
Kovács Gyula elégt 60 Vidovics Ferenc elégt
László o/enő elégs Vojkovics /ózsef elégf
Lick c/ózsef elégs Vokoun Ferenc elégs
50 Madarász Gyula jel Volráb Lajos elégt
Marék Jó zsef km Závár /ózsef elégs
Mátyás o/ózsef elégs 65 Zsidi Lajos elégs
Metz Ferenc elégt F
57
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagarus Pál elk Kovács György jel
Bojtor László jó 15 Kovács István jó
Budai Lajos elégs Kovács Kálmán jó
Deuísch Lipót ki Krénusz György jel
5 Dervalits György elégs Krug Károly kl
Devecseri Ferenc elégs Németh István elégs
Férhezli Károly jel 2o Őry Gyula jel
Fürdős György jó Raspotnik Viktor elk
Goldmann Ágost elk Szabó József jó
10 Herczeg György kl Tőke János jel
Horváth István elégt Tüttő Pál jó
Ifj. Kiss József kl 25 Vellák Boldizsár elégt
id. Kiss József jó Vojnovits Mihály jel
58
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyes-Írás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és íestgyakorlat
A tanuló neve általános oszfályz. A tanuló neve általános osztályz.
Aszalay Kálmán ki Horváth György jel
Baczkó István jó Horváth János jó
Bedenek Antal jel 15 Horváth Lajos jó
Belső Mihály jó Kamár József jel
5 Boda Lajos jel Németh Ferenc jel
Brabács István jó Pávelkovich Sándor kit
Farkas János jel Pető István jó
Fleischer Sándor jel 20 Schlechta Kálm. kit
Fodor Vilmos kl Szabó Sándor jó
10 Gábor József jel Szekrény Géza kit
Góczán István kit Ziegler Antal jel
Hirschl Lajos jel
III. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szabó István.
111. körzet tanítótestülete.
1. Szabó István, a III. kör. igazgatója, az isk. gondnokság jegyzője, a II. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanítótestület I. eljegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 27.
2. Dávidovics György, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 23.
3. Deákné Kallivoda Magda, közp. I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, ösz-szesen 13.
4. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 12.
5. Litvay Endre, a IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 10.
6. Mantuano Mariska, a közp. II. leányosztály tanítónője elemi- és polgári iskolai képesítéssel a III. kör. tanítótestület jegyzője, a III. körzeti tanítótestület választott gondnoksági tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 8.
7. Nagy Lajosné. szül. Stetter Boris, igazgató-tanítónő, a Rác-utcai I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 25.
8. Nagy Lajos, a Rác-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 23.
9. Szabó Mária, a közp. I. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 2.
10. Cavalloniné Szalay Ida, a V—VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 4.
11. Szénás Ferenc, V—VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 6.
12. Váry Jolán, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 7.
61
Rác-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hittan irás, olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek József jó Knausz László jó
Biró György elégs Koszegnár György kit
Bolf György elégt Koszegnár /ózsef jel
Bolf Ferenc jel Afartinec Ferenc jel
5 Borbély József jó 25 A/artinec György elégt
Budai György jó id. Mihálec Józs. jel
Ceiner József kit ifj. Mihálec Józs. elégs
Dolmányos György kit Molnár György km
Farkas József jó Nóvák István jel
10 Farkas Lajos jó 30 Plánder László elégt
Fender Ferenc kit Reikner Péter jel
Flumbort György elégs Rezes Sándor elégs
Gerics József elégs Sifter Béla jel
Godina Antal elégs Sneff József elégt
15 Gyergyák Ferenc jel 35 Szentes József elégs
Horváth József elégs Szmodics László jel jó
/akabfi József elégs Tóth Lajos
Kálovics József jó Vajda László jeles
Kálovics Ferenc jó ifj. Varga Ferenc jó
20 Kis István km 40 id. Varga Ferenc elégs
62
Központi 1. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonycii Ferenc jó Marton /ózsef jel
Baj Ferenc jel Mátés József jel
Bárány Ferenc kit Memmel Kálmán elégs
Bogár János jó Molnár József elégs
5 Dani József jó 50 Muczer György jó
Dávidovics Ferenc jó Németh Ferenc jó
Dávidovics György jel Németh Gyula km
Dávidovics László elégs Németh József elégs
Faics /ózsef elégt Osvald Ferenc jel
10 Fekete József elégs 55 Rácz Károly kit
Frank Géza jó Simoncsics István mh
Fülöp Antal jel Strukla /ózsef jó
Heizler László kit Szabó Imre jel
Hokmann Antal elégt Szever György km
15 Horváth Géza jel 40 Szever /ános km
Imrei László jel Szmodics Ferenc elégs jó
Kálovics Ferenc jel Tislér /ózsef
Kálovics József jel Tóth Gábor km
Kis József kit Törő /ózsef elégt
20 Kis Kálmán jel 45 Vajda György jó
Kis Lajos Pál elk Varga Ferenc jó
Kotnyek István jó Véber László mh
Kunics Károly km Vinczek Zsiga jó
Kuruc István jel Vuser Kálmán elégt
25 Lenkovics László elégt
65
II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztáiyz, A tanuló neve általános osztáiyz.
