Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.31 MB
2018-03-01 10:31:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
91
854
Rövid leírás | Teljes leírás (103.95 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1928-29. tanévről.
XXX. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa, 1929.
Gyarmati Gy. könyvnyomdája
5907

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLÁK HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL.
XXX. ÉVFOLYAM.
közlik:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
igazgatók.
NAGYKANIZSA, 1929.
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 5907
Jelentós
az 1928—29. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztériumnak 1899. év dcember 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendelete folytán Nagykanizsa r. t. város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi népiskolái 1900. január hó 1-től államosittattak s így intézeteink, mint állami jellegű népiskolák az 1928—29. tanévvel fennállásuknak harmincadik esztendejét töltötték be.
Beíratások. A város polgármesterének 12.323/1928. számú hirdetménye alapján a mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1928/29. tanévi rendes beíratások úgy a mindennapi, mint az általános továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1928. év június 25, 26, 27 és 28-án, a pótbeíratások pedig 1928. évi szeptember hó 2, 3 és 4-én tartattak meg. A javítóvizsgálatok szeptember 1-én, a Veni Sancte pedig szeptember 6-án volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 7-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az első körzetben az 1928/29. iskolai évben beiratkozott 451 fiú- és 356 leánytanuló, összesen 807 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző (ismétlő) fiúiskolába 42, a leányiskolába 47, összesen 89 továbbképző iskolai tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 409 fiú- és 421 leánytanuló, összesen 830 mindennapi tanköteles gyermek. Az ált. továbbképző fiúiskolába 42, a leányiskolába 89, összesen 131 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 401 fiú- és 371 leánytanuló, összesen 772 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző iskolába 92 fiú- és 125 leány, összesen 217 tanuló.
A város állami elemi népiskoláiba eszerint 1262 fiú- és 1148 leánytanuló, összesen 2409 mindennapi tanköteles és 176 fiú, 261 leány, összesen 437 ismétlő tanköteles iratkozott be e tanévben.
A mindennapi és ált. továbbképző ismétlő tankötelesek beiskolázása teljesen végre van hajtva. A városi tanács az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/922. VIII. a. számú Vkm. rendeletek szellemében járt el s így biztosította az ifjúság tanítását és nevelését. A hivatalból beírottak száma e tanévben nagyon csekély volt.
A mindennapi tankötelesek tanév alatti iskolalátogatása rendes volt, az ismétlő-tankötelesek azonban, különösen az őszi és tavaszi munkálatok beálltakor, nagyobbszámú mulasztást követtek el. A nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsú szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s így elvonják őket az iskolától.
Iskolaszentelés. Qróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hatalmas kulturprogrammja keretében a III. körzeti (kis-kanizsai) állami iskolát új épülettel ajándékozta meg. Mint a kultura
— 4 —
legfőbb őre és gondviselője, az 1925. szeptember 10-i látogatása alkalmával látta, hogy az épületek hiánya miatt az iskola nem tud hivatásának teljes mértékben eleget tenni. Az eddigi félnapos váltakozó rendszer megszüntetése végett új épület megépítésére tett Ígéretet. Elhatározását csakhamar tett követte, mert 1926.. év április 28-án 30.926/1926. sz. alatt 6 tanteremből, tanácskozó szobából, igazgatói és szolgalakásból álló új iskola építését rendelte el. Az iskola a város által adományozott telken, a Nagyrác-utcában épült fel.
Az épület típusa a modern iskolaépületeknek. A tantermek szárazak, világosak és tágasak. A befásított tágas udvar kellemes hatással van a szemlélőre.
A tantermek bebútorozását Nagykanizsa városa végezte 7000 pengő költséggel.
A bebutorozott épület felszentelése 1928. szeptember 9-én nagy ünnepség keretében folyt le. A kultúra új hajlékát Kiskanizsa dolgos és hazafias népe pazar virágdíszbe öltöztette. A felszentelést P. Mátés Hilár ferences plébános, házfőnök végezte. Az ünnepélyen jelen volt Dr. Kállay Tibor volt pénzügyminiszter, a város országgyűlési képviselője, Dr. Hajdú Gyula gondnoksági elnök: a kir. tanfelügyelőség és a gondnokság képviseletében, Dr. Krátky István polgármesterhelyettes, v. főjegyző a város képviseletében, Eberhardt Béla c. főigazgató, az egyes vallásfelekezetek lelkészei, az iskolák igazgatói és Kiskanizsa apraja-nagyja.
Az elhangzott beszédek, szavalatok és énekszámok után átvette az iskolát Kovács Illés áll. el. iskolai igazgató azzal a szent igérettea hogy a trianoni határ mentén felállított iskolában istenfélelemre, édel, hazánk szeretetére fogják nevelni a reájuk bizott kis magyarokat, hogs azok Magyarország feltámadásáért dolgozni és ha kell harcolni is tudjanaky
Személyi változások a tantestületekben. Brauner Lajos (1887—1928). áll. el. isk. igazgató, aki 1922. évtől végezte az igazgatói teendőket a II. körzeti áll. el. iskolánál, 41 évi szolgálat után kérte nyugdíjaztatását. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 19937/928. számú rendelettel 1928. július 1-vel nyugdíjazta. Az ideális magyar tanító mintaképe, a tanítói és nevelési közügyek utólérhetetlenül fáradozó, legtevékenyebb képviselője volt. A gazdag és sokoldalú tevékenységét a fegfelsőbb hatóság is elismerte, amikor igazgatónak nevezte ki, majd 1925-ben a tanítót érhető legnagyobb kitüntetéssel, a Wodianer-dijjal tüntette ki. Nyugalombavonulása alkalmával a Miniszter úr elismerését fejezte ki tevékeny munkásságáért.
Munkásságánál csak a szerénysége volt nagyobb. Nyugalombavonuláskor elhárított magától minden ünnepeltetést, bárhonnan is jött az.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 43.248/928/VIII. b. ü. o. számú rendelettel Filó Ferenc III. körzeti igazgatót bizta meg a II. körzeti iskola vezetésével; a III. körzeti iskola vezetését pedig Kovács Illés áll. tanítóra bizta. Az iskolák átadása-átvétele 1928. július 22—24-én folyt le.
Szénás Ferenc „B" listás tanítót a Vkm. úr, mint helyettes tanítót a nagykanizsai áll. el. iskolához rendelte ki szolgálattételre, ahol a III.
— 5 —
körzetnél nyert beosztást. A tanév folyamán pedig rendes tanítónak neveztetett ki.
Vallásos nevelés. A tanulók vallásos érzésének fejlesztése dolgában mindhárom körzet tanítótestülete az intézeti hitoktatókkal karöltve mindenkor megtette kötelességét. A tanítás a magyar Hitvallás (Hiszek egy Istenben) elimádkozásával vette kezdetét s azzal végződött Az egyes vallásfelekezetek tanulói a hitoktatók és a tanítótestületi tagok vezetése mellett tettek eleget vallási kötelezettségeiknek. A tanulók a tanév folyamán minden vasár- és ünnepnapon résztvettek az istentiszteleten, nemkülönben a feltámadási, keresztjáró és Urnapi körmeneteken. Tanév elején, karácsonykor, húsvétkor és a tanév végén elvégezték a szent gyónást és áldozást. Ünnepélyes keretek között történt meg mindhárom körzetben a III. osztályos tanulók első szent áldozása, amely magasztos aktust közös reggeli követett. Az I. és II. körzet első áldo-zóit az Oltáregyesület nemesszivü hölgyei, a III. körzet első áldozóit pedig az iskola látta vendégül és tette rájuk nézve emlékezetessé ezen kedves napot. A vallásos és hazafias szellem ápolását, nevelését, — amelyre oly égető szükségünk van a mai korban — szolgálta mindhárom körzetben a hitoktatók vezetésével oly nemesen munkálkodó Eucharisztikus Gyermekszövetség is, amelybe egy egész sereg fiú- és leánytanuló lett felavatva.
Ugyancsak a hitoktatók és a tanítótestületek tagjainak vezetése mellett mindhárom körzetben a róm. kath. vallású felsőbb osztályok fiú- és leánytanulóiból egy-egy templomi gyermek-énekkar is alakult, amely egyházi énekeivel nagyban emelte az istentisztelet fényét és magasztosságát.
A tanítótestület tagjainak szabadságolásai. A tanerők részéről kisebb, 1—2 órára vagy napra terjedő mulasztás a tanév folyamán többször fordult elő részint betegség, részint pedig egyéb okokból kifolyólag. Hosszabb ideig mulasztottak a I. körzetben: May Margit, Neuvirth Györgyné, Németh Jenő és Plander Boldizsár.
A II. körzetben: Bánekovich Jánosné, özv. Horváth Jenőné, Kram-patits József és Szalay Dénes. A III. körzetben: Szépudvary László.
Helyettesítések. A helyettesítéseket mindhárom körzetben az igazgatók és a tanítótestület tagjai végezték.
A tanulók egészségi állapota. A lefolyt tanévben mindhárom körzetben a tanulók egészségi állapota nem volt kedvező. Az 1929. február hónapban járványszerüen fellépett náthaláz miatt a városi tiszti főorvos előterjesztésére polgármester úr az összes iskolákat 1929. február 15-én bezáratta. Amint a náthaláz szünőfélben volt, az összes tantermek fertőtlenítése után a tanítások 1929. március 4-én újra megkezdődtek.
A szigorú tél miatt a tél folyamán gyakran történtek megbetegedések, de ezek csak rövid ideig tartottak.
1929. év május hónapban a kis gyermekek között fellépett kanyaró megbetegedés egy-két alsóbb osztályos tanúlót sem kiméit meg. A szigorúan végrehajtott egészségügyi intézkedések megakadályozták a betegség járványszerü fellépését és így az iskolák megszabadultak egy újabb bezárástól.
_ 6 —
Halálozás 4 esetben történt. Az I. körzetben: Horváth János és Kovács László I. oszt, a II. körzetben: Németh József I. fiúoszt., Tamás József II. a) fiúoszt. tanulók haltak meg a tanév folyamán.
A lefolyt tanévben úgy a szemvizsgálat, golyva ellenőrzés, mint az újraoltás mindhárom körzetben a kitűzött időben megtartatott. A tracho-mában szenvedő 2 tanuló rendesen gyógykezeltetett és minden intézkedés megtétetett, hogy ezen veszedelmes szembetegség tovább ne terjedhessen, ami teljes mértékben sikerült is.
A tanulók erkölcsi élete, iskolai fegyelem. A világháború nemcsak anyagi, de erkölcsi tekintetben is még mindig érezteti káros hatását az iskolák életében. Az általános erkölcsi hanyatlás nemcsak a nagyokban, hanem a kicsinyekben is romlást okozott. A gondokkal küzdő, nehéz anyagi viszonyok között élő szülők nem tudnak kellő gondot fordítani a gyermekek nevelésére, azt mindinkább az iskolára hárítják át. A lopás, csavargás, iskolakerülés néhány esete a lefolyt tanévben is előfordult az egyes körzetek tanulói körében. A tantestületek mindent elkövettek, hogy a szülők segítségével a rossz útra tért gyermekeket a további romlástól megmentsék. Nagyobb panasz a tanulók erkölcsi magaviselete ellen nem fordult elő.
A valláserkölcsi nevelés mellett a tanítótestületek nagy súlyt helyeztek a gyermekek hazafias szellemben való nevelésére. Nem mulasztottak el egyetlen alkalmat sem, amikor fogékony lelkükbe hinthették a drága hazánk iránti szeretet magvait.
A tanítótestületek a gyermekekkel szemben tanúsított szeretetteljes bánásmód és folytonos nevelés mellett, mindenkor tapintatosan, az utasításban foglalt követelmények szerint teljesítették a fegyelmezést.
A tanév tartama. Iskoláinkban a rendes órarend szerinti tanítások 1928. év szeptember 7-én kezdődtek s leszámítva a törvényes és rendeletileg megállapított szünnapokat, az iskolai év 1929. év junius 27-ig tartott. A náthaláz járványszerű fellépése február hónapban 17 napon át megakasztotta a tanítást. Az osztályvizsgálatok osztályonként június 20—25-ig tartattak, ezeken a gondnoksági tagok, a szülők, gondviselők és tanügybarátok szép száma jelent meg. Június 27-én volt a Te Deum, utána az évzáró ünnepély és a tanévvégi értesítők és jutalmak kiosztása.
Jótékonyság. Az áll. el. iskolák szegénysorsu tanulói részére a tanévben tankönyveket adományoztak: Kir. Egyetemi Nyomda, Kalász Árurorgalmi R.-T., Franklin Társulat, Lampel R., Szent István Társulat. Az igazolatlan mulasztásért befolyt pénzbirságból minden körzetnek 278 P. 75 f. jutott, mely összeget a körzetek a szegény tanulóknak szükséges tankönyvek beszerzésére s felruházására fordították.
Pénzbeli adományokat adtak a szegénysorsu tanulók segélyezésére és iskolai célokra: Nagykanizsai Takarékpénztár R,-T. 100 P., Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár 60 P., Néptakarékpénztár R.-T. 50 P„ Keresztény Temetkezési Egylet 10 P., Evangélikus és Ref. Nőegylet 4—4 P-t.
A Keresztény Jótékony Nőegylet a lefolyt tanévben sok szegény tanulónak juttatott ingyen ebédet a jószivü családoknál és népkonyháján, ezenkívül karácsonykor több mint száz szegény tanulót látott el meleg
- 7 —
ruhával és lábbelivel. A Szociális Misszióház több szegény tanulónak adott ebédet a téli hónapokban.
A III. körzeti iskola a befolyt adományokból december 25-én rendezett karácsonyfaünnepély keretében 17 pár cipőt és ruhát osztott ki a szegénysorsu tanulók között.
Jutalmazások: A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. szorgalmas és jómagaviseletü tanulók tanévvégi jutalmazására 50 P-t juttatott. Az 50 P-ből az I. körzetből: Ackermann Ilona volt gimnáziumban elhelyezett iskola IV. leányosztályu és Bukovics Imre Teleki-uti iskola IV. fiuoszt. tanuló; a II. körzetből: Háry Teréz VI. leány-, Heckenberger István VI. fiú- és Gréczy Zoltán IV. fiúosztályos tanulók 10—10 P. jutalmat kaptak. A Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó rt. 50 P. adományból az I. körzetből: 5—5 P-t kaptak: Illés Károly Huszti-téri IV. fiúosztálybeli, Rusorán Ferenc Barakktelepi-iskola IV. vegyes osztályú, Kozitz János Huszti-téri III. fiúoszt., Németh Ilona volt gimn. elhelyez, iskola III. vegyes osztályú és Csizmadia Magda Teleki-uti III. vegyes osztályos tanuló. A II. körzetből: Kercselics Erzsébet IV. leányoszt. 10 P, Boros József és Reiner Mária IV. vegyes oszt. tanulók 5 5 P. jutalmat kaptak. Azonkívül kaptak még a jó és szorgalmas tanulók könyvjutalmakat.
