Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.24 MB
2018-08-03 14:24:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
86
581
Rövid leírás | Teljes leírás (105.51 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1936-37. iskolai évről, az iskola fennállásának 45. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
f //
AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 45. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY,
a pols. leányisk. igazgatója.
NAGYKANIZSA, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
• ír-^i: r-"^* í^^1 " y-^H- r-í^^ í-^sí í^S^- a^^í^^Cd^í
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 45. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE;
ROLÓNYl GYÖRGY,
a polg. leanyisk. igazgatója.
NAGYKANIZSA, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
REV_98]
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.

Amen!
/fi?
I. Iskolánk múltja.
Iskolánk 1892. jan. 4.-én nyílt meg mint államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 3 osztállyal, 129 tanulóval. Az 1892/93. tanév szeptemberében már mint teljes 4 osztályú iskola indult meg 186 növendékkel. Első otthonunk ideiglenesen a polgári fiúiskola mellett lévő régi szárnyépületben volt. Ennek helyén emelt mai épületébe 1897. nov. 3.-án vonult iskolánk, mely a testvéri fiúiskolával közös igazgatás alatt állott, s épületébe a város elemi iskolai osztályokat is telepített. Az 1901/902. tanévtől kezdődőleg a nm. Vkm. az iskolát államivá nyilvánította, a dologi szükségletek ellátását Nagykanizsa városa vállalta magára s az épületet és felszerelést örök használati joggal átadta az áll. polg. fiú- és leányiskolának.
Az új leánynevelő intézet egyre emelkedett népszerűségben s az 1898/99. tanévben már megkezdődött az osztályok párhuzamosítása. A nm. Vkm. 1920. évi 76.260. sz. rendeletével a fiúiskolától elválasztotta és külön igazgatás alá helyezte a leányiskolát. Az 1929. évben kitelepítette az el. isk. osztályokat s azóta intézetünk elkülönült épületrészben, de a még így is igen szűk és mostoha elhelyezés nehézségeivel küzdve teljesíti nemzetnevelő, magasztos hivatását.
Iskolánk eddigi főigazgatói: A megszűnt budapesti polg. isk. tankerület kir. főigazgatói: 1930—33. Gyulai Ágost dr., 1933—35. Lei-denfrost Gyula dr. — Az új szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: 1935— Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói: 1892—1909. dr. Bartha Gyula, 1909—1920. Valigurszky Antal, 1920—1926. Szakonyi Géza, 1926—1928. Németh Mihály, 1928— Polónyi György.
Iskolánknál eddig működött tanárok: 1892. Pflanczer Gábor főgimn. tanár, rajz-óraadó, 1892—1893. Zányi Janka, 1892—1897. Pongrácz Adolf, 1892—1899. Papp Mihály, 1892—1901. Sauermann Mihály, 1892—1908. Hajgató Sándor, 1892—1920. Pranger Karolin kézimunkasegédtanítónő, 1893—1901. Grieszbach Gabriella, 1897—1914. Farkas Vilma áll. el. isk. tanítónő, torna-óraadó, 1898—1907. Sauermann Júlia, 1899—1902. Lőrinczy Géza, 1900. Farkas Aranka, 1902—1904. Lukáts Erzsébet, 1907—1911. Szigethy Lidia, 1908-1912. Kovács Mária, 1909—1910. Bontz Renée gazd. szaktanítónő, ének-óraadó, 1909—1918. Földesné Valkovszky Olga, 1910. Mágot Györgyike, 1911—1918. Maximovits Júlia, 1913. Vass Erzsébet, 1915. Eberherdt Mária, 1918—20. Beyer Emília, 1919—20. Fischer Mária, 1919—22. Kiliánné Fekete Ilona, 1919—23. Hankóczy Irén, 1920—22. Mógerné Küzdy Ilona, 1920—28. Vajdáné Wagner Ilona, 1922—24. Bodor Erzsébet kézimunkát tanító művezetőnő, 1922—25. Bittner Gizella szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1923—29. Némethné Wrana Ilona oki. polg. isk. tanár, szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1924-34. Lajtinné Hajas Eszter.
4
II. Hatóságok és tanári testület.
1. Hatóságok.
Az iskola fenntartója: a m. kir. államkincstár.
A fenntartó részéről illetékes hatóság: a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium.
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Hóman Bálint dr., m. kir. belső titkos tanácsos. A polgári iskolai ügyosztály főnöke: Damjanovich Lajos dr., min. tanácsos. A polg. isk. ügyek előadója: Keleti Gyula dr., tanügyi tanácsos.
A szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: Liber Béla dr. Helyettese: Balogh Ányos dr., tanügyi főtanácsos. Iskolánk ügyeinek előadója: Kézdy Béla dr., tanügyi s. titkár.
Az iskola igazgatója: Polónyi György.
2. A tanári testület és elfoglaltsága.
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Tanitási éveinek száma Jegyzet
összesen ebben az iskolában
a) Az iskola igazgatója.
1 Polónyi György igazgató nyelv., történettudomány történelem III. a, III. b 4 28 9 Az intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka. Az isk. I. fok. hatósága
b) A tanári testületnek a rendes órarend keretén belül működő tagjai.
2 Blázy Mária rendes tanár mennyiségt., természetűid. számtan I. b, III. a, IV. a. fizika III. a, b torna 11. a, b, osztályfői óra 11. b 20 22 19 Az 11. b osztály főnöke. A fizikai szerek őre.
3 Deákné Viola Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. a, III. a, német I. a, I. c földrajz II. b, 111. a osztályfői óra III. a. 20 24 16 A III. a oszt. főnöke. A tanári könyvtár kezelője.
4 dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz rajz I. a, b, c, II. a, b III. a, b, IV. a, b, szépirás II. a, b, 20 36 33 A rajzszerek őre. Az Önképzőkör vezetője.
5 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségt., természettud, német IV. b számtan IV. b vegytan IV. b torna 111. a, b, IV. a, b játék 111. a, b, IV. a, b osztályfői óra IV. b 18 10 10 A IV. b. oszt. főnöke. A sport- és tornaszerek őre. Ifj. Sportkör vezetője. Irodas. Értekezletek jegyzője.
6 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségt., természettud. számtan I. a, II. a, 111. a vegytan IV. a háztartástan IV. a term.-rajz I. a, szépirás 1. a osztályfői óra I. a 20 32 25 Az I. a oszt. főnöke. A mennyiség- és vegytani szerek őre.
7 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történeltud. magyar I. c, 11. a német 11. a ének I. a, c 16 32 19 Igazgató-helyettes.
5
Sorszám 1 Név, alkalmazásának minősége, szaktárgyai Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Tani nek :ási évei-tzáma Jegyzet
8 özv. Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. magyar III. b, IV. a, b földrajz I. a, b, c szépírás I, b osztályfői óra IV. a 20 26 18 A IV. a oszt. főnöke. Ifj. könyvtár kezelője. Földrajzi szerek őre.
9 Polónyiné Obetko Sarolta rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. b, II. b német 11. b történelem IV. a, b osztályfői óra I. b 21 30 9 Az I. b oszt. főnöke. A történelmi szerek őre. Ifj. lapok kezelője.
10 Takách Olga rendes tanár mennyiségt, természettud. számtan I. c, III. b háztartástan IV. b természetrajz 1. c, II. b egészségtan IV, b szépírás I. c kézimunka I. c osztályfői óra I. c 20 34 13 I. c oszt. főnöke. Egészségtszerek őre. Az Ifj. Vöröskereszt vezetője.
11 Twrdy Anna rendes tanár nyelv., történettudomány német I. b, III. a, b,lV. a földrajz III. b ének I. b, III. a, b, IV. a, b, karének III. a, b, IV. a, b osztályfői óra III. b 20 34 13 A 111. b oszt főnöke. Segélykönyvtár kezelője. Díjkezelő.
12 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka kézimunka I. a, b, II. a, b. III. a, b, IV. a, b 22 24 6 A kézimunkaszerek őre,.
13 Köcskyné Szalay Aranka óraadó helyettes tanár földrajz, term.-rajz, vegytan, ének földrajz II, a term.-rajz I. b, 11. b egészségtan IV. a torna I. a, b, c játék I. a, b, c, II. a, b ének 11. a, b osztályfői óra II. a 20 8 hónap 8 hónap A II. a. oszt. főnöke.
14 P. Csontos Márton r. kat. hittanár r. k. hittan I—IV. 20
15 Kádár Lajos ref. lelkész óraadó ref. hittan I-IV. 2
16 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó ág. ev. hittan I—IV. 2
17 18 Dr. Winkler Ernő főrabbi óraadó izr. hittan III-I/. 2
Dr. László István oki. rabbi óraadó izr. hittan I—II. 4
II
c) A rendes órarend keretén kivül tanító vallástanárok nincsenek.
d) Rendkívüli tárgyat tanító tanár: Köcsky Kálmán polg. fiuisk. h. tanár, tanította a gyorsírást a III—IV. osztályokban heti 4 órában.
6
3. A tanári testület nyugalmazott tagjai.
Svastilsné Svaslits Janka, r. lanár, nyelv- és történeltud, szakos. Szolgálati éveinek száma: 23, valamennyi ebben az iskolában. Nyugalomba vonult 1915-ben (Lakik : Nagykanizsa, Csányi Lászlóutca 15. sz.)
Özv. SzakonyinéKintner Róza, mennyiség-és természettud. szakos, r. tanár. Szolgálati éveinek száma: 27, ebben az iskolában 12. Nyugalomba vonult 1924-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 3. a) sz.
Dr. Kissné Schwarczleitner Kornélia, nyelv- és történetlud. szakos, r. tanár. Szolgálati éveinek száma : 27, ebben az iskolában : 10. Nyugalomba vonult 1922-ben. (Lakik : Budapest, IX. Raktárutca 41. sz.)
4. Altisztek és szolgák.
Baranyainé Bakó Eszter és Némethné Hekler Anna véglegesitett iskolaszolgák.
III. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága.
A tanártestület tagjai élénk részi vettek városunk minden hitéleli, kulturális, társadalmi és jótékonysági megmozdulásában,, valamennyien tagjai az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesületnek és a helybeli vallásos, jótékony, irodalmi és művészeti egyesületeknek.
Polómji György igazgató a Nagykanizsai Iskola Egyesület, az Iskola Szanatórium, a Zrínyi írod. és Müv. Kör, a Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság, a Városi Közegészségügyi Bizottság, a Városi Légvédelmi Bizottság tagja, a r. k. egyházközség képviselőtestületének és az egyháztanácsnak tagja, a Nagykanizsai Levente Egyesület választmányi tagja, stb.
Blázy Mária a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSz) nagykanizsai csoportjának választm. tagja.
Deákné Viola Mária az Úrasszonyok Mária Kongregációja és a MANSz választm. tagja. Előadást tartott az Iskolánkivüli Népmüvelés keretében a munka szeretetéről.
Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör és a MANSz választm. tagja. Előadást tartott a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vitaestjén (Férfi lélek, női lélek) és az Iskolánkivüli Népmüvelésben (Lakásmüvészet).
Kenediné Raffaelli Anna a MANSz választm. tagja.
Kettingné Nagy Erzsébet az Úrasszonyok Mária Kongregációja, a Szociális Misszió Társulat és a MANSz választm. tagja. Előadást tartott Liszt Ferencről. (Iskolánkivüli Népmüvelés.)
Mantaano Mária az Úrasszonyok Mária Kongregációja, a Szociális Misszió Társulat és a MANSz választm. tagja.
Planderné Zimils Anna a Szoc. Misz. és a MANSz választm. tagja.
7
Polóhyiné Obetkó Sarolta az Ev. Jótékony Nőegylet és a MANSz választm. tagja. Előadást tartott Buda visszafoglalásáról. (Iskolán-kivüli Népmüvelés.)
Takách Olga a MANSz választm. tagja.
Twrdy Anna a MANSz és a Szoc. Misz. Társ. választm. tagja.
. Csöke Erzsébet az Oltárégyes ül et, az Úrasszonyok Mária Kongregációja és a MANSz választm. tagja.
Iiöcskyné Szalay Aranka egészségügyi előadást tartott az Isko-lánkivüli Népmüvelés keretében. (Amit a nőnek \'tudnia kell.)
P. Csontos Márton az Oltáregyesület igazgatója, a Szent Antal c. folyóirat munkatársa. Előadást tartott az ískolánkivüli Népmüvelés keretében. (A vallás szerepe a nő életében.)
IV. Az 1936-37. iskolai év története.
A lezajlott tanév fonlosabb eseményei a következőkben foglalhatók össze :
Az alakuló értekezletet szept. hó 2-án tartottuk meg.