Anek Sándor jel Herczeg Antal jó
Anlauf József elégs 30 Herjavecz László jel
Bagonyay József jó id. Horváth József elégs
Bartol Ferenc jó ifj. Horváth József elégt
5 Bárány József jel Horváth Lajos jó
Bedenek /ózsef elégs Ifcsics Fzrzxxc jó
Benke Ferenc jel 35 Igri György jó
Bóha Ferenc elégs Juhász György elégt
Bolf Ferenc elégs Kálovics István jó
10 Bolf György jel Kálovics József jó
Bolf József elégs Kellerman Antal elégt
Bunczom József jel 40 Knausz Boldizsár elégs
Dani János elégs Lervenc János jó
Dani László jel jó Magyar Fzrznc elégs
15 Dávidovics László Magyar c/ános jó
Farkas György jel Marton Fzrznc elégs
Farkas Károly jó 45 Mátés c/ózsef jó
Flinger Fzrenc jel Mátés László jó
Flumborí Lajos jel Mihalecz Mátyás elégs
20 id. Flumbort László jó Milei László jel
ifj. Flumbort László jó id. Nagy c/ózsef jel
Tnilöp János jel 50 ifj. Nagy c/ózsef jó
Gerencsér István elk Németh Jó zsef jó
Gerócs János elégt Németh Károly jó
25 Godina Antal elégt jó Neumann Fzrznc jó
Gozdán Fzrznc Nincsics István jel
Haszon Fzrznc jó 55 Nyerki Fzrznc jó
Hegedűs Fzrznc jel Ötvös László jel
64
A tanuló neve általános osztalyz. A tanuló neve általános osztályz.
Pap Ferenc jel 70 Szollár László elégt
Pásztor Ferenc jó ifj. Szollár László km
Plánder József elégt Szukovics József elégs
60 Révész István jel Tiszai .Ferenc jó
Samu György jó Tislér József jel
Sásvári József km 15 Tislér István elk
Simon István jó Tóth János jó
Strukla György elégs Tuider Péter elégt
65 Szerdahelyi Antal elégs Varga Ferenc jel
Szmodics Károly jel Varga István elégs
Szokol György elégs 80 Varga János jó
Szokol János jó Varga Károly jó
id. Szollár László jó Zsgánecz József jó
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Ferenc elégt Kis László kit
Bedenek /ózsef elégs jó Kis Ferenc jó
Bolf Antal Kis Mihály kit
Bogdán Gáspár jó 40 Koszegnár Lajos jel
5 Bolf /ózsef kit Kovács László elégt
Bunczom György jel Kovács István km
Csordás /ózsef elégt Kuti /ózsef jel
Dani Ferenc jel jó Kunics Ferenc jel
Dávidovics Sándor 45 Kuzsner Ferenc jel
10 Dolmányos Károly km Lőrincz Ferenc jó
Farkas Lajos jel Magyar László elégs
Farkas László jó jó Major György jeles
Faics László Milei /ózsef elégt
Ferk Antal elégs 50 Milei Ferenc jeles
15 Fekete Boldizsár jó Mikó /ózsef jó
Flumbort /ózsef jó jó Munkácsi Imre jeles
Flumbort Károly Muczer György km
Furdán /ózsef km Muczer /ózsef elégs
Fülöp László elégs 55 Nagy György kit
20 Galambos /ózsef km Nagy Károly kit
*Gerócs László elégt jó Poszovecz György elégs
Gödinek Ferenc Rácz György jel
Gozdán /ózsef km Rózsa Sándor jó
Gödér Péter elégs 60 id. Sneff György jó
25 Gudlin György kit ifj. Sneff György elégs
Gunyhó /ózsef jó jó Szmodics József km
Horváth Ferenc Szilajka György elégt
Imrei /ózsef kit Szollár Ferenc jó
/uhász István elégs 65 Szokol József km
50 Kangyalics György elégs Tóth Péter jel
*id. Kálovics Ferenc elégt jel Varga László jó
ifj. Kálovics Ferenc Varga György jó
id. Kálovics /ózsef jel Varga Károly elégs
ifj. Kálovics /ózsef kit 70 Varga Sándor jel
35 Kálovics László jel Venczel /ózsef elégt
Kálovics József elégt
A csillaggal jelöltek csak hittanból elégtelenek.