Fogadják a nemesszivü adakozók iskoláink és tanulóink iránt tanúsított meleg rokonszenvükért és áldozatkészségükért a tanítótestületek hálás köszönetét.
Iskolafelszerelés. Nagykanizsa r. t. város állami elemi iskolái a világháború éveit megelőzőleg a legszükségesebb tanszerekkel, bútorokkal, a tanügyi kormány gondoskodásából, eléggé el voltak látva. Jött azonban a nagy világégés, amikor az iskola helyiségei részint katonai kórház, részint élelmezési hivatal céljaira több éven át le voltak foglalva s dacára a gondos ellenőrzésnek, bizony a felszerelés nagy része, mely nem is volt teljesen egész, elpusztult, elveszett. Főleg a II. körzeti áll. elemi iskola érzi a felszerelés hiányát, mert sem természetrajzi-, természettani- és vegytani gyűjteménye, sem pedig tornatermi felszerelése, dacára annak, hogy különálló nagy tornaépülete van, nincsen. A gondnokság nem egy ízben fordult a minisztériumhoz, kérve a hiányok pótlását; azonban a kérelmezett gyűjtemény és felszerelés fedezet hiányában nem volt engedélyezhető. Már pedig felszerelés, tanszerek nélkül az iskola nem végezhet teljes tökéletes munkát. A hiányosan felszerelt iskola alig képes a kor követelményeinek eleget tenni, a tanulók tudásvágyát kielégíteni s arra a színvonalra emelni, amelyet az általános műveltség minden embertől megkíván. Ily hiányosan felszerelt állami elemi népiskola nem szolgálhat mintaképül a környék, vidék községi vagy felekezeti jellegű népiskoláinak. Bízunk Nagykanizsa r. t. város lelkes és ügybuzgó polgármesterében, a városi tanácsban és a vezető kir. tanfelügyelőnkben, hogy ezt a lehetetlen és szomorú állapotot mielőbb meg fogják szüntetni s az iskolát az oly égetően szükséges tanszerekkel fel fogják szereltetni.
A most lefolyt tanévben V. K. M. úr rendeletéből mindhárom körzet iskolái kaptak 2—2 sorozat zománcozott fali olvasótáblát, 7 drb zománcozott cimeres felirati táblát, 1 — 1 „Magyarországi madarak
— 8 —
vándorútjai" cimű térképet és a III. körzeti iskola 1 drb vetítőgépet 1200 darab diapositivával. — Transdatiubia R.-T. mindhárom körzet iskolái részére „Gyermekek tízparancsolata villamos vezetékre vonatkozólag" cimű faliképet adományozott.
Az iskolák, az intézeti hitoktatók és a tantestületi tagok lelkes, fáradtságot nem ismerő munkával megrendezett karácsonyi gyermek-szindarabok és évvégi tornaünnepélyek jövedelméből hasznos felszereléseket vettek. A befolyt jövedelemből szerzett a II. körzeti iskola 1 drb Budapest látképét, 40 drb „Ének- és imakönyv"-et, 30 drb fapuskát és 9 darab papírtérképet húzatott vászonra. — A III. körzet az iskolai színpadhoz szükséges kellékeket vásárolt.
Igazgatói értekezlet. A három körzet igazgatója a tanév folyamán egy igazgatói értekezletet tartott, melyen az iskolákra vonatkozó közös ügyeket beszélték meg.
Tantestületi értekezletek. Az egyes igazgatói körzetek tanítótestületei a lefolyt tanévben egymástól függetlenül megtartották az elő- és záró-, nemkülönben minden hónapban a megkívánt havi értekezletet. Az értekezletek főtárgyát az egyes osztályok bel- és tanulmányi állapotáról szóló jelentések, a „Néptanítók Lapjá"-ban megjelent módszertani cikkek és tanítási tervezetek ismertetése képezte. Ezenkívül az egyes körzetek tanítótestületei havonkint felváltva egy gyakorlati tanítást tartottak, vagy egy pedagógiai tételt adtak elő. A gyakorlati tanítások az új tanterv és módszer követelményeinek figyelembevételével voltak megtartva; a felolvasások pedig aktuális tárgy ismertetését tartalmazták.
Szülői értekezletek. Az egyes körzetekben a lefolyt tanévben 3—3 szülői értekezlet tartatott, amelyeken a szülők, gondviselők oly nagy számban jelentek meg, hogy a helyiség alig volt képes befogadni a látogatókat. Úgy látszik, hogy a szülők kezdik megérteni ama nagy horderejű intenciót, amelyet a tanügyi kormány az értekezletek megtartásával elérni óhajt. Szülő, gondviselő kezdi belátni az értekezletek hasznát, üdvét; a szülői ház és az iskola közötti kapocsnak a szükségszerűségét, hogy a jövő nemzedék helyes irányban való és céltudatos nevelése minél biztosabb legyen. Ezen értekezleten különösen a felebaráti szeretet ápolásáról, az akarat neveléséről, a család és iskola kapcsolatáról történt értekezés. Az értekezletek után a megjelent szülők, gondviselők behatóbban érdeklődtek az osztályvezetőknél gyermekeik magaviselete és tanulmányi előmenetele iránt, amelynek sok tekintetben megvolt a maga üdvös haszna.
Oktató-filmelöadások stb. Az áll. elemi népiskolák tanulói a tanév folyamán megnézték a Magyar-Holland Kulturgazdasági R. T. által rendezett s havonként egyszer bemutatott oktató-filmelőadásokat. Az oktató filmek a népiskola tananyagának körébe vágó dolgokat mutattak be szemléltető módon úgy, hogy a gyermekek az előadásokból nemcsak sok szépet és hasznosat tanultak, de a felsőbb osztályok tanulói a látottak alapján fogalmazási gyakorlataikat is sikeresebben tudták elkészíteni.
Dicsérő oklevél. Az Állami Tanítók Országos Egyesülete által az 1868. évi XXXVIII. népoktatási alaptörvény 60 és az egyesület 30 éves jubileuma alkalmából Budapesten, a Magyar Országos Iparművészeti
— 9 —
Muzeum földszinti csarnokában 1928. évi november hó 17—26-áig rendezett Állami Népiskolai Tanügyi Kiállításon mind a három körzet részt vett. Bemutatta a tanulók fogalmazási, egyéb írásbeli dolgozatait, rajzokat, kézügyességi és női kézimunka-tárgyait, valamint az iskolák tanterveit, egyes tantárgyakból készített tanítási tervezeteket, vázlatokat és a tantestületi tagok egyéni munkáit. — A biráló bizottság a kiállított értékes munkáinak elismeréseül dicsérő oklevéllel tüntette ki az egyes körzeteket.
Iskolai ünnepélyek. A V. K. Miniszter úr részéről elrendelt ünne pélyek mindhárom körzetben meg lettek tartva.
A lefolyt tanévben mind a három körzet először tartotta meg május hónapban az „Anyák Napja" ünnepét. Az egyes körzetek tanítótestületei mindent elkövettek, hogy ezen nemes érzelmekben gazdag ünnepély minél fényesebben sikerüljön és minél nagyobb legyen a nevelő hatása. A kitűzött célt minden körzet elérte teljes mértékben.
Május 26-án tartotta meg a szülők és tanügybarátok nagy érdeklődése mellett a III. körzeti iskola a tornaünnepélyt. Junius hó 9-én tartotta meg az I. és II. körzet először a közös tornaünnepélyt a Zrinyi sportpályán a város közönségének nagy érdeklődése mellett. Mindkét tornaünnepély a tanuló ifjúság fegyelmezését és tervszerű testedzését szolgálta.
A III. körzet junius 20—29-ig tartotta meg a kézimunkakiállítást, melyet a szülők nagy számban néztek meg.
A tantestületek iskolán kívüli működése. A tanítótestületek tagjai tevékeny munkásságot fejtettek ki az iskolán kívüli népművelés terén. Tartottak 3 analfabéta-, 3 elemi ismeretterjesztő tanfolyamot felnőttek és leventék részére, 80 ismeretterjesztő előadást és a III. körzet 30 felnőtt hallgatóval négyhónapos tanfolyamot tartott, melyen a tanulók egy része az I—II. osztály, más része a III—IV. osztály tananyagát végezte el. 22 hallgató nyert bizonyítványt az elemi iskola I—II. vagy III—IV. osztályáról. Ez volt az első ilyen irányú tanfolyam hazánkban.
A tél folyamán a helyben állomásozó honvéd legénység részére 2 analfabéta-tanfolyam, a József főherceg-laktanyában általános ismeretterjesztő tanfolyam, a Károly-laktanyában elemi ismeretterjesztő tanfolyam s a leventék részére általános ismeretterjesztő tanfolyam rendeztetett. A tanfolyamok szervezője és vezetője: Polesinszky Emil I. körzeti igazgató, előadói a tantestületek tanítói voltak.
Úgy a férfi-, mint a nőtagok a lefolyt tanévben a helyi társadalom közművelődési, jótékonysági mozgalmaiban tevékeny munkásságot fejtettek ki. Valamennyien tagjai a „Nagykanizsai Járási Tanítókör"-nek, a „Zalavármegyei Ált. Tanítótestület"-nek, a „Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségéinek, az „Állami Tanítók Országos Egyesületéinek, az „Eötvös-Alap"-nak és számos helybeli jótékony és közművelődési egyesületnek.
Igazgatók iskolátogatásai. Mindhárom körz. áll. elemi iskolák igazgatói az 1928/29. iskolai év folyamán a saját körzetük osztályait minden hónapban meglátogatták. Az iskolalátogatásokról és az ott tapasztaltakról az igazgatók a rendes havi üléseken mindenkor beszámoltak a vezetésük alatt álló tanítótestületnek.
- 10 —
Iskolalátogatás. Az iskolákat a lefolyt tanévben meglátogatta Kreutzer Dezső gelsei esperes-plébános, egyh. ker. tanfelügyelő, P. Mátés Hilár helybeli plébános. A hittanvizsgálatok az egyház ker. tanfelügyelő elnöklete alatt folytak le. Az osztályvizsgálatokat a gondnoksági tagok, szülők és tanügybarátok szép számmal látogatták.
Az áll. elemi népiskolák tanszemélyzete. Nagykanizsa r. t. város mindhárom körzeti áll. elemi iskoláiban az 1928/29. tanévben 54 tanerő működött, akik közül 3 igazgató és 51 osztálytanító. Az 51 osztálytanító körzeti beosztása a következő:
I. körzetben működött 1 igazgató és 15 osztálytanító (férfi 8, nő 8) H. 1 „ „ 19 „ (férfi 8, nő 12)
III. „ „_1 , „ 17 „ (férfi 10, nő 8)
Összesen 3 igaegató és 51 osztálytanító (férfi 26, nő 28)
A tanszemélyzetben csak annyiban történt változás, hogy a II. körzeti igazgató nyugalomba vonult, a III. körzeti igazgató behelyeztetett a II. körzetbe. A minisztérium részéről e tanévben Szénás Ferenc B. listás tanító visszahelyeztetett, aki a III. körzeti áll. elemi iskolához osztatott be.
Állami iskolai Gondnokság. Az állami iskolai Gondnokság a most lefolyt iskolai évben a szükséghez képest többször tartott ülést, amelyen az iskola költségvetési, számadási, nemkülönben egyéb iskolai ügyek kerültek tárgyalás és elintézés alá. A magyar nemzeti népoktatás iránti ügyszeretet és gondosság mindenkor megértő szivre talált a Gondnokság minden tagjában.
Gyűjtések. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületnek gyűjtött ösz-szegek rendeltetési helyre lettek küldve; továbbá a III. körzeti iskola a kiskanizsai új orgona javára 35\'60 P-t, a Stefánia-Szövetség helyi fiókjának 46\'85 P-t adományozott.
Tanítói és ifjúsági könyvtár. Mindhárom igazgatói körzetnek külön-külön van gazdag tanítói és ifjúsági könyvtára. A tanítói könyvtár, amely szakonként van csoportosítva, nemkülönben a szaklapok, a tanítótestületi tagok továbbképzésére szolgál. A típusokra osztott ifjúsági könyvtár művei mindkét nembeli tanulók számára az osztályvezetők által adatnak ki, akik az olvasott dolgokat egyúttal számon is kérik a tanulóktól. Az ifjúsági könyvtár a minisztériumnak e tárgyban kiadott utasítása szerint kezeltetik.
Az I. körzet tanítói könyvtárának állománya 964 kötet, az ifjúsági könyvtár állománya 376 kötet. A könyvtáros Kenedi Aura áll. tanítónő.
A II. körzetben a tanítói könyvtár 674 mű, 951 kötetből áll. Brauner Lajos ny. áll. el. isk. igazgató 262 kötet, Béres János áll. tanító 166 kötet, a Nagykanizsai Stetánia Szövetség 6 kötet és Bausch Regina ny. tanítónő 1 kötet könyvet adományozott a tanítói könyvtárnak. Brauner Lajos ny. áll. el. isk. igazgató nemes cselekedetét a tantestület azzal örökítette meg, hogy kir. Tanfelügyelő úr engedelmével a tanítói könyvtárt elnevezte „A nagykanizsai II. körzeti áll. elemi népiskola Brauner Lajos nevét viselő tanítókönyvtár"-nak. Az ifjúsági könyvtár 468 mű, 472 kötetből áll. Bausch Regina nyug. tanítónő az ifjúsági könyvtárnak 4 könyvet adományozott. Könyvtárkezelő: Béres János áll. tanító.
- 11 —
A III. körzetben a tanítói könyvtár 696 kötetből, az ifjúsági könyvtár 736 kötetből, a Népkönyvtár 261 kötetből áll. Könyvtárkezelők : Grastyán István, Danitz Nándor és Szénás Ferenc áll. tanítók.
Cserkészet. Kir. Tanfelügyelő úr 3385/928. számú rendeletére mindhárom körzetben megszerveztetett a kiscserkész-csapat. Az I—II. kiscserkész-csapata 44 tagból áll, parancsnoka Horváth József áll. tanító, a III. körzet kiscserkészcsapata 47 tagból áll, parancsnoka Grastyán István áll. tanító. A csapat tagjai parancsnokaik vezetése mellett gyakran tartottak összejöveteleket.