Javító-, tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatok. Javitó-vizsgálalot kétizben tartottunk. A szept. 3-i vizsgálaton megjelent 11 tanuló közül sikerrel vizsgázott 10 s osztályismétlésre utasítottunk 1 tanulót. A szept. 25-i utólagos javitóvizsgálatra engedélyt nyert 1 tanuló sikerrel vizsgázott. — A szept. hó 4-én lezajlott tantervkülönbözeti vizsgálaton 5 tanulót az el. isk. VI. osztályából és 1 tanulót a leányliceum I. osztályából iskolánk III. osztályába vettünk fel. A január 21-én főigazgatói engedéllyel tartott felvételi vizsgálaton 1 más iskolából átlépő tanulót, kinek tanulmányaiban betegsége miatt több hónapi elmaradás állott elő, intézetünk II. osztályába vettünk fel.
Beiratások. A beiratásokat junius ho 26-án és 27-én tartottuk meg, a pótbeiratások szepl. hó 5-én és 7-én zajlottak le. A tanév végéig beiratkozott rendes tanulók száma 368. a magántanulóké 10.
A tanév megnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 9-én folyt le. Istentisztelet után kivonultunk tanulóinkkal az országzászlóhoz s a helybeli összes fiu- és leányközépiskolával és a felsőkereskedelmi iskolával közösen tartott kegyeletes ünnepség keretében tisztelegtünk a nemzeti zászló előtt és buzdítottuk tanulóinkat a nemzetfenntartó hagyományokhoz való törhetetlen ragaszkodásra. Az iskolába visszatérve, az osztályfőnökök felolvasták és magyarázták a rendtartási szabályokat. A rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött.
Tandíjmentességben részesült az 1. félévben 35 tanuló, IV. fokozatú kedvezményt kapott 8, III. fokút 39, II. fokút 30 és I. fokút 85 tanuló. A II. félévben teljes díjmentes maradt 15 tanuló, IV. fokozatú kedvezményt élvezett 4, III. fokút 40, II. fokút 29, végül I. fokút 87 tanuló. A többi növendék teljesfizető volt.
Felmentések. Tisztiorvosi bizonyítvány alapján az igazgató a rajz finomabb kivitele alól 20, a kézimunka tanulása alól 15, a testgyakorlás alól 27 tanulót mentett fel.
A tanári testület személyi változásai. A tanári testület összetételében örvendetes változás állott be. amennyiben a nm. Vall. és Közokt. Miniszl. 52843/936. A. 2. ü. o. sz. rendeletével Köcskyné Szalay Aranka oki. polg. isk. tanárt helyettes óraadó tanári minőségben megbizta a szabadságon lévő Mantuano Mária rendes tanár helyettesítésével, 54.880/936. V. 2. ü. o. sz. ujabb rendeletével pedig a szolgálatban visszatartotta. A tanártestület örömmel és szeretettel fogadta a lelkes, fiatal kartársat, akire valóban nagy szükség volt, annál is inkább, mert a tanév folyamán 2 tanár volt kénytelen súlyos műtét utáni hosszabb szabadságot igénybevenni.
Mantuano Mária rendes tanár, igazgató-helyettes, szept. 10-élől dec. 10-éig terjedő 3 hónapi betegszabadságon volt kir. főigazgatói engedéllyel.
Polónyiné Obetkó Sarolta rendes tanár márc. 17-től máj. 15-éig terjedő 8 heti betegszabadságon volt kir. főigazgatói engedéllyel.
Takách Olga rendes tanár május 18-ától 28-áig volt 10 napi betegszabadságon igazgatói engedéllyel.
Köcskyné Szalay Aranka óraadó hetyettes tanár május 16-ától kapott 6 heti gyermekágyi szabadságot kir. főigazgatói engedéllyel.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) Tanári értekezleteink biztosították oktató-nevelő munkánk egységes szellemét. A tanév folyamán tartott 14 értekezleten tanulmányi és gyakorlati kérdéseket beszéltünk meg.
Rendes havi értekezleteinken tudomásul vettük felsőbb hatóságaink rendelkezéseit és határoztunk az iskolai életben felmerült kérdésekben. Az osztályfőnökök és szaktanárok jelentést tettek a tanulók magaviseletéről, előmeneteléről, egészségi állapotáról, továbbá az elvégzett tananyagról s az elkészített írásbeli, rajz és kézimunka feladatokról. Megvitatták az egymás óráin való hospitálás tapasztalatait és meghallgatták az igazgatónak osztálylátogatásai során szerzett észrevételeit. Beszámoltak a tanulók otthonaiban való környezettanul-nyaik tanulságaival is és megállapodtak az egységes, összhangzó, célravezető nevelői eljárás módozataiban.
Módszertani kérdésekkel, a szaklapok közleményeinek ismertetésével és a pedagógia ujabb vívmányainak megbeszélésével minden tanári összejövetelünkön foglalkoztunk, azonban októberi és februári értekezleteink kiváltképen módszeres jellegűek voltak. Októberben a történelem tanításával foglalkoztunk tüzetesebben. Polónyiné Obetkó Sarolta szaktanár fejtette ki a cselekedtelve oktató, az életre nevelő, gyakoriali magyar polgári iskola történelem tanításának irányelveit. A februári módszeres értekezlet tárgya a számtan tanitása volt s az előadó Kenediné Raffaelli Anna tanár érdekes fejtegetéseit hasznos, gyakorlati értékű, élénk eszmecsere követte.
Novemberi és áprilisi értekezletünkön tüzetesen ellenőriztük tanítványaink magaviseletét és előmenetelét. Januári értekezletünkön ejtettük meg az I. félévi, a juniusin pedig a II. félévi osztályozást. Szept. 22-én és febr. 16-án dijkedvezmény-megállapitó értekezleteket tartottunk.
b) A Tanterv és Utasítás szellemében, felsőbb hatóságaink által jóváhagyott részletes tanmenetek alapján végeztük oktató munkán-
9
kat. A tanártestület szaktudása és pedagógiai felkészültsége a kor színvonalán áll, a tanárok állandóan képezik magukat, szorgalmasan tanulmányozzák és az értekezleteken megbeszélik a szaklapok közleményeit, behatóan tanulmányozták a közoktatási igazgatásról szóló 1935.: VI. törvénycikk végrehajtására vonatkozó Utasítást. Óráikra írásban is lelkiismeretesen előkészülnek. Röviden, de gondos körültekintéssel, átgondolt tervszerűséggel készítik óravázlataikat, melyek a tanítási órák céltudats, biztos, nyugodt és eredményes lesfolyását biztosítják, de nem kötik gúzsba a tanár egyéniségét.és tág teret engednek az alkalomszerűség,, az élményszerüség friss lendítőerejének.
A tanítás egész vonalán a cselekedtető oktatás elveit érvénye-» sitettük, de óvakodtunk a túlzásoktól s a tüzpróbát kiállóit, bevált módszeres fogásokat nem dobtuk sutba a félreértett munkaiskola nevében manapság oly sűrűn hangoztatott kétes értékű jelszavakért.
A film kiváló tanító és nevelő erejét is az oktatás szolgálatába állítottuk. A nm. Vkm. még a mult iskolai év folyamán megküldött© intézetünknek az uj filmgépet, melynek kezelésébe a tavaly junius végén érkezett kiküldött bevezette a tanártestület tagjait s igy a lefolyt tanévben már szervesen beilleszthettük a filmkepeket a tanulók tanmenet szerinti tanulmányaiba. Egy-egy földrajz óra keretében a következő filmek peregtek le : Az Alföld. Az Északnyugati Eelvidék, Osztrák fővárosok, Nápoly és Pompeji, Rrazilia partjain, Hindu templomok ; természetrajzi órán : Agancsos kérődzők, Tigrisvadászat elefánton ; vegytan órán : Ölombányászat Nagybányán, A vas és az acél; természettan órán : A víz energiájának felhasználásá, turbinák ; végül egy-egy egészségtani óra keretében : A vér keringése, A bél-bolyhok működése.
Iskolánk gyakrlati jellegét igyekeztünk minden tőlünk telhető eszközzel kidomborítani, célunk az volt, hogy a jövendő magyar háziasszonyokat és családanyákat női hivatásuk felé irányítsuk s felkeltsük érdeklődésüket a gazdasági életpályák iránt. Bizó reménységgel tekintünk a jövőbe s erősen hisszük^ hogy a megígért uj iskolaépületben megtaláljuk mindazt a szükséges, de mindezideig sajnálatosan nélkülözött helyiséget, felszerelést és gyakorló területet, mely lehetővé teszi intézetünk továbbfejlesztését és gyakorlati céljainak megvalósítását s valóban azzá az életre nevelő iskolává avatja, amelynek kiváló miniszterünk és atyai vezérünk, Hóman Bálint dr. tervezi.
c) A tantárgyfelosztások és órarendek sűrűn váltakoztak a lefolyt tanévben, amit egyrészt a beteg tanárok szabadsága, másrészt a tanártestület személyi összetételében történt vállozás tett szükségessé. Az I. számú tantárgyfelosztás és órarend szerint tanítottunk szept. 10-étői 29-éig, a II. számú szerint okt. 26-áig, a III. számú szerint december 10-éig, a IV. számú szerint ápr. 1-éig, az V. számú szerint mái. 18-áig, amikor ismét a IV. számú tantárgyfelosztás és órarend lépett életbe a tanév végéig.
d). Rendkívüli tárgyként a nm Vkm. engedélyével a gyorsírást tanítottuk. 20 III. és IV. osztályos tanulónk vett részt nagy igyekezettel és szép eredménnyel a gyorsirási tanfolyamon.
ej) Vallás-erkölcsi és hazafias alapon állott egész oktató és nevelő tevékenységünk. A tanártestület tagjai a hitoktatókkal való legteljesebb összhangban, egymás munkáját támogatva munkálkodtak a tanulóifjúság szivének, lelkének nemesítésén. A növendékek pon-
10
tosan és buzgón teljesítették hitbeli kölélességeiket. A r. k. tanulók istentiszteleteinek bensőségét és áhítatát külön egyházi énekkarunk is emelte, melynek fáradhatatlan, lelkes vezetője Twrdy Anna tanár volt.
A r. k. tanulók Eucharisztikus Leányszövetsége, az Ev. Diákszövetség, a ref. tanulók Leányköre és az izraeliták Vallásos Köre is az ifjúság vallás-erkölcsi érzületének megerősítését szolgálta.
Istenfélőj erkölcsös és hazaszerető magyar honleányokat neveltünk, a nemzet hősei iránti kegyeletet és a hadirokkantak iránti tiszteletet ápoltuk szivünkben. Népünk ezeréves nemzetfentartó hagyományaihoz való ragaszkodásra, nemzeti értékeink szereiére, a magyar munka megbecsülésére és a magyar ipar pártolására szok^ tattuk és neveltük a gondjainkra bizott leányifjuságot. A folyosón és az osztályokban elhelyezett trianoni kereszt állandóan figyelmeztette növendékeinket a megcsonkított haza tátongó sebeire és arra. hogy az ifjúságra vár a magyar igazság diadalra juttatásának magasztos feladata. (
f) A testnevelés mintaszerűen, a kor követelményeinek megfelelően folyik iskolánkban. A higiénikus, pormentes, kellően l\'elr szerelt tornatermet közösen használjuk a testvér fiúiskolával s így osztályonkint csupán heti egy-egy órában juthatnak be leánykáink, a másik testnevelési óra és a játékdélután az iskola átellenében fekvő beépittetlen füves háztelken folyik le, melyet városunk előzékenysége ideiglenesen iskolánknak engedett át játszóterül. Nyilvános torna-ünnepélyünket a testvér fiúiskolával közösen tartottuk meg. Az iskola zászlaja alatt vonultunk tömör, fegyelmezett sorokban a Zrínyi sportpályára, ahol intézetünk ismét öregbítette népszerűségét és jó-hirnevét. Őszinte elismerést és sok tapsot arattak növendékeink pontos, kecses, változatos szabadgyakorlatai és mesteri szép pad-gyakórlatai. •
g) Az állat- és növényvédelemre való nevelés érdekében minden kínálkozó alkalmat megragadtunk az olvasmánytárgyalás, természetrajz, földrajz, háztartástan^ egészségtan keretében, továbbá a szaktárgyi kirándulások és tanulmányi utazások alkalmával. Május hóban, nagyobb kirándulásunkkal kapcsolatban, ünnepélyes keretek között ültük meg a madarak és fák napját.
h) Az alkohol káros hatását szemléitető módon tártuk növendékeink elé főleg a vegytan, háztartástan, egészségtan; tanítása, továbbá az olvasmánytárgyalások közben és az osztályfőnöki órákon, egyben a szőlőfogyasztás egészséges és nemzetgazdaságilag is üdvös voltára hivtuk fel figyelmüket.
i) Az osztályfőnöki órák nélkülözhetetlen tényezőjévé váltak as iskola nevelő munkájának. A vm. Vkm. által kiadott Tájékoztató hasznos utmutatást nyújtott ennek a kedves órának tervszerű és így minél eredményesebb felhasználására a leánykák erkölcsi, érzelmi és akarati életének kialakításában. E meghitt, kedves órák a családias beszélgetés jegyében folytak le, a tanulók közvetlen őszinteséggel és bizalommal nyilatkoztak meg s az osztályt az összetartozás jóleső érzése és a szeretet szelleme hatotta át.
