Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.15 MB
2018-08-02 14:45:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
475
1446
Rövid leírás | Teljes leírás (71.77 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1930-1931. iskolai évről.
XXXIX. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1931.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
14978

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRŐL.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Közli:
POLÓNYI GYÖRGY
igazgató.
NAGYKANIZSA, 1931.
DÉL-ZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT 14978
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország — mennyország.
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen.
1

Igazgatói jelentés az 1930—31. iskolai évről.
Előszó. A XXXIX. tanév zárult a nagykanizsai „Gróf Zrinyi Ilona" m. kir. áll. polgári leányiskolában a most letelt iskolai esztendővel, így már közel 4 évtizede neveli és oktatja középfokú, gyakorlati irányú iskolai műveltség nyújtásával Nagykanizsa és vidékének leányifjuságát. Ez idő alatt sok ezer derék, művelt, hasznos taggal gyarapította a társadalmat és sok istenfélő s hazaszerető honleányt adott a magyar nemzetnek.
A magyar polgári leányiskola immár 60 esztendeje fáradozik a nemzet szebb jövőjének munkálásán s ezen idő alatt minden izében nemzeti és gyakorlati irányú, továbbá valóban nőnek való műveltséget nyújtó tantervével meghóditotta a nemzet összes rétegeit s csaknem egyetlen intézménye volt a leánynevelésnek. A polg. leányiskola ma a nemzet legszélesebb rétegeinek középfokú iskolája s bár az egyetemre készülő nők részére szép számmal létesültek különféle leányközépiskolák, a nőnevelés gerince továbbra is a polgári leányiskola lesz., Ezt a megállapítást tette a költségvetés idei tárgyalása során a képviselőházban a nemzeti kultúrpolitika vezére, gróf Klebelsberg Kunó miniszter úr Őnagyméltósága, aki a „Polgári Iskolai Törvény" életrehozatalával s a kir. főigazgatóságok létesítése által teremtett új, önálló felügyeleti renddel iskolánk további fejlődése és felvirágzása számára sokat igérő új lehetőségeket biztosított.
Adja a jóságos Mindenható, hogy iskolafajunk áldásos működésének elkövetkező évtizedeiben növendékeinek további ezreiből váljanak Istent, Hazát szerető, a honért dolgozni és élni tudó, művelt honleányok, akik, mint a női társadalom szine-java-virága, családjaikon és társadalmi szervezeteiken keresztül, a szép és jóért rajongó nemes lelkükkel, családjuk és környezetük iránt meleg szeretetet és boldogitást sugárzó sziveikkel, magukon és másokon segiteni akaró készségükkel, ragyogó példájukkal ott fáradozzanak, dolgozzanak, segítsenek, könnyítsenek és küzdjenek a legelső sorokban a nagybeteg társadalom és a szegény, vérző, csonka Haza odaadó, áldozatos szolgálatában!
A nagyméltóságú vallás- és közokt. Miniszter Úr 640—0—37. sz. rendeletével az 1927. évi XII. t.-c. értelmében a polgári iskolákat kivette a kir. tanfelügyelőségek hatásköréből. Iskolánk felsőbb igazgatása négy tankerületre oszlik. A mi iskolánk ideiglenesen a budapesti polg. iskolai tankerület kir. főigazgatósága alá helyeztetett, mely kir. főigazgatóság élén dr. Gyulai Ágost, tanárképző főiskolai igazgató áll, akinek köztiszteletben és szeretetben álló személye és áldásos hivatott munkássága a legszebb reményekkel tölti el a tanárságot. A pécsi tankerület megszervezése után iskolánk a pécsi kir. főigazgatóság hatáskörébe jut.
A kir. tanfelügyelőségek 6 évtizeden át gyakorolt felügyeletük alatt mindenkor testvéri megértéssel, a legnagyobb odaadással és lelkese-
2
déssel karolták fel és munkálták a polgári iskolák ügyét s ezen munkásságukért az elnyert miniszteri elismerésben jutottak m...