Az 1927/28. tanévben megkezdett kiscserkész-munka hatványo-zottabb erővel folyt tovább. E munka jellemképző hatását elismerve, a kir. tanfelügyelő úr elrendelte, hogy minden népesebb elemi iskola állítson fel kiscserkész-csapatot.
A nagykanizsai I—II. kerzetben Horváth József cserkésztiszt, tanító, — a 77. Szt. Lészló cserkészcsapat két kiküldött cserkésze segítségével — vállalkozott e munkára. A középiskolákba távozottakat az újoncjelöltek váltották fel. A csapatlétszám 56 fő. Elvégezték a kis-és nagypróba anyagát. Külön karácsonyfa-ünnepélyt tartottak, mikor is 7 szegény, soktagú családnak vittek feldíszített karácsonyfát. Az iskolai ünnepélyekkor színdarabokat, szavalatokat adtak elő. Szereztek 1 drb sátort, 1 dobot, 20 puskát 350 P. értékben. Táborozni júliusban Máriatelepre mennek. Kirándultak Szentgyörgyvári hegyre, Homokkomáromba és a környékező erdőkbe. Mind igen jól tanultak. Szép fellépésükkel a többi iskolatársuknak jó példát mutattak és a szemlélők tetszését vívták ki.
Kirándulások. A lefolyt iskolai év a séták, kirándulásoknak, gyárak és ipartelepek látogatásának alig kedvezett. A szeszélyes tavaszi időjárás, főként május hónapnak úgyszólván naponkénti esős és hideg volta megakasztotta az iskolák minden tervét, mely a gyakoribb séták, kirándulások megtartását célozta. Pedig hogy mily "fontos és tanulságos az iskolai kirándulás, a gyárak és ipartelepek látogatása, azt felesleges e helyen bővebben fejtegetni. Az iskola padjaiban tanult dolgoknak a valóságban való megnézése, a szemlélet csak megerősíti a fogékony gyermeki lelket s gondolkodásra, cselekvésre, munkára ösztönzi, sarkalja. A felmerült nehézségek dacára, kirándulás keretében megtartottuk a madarak és fák napját a város határában. Megismertettük tanulóinkkal Nagykanizsa r. t. város nevezetesebb intézményeit, gyárakat, ipartelepeket, középületeket, jótékonysági intézményeit. Földrajzi és gazdasági ismereteik kibővítésére, amikor csak az időjárás megengedte, kirándultunk velük a határba, a mezőre.
Az I. és II. körzet „Kis cserkészek" csapata több kirándulást tett a város környékére, hogy azt minél jobban megismerje.
A II. körzet több osztálya 1 napi kirándulást tett a Balatonra.
A III. körzet felsőbb osztályai megtekintették a sörgyárat és a városi csemetekertet.
— 12 —
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség.
Vezető kir tanfelügyelő: Vitéz Barnabás István dr.
Kir. segédtanfelügyelők: Paizs György, dr. Medve István, Fejér András, Dr. Békefy József.
b) Gondnokság.
Elnök: dr. Hajdú Gyula. Alelnök: Eberhardt Béla. Jegyző: Pole-sinszky Emil I. körz. igazgató. Gondnok: Krampatits József II. körz. áll. tanító.
Rendes tagok:
a) Kinevezettek: Dr. Darás László, dr. Kaufmann Lajosné, dr. Krátky lstvánné, Petrik Dezső, Rubint Károlyné, Teutsch Gusztávné.
b) Választottak: Bazső József, Győry László, Kárlovics József, Knortzer György, dr. Málék László, dr. Rothschild Jakab, dr. Szabady Lőrincné (lemondott), dr. Szabó Lajos, özv. dr. Tuboly Gyuláné, Ujváry Géza, Weisz Tivadar.
c) Hivatalból: Filó Ferenc II. körz. igazgató, Kovács Illés III. körz. igazgató, dr. Fodor Aladár, dr. Goda Lipót, Horváth Olivér, Kádár Lajos, dr. Szabó István, dr. Sabján Gyula, P. Mátés Hilár, dr. Winkler Ernő.
A tanítótestület képviselői: I. körz. Cseh Joákim, II. körz. Szalay Dénes, III. körz. Girgásch Dezső.
Hitoktatók:
I. körzetben : P. Horváth Adorján, P. Tóth Móric szentferencrendi áldozópap, Rudnyánszky Miklós, Longauer Imre oki. középisk. hittanár, intézeti hitoktató a róm. kath. vallású tanulók részére.
II. körzetben: Róm. kath. hitoktatók: Longauer Imre és Rudnyánszky Miklós oki. középiskolai hittanár, intézeti hitoktató.
III. körzetben : P. Tóth Móric, Haba Mária.
Mindhárom körzetben az ág. hitv. ev. tanulók hitoktatója Horváth Olivér ev. lelkész, a református tanulók hitoktatója Kádár Lajos ref. lelkész s az izraeliták hitoktatója özv. Vajdáné Barta Erzsébet és Halász Jenő.
Iskola-mindenesek:
I. körzetnél : Faits József és Szélig János.
II. körzetnél: Magyar József és Tóth Károly (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai új iskolánál 6—6 tanterem), Heffer Géza (a II. ig. körz. Arany János-utcai iskolánál 2 tanterem), özv. Guta Józsefné (a II. ig. körzet Hunyady-utcai iskolánál 3, a volt gimnázium épületében 1 tanterem).
III. körzetnél: Faits János és Szekeres József.
I. Igazgatói körzet.
Igazgató: Polesinszky Emil.
TANTESTÜLET.
1. Benkóné Okos Júlia, a baraktelepi iskola I—II. vegyes osztályának tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 10.
2. Cseh Joákim, a Huszti-téri iskola JI. fiúosztályának tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 32.
3. Hajnal János, a Huszti-téri iskola III. fiúosztályának tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 33.
4. Horváth József, a Teleky-uti iskola IV. fiúosztályának tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 25.
5. Horváthné Pécsi Margit, a volt gimnáziumban elhelyezett iskola II. leányosztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán
10, összesen: 21.
6. Kenedi Aura, a volt gimnáziumban elhelyezett iskola III. vegyes osztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 13.
7. Koronczy Gizella, a Teleky-uti iskola III. vegyes osztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 21.
8. May Margit, a volt gimnáziumban elhelyezett iskola IV. leányosztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 23.
9. Mágot Vilma, a központi iskola I. leányosztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 26.
10. Neuwirthné Szabó Mária, a volt gimnáziumban elhelyezett iskola.
11. vegyes osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen: 18.
11. Neuwirth György, a baraktelepi iskola III—IV. vegyes osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 15.
12. Németh Jenő, a Teleky-uti iskola I. fiúosztályának tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 18.
13. Polesinszky Emil, igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 39.
14. Polesinszkyné Zrinyi Ilona, a központi iskola I. fiúosztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 33.
15. Plánder Boldizsár, a volt gimnáziumban elhelyezett iskola I. fiúosztályának tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 18.
16. Sekulja Jakab, a Huszti-téri iskola IV. fiúosztályának tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 33. »
17. Szabóné Németh Erzsébet, a Teleky-uti iskola I. leányosztályának tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán ll,össz.: 12.
Hitoktatók: P. Horváth Adorján, P. Tóth Móric, Longauer Imre és Rudnyánszky Miklós róm. kath., Horváth Olivér ág. hitv. evang., Kádár Lajos ev. ref. és Halász Jenő az izr. tanulók hitoktatására.
— 14 —
Érdemsorozat
az I. körzeti áll. elemi fiu- és leányiskolában.
Központi I. fiúosztály.
Osztálytanítónő: Polesinszkyné Zrínyi Ilona.
Kitűnők-. Horváth József, Laurencsik János, Linter Pál, Wittmann Gyula.
Jelesek: Csiszár Sándor, Gyömörey Ferenc, Horváth Gyula, Ho-vány Lehel, Kuruc István, Mihálec József, Muszel Zoltán, Pintér János, Rutich Lóránt, Sörlei Kázmér, Tóth Tibor, Törő László.
Jók: Antal Sándor, Cimmermann Gyula, Csács Ferenc, Dianiska Sándor, Halász László, Horváth László, Keller Lajos, Kertész Vince, Mayerhoffer László, Polai Károly, Rác Imre, Rózsa Sándor, Tóth Ferenc.
Elégségesek: Dlask József, Hodics János, Kotnyek István, Mátay Antal, Szűcs László, Tamás Gyula.
Elégtelenek: Csontos István, Gerencsér János, Mayerhoffer Ottó, Steinauer László, Wejland István.
Javító vizsgát tehet olvasásból: Gerencsér János.
Javító vizsgát tehet számtanból Mayerhoffer Ottó, Steinauer László, Wejland István.
Elköltözött: Fischer József, Gál Károly, Németh Antal, Passa Jenő, Rekettye Lajos, Szabó István, Végh József.
Beteg: Nagy Ferenc.
Összesen: 48.
Teleky-uti I. fiúosztály.
Osztálytanító: Németh Jenő.
Kitűnők-. Barvich Aladár, Hegedűs István, Jekelfalussy György, Kovács József id., Krémer László.
Jelesek: Böröndy Tibor, Gyergyák László, Horváth Imre, Horváth István id., Horváth József, Kosztrics István, Kovács József ifj., Kubu Gyula, Kulcsár Béla, Palkó József, Szomolányi József, Tobik József.
Jók: Andri Ferenc, Bálint Pál, Bor Lajos, Bödör József, Faics József, Ferencz Gyula, Gelencsér Lajos, Gyuranecz Károly, Horváth Ferenc, Kolongya István, Kovács Gyula, Krénusz Ferenc, Molnár Imre, Németh Antal, Óvári József, Scsavnicsár István, Szerdahelyi Ferenc, Tibenszky Tibor, Tóth János, Tóth József, Tóth Károly, Tóth Lajos, Varga Ferenc, Verbovecz György, Zábó János.
Elégségesek: Dámján József, Dömötör József, Molnár István, Seláf György, Szabó Károly, Szabó Pál, Szőllősy János.
Elégtelenek-. Csutor József, Farkas István, Horn Rudolf, Horváth István ifj.-, Libor István, Sáfár István, Sipos József.
Javító vizsgát tehet olvasásból: Horváth István ifj.
Más iskolába ment át: Hollender János.
Elköltözött: Fogarassy Sándor.
Meghaltak: Horváth János, Kovács László.
Összesen: 36.
— 15 —
Huszti-téri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Cseh Joakim.
Kitűnők: Csonkás Sándor, Gáspár Lajos, Hári János, Huszár József, Lehel László, Németh István.
Jelesek: Ács József, Csiszár István, Faics Ferenc, Gábor Imre, Gyöngy Géza, Horváth Gyula, Horváth Károly, Kálmán József, Koch István, Krémer István, Mátrai Ferenc, Pál László, Rákhel János, Sluitner József, Szedonya Lajos, Takács János, Tibenszky Ferenc, Vilcsek Lajos.
Jók: Bakó László, Bedő Ferenc, Domaföldi László, Felker János, Hollender Péter, Horváth Béla, Horváth László, Kasza Géza, Király-Vince, Lakatos József, Németh János, Németh József, Párta József, Reithoffer József, Tóth Árpád, Tóth Ferenc, Virovec János.
Elégtelenek: Gönc József, Horn Adolf, Jordán János, Kovács Boldizsár.
Elköltöztek: Balog József, Horváth Ferenc id., Horváth Ferenc ifj., Kádár Jenő, Kispál László.
Összesen 50.
Volt gimnáziumban elhelyezett II. vegyes-osztály.
Osztálytanitónő: Neuwirtné Szabó Mária.
Kitűnők: Láng Ferenc, Szertics Gyula, Radmanics Ilona.
Jelesek: Horváth Antal, Kotaszek Károly, Németh Lajos, Nagy Jenő, Nóvák György, Sinkovits István, Szepesi Imre, Thumerer Mihály, Vadász Gyula, Wieland Jolán.
Jók-. Bertalan József, Hering Géza, Nardai Imre, Szabó Ferenc, Szakonyi József, Szvetics István, Veisz Ferenc, Zsovár József, Csöndör Aranka.
Elégségesek: Bakos Imre, Fazsul Géza, Folkmejer József, Kránitz István, Lakatos István, Péter György, Stankovics István, Takács László, Csiszár Anna, Krizsován Rozália, Péntek Erzsébet, Takács Gizella, Tóth Emilia.
Elégtelenek: Horváth Lajos, Táncos László, Tamás József, Tóth Ernő, Török József, Felker Gizella, Holec Teréz, Kovács Erzsébet.
Elköltöztek: Brandmüller József, Farkas László, Pongrác Lóránt, Sinkovits Károly, Gruber Piroska.
Beteg: Gudricza István.
Összesen: 49.
Huszti-téri III. fiúosztály.
Osztálytanító: Hajnal János.
Kitűnők: Böröndi Gyula, Kozitz János.
Jelesek: Benkő György, Farkas József, Fleischner István, Hajmási Márton, Kovács János, Pál SSndor.
Jók: Bődör Gyula, Feiler István, Gerócs István, Hári Ferenc, Hegedűs Károly, Horváth Ferenc, Horváth János, Horváth József, Karakai István, Kálovics Ferenc, Kelemár István, Kubu Géza, Magyar Miklós,
— 16 —
Schlesinger József, Szarjas Farenc, Szomolányi Károly, Tollár István, Tóth Ferenc, Tóth Pál, Tulézi László, Vukits László.
Elégségesek: Antal Jenő, Csányi Jenő, Friedl József, Mátrai Nándor, Pap János, Pint István, Sarotár József, Takács Lajos, Vinhoffer István, Zábó József.
Elégtelenek: Jobbágy János, Jobbágy József, Léder István, Németh Ferenc, Németh István.
Elköltöztek: Gruiber Kálmán, Holländer Antal, Horváth Lajos, Pető József.
Összesen: 48.
Volt gimnáziumban elhelyezett III. vegyes-osztály.
Osztálytanítónő: Kenedi Aura.
Kitűnők: Csöndör Ilona, Hovány Erzsébet, Miilei Teréz, Németh Ilona, Novai Ágota, Ruzsis Erzsébet, Szertics Aranka, Ujlaky Margit, Vigh Zsuzsanna, Hegedűs Géza, Szigriszt László.