Ezeken az órákon került sor az utcai gyalogos közlekedés rendjének megismertetésére és a takarékosság erényének megszerettetésére is.
Október 31-én a rendelet értelmében megtartottuk a takarékossági napot.
11
j) A szülő ház és az iskola közötti kapcsolat kimélyitése a lefolyt tanévben is egyik alappillére volt nevelői munkánk eredmé^-nyes voltának. E két fontos tényező összhangzó együttmunkálko*-dásának ügyét szolgálta 3 szülői értekezletünk is. Az elsőt nov. 30-án tartottuk többszáz szülő részvételével. Az igazgató kifejtette a család és az iskola egymásrautaltságát és kérte a szülők támogatását álgondjainkra bizotl gyermekek lelkének nemesítését célzó törekvéseinkhez.
Ezután Planderné Zimits Anna tanár tartott értékes, lebilincselő előadást arról, miképen nevelhetjük gyermekeinket az életre.
Februári és áprilisi szülői érlekezletünket, a tanker. kir. főigazgatóság rendeletére külön-külön osztályonkint tarlottuk meg. Az osztályfőnökök időszerű kérdéseket fejtegettek, majd a szaktanárokkal együtt tájékoztatták a szülőket gyermekeik magaviseletéről, szorgalmáról ; meghallgatták a szülők előterjesztéseit, akik minden egyes alkalommal az iskola iránti bizalmukban megerősödve távoztak az értekezletről.
k) Tanulóink szorgalma és előmenetele általában kielégítő volt„ magaviseletük ellen komoly panasz egyetlen esetben sem merült fel, értelmi és erkölcsi fejlődésük helyes mederben halad.
Iskolánk társadalmi működése. R. k. tanulóink Eucharisztikus Leányszövetsége november hóban a plébánia »Fehértermében« Krisztus Király ünnepélyt rendezett, melyen Deákné Viola Mária tanár tartott lélekemelő előadást Krisztus királyságáról.
Május 30-án. a Hősök napján, városunknak a 48-as emlékmű előtt rendezeti nagyszabású emlékünnepén a műsor szivbemarkoló énekszámait a testvér fiúiskolával közös kitűnő vegyeskarunk szolgáltatta, kiváló karnagya, Ketting Ferenc, polg. i\'iuisk. tanár veí-zetésével.
A »Délzalai Éneklő Ifjúság«-nak junius 6-án a városi színházban tartott dalosünnepén, melyén 6 vidéki és 5vkanizsai iskola énekkara szólalltatta meg a magyar nótafa szebbnél-szebb értékeit, vegyeskarunk Bárdos népdalaival és Liszt magyar ünnepi dalával ragad^ tatta el a nagyközönséget.
Tanulmányi kirándulásainkat a lehető leggyümölcsözőbb módon igyekeztünk felhasználni iskolánk gyakorlati célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A tanmenetekbe beilleszlett szaktárgyi kirándulásokat részinl 1—1 tanítási óra, részint 1—1 délutáni kirándulás keretében folytatluk le. A három L osztály szeptember hó for lyamán földrajzi alapismereteit tökéletesítette a város határában.! Az I—II. osztályok egy-egy természetrajzi kiránduláson ősszel termé--seket gyűjtöttek, tavasszal növényeket szedtek és a fák virágzását tanulmányozták. A III. osztályok a fizika tanárával megtekintették a postahivatal táviró berendezését. A IV. osztályok egy-egy vegytani kirándulás keretében megnézték a szeszgyárat, ecetgyárat^ szódagyárai, müjéggyárat és téglagyárat. Háztartási órán a Dráva-völgvi Társaság háztartási-cikk kiállítását tekintették meg, ahol a villanyra berendezett különféle sütő., főző., mosó, vasaló, világitój fűtő stb. berendezésekről és azok gyakorlati előnyeiről élvezetes,, szakszerű előadást is hallottak. Ugyancsak háztartásiam órán tekintették meg Kettingné Nagy Erzsébet tanár mintaszerűen gondozott szép gyümölcsösét.
Mindazok a készséges tanügvbarátok, akik értékes kirándulásaink megvalósulását elősegítették, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
12
Május 27-én két egynapos tanulmányi utazáson is résztvettek növendékeink. Keszthelyre 180 tanuló utazott 1 vezető és 9 kisérő tanárral, Zalaegerszegre 44 tanuló a vezető igazgatóval és 2 kisérő ttanárral.
A keszíheliji kirándulás. A balatoni kirándulás ebben az évben is sok kedves élményt és örömet hozott leánykáinknak. Verőfényes, akácillatos májusi reggel indult el vonatunk és szinte észrevétlenül robogott be Keszthelyre. Kedves látvány volt az évszázados faóriások között elvonuló sok intézeti-ruhás leánvka. Első utunk a Balaton partjára vezetett. Itt lepihentünk és élveztük a kék hegyek koszorújában ékeskedő tündértó varázslatos szépségét. Kis idő múlva a városba igyekeztünk, hogy megtekintsük annak nevezetességeit. Sajnos, az idő rövidsége miatt csak külsőleg szemlélhettük meg a város történelmi és művészi értékeit, többek között a gótikus plébánia templomot és az országosnevü gazdasági akadémiát. Hosszú menetelés után eljutottunk a kies fekvésű város legmagasabb pontjához, ahol a nemrégen épült karmelita templom és kolostor áll. Áhítatos, lelkeket megfogó csend vett ilt körül bennünket. A leánykák megilletődve gyönyörködtek a templom szebbnél-szebb művészi alkotásaiban. A nap perzselő melegétől elbágyasztva, visszamentünk a Balaton partjához és elfogyaszottuk az otthonról hozott bőséges elemózsiát. Utána a mólóra mentünk és elnézegettük a tó bársonyos vizén ringatózó vitorlások és csónakok festői, panorámáját. Hazaindulás előtt megtartottuk a madarak és fák ünnepét. P. Csontos Márton tanulságos és lelkes beszéde után a leánykák ügyesen elmondott versekkel és énekszámokkal kedveskedtek az árnyékot adó fáknak és csicsergő madárkáknak. Felfrissült kedéllyel és sok lelki szépséggel gazdagodva tértünk vissza városunkba.
Deákné Viola Mária
Zalaegerszegi kirándulásunk. Ragyogó májusi reggel kelt útra a polg. leányiskola egy kis csapata, hogy Zalaország fővárosát, Zalaegerszeget megtekintse. Rövid másfél órai utazás után már Zalaegerszeg virágos állomásán szálltunk ki, ahonnét Pesthyné Beniczky Jolán tanárnő vezetése mellett a város megtekintésére indultunk. Először a szép barokk stilben épült r. k. templomot tekintettük meg, amelynek két hatalmas tornyát már a vonatból megcsodáltuk. A templomot a nagynevű néhai Riró Márton püspök\' építtette, belsejét értékes freskók teszik változatossá. A templomból kijövet hozzánk csatlakozott dr Fára József főlevéítáros ur, akinek nagy ludása és kitűnő pedagógiai érzéke felejthetetlen órával ajándékozott meg bennünket. Elvezetett a templommal szemben levő térre, melyen Deák Ferenc hatalmas ércszobra áll és elmondta, hogy e helyen 1842-ben összeverekedtek a nemesek azon. hogy fizessenek, vagy ne fizessenek adót. A haza bölcse a szobor helyén tartolt nekik beszédet^ mire a fizető nemesek győztek. Mellette áll a jelenlegi törvényszék, a régi megyeháza, amelynek erkélyéről sokat szónokoltak zalai nagyjaink : Deák, gr. Festetich, Kisfaludy Sándor. Utána a vármegyei levéltárat tekintettük meg. A régmúlt egv birodalmába tértünk,, ahol századok óta őrzött régiségeket csodálhattunk meg. Láttunk 400 éves. lúdtollal irt, borjubörbe kötött, hatalmas fóliánsokat s egy okmáu nyon olyan hatalmas pecsétet, hogy rögtön a kuruc vitézre gondoltunk, aki igy kesergett a németről : »S pecsétet üt olyat rája, Mint a holdnak karimája.« Az 1741-i országgyűlésben elhangzott »Éle-
13
tünket és vérünket« kezdetű ígéret teljesítménye öt nzázad zalai katonaság is volt. Öl gyönyörű brokátselyem zászlójuk közül három a levéltár kincse, kettőt a Nemzeti Muzeumban őriznek. Szinről-szinre láttuk nagyjaink : Zrínyi, Széchenyi, Faludy kezeirását, Deák emlék-verséi : s mint kanizsai vonatkozású érdekességet, Mehemed török basának 1660-ból keltezett levelét. Szinte fájó szívvel vonultunk át a közgyűlés termébe, hogy lássuk a helyet, ahol annyi nemes és életrevaló eszme ölt testet a vármegye közgyűlésein. A terem falait Zala-vármegye kiválóságainak hatalmas, olajba feslett, eredeti képei díszítik. Olt láttuk gr. Zrínyi Miklóst, a költőt, gr. Festetich Györgyöt, a keszthelyi gazdasági akadémia megalapítóját, Csánvi Lászlót, a 48-as hőst. A falakon láthatók még Zala vm. volt főispánjainak/ a képei, valamint minden idők egyik legkiválóbb magyarjának, gr. Tisza Istvánnak képmása. Ismeretekben gazdagodva, felüdült lélekkel mondtunk köszönetet dr. Fára főlevéltáros urnák, mikor elhagytuk a vármegyeház épületét. Jó kis gyaloglás után a IV. Károly király emléktemplómol szemléltük meg. Érdekessége a Zita királyné által felajánlott, sötét márványszószék. Miután az ebédidőt elharangozták, visszatértünk ideiglenes otthonunkba, a polg. iskolába. Jó kedvvel és étvággyal elfogyaszott ebéd után a Zala folyó partjára igyekeztünk, a fürdő megtekintésére. Virágos réten, árnyas fák alatt mentünk a folyóig, ahol engedélyt nyertünk a letelepedésre és megtartottuk a madarak és fák napját. Visszatérőben a Zala uj vashidját néztük meg, majd a Horthy Miklós-téren a hősök emlékoszlopát. Azután megindultunk az állomás leié. Amerre mentünk, mindenütt, virág : előttünk, utánunk, mellettünk. A szép Kossuth Lajos-utcát betetőzte a Csányi szobor körül elterülő rózsaliget. A kies Baross ligeten keresztül értünk az állomásra. Visszafelé indultunk, tán kissé fáradtan, de változatlan jókedvvel. Amikor a kanizsai állomásra éretünk, éppen olvan üdén csendült fel a leánykák ajkán a dal, mint reggel : »Jóestlél kívánok, megjöttek a kanizsai kislányok.«
Özv. Plandemé Zimits Anna
Felejthetetlen kirándulásunk után hálás szívvel gondolunk Pesthyné Beniczkv Jolán készséges, szíves kartársnőnk odaadó segítségére. Zsuppán József polg. isk. felügyelő igazgató urnák tanulmányi utunkat előkészítő körültekintő fáradozásaira és Fára József dr várm. főlevéltáros urnák értékes., lebilincselő előadásairas amelyekért e helyen is hálás köszönetet mondunk.