66
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Ferenc km ifj. Knausz József jel
Bai István elégs id. Knausz József elégs
*Bagonyai /ózsef elégt •Kovács József jó
Benczik György jó 55 Koszegnár György jó
5 Berke Lajos jel Krisztián József jó
Bunczon Ferenc jó Kulcsár Lajos jó
Dani János elégt Küplin Lajos elégs
Dávidovics József jel Lenkovics Ferenc km
DervalLcs József elégt 40 Milei László elégt
10 Dolmányos György jel Milei Vendel elégs
Dolmányos József elégs Molnár János jel
ifj. Farkas József km Molnár József jó
*id. Farkas József elégt *Mucer Ferenc elégt
Farkas Sándor jó 45 Mujzer Ferenc km
15 Ferk László jó Nóvák István jó
Furdán György elégt *Nyerki Lajos elégt
Gudlin János jel Osvald József km
Hokman Ferenc jó Ötvös László elégs
Hokman László elégs jó 50 Palkó József kit
20 Horváth György *ifj. Plander Bódi elégt
ifj. Horváth József jel id. Plander Bódi jó
id. Horváth József jel *Proszonyák elégt
Horváth Joh. József km *Radasics Lajos elégt
Igri József jó 55 Sneff László elégt
25 Jámbor György elégs Szmodics György elégs
Jámbor Károly jel ifj. Szollár György jel
Kapai Vendel jó id. Szollár György km
Kálovics József jel Takács József elk
Kiss Ferenc jel jó 60 ifj. Tislér József elk
50 Kiss György id. Tislér József elégt
Kiss Kálmán elk
Magánvizsgát tett: Auer László.
A csillaggal jelöllek csak hittanból elégtelenek.
67
V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.

Andri János km id. Kálovics László elégt
Auer János elégs jó 25 köz. Kálovics László elégs jó
Baj Ferenc ifj. Kálovics László
Baj Károly elégt Kálovics Sándor elégs
5 Belovics Lajos elk Kiss László jel
Bécsi József km Kunics Ferenc elégs
Bolf József elégs 50 Kunics József km
Bolf László km Mikó György km
Borovics Ferenc km Mikó László elégs jó
10 Buncom József elégs Mucer Boldizsár
Buncom Sándor jel Németh György elégs
* Dervalics György elégt 55 Nagy József elégs
Faics Ferenc jó Novak János elégs
Farkas Sándor elégs Samu János jó
15 Galambos Ferenc elégt Simonka Ferenc elégs
Godina János elégt Sneff Ferenc elégs
Gozdán György km 40 Szalay József km
Gáber Ferenc km Szerdahelyi György jó
Gudlin László elégs Szerdahelyi József km
20 Hegedűs Ferenc jó Szmodics József km
Hóbor Lajos km Szmodics László jó
Igri Ferenc km 45 Varga János km
Igri József km
A csillaggal jelölt csak a hittanból elégtelen.
68
VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Balogh György jó Imrei József elégs
Bedenek István elégs Koszednár József elégs
Buchholtc Viktor kit * Lancsák Jenő elégt
Dolmányos György elégs Németh István kit
5 Horváth /ózsef elégs 10 Rác István jel
A csillaggal jelöli csak hittanból elégtelen.
Rác-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak • hittan, irás, olvasás, számtan, beszed- és értelemgyakorlat, rajz, torna, ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Mari jel Kálovics Róza JÓ
Baj Anna jel Kele Ilona jel
Berke Mari kit Kiss Kati jel
Bolf Anna jó Kuzsner Kati jel
5 Borbély Kati jel 25 Lőrincz Kati elégs
Csanádi Róza jel Magyar Kati jel
Gödinek Júlia jó Mátés Júlia elégs
Gödinek Kati elégt Neumayer Júlia elégs
Gödinek Erzsi jel Nóvák Anna Jó
10 Gödinek Róza elégt 30 Plánder Ágnes Jó
Gozdán Júlia Jó Szabó Mari Jó
Gudlin Róza kit Szokol Róza kit
Gudlin Róza Lápek Jó Szmodics Júlia jel
Hóbor Mari Jó Szmodics Apoll. elégt
15 Horváth Anna jel 35 Vajda Apollónia elégt
Horváth Róza jel Varga Mari ifj. jel
Igri Erzsi Jó Varga Mari id. kit
Imrei Erzsi elégs Varga Mari Bődike jel
Jakabfi Júlia jel Varga Róza Jó
20 Kálovics Kati jeC
70
Közp. I. leányosztály.
