Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.08 MB
2018-02-19 09:56:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
105
561
Rövid leírás | Teljes leírás (114.97 KB)

A nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium évkönyve
az 1939-40. iskolai évről
Közzéteszi: az igazgatóság
Nagykanizsa, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Sugár-út 11.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET.
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi:
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1940.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 11.
M-I-
DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET.
A NAGYKANIZSAI NOTRE DAME LEÁNYGIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL.
Közzéteszi:
AZ IGAZGATÓSÁG.
NAGYKANIZSA, 1940.
o
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, SUGÁR-ÚT 11.
HALI3 IST VÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 7 7 __
NAGYKANIZSA
Felelős kiadó: Kabo. I. Petra lBai0ata.
Kózgazdaeigl rt. Nagykanl»a nyomdá). A nyomdáért felel: Zalai Kárely.
3
vitéz nagybányai Horthy Miklós.
Roppant távlatokból emelkedett ki az alakja. A rónák vidékéről, az alföldi nagy síkságból, hol a szeme hozzászokott ahhoz, hogy mindig a nagy távlatokba nézzen.
Aztán ragyogón, fiatalon, fejedelmi aggastyán hajlott árnyékáéban haladt egy darabnyi uton. És a nagy, világősz öreg hatalom, nem sejtve milyen rendeltetésből, önkéntesen átadja neki sok titkát az uralkodásnak s ő átveszi, elfátyolozott sorsára öntudatlanul készülőn.
Most a népek csatája következett és a rónák népének fiából a tengerek legendás hőse lett. Mikor ütött a végzet órája, a tengere^ hősének el kellett hagyni az Árpádok kékvizü déli örökét s az ősi dicsőségből és gazdagságból semmi sem maradt, csak por és hamu.
Zűrzavar és tanácstalanság közepette ült össze a nemzetgyűlés 1920. március 1-én, hogy megválassza az államfőt, akinek homlokán (Világit a nemzet méltósága, aki nemcsak ember, de szimbólum is és jelképezi azt az erkölcsi erőt, mely az emberek laza tömegét nemzetté avatja.
Itt Prohászka Ottokár tolmácsolta a nemzet kívánságát : A kor-mánytalanság, az anarchia időszaka után — jelentette ki Fehérvár lánglelkii püspöke — olyan ember kell az ország élére, amilyen Hunyadi János volt. Olyan emberre van szükség, aki a fizikai hatalmat egy másik erkölcsi hatalommal, saját lelkének erkölcsi hatalmával támogatja. Az alkotmányosságot meg kell tartani és legyen ez az alkotmányosság keresztény és nemzeti tartalommal átitatva. A püspök szavai a lelkek mélyéig hatottak s a nemzetgyűlés tagjai, felelősségük teljes tudatában, nagybányai Horthy Miklóst választották meg Magyarország kormányzójává.
Azóta husz esztendő telt el, s mindnyájan tanúi vagyunk ann,ak, hogy Horthy Miklós bölcseségéből egy vigasztalan rommező hogyan változik át európai állammá. Miként Muhi és Mohács után, Szent István birodalmának mesés regeneráló ereje ezúttal is győzedelmeskedett, mert a kormányzó megmásíthatatlan akarattal vezette vissza a nemzetet a boldogulás útjára.
Helyreállította a keresztény erkölcs uralmát. Szeretettel, türelemmel, megértéssel és igazságosan gyakorolja a főhatalmat. Egy-
4
formán gátat vet mindenféle túlzásnak, a pártszenvedély elfajulásának, az osztályharcra való uszitásnak és a termelést megbénitó izgatásoknak. őrködik a közélet tisztasága felett. A magyar nép erényeire építette fel a nemzet jövőjét s mindén igyekezetével elősegítette a magyar kultura tökéletesedését és szellemi életünk minden mételyező hatástól való megtisztítását.
De nemcsak uj életet, hanem uj határokat is teremtett, amelyek egy helyütt már összeesnek Magyarország régi határaival.
Kétségtelen, hogy a kormányzó ma az a központi erő, amely egyensúlyban tartja a magyar életet. A torzsalkodó osztályokat és pártokat az ő tekintélye fűzi nemzeti egységbe. A dolgozó polgár benne látja a rend és biztonság legfőbb őrét. A hadsereg minden katonája az ő személyéhez ragaszkodik mindhalálig. Benne a hitetlen nek is kénytelenek hinni, az állhatatlanok is kénytelenek megállapodni. Nélküle a magyar tömegek sem a jelent, sem a jövőt nem tudják elképzelni.
5
Dr. Czapik Gyula
veszprémi püspök.
Dr. Tóth Tihamér, a magyar katolicizmus büszkesége, alig két hónapig volt egyházmegyénk teljhatalmú főpásztora. »THUS AR-DENS IN IGNE« ez volt az ő jelszava, fis a jelszóból valóság Jetit.> A\' Itüzredöbott tömjénszem utolsót lobbant és illatos füstje felszállt az ég felé...
Hangja elnémult örökké, nem csendül fel többé székesegyházunk márvány szószékén és nem szólal meg a rádió hullámain keresztül, hogy vigaszt és bátorítást vigyen a magyar szivekbe...
A Szentlélek Tóth Tihamér utódává Dr. Czapik Gyula, pápai prelátus, nagyváradi kanonokot választotta. Az uj püspök papi pályáját az ősi .csanádi egyházmegyében kezdte, hol a magyarok krisz-lusküldötte nemzetnevelője, Szt. Gellért, volt az első püspök. Akinek, mielőtt nagy népnevelő munkáját megkezdte volna, a magyar kereszténység reménységén, az Árpádház liliomos hajtásán kellett bebizonyítania elhivatottságát.
Mintha a Gondviselő Kegyelmes Atyánknak is a Szt. Gellért nyomdokain való haladás útját jelölte volna ki. Fiatal korában Magyarország Kormányzójának családjában volt nevelő, utána egy kis ideig teológiai tanár, majd megkezdte a magyar katolikusok nevelését a nemzetnevelő sajtó utján. Lapszerkesztő és újságíró lettj akinek neve örökre elválaszthatatlan marad a magyar katolikus sajtór tól. Már ifjú fejjel magyar és német nyelvű napilapot szerkesztet^ Temesvárott. Pestre kerülvén, a saját emberségéből és szegénységéből megteremti az Egyházi Lapokat, a magyar katolikus papság egyedüli élénk" és gyakorlatiasságtól feszülő folyóiratát. Hosszú ideig ő a felelős szerkesztője a Magyar Kulturának s még hosszabb ideig, a püspöki kinevezés napjáig, a legátütőbb sikerű magyar hetilap* nak. Innen a szerkesztői székből szólította őt Szentjséges Atyánk bizalma a Rozgonyi és Boriszló Péterek, Biró Mártonok és Ranolder\' Jánosok püspökségének örökébe. Veszprém főpásztorainak sorában ragyogó nevek voltak : diplomaták, hadvezérek, irók, tudósok és szentéletü apostolok, ugyancsak kemény férfiak és az Egyházra és Hazára áldásthozók. Uj Főpásztorunk ezt a jelmondatot választotta müködiésének vezérfonalául: »Cordi Jesu corda omnium« Jézus
6
Szivének mindenki szivét! Olyan vezérlő gondolat ez, amely eleve biztositja főpásztori működésének áldást hozó voltát; hisz a sikert az Ur maga hangsúlyozta ismeretes Ígéreteinek egyikében.
Püspöki címerének jelszavául jelentőségteljesebbet álig választhatott volna ebben a pártütő világban, melyben a szivek oly messze eltávolodtak az Üdvözítő Szent Szivétől vágyak, tervek és életprog-rammok tekintetében.
Mi pedig örülünk annak, hogy Püspök Atyánkkal együtt egyforma életprogramm megvalósításán fáradozhatunk., hiszen a mi intéí-zetünk is Jézus Szentséges Szivének oltalma alatt áll és növendéke-inket az (5~Szentséges Szivének számára gondozzuk és neveljük.
SZIGETHY ÁRPÁDNÉ szül SZAKONYI SAROLTA
t \'940. február 27.
7
Szigethy Árpádné szül. Szakonyi Sarolta.
f 1940. február 27.
Szakonyi Sarolta az intézet megalakulásának második évében, 1932. szeptemberében kezdte meg tanári működését. A fiatal történelem—földrajz szakos tanárt kiváló adottságai szinte predesztinálták a pedagógiai pályára. Nemcsak tárgyai iránti szeretet hatotta át és serkentette állandó önképzésre, hanem lelkesült minden szépért és kulturális értékért, melyekben az emberiség közkincsét látta. Csak az elmúlt nyáron voltunk tanúi annak, milyen csillogó szemmel, szomjas lélekkel gyönyörködött Róma és Firenze remekeiben, mint aki legszebb vágyainak megvalósulását élvezi. Amidőn azonban nagyrabecsülte és lelkébe fogadta más nemzetek kultürjavait, ugyanakkor valami kedves és meggyőződésteli szeretettel csüngött mindazon, ami magyar. Szerette hazája földjét, történetét, népet, szellemi és művészi alkotásait. Vágyó és bizó lélekkel várta és üdvözölte az eseményeket, amelyek jobb jövőt, magyar feltámadást Ígértek. Odaadó és áldozatkész nemzeti érzését nem volt nehéz növendékei lelkében is meggyökereztetnie. Egyéni tulajdonságai, tanítványaival való bánnitudása, igazi jóakaró, higgadt és igazságos szeretete hamar megtalálta az utat azok szivéhez és termékennyé tette lelkük talaját saját eszményei befogadására. Igazlelkü, istenfélő, hazát szerető, kötelességtudó uri magyar nőket akart nevelni és ehhez,a saját személyében adta a legvonzóbb példát. Életfelfogása emelkedett világnézeten, bensőséges hiten, Istenbe gyökerező vallásosságon alapult, ezért volt oly kiegyensúlyozott és megnyerő egész egyénisége. De nemcsak életével tanított, hanem halálával is. Mint a mult év óta Szigethy Árpád főhadnagy neje, boldog örömmel ké-szült az édesanyai hivatásra. Amikor megértette, hogy az életének áldozatába kerülhet, öntudatosan, nagy lélekkel ajánlotta fel azt gyermekéért. Sokat szenvedett mig elgyötört, legyengült teste egy hónapi kinos küzdelem után felmondta a harcot és elpihent a halál nyugalmában. Lelkét átadta Istennek, életét gyermekének, kedves, szép egyéniségének emléke pedig itt él közöttünk, kartársainak és növendékeinek szivében.
R. I. P.
Iskolánk múltja.
Nagykanizsa társadalma a felsőbb leánynevelés évtizedes hiányait pótolandó, 1931. évben dr. Krátky István elnöksége alatt megalakította a Nagykanizsai Iskolaegyesuletet, ennek .céljául jelölve egy leányközépiskola létesítését. Az egyesület Klebelsberg Kunó engedélyével még ez évben megnyitotta a Nagykanizsai Egyesületi Leányliceum I. és V. osztályát. Az iskola helyisegei a mai piarista kápolna helyén állott földszintes épületben voltak, első igazgatója és 3 éven át bölcs vezetője : Magas Mihály kegyesréndi reálgimná-ziumi igazgató volt. Az intézet létszáma : 53 növendék.
Az 1932—33. évben megnyílt a II és VI. osztály; az iskola átkerült a Rozgonyi-utcai elemi isk. emeletére.
Az 1933—34. iskolai évben megnyílt a III. és VII. osztály. Ugyanekkor az intézet beköltözött mai otthonába, az akkor megszűnt áll. Fémipari Szakiskola épületébe, melyet megfelelő átalakításokkal a város az iskola céljaira alkalmassá tett.
Az 1934—35. iskolai évben az Iskolaegyesület az iskolát a a »Notre Dame Leányliceum« címet kapta meg. Ebben az évben tartotta az intézet az első érettségi vizsgálatot és fejlődött ki nyolc osztályú teljes líceummá.
Az 1935—36. iskolai évben az intézel az újonnan megszervezett szombathelyi tankerület fennhatósága alá került. Tanker. kir. főigazgató dr. Liber Béla. helyettese dr! Balogh Ányos tanügyi tanácsos.
A katolikus iskolák autonómiájának életbelépésével 1936. év március havában a Kat. Középiskolai Főhatóság intézetünket a mindenkori piarista főigazgató alá rendelte a VKM. felügyelete alatt. Első kat. főigazgatója dr. Jászai Rezső, tanügyi főtanácsos.
1938. januárjában a K. "K. F. az ország katolikus középiskoláit 3 tankerületbe osztotta és a dunántúli tankerület élére Berkes Ottó premontrei kanonokot nevezte ki.
Az 1935/36-ik iskolai évben intézetünk 1. osztályában megkezdtük a leányliceum fokozatos átalakítását leánygimnáziummá. A folyó tanévben már az V. osztályban is a leánygimnáziumi tanterv szerint tanítottunk.
Iskolánk eddigi főigazgatói:
Mátrai Budolf (1931—1935) ; Kemenes Illés (ideiglenesen, az 1931—35. tanév második felében) ; dr. Balassa Brúnó (1935. szept.— okt. 15.) ; dr. Liber Béla (1935. okt 15.—).
Kat középisk. Főigazgató : dr. Jászai Rezső (1936. márc.—1938. jul. 6.), Berkes Ottó (1938. jul. 6~).
Iskolánk eddigi igazgatói:
Magas Mihály kegyesrendi reálginin. igazgató (1931/32—33/34), Kerkay József dr. kegyesrendi tanár (1934/35—1935/36), Kabos M. Petra, a Notre Dame Rend tagja (1936.—).
Iskolai hatóságok.
Az intézet fenntartója : Notre Dame női kanonok- és tanitórend.
Rendfőnök : Mahl M. Auguszta.
Az iskola a K. K. F. igazgatósága alatt áll, melynek elnöke : Serédi Jusztinián, biboros hercegprímás, esztergomi érsek.
Hitoktatási püspöki biztos : Csóthi Géza pápai prelátus, mura-kereszturi apátplébános.
Dunántul kerületi katolikus középiskolai főigazgató : Berkes Ottó premontrei kanonok.
Az állami felügyeletet gyakorolja : dr. Hóman Bálint, m kir vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Tankerületi kir. főigazgató : dr. Liber Béla.
Tanári testület
A tanári testület névjegyzéke és munkaköre.
Sorszám Tanár neve Képesítése és alkalmazásának minősége Szolgálati éve Mely tárgyakat, mely osztályokban és heti hány órában tanított Heti óraszáma Jegyzet
összesen az intézetnél
1 Kabos M. Petra magyar—történelem megbízott igazgató 15 6 Történelem VI.4, VIII.3 Magyar VII.3 10 A tanári és ifjúsági könyvtár őre.
2 3 dr. Barlay Magda történelem- földrajz segélydíjas tanár 1/2 1/2 Történelem III.3, IV.3, V.3 Földrajz I.3, II.4, III.2, VIII.2 20 A történelmi és földrajzi szertár őre.
Biztos M. Margit mennyiségtan, term. tud. szakcsoport rendes tanár 35 7 Mennyiségtan I.4, II.5, III.3, IV.3 15 III. osztály főnöke Az internátus igazgatónője. Tan díjkezelő.