Ifjúsági köreink, a) A Petőfi önképzőkör szeptember hóban alakult meg. Tagjainak száma : 113. Ugyanakkor választottuk meg a tisztikart : elnök : Csikely Ilona IV. a., titkár : Varga Klára IV. b., jegyző : Mlinarits Irma ÍV. b., könyvtáros : Golenszky Ilona IV. a. oszt. tan. A négy osztály jeles tanulóiból alakult havonkint válogatva a bíráló bizottság. Tisztségük a névtelenül beérkezett pályamüvek igazságos és pártatlan megbirálása, a gyűléseken elhangzott szavalatok, bemutatott rajzok, kézimunkák, sütemények osztályozása. A vezető tanár ügyelt arra, hogy a kritika mindig kíméletes és szerep tetteljes legyen. Szem előtt tartotta azt is, hogy leányainkból necsak! müveit magyar nők, de jó anyák és háziasszonyok is váljanak s így1 az irodalom és művészet minden ágán kivül felöleltük a háztartási tudományokai is. Azonkívül ülésenkint a vezetőség által megjelölt időszerű kérdésekről is tartott rövid közérdekű előadást a vezető tatnár. Végül az összes iskolai ünnepélvek szavalatait a kör tagjai\'
14
szolgáltatták. Május hóban ünnepélyes gyűlés keretében tartottuk meg az »An^ák napját.« A legszorgalmasabb tagok névsora a következő : Simán Ilona III. a., Megyes Ilona 111. a., Horváth Anna 111. b., Mlinarits Irma IV. b., Varga Klára IV. b. és Golenszky Ilona IV. a. oszt. tanulók.
b) Ifjúsági Sportkör. Beszámoló az 1936/37. tanévi működésről. A sportkör neve : Nagykanizsai m. kir. áll. polgári leányiskola sportköre. Kerület : Székesfehérvár, csoporl : Keszthely. A sportkör igazolási száma 310. Megalakulás ideje : 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke : Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője : Kenedinéi Raffaelli Anna tanár. Csenger_y-utca 33. sz,. A sportkör vezetőbe test-lnevelő tanár. Az intézet tanulóinak teljes létszáma : 368. A magántanulók száma : 10. A testgyakorlás aiól felmentettek száma : 27. A testnevelési alapra fizető tanulók száma : 335. A sportkörben működő tagok száma: I. korosztály 10—12 évesek : 52. II porosz|ály 12—14 évesek: 104. Összesen : 154 tanuló. Működő szakosztályok: Atlétika, torna, játék, tánc, tennisz. Van-e az intézetnek tornaterme ? Közös a fiúiskolával 159 négyzetméter alaptarületü, padlója lakkozott deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara ? Van, de nagyon kicsi : 250 négyzetméter. Külön játszóterünk csak igeigle-nesen van. Az iskolával szemben egy beépittetlen telek áll ideiglene-. sen, a városi vezetőség szives engedélyével,, rendelkezésünkre. Ennek területe 1900 négyzetméter. A tagok hetenkint egyszer gyakorolnak. Strandfürdő és uszoda a városi sétakerlben van. Téli sportok közül csak a korcsolyázásra van alkalom. KISOK versenyen nem vettünk részt, azonban háziversenyt tartottunk.
A sportkör vagyonának mull évi maradványa 526 P 78 f. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt részesedés a kamatokkal együtt 203 P 27 f. A sportkör jelen tanévi összes kia\'dása 301 P 62 f. Pénzmaradvány : 469 P 366 f.
A sportkör ujraalakuló gyűlését szeptember 27-én tartottuk meg. A tisztikar tagjai : ifj. elnök : Radák"Mária IV. b. o. t., alelnök : Senko Magdolna IV. a. o. t., titkár : Baa Borbála IV. a. o. t., pénztáros : Busa Erzsébet IV. b. o. t., szertárosok : Csikelv Ilona, Galábg> Margit, Ladeczky Anna IV. a.. Gőcze Ilona, Mohos Mária és Steiner Márta IV. b. o. tanulók.
Évvégi tornaünnepélyünket május ho 30-án a fiúiskolával közösen tartottuk meg. A leányok szabadgyakorlatai, valamint zenés pad-gvakorlatai nagy tetszést váltottak ki a megjelent szépszámú közönség körében.
Kenediné Raffaelli Anna, sportvezető tanár.
c) Ifjúsági Vöröskereszt. Alakuló gyűlésünket szept. hó folya-hián tartlottuk. Csoportunk 78 taggal alakult. Tanárelnök az ülések \'keretében az erkölcsi és szociális érzelmek fejlesztése mellett sokféle egészségügyi kérdést is tárgyalt. Különösen sokat foglalkozott a tüdővész terjedésének okaival és azokkal a módokkal, amelyekkel egészségünket megőrizhetjük e veszedelmes betegségtől. Tanárelnök a tanév elején minden osztály élére egészségügyi felügyelőket rendelt, kik ellenőrizték a rendet, tisztaságot és erre vonatkozó ^jelentéseiket hetenkint megtették. Karácsony szt. ünnepe előtt a tagok 230 drb. használt ruhát gyűjtöttek, amelveket a helybeli Szoc. Misz-szió jótékonysági céljaira aHndékozlunk.
Május hóban csoportunk kedves kis előadást rendezett, egy ko-
15
moly, meg egy mulatságos, táncos színdarabbal és szép magyar tánccal gyönyörködtette "az érdeklődőket.
A tagok az idei tanév folyamán is szorgalmasan dolgoztak. Készült több szép magyaros párna, terítő, sok finom, ízléses ,hímzés, rece, rátétes, horgolás. Ezeket közszemlére a kézimunkakiállitáson tettük ki, hogy értékesíthessük s így a csoport pénzalapját növeljük. Az idei tanévben is több szegény tanuló tandiját fedeztük csoportunk pénztárából.
Németh Jenőné urnő a lefolyt iskolai évben is megajándékozta csoportunkat sok szép kézimunkaanyaggal és sajátkezüleg készített szép, ízléses kézimunkákkal. Hálás szívvel mondunk azért neki köszönetet.
A Magyar Ifi.usági Vöröskereszt Végrehajtó Bizottsága Németh Ilona III. b. és Simán Ilona 111. a. oszt. tanulókat bronz emlékéremmel, Májon Magda III. a., Horváth Edit III. b., Mátai Kornélia 111. a., Kollár Katalin IV. a.. Busa Erzsébet IV. b., Bazsó Katalin IV. a. és Várszegi Magdolna III. a. tanulókat pedig dicsérő elismeréssel tüntette ki több éven ál tanúsított szorgalmukért.
Ez évi működésünket junius hó 2Lán tartott záró üléssel fejeztük be.
Takách Olga, tanárelnök.
Az »Eucharisztikus Leángszni>eísé(f«. évi beszámolója. A »Leány-szövetsége egész évi munkáját a kor követelménye szabta meg. Történelmi időket élünk, amikor uj világ van kialakulóban s azért minden eszközzel arra törekedtünk, hogy az elkövetkező nemzedék amely majd beáll ebbe a történelembe, testben és lélekben erős legyen. Ezt az erői azonban csakis a meggyőződéses ésj*yakorlati. vallásosság adja meg. A világnézetek elkeseredett harcában nekünk szívvel-lélekkel s áldozatos élettel Krisztus keresztje mellett van a helyünk. Azért arra törekedtünk, hogv az »Élet Kenyere« — Krisztus — minél inkább átalakítsa a »Szövelség« tagjainak lelkét. Ennek egyetlen módja az, hogy minél többször járuljunk a szentáldozáshoz (az iskolai év alatt a tanulók szentá!dozása meghaladta az 5000-t), mert az élet bizonyítja, hogy a kísértések örvénylő forgatagában s az élet viharaiban csakis az erősen Istenhez kapcsolódó lélek állja meg a helyét. Gyűléseinken, ahol a tagok felolvasásokkal, szavalatokkal, alkalmi jelenetek rendezésével és ncha eszmecserékkel szerepeltek, azokat a kérdéseket vitattuk meg, amelyek élhatározólag lépnek fel a leány életében. Minden eszközzel arra törekedtünk, hogy a magyar katolikus leánylélekben elmélyítsük s ludatossá tegyük nagy és szent hivatását. Szóbakerült ilyenkor az igazi hazaszeretet, a család, a rossz könyvek hatása, rendszeres lelkiélet., az apostolkodás kérdése stb. Októberben Krisztus Király ünnepélyt rendeztünk, május hónapban pedig, első gyűlésünkön édesanyánkról emlékeztünk meg. Május 29-én az első osztály növendékei között hittanversenyt rendeztünk, amelyen az első csoportba kerültek : Endrődi Anna, Fuin-iner Magdolna, Hári Katalin, Kállay Anna. Koszednár Mária, Szíjártó Piroska. Ezek között ériékes jutalmakat osztottunk ki.
A »Leányszövetség« munkájában nagy rész várt a tisztikarra is. Közbizalomból a tisztikar tagjai az első (III.—IV. oszt.) csoportban : Elnöknő : Németh Aranka IV. a. o ,t. .Alelnöknő : Bazsó* Katalin IV. a. o. t. Jejyző : Mohos Mária IV. b. o. t. Megbízott: Vargha Klára IV. b. o. t. Péntáros : Magyar Magdolna IV. b. o .t.\' A \'gyűlése^
16
rendezésével Göcze Ilona és Csordás Györgyike IV. b. o. tanulókat bíztuk meg. A missziós ügyeket Balogh Magdolna lálta el. A második csoport tisztikari teendőit Fummer Katalin II. b. o. t.^ Kőhalmi Ilona II. a. ío. t., Lengyel Erzsébet II. a. o. t. és Thury Irén II. b. o.< tanulókra bíztuk.
December 13-án P. Czirfusz Viklorin plébános ur 85 növendéket vett fel a »Szövetség« tagjai közé.
P. Csontos Márton hittanár, vezetőelnök.
Iskolai ünnepélyeink. Szept. 9-én évnyitó ünnepély az országzászló előtt. 1. Hiszekegy. 2. Magyar Gyula : Piros-fehér-zöld. szavalta Németh Ilona II. b. oszt. tan. 3. Ünnepi beszédet mondott uS-rányi Gyula felsőkeresk isk. tanár. 1 Barbarits Lajos : Félárbócon., szavalta Harsányi Miklós IV. oszt. felsőkeresk. isk. tan.
Okt. 6.. az aradi vértanuk emlékezete. 1. Hiszekegy. (Vegyesr kar.) 2. Móra László : Miénk a láng, szavalta Golenszky Ilona IV. a. o. t. 3. Grieg Pear Gintjéből az Ase halála c. részt zongorán\'előadta Csikely Ilona IV. a. o. t. 4. Ünnepi beszédet mondott Kovács József IV. a. o. t. 5. Jaj de busán szól a harang. (Vegyeskar.), 6. Szentiványi Mihály : Okt. 6, szavalta Csizmadia Ferenc IV. a. o. t. 7. Szózat.
Márc. 15., a szabadság ünnepe. 1. Hiszekegy. (Vegyeskar.) 2. Feleki Sándor : Imádkozzunk, szavalta Kiss Mária IV. a. o. t. 3. Ün-> nepi beszédet mondott Mlinarits Irma IV. b. o. t. 4. Im a győztes... (Vegyeskar.) 5. Szomorú Árpád : Márc. 15., szavalta Kovács József IV. b. o .t. 6. Székely Sándor : A magyar, szavalta Varga Klára IV. b. o. t. , ! \' \' \' [I
Máj. 20., Anyák napja. 1. Hiszekegy. 2. Váradi Antal : Melyiket ?, szavalta Mátrai Kornélia III. a. o. t. 3. Megyes Ilona III. (a. o. t. felolvasása az édesanyáról. 4. Mécs László : Három bánatom, szavalta Májon Magdolna III. o. t. 5. Távolból. (Leánykar.) 6. Zichy Mihály : Anyánk, szavalta Zweig Erzsébet III b. o. t. 7. Reviczky Gyula : Imakönyvem, szavalta Golenszky Ilona IV. a. o. t 8. Népdalok. (Leánykar.) 9. Mlinarits Irma IV. b. o. I. Anyák napján c. saját költeményét szavalta. 10. Édesanyám is volt nékem. (Leánykar.)
Máj. 27. Madarak és fák napja. 1. Hiszekegy. 2. P. Csontos Márton hittanár ünnepi beszéde. 3. Itl a tavasz. (Leánykar.) 4. Nagy Méda : Ne bántsd, ami élő, szavalta Szalai\'Anna II. b. o .t. 5. Kakuk... (Leánykar.) 6. Kozma Andor : A fecskefészek, szavalta Szanyi Anna II. b. o. t. 7. Talabér Györgvné : Itt a tavasz, szavalta Kaposi¡Margit II. b. o .t. 8. Jázminbokor. (Leánykar.)
Máj. 30. Hősök napja. 1. Hiszekegy. (Vegyeskar.) 2. Szenlmi-hályi Árpád : A hősök emlékünnepére., szavalta Tóth Károly IV. n. o. t. 3. Ünnepi beszédet mondott Köcsky Kálmán fiuisk. tanár. 4. Móra László : Hősök ünnepén, szavalta Mlinarits Irma IV. b. o. t. 5. Ha.j régi szép, ragyogó magyar nép. (Vegyeskar.) 6. Petőfi: Elet, vagy halál, szavalta Csizmadia Ferenc IV. b. o. t. 7. Szózat. (Vegyeskar.) 1
Jun. 20. Záróünnepély. 1. Hiszekegy. (Vegyeskar.) 2. Móra László: Évzáró ünnepélyre, szavalta Szekeres Magdolna IV. a. o .t. 3. Bárdos : Magyar népdal földolgozások. (Vegveskar.) 4. IV. osztályosok nevében búcsúzott az iskolától Bazsó Katalin IV. a. o t. 5. Az igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása. 6. Szózat. (Vegyeskar.)
17
Iskolai ünnepélyeinket többnyire a polg. fiúiskolával közösen rendeztük. Ezeken, valamint a városi ünnepélyeken szereplő vegyeskarunk lélekemelő sikereiért Ketting Ferenc fiúiskolái tanár, polg. isk énekszakfelügyelőnek, a kar fáradhatatlan, lelkes karnagyának tartozunk hálás köszönettel.