Tantargyak: hittan, irás, olvasás, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Katalin elégs ió Kunics i/uli jel
Baj Katalin Kunics Roza jel
Balog Júlia elégs Kuti Juli jó
Benczik c/ulia jel Lengyel Erzsi jel
5 Benke Mari jó 30 Martinecz c/uli kit
Brinner Anna km Mihalecz Roza kit
Bunczon Roza jó Milei Mari km
Dani Erzse jel Mikó c/uli elégt jó
Dávidovics Kata jel Német c/uli
10 Farkas Apollónia jel jó 35 Német Mari jó
Faics Anna Parti Mari elk
Fekete i/ulia jó Perkó c/uli jó
Feucht Borbála kit Polai Mari jó
Gerócs Kati jel Rozsonics Mari kit
15 Gudlin Juli jó 40 Sneff Anna jó
Hokmann Júlia jó Sneff Erzsi jó
Horvát Anna jó Takács Viktória km
Horvát Mari jó Tenk Anna elégt
Hunka Ilona elégs Tislerics Mari elégt jó
20 Imrei Anna jel 45 Tóth Mari
Jámbor Kati jel Tóth Róza jel
Kálovics Anna elégs jó Venczel Klára jó
Kiss Anna Vild Mari km
Kiss Erzsi kit Vinczek Kata elégt
25 Kiss Kati jel 50 Zigler Apollónia elégt
71
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hittan, számtan, olvasás, nyelvtan, irás, rajz, ének, kézimunka és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anda Katalin elégs Gozdán Mari jel
Anek Júlia elégs Gudlin Anna Jo
Anek Mari kit Gudlin t7ulia jo
ifj. Baj Anna kit 40 Gudlin Teréz elegs
5 id. Baj Anna elégs Hegedűs Anna jel
Balassa Margit ism. jó Hegedűs /ulia jel
Bagonyai Júlia elégs id. Horváth Anna ism elegs
Bali Anna elégs ifj. Horváth Anna jel
Balogh Róza elégs 45 Horváth Erzsi jo
10 Bánder Júlia /el Horváth Julia jo
Bánder Teréz elégt id. Horváth Katalin elegs
Barthol Mária Jó ifj. Horváth Katalin jo
Benedek Apollónia jó Horváth Mari elegs
Berger Mariska elégs 50 Huszár Róza elk
15 Berke Júlia elégt jó Huszár Mariska elk
Bogár Mari Ifcsics Katalin jel
Bognár Berta jel /akupánecz Erzsi elegt
Bolf Katalin elégt c/ámbor Anna jo
Bunczom Ilona jel 55 Kálovits Katalin elegt
20 Csordás Anna jel Kálovits Róza kit
Dávidovics c/ulia elégs Kálovits Mari elegt
Dávidovics Mari kit Kellermann Mari elegs
Dervalits Anna elégs Kis Anna km
Dervalits Júlia elégs jó 60 Kis Mari kit
25 Faics Katalin Knáuz Róza jo
Farkas Irma jel Kovács c/ulia elegs
id. Farkas Mari elégs jó Kristóf t/ulia elegs
ifj. Farkas Mari Lázár Margit Jo
Farkas Viktória jel 65 Magyar Anna elegs
50 Ferk Ilona jel Mihálec Róza jel
Flumbort Katalin elégs Mikó Anna elegs jo
Galambos Mari jó Martinec Katalin
Gödinek Katalin elégt Martinec Mari elegt jo
Gödinek Mari elégs 70 Muczer Katalin
35 Godina Iulia elégs Nagy Mari elegs
Godina Katalin jó Németh Mari jo
72
A tanuló neve általános osztályz, A tanuló neve általános osztályz.
id. Nóvák Teréz jel Szmodits Anna elégs
ifi. Nóvák Teréz jó Szmodits Katalin elégs jó
75 Ötvös Katalin jó Tiszai Katalin
Plánder Anna elégt Tiszai Mari jó
Plánder Erzsi elégs 90 Tóth Ilona elégs
Plánder Júlia jó Tóth Mariska jel
Plánder Mari jel Tischlerics Anna jó
80 Plánder Róza jó Varga Róza elégs
Plemmer Júlia elégs Véber t/ulia jel
Polai Katalin elégs 95 Véber Mari elégs
Samu Anna /el Wugrincsics Teréz elégs
Simon Katalin jó Zsupance Mari ism. elégs
85 Schneff Júlia jó
75
Ül. leányoszíály.
Tantárgyak: hiítan, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz,
ének, torna.