Jelesek: Ács Mária, Boha Gabriella, Harangozó Julianna, Jaberics Ilona, Lausch Margit, Ötvös Erzsébet, Pörzse Ilona, Puska Julianna, Wessely Gabriella, Zavodnik Elvira, Babits Lajos, Fischel Kornél, Hering Lajos, Horváth János, Ligeti Gyula, Pap Géza, Takács Ferencz.
Jók: Horváth Áranka, Rózsa Mária,, Schultheisz Elvira, Kárpáti József, Kiss Ferenc, Mayerhofer Emil, Óhidy István, Rohs Zoltán, Szűcs István.
Elégségesek-. Erdődi Margit, Faragó Erzsébet, Horváth Anna, Horváth Erzsébet, Kappel Rozália, Lukács Irén, Maray Emma, Maray Magda, Nagy Anna, Simon Irma, Tocky Karolin, Tomasits Ilona, Zadravecz Erzsébet, Éder László, Klausz József, Nagy János, Róth Ferenc.
Elköltöztek : Scsavnicsár Mária, Durini Anna, Kollár Mária, Kránitz Katalin, Rekettye Aranka, Szabó Ilona, Kator György.
Betegsége miatt nem osztályozható: Krúg József.
Összesen: 62.
Teleky-uti III. vegyes-osztály.
Osztálytanitónő: Koronczy Gizella.
Kitűnök: Csizmadia Magda, Hóbor Julia, Jakabfy Margit, Kerecsényi Erzsi, Kerecsényi Mária, Tomasics Mária, Gregál István.
Jelesek:Balla Erzsi, Benedek Teréz, Bellák Erzsi, Csoknyai Mária, Kiss Ilona, Óváry Mária, Pokorny Magda, Varga Erzsi, Vinczek Ilona, Kovács Kálmán, Lőrincz István, Törő Endre.
Jók: Detrich Ilona, Gaál Mária, Gábor Teréz, Gelencsér Margit, Galambos Rózsa, Gyuranecz Ilona, Kálmán Ilona, Kotnyek Mária, Kovács Katalin, Merencsics Mária, Matics Mária, Németh Júlia, Niklesz Erzsi, Táncsics Erzsi, Tollár Magda, Varga Matild, Váradi Anna, Verem Júlia, Vida Mária, Vörös Mária, Biczó Ferenc, Csinger Károly, Hardy József, Kiss Lajos, Kumi Ferenc, Nagy Antal, Schober Károly, Unger Károly.
Elégségesek: Csontos Erzsi, Hajdú Mária, Muczer Mária, Navracsics Anna, Ferkócza János, Gudricza János, Kemendy József, Polai Ferenc.
— 17 —
Elköltöztek: Győré Anna, Martonfalvy Margit, Szabó Ilona, Szentes Mária, Fogarasi Magda, Palkovics Géza.
Összesen: 61.
Teleky-uti IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Horváth József.
Kitűnők: Babits József, Bukovits Jenő, Kelemen László, Kostein László, Magyar Győző, Sörley József.
Jelesek: Fata István, Göllesz László, Gyömörey Antal, Halász György, Jaberits Imre, Junker László, Kovács István, Kovács Károly, Kövessy József, Leyrer Zoltán, Németh Ferenc, Rihó József, Szentmihályi Endre, Temesváry Károly, Varga Antal.
Jók-. Blaskovits Péter, Blaskovits Valter, Dani György, Domán Kálmán, Felde János, Hirtz László, Horváth József, Horváth Károly, Opernicza Károly, Party Ferenc, Tálosy Ferenc.
Elégségesek: Czimmermann József, Hiedl Ferenc, Heffer István, Ködbaum Gyula, Marosa György, Tóth József.
Elköltöztek: Kukoda István, Pongrácz Endre, Remecz Béla.
Más iskolába utaltatott: Vetter Lóránt.
Összesen: 42.
Huszti-téri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Sekulja Jakab.
Jelesek: Anhoffer György, Boda Ferenc, Farkas Károly, Illés Károly, Szabó Lajos, Szabó Gyula.
Jók: Benkő József, Benkő György, Fartig Károly, Gergály István, Horváth József, Kelemen Ferenc, Kotnyek József, Lőczi Jenő, Mayer József, Moór József, Nagy József, Parragi István, Parragi László, Senko Lajos, Skrilec László, Szélig Ferenc, Varga István, Vetter Lóránt, Vido-vics Károly.
Elégségesek: Felker László, Gerócs József, Hajdú István, Hollen-der István, Reithoffer István, Tóth Károly.
Elégtelenek: Gál István, Horváth Lajos; Kovács József, Nóvák József, Zsirai Géza.
Elköltözött: Virt István.
Összesen: 37.
Javitó vizsgálatot tehet: Horváth Lajos írás-, helyesírás- és nyelvtanból, Kovács József olvasás és írásból.
Központi I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Mágot Vilma.
Kitűnők: Fülöp Erzsébet, Horváth Gabriella, Horváth Elvira, Horváth Rózsi, Zsifkovics Magda.
Jelesek: Csányi Rozália, Cserti Anna, Dávid Anna, Görög Anna, Horváth Irma, Katona Márta, Kocsis Erzsébet, Kovács Eugénia, Lengyel Ilona, Zavodnik Gizella.
Jók: Agg Magda, Bedő Margit, Bertalan Mária, Horváth Mária, Kovács Mária, Magyar Magda, ifj. Németh Ilona, Pauer Magda, Péter Éva, Szekeres Mária, Váradi Magda.
— 18 —
Elégségesek: Lőrincz Mária, Mátés Mária, Simon Mária, Takács Mária.
Elégtelenek: Fazsur Mária, Nagy Mária, id. Németh Ilona, Tóth
Hona.
Elköltöztek: Büki Anna, Kukoda Teréz, Palkovics Magda, Skoda Mária, Zubaly Etelka.
Javító vizsgát tehet: Nagy Mária és Tóth Ilona számtanból.
Összesen : 39.
Teleky-uti !. leányosztály.
Osztálytanítónő: Szabóné Németh Erzsébet.
Kitűnők: Hajnal Margit, Nagy Magdolna, Németh Szidónia, Pintér Margit, Tahy Erika, Vass Ilona.
Jelesek: Krémer Mária, Léder Mária, Sabján Ilona.
Jók: Gerencsér Erzsébet, Herczeg Mária, Metz Erzsébet, Nóvák Erzsébet, Salamon Júlia, Szekeres Irma, Tóber Katalin, Vaska Mária, Zalán Anna, Márkus Erzsébet.
Elégségesek: Benkő Margit, Csizmadia Júlia, Fartik Mária, Genet-heim Klára, Gerócs Anna, Hollender Margit, Horváth Júlia, Horváth Mária, Kiss Júlia, Kolosa Erzsébet, Nóvák Mária, Sípos Margit, Strém Ilona, Szabó Erzsébet, Szabó Mária, Tislér Anna, Tollár Margit, Varga Irma.
Elégtelenek: Cser Matild, ifj. Gerencsér Erzsébet, Horváth Vilma, Major Mária, Németh Mária, Bor Ilona, Németh Teréz.
Betegsége miatt nem osztályozható: Bodzái Margit.
Elköltözött: Bődör Mária, Boha Mária, Megyesi Teréz.
Más iskolába ment át: Büki Ilona, Győré Mária.
Összesen: 50.
Volt gimnáziumban elhelyezett központi II. leányosztály.
Osztálytanítónő: Horváthné Pécsy Margit.
Kitűnők-. Bazsó Éva, Gáspárlin Mária, Ladeczky Emilia, Leyrer Ilona, Pintér Katalin.
Jelesek: Bem Margit, Bódis Ilona, Kovács Ilona, íd. Kovács Ilona, Plaski Rozália, Szolkovy Margit.
Jók: Arany Ilona, Domán Anna, Gerencsér Erzsébet, Hauptvogel Mária, Hénics Margit, Horváth Erzsébet, Izsán Károlin, Keller Ilona, Leitgeb Margit. Laski Gizella, Meyer Margit, Németh Ilona, Pados Emma, Pracsovics Erzsébet, Roth Katalin, Varga Mária.
Elégségesek: Andri Irma, Heffer Magda, Iván Teréz, Markotán Irma, Pál Anna, Plesznivy Margit, Pintér Erzsébet, Szabó Róza, Takács E\'zsébet, Tóth Ilona, Várossy Éva, Vild Mária, Zábó Mária.
Elégtelenek: Benedek Anna, Farkas Mária, Márkus Ilona, Takács Anna, Tollár Ilona.
Elköltözött: Kollár Anna, Kollár Ágota.
Javító vizsgát tehet számtanból: Márkus Ilona.
Összesen: 36.
— 19 —
Volt gimnáziumban elhelyezett IV. leányosztály.
Osztálytanítónő: May Margit.
Kitűnők Ackermann Ilona, Láng Mária, Radics Margit, Somogyi
Irén.
Jelesek: Fitos Margit, Flachner Karolin, Pintér Mária, Radmanics Margit, Schluitner Erzsébet, Szepesi Erzsébet, Vass Anna, Vida Gabriella.
Jók: Agg Margit, Ansorge Anna, Bóha Mária, Dudás Edith, Entz Ilona, ifj. Horváth Mária, id. Horváth Mária, Kudich Mária, Meyer Sarolta, Markotán Róza, Mezriczky Margit, Nagy Ilona, Németh Gizella, Nóvák Anna, Odrovics Ilona, Péter Karolin, Sárecz Magdolna, Zsohár Mária.
Elégségesek: Bakó Júlia, Becze Anna, Berghoffer Margit, Girtl Anna, Horváth Irén, Horváth Júlia, id. Horváth Margit, Keller Aranka, Kertész Erzsébet, Polai Erzsébet, Szívós Katalin, Szűcs Gizella, Vojko-vics Róza.
Elköltözött: ifj. Horváth Margit, Zsohár Margit.
Beteg : Horváth Teréz.
Más iskolába ment át: Joó Ilona.
Magántanuló: Papp Margit. (Kitűnő.)
Összesen: 48.
Volt gimnáziumban elhelyezett V. vegyesosztály.
Osztálytanító: Plander Boldizsár.
Leányok:
Kitűnők-. Gerócs Teréz, Harsing Mária.
Jelesek: Bellák Erzsébet, Faics Margit, Jerzsa Mária, Laski Mária, Németh Katalin.
Jók: Bernecker Mária, Czipó Anna, Hári Ilona, Kiss Teréz, Mátay Irén, Noszkó Anna, Varga Anna, Vimmer Mária.
Elköltöztek: Horváth Katalin, Málék Katalin.
Fiúk:
Kitűnők: Hajmási József, Hircz János.
Jelesek: Bedenek György, Bognár József, Bődör István, Mágocsi Károly.
Jók: Gansberger József, Gábor László, Horváth Gyula, Salamon Ferenc, Szvetics Lajos.
Elégségesek: Herzl Sándor, Horváth Boldizsár, Kalmár Lajos, Köd-baum Vilmos, Major János.
Elköltözött: Németh Gyula.
Iparostanonciskolába ment: Tálosi Ferenc.
Összesen: 36.
— 20 —
Barakk-telepi iskola I—II. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Benkóné Okos Júlia.
I. osztály.
Kitűnők: Aczél Mária, Bali Rózsa, Horváth Irma.
Jelesek: Cserpes Jenő, Koncz Illés, Szabó József, Bódis Erzsébet, Göllesz Ilona, Kolarics Ilona, Petrovics Erzsébet, Tóth Rozália.
Jók: Baksa Béla, Simon István, Turula Lajos, Albert Erzsébet, Hauer Ilona, Kontor Ilona,
Elégségesek: Kaposi János, Kukovecz József, Kacziáner Etel.
Elégtelenek: Hársing István, Horváth Kálmán, Kacziáner József, Gaál Erzsébet, Varga Anna.
Betegek: Beznicza Ilona, Zákonyi Anna.
Más iskolába mentek: Bor Lajos, Bor Ilona.
Betegség miatt felmentve: Schuhel Zsuzsánna.
II. osztály.
Jelesek: Ács József, Csordás Klára, Kaszás Margit, Kovács Ilona, Radics Margit, Turi Anna.
Jók: Auer Mátyás, Salamon László, Altman Erzsébet, Bódis Juliska, Placskó Ilona, Schmidt Edit, Szekrény Margit, Tóth Ibolya.
Elégségesek: Horváth József, Bizony Mária, Dara Ilona, Golecz Klára, Horváth Erzsébet, Tálosi Rozália, Vas Erzsébet, Vaska Erzsébet.
Elégtelenek: Kutasi Ferenc, Pintarics Gyula, Horváth Anna, Kon-dakor Mária.
Javító vizsgát tehet: Grossinger János.
Elköltöztek: Baán Béla, Jakab József.
Összesen: 59.
Barakk-telepi iskola III—IV. vegyesosztály.
Osztálytanító: Neuvirth György.
III. osztály.
Kitűnő: Schuhel Emilia.
Jelesek: Altmann József, Kaszás József, Simon József, Viosz László.
Jók: Cserpes Gyula, Leich György, Pókecz Eduárd, Horváth Anna, Petrovics Lujza, Pókecz Amália.
Elégségesek: Gergelics Ferenc, Horváth József, Kocsis István, Németh Lajos, Andor Ilona, Fillér Anna, Gaál Mária, Rezneki Ibolya, Szabó Ilona, Varga Anna.
Elégtelenek: Dara József, Kukovecz István, Kukovecz Lajos, Virág József, Varga Mária.
Elköltöztek •- Marics Gyula, Nagy Kálmán, Pető József, Takács Ferenc, Iván Erzsébet, Őri Ilona.
- 21 —
IV. osztály.
Kitűnő: Rusorán Ferenc.
Jelesek-. Bellák Alajos, Harcz Lajos, Petrovics András.
Jók: Repka Eszti, Salamon Erzsébet, Simon Anna.
Elégségesek: Laki Imre, Noll Vendel, Szokol Imre, Szuknai József, Varga István, Vaska Ferenc, Csordás Margit, Harsing Anna.
Elégtelenek: Pál László, Peistingei István, Böhm Katalin.
Összesen: 50.
Továbbképző- (ált. ismétlő) iskola I—III. fiúosztály.
Osztálytanítók: Horváth József és Sekulja Jakab.
Hitoktató: P. Horváth Adorján.