4 Gesmay M. Carmela latin-magyar rendes tanár 6 3 Magyar III.4, IV.3, VI.4 Latin IV.4, VI.3 Filozofia VII.2, 20 A IV. osztály főnöke
5 Görgényl Gertrúd rajz segélydíjas tanár 1 1 Rajz I.s, II.2, III.2, IV.2, VLi Szépírás I.«. Műv.-tört. VI.2, VII.2, VIII.2. Kézimunka III.2, IV.2; of. óra I.i. 21 Jegyző. A rajzszertár őre A műv. rajz vezetője
6 Gyánti Erzsébet latin—történelem—földraj z állami rendes tanár 10V2 4 Latin III.4, V.5, VII.3, VIII.3 Történelem VII.3 Pedagógia VIII.2 20 V. osztály főnöke A diákkaptár vezetője
7 Havas Ilona magyar—német helyettes tanár 9 9 Magyar 1.5, II.5. V.3, VIII.4 Német II.4 21 A II. osztály főnöke. Az önképzőkör vezetője
8 Kugler Sándorné Kovács Györgyi menny.-tan—fizika helyettes tanár 9 9 Menny.-tan V.3, VI.3, VII.3, VIII.3 Fizika III.2, VII.3, VIII.4 21 A VI. osztály főnöke. Igazgató-helyettes. Fizikai gyakorlatok vezetője. Fizikai szertár őre
9 Miitényi Györgyi némot—francia helyettes tanár 3 3 Német IV.», VI.4, VII.3 Francia VI.4, VII.3, VIII.3 20 A VII. o. főnöke. A leánycserkészet vezetője
10 Perjés Istvánné Hámori Vilma természetrajz—kémia helyettes tanár 8 8 Term.-rajz I.2, II.2, V.5, VI.VII.2 Kémia IV.3 Egészségtan IV. i, VII.2 20 A természetrajzi szertár őre
11 Pollich Mária német—francia segélydijas tanár 21/2 21/2 Német 1.4, III.3, V.4, VIII.3 Francia V.4 18 A VIII. oszt. főnöke A francia társalgás vezetője Az ifj. vöröskereszt vezetője.
12 Radó Edit ilse torna segélydijas tanár 2 2 Torna 1.3, II.s, HL3, IV.3, V.3, VI.2, VII.2, VIII.2 21 A tornaszertár őre. A sportkör vezetője
13 Dr. Tersztenyák László hittan mb. hittanár 4 4 Hittan I.2, II.2, III.2, IV.2, V.2, VI.2, VII.2, VIII.2 16 Ifj. hitszónok. A Mária-kongregáció és Jézus Szíve Szövetség vezetője
14 Einwag M. Annuntiata kézimunka óraadó tanár 3 1 Kézimunka I.2, II2, 4
15 Ivancsits Mária gyorsírás óraadó tanár 5 5 Gyorsírás IV.2 2
16 Witzenetz Jolán ének óraadó tanár 3 3 Ének I.2, II.2, m.i, IV.i 6 Az énekkar vezetője

12
a) A rendkívüli tárgyak tanárai:
Gesmay M. Carmela és Gyánti Erzsébet, a latin nyelv tanárai. Havas Ilona, a német társalgás vezetője. Pollich Mária, a francia társalgás vezetője. Görgényi Gertrúd, a művészi rajz tanára. Kugler Sándorné, a fizikai gyakorlatok vezetője.
b) A nem kat. vallású tanulók hitoktatói:
Kádár Lajos, ref. lelkész, ref. hitoktató.
Horváth Olivér, ág. h. ev. lelkész, ág. h. ev. hitoktató.
Winkler Ernő dr., főrabbi, izr. hitoktató.
Dr. Winkler Ernőné Munkácsi Noémi, izr. hitoktató.
c) Iskolaorvos: Morandini Kornélné dr. Fodor Erzsébet.
A tanárok társadalmi tevékenysége.
Havas Ilona, Miltényi Györgyi a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja.
Miltényi Györgyi a Néprajzi Társaság tagja, Havas Ilona a Néprajzi Társaság pártoló tagja.
Tersztenyák László, a hittudományok doktora, a Szt. Ilona leányklub egyházi tanácsadója, a Szt. Ferenc harmadrend központi választmányi tagja, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör meghívott tagja ; »Emlékezés XI. Pius pápára* cimen előadást tartott a rádióban, irt a Zalai Közlönyben, lelkipásztori teendőket végzett a felsővárosi templomban és a kórházkápolnában.
Kugler Sándorné, Havas Ilona a MANSz tagjai.
Kugler Sándorné a Terrr. Tud. Társulat tagja.
Iskolánk eddigi tanárai:
Derényi Mária dr., Gottesmann Jolán dr., Fölnagy Mária, Frey Gabriella, dr. Székács Sándorné szül. Kiss Magda, Putnoky Sára, Ferkay Lóránlné szül. Kellessy Jolán, dr. Billera Zollánné szül. CHik Stefánia, Szigethy Árpádné szül. Szakonyi Sarolta helyettes tanárok, Gadányi Miksa, Flittner Rózsi, Kolla János, Barta István, Kiss Béla, Santora Mihály, Széli János, Mészáros Béla, Kajmló József dr., Lem gyei János, Ujfalussy Erzsébet, Erdőissy Bózsi, Kerezsy Géza, Gruj-ber József, Szabó M. Melánia óraadó tanárok.
13
Iskolánk az 1939/40. iskolai évben.
1. Az iskolai munka menete. Alakuló értekezletünket szeptember 4-én tartottuk. 4-én és 5-én voltak a javító, különbözeti és magánvizsgálatok. 6-án és 7-én a pötló beiratásokat végeztük. Az iskolai évet 8-án szentmisével, Veni Sancleval és évnyitó ünnepéllyel kezdtük meg, majd elvonulás és tisztelgés következett az országzászló előtt. 9-én a fegyelmi szabályok kihirdetése után megkezdődött a rendes előadás, amely a hivatalos szünetek és a februári 5 napos szénszünet leszámításával juniu\'s 14-ig folyt. Az összefoglalásokat a VIII. osztályban május hó .9—-14-ig, az I—VII. osztályban pedig junius 14-től 20-ig tartottuk meg. Az évvégi magánvizsgálatok junius 3-án, 4-én és 5-én voltak. Az iskolai évet junius 25-én fejeztük be Te Deummal és évzáró ünnepéllyel.
2. Változások a tanári karban. A mult iskolai év végén Kiss Magda (jelenleg dr. Székács Sándorné) és Putnoky Sára helyettes tanárok, valamint Grujber József piarista és Szabó M. Melánia óraadó tanárok megváltak az intézettől. A jelen iskolai évre a Rend 2 uj tanárt alkalmazott: Clsik Stefánia és Görgényi Gertrudot. Mint; rendi tagok Gesmay M. Carmela és Einvág M. Annunciáta léptek a tantestületbe. Évközben ujabb változások történtek. Csík Stefánia karácsonykor férjhez ment dr. Bittera Zoltánhoz, hogy a tanári pályát felcserélje a hitves és háziasszony munkakörével. Helyét Pollich Mária foglalta el. Február 27-én pedig az élet és halál Ura elszólította körünkből Szigethy Árpádhét, akinek utódja dr. Barlay Magdolna lett.
3. Iskolai látogatások. Dr. Czapik Gyula megyéspüspök nov. 5-én megtekintette intézetünket. Január 19., ~20. és 25-én Berkes Ottó kat. középiskolai főigazgató, április 3., 4. és 5-én dr. Liber Béla tanker. kir. főigazgató végezte hivatalos látogatását.
4. Valláserkölcsi és hazafias nevelés. Korunk a tudásnak ós technikai előhaladásnak soha nem sejtett \'fokára jutott el éífj mégis, ha megkérdeznők, hogy boldog-e, a válasz aligha volna kedvező. Tudás, tehetség, kulturális előhaladás biztosi thai ja-e az egyén és nemzetek előhaladását ? Volt idő, amikor sokan hitték, hogy igen, ma már azonban mind alázatosabban valljuk, hogy mindez nem elég. Olyan világnézetre van szükségünk, amely harmonikus egészbe foglalja ismereteinket ós megtanít arra, hogy azokat a magunk és embertársaink érdekében fel tudjuk használni. Hogyan jutunk el erre az egyént és közösséget egyformán éltető, segítő, szerencsés világnézetre ? Keresnünk kell a Teremtő szándékait, aki az emberi szivet a boldogság olthatatlan szomjával hozta létre, meg kell ismernünk akaratát, amely életcélunk törvényeit megszabta, meg kell hódolnunk végzései előtt, amelyek akkor is üdvösek reánk nézve,
14
ha fájdalmat okoznak. Hinnünk kell abban, hogy Ö szerető jó Atyánk, aki, ha nehéz utakon is, \'de kézenfogva vezeti övéit. A gyermek hitével, szeretetével és bizalmával ragaszkodni Istenhez az élet minden körülményeiben és tenni azt, amit tőlünk kiván, — ez adja meg a lélek békéjét, ez biztositja a közösség harmóniáját, ez vezet az örök boldogsághoz. Erre a lelkületre igyekeztünk növendékeinket ránevelni, ezért nagy gondot fordítottunk vallásos világnézetük kialakítására. Az Oltáriszentség meghitt közelsége segített munkánkban, hisz az ártatlan gyermekszivek vonzódnak a tabernákulumban rejtőző Üdvözítőhöz. Napközben is többször betértek oda egy-egy rövid imára, többen még a téli hónapokban is megjelentek a szentr misén és az áldoztatáshoz hivó csengetés sohasem szólt hiába. Az őszi és tavaszi időben valamennyien részLvetlek mindennap a szentmisén és a közös négyszeri szenlgyónáson és áldozáson kivül az ünnepeken és első pénteken, sokan hetenkint, egyesek naponta járultak a szentáldozáshoz. A Szűz Anya iránti áhítatuk növelésére októberben és május havában az intézet kápolnájában litániák voltak, Húsvétkor és Űrnapján résztvettünk a körmeneten, a nagyböjt elején pedig 3 napos lelkigyakorlatot tartottunk. A lelkigyakorlatok vezetőjének, Márkus Sándor lazarista főt. urnák ez utón is köszönet-tünket fejezzük ki a lélekből és szeretetből fakadó tanításaiért, amelyek megmutatták növendékeinknek azt az utat, amelyen haladniok kell. A Diákmiséket Grujber József piarista tanár mondotta, akinek szívességéért ezúton is köszönetet mondunk.
A vallásos világnézet megszilárdításán kívül nagy gondot fordítottunk növendékeink hazafias érzületének ápolására is. Történelmi időket élünk és már kis növendékeink is megérzik, hogy a nemzetek közt folyó nagy küzdelmek a mi sorsunkra is döntő jelentőségűek lehetnek. Megértik ,hogy a "hősies életáldozatok e megrendítő korszakában nekik is ragaszkodniok kell hazájukhoz, nemzetükhöz és készülniök kell arra a boldog napra, amelyért annyi hitr tel és bizalommal imádkoznak : Magyarország feltámadásának napjára. Azt is tudják, hogy miben áll ez a készület.-A kötelesséígtjeljfst-sités, összetartás, egymás segítése, szociális tevékenység képezik az ifjúság ama erényeit, amelyekből a szebb jövő fakad. A nemzeti tárgyak keretében, nagyjaink példáján lelkesülő növendékeink lelkében ezt a meggyőződést igyekeztünk minél mélyebben meggyökereztetni. A hazafias ünnepélyek, a karácsonyi ajándékkiosztás szép alkalmat szolgáltattak arra, hogy ezt a nemzeti és szociális érzést elmélyítsük és öntudatositsuk.
5. Iskolai ünnepélyek. A vallásos és hazafias eszmények szolgálatában az év folyamán a következő ünnepélyeket rendeztük :
1. Október 6-án hazafias ünnepély. Rendezte az önképzőkör. Október 31-én Krisztus Király ünnepély. Rendezte a Mária Kongregáció. 3. November 19-én Szent Erzsébet ünnepély. Ez alkalommal előadtuk Pohárnok Imre Magyarországi Szent Erzsébet c. darabját. December 17-én karácsonyfa-ünnepély. Rendezte a Leány cserkészet és a Vörös Kereszt. Ez alkalommal az elemi iskolai szo«ény gyermekeket ajándékoztuk meg. Január 28-án br. Biedermann Im-réné Hamupipőke c. színdarabját adtuk elő a Városi Színházban. Március 15-én hazafias ünnepély. Rendezte az Önképzőkör. Junius -én Madarak és fák naj>ja. Rendezték az iskola növendékei. Junius 25-én évzáró ünnepély.
15
6. Adományok. Jeles magaviseletű és előmenetelü növendékek jutalmazására a következő adományok érkeztek az intézethez : Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztártól 25 P, Néptakaréktól 20 P, Magyar Nemzeti Banktól 30 P, Angol—Magyar Banktól 20 P, Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosoktól 20 P. A nemeslelkü adakozók fogadják hálás köszönetünket. A pénz- és könyvjutalmakat az évzáró ünnepélyen osztottuk ki.
7. Tanulmányi kirándulások. A tanév folyamán rendezett ifjúsági kirándulások az ismeretek bővítését, a hazai föld szeretetének fokozását és az üdülést szolgálták.
Római zarándokút. Intézetünk 7 tanulóval csatlakozott az Actio Catholika által junius 27—julius 2. között vezetett nemzeti zarándoklathoz. Velence—Bóma—Firenze—Postumia utvonalat tették meg a tanulmánj^ut, zarándoklat keretében.
Soha el nem muló emlék marad számunkra ezen hálaadó za,-rándoklatunk és hódolatunk Szentséges Atyánknál, XII. Pius pápánál.
Az ó- és újkori kulturembernek sóvárgása az örök-város után kétszeres .e rovei támadt fel bennünk abban a pillanatban, amidőn intézetünk igazgatójából, 4 tanárából, 7 növendékéből álló kis csoportunk a meghatódottság különös érzetével csatlakozott Magyarország bíboros hercegprímása által vezetett országos zarándoklathoz. A meghatódottságot kettős érzés, illetve gondolat váltotta ki belőlünk : Egyrészt kulturtörténelmi emlékek, ismeretek támadtak fel bennünk, másrészt pedig az a gondolat dobogtatta meg szivünket, hogy alkalmunk lesz a keresztény világ feje, Krisztus földi helytartója előtt bemutatnunk alattvalói hódolatunkat és elnyerhetjük a megmérhetetlen kincset jelentő pápai áldást.
Ehhez a kettős gondolat- és érzelemtartalomhoz még számos élmény fűződött: igy büszke keserűség, amidőn a Piave hídján robogott át velünk vonatunk, vidámság, lelkesedés és ámulat, amidőn először csillant fel előttünk a végtelen tenger, amelynek párás, reggeli szinpompájából arany és ezüst fénysugarakkal emelkedett elénk a Lagúnák városa. Mielőtt azonban Angelusra kondultak volna Szt. Péter templomának harangjai, Róma szentelt földjére léphettünk.
Bóma !... Álomvilág !... Szt. Péter bazilikája, Bellini nagyszerű Colonádjai előtt állunk, Krisztus Egyházának végtelenségét és örökkévalóságát kifejező Confessio előtt térdelünk s feltör lelkünkből a hála, hogy bennünk és általunk folytatódik és öröklődik az a csodás misztérium, amit a földi és a földöntúli katolicizmusról hirdetett tan foglal magában. Életünkben soha olyan erővel nem fogofl el bennünket a\'vágy, hogy egyesüljünk Krisztussal, mint itt és szent-áldozás még nem hozott szenvedő földi embernek annyi vigaszt, mint a hercegprímás kezeiből magunkhoz vett Krisztus. Most éreztük igazán Krisztus szavainak örök érvényességét : Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik betegek vagytok és én megvigasztaljak.
Mély meghatottságunkból a világváros utcazaja vert fel. Autó-carokon utaztunk vissza 2000 év távlatába. Álltunk Constantinus és; Titus diadalivei alatt és a Via Appián. Olt áll a Quo vad is kápolna sötét ciprusok között, hogy örök mementóként mutasson az egyetlen igaz útra. Ezt az utat járták a katakombák szent lakói. Szent Ciecilia törékeny leányhős, légy örökké pártfogónk és irányitónk. Ezekből a katakombákból tört elő az a lélek, amely létrehozta Szt. Pál tempi-
16
lomának csodáját, Michel Angello alkotásait, Santa Maria degli An-geli kövekbe olvasztott himnuszát. Ez a szellem hatott át bennünket is, midőn a pápai fogadtatáson Szent Atyánk hozzánk intézett beszédén keresztül ugy éreztük, hogy a világot kormányzó Ur szavát hallottuk.
»Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Isten hozott kedves magyar gyermekeim ! Nagy örömmjel látlak benneteket atyátok házában. (Magyarul.)«
Ezután latinul folytatta szavait, végül hosszabb német beszédet intézett a magyar zarándokokhoz. Nagy hálával és szeretettel gondol vissza a budapesti eucharisztikus kongresszusra, amelyen ő mint pápai legátus jelen volt és most kimondhatatlan örömére szolgál, hogy a magyarokat, mint a keresztények közös atyja, nagy szeretettel fogadhatja.
Kifejtette, hogy a magyar nemzet, amióta Szent István király apostoli buzgósága nyomán felvette a keresztény hitet, mindig hiven kitartott a keresztény vallás mellett, kivált a legnehezebb időkben. A magyar nemzetre a katolikus egyháznak mindig szüksége van. A magyar nemzet Szent István korától kezdve a legszorosabb kapcsolatban volt és van most is az apostoli Szentszékkel. Ennek a kapcsolatnak egyik legimponálóbb, legerősebb jelképe Szent István koronája^ mely a magyarságot és a katolikumot összefoglalja.
Napjainkban is — folytatta Őszentsége — amikor mindenfelé támadások érik vallásunkat és katolikus egyházunkat, olyan katolikusokra van szükség, akik a hit és az erkölcsi erény és az Egyházhoz való ragaszkodásban megállják helyüket.
A hétmillió magyar katolikusra nagy szüksége van az Egyháznak és Krisztus földi helytartója bizton számit rájuk. Beszédét a Szent Atya magyarul fejezte be ezekkel a szavakkal :
Éljen Szent István országa ! Éljen Mária országa ! Éljen Magyarország !
Őszentsége ezután a megjelenteken keresztül apostoli áldását adta az egész magyar nemzetre és mindazokra, akik a zarándokok gondolatában, szándékában foglaltaknak.
Jelzőkkel ki nem fejezhető alkotásokat láttunk Rómában, amelyeknek nyomán közelről éreztük a legelvontabb fogalmaknak lényeget. Megéreztük az Időt, amelyet végtelennek hivunk, megéreztük a Szellemet, amely a világot kormányozza és megláttuk az egyetlen Célt,a mely felé az Idő és a Szellem ¿rányitja az embert. Ennek a Célnak mágnesi ereje vonz most bennünket, amidőn Rómát elhagyjuk. Most értjük meg, hogyan lehet a legegyszerűbb földi, jelenségeket, telefonpóznákat, hétköznapi beszélgetést és vidám nevetést, zöld1 ciprusokat és szelíd pineákat, hegytetők hatalmas teraszát és selymes toscanai völgyeket, magát a bűbájos Firenzét is régi házaival, folyójával, hídjaival, a Sforsák hatalmas palotáját, Michel Anf-eglo, Donatello, Cellinij Giotto, Boticelli, Filippo .Lippi, Ghiberti,. Sansovino, Fra-Angelico, Murillo, Tizian és Rafael remekmüveit, vagy továbbutazásunk alkalmával látott természeti csodát, Postumia cseppkőbarlangját is az örök, nagy Célnak felajánlani.
Ezért felejthetetlen számunkra ez a kirándulás, mert egyéniségünk kialakításához, a bennünk levő jobb emberi érzések elmélyi-téséhez, gondolkodásunk és ítélőképességünk finomodásához vezetett.
Az I. osztály tanulói szeptember 13-án a város környékén szemléltető kirándulást tettek Szigethyné Szakonyi Sarolta tanárnő veze-
17
tésével. Május 26-án és juni|us 5-én Görgényi Gertrúd tanárnő ki,sere tébena ijelSő városi erdőbe tettek félnapos kirándulást.
A II. osztály tanulói junius 5-én kirándultak Dr. Barlay Magda tanár vezetésével a városi erdőkbe.
A IV. osztály tanulói a szövő-, jég- és szódavizgyárat látogatták meg Perjésné Hámory Vilma tanárnő kiséretében.
Az V. osztály tanulói természeti megfigyeléseket végeztek Perjésné Hámory Vilma tanárnő vezetésével a városi parkban, a sánci majorban és a városi erdőben.
A VI. osztály tanulói növénytani és gyűjtő-kirándulást tettek a Principális csatorna partján Pejésné Hámory Vilma tanárnő vezetésével.
A VII. osztály tanulói Perjésné Hámory Vilma és Miltényi Györgyi tanárnők kiséretében egész napra a Légrád—Tilos-i erdőbe mentek. Kuglerné Kovács Györgyi tanárnő vezetésével a városi víztornyot látogatták meg.
A VIII. osztály tanulói a villamos müveket, aulójavitómülielyl és a jéggyárat tekintették meg Kuglerné Kovács Györgyi tanárnő kiséretében.
Intézetünk tanulói junius 10-én Kabos M. Petra igazgatónő. Gyánti Erzsébet. Miltényi Györgyi, Radó Ilse Edit, Görgényi Gerlrud és dr. Barlay Magda tanárok kiséretében egész napos kirándulást leli ok Badacsonyba. Megtekintették Kisfaludy Sándor szülőházát, majd ellátogattak a Bózsakőhöz és a Rodosló-i menedékházhoz. Tanulmányi kirándulás volt, melyen a tanulók irodalmi és földrajzi ismereteit bő vitettük.
Végzett tanítási anyag.
Iskolánk VI—VIII. osztályában a nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1927. évi 1889. eln sz. rendeletével kiadott leány-liceumi tanterv szerint végeztük el a tanítási anyagot. Az I., II., III., IV. és V. osztályban a V. K. M. 3000/1935., 1301/1936., 5200/1937. és 109.646/1938. IX. eln. sz. rendelete értelmében az új gimnáziumi és leánygimnáziumi tantervet követtük.
írásbeli dolgozatok tételei a magyar nyelvből és irodalomból:
V. osztály.
1 Milyennek képzelem el az ősmagyar férfit és nőt. (Leirás.) Iskolai dolgozat.
2. ,a) Mohács szomorú jelentősége. (Elmélkedés.)
b) Mátyás király és udvara. (Leirás.) Házi dolgozat.
3. a) Egy napszámos otthona. (Leirás.)
b) Legkedvesebb regényalakom. (Jellemzés.) Iskolai dolgozat.
4. Egyedül hallgatom tenger mormolását. (Elmélkudés.) Házi dolgozat.
5. a) Neked két hazát adott végzeted.
b) Mi az Actio Cat 6. a) A magyar müve b) A spártai neveiéi dolgozat.
liolica ? (Fejtegetés.) Házi dolgozat.
VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 077
K I A a hi70a
ejtegetés.) Házi
AO
VI. osztály.
1. Melyik művészetet szeretem a legjobban ? (Értekezés.) Iskolai dolgozat.
2. a) Arany a lelkiismeret költője. (Értekezés.)
b) Életem emlékezetes napja. (Értekezés.) Házi dolgozat.
3. a) Stuart Mária búcsúzik Franciaországtól. (Hangulatkép.) b) Taksony vm. életéből. (Korrajz.) iskolai dolgozat
4. Túlvilági séta Dante vezetésével. (Leirás.) Házi dolgozat.
5. a) A szeretet hatalma. (Értekezés.)
b) A »Magyarokhoz c. óda méltatása. (Értekezés.) Iskolai dolgozat.
6. a) Bánk Bán, mint magyar tragédia. (Értekezés.)
b) Legkedvesebb Madonna képem. (Leirás.) Házi dolgozat.
7. a) Antigoné lelki küzdelme. \'(Értekezés.)
b) A sport hatása a fiatal lélekre. (Értekezés.) Iskolai dolgozat.
8. a) Ábrándozás az elet megrontója. (Novella.)
b) A tökéletes ember. (Értekezés.) Házi dolgozat.
VII. osztály.
1. a) Az első magyar himnuszok. (Ismertetés.)
b) Nyári olvasmányaim. (Beszámolás.) Iskolai dolgozat.
2. a) Egy nap Boldog Margit életéből. (Elképzelés a legenda alapján.)
b) GJ riás Árpádok. (Ismertetés.) Házi dolgozat.
3. a) IV yen embernek ismertem meg Balassát költészetéből \'? (Jellemzési
b) ^rzet és képzet. (Értekezés.) Házi dolgozat.
4. a) A szigeti veszedelem és a Murányi Vénusz. (Összehasonlítás.)
b) A repülés. (Értekezés.) Iskolai dolgozat.
5. a) A rodostói tengerparton. (Tanulmány.) b) Húsvét. (Elmélkedés.) Házi dolgozat.
6. a) A testőrök Bécsben. (Korrajz.)
b) Élet a sarkvidéken. (Értekezés.) Házi dolgozat.
VIH. osztály.
1. a) Széchenyi eszméinek visszhangja Vörösmarty lírájában, b) Mária Terézia és II. József kormányrendszere. (Fejtegetés.) Házi dolgozat.
2. a) Lélekrajzolás Kemény Zsigmondnál.
b) A reformkorszak eszméi Eötvös Józsefnél. (Értekezés.) Iskolai dolgozat.
3. a) Petőfi Sándor és az Alföld.
b) Miért szereti a magyar ifjúság Petőfi Sándort ? (Fejtegetés.) Házi dolgozat.
4. a) Az egyén és a tömeg harca Az ember tragédiájában.
b) örök emberi eszmék Az ember tragédiájában.
c) Miért bukik Lucifer ? (Fejtegetés.) Házi dolgozat.
5. a) Ady Endre helye a modern magyar költészetben, b) Mi az Actio Catholica ? (Fejtegetés.) Házi dolgozat.
19
Ifjúsági egyesületek.
Mária Kongregáció. Ma Európa nagy része harcban áll. Világnézetek, eszmék, országok viaskodnak egymással ; s a harcot kiépített cél, vad i\'anatikum és a jövőbe vetett remény irányítja.
Ha e világi dolgokért ily óriási áldozatokra képesek ezrek és milliók, mennyivel inkább kell, hogy áthassa lelkünket az a ludat, hogy a legjobb harcot mégis csak azok harcolják, akik az örökké/-valóság javaiért, az Igazság és a Szeretet örök eszméiért állnak\' jól megszervezett harcvonalba. Ilyen jól megszervezett rohamcsapat a mi Kongregációnk. Harcos csapat két irányban is. Harcos azért,, mert elit-katolicizmusra törekszik hitében, lelkiségében, erkölcsi életében. Ez pedig olyan ideál, amely csak a saját lelkünk frontján vállalt folytonos harc árán valósitható meg. De harcos csapat abban a másik értelemben is, hogy ezt a saját lelkében élő életeszményt terjeszteni, megvalósítani akarja másokban is : környezetében, a családban, a társadalomban. Ez ismét harcot jelent; nemes eszközökkel, nemes szellemben.
Gyűléseink elsősorban azt a céll szolgálták, hogy elmélyítsük és megvalljuk rendülellen, íngafhatatlan, kétkedés és alkudozás nélküli hitünket Krisztusban és az Ö Egyházában ; azt a hitet, amit Ö követelt önmaga iránL és mindabban, amit hirdetett és kijelentett nekünk. Itt beszéltük meg az apostolkodás cselekedeteit, a lélekmen-tés nagy vá\'lalkozásait, a hitterjesztés ügyének ezer gondját, Anyaszentegyház számtalan gondját és feladatát. Hitünket pedig ugy vallottuk meg benne, hogy nem kerülte el figyelmünket az éhezők és és nélkülözők sokasága, a kárhozatba rohanó és az evangélium világosságát váró felebarátaink tömege. Kereken kétszáz pengőt gyűjtöttünk a külföldi missziók javára és igy tíz pogány gyermek meg-keresztelését segítettük elő.
Egyéni életünket pedig áthatotta a Szeplőtlenül fogantatolt, a Malaszttal teljes Istenanya, aki az ös|szes emberi erényeket a legmagasabb fokban gyakorolta s ezáltal az emberi erkölcsi tökéletesség eszményképe lett. Meggyőződésünk, hogy a Mária-tisztelet mögött csodálatos fényességű világ- és életszemlélet húzódik meg s inig lesz testi és lelki szenvedés a földön és a lelki üdvösség bizonytalansága, addig nagy, igen nagy Mária-tiszteletnek is kell lennie, mert Ö az a Nő, kiben megtaláljuk a szépet és felemelőt, mindazt az eszményit, mit az emberek szive a nőben látni és megvalósítani óhajt.
De a mai háborús világban az Istenanya iránti tiszteletünk és ragaszkodásunk különösen nagy, hisz Mária kereszténység mindig küzdelmes, sokszor véres és komor, válságos életének is vezére ; erőt, lelkesedést, bátorságot Tőle merítettek elődeink századok és ezredek folyamán. Mi sem akartunk tülök elmaradni s ezért a májusi ájtatosságokon majdnem valamennyien megjfelentünk nap-nap után és a Szentatya szándéka szerint kérlük a Menny Királynéját, hogv esdje ki a világ számára azt a békét, melyre a győzők és legyőzőitek egyaránt vágyakoznak.
20
A kongregáció tisztikara : Prefekta : Pozsonyváry Mária VIII. oszt. tan. Jegyző : Waligurszky Klári VII. oszt. tan. Pénztáros : Horváth Rózsi VIII. oszt. tan. Könyvtáros : Éhmann Zsuzsanna V. oszt. tanuló.
A kicsinyeknél : Prefekta : Lengyel Éva III. oszt. tan. Jegyző : Kulics Zsuzsanna III. oszt. tan. Pénztáros : Hegyi Erzsébet III. oszt. tanuló.
Jézusszíve szövetség. Tagjai az összes katolikus vallású tanulók. Minden első pénteken megjelentek a szentmisén, amelyen közös szentáldozáshoz is járultak. Délután a tagok mindnyájan részc-vettek a Jézusszive lilánián. A szövetség gondot fordított arra, hogy az összes tanulók elvégezzék a nagy kilencedet és minél nagyobb áhítattal viseltessenek az Üdvözítő Szentséges Szive iránt.
Cserkészet. Vezető : Miltényi Györgyi lanár. Intézetünknél a 238. sz. Árpádházi Boldog Jolánta leánycsapat működik, fy csapat létszáma jelenleg 24 avatott cserkészleány. 1939. ¡julius—augusztusban csapatunk 9 tagja résztvett az I. Pax-Tingen. A VIII. alláborban nyertünk elhelyezést, ahol részben mint postások, \'részben mint sis-terek vettünk részt a munkában. Három tagunk az egészségügyi sátorban teljesített szolgálatot. A vitágtáborban végzett jó munkáért a csapat, valamint a résztvevő tagok elismerést kaptak. — Az uj iskolaévet toborozással kezdtük. November 29-én a vezetőség résztvett az Országos Elnökünk Liszteleiére rendezett díszvacsorán a Nemzeti Kaszinóban. Ebben a hónapban a karácsonyi vásárra készültünk,a melyet december 10-én tartottunk meg, az Ifjúsági Vörös Kereszt Egyesülettel együtt. A vásároJi a leányok munkái : játékszerek, kézimunkák és alkalmas ajándéktárgyak kerültek eladásra. A tiszta jövedelemet a helybeli elemista szegény gyermekek megajándékozására fordítottuk. December 20-án nagy örömmel 18 szereielcsomagol összesen 322 P értékben kis karácsonyfa ünnepély keretében osztottuk szét. December 22-én tartottuk otthonunkban nagyon bensőséges »Csendes karácsony«-unkát, amelyen az uj jelöltek, mint az elmúlt iskolaévben is, egy-egy Szentírást kaptak a már felavatott leányoktól. Januárban Desseő Mihály dr. városi tisztiorvos ur tartott csapatunknak értékes előadásokat és gyakorlati kiképzést. EebL ruárban Kaltróy Antal m. kir. őrnagy ur tartott légoltalmi tanfolyamot, amelynek értékes tanulságait bemutató előadás keretében volt alkalmunk felhasználni. Márciusban nagy lelkesedéssel készültünk fenséges Aé, lőasszonyunk\\ Anna kir. h rcegasszony látogatására. 14-én megtartottuk az otthonban az uj tagok avatását, amelyen az igazgató és a tantestület vett részt. 26-án fenséges védőasszonyunk helyett fenséges védnökünk, József Ferenc kir. herceg tüntette ki kis csapatunkat legmagasabb látogatásával. A szemlén csapatunk előadta légoltalmi bemutatóját, majd őfensége ^meglátogatta az otthont is és teljes elismerését fejezte "ki a tapasztalt jó munka felett. Énének az elismerésnek vendégkönyvünkben is bizonyítékát hagyta : »A légvédelmi gyakorlat hibátlanul ment. Aminek azonban még jobban örültem, készületlenül érteim a csapatot és rövid pár óra alatt munkára készen állottak. Ez fegyelem, ez szervezettség. Mindig a váratlan felett kell győzedelmeskednünk.« Dr. vitéz József Ferenc fhg. — 27-én ünnepi szentmise keretében szentelte dr. Simon György, veszprémi kanonok, pápai prelátus, csapatunk első zászlóját, amelyet a nagykanizsai közönség önzetlen támogatásával késziteltünk. Zászlóanyánk országos elnökünk : Lindenmayer Anlónai, aki fenséges
21
védnökünk kíséretében jött közénk. Zászlószalagunk jelmondata : »Mindent a hazáért, semmit önmagadért !« Zászlószög megváltásokból tábori felszerelésünket egészítettük ki. Az uj zászlóval Űrnapján vonultunk ki a nagy körmenetben. Jelenleg nyári táborozásra készülünk, amelyet a Központ rendez balatoni táborházunkban. Adja Isten, hogy ezt a tervünket is meg tudjuk valósítani. Uj erőt akarunk gyűjteni a jövő iskolaévre, hogy Isten nagyobb dicsőségére, édes hazánk szolgálatára jó munkát végezhessünk. Ugy legyen.