A tanuló neve » IÓ e 2? A tanuló neve o ö >c s
"3 N s: ® -io O 1 8 >io O
Bagonyai Mária jel Liplin Anna km
Baj Julia jel Magyar /ulia elégs
Balogh Rozália jel 40 Martinecz Rózsika kit
Berke Rozália jel Markovics Mária jó
5\'Behák Apollónia elégs ifj. Marton Rozália elégs
Biró Katalin elégs id. Marton Rozália elégt
Bodó Mária elégs Molnár Ilona elk
Bolf Rozália jel 45 Mód Anna jó
Bolf Mária jó Mihalecz Katalin kit
10 Bolfmuczer Róza jó közép. Mihalecz Mária jó
Budai Rozália km id. Mihalecz Mária elégs
Cziszár Verona jó ifj. Mihalecz Mária elégs
Dani Anna jó 50 Mészáros Katalin km
Dávidovics Anna elégs Nagy Mária kit
15 Dávidovics Róza elégt Ország Rozália kit
Dávidovics Mári jel Plander Mária kit
id. Dávidovics Julia elégs jó Poszovecz Katalin jó
ifj. Dávidovics Julia 55 Reiszner Katalin elégs jó
Dervalics Mária elégs Rodek Erzsébet
20 Farkas Katalin elégt Sárvári Rozália elégt
Farkas Anna kit ifj. Sneff Katalin kit
Gödinek Katalin elégs id. Sneff Katalin elégs
Gyergyák Anna jó 60 Steszlin Katalin jó
Gyergyák Katalin jó Szilajka /ulia kit
25 Hajdú Rozália kit Szokol Rozália elégs
Hoffer Erzsébet elégs Szmodics /ulia jó
Horváth Julia elégt Szmodics Rozália km
Istéf Mária elégs 65 id. Tiszai Anna elégs
Kiss Rozália elégs ify. Tiszai Anna elégs
30 Kellermann Rozália elégs jó Törő Rozália elégs
Kellermann Katalin Tuider Krisztina elégt
Krisztán Katalin elégt jó Varga Anna kit
Kubát Mária 70 Varga Teréz elégs
Kunics Erzsébet elégs jó Vajda Mária Jó
35 Kunics Mária Vajda Anna km
Kummer Julia jó Véber /ulia elégs
Kuzsner Erzsébet elégs Vojkovics Katalin kit
74
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás, és irás, földrajz, számtan, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. 1
Anda Borbála jó 50 Memmel Katalin elégs
Anek Katalin kit Miilei Katalin jó
ifj. Bagonyai Kata. jó Mikó A/ari jó
id.BagonyaiKata. jó ifj. Németh Anna jel
5 Bencze Katalin elégt id. Németh Anna jó
Bunczom Anna y\'ó 35 Németh Róza elégs
Büki Júlia elégs Németh Teréz jó
Dávidovics A/ari jel jó Nincsics Katalin kit
Farkas Róza Peti Anna elégt
10 Fekete Katalin Jó Rodek Róza jel
Gaal Anna elégs jó 40 Sneff Júlia elégt
Gozdán Júlia Stocker Katalin elégs
Horváth Júlia jó Strukla Anna jel
Horváth Katalin elégs Szabó /ulia elégs
15 Horváth Róza jel Törő Katalin jó
Hoffer Anna elégs jó 45 Tislér Róza km
Imrei A/ari ifj. Vajda Róza km
Imrei Anna jel id. Vajda Róza elégs
Jugovics Anna jel jó Vajda A/ari jel
20 Kálovics Teréz Vajda Katalin jó
Kálovics Erzse elégs 50 Varga Mari jel
Kele Júlia elégs ifj. Varga Anna jel
Knausz Mari jó id. Varga Anna km
Kovács Róza jó Varga Anna elégi
25 Kuti Anna km Varga Juli km
Lázár A/ari elégs 55 Varga Katalin elégs
Lervencz /ulia elégt Véber Anna elégs
Mihalecz /ulia elégs Vinczek A/ari elégs
Mihalecz Anna elégs Ziegler Éva elégt
75
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, számtan, mértan, nyelvtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Júlia km Magyar Katalin kit
Baj Anna jel A/árkovics Anna jó
Bartol Anna elegs A/arton /ulia elégs
Biliege A/ária km Mihalecz Katalin jó
5 Bolf Anna km 25 A/ihalecz A/ária elégs
Bolf Mária elegs Mikó Anna jó
Dani Júlia jel Német Anna jó
Dávid /ulia elegs Orbán Piroska elégs
Dolmányos Erzs. kit Ország A/ária kit
10 Fülöp /ulia jel 30 Pásztor Erzsébet elégs
Fülöp Katalin elegs Pincinger Erzs. jó
Gudlin Katalin elegs jo Reiszner A/ária elégs
Imrei Katalin Steszlin A/ária jó
Kálovics Júlia elegs Szmodics Júlia elégs
15 Kele Róza kit 35 Szokol Roza jel
Kocsis Katalin km Varga Ilona elégs
Kók Anna km Varga Júlia km
Krefli Katalin elegs ifj. Varga Mária elégs
Kuzsner Anna jo id. Varga A/ária km
20 Leránt A/ária )6 40 Vugrincsics Anna elégs
76
VI. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcsfan, irás, olvasás, számfan, mértan, magyar nyelv, földrajz, alkotmányfan, történet, természetrajz, természettan, gazdaságtan, rajz, ének és kézimunka.