Andri József, Bányai Béla, Bognár Ferenc, Császár Ferenc, Csordás György, Dene János, Gábor Antal, Gábor Boldizsár, Hajas József, Holländer Károly, Horváth József, Koch Ferenc, Kosek József, Meren-csics Ferenc, Mészáros István, Pecsics János, Péter János, Szvetics József, Vaska Mihály, Wimmer József, Zelkó István.
Évközben más iskolába mentek át: Baranyai Jenő, Furman Imre, Juhosi József, Kiss Ferenc, Modrovics István, Németh Ferenc, Nóvák Ignác, Párta János, Szabolics Ferenc, Tálosi György, Tomasics György, Varga Lajos, Viszket László, Wolf József.
Elköltöztek: Fekete István, Horváth János, Virth Gyula.
Hivatalból beírva, de nem jelentek meg: Gerócs László, Horváth János, Horváth József, Winkler Kálmán.
Összesen: 42.
Továbbképző- (ált. ismétlő) iskola I—III. leányosztály.
Osztálytanítónők: Kenedi Aura és Koronczy Gizella.
Hitoktató : P. Horváth Adorján.
Auer Aranka, Bognár Alojzia, id. Bognár Mária, ifj. Bognár Mária, Csüdör Anna, Dávidovics Mária, Dénes Margit, Entz Julia, Erdélyi Mária, Farkas Mária, Fekete Mária, Gudrica Mária, Harmath Mária, Horváth Anna, Horváth Róza, Kappel Mária, Kaszás Ilona, Krakauer Olga, Kálmán Mária, Kisgergely Erzsébet, Kiss Ilona, Koczák Ilona, König Mária, Marton Erzsé\' et, Morvalecz Aranka, Palásthy Anna, Papp Mária, Rózsa Anna, Scsavnicsár Mária, Skamlecz Anna, Szvetics Mária, Táncsics Ilona, Tálosi Gizella, Tóth Anna, Vas Magdolna, Vieland Margit.
Tanonciskolába mentek át: Gergály Julia, Kamondi Margit.
II. körzetbe utaltatott: Mauer Katalin, Muther Erzsébet.
Felmentve: Nagy Zsófia, Peti Mária.
Elköltözött: Scsavnicsár Julia.
Hivatalból beírva, de nem jelentek meg: Csík Zsófia, Hollender Mária, Ódor Gizella, Török Anna.
Összesen: 47.
— 22 —
II. Igazgatói körzet.
Igazgató : FILÓ FERENC. TANTESTÜLET:
1. Ács József, a Rozgonyi-utcai IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen: 36.
2. Banekovichné Nyakas Viktória, a Rozgonyi-utcai II. a) leány osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen: 31.
3. Béres János, a Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 24.
4. Béresné Ferenczy Ida, a Rozgonyi-utcai II. a) fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 25.
5. Özv. Cavalloniné Szalay Ida, a volt gimnáziumban elhelyezett III. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen: 21.
6. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a Rozgonyi-utcai III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen: 28.
7. Filó Ferenc igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen : 19.
8. Gogl Mária, a Hunyadi-utcai IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 16.
9. Özv. Horváthné Koller Teréz, a Hunyadi-utcai II. b) leányosz-tály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 25.
10. Krampatits József, a Rozgonyi-utcai V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 38.
11. Krampatitsné Kosich Ilona, a Rozgonyi-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 37.
12. Özv. Kumperné Helbek Irén, a Rozgonyi-utcai VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen : 25.
13. Litvay Endre, a Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2072, összesen: 25.
14. Nagy né Kun Renée, a Rozgonyi-utcai III. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen: 25.
15. Ortutay Gyula, a Rozgonyi-utcai IV. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 19.
16. Ortutayné Lovass Laura, a Hunyadi-utcai V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 22.
17. Plánder János, a Rozgonyi-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 23.
18. Szalay Dénes, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3272, összesen : 35.
19. Wildené Bereczky Mária, az Arany János-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 12.
Hitoktatók: Rudnyánszky Miklós, Longauer Imre oki. középisk. hittanárok, intézeti hitoktatók a róm. kath., Horváth Olivér ág. h. ev., Kádár Lajos reform, és Halász Jenő izr. el. isk. igazgató az izr. vallású tanulók részére.
Erdemsorozat
a II. körz. állami elemi fiú- és leányiskolában.
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító : Szalay Dénes.
Jelesek: Baranyai Lajos, Czapári László, Hatyina Dezső, Karácsonyi István, Keszei Sándor, Levik Gyula, Polecz István, Tütő Lajos, Voj-kovics Andor.
Jók: Bazsó Lajos, Bedő Imre, Döme János, Horváth Lajos, Kiss Sándor, Pénzes Dezső, Stéger László, Turkoly Miklós, Vince Gyula.
Elégségesek: Bakos József, Császár József, Étsy Ferenc, Hollender János, Nováczki Gyula, Lakatos Lajos, Sáfrány László, Skernyák Lajos, Szabadi István, Takács~István.
Elégtelenek-. Gócza János, Keszei Jenő, Péter István.
Betegség miatt nem osztályoztatott: Ádám János, Baranyai István.
Tanfelügyelői engedéllyel felmentetett: Béri István.
Elköltözött: Köhler Jenő, Plánder György, Tóth György.
III. körzetbe íratott: Mayer József.
Összesen : 39.
Rozgonyi-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Plander János.
Kitűnők: Bentzik Lajos, Krátky Tibor.
Jelesek: Dómján János, Harrer József, Hollósi József, Kováts Miklós, Kulcsár József, Orosz Endre, Poszák József, Schermann Ferenc, Torrnár László, Veitzi János.
Jók: Andri István, Balogh László, Beke János, Cindrich Jenő, Csutorás György, Dömötör Imre, Farkas Ferenc, Jámbor Sándor, Ka-burek Gyula, Kúszik István, Lampéter Lajos, Márkus Jenő, Molnár József, Peti Mihály, Szakacsics Sándor, Tálosi Lajos, Veinausz Ferenc, Vince József.
Elégségesek: Fritz Lajos, Gréci Béla, Gyeőry Kálmán, Farkas István, Lampéter Pál, Mesics Lajos, Simon László, Szívós János, Tóth György, Varga Károly, Vince László.
Elégtelenek: Bognár György, Sárecz Gyula.
Betegsége miatt nem osztályozható : Árok István.
Felmentve: Klein János.
Meghalt: Németh István.
Eltávoztak: Kovács Sándor, Przibiszlawszky Ferenc, Rózsa László, Varga Ferenc, Varga János.
Kimaradt: Orsós Tamás.
Összesen: 52.
— 24 —
Rozgonyi-utcai II. a) fiúosztály.
Osztálytanítónő : Béresné Ferenczy Ida.
Kitűnők-. Bognár József, Császár István, Levik József, Soponyai József, Skorjánec Ferenc.
Jelesek-. Anlauf Péter, Baranyai József, Balog József, Bedő János, Böjti Ferenc, Imre József, Kele István, Nagy Gyula, Német István.
Jók: Bazsó József, Benke József, Bergmann István, Erdélyi Károly, Gerencsér Zoltán, Horváth Imre, Horváth Jenő, Kanizsai László, Karakai István Keller István, Liszkai László, Molnár József, Németh József, Németh Károly, Oláh László, Pós Jenő, Smolcz Géza, Szabó Sándor, Tollár József, Vékási László.
Elégségesek • Baumann Ferenc, Fider Ferenc, Horváth József, Molnár Károly, Neupár József, Simoncsics László, Tóth István.
Elégtelen : Tóth András.
Betegség miatt nem osztályozható: Kucskó Ferenc.
Kimaradt: Berghoffer József, Varga László, Vollner Zoltán.
Felmentve: Zadravecz István.
Meghalt: Tamás József.
Összesen: 48.
Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály.
Osztálytanító: Litvay Endre.
Kitűnők: Diliinger László, Kovács István, Málék László, Tajber Gábor, Tóth Béla, Tóth Pál.
Jelesek: Ágoston Ferenc, Baranyai Péter, Baráth Jenő, Bánátfi Endre, Buday László, Czupi József, Cséti Zoltán, Erdélyi János, Fábián János, Golenszky József, Koós Béla, Kukola Ferenc, Orbán János, Pőcze Ferenc, Schvarz Károly, Szakonyi László, Zülficar Sakir.
Jók: Balázs János, Büki László, Gödinek László, Jakab Károly, Kalcsics István, Kovács Lajos, Petőfi Lajos, Pénzes Lajos, Stagl Ferenc, Szakácsics Károly, Varga László.
Elégségesek: Czethoffer János, Farkas János, Magyar József, Pecsics László, Pénzes Lajos, Pogány István, Salamon István.
Elégtelenek Benedek János, Faikas Gábor^ Halász József.
Elköltöztek: Jakab József, özvarj^öyorgy, Papp József, Vol-ner István.
Magántanuló: Topiák Miklós.
Összesen : 49.
A volt gimnáziumban elhelyezett III. fiúosztály.
Osztálytanítónő: özv. Cavalloniné Szalay Ida.
Kitűnők: Bauer Végh László, Gaál László, Kutni Tibor, Lindauer Ervin, Merkly Belus József, Plander József.
Jelesek: Balogh Béla, Borbély István, Büki István, Czulek József, Döme Károly, Gyergyák Pál, Klapper Miklós, Kustos József, Németh István, Papp Béla, Péter Ferenc, Szerecz Lajos, Tanczenberger Sándor,
— 25 —
Jók: Andri György, Ágoston Gyula, Balázs József, Benedek József, Borbély Gyula, Bujtor József, Frühvirt Ferenc, Gerencsér József, Gödri József, Horváth András, Horváth Imre, Horváth Károly, Nagy Kálmán, Németh József, Németh Kálmán, Németh Pál, Pintér István, Tóth József, Simon Miklós, Szever Győző, Zábráky Jenő, Szakács István.
Elégségesek: Czindrich Imre, Csóka János, Födő János, Horváth György, Kálovics Ferenc, László György, Mihalics János. Neichel János, Takács Antal, Tánczos József, Tóth Lajos.
Elégtelen: Holländer Antal.
Más iskolába ment át: Czethofer József, Simoncsics József, Vincze József, Virágh József.
Magántanuló: Topiák Miklós.
Összesen: 54,
Rozgonyi-utcai III. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Nagyné Kun Renée.
Kitűnők: Décsey Rudolf, Lukáts Miklós, Nagy Márta, Steflovics Anna, Wagner László.
Jelesek: Fekete Julia, Fitzkó Győző, Gerebics Mária, Göndics István, György József, Halász László, Kele András, Kiss Anna, Matters-dorfer Margit, Németh Anna, Németh Irma, Németh Mária, Payer Ignác, Péter Ferenc, Sárec Ferenc, Soós István, Tacsek Anna, Tomasics Ferenc, Tütő László, Varga József, Veisz József, Zábó Ilona.
Jók: Dancs József, Egry Gyula, Gréci Mária, Göllesz Géza, ifj. Horváth János, id. Horváth János, Karácsonyi Erzsébet, Mihálovics Anna, Milei Anna, Muther László, Nemes Ferenc, Schreiber Károly, Tófey László, Tolnai Ferenc, Torma .Pál, Zadravec László.
Elégségesek: Keszey Ferenc, Koronics Ferenc, Kovács József, Kovács László, Mayer Károly, Raics József, Salamon Sándor, Szekeres Mária, Tóth Péter, Tófey Teréz, Tóth Ilona.
Elégtelen Szélig Ilona.
Más iskolába ment át: Puncengruber Viktor, Rózsa Mária, Tóth Erzsébet, Tripammer Zsuzsanna.
Betegsége miatt felmentve: Marton Rózsi.
Összesen: 61.
Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Ács József.
Kitűnők: Gréc\'zi Zoltán, Kiss Gyula.
Jelesek: Berecz Károly, Egry László, Horváth Ferenc, Horváth György, Kovács László, Krompaker Géza, Pintér László, Punger Kálmán.
Jók: Baranyai Győző, Baumann Rudolf, Bedő Lajos, Bunczom Imre, Gerencsér István, Gödörházy Lajos, Gyalog Károly, Horváth János, Horváth István, Horváth Jenő, Kalcsics Ferenc, Karakai János, Kálovics László, Kulcsár Károly, Magyar Lajos, Németh József, Pulai József,
— 26 —
Sabján István, Sárecz István, Szabadi István, Szakonyi József, Szieger Lajos. c ___
Elégségesek: Benkő József, Bognár István, Fatér József, Feliér János, Gerócs József, Hajkán Imre, Kiss József, Kránitz Antal, Sipos József, Szerencsés János, Wellák Jenő.
Kimaradt: Berghoffer Gyula.
Összesen: 44.
Rozgonyi-utcai IV. vegyes-osztály.
Osztálytanító: Ortutay Gyula.
Kitűnők: Bittera László, Horváth Edit, Somogyi Magda.
Jelesek: Boros József, Filó Gyula, Gyarmati Kálmán, Szakonyi István, Tiszai János, Hajós Márta, Horváth Gizella, Reiner Mária, Tóth Márta.
Jók: Horváth Lajos, Kúszik Mihály, Miilei Ferenc, Szabó István, Tőke Ferenc, Vadász János, Balogh Ilona, Farkas Katalin, Horváth Mária, Mayer Ida, Németh Mária, Németh Róza, Olasz Mária, Takács Mária, Veitczi Mária.
Elégségesek: Horváth Károly, Major Gyula, Mátyás István, Stark László, Varga Gyula, Födő Anna, Gazdag Ilona, Halász Erzsébet, Joó Ilona, Kárlovics Aranka, Kránitz, Katalin, Polák Anna, Sebők Anna, Zulfikár Emma.
Elégtelenek: Sebesi Katalin, Varga Irén, Zsebők Erzsébet.
Hosszas betegsége miatt nem osztályozható: Horváth Róza.
Elköltözött: Kovács Ilona.
Magántanuló: Széphegyi Elemér.
Iskolalátogatás alól felmentve: Baranyai Erzsébet.
Összesen: 48.
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Osztálytanító: Krampatits József.
Kitűnők: Balogh Vendel, Raffai Jenő.
Jelesek: Czigány Sándor, Domina Károly, Horváth Ferenc, Kálovics József, Németh Ferenc, Ofenbeck Károly, Pintér József, Süslec Gyula,
Jók-. Babos László, Baranyai Jenő, Bárdos István, Mayer Ferenc, Molnár János, Németh-Lakatos Adám, Nováczky János, Pint József, Rózsa Ferenc, Sáfrán Emil, Steiner Jenő, Takács János, Vargha József.
Elégségesek: Ánger János, Bauman Gyula, Foszák József, Horváth János, Tóth Sándor, Vass János, Zácsek János.