Nyilvános ünnepélyeinken kívül egyes tanitási órák keretében alkalmi megemlékezéseket tartottunk. Szeptember hóban arról emlékeztünk meg. hogy 250 esztendő előtt szabadította fel Budát a keresztény összefogás a 145 éves török szolgaságból. Október hóban a finn—ugor testvériségnek, dec. 9-én a limanovai hősöknek szenteltünk osztályonkint egy-egy órát. Dec. 12-én, Báthory íslván halálának 350. évfordulóján a nagy erdélyi fejedelem és lengyel király világtörténelmi szerepét és a magyar - lengyel kapcsolatok jelentőségét méltattuk. Junius 3-án, a magyar könyvnap alkalmából a magyar nyelv, a magyar szellem megnyilatkozását, a magyar könyvet hoztuk közelebb tanulóink lelkéhez. Junius 4-én, a trianoni gyásznapon, a magyar igazság diadalra juttatására tettünk fogadalmat.
Tanulóink egészségi állapota, általában kielégitő volt. Dr. Bittera Zoltán városi tisztiorvos okt. 9-én szemvizsgálatot tartott, Irachoma-gyanus esetet nem talált.
Dr. Goda Lipót főorvos urnák hálás köszönetet mondunk azért az önzetlen, hivatásszeretetből fakadó szives készségért, mely lyel -- nyugalomba vonulása ellenére is — orvosi segítségben és tanácsban részesítette tanulóinkat hirtelen rosszullét eseteiben.
Hivataios iskolalátogatás. Az elmúlt tanévben Kézdy Béladr. tanügyi s. titkár végzett iskolánkban hivatalos iskolalátogatást. Meglátogatta az összes osztályokat, megfigyelte a szaktanárok tanításait, meghallgatta a tanulók feleleteit, átnézte az Írásbeli dolgoaz-tokat, rajzokat és kézimunkánkat, továbbá megtekintette az iskolai ügyvitelt, a leltárakat, szertárakat, az iskola számadásait s a látogatásait befejező értekezleten a tapasztaltak feletti őszinte elismetrését felezte ki. egyben tisztázta az óravázlatok készítésének alapelveit s hasznos, gyakorlati tanácsokat adott szerkesztésükre vonatkozólag.
Dec. 4-én Liber Béla dr. tankerületi kir. főigazgató is meglátogatta intézetünket.
Ápr. 13-án Beöthy István dr. veszprémi kanonok, püspöki főbiztos, hitoktatási főfelügyelő látogatta meg iskolánkat.
A jótékonyságot az Ifj. Vöröskereszt Egyesület keretében és minden kínálkozó alkalommal örömmel gyakorolták növendékeink.
A tanulók segélyezése. Ifj. Vöröskereszt Csoportunk 2 szegény sorsú tanulónak adott tandíj segélyt 72 Y értékben. Az Izr. Leányegylet 4 tanulónk dijait fizette, ami 148 P-t tett ki. Az Ifj. Segély-könyvtárból 221 tanuló kapott összesen 634 drb. segélykönyvet 1860 P értékben.
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja 4 szegónysorsu tanulónkat egy-egy pár cipővel és 9-et meleg kötött kabátkával ajándékozott meg. karácsonyra. A r. k. egyházközség nyaraltatási akciója kapcsán Kiss Mária I. a., Koszednár Mária I.b., Kállay Anna I. c., Csete Éva II. a. és Bácz Irén IV. a oszt. tanulóink jutnak ingyen balatoni nyaraláshoz.
A jótékony intézmények nemes áldozatkészségét iskolánk a leghálásabb köszönettel fogadja.
, C\'iARÖSÍX
18
Magánvizsgálatok. A lefolyt iskolai évben csupán a tanév végén tartottunk magánvizsgálatot. A decemberi határidőre engedélyt nyert tanuló a vizsgálaton nem jelent meg A tanév végén szabályszerű engedély alapján 6 tanuló tett magánvizsgálatot, kik közül 4 tanuló az I. osztály tantárgyaiból való vizsgálat sikeres lelélele után a II. osztály tantárgyaiból vizsgázott. Az Írásbeli vizsgálat junius 4—5-én, a szóbeli 17-én folyt le, elnökölt Kézdy Béla dr.
Az iskolaév befejezése. A tanévet a< 1896/1937. eln. sz. miniszteri rendelet értelmében a junius 8-ától 13-ig tarló szaktárgyak szerint beosztott összefoglalásokkal és a 20-án tartott záró ünnepéllyel fejeztük be.
Rajz- és kézimunka-kiállitásunkat az összefoglalások ideje alatt megtekintették a szülők és az érdeklődő közönség. A művészi érzékkel csoportosított rajzok és kézimunkák az előző évekhez híven most is a magyar ízlést, a magyar diszilő elemekel és népies munkákat mutatták be. A kiállítás a rajz és kézimunka tanárainak vállvetett, összhangzó, egymás munkáját kiegészítő szép sikerű teljesítményéről számoll be, a tanulók rajzainak, tervezéseinek gyakorlati alkalmazását gyönyörködve szemlélhettük a sok-sok szebbnélszebb fehérnemű darab, kötényke, tarsoly, diszpárna, terilő, nyári ruha stb. himzésmintáján.
Jutalmazások. Példás magaviseletű és dicséreles szorgalmú tanulóink jutalmazására nemesszivü tanügybarátok áldozatkészségéből a következő jutalmak állottak rendelkezésünkre : A Nagykanizsai Barikegyesület és Délzalai Taakrékpénzlár R.-T. 25 P-t, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. 15 P-t, a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó R.-T. 15 P-t. a Nagykanizsai Takarék-épnztár 10 P-t adományozott. Jutalomkönyveket ajándékoztak : Fischel cég 6 drb., Mayr cég 6 drb. Schless cég 4 drb. és Wajcliíts cég 2 darabot. Az áldozatkész adakozók fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A tanártestület a jutalmazások céljaira kapott pénzösszeg egy részét jutalomkönyvek vásárlására fordította, egy részét pedig pénzjutalomként osztotta szét.
Könvjutalmat kaptak : Fummru* Magdolna, Lejdli Ida, Nőtig Mária I. a., Deutsch Gabriella, Günsberger Judit, Márosi Judit Riskó Anna I. b., Kovács Éva, Turi Magdolna, Tóth Klára, Zsebe Mária í. c., Gáspár Anna, Vuk Mária ti. a., Fürst Éva, Klein Editj, i Recli-nitzer Erzsébet, Winkler Szonja II. b., Auer Erzsébet, Bolla Mária, Májon Magdolna III. a., Amtmann Margit, Héricz Olga, Horváth Edit, Szabó Mária, Zavodnik Klára III. b., Németh Aranka, Bazsó Katalin, IV. a., Busa Erzsébet, Csordás Györgyike, Mohos Mária, Steiner Márta és Varga Klára IV. b. osztályú tanulók.
Horváth Mária Magdolna I. b.. Szíjártó Piroska I. c., Gyurka Erzsébet, Baj Ilona II. a., Szalai Anna IL b.^ ifj. Horváth Ilona, Göndics Mária III. b. és Kollár Katalin IV- a. oszt tanulók 5—5 P pénzjutalmat kaptak.
Többi jelensünkel: Kovács Ilona, Kovács Katalin I. a.., Varga Margit I. b., Gáspár Mária, Kajdv Gizella, ifj. Németh Anna II. a., Fummer Katalin, Kiss Julianna II. b., Kiss Margit, Kovács B. Erzsébet III. a., Varga Erzsébet III. b. és Gőcze Ilona IV. b. osztályú tanulókat tanártestületi dicséretben részesítettük.
19
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés.
Az állomány gyarapodását a statisztika c) táblázata tünteti fel. A beszerzések részben a költségvetés keretében rendelkezésre álló átalányok terhére történtek. Rendkívüli utalványozás alapján 517.50 P állt rendelkezésünkre bútor, tanszer és könyvtári müvek beszerzésére. A nm. Vkm. ur adománya Térta 16 mm. keskenyfilm vetítőgép gyöngyvetitő vászon táblával 680 P ériékben. A Közgyűjtemények Ismeretterjesztő Irodájának ajándéka címén 75 drb. diapozitív lemez 48 P és 3 drb. gramofonlemez 15 P értékben. A nm. Vkm. ur ajándékából a tanári könyvtár gyarapodása 31 kötet 67.60 P ériékben.
A tanári könyvtár gyarapodása 278 drb. 485.76 P értékben.
A bútor, házi felszerelés, szertárak, és tanári könyvtár együtt 382 drb 1665.15 P értékben gyarapodott.
Az Ifj. Könyvtár 50 müvei gyarapodott 187.88 P, az Ifj. Önképzőkör 21 művel 32.26 P, az Ifj.\'Sportkör felszerelése 87 darabbal 148.83 P értékben.
20
VI. A tanulók érdemsorozata.
Rövidítések és jelzések magyarázata;
rk. = római katolikus; ág ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. = református; izr. = izraelita; ism. = ismétlő ; ím. felmentve. Előmenetelben: 1 = jeles; 2 = jó; 3 = elégséges; 4 - elégtelen. Magaviseletben: 1 = példás; 2 = jó ; 3 = tűrhető; 4 = rossz. Irásb. dolg. külső alakjában: 1 = csinos; 2 = rendes; 3 tűrhető; 4 = rendetlen.
*A rajz finomabb kivitele alól felmentve. Díjkedvezményben: m = teljes díjmentes ; 4. f. = 4. díjfokozat (8 P); 3. f. = 3. díjfokozat (16 P); 2. f. = 2. díjfokozat (24 P); 1. f. = 1. díjfokozat (32 P). Ahol díjfokozat jelzés
nincs, teljes fizető (40 P).
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Természetrajz Rajz Kézimunka Szépirás Enek Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Bakonyi Mária rk. 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3
Belőni Magdolna rk. 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 f.
Berecz Erzsébet ism. rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3
Csicsor Aranka rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 f.
5 Csobánczi Erzsébet rk. 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 f.
Dómján Magdolna rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 f.
Frk Anna rk. 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4
Földesi Vilma rk. 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 f.
Fummer Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f.
10 Fülöp Ilona rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2
Gálos Sarolta rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2
Gyalog Mária rk. 1 1 2 3 3 3 2 *3 ím 3 2 2 2 3
Hári Katalin rk. 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 f.
Hegedűs Klára rk. 1 2 2 2 2 2 2 l 3 1 2 3 2
15 Hüveli Magdolna rk. 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 f.
Kiss Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4
Kiss Mária rk. 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 f.
Kovács Emilia rk. 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
Kovács Ilona rk. 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 f.
20 kovács Katalin rk. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1
Kovács Teréz rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2
Lejdli Ida rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 f.
Makra Etelka rk. 1 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 1 3 4 1 f.
Mankovits Gabriella rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2
25 Mihalecz Júlianna rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
Nagy Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
Nöthig Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 f.
Pénzes Rozália rk. 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 f.
21
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Természetrajz Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. kDlsíí alakjai Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Radnay Katalin rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3
30 Strebelovszky Margit rk. 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 f.
Szabó Gizella rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 m. \'
Szabó Valéria rk. 1 ] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Szemes Mária rk. 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 f.
Széchenyi Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 1 f.
35 Szépudvary Piroska rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 f.
Torma Gizella rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 1 f.
Magántanulók:
Boldisné Vellák Mária rk. — 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 _ 2 2
Horváth Etelka rk. — 1 2 1 1 2 1 1 1 2 — — 2 1
Horváth Gizella rk. — 2 2 2 2 3 2 3 2 1 _ — 1 2
40 Matók Aranka rk. — 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3
Simon Irma rk. — 1 3 3 2 3 2 2 1 2 — — 2 3
Kimaradtak: Durgó Mária rk., Simon Mária rk., Szalai Rozália rk.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetkó Sarolta.
Csóka Anna rk. 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 f.
Dacher Ilona reí. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Dervaiics Erzsébet ism. rk. 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
Deutsch Gabriella izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 f.
5 Deutsch Magdolna izr. 1 2 2 2 2 3 2 2 lm 3 2 ím 3 2 1 f.
Endrődi Anna rk. 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 l 1 2 3 f.
Endrődi Mária rk. 1 1 3 2 3 4 3 3 l 3 2 ím 2 4
Érsek Valéria rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2
Foszák Ilona rk. 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2
10 Gunszt Zsuzsanna izr. 1 2 2 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 2
Gunyhó Júlia rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3
Günsberger Judit izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Hegyi Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 f.
Heisler Hermin izr. 1 2 2 3 2 3 2 3 •2 3 3 2 2 3 1 f.
15 Horváth Ilona rk. 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3
Horváth M. Magda ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 m.
Klein Ágnes izr. 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 f.
Komlós Éva izr. 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 f.
Koszednár Mária rk. 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 f.
20 Kóta Eszter ref. 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2
Kramár Ilona rk. 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2
Krúg Anna rk. 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 f.
Lajtai Magdolna izr. 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 f.