Önképzőkör. Alakuló gyűlésünket 1939. Szeptember 12-én Havas Ilona vezető tanár jelenlétében tartottuk meg. A kör rendes tagjai a VII. és VIII. osztály szavazata szerint az Önképzőkör ifjúsági elnöke : Zavodnik Gizella VIII. o. t., főjegyző : Rátkai Ágota VIII. o. t., aljegyző : Bogdán Blanka VII. o. tanuló lett.
Az iskola év folyamán 1 alakuló, 4 ünnepélyes és 4 rendes gyűlést tartottunk. Ünnepélyes gyűléseink sorát az aradi vértanuk emL lékének szentelt diszgyülésünk nyitotta meg. Novemberben finnünnepélyt rendeztünk, amelyen a finnek történetével, művészetével, zenéjével és néhány költeményével ismertettük meg a hallgatóságot. Következő diszgyülésünkel halhatatlan nemzeti királyunk, Mátyás király emlékének szenteltük. Ünnepi beszéd, Mátyás király a művészetben, szavalatok és Mátyásról szóló anekdoták tették széppé ünnepélyünket. Utolsó diszgyülésünkel március 15-én, a nemzeti ünnepen rendeztük.
Gyűléseinket irodalmi, történelmi, művészeti, fizikai dolgozatok, felolvasások, előadások, műfordítások tették változatossá. »A Légkör« című dolgozatban a mű Írója a légkör csodálatos világába ver zet minket. Már a dolgozó nő problémája is érdekel. Majd Kosztolányi Dezső, Eötvös József jelentőségét vitatják. Szép szavalatok\' Ady Endrétől, Kosztolányi Dezsőtől, Barbarits Lajostól emelték gyűléseink értékét. Ügyes műfordítók sikeresen adták vissza a német versek hangulatát.
Tárgyilagos, elfogulatlan, igazságos bírálatok, egyéni megfontolásokkal alkotott vélemények teljes irányt jelöltek ki a dolgozatot készítők számára. írásbeli dolgozatok száma 10, ebből a VI. o. 1, VII. o. 1, VIII. o. 8 dolgozatot készített. Műfordítást négyen készttettek. A szavalatok száma 16, az előadásoké és beíszédeké egy ülte* sen 5 volt.
Ifjúsági Vöröskereszt egyesület. Az ifjufsági Vöröskereszt Egyesület 1939. szeptember hó folyamán tartotta alakuló gyűlését. Elnök lett: Páhy Mária IV. oszt. tan., pénztáros Schless Márta IV. oszt. tan., jegyző. : Horváth Mária IV. oszt. tanuló.
Az egyesület célja : a tanulókat jótékonyságra, másokon való segítésre és a szegények gyamolitására nevelni. Havonkint tartott gyűléseken a tanulók kézimunkáztak, egészségügyi dolgozatokat olvastak fel, beszámoltak jótékony cselekedeteikről. A munkadélután nokon mindig buzgalommal vettek részt. Kézimunkáikat az intézetben rendezett karácsonyi vásáron értékesítették. Műsoros karácsonyi ünnepség keretében ajándékozták meg a szegény gyermekeket.
Diákkaptár. A 911 .sz. Diákkaptár április hónapban alakult meg. A diákvezetőség tisztségeit a következő tanulók töltötték be : ügyvezető igazgató : Csiszár J. VII. o. t., főpénztáros : Gadányi M. VII. o. t., főellenőr : Kerecsényi Á. VII. o. t., előadók : Bolla M. és Halász É. VI. o. tanulók. Ezenkívül minden fióknak (egy-egy osz-
22
tálynak) volt külön tisztikara, akik a betétek kezelésén kivül gondoskodtak a Diákkaptár szellemének terjesztéséről, az egészséges versenyről, munkalehetőségekről. A Diákkaptár patrónusai : dr. Králky István polgármester, kormányfő tanácsos és Kabos M. Petra igazgató. Ezúton mondunk köszönetet a polgármester Ur ő méltóságának, hogy sok gondja mellett a patronusi tisztséget elvállalni szives volt .
Felügyelő tanár : Gyánti Erzsébet.
A "Diákkaptár Szövetség megalakulásának célja, hogy fogékonnyá tegye a magyar ifjúságot a gyakorlati, a gazdasági kérdések iránt s mig egyrészt gyűjtő, termelő és vállalkozói munkát végeznek és ezzel maguknak bankbetétet szereznek, másrészt — és ez eredményében talán ínég fontosabb — a gyűjtőmunkával (vas, csont, papir) a veszendő nemzeti vagyont mentik meg és végeznek főleg honvédelmi szempontból fontos munkát.
Növendékeink a célkitűzés fontosságát és nagy jelentőségét megértették, általában örömmel és buzgósággal láttak munkához s lia nagyobb eredménnyel nem dicsekedhetünk, ennek oka az idő rövidségében és bizonyos előítéletekben keresendő. Az intézet növendékeinek kb. negyed része nem vett részt a munkában. A fiókok foglalkoztak vas- és papir-gyüjtéssel, kézimunkával, bélyeggyüjt^s-sel, iskolai büffével. Különös dicséretet érdemelnek a IV. o\'szt tanulói, kik teritőcskéket, sapkákat horgoltak, játékokat, dísztárgyakat készítettek s ezekből a rajz- és kézimunkakiállilással kapcsolatban kiállítást és vásárt rendeztek. Minden tanuló, aki eddig nem is ked velte a kézimunkát, most dolgozott, hogy legalább egy terilőcskével szerepelhessen a kiállításon. Mind a kiállítás, mind az április—május havi munkájuk eredményét egy fillérig szociális célra juttatták, bebizonyítva azt, hogy a gyakorlati és gazdasági irányú kaptármunka mennyire nem jár együtt az anyagias szellem elterjedésével. A VII. osztály tanulói Diákkaplár cimen a Kaptár eszméinek terjesztésére újságot indítottak kézirat gyanánt. Az újságot maguk gépelték és sokszorosították, 3 példányban jelent meg és a kaptárosok között elég nagy keresletnek örvendett. A munkát jövőre is folytatni akarják. A kél hónap alatt elért legnagyobb betétösszeg 183.16 P. Gyűjtöttek 317 kg. vasat, 120 kg. papirt.
A Diákkaptár munkás, takarékos, ügyes, életrevaló, és áldozatra kész magyar ifjúságot akar nevelni, amely megtanulja a saját munkáján keresztül á mások munkáját is becsülni, megtanul együtl-érezni küzdő, d olgozó embertársaival és megtanul ja, hogy dolgozni szent és hazafias kötelesség és aki becsülettel dolgozik, az mindenkor és mindenütt megállja a helyét. Szeretnénk ,lia gyermekeiken keresztül a méiyentiszlelt szülők rokonszenvét is megnyernénk a mozgalom számára.
Sportkör. Intézetünk sportköre 1939. szeptemberében tartotta ujraalakuló gyűlését, melyen a következő tisztikart választotta meg : Elnök : Tőke\'Kaitalin VIII. o. t., alelnök : Bogdán Blanka VII. o. t., ¡titkár : Bátkay Edit VIII. o. t., pénztáros : Rátkay Ágota VIII. o. t., szertáros : Waligurszky Klára VII. o. t.
A sportkör neve : Nagykanizsai Notre Dame Leánygimnázium »Boldog Jolánta« Sportköre.
Tiszteletbeli elnök : Kabos M. Petra igazgatónő.
A sportkör vezető tanára : Bacló Edit Ilse oki. középiskolai testnevelő tanár.
Az intézet tanulóinak száma : 141. A sportkörben működő tagok száma : 110.
I. korosztály: 30
II. „ 26
III. „ 18
IV. „ _36
110
Testnevelés alól felmentetlek száma : 15. Működő szakosztályok : atlétika, torna, játék, tennisz. Az intézet tornaterme : 150 négyzetméter területű. Játékra alkalmas udvar : 5045 négyzetméter területű. A tenniszhez alkalmas pálya áll rendelkezésre. A sportkör heti 1 órában gyakorolt.
A tornaszakosztály november 27-én 30 tag részvételével korosztályonként házi összetett tornaversenyt rendezett. A verpeny anyaga : gyürühinta, bordásfal-gyakorlat, egyensúly-, talajgyakorlat és svédszekrény ugrás volt.
A verseny eredménye :
I. korosztály: I. Fritz E. II. o. t.
II. Reisch Zs. II. o. t.
III. Pakusz T. II. o. t.
II. „ I. Lengyel E. III. o. t.
II. Schless M. IV. o. t.
III. Hegyi E. III. o. t.
III. „ I. Mischon M. VI. o. t.
II. Bolla M. VI. o. t.
III. Waligurszky A. és Klein E. V. o. t.
IV. „ I. Waligurszky K. VII. o. t.
II. Zavodnik G. VIII. o. t. III. Haiszer M. VII. o. t.
A jálékszakosztály február 26-án rendezte versenyét. A VI., VII., VIII. osztályok kosárlabda-versenyének győztese a VI. osztály csapata lett. Tagjai : Bolla M., Mischon M., Pálfalví E., Lázár É. és Halász É.
Az I., II., III., IV., V. osztály házi zsinorfabda körmérkőzés!1 tartott. Győztes a IV. osztály — Páhy M., Mastnak S., Kondíts M. Nóvák S. és Vincze E. csapata lett.
A V. K. M. által elrendelt ügyességi versenyt pályahiány miatti megfelelő változással bonyolítottuk le.
I. korosztály II. korosztály III. korosztály IV. korosztály
I. o. II. o. III. o. IV. o. V. o. VI. o. VII. o. VIII. o.
10 mp. tartó kötélhajtás 19 21 21 19 22 17 16 18
Helyből távolugrás 135 cm. 138 cm. 160 cm. — — — — —
Helyből magasugrás — — — 80 cm. 80 cm. — — —
Rohammal magasugrás — — — — — 97 cm. 96 cm. 97 cm.
Kétkezes kislabda dobás 28 m. 29 m. 33 m. — — — — —
Kétkezes nagylabda dobás — — — 24 m. 26 m. — — —
Rohammal kislabda dobás — — — — — 32 m. 32 m. 36 m.
Az atlétikai szakosztály korosztály szerinti házi versenyén a következő eredmények voltak:
Magasugrás rohammal: I. korosztály I. Kőszeghy Zs. II. o. t. 115 cm.
II. Trajer J. II. o. t. 1071/2 cm.
24
II. korosztály I. Hegyi E. III. o. t. 125 cm.
II. Gazdag I. III. o. t. 115 cm.
III. „ I. Bolla M. VI. o. t. 1221/2 cm.
IV. „ I. Bedő M. VIII. o. t. 122 cm.
II. Cséry K. VIII. o. t. 120 cm. Távolugrás helyből: I. korosztály I. Hetesi M. II. o. t. 169 cm.
II. Pádár I. és Kollár A. II. o. t. 166 cm. ÍI. „ I. Gazdag I. III. o. és Lengyel E. III. o. 182 cm.
II. Kondíts V. III. o. 168 cm.
III. „ I. Bolla M. VI. o. 190 cm.
II Mischon M. VI. o. 181 cm.
IV. ,, I. Bogdán B. VII. o. 197 cm.
II. Cséry K. VIII. o. 176 cm. Kislabda dobás helyből: I. korosztály I. Trajer J. II. o. 31 m.
II. Kun M. II. o. 31 m.
II. „ 1. Kulics Zs. III. o. 41-10 m.
II. Gazdag I. III. o. 39-60 m:
III. „ I. Bogdán B. VII. o. 37 60 m.
II. Mischon M. VI. o. 30 m. III. Klein E. V. o. 29"30m.
A tenniszszakosztály az őszi és tavaszi hónapokban 22 laggal
működött.
Évi munkánkat sport-délelőtlel zárluk le a helybeli strandfürdőben, ahol házi úszóversenyt tartottunk osztályonként. Győztesek: I. o. I. KrátkyJN.
II. Flesch Zs. II. I. Tóth M.
II. Pakusz T.
III. I. Hegyi E. II. Szűcs S.
IV. I. Páhy M. II. Mastnak S.
V. I. Klein E. II. Krátky É.
VI. I. Halász É. II. Fábián M.
VII. I. Haiszer M.
II. Waligurszky K.
A sportkör vagyonának multévi maradványa : 20.80 P. A jelen tanévben befolyt összeg : 300 P. A sportkör összes kiadása : 282.50 P. Maradvány : 38.30 P .

25
Beszámoló a rendkívüli tárgyakról
Latin nyelvi tanfolyam. A latin nyelvet mint rendkívüli tárgyat a VI—VIII. osztályokban tanítottuk heti 3—3 órában. Vezető tanárok : VI. o. Gesmay Ilona Mária Carmela. VII—VIII. o. Gyánti\' Erzsébet.
A VI. osztály olvasmányai: Válogatott olvasmányok Kerényi-né : Latin olvasókönyv V. o. tankönyvéből. Phaedrus meséiből : Lu-pus et agnus. Ranae regem petierunt. Vacca, capella, ovis et leo. Gervus ad fontem. Vulpes et eorvus. Rana rupta et bos. Ovidiufc : Quattuor aetetes. Philemon et Raucis. Daedalus et Icarus. Cicero : Oratio in Catilinam C. 1—5. Nyelvtanból az egyszerű mondatot és az esettant végeztük el. Havonta egy isk. írásbeli dolgozat volt magyarból latinra. A tanfolyamot 9 tanuló látogatta.
A VII. osztály olvasmánvai : Vergilii Aeneidos : I. 1—101., 124— 158., 223—253., 494—506., 613—630. II. 1—57., 198—227.. VI 42-97., 450-478., VIII. 608—651. Plinii Epistolarum : I. 1., I. 6., I. 24., V. 16., VI. 4., VII. 5., IX. 36., X. 23. X. 24. Nyelvtanból az összetett mondatokat, régiségtanból a magánrégiségeket végezték el. Foglalkoztak a latin verstan elemeivel. Havonta egy iskolai Írásbeli dolgozatot, félévenként egy magyarnyelvű házi dolgozatot készítettek^. A tanfolyamot 5 tanuló látogatta.
A VIII. osztály olvasmányai : Horatii Carminum L 1., 3., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 24., II. 3., 10., 16., 18. III. 1, 2., 2., 9., 30. IV. 3. Epodon 2. 1—50. Satirarum I. 1. 1—50. Tacili Áunalium : 1. e. 1., 2., 3., 4., 5., 7. Historiarum : I. c. 40., 41. Az olvasmányokkal kapcsolatban a nyelvtant állandóan ismételték, a költői olvasmánnyal kapcsolatban metrikai ismereteiket bővítették. Foglalkoztak a római irodalom történetével, régiségtanból az államrégiségeket végezték el. Havonta egy iskolai Írásbeli dolgozatot, félévenként egy magyarnyelvű házi dolgozatot készítettek. A tanfolyamot 4 tanuló látogatta, mind a négy jelentkezett éreltségi vizsgálatra.