Összesen: 30.
Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály.
Osztálytanító: Béres János.
Kitűnők: Engelmann László, Gruttó János, Hajtnási Lajos, Horváth Márton, Joó Gyula.
— 27 —
Jelesek: Benczik József, Farkas Antal, Gódor József, Heckenberger István, Majer Gyula, Németh György, Németh István, Simon Mihály, Varga József.
Jók: Boha János, Gojkovics Viktor, Horváth József, Losonczy Gyula, Róth Bernát, Steiner István, Szertics Lajos, Tollár József, Vukics József.
Elégségesek: Hancz János, Kovács József, Marton János, Stróbl Lajos, Szemlics Pál, Vellák István, Zadravecz László.
Kimaradt: Kálovics István, Kovács Gyula, Varga Gyula, Szemlics Károly, Zsohár József.
Összesen : 35.
Arany János-utcai I. leányosztály.
Osztálytanítónő; Wilde Istvánné.
Kitűnők: Csapó Henriette, Csete Ibolyka, Göndics Mária, Győré Mária, Halász Györgyi, Matyasics Klára, Málék Erzsébet, Miklóssy Lucia, Rátkai Ágota, Tóth Margit, Thury Erzsébet.
Jelesek: Deák Teréz, Farkas Antónia, Gáspár Mária, Gyurka Katalin, ifj. Horváth Ilona, Kulcsár Margit, Mozsolics Mária, Oszter Mária, Pál Mária, Szabó Mária, Zulfikár Margit.
Jók: Berke Anna, Czethoffer Mária, id. Horváth Ilona, Horváth Róza, Kütsön Anna, Németh Mária, Sifter Ilona, Táncos Mária, Tóth Júlia, Szakács Róza, Zab Mária.
Elégséges: Schulc Teréz.
Elégtelenek: Czindrics Ilona, Gelencsér Rozália.
Elköltöztek: Barhács Róza, Bernhárd Mária, Burbucs Róza; Dömötör Róza, Hóbor Mária, Horváth Ilona, Konecsni Júlia, Lukács Anna, Simonics Mária, Simonics Irén, Takács Mária, Tarnócai Mária.
Összesen: 48.
Rozgonyi-utcai I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Krampatitsné Kosich Ilona.
Kitűnök: Bertin Margit, Garai Margit, Marvalits Ilona, Ofenbeck Margit, Somogyi Márta, Zsebeházi Ilona.
Jelesek-. Auer Erzsébet, Bedenek Mária, Blagujevits Erzsébet, Bogenrieder Mária, Garabb Ibolya, Gyöngy Mária, Istiván Teréz, Kulcsár Erzsébet, Metz Erzsébet, Németh Anna, Orbán Mária, Pápai Ilona, Rátkai Edit, Senkó Magdolna, Sipos Ilona, Tomasics Katalin.
Jók: Dancs Anna, Farkas Gizella, Gazdag Ilona, Guta Rozália, Kálmán Erzsébet, Kovács Katalin, Kovács Teréz, Magyar Mária, Marosa Margit, Mattersdorfer Ilona, Mátyás Rozália, Schermann Ilona, Szűcs Zsuzsanna, Tóth Etelka, Török Zsuzsanna, Varga Klári, Veszter Gizella, Vukics Mária.
Elégségesek: Barát Rozália, Berke Ilona, Jegyűd Magdolna, Németh Aranka, Óhegyi Magdolna, Puncengruber Éva.
Más iskolába ment át: Kiss Julianna.
Összesen: 36.
— 28 —
Rozgonyi-utcai II. a) leányosztály.
Osztálytanítónő: Banekovich Jánosné.
Kitűnők-. Kiss Gizella, Varga Mária.
Jelesek-. Ágoston Mária, Dávidovics Erzsébet, Francsics Erzsébet, Freifogl Margit, Füredi Ilona, Gyulai Magda, Hemmert Erzsébet, Jandl Hedvig, Mészáros Erzsébet, Perényi Gabriella, Polónyi Sarolta, Vince Anna, Wrana Teréz.
Jók: Dervalics Mária, Geszler Júlia, Gödinek Katalin, Gödörházi Mária, Horváth Margit, Horváth Mária, Jámbor Mária, Király Ilona, Klausz Júlia, Metz Erzsébet, Molnár Ilona, Pint Katalin, Szakács Jolán, Tóth Anna, Varga Erzsébet, Varga Ilona, Veisz Mária, Wolf Mária.
Elégségesek: Garzó Erzsébet, Gécsek Mária, Lakatos Anna, Miilei Anna, Pikler Mária, Tóth Irén, Tóth Mária.
Elégtelenek: Major Erzsébet, Mándics Magda, Molnár Gizella, Poszák Erzsébet, Virág Aranka, Bozsóki Margit.
Más iskolába ment át: Dömötör Ilona, Födő Etelka, Horváth Erzsébet, Majer Magda, Varga Erzsébet.
Betegsége miatt fölmentve: Wolner Magd\'.
Összesen : 52.
Hunyadi-utcai II. b) leányosztály.
Osztálytanítónő: özv. Horváthné Koller Teréz.
Kitűnők: Bán Mária, Benedek Józsa, Cimerman Gizella, Izsák Magda, Szemethy Ilona.
Jelesek: Éder Lujza, Horváth Gizella, Kreft Margit, Kustos Margit, Kúszik Stefánia, Losonci Róza, Nagy Anna, Nardai Irma, Sáfrán Erzsébet, Sági Júlia, Sebők Mária.
Jók-. Bakonyi Mária, Bedenek Magda, Fider Klára, Friss Mária, Kovács Erzsébet, Kozma Irén, Nagy Mária, Sifter Anna, Szabados Erzsébet, Szabó Irén, Szemlics Cecilia, Szerec Erzsébet, Tóth Mária, Zieger Margit.
Elégségesek-. Horváth Margit, Klein Mária, Sánta Ilona, Varga Gizella.
Elégtelenek: Györkös Róza, Kertész Erzsébet, Táncos Anna.
Felmentve : Muther Erzsébet.
Elköltözött: Bárány Erzsébet, Bécsi Mária, Kandakor Mária, Kontrec Anna, Simon Róza.
Összesen: 43.
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Erdélyiné Ábrahám Katalin.
Kitűnők-. Hollósi Róza, Jakab Erzsébet, Kutassy Alice, Matyasits Erzse, Németh Ilona, Schermann Gizella.
Jelesek-. Baráth Erzsébet, Bazsika Mária, Bedenek Margit, Bence Borbála, Buday Anna, Gáspár Mária, Ifj. Horváth Mária, Kovács Elvira, Lasky Eleonóra, Nóvák Katalin, Sipos Júlia, Szabó Anna, Sieger Ilona, Veitzi Anna.
— 29 —
*
Jók-. Auer Júlia, Bali Margit, Balogh Ilona, Bergmann Mária, Borsfai Ilona, Büki Ilona, Domonkos Rozália, Filipovits Éva, Fuksics Margit, Gerencsér Anna, Haasz Emma, Horváth Erzse, id. Horváth Mária, Karakai Róza, Kálovics Anna, Kiss Júlia, Koronics Róza, Nagy Júlia, Németh Franciska, Pál Lujza, Schermann Mária, Szabó Róza, Tóth Anna, Varga Mária, Virág Katalin, Zab Júlia.
Elégségesek-. Andreidesz Irén, Salamon Katalin, Takács Mária, Varga Ilona, Kocsis Anna.
Elégtelenek: Balázs Erzsébet, Farkas Mária, Plander Margit, Vass Ilona.
Elköltözött: Köhler Mária.
Beteg: Kozma Magdolna.
Összesen: 57.
Hunyadi-utcai IV. leányosztály.
Osztálytanítónő: Gogl Mária.
Kitűnők: Brassányi Edith, Csákányi Mária, Dedovátz Gizella, Heffert Anna, Kállai Erzsébet, Ketting Klára, Kercselics Erzsébet Sipos Márta.
Jelesek-. Dokleja Anna, Gáspár Erzsébet, Gerencsér Gizella, Horváth Irma, Gáspár Mária, Kovács Ilona, Lóránt Róza, Pethő Mária, Szűcs Márta, Varga Jolán, Varga Ida, Váradi Mária, Vugrinecz Anna, Zsiska Aranka.
Jók: Benedek Kata, Berke Ilona, Ciboly Gizella, Horváth Erzsébet, Jegyűd Anna, Kocsis Mária, Láng Ilona, Lukács Kata, Magyar Júlia, Milei Mária, Parti Kata, Varga Kata, Vidovics Ilona, Poós Gizella.
Elégségesek: Bazsó Ilona, Berta Erzsébet, Császár Anna, Dolenec Magda, Gáspár Róza, Hetiinger Margit, Kovács Teréz, Lőrinc Teréz, Tóth Anna.
Elköltözött: Papp Katalin, Rózsa Lenke.
Összesen: 47.
Hunyadi-utcai V. leányosztály.
Osztálytanítónő : Ortutayné Lovas Laura.
Kitűnők-. Dömötör Mária, Klausz Kata.
Jelesek: Árok Anna, Benke Róza, Borbély Mária, Bujtor Róza, Horváth Róza, Horváth Mária, Kálovics Ilona, Mészáros Matild, Orbán Sarolta, Preiner Ilona, Szummer Jolán, Vida Ilona.
Jók: Csöndör Mária, Farkas Mária, Gálos Ella, Gyergyák Jolán, Halász Kata, KárloVits Mária, Kovács Anna, Kovács Mária, Lampéter Frida, Lakatos Éva, Mátyás Mária, Peti Ánna, Turkovits Erzsébet, Varga Júlia.
Elégségesek: Dávid Erzsébet, Forgács Borbála, ifj. Kovács Mária, Leiner Mária, Plánder Teréz, Vajda Ilona.
Elégtelen: Ziegler Jozefa.
Elköltözött: Ozvári Margit.
Összesen: 36.
30 —
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanítónő: özv. Kumperné Helbek Irén.
Kitűnők: Feiler Katalin, Hári Teréz, Illés Mária, Szabó Irma, Szakonyi Gizella, Tóth Irén.
Jelesek: Csanádi Anna, Joos Ilona, Mayer Mária, Pammer Ilona, Tóth Mária, Varga Ilona.
Jók: Andri Margit, Fleischner Ilona, Frühwirh Irma, Garzó Katalin, Gödri Mária, Gyuranecz Mária, Horváth Mária, Horváth Ilona, Huszár Róza, Király Mária, Kovács Katalin, Mátyás Mária, Németh Mária, Poszák Karolin, Pulay Mária, Zábó Erzsébet, Zeller Ilona.
Elégségesek: Riebner Regina, Stagl Margit, Szakonyi Mária, Vaspöri Mária.
Elköltözött: Huber Margit.
Felmentetett: Horváth Erzsébet.
Más iskolába ment: Szabó Sarolta, Kovács Katalin.
Összesen: 37.
Továbbképző (ált. ismétlő) iskola I—III. fiúosztály.
Osztálytanítók: Litvay Endre, Ortntay Gyula, Plander János, Szalay Dénes.
Baranyai Ferenc, Buday János, Büki Károly, Dominkó Károly, Gerócs György, Hanc István, Herceg István, Hermann László, Ifjovics György, Juhász József, Kertész Vendel, Kiss József, Knausz Jenő, Liesz Frigyes, Miilei Ferenc, Nováczky Imre, Orbán Nándor, Pető Imre, Rakoss Gyula, Ráchel Ferenc, Reithoffer Gyula, Sárecz Gyula, Scheiber Gyula, Soós László, Tamás Ferenc.
Más iskolába mentek át: Poszák Ferenc, Tófejü István, Vass József, Veinberger Ernő.
Beteg: Günsberger Mór.
Tanonciskolába mentek át: Baranyai Jenő, Gáspár János, Hoff-mann Imre, Horváth Nándor, Kovács Gyula, Kovács János, Kővári Flórián, Mészáros János, Párta János.
Összesen: 39.
Továbbképző- (ált. ism.) iskola I. leányosztály.
Osztálytanítónők: özv. Cavalloni Sándorné és Polesinszky Emiiné.
Bence Rozália, Benkő Rozália, Czindrich Rozália, Dombai Rozália, Dull Bella, Gyergyák Ilona, Hapsz Ilona, ifj. Horváth Erzsébet, id. Horváth Erzsébet, Horváth Mária, Jordán Anna, Klausz Erzsébet, Kollár Rozália, Korunics Apollónia, Kovács Katalin, Röszler Mária, Sánta Teréz, Sebestyén Rozália, Segesdi Matild, Szabó Gizella, Tolvai Erzsébet, Vellák Anna, Veisz Margit, Vidovics Verona.
Elköltözött: Pirbos Margit.
Tanonciskolába ment át: Döme Erzsébet.
Összesen: 26.
Továbbképző (ált. ism.) iskola II. leányosztály.
Osztálytanítónők: Wilde Istvánné és Gógl Mária.
Béri Mária, Büki Róza, Döbörhegyi Anna, Hári Juli^, Karakai Róza, Kálmán Etel, Kohn Gizella, Kovács Anna, Markotány Krisztina, Molnár Róza, Németh Mária, Péter Erzsébet, Pintér Mária, Pulai Róza, Szmodics Anna, Zsálek Margit, Zsebők Teréz, Vida Róza, Vukics Erzsébet, Jordán Mária, Bakó Ilona, Bakonyi Róza.
Elköltözött: Magyar Ilona.
Tanonciskolába mentek át: Riebner Kata, Stummer Mária.
Összesen: 25.
Továbbképző- (ált. ism.) iskola III. leányosztály.
Osztálytanítónők: Krampatits Józsefné és Ortutay Gyuláné.
Ács Rozália, Baranyai Mária, Bazsika Teréz, Csere Irén, Csik Zsófia, Erdélyi Gizella, Farkas Anna, Forintos Margit, Frühwirth Ilona, Gáspár Verona, Gerócs Margit. Golenkó Ilona, Gréczi Margit, Guzs-vinecz Erzsébet, Herskovics Mária, Horváth Ilona, Kálovics Erzsébet, Kóré Anna, id. Kovács Róza, ifj. Kovács Róza, Köves Rozália, Kukola Anna, Maurer Katalin, Riebner Katalin, Sárec Katalin, Szabó Erzsébet, Szloboda Erzsébet, Takács Mária, Valentin Anna, Varga Anna, Vass Anna, Vass Teréz, Vékási Erzsébet, Zábó Mária.