22
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Természetrajz Rajz Kézimunka1 Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Marosi Judit izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 m.
25 Melczer Éva izr. 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2
Moskovitz Ibolya izr. 1 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3
Nehoda Mária rk. 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2
Németh Júlia ref. 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2
Pápai Zsuzsanna rk. 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
30 Rácz Ilona ref. 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3
Riskó Anna rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 fül 1 1 2 f.
Rosenfeld Zsuzsanna izr. 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 1 f.
Takács Gabriella rk. 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 f.
Tibolt Mária ref. 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
35 Tóth Katalin rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 f.
Turi Márta rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 f.
Varga Margit ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
Kimaradt: Temesvári Gizella ág. ev.
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.

Bakos Ilona rk. 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Baranyai Rózsa rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 f.
Baticza Zsuzsanna rk. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Benkő Mária rk. 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4
5 Békési Gizella rk. 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 f.
Boros Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 1 f.
Czimermann Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 f.
Domonkovics Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 f.
Farkas Ilona rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 fm 2 2 1 f.
10 Gaál Gabriella rk. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3
Gyöngy Erzsébet rk. 1 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4
Hegedűs Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Hegedűs Kornélia rk. 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 f.
Henczler Magda rk. 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 f.
15 Horváth Irma rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3
Horváth Júlia rk. 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3
Issa Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 f.
Kaszás Erzsébet rk. 1 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3
Kállay Anna rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 fm 3 2 2 3 3 1 f.
20 Kocsek Anna rk. 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 1 f.
Kovács Éva rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f.
Kovács Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3
Magasházi Aranka rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 f.
Marai Vilma rk. 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 f.
23
* A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, inért. Természetrajz Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakj > | Ált. osztályzat Dijkedvezm.
25 Mikula Gyöngyi rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 1 f.
Németh Ilona rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3
Plesznyvi Erzsébet rk. 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
Révész Mária ism. rk. 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4
Rőszler Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 lf.
30 Szabacsányi Róza rk. 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 f.
Szíjártó Piroska rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 4 f.
Turi Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f.
Tóth Klára rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f.
Turula Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 f.
35 Vámos Alice rk. 1 1 2 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2
Viola Terézia rk. 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 f.
Zsebe Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 f.
Zuics Irén rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 I.
Kimaradt : Nátrán Irén rk.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Anda Teréz rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3?
Andri Mária rk. 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3! 1 f.
Auer Anna rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
Bagó Klára rk. 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 f.
5 Baj Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 f.
Bakonyi Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3
Bedő Anna rk. 1 1 2 2 2 2 1 2 fm 2 2 fm 3 2
Bogádi Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 f.
Cser Magit rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 3 1 f.
10 Csete Évia rk. 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 f.
Földes Klára rk. 1 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 fm 2 3
Füzesi Adél rk. 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 f.
Galba Valéria rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 2 3
Gáspár Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
15 Gáspár Mária rk. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 fm 2 1 m.
Gyurka Eezsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 m.
Kajdi Gizella rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 í.
Kaposi Mária rk. 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
Kárász Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 f.
20 Kenessey Klára rk. 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3
Kisgergely Teréz rk. 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 f.
Kovács Rózsi rk. 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 f.
Kováts Lenke rk. 1 1 3 2 3 2 3 *3 3 3 3 1 3 3
Köcskei Mária rk. 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2
25 Kőhalmi Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 f.
Kreznár Anna rk. 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2! 3 f.
24
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Természetrajz Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja1 Ált. osztályzat Dijkdevezm.
Lengyel Erzsébet rk. 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 f.
Magassy Magda rk. 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 f.
Major Ilona rk, 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 f.
30 Mihályics Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Nagy Margit rk. 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 f.
id. Németh Anna rk. 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3, 1 f.
ifj. Németh Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 m.
Németh Aranka rk. 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3
35 Németh Erzsébet rk. 1 2 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 2\\
Németh Ilona rk. 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4\' 3 f.
Ötvös Irén rk. 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4
Pusztai Mária rk. 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2
Sarlós Ilona rk. 1 1 1 2 1 2 *3 fm 3 3 3 2 2
40 Simon Sarolta rk. 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 f.
Sipos Mária rk. 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 f.
Sneff Erzsébet rk. 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 fm 3 2
Sólymosi Mária rk. 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Sóvári Mária rk. 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
45 Szternát Mária rk. 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 fm 3 3
Tóth Erzsébet rk. 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3
Varga Teréz rk. 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Virág Magda rk. 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 f.
Vuk Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Weisz Mária rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 f.
Magántanulók:
Boldisné Vellák Mária rk. — 1 2 2 1 3 2 2 1 2 — — 2 2
Horváth Etelka rk. — 2 3 2 1 2 1 1 1 3 — 3 2
Horváth Gizella rk. — 2 3 3 2 4 2 3 2 3 — — 3 4
Simon Irma rk. — 2 2 3 2 3 2 2 1 3 — — 3 3
Kimaradtak: Radák Ilona rk., Varga B. Mária rk.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Blázy Mária.
Anlauf Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 f.
Bóha Ilona rk. 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3
Böröndi Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
Buksz Zs. Katalin izr. 2 2 2 2 2 2 2 *3 3 3 2 1 3 2
5 Busa Magdolna rk. 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3
Buzási M. Magdolna rk. 1 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 2 4
Csapó Mária rk. 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 2 3
Domina Ilona ág. ev. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 f.
Farkas Ilona rk. 1 1 3 3 3 4 3 *3 fm 3 3 3 3 4
10 Feiertag Ibolya izr. 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2
25
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Természetrajz Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg.külső alakja Áll. osztályzat Dijkedvezm.
Ferencz R. Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3
Fiiszár Krisztina rk. 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2
Fummer Katalin rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Fürst Éva izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 f.
15 Günsberger Ilona izr. 1 2 3 3 4 4 3 *4 2 4 2 3 3 4
Héricz E. Jolán ág. ev. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 f.
Hirschler Magdolna izr. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
id. Horváth Margit rk. 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2
ifj. Horváth Margit rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 f.
20 Kaposi Margit rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 1 f.
Kelemen Elvira izr. 1 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 Ï.
Kelemen Zsuzsanna izr. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 Î.
Kiss lulianna rk. 1 ] 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 f.
Klein E. Éva izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
25 Kovács Anna rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 m.
Kovács M. Magdolna rk. 1 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4
Kremsier Teréz izr. 1 2 3 3 3 3 3 *3 fm 3 3 3 3 3
Mattersdorfer Gizella izr. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 f.
Megyeri Alojzin rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
30 Mendlovits M. Janka izr. 1 1 1 1 2 2 n Z 3 3 2 1 1 2 2
Nagy Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
Pataky Frnaciska rk. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3
Rábai E. Matild rk. í 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
Rácz Cecilia rk. 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 1 f.
35 Rechnitzer Erzsébet izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 m.
Rohs Margit ág. ev. 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 3 4 1 f.
Sáírán I. Margit rk. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4
Szalai Anna rk. 1 1 1 1 1 2 1 *2 fm 2 1 fm 2 1 m.
Szalai Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3
40 Szanyi Anna rk. 1 2 2 3 3 3 *2 fm 2 2 fm 2 3
Szávits Rózsa rk. 1 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 fm 2 2
Szűcs N. Mária rk. 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 ï.
Takács Ida rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
Talabér Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 f.
45 Táncos Ilona rk. 1 1 3 4 3 3 3 2 2 1 2 1 1 4 1 f.
Thury Irén rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 f.
Végrád Rózsa rk. 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 fm 1 3
Viola Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 f.
Vodinák Veronika rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2
50 Winkler Szonja Zsófia izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Zolder Anna rk. 2 3 4 4 4 3 4 1 2 2 2 1 2 4
Kimaradt: Weiss Klára izr.
26
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Auer Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 f.
Baltavári Iirén rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 — 2 3 1 Î.
Bogdán Rózsa rk. 1 2 3 3 3 3 3 4 1 1 1 2 — 2 4
Bolla Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
5 Csentey Irén rk, 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 1 — 2 2
Cserpes Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 3 3
Erdei Ilona rk. 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 — 3 3 1 f.
Gyulai Zsuzsanna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 — 3 2
Hauptvogel Anna rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 — 2 2 1 f.
10 Horváth Margit rk. 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 — 2 2
Kaposi Teréz rk. 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 — 2 2
Keszericze Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 3
Keszthelyi Mária rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 — 3 3
Kiss Margit rk. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 — 1 1
15 Kisfaludy Mária rk. 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 f.
Kovács Birkás Erzsébet rk. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
Kovács Gabriella rk. 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 — 2 3
Kovács Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 — 2 2 2 f.
Kuczogi Mária rk. 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 — 2 2 1 f.
20 Lasky Katalin rk. 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 — 2 4
Magyar Jolán rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 — 1 2 2 f.
Májon Katalin rk. 1 1 3 3 2 3 2 3 2 1 1 fm — 3 3
Májon Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1
Mátay Kornélia rk. 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 — 3 3
25 Megyes Ilona rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 f.
Némethy Irén rk. 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 — 2 2 2 f.
Niczinger Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fm — 2 2 1 f.
Niessner Auguszta rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 — 3 3
Pécsy Margit rk. 1 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 — 3 4
30 Póczak Anna rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 — 2 2
Simán Ilona rk. 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 — 2 2 1 f.
Simon Karolina rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 fm — 2 3
Steinauer Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 fm — 3 3
Szemes Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 — 2 3
35 Szilágyi Ilona rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 — 1 2 2 f.
Takács Mária rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3
Tátrai Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm — 3 3
Varga Magdolna rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 2 3 3 f.
Várszegi Magdolna rk. 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 l 1 2
27
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. do g. kü sö alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm
Amtmann Margit rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 Î.
Bedenek Jolán rk. 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 — 2 2
Bertalan Mária rk. 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 — 2 2 3 f.
Büki Ilona rk. 1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 — 3 4
5 Göndics Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 m.
Halász Gizella rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 — 3 3
Héricz Olga ág. ev. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 — 1- 1 2 f.
Horváth Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 — 2 2 3 f.
Horváth Edit rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 Î.
10 id. Horváth Ilona rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 _ 2 3
ifj. Horváth Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 _ 1 1 m.
Ifcsics Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 _ 2 3 1 f.
, Istiván Mária rk. 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 — 2 3 1 f.
Ivankovits Mária rk. 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 í.
15 Kaburek Éva rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 — 2 3 1 f.
Káply Anna ág. ev. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 — 2 2
Mihók Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 _ 2 2 1 f.
Németh Ilona rk. 1 2 3 2 2 3 3 *2 fm 1 2 — 3 3 31.
Németh Margit rk. 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 — 2 2 1 f.
20 Pados Edit ág. ev. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 — 2 2
Palotai Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 — 2 3
Pál Mária rk. 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 — 2 2 3 f.
Plauder Éva rk. 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 — 3 4
Prédiger Mária rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 — 3 3
25 Rosenberger Róza izr. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 — 3 3
Sidó Edit rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 — 2 3
Sifter Mária rk. 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 _ 2 3 1 f.
Soós Aranka rk. 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 _ 2 2
Stern Erzsébet izr. 1 1 1 1 1 1 2 2 *3 3 2 2 _ 2 2
30 Szabó Mária rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 _ 1 1 2 f.
Szemző Emma ág. ev. 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 _ 2 2 3 f.
Szerdahelyi Gyöngyike rk. 3 3 3 3 3 3 *3 fm 2 fm — 3 3
Tóth Anna rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 l _ 2 3 1 f.
Varga Erzsébet rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 _ 1 1
35 Varga Mária rk. 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 l 1 2 2 1 f.
Vidor Gabriella izr. 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 _ 3 2 1 f.
Zavodnik Klára rk. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 — 1 1
Zweig Erzsébet izr. 1 3 3 3 3 3 4 *3 fm 2 2 — 3 4
Kimaradtak: Kalmár Ilona izr., Ritter Magdolna rk.
28
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: özv. Planderné Zimitz Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magvar nyelv Német nyelv Történelem Számtan, mért. Ásvány- ás vegytan 1 Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka | Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Baa Borbála rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 f.
Bazsó Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 f.
Benczik Erzsébet rk. 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 f.
Buzási Gabriella rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2
5 Cziíra Anna rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 Î.
Galácz Margit rk. 1 1 3 3 2 3 1 1 2 *3 fm 3 2 2 3
Gerócs Anna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 l 3 2 1 2 1 f.
Golenszky Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 f.
Gyöngy Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
10 Horváth Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3
Kiss Mária rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 Î.
Kollár Katalin rlc 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 f.
Kovács Teréz rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3
Ladeczky Anna rk. 1 1 1 1 2 2 2 1 1 *2 fm 1 1 1 2 2 f.
15 Marton Magda rk. 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3
Mátés Mária rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2
Mészáros Jolán rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Molnár Ilona rk. 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2
Németh Aranka rk. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
20 Németh Margit rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 f.
Pálfalvi Mária rk. 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3
Rácz Irén rk. 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 f.