A tanuló neve általános oszfályz. A tanuló neve általános osztályz.
Dávidovics Kat. km Horváth A/ária kit
Dávidovics M. kit Kantó Roza km
Dolmányos Anna km Koszegnár Anna kit
Dolmányos Kat. jó Milei Anna kit
5 Hajdú Ilona kit 10 Rozsonics /ulia elégs
Tankönyvek 1913—1914—ik évre.
1. osztály.
Tomcsányiné Cz. Róza, A magyar gyermek
első könyve —•50
Ambros, Számtan I. —•40
Értesitő-könyvecske —•18
II. osztály.
Kozma-Somogyi-Szőllősi, „Pista és Juliska" —•78
Nyelvtan —•36
Ambros-Kopeczky, Számtani példatár II. f. —•40
R. kath. elemi katek. és biblia elemeivel 1-—
*Izrael könyörgései 1-20
*Az izr. vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala
II. osztály számára 1-20
III. osztály.
Kozma-Somogyi, Horvátfalva —•92
Nyelvtan —•44
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. III. f. —•40
Szalai Sándor, Elemi földrajz —•40
Juhász, Ütemirási mintalapok —•40
R. kath. kis katekizmus —•56
Gerely, Kis képes biblia III—VI. o. sz. —•80
*Izrael könyörgései 1-20
*Az izr. vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala
III. oszt. számára 1-20
IV. osztály.
Kozma-Somogyi, A szabadság hős unokái 1-04
Nyelvtan —•52
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. IV. f. —•40
78
Asztalos-Mártonffy, Földrajz IV. oszt. sz. —\'70
Kozma-Kőrösi, Általános földrajz atlasz —"70
Juhász, Ütemirási mintalapok —"40
R. kath. kis katekizmus —"56
Gerely, kis biblia III—VI. * —-80
*Izrael könyörgései 1\'20 *Az izr. vallásoktatás elemei iskolai vezérfonala
IV. oszt. számára 1\'50
V. osztály.
Kozma-Somogyi, „A Faragó család" 1*50
Nyelvtan —60
Ambros-Kopeczky, Számtani példatár V. —"40 Asztalos-Mártonffy, Földrajz az V. oszt. számára —"80
Kozma-Kőrösi, Általános földrajzi atlasz 1\'—
Baranyai-Lakatos, Természetrajz 110
Történet V. oszt. számára 1.—
Dr. Kiss Áron, Alkotmánytan —\'48 R. kath. hittan mint IV. osztályban
*Izrael könyörgései 1 "20
*Izr. vallásokt. elemi isk. vezérf. V. o. 1\'80
VI. osztály.
Kozma-Somogyi, „A Faragó család" 1*50
Nyelvtan —\'60
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. VI. f. —\'50
Asztalos-Mártonffy, Földr. VI. oszt. sz. —\'80 Kozma-Kőrösi, Általános földr. atlasz 1\'— Baranyai-Lantos, Természetrajz Í\'IO Történet 1\'—
Dr. /físs Áron, Alkotmánytan —\'48
Egri Tóth Aalmán, Természettan —\'90 R. kath. hittan mint IV. osztályban *Izrael könyörgései 1 \'20 *Izr. vallásokt. el. isk. vezérf. VI. o. 1\'80
♦Csupán izr. vallású tanulók részére.


