Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.74 MB
2018-04-27 14:53:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
230
923
Rövid leírás | Teljes leírás (98.15 KB)

A nagykanizsai
állami elemi iskola
3 igazgatósági körzetének
értesítője
az 1900-1901-ik iskolai évről
II. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatóságok.
Nagy-kanizsa, 1901.
Fischel Fülöp könyvnyomdája


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\'M |
A NAGYKANIZSAI
71 ÁLLAMI ELEMI ISKOLA
3 IGAZGATÓSÁGI KERÜLETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
y
1900—1901-IK ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM.
ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: A KERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK.
NAGY-KANIZSA, 1901.
FISCHEL FÜLÖP KÖNYV NYOMDÁJA.
Ifi 01 NAGYKANIZSA ghory György ML&yöm K -i
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMI ELEMI ISKOLA
3 IGAZGATÓSÁGI KERÜLETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
1900—1901-IK ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM.
ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: A KERÜLETI IGAZGATÓK.
NAGY-KANIZSA, 1901.
FISCHEL FÜLÖP KÖNYV NYOMDÁJA.
<f~ 4 Hí-
1
Az 1900—1901-iki iskolai év lefolyása
Altalános vonások. A lefolyt iskolai évvel intézetünknek, mint állami jellegű iskolának, második éve zárult be.
Az iskolai év megkezdése. A három tanítótestület augusztus 9-én tartotta első együttes értekezletét, melyen a beiratá-soknak gyorsabb és könnyebb eszközölhetése céljából abban állapodott meg, hogy a régi eljárástól eltérően, külön tanteremben Írassanak be a fiuk is, meg a leányok is.
Szeptember i—9-ig a beiratások folytak. Szeptember 9-én reggel 8 órakor a Szent-Ferenczrendüek templomában ünne-pies istenitisztelettel történt az iskolai év megnyitása. Szeptember 10-én megkezdődtek a rendes előadások.
Az előadások e naptól kezdve, a gyermekek között járványos jelleggel uralkodott vörös himlő, — kanyaró — miatti hosszabb szünettől eltekintve, az iskolai év végéig zavartalanul folytak.
Az I. és II. igazgatósági kerület igazgatóinak szeptember 11 -én tartott osztályrendezési értekezletén kitűnt, hogy a II. és III. fiu-osztályok túlzsúfoltak s a tanulók a rendelkezésre álló tantermekben a tanitás-ügy nagy hátránya nélkül el nem helyezhetők.
Ebből kifolyólag szükségessé vált egy uj II. és III. fiúosztálynak azonnali felállítása és azoknak berendezése. De mivel az uj osztályoknak felállításához szükséges tanhelyiségekkel nem rendelkeztünk, az igazgatóság jelentést tett azonnal a gondnokságnak, ez pedig haladéktalanul megkereste a tek. városi tanácsot, hogy két tanteremről gondoskodni szíveskedjék.
Mivel azonban a tek. városi tanácsnak szorgos utánjárás dacára sem sikerült alkalmas tanhelyiséget találnia: az igazgatóság javaslatára tek. dr. Bentzik Ferencz gondnoksági el-
1*
4
nök nr szíves közbenjöttével a középpontban levő tanitótestü-leti- és igazgatósági iroda helyiségei rendeztettek be ideiglenes tantermekül.
A bebútorozás és felszerelés követelményeinek azonban csak régi, kiselejtezett bútorok és taneszközök behelyezésével lehetett némileg eleget tenni.
Az újonnan szervezett osztályok egyikét — az uj párh. III. fiúosztályt — Kováts Miklós tanító kapta meg ; ki mivel az addig osztályt nem vezetett I. kerületi igazgató is elfoglalt egy osztályt — osztály nélkül volt.
A másik uj osztályhoz — párh. II. fiu-osztály — a tek. Gondnokság Reiner Mária tanítónőt helyezte át a III. igazgatósági kerületből; a magas minisztérium által állandó helyettesi minőségben osztályvezetéssel megbízott Bartos Irén tanítónőt pedig a III. igazgatósági kerületbe helyezte ki.
Hogy a két uj osztály szervezése alkalmával fölhasznált tanitótestületi váróterem és igazgatói iroda mielőbb visszaadassanak tulajdonképpeni céljoknak: a gondnokság ez iskolai év zárta előtt újból megkereste a tek. városi tanácsot, hogy mivel e helyiségek tantermekül ugy sem igen alkalmasak — a legközelebbi iskolai év megkezdése előtt két osztály számára megfelelő helyiségekről gondoskodni szíveskedjék.
A növendékek egészségi viszony...