Reizner Teréz rk. 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 m.
Senkó Magda rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 *2 fm 1 1 2 2 1 f.
25 Szegedi Erzsébet rk. 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 1 2 2 4
Szekeres Magdolna rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 f.
Szepesi Emilia rk. 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 f.
Szloboda Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3
Szűts Piroska rk. 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3
30 Tálasi Jolán rk. 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3
Vaska Mária rk. 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2
Weisz Katalin rk. i 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 f.
Magántanuló:
Csikely Ilona rk. 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kimaradtak: Csikely Ilona rk., Molnár Aranka rk., Szabó Mária rk.
29
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kenediné Raffaeli Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem : Számtan, mçrt. Ásvány- és vegytan ! Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Andri Irma rk. 1 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 fm 2 2 3 1 f.
Baj Mária rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 f.
Balog Magdolna rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 f.
Berecz Irma rk. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 fm 3 3
5 Bellák Mária ág. ev. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2
Bukovics Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 f.
Busa Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Csordás Györgyi rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 f.
Farkas Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
10 Göcze Ilona rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 f.
Horváth Katalin rk. 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 f.
Horváth Magdolna rk. 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 1 f.
Horváth Mária rk. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3
Kerpen Margit izr. 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 f.
15 Kohn Lidia izr. 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2
Koréin Magdolna izr. 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3
Kovács Jolán rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 f.
Kovács Magdolna rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 3
Magyar Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 f.
20 Mankovits Erzsébet rk. 1 1 2 I 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 f.
Márkus Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 fm 1 1 f.
Mlinarics Irma rk. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
Mohos Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 f.
Nagy Katalin rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 f.
25 Nóvák Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2
Radák Mária rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 f.
Reményi Márta rk. 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 f.
Sipos Irma ref. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3
Sipos Margit ref. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3
30 Steiner Márta izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 m.
Szekeres Mária rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3
Varga Irma rk. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3
Varga Klára rk. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ll
Wieland Aranka ref. 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2: 3 f.
30
VII. Statisztika.
a) A tanulók osztályonként összesített adatairól.
Osztályok Összesen
C í m I. 1 II. III. IV.
a) b) c) |a) b) a) b) a) b)
A tanutók számának alakulása Beírt nyilvános tanuló ... ... ... 39 38 39 52 52 39 40 35 34 368
Beírt magántanuló........ ... 5 — — 4 — — — 1 — 10
a) Osztályozott nyilvános tanuló ... 36 37 38 50 51 39 38 32 34 355
Osztályozott magántanuló ...... 5 — — 4 — — — 1 — 10
Osztályoztatott összesen......... 85 75 77 110 103 78 78 69 68 365
A tanulók kormegoszlása 1927. évben született ... ... ... 1 1
1926. „ „ ...... ... 20 22 18 60
1925. „ „ ...... ... 13 13 10 28 25 — — — — 89
lu24. 2 2 6 17 19, 21 15 — — 82
b) 1923. „ „ ......... 1 — 4 4 7! 12 17 19 19 83
1922. „ „ ...... ... — — — — — 4 5 13 10 32
1921. „ „ ......... 1 — — 2 — 2 1 1 5 12
1920..... ......... 2 — — 2 — — — — — 4
1906. „ „ ......... 1 1 """"" 2
A tanulók anyanyelve is nyelvismerete Magyar nyelvű ... ............ 41 37 38 54 51 39 38 33 34 365
c) Németül beszél ... ... ... ... ... — b — — — 3 5 — — 13
Horvátul „ ....... ......... — — — — — 1 — — — 1
d) A tanulók vallása Róm. kat. . ... ... ... ... ... 41 18 38 54 35 39 30 33 26 314
Református ... ... .. .. ... ... — 5 — — — — — — 3 8
Ág. ev...................... — 2 — — 3 — 4 — 1 10
Izraelita ... ... ... ... ... — — 12 — — 13 — 4 — 4 33
A szülők foglalkozása Gazdasági tisztviselő ... ...... 2 _ _ 2 — _ — 1 — 5
Kisbirtokos, kisbérlő ...... — — 1 — 3 — 1 2 3 1 11
Kisbirtokos, napszámos ... ... ... 1 — — 1 1 1 — 1 — 5
Földmívelési napszámos........ 1 1
Nagyiparos ... ... ............ — 1 — — — — — — — 1
Kisiparos ... ... ............ 11 7 10 11 12 10 6 13 7 87
Ipari tisztviselő .............. — — — — 1 — 1 — — 2
Egyéb ipari segédszemély ... ... 1 1 2 1 — — 2 — — 7
Nagykereskedő ... ... ... ... ... — — — — — 2 — — — 2
Kiskereskedő ............ ... 5 5 — — 10 — 3 2 3 28
Kereskedelmi tisztviselő......... — 2 2
Egyéb kereskedelmi s. szem. .. ... 1 1 1 — 1 — — — — 4
Közlekedési kisvállalkozó ...... 1 1
Közlekedési tisztviselő ... ... ... 1 — — — — 1 — 1 1 4
e) Egyéb közlekedési s. személy ... 5 2 13 24 8 10 7 5 8 82
Közlekedésnél napszámos ...... — — 3 — — — 1 — 4
Köztisztviselő ............... 2 3 1 2 2 1 1 1 3 16
Pap, tanár, tanitó ............ 1 1 — — 2 — 2 — 6
Másféle értelmiségi ............ — — — — 1 — — 2 1 4
Közhivatali altiszt ... ... ... ... 1 1 — 1 1 1 2 2 1 10
Katona altiszt ... ... ... ... ... 3 1 3 2 4 3 — — 3 19
Nyugdíjas köztisztviselő... ... ... 1 — — — — 1 2 — — 4
Egyéb nyugdíjas tisztviselő...... 4 — — 3 1 1 — — — 9
Nyugdíjas altiszt ... ......... — 9 1 1 3 5 b — 3 27
Háztulajdonos ... ... ...... ... — — — — 1 — 1 — — 2
Különböző napszámos ......... — 2 1 — — — — 1 4
Házi cseléd ... ............... — — 1 3 — — — — — 4
Egyéb ismeretlen foglalkozású ... 2 — 1 — 3 1 3 1 3 14
Összesen 41 37 38 | 54 51 391 38|| 33 34| 365
31
C í m Osztályok Összesen
1. II. III. IV.
a) b) c) a) b) a) b) a) b)
f) A szülők lakhelye Az iskola székhelyén ... ..... Zala vármegyében*........... Somogy „ ... ... ... Vas „ ...... ... ... Bács-Bodrog „ Pest „ ... ... ...... Budapesten............ ... ... 28 6 6 1 32 3 2 31 4 3 41 8 4 1 37 10 3 1 28 6 5 27 6 2 1 2 28 2 3 31 3 283 48 26 1 2 2 3
g) Úra-iMlsszlások Igazolt óramulasztások száma ... Igazolatlan óramulasztások száma 1741 18 1891 152? 2294 3004 1842 1868 2737 1934 18.042 18
Jegyzet; * Becsehely 1, Gelse 2, Felsőrajk 2, Kiskomárom 2, Komárváros 1, Letenye 2, Murakeresztur 2, Légrád 2, Zalaszentjakab 4, Zalaszentmihály 2. Gyékényes 4, Sávoly 1, Zákány 6.
b) A tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye.
Osztályok I. .1 a) \' I. b) 1. c) II. a) II. b) III. aj III. b) IV. a) IV. b) Összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek Jeles Jó Elégséges I Elégtelen Jeles 1 Jó 1 Elégséges Elégtelen Jeles Jó | Elégséges 1 Elégtelen | Jeles 1 Jó | Elégséges Elégtelen Jeles Jó Elégséges 1 Elégtelen | Jeles 1 Jó | Elégséges j Elégtelen Jeles Jó | Elégséges Elégtelen Jeles 1 Jó Elégséges Elégtelen | Jeles Jó Elégséges Elégtelen
Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan és mértan Növénytan és állattan Ásványtan és vegytan Természettan Élet- és egészségtan ism. Háztartási és nevelési ismeretek Rajz Női kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat 29 7 7 6 9 11 3 18 4 12 15 7 19 18 19 16 15 17 10 16 21 20 8 10 10 9 10 13 7 IS 3 1 2 1 1 2 3 1 fm 1 27 10 10 10 5 20 10 16 5 21 21 10 19 15 17 16 15 16 16 16 14 13 8 12 10 15 2 11 4 16 2 3 1 Km 30 6 6 5 .6 7 8 12 5 14 9 7 9 9 13 8 16 12 14 16 13 25 1 22 22 20 21 15 17 11 17 11 3 1 1 3 1 1 fm t fm 40 8 8 13 8 10 11 13 8 2 16 8 19 17 18 20 24 14 21 21 33 25 2 22 24 19 21 16 25 13 21 15 2 1 1 1 3 lm 7 Fm 35 9 8 8 6 6 9 15 10 7 19 13 •12 19 18 14 16 17 24 17 25 20 3 18 20 21 27 28 24 8 19 19 8 2 4 4 4 1 Km 4 fm 5 4 ím 20 3 7 10 7 8 3 15 18 22 9 15 17 11 15 15 13 10 7 14 14 25 4 19 21 14 17 18 23 16 7 3 5 fm 3 1 31 11 10 15 20 7 9 7 13 16 13 5 13 14 13 8 11 9 11 17 18 23 2 14 14 10 10 18 17 18 6 4 1 2 3 2 2 fm l fm 23 5 5 6 2 7 9 12 12 8 19 6 6 16 7 17 11 17 17 15 13 16 8 26 3 10 20 9 19 7 6 5 4 5 5 1 1 3 fm 3 fm 25 7 5 7 6 12 7 9 9 14 18 11 5 11 11 15 10 10 11 15 9 9 10 21 4 16 18 12 18 12 16 10 16 11 5 1 fm 2 lm
Gyorsírás (Rendkiv. tantárgy) 4 1 1 _ 4 1 _ _ 8 _ 1 _
Előmenetel Altalános jeles jó elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 több „ „ 5 20 8 1 2 6 22 8 1 5 10 20 2 1 7 22 19 1 1 7 16 20 3 3 2 5 15 16 2 1 8 13 14 1 2 3 16 12 1 6 11 17 | 52 145 134 i 10 7 7
Uagavisclelbil kaput Érdemjegyek Példás Jó Tűrhető 35 1 37 36 2 50 42 9 39 ,36 2 32 32 2 ¡339 16
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat fizet 1. f. díjkedvezm. nyert 2. f. 3. f. „ „ 4. f. Díjmentességet nyert 16 11 4 4 1 19 7 3 6 2 14 20 1 2 1 26 íO 5 4 1 4 31 7 3 7 3 24 7 4 3 1 17 10 3 5 1 2 16 8 3 3 1 1 17 7 3 6 1 180 87 29 40 4 1 !5
\\
33
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás.
Leltári sorszám A vagyontárgyak csoport szerinti megnevezése A tanév folyamán történi gyarapodás A tanévi ovarapodás értéke Az oldalt feltüntetett vagyon-tárgrak. szertárak stb.
vétel ajándék tanévvégi állománya értéke
darab, kötet, liizet P f P f
A) Az iskolai felszerelés nyilvántartása:
1. Bútorok.................. 13 — 272 75 536 11997 64
11. Házi és irodai felszerelés 1 80 768 14 273 3553 33
111. A Földrajzi és történelmi tanszerek ...... ... ...... — — — - 130 1885 44
111. B Természetrajzi tanszerek...... — — — — 177 576 59
111. C Természettani tanszerek...... 10 — 138 50 43 801 12
111. D Vegytani tanszerek ......... — — — — 27 20 —
111. E Szám-mértani tanszerek ...... — — — — 11 64 60
111. F Tornatanítási, tanszerek ... ... — — — — 1 31 32
111. G Rajztanítási tanszerek ...... — — — — 467 515 23
IV. Tanári könyvtár............ 247 31 485 76 1953 6673 55
Összesen: 271 111 1665 15 3618 26118 82
B) Külön nyilvántartás:
1. Ifjúsági könyvtár 50 — 187 88 1127 3276 23
11. Önképzőköri könyvtár ... ... 21 — 32 26 260 532 47
Sportköri felszerelés ... ... ... 87 148 83 1425 2971 09
34
d) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata.