Német társalgás. A német társalgási gyakorlatokat kél csoportban (kezdők és haladók) heti 2—2 órában tartottuk.
Vezető tanár : Havas Ilona.
Segédkönyv : Kemény Ferenc: Német magyar beszédgyakorlatok. Egész évben tartott órák száma : 50 A társalgási órák anyaga a mindennapi életre vonatkozott: kert, ház, lakás, bútorzat, étke-zósekl,\' öltözködés, utazás, évszakok, ünnepek, az iskolai évek eseményei, stb. Ezeket kiegészítették a nyelvtan elemi ismeretei.
A tanulók neve és érdemjegye :
5 Unger-Ullmannllonal.o.t. 1 10 Rátkai Mária IV. o. t. 1
I. csoport:
II. csoport:
Kósa Éva I. o. t. 1
Muczer Erzsébet I. o. t. 1
Szabó Mária I. o. t. 2
Trajer Ilona I. o. t. 2
Fehér Vera I. o. t. 1
Hegyi Erzsébet III. o. t. 1
Horváth Marian IV. o. t. 1
Kosztolitz Teréz II. o. t. 2
26
Francia társalgás. A francia társalgási órák a kötelező lani-lási órákon elsajátított nyelvi ismeretek begyakorlása, a mindennapi szókinccsel való bővítése és a beszédkészség fejlesztésére szolgáltak. Az órák anyagát az iskola, az otthon, a család, a ruházko1-dás, a munka, a játék tárgykörei -képezték. Képek, rövid elbeszélések élénkítették és fokozták a beszélőkedvet és érdeklődést. A tanítás 2 csoportban, heti 4 órában történt. A francia társalgási órák vezetője dr. Bitteráné Csík Stefánia, illetőleg Pollich Mária.
A tanulók neve és érdemjegye :
Perédy Karola III. o. t. 1 Pálfalvi Etelka VI. o. t. 1
Nagy Livia IV. o. t. 1 Vucsák Mária VI. o. t. 1
Schless Márta IV. o. t. 1 Hajnal Margit VIII. o. t. 1
Danitz Blanka V. o. t. 1 10 Horvát Elvira VIII. o. t. 1 5 Reiger Ilona V. o. t. 1 Horváth Rózsa VIII. o. t. 1
Vukics Anna V. o. t. 1
Rendkívüli rajz. Rendkívüli rajzot heti 2 órában tartottunk. Vezető tanár : Görgényi Gertrúd, intézeti rajztanár. Minden egyes növendék tehetségének és egyéni ízlésének megfelelő feladatot kapott. Ezáltal nemcsak a jó. haladást biztosítottuk, hanem az állandó munkakedvet is ébren tartottuk. A növendékek különböző rajzolási és festészeti technikákban gyakorolhatták magukat (ceruza, szén, vizfestés, tempera, tus stb.).
Végzett anyag : Sikformák, virág- és gyümölcs csendéletek, fejés alak-tanulmányok élő modell után, díszítő tervezések és kisebb iparművészeti tárgyak kivitelezése saját tervek alapján (könyvjelző, himestojás, dobozok, stb.).
A készített munkákból kiállítást rendeztünk. A tanulók névsora és érdemjegye :
Gozdán Rózsa I. o. t. 1 Kondor Edit VI. o. t. 1
Trajer Ilona I. o. t. 2 Lázár Éva VI. o. t. 1
Eisinger Klára II. o. t. 1 10 Ney Livia VI. o. t. 1
Kosztolitz Teréz II. o. t. 2 Pálfalvi Etelka VI. o. t. 1
5 Litvay Piroska II. o. t. 1 Vucsák Mária VI. o. t. 1
Buday Erzsébet III. o. t. 1 Pollák Zsuzsanna VI. o. t. 1
Nádasy Margit IV. o. t. 1
Fizikai gyakorlatok. Fizikai gyakorlatokat heti 2 órában tartottunk. Vezető tanár : Kugler Sándorné. A gyakorlaton 11 növendék veti részt.
A gyakorlatokon a növendékek kettes csoportokban különböző feladatokat oldottak meg. Ezek a feladatok a rendes órákon tanultak kiegészítésére és a velük kapcsolatos quantitativ mérésekre vonatkoztak. A végzett anyag : Tolómérő használata, mozgás megfigyelése Mikola csövön, egyszerű inga lengésideje, »g« mérése, szabálytalan test tehetetlenségi nyomatéka, egy pontban támadó erők összevetése, lejtőre helyezett test egyemulya, párhuzamos erők összetevése, Archimedes törv. igazolása, fajsulyineghatározások mérőhengerrel, pyknométerrel, hidrosztatikai mérleggel, közlekedő csővel, Boyle Mariotte törv. igazolása, hangvilla rezgésszáma, kísérletek Kund-csővel, hurok rezgésének vizsgálata, síktükör törvénye, gömbtükrök törvénye, üveg törésmutatója, teljes visszaverődés határszöge
27
üvegben és vízben, domború lencse és lupe nagyítása, mikroszkóp és teleszkóp nagyítása, fényerősség mérése.
VIII. osztályban : Folyadékok hőkitágulási együtthatója, Gay— Lussac I. és II. tőrv. igazolása, fajhőmeghatározások, magas hőmérséklet mérése, jég olvadási hője, viz párolgási hője, mechanikai hőaequivalens, mágneses erőterek térképezése iránytűvel, elektromos ellenállás mérése, ell. áram hőegyenértéke, hidrogén, oxigén, réz elektrokémiai egyenértéke, el. áram mágneses terének térképezése, elektroncső tanulmányozása, elektroncső jellemző görbéjének felvétele.
A tanulók neve és érdemjegye :
VII. osztály. VIII. osztály.
Bőczy Jolán, 2 5 Bedő Margit 1
Kerecsényi Ágnes 1 Hajnal Margit 1
Németh Marianna 1 Horváth Elvira 1
Somogyi Márta 2 Horváth Rózsa 1
Görög Anna 2
10 Jellinek Magda 1
Pozsonyváry Mária 1
Könyv- és szertárak gyarapodása.
a) Könyvtár. 1. Tanári könyvtár. Ezévi gyarapodás 152 könyv 478.80 P értékben. Főként pedagógiai, földrajzi és történelmi müveket szereztünk be. Köszönetet mondunk Somogyi Magdolnának, aki Horváth Mihály : Magyarország történelme c. müvét ajándékozta az intézetnek 6 kötetben. A könyvtár állománya 1222 mü 1532 kötetben, 7947.70 P értékben.
2. Ifjúsági könyvtár. Ez évi gyarapodás 215 könyv 207.36 P értékben. Állomány: 1090 mü 1198 kötetben, 2905.40 P értékben.
b) A természetrajzi szertár és a munkaterem nyáron elkészült és így ebben a tanévben fokozottabb mértékben folyt a kort: szerű munka-tanitás. Tágas, világos szeriárterembén a falak mellett végighúzódó nagy üvegszekrények, a terem közepén előkészítő asztalok vannak. A munkateremben lábiák, előadóasztal beépített viz!-vezetékkel és a növendékek részére kétszemélyes, eternit-boritáislu kis munka-asztalok állnak. A bútorok színe mindenhol hangulatos világos zöld. Ebben az uj és modern, a pedagógiai követelményeknek megfelelő környezetben sokkal eredményesebb a munka. Minden tanuló önállóan végzi a könyebb kisórleteket és természetrajzi meg1-figy élésekét. Kisérletképen megpróbáltuk a munka-ok látás keretébe belevonni a gyakorlati, kerti foglalkoztatást is. A természetrajzi dolgozó közelében van a vetítőterein, melyben az iskola mozigépén igen sok, értékes oktató filmet mutattunk be az év folyamán.
A szép és célszerű átépítés meglehetősen költséges volt. Építkezési munkák 4000, berendezés 1600 pengőbe kerülj melyből 1000 pengőt a város fizetett.
A szertár állománya sok kitömött állattal szaporodott (nyul,
28
róka, görény, nyest, nyuszt, denevér, stb.) 130 P értékben. A szertár felszerelése ínég nagyon hiányos, de é\\ről-évre bővül. A még hiányzó szemléltető eszközöket a kegyesrendi gimnázium igazgatója volt szives rendelkezésünkre bocsájtani. Jóindulatáért ezutoi is köszö netet mondunk.
c) Fizikai szertár. Az idei iskolai évben megépült a fizikai-kémiai munkaterem, igy a természettudományok oktatása keretében kívánatos munkáltató oktatás megvalósulhatott. A fizikai szertár állománya felöleli a tanítással kapcsolatos legszükségesebb eszközöket. Ictei beszerzésünk egy légszivattyú 220 P értékben, azonkívül\' néhány optikai, mechanikai, hangtani eszköz volt. Az évről-évre történő fokozatos beszerzések következtében a szertár felszerelése a befejezéshez közeledik és lehetővé telte, hogy az idei iskolai évben fizikai gyakorlatokat is tarthassunk. Idei beszerzés 63 db fizikai eszköz 745.60 P értékben. Jellinek Magda VIII. o. t. egy fejhallgatót ajándékozott a szertárnak, amiért ezúton is köszönetet mondunk.
d) Tornaszertár. A testnevelés céljainak rendeikezé ére előírásos tornaterem és öltözőhelyiség áll rendelkezésre. Ez cvben á szertár nem gyarapodott.
e) Filológiai, történelmi, művészettörténeti szertár. Állaga : 680 db. Uj beszerzés 16 db gipsz;-szobor 254 P értékben
f) Rajzszertár. Állaga: 118 db. A7, idén 7 darabbal gyarapo-doftt: 5 népies korsó és 2 görög váza 30 P értékben.
g) Ének- és zeneszertár. Ez évi beszerzés egy piani.no, egy harmónium, kották, énekeskönyvek. Ériéke: 1168.40 P. A s.íerlá" állaga: 207 db 2187.81 P értékben.
29
Érettségi vizsgálatok.
A június havi érettségi vizsgálatra 20 rendes tanuló jelentkezett.
Az Írásbeli vizsgálatok május hó 18, 20, 21. és 22. napjain folytak le.
Tételek: 1. Magyar nyelvből:
a) Az elnyomatás éveinek hazafias lirája.
b) Magyar fizikusok eredményei.
A növendékek közül 15-en az irodalmi tételt, 5-en a fizikai tételt választották.
Eredmény: 5 jeles; 9 jó; 5 elégséges; 1 elégtelen.
2. Német nyelvből:
Fordítási szöveg: A kellő időben kapott pofon. (Orosz: Stílusgyakorlatok alapján.)
Eredmény: 4 jeles; 8 jó; 8 elégséges.
3. Francia nyelvből:
Fordítási szöveg: Hamupipőke. (Népmese Péroult nyomán.)
Eredmény: 3 jeles; 10 jó; 7 elégséges.
4. Latin nyelvből:
Fordítási szöveg: P. Vergilii Maronis Aeneidos III. 190—215.
Eredmény: 2 jó; 1 elégséges.
Latin nyelvi kiegészítő érettségi vizsgálatra jelevtkezett 4 tanuló, 1 azonban az Írásbeli vizsgálat előtt visszalépett.
Mind a 20 tanuló szóbeli vizsgálatra bocsáttatott. A június 14, 15, 17-én megtartott vizsgálaton Barta István, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium igazgatója elnökölt. A kormányt dr. Kari János, a szegedi kegyesrendi gimnázium igazgatója képviselte.
Eredmény.
1 A tanuló neve JX> © c<j © >-> E <3 p»» > © >-> e © •> © >■> G CO ~o E © © cz 03 "bű J2 Általános eredmény
b0 ni s bű ca S E •© z ll. =o 1- © ÍZ az
Bedő Margit 1 2 2 3 2 1 t jól érett _
Cséry Katalin 1 2 2 2 1 3 2 jól érett —
Dudás Edit 1 3 3 3 3 3 4 szeptemberben javít egyből
Görög Anna 1 3 2 2 2 3 3 érett
5 György Katalin 1 2 3 3 1 3 3 érett —
Hajnal Margit 1 1 1 2 1 3 2 jól érett -
Horváth Elvira 1 1 2 2 1 2 2 jól érett
Horváth Rózsa 1 1 1 1 1 1 1 kitüntetéssel érett 2
Jellinek Magdolna 2 1 1 1 1 1 1 jelesen érett —
10 Kőgler Emília 1 1 1 1 1 1 1 kitüntetéssel érett —
Lengyel Erzsébet 2 2 2 2 2 2 2 jól érett 2
Péter Éva 1 3 3 3 3 3 3 érett _
Pozsonyyáry Mária 1 2 2 2 2 1 1 jól érett —
Rátkai Ágota 1 1 1 2 1 1 1 jelesen érett —
15 Rátkai Edit 1 3 3 3 2 3 3 érett _
Ruttner Vilma 1 2 3 3 2 3 3 érett _
Simon Ottilia 1 3 3 3 2 3 3 érett _
Somlay Magda 1 1 2 2 2 2 2 jól érett —
Tőke Katalin 1 2 3 2 2 2 2 jól érett 3
20 Zavodnik Gizella 1 1 2 2 1 2 1 jól érett —
30
A tanulók elbírálása.
(Rendtartás 97. §.) Érdemjegyek.
1. A tanuló elbírálásakor az elért eredmény kifejezésére mind1 a magaviseletből, mind a rendszeretetből, mind pedig az előmenetelből a jeles, jó, elégséges, elégtelen érdemjegyek szolgálnak.
Magaviselet.
2. A magaviselet elbirálása és a magaviseleti érdemjegyek meg*-állapitása a tanuló egyéniségének alább felsorolt vonásai alapján Lörténnek.
a) valláserkölcsi meggyőződés ;
b) nemzeti érzés (hazafias magatartás) ;
c) jellembeli tulajdonságok (egyeneslelküség, jóindulat, akarati fegyelmezettség, tisztelettudás stb.) ;
d) kötelességtudás és szorgalom ;
e) magatartás az iskolában és az iskolán kivül ;
f) tanulótársakra gyakorolt hatás.
3. E szempontok figyelembevélelével a magaviseleti érdemjegyek megállapítása a következő elvek szerint történik :
Jeles érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi meggyőződése és nemzeti érzése nyilvánvalóan erős, jellembeli tulajdonságaival, különösen egyeneslelküségével, akarati fegyelmezettségével és tisztelet-tudásával társai közül kiválik, kölelességtudása és szorgalma mindig állandó, magatartása az iskolában és az iskolán kivül korának minden tekin\'elben megfelelő és társaira nemesitőleg hat.
Jó érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi meggyőződése és nemzeti érzése kifogástalan, jellembeli tulajdonságai egyeneslelkü-ségét, akarati fegyelmezettségét, tisztelettudását megmulfatják, kölelességtudása és szorgalma kielégítő, magatartása az iskolában és az iskolán kivül csak kisebb kifogásokra ad okot és a tanév folyamán csak egyszer részesült eteőfokunál nem súlyosabb fegyelmi büntetésben.
Elégséges érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi és hazafiúi kötelességeit nem elég buzgalommal teljesiti, jellembeli lulajj-donságai közül különösen egyeneslelküsége \'és fegyelmezettsége javításra szorul s a tanév folyamán legfeljebb 2 alkalommal részesült harmadfokúnál nem súlyosabb büntetésben.
Elégtelen érdemjegyet kap a tanuló ,ha valláserkölcsi és hazafiúi kötelességei ellen súlyosabban vagy gyakrabban vét, egyenete-lelküségében, tisztelettudásában feltűnő a hiány, s az év folyamán e tekintetben fejlődést nem mutat, tanulótársaira káros befolyással van, az év folyamán háromszor vagy többször másodfokúnál sulyo*-sabb büntetésben részesült.