beiratkozott december 31-én a létszám a magánvizsgázókkal egytitt volt -10 ~ M E ~ CJ >0 E-3 « c 5 ro ág" S E -10 > E 3 E JO E a E XJ X> \'(O > O co •C» T5 2 <a £ ro -E bfi tu B 10 -O XI 10 u -10 10 -u >> -Sfs > 8 «Ô 0 ro ro 10 m 1=2 iá :0 O A > " c S 10 V) N > E bc (0 £ c XI > \'rá ír .22-15 be N "" fD -3 E .22 -ro N to O nem magyar anyanyelvű, de magyarul beszélni tud » ■SÚ tu > c :0 a c 2 M _ <u u N S to m _ :0 a> ^ M ro N (0 Û) ¿fi > >> ¿C Cx. E «3 E cn <0 O XI N -<0 II V) N (0 a tankönyvek egy részét az iskolától kapta az év végén volt osztályonkint a december 51-iki létszámból mulasztott
év elején c cu .o N :0 > vu c <u <n <y N ÍO <r> :0 vallás szerint anyanyelv szerint kor szerint szept. 1. lakóhely szerint • E <H to 4) N to to :0 3 E ro ro O N ta to
3 >> c \'(0 ro a é •0 í- "3 ú :0 Öfi > tu &i> ■ro to 3 -ro E t— O V s- ro "3 10 N c a) to w N to m :0 u ro >. 6C 10 E CJ E n -ro > u. 0 J= n >, 6c tu c <y m « N to « :0 XI S (0 .2 ■3 c co û> > 0 t \'H Cfl ■S ■r- CJ -O l-o* è «) m g û) — >2 «S 71 CM XI Xi ■J) \'O /a E > •CD KO E . tu 10 tu N « tn :0 tu a) ! 2 -<u ■0 E CJ tn <u N (0 <n :o
félnapot
I. igazgatói körzet: Központi I. fiúosztály. Arany J.-u. I. Teleky-uti I. Központi II. Teleky-uti II. Központi III. IV. A) „ „ - IV. B) „ 49 59 50 40 39 52 54 57 — 6 7 4 1 1 1 2 55 66 54 41 40 53 54 59 55 66 54 40 59 52 54 59 7 1 6 2 4 5 6 1 48 65 48 38 40 48 49 53 6 4 2 6 6 8 4 7 6 2 2 1 55 66 49 38 40 52 54 57 5 2 — 44 61 48 56 39 45 45 50 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 48 65 48 38 40 48 49 55 46 65 46 37 40 48 49 52 1 1 1 2 1 48 65 48 58 40 48 49 53 — 55 66 54 40 39 52 48 55 6 4 — 55 66 54 40 59 52 54 59 53 66 54 40 59 49 54 59 2 5 55 66 54 40 59 52 54 59 515 304 298 179 285 812 594 422 68 94
Összesen 400 — 22| 422 419 20 11 1 389 10 2| 37 5| 411 7 — 368 2 11 6 2 389 383 1 2 5 589 — 409 10 — 419 414 5 419 32091 162
Központi I. leányoszt. Arany J.-u. I. Teleky-uti I. „ „ II. Központi II. „ I". . » IV. — 45 48 52 66 66 60 75 3 7 2 2 5 2 48 55 52 68 68 65 77 48 55 52 66 67 65 77 2 3 4 1 4 2 z 1 46 52 52 64 66 61 75 1 5 6 1 8 4 2 2 48 49 52 66 66 65 77 — 6 45 52 52 61 — 1 1 _:_ 3 — 1 _ 46 52 52 64 66 61 75 44 50 52 63 66 61 75 — 2 1 2 46 52 52 64 66 61 75 — 48 55 52 66 67 65 72 5 _ 48 55 52 66 67 65 77 47 55 52 66 67 65 77 1 48 55 52 66 67 65 77 629 698 976 328
— 1 1 -, 8 57 68 — 1 1 3, 1 2 3 — — 4771 — 1149! —
Összesen — 412 21 455 430 16 — — 416 6 — 32 4 425 — 6 399 — 8 3 6 416 411 — 5 2 416 495 5 — 430 429 1 450 5240 —
Fiuk és leányok össz. 400 412 43 855 849 36 11 1 805 16 2 69 9 854 7 6 767 2 19 9 8 805 794 1 5 5 805 854 15 — 849 8451 6 849 8449 162
II: igazgatói körzet: Rozgonyi-u. I. fiuoszt. II. A) „ II. B) ,, III. Huszthy-t. III. Rozg.-u. IV. „ V. Huszthy-t. ^ 52 42 45 61 50 61 62 13 17 — 5 5 4 2 17; 4 5 15 6 57 45 49 63 67 65 65 26 25 53 43 48 61 64 63 65 24 22 2 5 7 7 6 2 4 5 3 4 4 2 1 1 51 40 42 55 61 62 59 18 21 1 3 1 18 4 4 1 7 3 2 12 4 2 6 4 2 4 52 56 35 58 55 56 51 18 17 5 7 5 5 12 6 7 2 5 2 9 3 7 6 1 49 39 40 55 61 61 56 18 20 — 2 1 2 1 1 1 3 1 51 40 42 55 61 62 59 18 21 51 40 42 55 61 61 55 18 21 51 40 42 JSFS — 55 45 48 60 61 62 47 20 18 1 5 1 18 4 4 — 55 45 48 61 64 65 65 24 22 55 43 48 61 64 63 65 24 22 752 570 551 292 991 486 521 970 471 122 208 356 584 174 57 284 186