I. oszt 11. oszt. III. oszt. IV. oszt. összesen
Tanév
a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló nyilvános tanuló magántanuló együtt
1920—21 52 47 8 44 53 — 10 41 52 — 4 36 43 — 5 368 27 395
1921—22 56 59 2 47 48 — 1 45 46 — — 40 47 — — 378 3 381
1922—23 45 51 43 9 53 58 — 8 44 46 — 8 38 39 — 5 417 30 447
1923-24 51 57 47 6 58 62 — 3 43 53 — 11 38 38 — 3 447 23 470
1924—25 49 43 51 10 43 37 35 5 52 54 — 1 42 39 — 3 445 19 464
1925-26 38 36 35 1 43 44 35 3 52 51 — 3 45 45 — 1 424 8 432
1926—27 29 31 30 4 30 35 32 4 53 54 — 1 51 44 — 2 389 11 400
1927—28 43 45 — 4 46 40 —• 3 44 45 — 3 31 30 32 1 356 11 367
1928—29 34 35 — 2 43 42 — 5 41 42 — 1 28 27 26 7 318 15 333
1929—30 34 32 34 9 34 36 — 3 43 41 — 2 26 28 27 3 335 17 352
1930—31 43 45 45 5 35 34 32 9 37 36 — 3 36 34 — 4 374 21 395
1931—32 33 33 34 6 42 43 43 1 43 45 — 3 34 35 — 2 385 12 397
1932-33 30 28 29 2 44 43 — 6 39 39 39 — 41 42 — 1 374 9 383
1933—34 33 31 32 — 47 46 — 3 36 34 — 1 40 39 38 1 376 5 381
1934—35 42 43 — 1 30 31 30 — 43 38 — 1 32 34 — — 323 2 325
1935—36 35 35 36 — 41 42 — — 39 36 — 1 37 35 — 1 336 2 338
1936—37 36 37 38 5 50 51 4 39 38 32 34 1 355 10 365
VIII. A jövö iskolai évre vonatkozó értesítés.
1. Beírások. Az 1937—38. tanévi beiratásokat junius hó 19-én (I. osztályosok részére) és 21-én (II—IV. osztályosok részére) d. e. 9—12-ig tartjuk meg.
A beírat ásóknál minden uj tanuló szülőjével vagy azok helyettesével ■köteles megjelenni s tartozik beszolgál[altni a következő okmányokat: a) legutóbbi iskolai bizonyítványát, elemi iskolából jövők Értesítő könyvecskéjüket. b) állami születési anyakönyvi kivonatát, c) oltási, illetőleg ujra-oltási bizonyítványát.
A javitóvizsgálatokat szeptember 1-én d. e. 8 órai kezdettel tartjuk meg. Azok a tanulók, akik javitóvizsgáliato óhajtanak tenni, tartoznak bizonyítványaikat augusztus 15-éig az igazgatósághoz beszolgáltatni.
A pótbeirások szeptember 2-án lesznek.
2. Fizetendő dijak. A beiratás alkalmával minden rendes tanuló a következő dija\'kat tartozik befizetni: a) felvételi díj ci\'.nén 2 P 50 fillért, b) járulék dijak cimlén 1 P 70 fillért, c) filmoktaítási díj cjmén előző évi tam.;
35
dijának 3 százalékát, (teljes fiz. 1*20 P. 1. fok. 1 P, 2, fok. 70 fül., 3. fok. 50 fül. és 4. fok. 20 fill. filmdijat.) Az első osztályba felvett tanulók filmdíja 1*20 P. Az I. oszt. tanulók fizetnek továbbá 70 fillért Tanulmányi Értesítőre. (Index.)
Az igazolt hadiárvák és hadigyámoltak a b) alatt jelzett járulékokat nem fizetik. Jeles és jó rendű hadiárvák és hadigyámoltak a lelvételi díj, valamint az alább részletezendő tan- és fenntartási díj fizetése alól is mentesek. A többi tanuló az eddig felsorolt dijakon kívül fizet még tan- és fenntartási dijat, melynek egyesitett évi összege 40 P.
Kifogástalan viseletű és előmenetelü tanulók, ha atyjuk (gyámjuk) anyagi helyzete ezt megokolttá teszi, ráutaltságukhoz mérten a megállapított százalékos keretek között az egyesitett tan- és fenntartási dij kirovása tekintetében díjmentességben, illetőleg díjkedvezményben részesülnek. A kedvezményeket a fizetendő dijnak 4 csökkenő fokozata szerint osztjuk ki a következő táblázat szerint:
Teljes dijat (40 P) fizet a tanulóknak legalább 35%-a
1. fokozatú díjkedvezményt (32 P) nyerhet a tanulók 30%-a
2. „ „ (24 P) „ „ „ 10%-a
3. „ „ (16 P) „ „ 10%-a
4. „ „ (8 P) „ „ „ 5%-a díjmentességei nyerhet a tanulóknak legfeljebb 10°/o-a
100°/o-a
Teljes mentesség és 4. fokozatú díjkedvezmény csak példás viseletű, általános jeles (az I. osztályban általános kitűnő) előmenetelü és teljesen szegény tanulónak adható.
Harmadik és második fokozatú díjkedvezményben legalább jó viseletö és legalább általános jó (az I. osztáiyban általánok jeles) előmenetelü tanulók részesíthetők.
Elsőfokú kedvezményben elégséges (az I. osztályban jó) előmenetelü tanulók is részesíthetők, ha legalább jó viseletüek.
Nem részesíthető kedvezményben az a tanuló, akinek atyja (gyámja) az évi 40 P díjösszeget nyilvánvalóan minden nehézség nélkül megfizetheti.
Díjkedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyegmentes) folyamodási nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 10-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyújtandók be.
Hadiárvák és hadigyámoltak a mentességre való igényjogosultságukat az 1933. évi VII. t.-c. értelmében a felvételkor igazolni tartoznak.
A tan- és fenntartási dij együttes összegét a tanulók 8 egyenlő részletben október, november, december, január, február, március, április és május hónapok 5. napjáig tartoznak befizetni az osztályfőnök által idejében és díjmentesen kiosztandó postai befizetőlapok utján. A hátralékosokat az igazgató záros határidő kitűzése mellett figyelmezteti kötelezettségükre. Azt a tanulót, aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére sem fizette be, az igazgató a tanulók sorábó haladéktalanul törölni köteles.
3. A tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatokat augusztus 31-én délelőtt 8 órai kezdettel folytatjuk le. Az elemi- és középiskolából, valamint a külföldi középfokú iskolák I—III. osztályából átlépő tanulók felvételi-, különbözeti vizsgálatának dija tanulónkint 20 P, mig a külföldi polgári iskola vagy ahhoz hasonló iskolák IV. osztályát végzett tanulók honositóvizsgála-tának dija 35. P.
A tantervkülönbözeti-, felvételi vizsgálatok engedélyezése iránti kérvények augusztus 15-éig nyújtandók be az iskola igazgatóságához.
A tantervkülönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát a túloldali táblázat tünteti fel.
36
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
Az iskola Az osztály Vizsgázik a polgári leányiskolában
melyből | melybe
át kiván lépni a tanuló
Elemi iskola V—VI. II. Magyar német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. III. Magyar, német, számtan-mértan I.—II. oszt. anyagából
Leánygimnázium és leányliceum I. II. 11. Női kézimunka, szépírás I. oszt. anyagából
III. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv, természettan III. oszt. anyag Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Számtanból: Arányos osztás, a legfontosabb pénzrendszerek és érmék ismertetése. Női kézimunkából: I.—III. oszt. anyaga.

4. Tájékoztató magántanulók részére. Magánvizsgálat évenkiint háromszor tartható : a tanév elején (kizárólag azok részére, kik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják >az intézetten), továbbá karácsonykor és a tanév végén.
Magánvizsgálati engedély iránt julius 15-éig, október 1-éig, illetve április 1-cig kell folyainodni. A kérvények az igazgatóság utján a szombathelyi tankerület kir. Főigazgatójához nyújtandók be.
\\ 15 évnél idős-ebi) magántanulók a Kir. Főigazgatótól engedélyi!, nyerhetnek arra, hogy az I. osztály tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után nyomban vizsgálatot tehessenek a II. osztályról.
A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei:
a) A tanulók születési anyakönyvi kivonata-
b) A legutóbbi iskolai bizonyítványa.
c) A lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll. Felnőtt korú jelentkező ehelyett hatósági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat írásbeli és szóbeli- Az irásbeli vizsgálat megkezdése előtt a tanuló benyújtani tartozik a magyar és német nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a könyv ¡nélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem elegendő, a tanuló magáinvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat irásbeli része két délelőtt folyik le; mely után 4—5 nappal van a szóbeli vizsgálat.
Az ;a magántanuló, akinek kettőnél több irásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálatra ¡nem bocsátható és az osz!tályt ismételheti.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítvánnyal igazolandó.
37
A magántanulók az elvégzendő tananyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál.
Magántanuló semminemű díjkedvezményben ¡nem részesithető-A magántanulók által fizetendő dijak :
Kérvénykezelési dij 1.50 P
Felvételi dij 2.50 »
Járulék-dijak 1.70 n
Tan- és fenntartási dij 56.— íj
Elnöki dij 6.50
Vizsgálati dij 40.—
Összesen 108.20 P
A kérvénykezelési dij a folyamodvány benyújtásakor fizetendő az igazgatónál. A tan- és fennintartási dijat az iskola letéti számlájára postabefizetési lapon kell a magántanulónak feladnu s a befizetést az Írásbeli vizsgálat megkezdése előtt igazolnia. A többi dijat ugyancsak az irásbeli vizsgálat előtt az igazgatónál fizeti be a tanuló.
5. Felmentések. Azok a tanulók, akik a rajz finomabb kivitele, a kézimunka, vagy a testgyakorlás tanulása alól felmentést óhajtanak kérni, tisztiorvosi bizonyítvánnyal felszerelt ezirányu folyamodványaikat szept. 10-éig nyújtsák be az igazgatóságnál.
6. Vidéki és vonattal bejáró tanulók részére szükséges tájékoztatások:
1. A vonattal való beutazás olyan nagy feladat elé állítja a tanul ótj hogy annak káros következményei tagadhatatlanok. Egészségi, erkölcsi és tanulmányi szempontból egyaránt káros hatással van ez a tanulóra, azért csak azok vegyék igénybe a vonattal való beutazást, akik másként sehogy-sem gondoskodhatnának az iskoláztatásról.
2. A vasúton való bejárásra csak jó magaviseletű tanulók nyerhetnek engedélyt az igazgatótól. Ezek is csak akkor, ha az otthonról való távollét nem haladja meg a 9 órát. Ennél hosszabb ideig tartó távollétre a Kir. Főigazgató Ur adhat engedélyt.
3. A bejáró tanulók a pályaudvartól az iskoláig és vissza zárt ¿sorokban tartoznak menni az iskola szigorú előírása szíerjnt és az erre kirendelt tanuló vezetése alatt.
4. A kocsik ás berendezési tárgyaiknak rongálása, bepiszkitása, átelr és egyéb hulladékok elszórása, a folyosón való tartózkodás, futkározás, \\valamint a mozgásban levő vonatról Való leugrás vagy arra való felugrás szigorúan tilos.
7. Segélykönyvtár. Szegénysorsu és arra érdemes tanulók az iskola gegélykönyvtárából kölcsön tankönyveket kaphatnak. Erre irányuló igényüket beiratkozás alkalmával jelentsék be.
38
Az 1937—38. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. Kath. hittan Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczkv Sándor: Újszövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. I. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. I. o. számára.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. I. oszt. számára. Marjalaki Kis Lajos: Földrajz a polg. isk. I. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a polg. isk. I. o. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. I. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. Kath. hittan: Dr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hit. ev. hittan: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. II. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. II. o. számára.
Lux B.—Lux G.Német nyelvkönyv a polg. isk. II. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz a polg. isk. II. oszt. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. II. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az 1—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb).
39
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei. Héber imakönyv.
Vitéz Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan a polg. isk. 111. o. számára. Arany—Lehr: Toldi.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. III. oszt. számára. Rákosy Z.: Magyar nemzet története a polg. isk. III. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Stéger—Tix: Számtan és mértan a III. osztály számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
Geszler Ö.: Gyakorlati és elméleti énekiskola a III—IV. oszt. számára.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. Egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Schön Dávid: A zsidók története. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Költészettan és irodalomtört. a polg. isk. IV. osztály számára.
Lux B. Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. IV. oszt. számára. Rákosy Z.: A magyar nemzet története a polg. isk. IV. oszt. számára. Jaszovszky M.: Vegytan és ásványtan a polg. leányisk. számára. Csapody—Gerlóczy: Élet- és egészségtan a polg. leányiskolák számára. Mártonfíyné—Labancz—Sevcsik: Háztartástan és neveléstan a polgári
leányiskolák számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a IV. osztály "számára. Geszler ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. osztály számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1937/38. tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 3-án lesz és a rendes tanítások szeptember hó 4-én kezdődnek.
A tanártestület alakuló értekezletét augusztus 30-án d. u. tartja.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Iskolánk múltja ........................ ... 3
II. Hatóságok ........................... ... 4
III. A tanárok társadalmi munkássága ......... ... 6
IV. Az iskolai év története ......... ......... ... 7
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés ... ... 19
VI. A tanulók érdemsorozata ............ — ... 20
VII. Statisztika ........................... ... 30
VIII. A jövő évre vonatkozó értesítés............ ... 34