4. A magaviseleti érdemjegy a tanuló továbbhaladására nincs befolyással, de az általános tanulmányi eredmény megállapításában számításba kell venni. A magaviseleti érdemjegy megállapítása a sze mélyi lap tekintetbevételével történik.
31
A tanulók érdemsorozata.
I. Osztály.
Osztályfőnök: Görgényi Gertrud.
A tanuló neve Magaviselet Rendszeretet I Hi!- és erkölcstan Magyar nyelv Földrajz Német nyelv \'cS sh +j T. N Ui •4) a s- tt> Eh Mennyiségtan | Rajz Testnevelés Szépírás Ének Kézimunka Ált. tan eredm. | a N •A ® 1-5 s ® I.U.|II.U
Czégényi Katalin ág. h. ev. 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2
Fehér Vera 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 - _
Flesch Zsuzsanna 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 - _
Gozdán Róza 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 3 _ _
5 Halmágyi Ilona 2 2 2 4 4 3 3 4 2 1 1 3 1 4 — -
Kollár Amália hl. 1 2 1 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 _ _
Kása Éva bl. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 fm 1 1 1 1 _ _
Krdtky Nóra ref. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 x 1 2 1 — _
Láng Vilma 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 _ -
10 Muczer Erzsébet bl. ■l1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 _ __
Nemes Éva bl. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 _ _
Sermann Mária 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 _
Simig Klára bl. 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 _ _
Szabó Mária 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 _
15 Szakálos Klára 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 _ _
Tóth Judit ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ _
Trajer Ilona 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 — —
Unger-Ullmann Ilona lt 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 — _
Zborovszlnj Katalin 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3f 3f
Magántavuló ; A
Lázár Irén - ; 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 —
Összesen: 20.
Kimaradtak: Ballay Terézia, Futó Márta, Medlits Éva.
32
III. Osztály.
Osztályfőnök: Havas Ilona.
A tanuló neve ü w > bt 1 Rendszeretet | ca s5 c3 4g ti 1 Magyar nyelv Földrajz Német nyelv Természetrajz Mennyiségtan | \'5° tó Testnevelés | Ének Kézimunka Ált.tan.eredm. Tandij-kedvezm.
• cs S 1.1. é. u.u.
Bakos Lenke bl. 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2
Beke Gabriella bl. 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 _ _
Eisinger Klára izr. 1 2 l 2 2 1 1 3 1 3 1 2 2 — —
Fritz Edit 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
5 Gondos Eva bl. 1 3 1 3 2 3 2 2 (mi 2 jl 2 -l 2 jl 3 Là 3 _ __
Hetesi Mac/da 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 — —
Horváth Margit 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 — —
Horváth Mária 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 — _
Horváth Mária Éva 1 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 _ —
10 Kiss Gabriella 1 2 2 3 3 3 3 3 2 fm 2 fm 3 _ —
Kosztolitz Terézia izr. 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 _ —
Kőszeghy Zsuzsanna bl. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 _ —
Kun Mária 1 2 1 3 3 4 2 3 1 1 2 2 4 _ _
Litvay Piroska 1 2 1 2 1 3 2 2 l 2 1 1 2 _ —
15 Mecsek Margit V 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 — —
Nádasi Zsuzsanna 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 — —
Oláh Eva 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 _ _
Pakusz Teréz v 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 — —
Pádár Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
20 Péli Erzsébet 1 2 1 2 2 3 1 2 1 fm 2 3 2 _ —
Rejger Henrietta bl. 1 1 1 3 2 3 3 2 l 1 2 2 3 2f 2f
Reisch Zsuzsanna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 1 — —
Schmidt Magda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 _ _
Tóth Magda 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 — —
25 Trájer Jolán 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Összesen: 25.
Kimaradt: Bánhidy Márta.

33
III. Osztály.
Osztályfőnök: Biztos Mária Margit.
A tanuló neve Magaviselet || Rendszeretet 1 Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Történelem 1 Földrajz Latin nyelv > >j a, -fcá\' 0) S ■o •z Természettan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének \' Kézimunka Ált tan.eredm. S .¡.S : S l.l.í.|ll.l.í.
Balázsovits Hona ág. h. cv.. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3
Buday \'Erzsébet 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 \'— _
Farkas Magdolna 1 3 1 3 2\' 2 3 3 2 3 2 fm 3 2 3 3 f 3 f
Gazdag Ibolyka bl. 1 1 1 3 3 2 3 3 2 .3 2 1 3 1 3 :4f, 4!
5 Hegyi Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
Kerecsényi Edit 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 fin 1 fm 2 f 2f
Külics Zsuzsanna bl. .1 2 1 2 1 1 1 .2 3 2 1 1 2 1 2 — —
Lengyel Éva bl. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 : í 1 —
Perédy Karola 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 í 1
10 Szüts Sarolta ref. 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 í 3 -— 14-
Tóth Magdolna 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 í 3 — —
Magántanuló:
Goda Zsuzsanna 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 í .2
Összesen : 12.
Kimaradt: Nagy Klára.
34
IV. 0s2táty.
Osztályfőnök: Gesmay Mária Carmela.
A tanuló neve Magaviselet 1 Rendszeretet || c= ico m» S Magyar nyelv || Történelem Latin nyelv Német nyelv Természetrajz Mennyiségtan Rajz Testnevelés Egészségtan | Gyorsírás Kézimunka | Ált.tan.eredm. Tandij-kedvezm.
1.1. i. U.U.
Baranyai Ibolya bl: 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Farkas Erzsébet 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 ím 1 2 1 3 _ -
Horváth M. Magda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 1 lj 2f 2f
Illavszky Mária 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 -
5 Kiss Ilona 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 _ -
Kondics Mária 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 _ _
Mastnak Stefánia bl. 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 _ _
Nagy Katalin bl. 1 2 1 3 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 - -
Nagy Livia 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 lf lf
10 Nádasi Margit 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 fm 1 2 1 3 _ _
Nóvák Erzsébet 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3; _ _
Nóvák Ilona ág. h. ev. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 — —
Páhy Mária 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2Î 2f
Rátkai Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ _
15 Schless Márta 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 _ _
Vincze Erzsébet bl. 1 2 1 1 1 2 2 í 3 1 1 1 2 2 2 41 4f
összesen: 16.
35
III. Osztály.
Osztályfőnök: Gyánti Erzsébet.
A tanuló neve Magaviselet Rendszeretet Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Történelem Latin nyelv Német nyelv Francia nyelv Természetrajz |j Mennyiségtan CO •OJ \'S > O) a to o Ei 4lt.tan.eredm. Jîl Tandij-p kedvezm.

Baj Ilona 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2
Bedenek Gizella 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 lf lf
Biró Éva ref. 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3
Czrepka Irén 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 __ __
5 Danitz Blanka 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 _ _
Ehmann Zsuzsanna bl. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2f 2f
Flesch Ágnes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Horváth Gizella 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 _ _t
Klein Edit Éva izr. 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 .\'_ _
10 Krátky Éva ref. 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2f 2f
Máté Gabriella bl. 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 1 3 _ _
Németh Katalin 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 fm 3 __ _
Reiger Ilona bl. 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2f 2f
Sipos Magdolna 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 2t 2f
15 Somogyi Pálma bl. 1 1 1 2 1 4 2 2 2 2 3 4 _ —
Yukics Anna bl. 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 fm 2 _ —
Waligurszky Adrienne 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 — —
Winkler Szonja izr. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 — -
Összesen : 18.
Magántanuló;
Pálffy Mária
vizsgázott a leányliceum Tan-
terve szerint 1939. dec. 12-én
a következő eredménnyel: hit-
tan: jeles, magyar nyelv: jeles,
német nyelv: jeles, francia
nyelv: jeles, történelem: jeles,
művészettörténet: jeles, termé-
szetrajz: jeles, mennyiségtan:
jeles, rajz: jeles. •
Összesen: 18.
Kimaradtak: Fónai Erzsébet, Popovics Katalin.
3<?
VI. Osztály.
Osztályfőnök: Kugler Sándorné Kovács Györgyi.
Összesen: 18.
A tanuló neve Magaviselet Rendszeretet | c= DJ | Magyar nyelv | E 7 c •0) t¡ Eh 1 Művészettört. || Német nyelv Francia nyelv Természetrajz II Mennyiségtan || N tó Testnevelés Ének Ált. tan.eredm. Rendk. latin S u ■e Eh i\'í- 6 N , OJ > ■a a> M II. 1.1.

Bolla Mária 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lf If
Deutsch Edit izr. 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 2 ___
Fábián Magda 1 1 i 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -r- — _-I
Freyslinger Mariann 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 — 1Î If
5 Guzmits Anikó bl. 1 2 i 2 2 1 2 2 1 3 1 fm 2 2 1 — _
Halász Eva izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
Kondor Edit izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 — — —
Lázár Eva izr. 1 2 i 2 2 1 1 1 1 -2 1 2 1 2 3 __ _
Mischon Magdolna bl. 1 2 i 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 — lf If,
10 Nagy Zsuzsanna 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 — -
Ney Livia izr. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 — -
Ország Livia izr. 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 — — -
Pálfalvi Etelka 1 1 i 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 _ _
Pollák Zsuzsanna 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 _ _
15 Pusofszky Elvira 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3, - __
Sikabonyi Ilona 1 2 i 3 8 2 3 3 3 3 1 2 1 3 ■— _ -
Vucsák Mária 1 2 i 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 _ _
Zborovszky Magdolna 1 1 i 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4f 4f
Magántanuló\'.
Pálfl\'y Mária .— — i 1 1 1 1 1 1 1 1 — _ _ — _ _
vizsgázott 1939. dec. 14-én
37
III. Osztály.
Osztályfőnök: Miltényi Györgyi.
A tanuló neve Magaviselet Rendszeretet ca tő 43 ti is Magyar nyelv Történelem Művészettört. Német nyelv Francia nyelv | Bölcsészet Természetrajz 1 Természettan | Mennyiségtan j Testnevelés Ált. tan. eredm. | Rk. latinnyelv Tandij-kedvezm.
1.1. i. II. u
Bogdán Blanka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Bőczy Jolán 1 2 1 3 3 1 3 3 1 2 2 3 fm 3 _ 2f 2í
Csiszár Jolán bl. 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 fm 2 2 2f 2f
Gadányi Margit 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 — _
5 Garabb Ibolya 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Haiszer Margit ág. h. ev. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 — —
Kerecsényi Ágnes 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 — 2f 2f
Lontay Renée 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 — -
Németh Izabella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 — -
10 Németh Marianna 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 _ _
Somogyi Márta 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 fm 3 _ _ _
Tóth Rozália 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 _ lf lf
Waligurszky Klára 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 — lf lf
Magántanuló:
Tóth Eva 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 3 •
Összesen: 14.
Osztályzatlan maradt: Schiller Ilona.
38
VIII. Osztály.
Osztályfőnök: Pollich Mária.
■S > "53 a j> > a 0} a £ á a
© CD "El f-i :0 © >> ti a 2 O N
A tanuló neve a> 02 1 tH OJ N 09 "25 a h cS "S a -*-» OJ N CO \'íö a a .2 OJ s 03 MD •OJ s GO ■OJ > <0 (H a> d _a • 1—9 U/ a aj
£ bt aj X! 0 aj ta 61 •a> "E -OJ > tH ■o :0 <X> a ■OJ o a C3 a fcH Cí a a OJ "55 > aj a «3 a aj M
S tó = S EH S fa S5 fa EH S S5 EH tó 1.1. t. II. u.
Bedő Margit 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 2 1 3 4f 4f
Cséry Katalin 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 _
Görög Anna 1 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 _ _
György Katalin bl. 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 _ _
5 Hajnal Margit 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 _ _ _
Horváth Elvira 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 _ _ __
Horváth Rózsa 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2f 2f
Jetiinek Magda izr. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kögler Emília ág. h. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ __ _
10 Lengyel Erzsébet ág. h. ev. 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 _ _
Péter TÉva 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 • _
Pozsonyvári Mária 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 fm 2 _ _ _
Rátkay Ágota 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 __ 2f 2f
Rátkay Edit 1 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3
15 Ruttner Vilma 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 3 _ _ _
Simon Ottilia bl. 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 _ 2f 2f
Somlai Magdolna 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 _/
Tőke Katalin 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2f 2f
Zavodnik Gizella 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
Összesen: 18.
39
XI. Statisztikai adatok.
Adatok Osztályok %
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. LU
a) A tanulók számának alakulása:
1. Beirt nyilvános tanulók ... 22 26 12 16 20 18 14 19 147 1035
Osztályozott nyilv. tan. ... 19 25 11 16 18 18 13 19 139 97-8
2. Beirt magántanulók...... 1 — 1 — — 1 1 — 4 2-8
Osztályozott magántanulók 1 — 1 — — — 1 —* 3 2-1
3. Osztályoztatott összesen ... 20 25 12 16 18 18 14 19 142 100
b) A tanulók kormegoszlása:
1929. ............ ...... 16 16 11 3
1928............. ...... 4 20 24 168
1927................... — 5 8 1 — — — —. 14 9-8
1926. ... ... ... ... ... ... — — 2 9 — — — — 11 7-7
1925. ............ ...... — — 2 4 12 \' — — — 18 12-6
1924................... — — — 2 6 15 — —, 23 16\'3
1923................... 3 10 — 13 91
1922................... — — — — — — 4 12 16 11-3
1921.......... ......... 7 7 4-9
c) A tanulók vallási megoszlása:
Róm. kath................ 17 23 10 15 14 9 13 16 117 82-3
Református ............ 1 — 1 — 2 1 — — 5 3-5
Ág. hitv. ev....... ... ... 2 — 1 1 — — 1 2 7 49
Izraelita ... ............ — 2 — — 2 8 — 1 13 91
d) Anyanyelv szerint:
Magyar ............... 19 25 12 16 18 18 14 19 141 99-3
Horvát.................. 1 — — — — — — — 1 0-7
e) Nyelvismeret szerint:
Csak magyarul beszél...... 17 19 11 13 14 9 12 16 111 78-1
Németül is............... 2 6 1 3 4 9 2 3 30 21-1
Franciául is ............ — — — — 2 3 — 1 6 4-2
Angolul is ............... — 3 — — — 3 — 1 7 49
Horvátul .............. 1 1 2 1-4
f) A szülök foglalkozása szerint:
Nagybirtokos, nagybérlő ... 1 1 07
Középbirtokos, középbérlő ... — — 1 1 — 1 — — 3 2 1
Kisbirtokos, kisbérlő ... ... 2 1 2 b 3 b
Egyéb önálló őstermelő — 1 1 0-7
Gazdasági tisztviselő ...... 1 — — 2 — — — — 3 2i
Nagyiparos ............ 1 1 0-7
Kisiparos ............. 3 3 — 2 2 — — 2 12 8-4
Nagykereskedő............ 1 1 — — — 1 — — 3 2-1
Kiskereskedő ............ 2 4 1 1 í> 2 — — 15 10-b
Keresked. tisztviselő ... ... — — — — 1 — — 1 2 1-4
Közlekedési kisvállalkozó ... — — — — — 1 — — 1 0-7
Közlekedési tisztviselő...... — 1 1 1 — 1 — — 4 2-8
Közlekedési segédszemély ... 1 1 — 3 3 1 — 6 15 10-6
Köztisztviselő ........... — 4 2 1 4 1 3 2 17 12-0
Pap, tanár, tanitó ......... — 4 2 2 2 2 4 2 18 12-7
önálló értelmiség (inu, ügyvéd itk.) 2 1 1 1 1 2 1 — 9 6\'3
Alkalmazott tisztviselő, irnok — 3 2 5 3 b
Közhivatalban alkalm. altiszt 1 — 1 0-7
Katonatiszt, csendőrtiszt ... 3 — 1 — — 1 — 2 7 4-9
Katona altiszt, csendőraltiszt 1 — — — — 1 — — 2 1-4
Nyugdíjas köztisztviselő 2 1 — 1 — 2 5 1 12 8-4
Nyugdíjas altiszt ......... 1 1 0-7
Tőkés.................. 1 1 07
Napszámos............... 1 1 07
Egyéb ismeretlen loglalk. ... 1 — — — — 2 — — 2 1-4
40

A J _ 4. - 1, u s %
A d a t 0 K I IT III. IV. V. VI. VII. VIII, bt u_1


g) Szülök lakóhelyének adatai:
1. Az iskola székhelyén 14 13 7 7 13 15 12 16 97 68-3
2. Más magyarországi köz- 31-6
ségben — -.......... 6 12 5 y 5 3 2 3 45
Zala vm.-ben ............ 4 6 2 6 3 1 1 2 25 17-7
Vas vm.-ben ... ... ... ... — — — — — 1 — 1 0-7
Baranya vm.-ben ......... — 1 1 — 1 1 — - 4 2-8
Somogy vm.-ben ......... 2 5 2 2 1 1 — 13 9-1
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben — — — — — — 1 1 0-7
Hajdú vm.-ben...... ...... — — — 1 — -as— -— - 1 0-7
h) Óramulasztások:
Igazolt......... ......... 1218 1280 Í79 686 903 1163 \'834 1219 — —
Igazolatlan.- ............. — ■— — — — --- • \'- ... —. —
i) Rendkívüli tárgyakat tanulta:
Latin nyelv ...... L__ ... — — .;— -r- — 9 5 4 18 12-7
Német társalgás ... ... ... 6 1 1 2 — — — — 10 7-0
Francia „ — — 1 2 3 2 ■ — 3 11 7-7
Rajz ............ ... ... 2 3 1 1 -• 6 — — 13 9-1
Fizikai gyakorlatok ... ... — — — — — — 4 7 11 7-7
Karének ......... ... ... 6 12 5 3 10 10 4 2 52 36-6
j) Magaviselet szerint (rendes tanulók)
Jeles ... ........ ...... 18 24 11 16 16 18 11 17 131 94-2
Jó ... ... ... ... ... ... ... 1 1 — — 2 — 2 2 8 5-8
Elégséges ... ......... ...