Tanonciskolába mentek át: Benke Mária, Tóth Mária.
Összesen: 36.
— 32 —
III. Igazgatói körzet.
Igazgató: Kovács Illés.
TANTESTÜLET.
1. Bertin Gizella, a Templom-téri iskola II. leányosztály tanitó-nője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 20.
2. Danitz Sándor, a Templom-téri iskola I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 13.
3. Dénes Gizella, a Templom-téri iskola I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 14.
4. Faludi Géza, a Templom-téri iskola II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 33.
5. Faludiné Meszarits Anna, a Templom-téri iskola IV. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 21.
6. Feix Margit, a Nagyrác-utcai iskola II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 6.
7. Gábossy Gizella, a Nagyrác-utcai iskola VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 15.
8. Girgásch Dezső, a Templom-téri iskola IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 30.
9. Grastyán István, a Templomtéri iskola V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 9.
10. Haba Rózsi, a Templom-téri iskola III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 16.
11. Juhász István, a Templom-téri iskola VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 22.
12. Kovács Illés, igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 22.
13. Kováts Miklós, a Nagyrác-utcai iskola II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 11.
14. Lehoczky Mária, a Nagyrác-utcai iskola V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 5.
15. Nuzsy Stefánia, a Nagyrác-utcai iskola III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 18.
16. Óvári József, a Kisrác-utcai iskola III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 26.
17. Szénás Ferenc, a Nagyrác-utcai iskola I. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 17.
18. Szépudvary László, a Templom-téri iskola III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 10.
Hitoktatók: Haba Mária és P„ Tóth Móric, róm. kath.
- 33 —
Templom-téri I. fiúosztály.
Osztálytanító: Danitz Sándor.
Kitűnők: Bagonyai Antal, Dénes József, Gárdonyi Tibor, Jankovics Antal, Kálovics Ferenc, Mátés József, Nováth István, Plander István, ifj. Polai Ferenc, Szabó István, Tomasics László, Varga József.
Jelesek: Gozdán József, Horváth Antal, Horváth Boldizsár, Horváth László, Kis László, Kunics Boldizsár, Lene József, Martinec Antal, Nagy Sándor, Miklesz Antal, Poszovec Vendel, Tiszai Ferenc, Tislér László, Török Ferenc.
Jók: Bolf György, Dolmányos Sándor, Göncsics József, Horváth Károly, ifj. Horváth László, Kovács József, Kunics György, Mulasics János Nagy György, Orsós Mihály, Plander György, Törő Ferenc,
Turzó György.
Elégségesek: id. Balog József, Bence József, Farkas Sándor, Gál Sándor, Gerócs Ferenc, Herjavec István, Kangyalics Antal, Kis Ferenc, Kovács Péter, Liplin József, Pahocsa Ferenc, Plander Károly, Peti József, Sárvári György, Tiszai János, Törő László.
Elégtelenek: Andri György, Anek Károly, ifj. Balog József, id. Horváth László, Mikéi Antal, Munkácsi György, Pahocsa György, id. Pólai Ferenc.
Nem osztályozhatók: Kele József, Orsós József.
Felmentve-. Baj Sándor.
Elköltözött: Marics Ferenc, Masznyák László, Passa Jenő, Sneff Károly.
Összesen: 70.
Templomtéri I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Dénes Gizella.
Kitűnők-. Bolf Katalin, Czigler Anna, Horváth Mária I., Kálovics Anna, Ötvös Mária, Papp Margit, Varga Júlia.
Jelesek-. Auer Anna, Bolf Mária, Gudlin Erzsi, Hajdú Mária, Horváth Katalin, Horváth Mária III., Lenkovics Mária, Liplin Erzsi, Mátés Katalin, Polai Erzsi, Szokol Mária.
Jók-. Andri Mária, Balog Júlia, Baranya Júlia, Biliege Erzsi, Csatlós Rozi, id., Hokman Júlia, ifj. Hokman Júlia, Horváth Mária II., Horváth Rozi, Hóbor Anna, Imrei Erzsi, Kálovics Erzsi, Kellermann Júlia, Kók Mária, Kunics Júlia, id. Marton Katalin, ifj. Marton Katalin, Mátés Rozi, Miilei Erzsi, Orsós Ilona, Ritecz Mária, Szukovics Mária, Tiszai Mária, Udvari Ilona, Vild Erzsi.
Elégségesek: Baj Katalin, Dani Mária, Gödinek Katalin, Kantó Júlia, Kovács Katalin, Magyar Júlia, Magyar Rozi, Premecz Juli, Szollár Mária.
Elégtelenek: Bécsi Mária, Farkas Anna, Jankovics Anna, Kálovics Mária, Kele Mária, Somogyvári Erzsi, Soós Juli, Varga Anna, Vinczek Erzsi, Vajda Mária.
Más iskolába ment: Bencze Mária.
Elköltözött: Orsós Anna.
Összesen: 64.
- 34 —
Nagyrác-utcai I. vegyesosztály.
Osztálytanító: Szénás Ferenc.
Kitűnők: Horváth Ferenc, Sneff Katalin.
Jelesek: Krisztián József, Kálovics Erzsébet.
Jók-. Baj Ferenc, Battyáni József, Dolmányos Antal, Góber Alajos László, Horváth György, Kálovics György, Mayer József, Radics György, Baj Ann , Bencik Erzsébet, Büki Anna, Csondor Júlia, Győré Mária, Miilei Katalin, Polai Magdolna Júlia.
Elégségesek: Bartal László, Dolmányos József, Godina József, Gudlin György, Gudlin József, Fülöp János, Haszon József, Herceg György József, Holl József, Husz János, Kálovics István, id. Kálovics Sándor, ifj. Kálovics Sándor, Kunics László, Mujzer László, Nagy Lajos, Neumayer László, Gödinek Júlia, Gudlin Mária, Holl Erzsébet, Kulcsár Erzsébet, Miháci Júlia, Mujzer Teréz, Polai Anna, Polai Mária, Poszo-vec Erzsébet Szmodics Mária, Szmodics Rozália, Tislér Mária, Varga Mária.
Elégtelenek: Ötvös József, Plander Vendel, Szabó (Hajdú) László, Szmodics László, Bence Mária, Busa Anna, Molnár Erzsébet, Véber Erzsébet.
Összesen: 57.
Templomtéri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Faludi Géza.
Kitűnők: Kisgergely Péter, Tiszai József.
Jelesek: Borbély György, Faics Tibor, Hajdú Ferenc, Hegedűs József, Imrei Ferenc, Jakabfi György, ifj. Kálovics László, id. Kálovics László, Polai József, Szerdahelyi György, Vadász György.
Jók: Balog János, Dávidovics János, Erdélyi József, Holl József, Horváth Ferenc I., Horváth Ferenc II., Horváth Ferenc III., Horváth Ferenc IV., Kovács József, Lajki János, Liplin György, Liplin László, Magyar János, Major György, Marton József, Mucer Ferenc, Nagy István, Orsós József, Polai Ferenc, Szabó István, Szalai József, Szever Lajos.
Elégségesek: Bolf József, Gál Ferenc, Gödinek József, Horváth Ferenc V., Horváth Jenő, Kiss József, Lervenc Ferenc.
Elégtelenek: Andri József, Szever József, Turi Vendel.
Más iskolába ment: Weisz Ferenc.
Összesen: 46.
Templom-téri II. leányosztály.
Osztály tanítónő: Bertin Gizella.
Kitűnők: Bagonyai Erzsébet, Fülöp Júlia, Herjavec Anna, Hokmann Katalin, Kálcsics Mária, Kiss Mária, Soós Rozália, Veszter Teréz.
Jelesek: Antal Júlia, Biliege Júlia, Gyergyák Erzsébet, ifj. Polai Júlia, Horváth Mariska, Jankovics Katalin, Kok Júlia, Kok Erzsébet, Kele Mária, Kuzsner Róza, Magyar Ilona, Miiéi Júlia, Szalai Ilona, Szerdahelyi Róza, Tóth Juliska, Varga Róza,
- 35 —
Jók: Dani Anna, Grác Katalin, Herjavec Margit, ifj. Kálovics Erzsébet, ids. Kálovics Erzsébet, Kok Anna, Kok Mária, Kristóf Anna, Polai Rozália, Simoncsics Erzsébet, Nagy Katalin.
Elégségesek: Horváth Júlia, Kállai Katalin, Kellermann Júlia, Liplin Katalin, Nagy Katalin, ids. Polai Júlia.
Elégtelenek: Dara Mária, Kunics Mária, Tenk Anna.
Összesen: 44.
Nagyrác-utcai II. fiúosztály.
Osztálytanító: Kováts Miklós.
Kitűnők: id. Bence Ferenc, ifj. Flumbort József.
Jelesek: Gudlin Sándor, Haszon László, Horváth István, Marton József, Mózsi György, Szabó (Hajdú) Ferenc, Szmodics Ferenc, Tislér Alajos, Tislér Károly, Unger József, Vajda Ferenc, Vajda Károly.
Jók: Ifj. Bencze Ferenc, Dervalics Ferenc, id. Flumbort József, Knausz József, Mátés Boldizsár, Mujzer József, Neumayer György, Steinitz Gyula.
Elégségesek: Bedenek József, Bregovics László, Husz József, Plander István, Sárdi József, Tischler László, Tóth József.
Elégtelenek: Ferk György, Lenkovics László, Szentes István.
Összesen: 32.
Nagyrác-utcai II. leányosztály.
Osztálytanítónő: Feix Margit.
Kitűnök: Erdélyi Teréz, Fülöp Mária, Knausz Júlia, Szerecz Aranka.
Jelesek: Godina Erzsébet, Gödinek Teréz, Gudlin Mária, Kiss Anna, Krisztián Júlia, Mátés Rozália, Mátés Teréz, Németh Anna, Pongrácz Teréz, Sneff Margit, Török Katalin, Vass Teréz.
Jók: Bekő Júlia, Borbély Mária, Farkas Erzsébet, Gerencsér Erzsébet, Gödinek Erzsébet, Gozdán Rozália, Gudlin Júlia, Kiss Mária, Műik Anna, Szmodics Mária, Vajda Apollónia.
Elégségesek: Budai Katalin, Godina Anna, Molnár Anna, Mujzer Anna, Rozsonics Ilona, Szollár Júlia, Timár Erzsébet, Török Anna, Vajda Mária:
Elégtelenek: Bolf Rozália, Godina Mária, Imrei Katalin, Neumayer Rozália, Tislér Júlia.
Beteg: Műik Katalin.
Összesen: 42.
Templomtéri III. fiúosztály.
Osztálytanító: Szépudvary László.
Kitűnők: Bali György, Kiss Ferenc, Stocker Ferenc.
Jelesek: Farkas József, Horváth János, Jámbor László, Nagy Alajos.
Jók: Balogh György I., Bécsi László, Dávidovics László, Dolmá-
— 36 —
nyos Ferenc, Hegedűs Ferenc, Kocsis Antal, Kovács Antal, Krisztián Ferenc, Mikó Imre, Milei László, Sganec János, Szerdahelyi László, Varga György, Véber László.
Elégségesek: Balogh György II., Bogár Ferenc, Dávid József, Dervalics István, Farkas Ferenc, Gyergyák Ferenc, Horváth Ferenc, Horváth József, Kiss József, Knausz József, Munkácsi Ferenc, Plander József, Sásvári Ferenc, Sneff György, Sneff Ferenc.
Elégtelenek: Dávidovics Ferenc, Gerócs József, Gödér Károly, Kuzma György, Nagy István, Németh Antal.
Betegsége miatt nem osztályozható: Hóbor József.
• Elköltözött: Kálovics József, Marics Sándor.
Összesen: 45.
Templom-téri III. leányosztály.
Osztály tanítónő: Haba Rózsi.
Kitűnők: Kuzma Teréz, Miilei Anna, Ötvös Erzse, Soós Teréz, Szilajka Erzse, Szabó Ilona, ifj. Kálovics Mária.
Jelesek: Bolf Júlia, Balog Anna, Krisztián Rozália, Rácz Anna, ifj. Sneff Kata, id. Sneff Kata.
Jók: Polai Mária, Gyergyák Anna, Horváth Anna, Horváth Mária, Herjávecz Mária, id. Kálovics Mária, Kunics Anna, Kunics Mária, Kunics Margit, id. Nagy Anna, Novath Irma, ifj. Plánder Mária, id. Plánder Mária, Soós Anna, Varga Erzse, Zigler Mária.
Elégségesek: Dani Anna, Farkas Júlia, Farkas Mária, Dávidovics Anna, Plánder Kata, Plánder Magda, Szokol Júlia, Kiss Mária, Kiss Tóth Mária, Munkácsi Júlia, Faics Anna, Bécsi Rozália.
Elégtelenek: Bogár Rozália, Kálovics Kata, Lajki Erzsébet, ifj. Nagy Anna, Sárec Mária.
Elköltözött: Tacsek Anna, Peti Júlia.
Kisrác-utcai III. fiúosztály.
Osztálytanító: Óvári József.
Kitűnők: Gödinek József, Németh János, Spingár István, Szmo-dics László.
Jelesek: Bagonyai László, Csanádi József, Fülöp Ferenc, Góber József, Horváth Ferenc, Neumayer László, Szerecz László
Jók: Baj Károly, Baj László, Benczik József, Gödinek Lajos, Gödinek Péter, Kovács József, Magasházi István, Milei László, Polai Ferenc, Szmodics Ferenc, Varga István.
Elégségesek: Dávidovics Ferenc, Fülöp Alajos, Kovács Lajos, Magyar Ferenc, Máté János, Neumayer József, Péntek Ferenc, Péntek József, Plander Vendel, Poszovecz László, Szarka János, Vajda Ferenc, Vajda József.
Elégtelenek: Paizs Ferenc, Szmodics Lajos.
Összesen: 36.
- 37 —
Nagyrác-utcai III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Nuzsy Stefánia.
Kitűnők: Borovics Erzsébet, Fender Ilona, Gudlin Erzsébet, Knausz Róza, Mihálecz Erzsébet.
Jelesek: Baticza Mária, Büki Erzsébet, Farkas Gizella, Kálovics Anna, Krisztián Mária, Nagy Mária, Sneff Erzsébet, Szmodics Ilona, Zdellár Margit.
Jók-. Baj Mária, Busa Anna, Dolmányos Róza, Dukai Mária, Farkas Erzsébet, ifj. Godina Mária, Gudlin Anna, Godina Júlia, Gödinek Katalin, Kálovics Mária, Ötvös Katalin, Pecsics Mária, Szmodics Júlia, Vajda Katalin, Vajda Teréz.