— — — 43 48 61 64 62 65 24 22 1
1 4 — — 61 62 59 18 21 —
Összesen 403 57 460 443 35 16 2 409 31 1 42 4 378 54 28 597|— 7 1 4 409 404 5 — 409 — 412 51 —i! 445 4421 lji 443 4984 1751
Rozg.-u. I. leányoszt. II. „ Ili. A) ,, III. B) „ IV. V. „ ( v. ,, Régi Rozg.-u. ( yl — 47 56 52 51 77 54 16 22 3 4 2 4 2 8 1 50 60 54 55 79 62 16 23 50 56 54 53 77 59 16 23 6 4 3 4 4 2 1 4 2 2 — 44 56 50 51 71 58 16 21 2 8 15 9 8 — 5 6 9 8 8 4 ~ 1 2 45 55 44 48 67 55 12 17 5 6 7 8 6 4 5 5 4 4 1 1 42 55 48 49 66 52 15 20 — 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 4 2 1 44 56 50 51 71 58 16 21 45 56 50 51 71 57 16 19 1 _ 1 2 _ — 44 56 50 51 71 58 16 21 1 49 56 54 55 69 44 7 15 8 15 9 8 50 56 54 55 77 59 16 25 50 56 54 55 77 59 16 25 50 56 54 53 77 59 16 25 580 562 995 955 2500 1541 225 426 35 541 525 58 95
Összesen — 375 24 399 588 23 9 — 367 42 — 40 3 34341 15 543 — 12 5 7 367 363 4 — — 567 1 547140 — 588 588 —! 558 ...____________ 7584, 1250
Fiuk és leányok össz. 403 575 81 859 831 56 25 2 776 73 1 82 7 721195 43 740 — 19 6 11 776 767 9 — — 776 1 759 71 — 851 850 il 851 12568 3001
III. igazgatói körzet: Rác-utcai I. fiuoszt. Templom-t. I. „ 11. „ III. „ IV. „ ( V. „ (VI. „ 40 49 82 62 48 45 11 40 49 82 74 60 45 11 40 49 82 74 60 45 11 2 4 2 8 7 15 38 42 78 63 51 29 10 9 58 49 78 74 60 59 11 58 41 78 65 51 29 10 38 42 78 63 51 29 10 38 42 78 63 51 29 10 40 49 82 74 59 45 10 40 49 82 74 60 45 11 40- 40 49 82 74 60 45 11 165 344 654 1425 454 296 129 100 122 251 504 262 124 74
1 2 5 2 1 1 2 10 6 7 5 3 1 42 78 65 51 29 i n
— 12 12 2 3 16 7 1 — — 2 1 — — — — — — — 1 1 — 82 74 60 45 11 —
1 V/
Összesen 337 — 24 361 561 1038 2 311 28 1 35 549 — 3 510 — — — 1 51! 511 — — —!l 511 — 559 2—561 561 i- 361 346711417
Rácz-u. I. leányoszt. Templom-t. I. „ II-iii. IV. ( V. „ " (VI. „ — 38 49 97 74 58 59 10 1 1 1 1 39 50 98 75 58 59 10 59 49 98 74 58 59 10 1 2 1 4 1 4 4 7 39 44 95 69 54 32 7 - _ 1 12 10 — 4 10 7 10 3 9 — 1 — 39 45 98 75 58 39 10 _ — — L 9 59 43 95 68 54 52 7 — _ 1 1 59 44 95 69 54 52 7 39 44 94 69 54 52 7 — 1 59 í 44 95 69 54 52 7 — 39 49 98 74 57 39 10 1 — 59 49 98 74 58 59 10 59 49 98 74 58 59 10 59 49 98 74 58 59 10 192 305 514 720 112 66 96 212 9K6
984 514 512 95
— — — 3 - — — — — — — — — — — — — —
Összesen 357 365 4 369 367 4 25{— 340 23 _ 36 1 444 6 338 — — 1 1 340 539 — 1 — 540 366 1 — 567 567 567 5507 1151
Fiuk és leányok össz. 337 565 28 750 728 14 61 2 651 51 1 69 1 793 — 9 648- — 1 2 651 650 1 — 651 — 725 5 — 728 728 728 6974 2568
1—III. körz. összesen: 1140 1152 152 2444 2408 106 97 g 2232 14C 4 220! 17 2548 102 58 2155 2 38 16 21 2232 2211 10 6 5 ¡2252 1 231989 —12408 2401 7Ü2408 27991 5751
Ism. isk. I—II. körzetben „\' „ III. 14 62 59 71 — 11 15c n 152 85 — 73 48 — 11 72 _ 70 48 1% 75 48 73 48 73 133 - - — 73 ; 133 75 155 — 73 153 318 618 196 214
— _ 48 _
Ism. tankötelesek össz. 76 150 206 1 206 — 85 — 121 14c 118 — 3 1 121 1 121 121 206 - 206 206 1_ 206 936 410