k) Előmenetel szerint:
Kitűnő rendű ... ... ... ... 2 2 — 2 1 2 2 1 12 8-4
Jeles rendű ... ... ... ... 4 5 . 4 2 1 3 1 2 22 15-6
Jó rendű ............ ... 8 11 2 6 9 10 6 8 60 42-2
Elégséges rendű ... ... ... 5 5 6 6 6 3 5 8 44 309
1 21
Elégtelén egyből ... ... ... — 2 3
2—4-ből......... 1 1 0\'7
1) Az intézet internátusában lakott ... 5 5 3 4 5 2 2 2 28 19 6
m) Tandíjkedvezmények a II. f. é. adatai alapján:
i. fokú.................. _ — — 1 1 3 2 - 7 5-1
2. fokú............... ... — 1 1 2 4 i— 3 3 14 9-8
3. foku._................ 1 — 1 _ — ;- _ _ 2 1-4
4. fokú.................. — — 1 1 — 1 — 1 4 2-8

1) Az érdemjegyek tantárgyak szerint.
Tantárgyak I. 1 II. III. IV. V. VI. vn. VIII. Összesen %
OS 3 •T—• ®> © fcí •0) & — a 01 3 £ © oo _© ■p 00 © be •o S SÓ 3 a © be "3 00 — 3 ;0 —, 05 O) be ■© Se <> 3 d aj 3 se — 3 00 © 3 ;0 X V be ■§5 be -© 3 d _© 3 •a 3 CC — 3 •r—a •o cfi © be o 5P ti 3 d _© 3 ti 3 •Jj — 7 2. tc © be BB a 3 d © 3 se l-H © w V •l—S •o •1—0 00 s be 00 be 3 d iV 2 se 3 0J © 3 ■. -o 00 a) Sc •o a 3 d © 3 be 3 tO — -o 9 a bt >© & ;© 3 d _© 3 be >© © 00 © 3 •o 00 © be -© 00 be 3 d © .—i © bO 3
Magaviselet ...... Rendszeretet ...... Hittan............ Magyar ......... Történelem......... Földrajz ......... Latin ............ Német............ Francia ......... Filozófia — ...... Neveléstan......... Műv. történet ...... Természetrajz...... Természettan ...... Mennyiségtan ...... Rajz ... ......... Testnevelés ...... Egészségtan ...... Szépírás ... ...... Gyorsírás......... ínpk 18 6 17 6 10 1 12 3 9 K 1 4 A J 1 1 24 11 23 8 10 1 11 2 12 11 3 5 o 1 11 3 11 4 4 5 A 7 1 5 5 K 1 3 3 «> □ 16 4 15 6 13 10 1 6 2 2 4 1 J ,6 11 16 5 13 2 I II 4 l |_J 18 8 18 6 9 10 10 7 _ 2 2 _ 11 8 14 5 8 2 5 7 3 _ 2 3 J □ 17 9 « 5 8 <n 2 10 9 9 a "5 1 _ 131 60 133 45 55 35 10 53 26 10 i<t 8 72 9 69 3U 29 17 46 27 3 g 7 27 12 10 18 42 16 1 1 o 94-25 43-16 9367 31-70 56-70 46-05 21-74 37-33 37-68 71-43 68-42 74-50 54-95 40-00 28-17 67-04 48-93 100*00 55-00 56-25 58-66 64-38 23-93 17-64 5-75 5181 6-33 48-59 30-93 38-16 36-96 32-39 39-13 21-43 31-58 25-50 36-95 3111 38-02 32-96 3262 40-00 43-75 30-67 26-02 4225 41-18 5-03 19-01 1237 13-16 39-13 29-58 23-19 7-14 0-70 2-63 217 0-70
<> g 1 3 7 6 — 5 — 3 7 7 1 1 1 1 1
8 6 6 \'l 4 11 9 1 3 3 6 7 4 6 5 8 g } 1 13 12 3 4 2 <> — 5 (i 10 6 K ?H 7 Q 5 9 6 6 7 7 7 -
1 1 1 I I 1 3 1 J 13 10 fi — —
1 1 1 —¡16 —10 2 7 1 - 12 10 7 «1 l 7 Ue 13 — 8-10 28-89 3311 7-09 5-00 —
11 5 4 11 12 2 _ 5 4 7 5 _ A 3 _J 9 6 lj— 10 8 - 3 \\ lj-3 — 6 — _ 61 18 40 61 41 14 54 30 9 13 47
7 10 11 6 10 6 6 2 1 Ifm 9 15 11 10 10 8 6 3 3fm 2 5 4 6 1 2fm 5 12 9 16 9 6 4 4 7 öj— 5 9 4 —j 3 17 9 9 1 7 6 3 5 4 z 1 16 fm 0-70 11-36
3fm 8 7 2fm 1 ffa 6 3 1 3.» 10 7 ljlto 69 í? 0 46 10
11 8 1 II II 1 n 8 7 1 —
10 12 6 6 8 8 4 14 11 7 9 8 11 2 6 10 4 \\ o .1 -Jul 4 li 1 1 1 «44 23 19 60 7 8 5 10-67 6-85 31-00 41-18
Kézimunka ...... Ált. tanúim, eredm. Rendkívüli latin Ifm 2 i Ifm 14 4 o 1 l\'ív Hm 4 2-75 fm 2-82
5 1 5 2 6 6 6 — 2 9 6 _ 5 3 10 1 3 A 3 6 \\ 5 1 — 3 8 0 s- 34 3 44 7

42
m) Kimutatás az iskola felszerelésének ez évi gyarapodásáról és a szakleltárak 1940. évi június 25. állományáról.
Sor- Szakleltárak megnevezése 1939/40. évi avaraDodás ílladét 1940. évi lin. 25-én

szám Vétel Ajándék Érték P Vétel Ajándék Érték P

1. Bútorzat, berendezés... ... 78 db. — 2092\'— 258db. — 15344-48
11. Könyvtár ... ......... 235 kt. 24 kt. 686" 16 924 kt. 1698 kt. 10855-16
111. Tört. és műv. tört. szertár 16 db. — 254-— 463db. 217db. 2381-20
IV. Földrajzi szertár......... — — — 51 db. — 656-40
V. Természetrajzi szertár 28 db. — 130"— 129db. 187db. 1352 80
VI. Mennyiségtani szertár 1 db. — 15-— 7 db. 1 db. 45\'—
VII. Természettani szertár 59db. 4 db. 74560 213db. 28 db. 3914-14
Vili. Torna szertár ......... — — — 17 db. 94 db. 4006-70
IX. Zene és ének szertár 46 db. 1 db. 1172-50 96 db — 2187-81
X. Rajz szertár ... ... ... ... 7 db. —\' 30"— 69 db. 49 db. 299--
XI. Idegennyelvi szertár ... ... 10 db. 38-—
összesen ... 470db. 29 db. 5125 26 2237 db. 2274 db. 39986-63
n) Az iskola benépülésének visszatekintő kimutatása.
O s z t á 1 o k 3= I
1. 11. 111. IV. V. VI. Vll. Vlll. B \'\' \'
1931/32. osztályozott magántanuló^ 24 — — — 27 — — — 51 51
1932/33. osztályozott magántanuló^ 20 24 — — 14 23 — — 81 81
1933/34. osztályozott magántanuló* 18 2 17 23 — 26 10 1 24 — 118 3 121
1934/35. osztályozott magántanuló* 33 2 20 2 17 23 29 2 20 1 10 24 176 7 183
1935/36. osztályozott magántanuló 25 4 26 2 24 1 23 25 1 26 3 16 1 10 175 12 187
1936/37. osztályozott magántanuló^ 14 4 26 3 27 3 23 3 24 23 1 22 15 2 174 16 190
1937/38. osztályozott magántanító* 13 2 18 1 24 2 25 1 18 1 24 1 22 1 18 3 162 12 174
1938/39. osztályozott magántanuló^ 24 12 1 19 19 2 20 1 13 2 23 21 151 6 157
1939/40. osztályozott magántanuló 19 1 25 11 1 16 18 18 13 1 19 139 3 142
43
o) Iskola-épület.
Az épület Nagykanizsa városának tulajdona, melyet örök használatra átengedett az iskola céljaira. Eredetileg kaszárnyának készült és igy csak átalakításokkal lehetett az iskola céljaira alkalmassá tenni. A mult évben további átalakításokkal uj természetrajzi szertárt és /izikai munkatermet létesítettünk. Újjáalakítottjuk az intézet ezen szárnyához tartozó lépcsőházat is. A fizikai munkatermet a munkáltató oktatás céljaira alkalmas eternit lapokkal fedett asztaí-lokkal s hozzá való ül.őkékkel rendeztük be. Uj,1 bútort kapott az újonnan létesített természetrajzi szertár is. Ezekkel az átalakításokkal a természettudományi tárgyak oktatásával kapcsolatos szertárak és oktatótermek végleges elhelyezést nyertek, melyek világos falaikkal, almazöld bútoraikkal, ablakaikkal és ajtóikkal nagyon barátságos, otthonos képet mutatnak.
Az eddig eszközölt átalakításokkal, melyek 6 év óta fokozatosan történtek, az épületet nagyrészt alkalmassá tettük az iskola céljairaj Az osztálytermek modern bútoraikkal tetszetősek, világosak, úgyszintén csinos és barátságos a tágas tanári szoba. A termek napsugaras, üvegezett folyosókra nyílnak, melyeket képekkel, virágokkal díszítettünk. A további átalakítások során szükség lesz egy díszteremre, melynek hiánya miatt nem tudtunk eddig az intézetben nagyobb-szabásu iskolai ünnepélyeket tartani.
Az iskola céljait a következő termek szolgálják : osztálytermek, I. osztály 39.5, II. osztály 37.5, III. osztály 49, IV. osztály 39, V. osztály 39, VI. osztály 44, VII. osztály 38.5, VIII. osztály 41.6 négj^eb* méter alapterülettel. Az I.—II. o\'., továbbá a VI. és a VII.—Vili. osztályok előszobákból nyílnak, melyeknek alapterülete 18.5, 15.4 és 21.1 négyzetméter. Egyéb termelc : Fizikai előadó 106.4, fizikai munkaterem 67.5, fizikai_szertár 43.16, természetrajzi szertár 84.9, földrajzi szertár 26.3, rajzterem 82, ifjúsági könyvtár 29.2, tornaterem 150, tornaszertár 18.6, öltözőhelyiség 33.5, zuhanyozó, tanári szoba 50.6, előszobája 18.5, szülői fogadó és tanári könyvtár 22, igazgatói iroda 18, előszobája 23.6, cserkészotthon 51.3, ifjúsági vöröskereszt otthona 20.9 négyzetméter.
Az udvar részben parkosított, sétányokká^ részben pedig játszótér, összesen 5045 négyzetméter területtel.
Az iskola épületében kizárólag az iskola és a vele kapcsolatos internátus, valamint a fenntartó Notre Dame Rend klauzurája van, ezeken kivül más intézmény céljaira nincs átengedve.
44
Internátus.
A leánygimnáziummal kapcsolatos az internátus, melynek fenntartója ugyancsak a Notre Dame Rend. Az elmúlt iskolai évben 30 bentlakó és 2 félbentlakó növendékünk volt. A bentlakó növendékek közül 28 a leánygimnáziumba, 1 a leánykereskedelmi isko(-lába, 1 pedig elemi iskolába járt. A társalgási nyelv a német. Amely osztályokban a francia nyelv kötelező, azok bentlakó növendékei részére külön francia társalgási órák vannak (díjtalan). Tanulmányi ellenőrzés, najji kikérdezés. Naponta 5-ször étkeznek, délben 3, este 2 (Vasárnap 4—3) tál egészségds, változatos, bőséges ételt kapnak. A helységek, u. m. háló, nappali, ebédlő, mosdó, fürdő mind uj berendezéssel az egészségi és korigényeknek megfelelők. A fürdőt hetenként használják. Szórakozásul az intézet korcsolya—tennisz-j pályája, s az internáiusban felszerelt rádió szolgál, testedzésül pedig az internátus különböző tornaszerei, mint bordásfal, testegyenesitő rudak stb. Reggeli torna. Az őszi és tavaszi idényben minden szabadidejüket az intézetnek részben parkositott, részben szabadterü nagy kertjében töltik^ ézenkivül vasárnapokon fél vagy egésznapos kirándulásokat tesznek az internátusi felügyelő nővér ellenőrzésével.
A havi ellátás dija 60 P. A butorhasználatért évi 10 pengőt fizetnek. Mellékdijak nincsenek. A felszerelést illetőleg jcsak a felsőruhákra áll ugyanazon kivánság, mint fenn a Tájékoztatóban. Mindennemű felvilágosítással és prospektussal szivesen szolgál a Rend főnöksége.
Részletek" az intézet folyosójáról
46
Tájékoztató a jövő tanévre.
Az 1940—41. tanévre junius hó 26-án és 27-én lehet beiratkozni. A pótbeiratások szeptember 6-án és 7-én lesznek. A felvétel alkalmával minden tanulónak személyesen kell jelentkeznie. Az I. osztályba vagy iskolaváltoztatás esetén első alkalommal beiratkozó tanuló atyja, anyja, vagy gyámja, esetleg azok felnőtt megbízottjának kíséretében köteles megjelenni.
A felvétel a tanuló okmányainak (születési anyakönyvi kivonat, — katolikusoknál keresztlevél is —, az előző tanulmányok elvégzéséről szóló bizonyítvány, illetőleg tanulmányi értesítő, a himlő-oltási, 12 évnél idősebbeknél ujraoltási) bizonyítvány átadása ési a /elvételi dijak befizetése alapján történik. A felvételkor átvett okmányok a tanulónak az iskolából történt eltávozásáig a ¿intézetben maradnak.
A beiratási díj 40 P, de ezt az összeget két részletben (szejpt. és febr.) lehet befizetni. Filmdíj 3 P. Évi tandíj 160 P, melyet havonta is\'fizethetnek. Ha a növendék jeles magaviseletű, jeles vagy jó eliő\'-menetelü és anyagi helyzete is indokolttá teszi, egész vagy részleges tandíjkedvezményben részesülhet.