Elégségesek: Flumbort Erzsébet, id. Godina Mária, Gödinek Mária, Horváth Júlia, Rozsonics Teréz.
Összesen: 34.
Templomtéri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Girgasch Dezső.
Kitűnők: Csizmazia János, Sárdi Ferenc.
Jelesek: Bagonyai Ferenc, Baj István, Hegedűs László, Klicserics László, Kolonics Lajos, Lencz István, Lovró István, Vugrincsics György.
Jók: Ács Nándor, Andri László, Baj József, Balogh József, Bartol Károly, Bogdán György, Buncom József, Buncom Vendel, ifj. Farkas Ferenc, Györe Ferenc, Horváth József, Imrei László, Jugovics Lajos, Kulcsár György, Pataki Lajos, Poszovec János, Tóth Ántal.
Elégségesek: Andri Ferenc, Balogh László, Dani György, Dolmányos József, Hockmann János, Horváth György, Horváth László, Imrei György, Kovács János, Major József, Mihalec György, Milei György, Nagy József, Peti György, Polanec Boldizsár, Skernyák János, Skernyák József, Szmodics Károly, Szokol József, Turzó István, Vajda György.
Elégtelen : Id. Farkas Ferenc.
Nem osztályozható •. Vince János.
Magántanulók: Horváth Ferenc, Kálovics Ferenc, Samu József, Vugrincsics László.
Összesen: 54.
Templomtéri IV. vegyes osztály.
Osztálytanítónő: Faludi Gézáné.
Kitűnők: Doroghy Ilona, Erdélyi Mária, Herjávecz Júlia, Kovács Irén, Tenk Anna, Tislér Mariska, Ziegler Anna.
Jelesek: Bekő József, Büki Erzsébet, Herboly Krisztina, Horváth József, Kremzner Gáspár, Tislér Mária, Tóth Anna.
Jók: Baa Gizella, Bartal Mária, Csanádi Antal, Gudlin Katalin, Kálovics Erzsébet, Krisztián József, Lencz Ilona, Mártinec József, Mózsi Ferenc, Nagy Anna, Szmodics Anna, Tislér Katalin, Tislér Rozália,
— 38 —
Tiszai Erzsébet, Tiszai József, Török Anna, Varga Anna, Varga József, Zsiga János.
Elégségesek: Ánek Júlia, Bencze László, Biliege Erzsébet, Dolmányos József, Horváth Erzsébet, ifj. Horváth Katalin, id. Horváth Katalin, Jakabfi Anna, Jakopánecz József, Kellerinann Mária, Kunics Katalin, Nagy Rozália, ifj. Polai Mária, id. Polai Mária, Szokol Júlia.
Elégtelen: Mátés Katalin.
Elköltözött-. Sneff Júlia.
Betegsége miatt nem osztályozható Dávidovics Anna.
Összesen: 51.
Templomtéri V. fiúosztály.
Osztálytanító: Grastyán István.
Jelesek: Anek József, Entz László, Dani Antal, Dani Alajos, Farkas Antal, Gerencsér Lajos, Gödinek László, Hajdú István, Horváth Ferenc, Horváth József, Horváth Boldizsár, Kiss László, Ország József, Pahocsa József, Polai László, Simon József, Török György, Venczl István.
Jók: Baj Ferenc, Dervalics László, Kocsis Ferenc, Magas^ázi Sándor, Miilei József, Mujzer József, Plánder Ferenc, Szollár Ferenc, Tóth István.
Elégségesek-. Bolf János, Csóka József, Kálovics György, Kálovics László, Major Ferenc, Pati Ferenc, Vajda György, Vajda László, Varga József, Vinczek Antal.
Elköltözött-. Domonkos József.
Nem osztályozható: Peti Ferenc.
Magántanuló: Dolmányos József.
Összesen: 40.
Nagyrác-utcai V. leányosztály.
Osztálytanítónő: Lehoczky Mária.
Kitűnők: Bence Katalin, Mikó Rozália, Tóth Erzsébet, Spingár Margit, Véber Anna.
Jelesek: Imrei Anna, Imrei Erzsébet, Szokol Mária, Tislerics Rozália.
Jók: Berke Anna, Hajdú Erzsébet, Hajdú Katalin, Imrei Júlia, Kálovics Rozália, Kelemen Etelka, Ötvös Anna, Sganetz Teréz, Szollár Katalin, Tiszai Apollónia.
Elégségesek: Anek Anna, Anek Mária, Dara Anna, Flinger Júlia, Horvatics Mária, Horváth Rozália, Marton Katalin, Mihalecz Katalin, Muczer Anna, Nagy Mária, Niklesz Mária, Sneff Anna, Szokol Katalin, Vajda Katalin, Vugrincsics Erzsébet.
Nem osztályozható -. Anlauf Mária.
Elköltözött: Plander Mária.
Összesen: 35.
— 39 —
Templom-téri VI. fiúosztály.
Osztálytanító: Juhász István.
JelesekBaj József, Hóbor Károly, id. Horváth József, Jugovics Károly, Polai József, id. Vajda Antal.
Jók: Bagonyai György, Balog Boldizsár, Balog Sándor, Dara József, Dávidovics Ferenc, Dolmányos Antal, Godina József, Gödinek Lajos, Horváth Ferenc, ifj. Horváth József, Horváth György, Kálovics József, Kocsis József, Kulcsár József, Műik László, Németh László, Szokol Boldizsár, ifj. Vajda Antal, Varga Ferenc, Varga László.
Elégségesek: Borbély József, Fuksics József, Horváth László, Kis László, Neumaier János, Sájer István.
Összesen: 32.
Nagyrác-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanítónő: Gábossy Gizella.
Kitűnők-. Koszednár Mária, Tiszai Júlia, Török Katalin, Vajda Katalin.
Jelesek-. Flumbort Katalin, Kiss Erzsébet, Mátés Erzsébet, Muchárt Erzsébet, Nagy Erzsébet, Ötvös Erzsébet.
Jók: Auer Mária, Bolf Erzsébet, Baa Mária, Dávidovics Mária, Farkas Rozália, Fuksics Katalin, Jakopánecz Júlia, Kálovics Mária, Kelemen Mária, Kiss Rozália, Kristóf Katalin, Nagy Ilona, Nejmejer Anna, Poszovecz Júlia, Szmodics Anna, Szmodics Júlia, Tiszai Anna, Tislér Katalin, Varga Erzsébet, Vinczek Anna.
Elégségesek: Baj Teréz, Dani Katalin, Gozdán Júlia, Horváht Júlia, Hegedűs Júlia, Istéf Mária, Imrei Anna, Poszovecz Katalin, Szerdahelyi Júlia, Timár Júlia, Tislér Júlia.
Összesen: 41.
— 40 —
A továbbképző- (ált. ismétlő) iskola tanulói.
Továbbképző I. fiúosztály.
Tanították: Danitz Sándor, Faludi Géza.
Bartal Ferenc, Bencik György, Boros Gáspár, Csanádi György, ifj. Dávidovics Ferenc, id. Dávidovics Ferenc, Faics György, Furdán Ferenc, Gudlin György, Gudlin József, Hajdú József, Hoil György, Horváth Ferenc, Horváth László, Imrei Ferenc, Imrei György, Kálovics György, Kepe Kálmán, Krisztián Antal, Kuzma János, Kuzma József, Marton János, Marton József, Mihalec Boldizsár, Mihalec György, Műik István, Nagy Lajos, Peti Lajos, Sneff József, Strukla Ferenc, Szentes Lajos, Szokol Ferenc, Szokol György, Szmodics János, Tiszai Lajos, ifj. Varga György, Varga Mihály.
Más iskolába ment át: Gödinek József, Soós János, id. Varga György, Vild Zsigmond.
Összesen : 41.
Továbbképző II—III. fiúosztály.
Tanították: Kováts Miklós, Szénás Ferenc.
II. osztály.
Anek László, Andri Lajos, Borbély György, Bunczom Ferenc, Dávidovics György, Gerócs Antal, Godina László, Gudlin László, Gyergyák Gyula, Hegedűs István, Horváth Vendel, Imrei László, Jámbor Ferenc, Kálovics György, Kellermann Ferenc, Kocsis György, Kók József, Kunics László, Nagy Ferenc, Sárecz Károly, Sávoly István, Szokol László, Szokol Sándor, Tislér Antal, Tófejü József, Vajda György, Vajda József, Varga György, Varga István, Vugrincsics Ferenc.
III. osztály.
Dolmányos József, Hegedűs László, Horváth József, Horváth József, Kangyalics János, Kantó József, Knausz Károly, Kálovics József, Kálovics László, Major János, Neymayer József, Németh Ferenc, Nin-csics Péter, Szerdahelyi László, Szmodics László, Szokol István, Szokol György, Vajda György.
Kimaradt: Busa József II. o., Premecz György III o., Gozdán György III. o.
Összesen: 51.
— 41 —
Továbbképző ált. ismétlő I. leányosztály.
Tanították: Bertin Gizella és Dénes Gizella.
Bagonyai Júlia, Balogh Mária, Böjti Erzsi, Dolmányos Juli, Faics Kata, Faics Mária, Gerócs Anna, Godina Róza, Göncsics Anna, György Rozália, Horváth Júlia, Hunka Teréz, Kálovics Anna, Knausz Anna, Mátés Anna, Mátés Katalin, Parti Katalin, Polai Anna, ifj. Polai Mária, id. Polai Mária, Radics Mária, Rácz Katalin, Samu Rozália, Simon Éva, Sgánecz Rozália, Szmodics Mária, Turzó Júlia, Vajda Katalin, Zsupanics Katalin.
Kimaradt: Gerócs Mária.
Betegek: Bunczom Katalin, Molnár Katalin.
Elköltöztek: Simoncsics Erzsi, Szokol Mária, Szollár Rozi.
Meghalt: Dávidovics Mária.
Összesen: 36.
Továbbképző ált. ismétlő II. leányosztály.
Tanították; Feix Margit és Haba Rózsi.
Auer Júlia, Baj Anna, Baj Júlia, Balog Katalin, Bregovics Júlia, Dani Mária, Dolmányos Anna, Gödinek Júlia, Gödinek Mária, Gudlin Erzsébet, Gudlin Rozália, Hegedűs Rozália, Hóbor Katalin, Hoffer Rozália, Horváth Júlia, ifj. Horváth Mária, id. Horváth Mária, Istéf Júlia, ifj. Kiss Mária, id. Kiss Mária, Krisztián Júlia, Kunics Rozália, Kuzsner Rozália, Magasházi Mária, ifj. Magyar Mária, id. Magyar Mária, Marics Mária, Marton Júlia, Mátés Katalin, Mihalecz Anna, Mihalecz Júlia, Miilei Mária, Muchárt Júlia, Nagy Katalin, Nagy Mária, Nothnágel Anna, Ötvös Mária, Pávics Mária, Peti Franciska, Plánder Erzsébet, ifj. Plander Júlia, id. Plander Júlia, Polai Rozália, Sásvári Mária, Simoncsics Anna, Sneff Erzsébet, Stocker Júlia, Szabó Erzsébet, Szokol Anna, Szollár Katalin, Tiszai Anna, Vajda Júlia, Varga Júlia, Véber Ilona, Véber Katalin, Vörös Anna.
Felmentve: 1.
Elköltözött: 4.
Összesen: 56.
Továbbképző ált. ismétlő III. leányosztály.
Tanították: Faludi Gézáné, Nuzsy Stefánia és Óvári József.
Bagonyai Róza, Baj Róza, Benczik Erzsi, Bogdán Margit, Bolf Róza, Borbély Róza, Bunczom Mária, Dolmányos Anna, Dolmányos Júlia, Entz Júlia, Faics Júlia, Fekete Mária, Grácz Róza, Hajdú Teréz, Hokman Róza, Horváth Anna, Jankovics Júlia, Kele Anna, Kiss Anna, Knausz Júlia, Liplin Mária, Magyar Júlia, Major Anna, Martinecz Teréz, Mátés Mária, Mátés Róza, Pásztor Margit, Polai Mária, Polai Júlia, Skernyák Erzsi, Szilajka Katalin, Szmodics Anna, Tiszai Róza, Varga Mária.
Elköltözött: Gödér Mária.
Összesen : 35.
— 42 —
Elemi ismeretterjesztő tanfolyam.
Tanfolyamvezető : Kovács Illés áll. el. isk. igazgató.
I—II. osztály.
Osztályvezető: Szénás Ferenc áll. tanító.
Dolmányos Györgyné szül. Vajda Katalin, Nagy György, Bognár István, Dávidovics György, Kovács György, Törő László. Összesen: 6.
III—IV. osztály.
Osztályvezető: Juhász István áll. tanító.
Dolmányos György, Magyar Ferenc, Nagy József, Szollár György, Véber György, Anek Rozália, Bagonyai István, Dávidovics Antal, Flumbort József, Julák Ferenc, Krisztián József, Muczer Ferenc, Nagy László, Poszovecz György, Szentes János, Varga Károly. Összesen: 16.
- 43 —
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
Az 1929./30. tanévre a rendes beíratások úgy a mindennapi, mint a továbbképző (ált. ismétlő) iskolai tankötelesek részére június 28., julius 1-én és 2-án, a pótbeíratások pedig szeptember 2—3 és 4-én délelőtt 8-tól Vs 12-ig s délután 2—4 óráig lesznek. A tanulók szüleikkel, vagy felnőtt hozzátartozójuk kiséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Értesítő könyvecskéjüket; az I. osztályba iratkozó kezdők pedig születési idejükről kiállított Tanúsítványt, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beírás céljaira ingyen fog kiállítani.
Beíratási díj ............... 068 P
Évvégi nyomtatott értesítőre ... ... 0\'50 „
Kötelező oktató filmre ......... 192 „ (8 előadás)
Padlóolajozásra............... 0"50 „
Eötvös-alapra ............ ... O\'IO „
összesen 370 P fizetendő. Az igazolt szegények minden fizetés alól felmentetnek.
Javító vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt 8 órakor tartatnak.
Veni Sancte szeptember 5-én lesz. A rendes tanítások szeptember 6-án kezdődnek.
Figyelmeztetnek a szülők, hogy szeptember előtt gyermekeik részére semmiféle könyvet, tanszert előre be ne szerezzenek. Szeptemberben az igazgatók az 1929./30. tanévben használandó tankönyvek jegyzékét a szülőknek rendelkezésére fogják bocsátani.