Magánvizsgálatok dija tárgyankint 4.80 P, a különbözeti vizsgálat dija tárgyankint 3.20 P.
Érdeklődő szülők vagy tanulók a szünidő folyamán szerdán és pénteken 10—11-ig az igazgatói irodában kaphatnak felvilágosítást.
A rendes tárgyak közül a rajz, a gyorsírás, a testnevelés, az ének és a kézimunka gyakorlati része alól felmentést nyerhetnek a tanu-•lók. A felmentést a szülő szept. 20-ig írásban tartozik kérni. Ha a felmentést a szülő egészségi okokból kéri, akkor az igazgató az iskolaorvos írásbeli véleménye alapján határoz. A felmentés egy-egy hónapra, megokolt esetben egy teljes tanítási évre adható meg. A testgyakorlás alól részleges felmentés is adható (pl. szertornázás, vagy ugrás, futás alól). A felmentett tanuló köteles azokon az órákon is jelen lenni, melyekre a felmentés szól. A rajz és ének gyakorlati része alól felmentett tanulók ezeknek a tárgyaknak elméleti anyagából tartoznak számot adni és osztályzatot is kapnak. A testnevelés alél részleges felmentést nyerő tanulót is osztályozzuk.
Az intézetekben szokásos egyenruhák : hétköznapra szeptemberben és tavasszal kék-fehér csikós bluz, magyaros kivarrásu gallérral, télen fekete klott-kötény, fehér gallérral, magyaros díszítéssel. Ünnepélyes alkalmakra sötétkék magyaros ruha, kék sapkával, melegebb időben fehér bluz magyaros gallérral és fehér kalap viselése köte-gyaros fehér vászonruhát is bevezetjük. Kívánatos, hogy a növendélező. A jövő iskolai évtől kezdje a MANSz szövődéjében készült ma-kek iskolán kívül is az iskola jelvényével ellátott egyenkaiapot hordL ják. Az egyenruhához mindénkor sötétkék berakott szoknyát kell viselni. A téli és tavaszi kabát szine sötétkék.
A gallér és kézelők mintája a helybeli kézimunkaüzletekben előnyomtatható.
Intézeti egyenruhák
ünnepi alkalmakra
hétköznapokon
48
A fegyelmi szabályok a nagy szünidőben is érvényben vannak!
Kivonat az intézet „Fegyelmi szabályzatiéból.
I. Vallásbeli kötelességeit minden tanuló pontosan teljesítse.
2 A korzózás tilos.
3. Mindenféle gyűjtés igazgatói engedély nélkül tilos.
4. A tanuló az iskolai egyesületeken kivül semmiféle társadalmi egyesületnek sem lehet tagja.
5. Színházba, moziba, táncmulatságba csak igazgalói engedélyivel mehetnek.
G. A tanulók házibálokat nem látogathatnak.
7. Tilos a közös strandfürdők látogatása.
8. Cukrászdák látogatása tilos.
9. Tánciskolák látogatásához igazgatói engedély szükséges.
10.1 A tanulók fiukkal együtt sehol sem mutatkozhatnak.
II, Vasúton való bejárást az intézetbe az igazgatóság nem engedélyez.
12. Szállást fogadni és azt elhagyni csak az igazgató engedélyével lehet.
13. A kimaradási idő szeptember 30-ig bezárólag 7 óra, azontúl március végéig 6 óra, azontúl ismét 7 óra. A nagy vakációban 8 óra.
14. A tanulók rövid harisnyát nem hordhatnak, valamint ékszereket sem, hacsak nem vallásos vagy hazafias jellegűek. Jelvényeket csak igazgatói engedéllyel viselhetnek.
15. A tanulók egyenruhát hordjanak. Minden ruhára érvényesek a következő szabályok : zártnyaku, komolyszabásu, át-nemtetsző anyagból varrott. Térden alul 10 cm. érjen. Szükreszabott ruhákat ne hordjanak.

Különbözeti vizsgálat anyaga a polgári leányiskolából a leánygimnáziumba való átlépés esetén.
A leánygimnázium II. osztályába való átlépés esetén:
1. Mennyiségtan a leánygimnázium I. osztályának anyagából : Háromszög, sokszög, kör kerületének és területének kiszámítása.
2. Természetrajz a lg. I. o. anyagából : néhány fontosabb ásvány, kőzet, talajnem. Az ember szervezete.
3. Rajz a lg. I. o. anyagából : művészeti alkotások ismertetése.
A leánygimnázium III. osztályába való átlépés esetén:
1. Magyar nyelv a leánygimnázium II. osztályának anyagából: a magyar ritmus elemei, tapasztalati uton megismerhető formái, rim, ütem, szótagszám, szakozás. Az előfordult műfajok ismertetése.
2. Földrajz a lg. II. o. anyagából : Afrika, Amerika, Ausztrália, Óceánia, és a Déli Sarkvidék leíró földrajza.
3. Természetrajz a lg. I. o. anyagából: néhány fontosabb ásvány, kőzet és talajnem, az ember szervezete.
4. Mennyiségtan a lg. I. o. anyagából : háromszög, sokszög, \'kön kerületének és területének kiszámitása ; a lg. II. o. anyagából: arány és aránypár, százalékszámítás, kamatszámítás, grafikus ábrázoi-lás, a gula, henger, kup és gömb felszínének és térfogatának kiszámítása.
5. Rajz a lg. I. és II. o. anyagából : a művészeti alkotások ismertetése.
A leánygimnázium IV. osztályába való átlépés esetén:
1. Történelem a leánygimnázium III. osztályának anyagából : a magyar nemzet elbeszélő története a fnohácsi vészlől napjainkig.
2. Földrajz a lg. III. o; anyagából : a szerves világ és az ember! földrajza.
3. Latin nyelv a lg. III. o. anyaga.
4. Mennyiségtan a lg. II. o. anyagából : kamatszámítás, grafikus ábrázolás, henger, kup és gömb felszínének és térfogatának kiszámítása és a III. o. anyaga.
5. Rajz a lg. I., II. és III. o. anyagából : a művészeti alkotások ismertetése.
A leánygimnázium V. osztályába való átlépés esetén:
1. Történelem a leánygimnázium IV. osztályának anyaga.
2. Földrajz a lg. III. o. anyagából: a szerves világ és az ember földrajza.
3. Latin nyelv a lg. III. és IV. o. anyaga,
4. Mennyiségtan a lg. III. és IV. o. anyaga.
5. Rajz a lg. I., II., III. és IV. o. anyagából: a művészeti alkoíl/á.-sok ismertetése. •
6. Gyorsírás a lg. IV. o. anyaga.
50
A Nagykanizsai Notre Dame Leánygimnáziumban az
1940—41. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. osztály.
Róm. kath. nagy katekizmus 1.26
Alszegliy—Brisits—Sik : Magyar olvasókönyv I. 2.06
Alszeghy—Sik—Techert: Magyar nyelvtan I. —.99 Bittér—Blaskovics : Német nyelvkönyv I.
Kerékgyártó—Mohay : Ház és kert term. I. 1.76
Kalmár—Bodnár : Magyar o. föld és néprajz 1. 1.76 Gidro—Hoíenda : Mennyiségtan I.
Németh—Solymos : Daloskönyv I. 1.56
A magyar helyesírás szabályai —.83
Kogutovitz : Földrajzi isk. atlasz 3.70
II. osztály.
Pokornyi: Ószövetségi bibliai történetek 2.06
Alszeghy—BráJsStsi—Sik: Magyar olvasókönyv II. 2.88
Alszeghy—Sik—Techert: Magyar nyelvtan II—III.
Bittér—Blaskovics—Ottó : Német nyelvkönyv II.
Kerékgyártó—Mohay : Ház és kert term. II. 1.76
Kalmár—Bodnár : A világrészek földrajza
Gidto—Holenda : Mennyiségtan II.
Németh—Solymos : Daloskönyv II. 1.56
A magyar helyesírás szabályai —.83
Kogutovitz : Földrajzi isk. atlasz • 3.70
III. osztály.
Pokornyi : Újszövetségi bibliai történetek 2.28
Alszeghy—Sik—Brisits : Magyar olvasókönyv IIJ. 3.10
Alszeghy—Sik—Techert: Magyar nyelvtan II—III
Iíerényi Károlyné : Latin olv. könyv III. o. 3.10
Jámbor—Kemenes : Latin nyelvtan I—VIII. 3.70
Bittér—Blaskovics—Ottó : Német nyelvkönyv III.
Balanyi—Balogh : Magyar tört. III. 1.64
Kalmár—Bodnár : Általános földrajz III.
Öveges József : Kis fizika III. o.
Borosay—Holenda : Mennyiségtan III.
Németh—Solymos • Daloskönyv III. 1.56
A magyar helyesírás szabályai —.83
Kogutovitz : Földrajzi isk. atlasz 3.70
Koch—Németh : Történelmi atlasz 1.30 Biró : Műalkotások könyve III. o.
IV. osztály.
Radó—Rajeczky : Kath. liturgia 2.28
Alszeghy—Sik—Brisits : Magyar olvasókönyv IV. o. 2.48 Alszeghy—Sik—Techert: Magyar nyelvtan IV. o.
51
Kerényi Károlyné : Latin olvasókönyv IV. o. 2.48
Jámbor—Kemenes : Latin nyelvtan I—VIII. 3.70
Lux—Theisz : Német nyelviskola III—IV. 4.5(5
Lux—Theisz : Rendszeres német nyelvtan IV—VIII. 2.56
¿Balanyi—Marczell—Szegedi: Az antik világ tört. IV. 1.64
Kerékgyártó—Somogyi : Ásványtan és íöldtan 2.06 Borosay—Holenda : Mennyiségtan IV.
Radnai: Egységes gyorsirás IV. o. 2.48
A magyar helyesírás szabályai —.83
Arany—Lehr : Toldi 3.60
Kogutovitz : Földrajzi isk. atlasz 3.70
Bartos—Kurucz : Történelmi atlasz: 3.70 Biró : Műalkotások könyve IV. o.
Melly—Párdányi—Mohay : Egészségtan IV. o. 1.03
V. osztály.
Schütz : Katolikus hittan 3.52 Alszeghy—Sik—Brisits : Magyar irod. olvasókönyv V. Dályai—Kováts : Latin olvasókönyv lg. V. o.
Lux—Theisz : Rendszeres német nyelv IV—VIII. 2.58
Lux—Theisz : Német nyelviskola V. 2.06
Birkás G. : Francia nyelvkönyv V. o. 4.12 Marczel—Szegedi : Egyetemes történelem V. Greguss—Kari : Élettudomány Borosay—Holenda : Mennyiségtan V.
A magyar helyesirás szabályai —.83
Bartos—Kurucz : Történelmi atlasz 3.70
Ejváry—Velledits : Francia szótár 6.— Bittér—Pahr : Német szótár
Biró : Műalkotások története 2.26 Burján : Latin szótár
VI. osztály.
Schütz : Kath. erkölcstan 3.50 Alszeghy—Sik^-Brisits : Magyar irod1. olvasókönyv
Alszeghy—Sik—Techert : Magyar nyelvi olvasó V—VI. t> Jámbor—Kemenes : Latin nyelvtan VI. 6. Iíuzmits F. : Szemelvények Cicero beszédeibői VI. Márkus J. : Szemelvények Vergilius Aeneiséből VI. Lux—Theisz : Német nyelviskola VI. Lux—Theisz : Rendszeres német nyelvtan Birkás—Petrick : Francia nyelvkönyv VI. o. Marczell—Szegedi : Egyetemes történet VI. o. Gsőka—Zibolen : Gazdasagi és társadalmi ismeretek Barthos—Kurucz : Történelmi Atlasz : Újkor Bodrossy : Vegytan VI. o.
Borosay—Holenda—Korányi: Mennyiségtan VI. A magyar helyesirás szabályai . . j
Ujváry—Velledits : Francia szótár Bittér—Puhr : Német szótár Burján : Latin szótár
Jámbor—Kemenes : Régiségtan , ,. »"
52
VII. osztály.
Schütz : Egyháztörténet 3.52
Alszeghy—Pronay—Sik : Magyar irod. tört. VII. 5.58
Lux—Theisz : Rendszeres német nyelvtan 2.58
Lux—Theisz : Német nyelviskola VII. -«> 3.30
Birkás : Francia nyelvkönyv VII. 3.92
Birkás : Rendszeres francia nyelvtan 4.12
Hekler—Bónisné : Művészettörténet VII. 4.12
Gelei—Greguss : Az emberek és állatok élete 6.70
Gerlóczy—Fodor : Egészségtan 3.92
Csapody—Fornwald : Kisérleti fizika VII. . 3.82
Bernolák—Gyertyánffv—Veres : Elemi mennyiségtan VII. 3.30
Kornis : Psichologia és logika 4.22
Koch—Németh : Történelmi atlasz 1.30
Miskolczy—Szolomájer : Magyarország története VII—\'VIII. 3.50
Rendkiv. latin: Wirth: Vergilius Aeneise 7.90
Huszti: Szemelvények ifj. Plinius leveleiből 2.68
Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan 4.12
Jámbor—Kemenes: Római régiségek 4.65
A magyar helyirás szabályai —.83
Ujváry—Velledits : Francia szótár 6.— Bittér—Puhr : Német szótár
Weber : Goethe : Hermann u. Dorothea t
VIII. osztály.
Schütz : Kath. hitvédelem 3.52
Prónay—Alszeghy—Sik: Magyar irod. tört. VIII. j 5.78
Hekler—Bónisné : Művészettörténet IV. » 4.12
Lux—Theisz : Német nyelviskola VIII. 4.12
Lux—Theisz : Rendszeres német nyelvtan 2.58
Birkás : Francia nyelvkönyv VIII. 3.10
Birkás : Rendszeres francia nyelvtan 3.10
Koch—Németh : Tört. atlasz " 1.30
Kalmár—Vargha : Földrajz VIII. 2.10
Bernolák—Gvertvánffv—Veres : Eiemi mennyiségtan VIII. 2.06
Csapody—Fornwald : Kisérleti fizika VIII. 3.30
Weszely : Neveléstörténet 3.10
Miskolczy—Szolomájer : Magyarország története VII—VIII. 3.50
Rendkiv. latin: Vézner Károly: Horatius 4.32 Dr. Balogh Ányos: Szemelvények P. Cornelius
Tacitus műveiből 3.40
Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan 4.12
Jámbor—Kemenes: Római régiségek 4.65
A magyar helyirás szabályai —.83
Uiváry—Velledits : Francia szótár 6.— Bittér—Puhr : Német szótár Bittér : Goethe : Iphigenia auf Tauris Osztie: NémeLslilusgyakorMok , HALIS ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR--
3 3 7 07 7^
NAGYKANIZSA
j j
333- -
iíBLYISMERET
t p ír*-
TARTALOM.
Oldal
vitéz nagybányai Horthy Miklós ........................3
Dr. Czapik Gyula veszprémi püspök ..................5
f Szigethy Árpádnó szül. Szakonyi Sarolta............7
Iskolánk múltja......................................................8
Hatóságok............................................................9
A tanári testület névjegyzéke és munkaköre ... 10
Tanárok társadalmi tevékenysége ........................12
Iskolánk az 1939/40. iskolai évben ..................13
Végzett tanítási anyag..........................................17
Ifjúsági egyesületek......................- 19
Beszámoló a rendkívüli tárgyakról........................25
A könyv- és szertárak gyarapodása......................27
Érettségi vizsgálatok ...........................29
A tanulók elbírálása ........ ......... — 30
A tanulók érdemsorozata ....................................31
Statisztikai adatok ..............................................39
Internátus ... ....................................................44
Tájékoztató a jövő tanévre....................................46
Kivonat az intézet „Fegyelmi szabályzat"-ából 48
Különbözeti vizsgálat anyaga ... ......................49
1940/41. tanévben használandó tankönyvek............50
Halls István Városi Könyvtár Nagykanizsa
0000003412961

közgazdasagi .
rëszvenytarsasag nagykanizsa e nyomdája
82744