Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.71 MB
2018-11-05 14:04:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
69
510
Rövid leírás | Teljes leírás (60.34 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizedik értesítője az 1881-82. tanévről.
Szerkeszté Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Fischel Fülöpnél
1882.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
IfAOY-IfcAJÍIZSA.1
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
AZ
1881—82. TANÉVRŐL.
SZEKKESZTÉ:
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖPNÉL. 1883.
A
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS
POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZEDIK
MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖPNÉL. 1882.
REV 2010
I^ARTALOM.
I. Adatok a polgári iskola történetéhez 1881- 82 ben II. Jótékonysági ügy.
III. Felsőbb rendeletek.
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1881 - 82-ben. V. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és
tanárok.
VI. A tantestület és működésének kimutatása VII Az ijfuság érdemsorozata az 1881—82. tanév végén. VIII. Statisztikai táblázatok az 1881 - 82. tanévről. IX Tandíjmentes, ösztöndijas, jutalmazott és segélyezett tanulók az 1881 82. tanévben. X. Az 1882—83 tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
Az érdemsorozatban használt rövidítések értelme.
Előmenetelre nézve : Szorgalomra nézve :
jeles = jeles erny. — ernyedetlen
jó = jó dics. = dicséretes
elgs. = elégséges vál = változó
elgt. = elégtelen lmy. — hanyatló
Magaviseletre nézve:
jó = jó
szb. = szabályszerű
r. = rosz.
1
Adatok a polgári iskola történetéhez 1881—83-foen.
A tanulók fölvétele vagyis beirása szeptember hó 1-én kezdó\'dött és tartott szeptember hó 4 ig. A tanév ünnepélyes megnyitása szept 5 én történt A rendes tanítást azonban csak másnap azaz szept. 6 án kezdtük meg.
A beiratások előtt hajtottuk végre a tanévet előkészítő és megnyitó munkálatokat a rendtartás szerint ; a mikor is a tantárgyak felosztása, az osztályfőnökségek elosztása, az óra rend meghatározása, az értekezleti jegyző és a könyvtárnokok kijelölése stb kérdések intéztettek el.
A beirt tanulók száma 114; a mult évihez képest tizen -négy főnyi apadás A 114 beírt tanulóhoz járul még egy magántanuló, ki a vizsgát a VI. osztálybeli tantárgyakból sikerrel le is tette; igy volt a beirt tanulók összes száma 115.
A tanítás, a nm vallás és közöktatásügvi m kir. mi nister ur által 1879 évi szept. 12. 25409 sr a kiadott uj tanterv értelmében történt, azon módosítással, hogy a német nyelvet heti 2 2 órában az első és második osztályban is meghagytuk.
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy tekintetében a tanulók tanitóik felügyelete mellett az elmúlt év alatt is a szokásos módon és időben teljesítették az egyháztól rendelt vallási gyakorlatokat és ájtatosságokat. A róm. katli tanulók hittani vizsgálatai főt Letlinger Kelemen városi h plébános ur elnöklete alatt tartattak meg — Az evang és móz. hitvallásu tanulók szintén illető egyházi elöljáróságaik utasitása szerint nyertek hitoktatást; vizsgáik pedig az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt tartattak meg. Az ifjúság erkölcsi viseletére és fegyelmi állapotára nézve megemlitem, hogy a szülők ré széről az elnézés, az engedékenység mindinkább lábra kap ; ezt tapasztaltuk különösen e tanévben, mert néhány tanuló szigorúbb megrovást érdemelt.
A tantestület az előirt tananyag- tervszerű beosztása és egyöntetű módszeres kezelése iránti megállapodások, továbbá a tanuló ifjúság magaviselete, és tanulmányi előmenetelének ellenőrző nyilvántartása végett ez évben is az előirt, de szükség esetén rendkívüli értekezletet is tartott. — Nyilvántartás végett vezettetett a tanügyi napló és ezzel kapcsolatban a mulasztók, valamint a fegyelmi észrevételek x-ovata is.
A lefolyt tanévben megünnepeltük október 4 én Királyiunk O Felsége legnagyobb nevenapját és január 28-án Deák Ferencz halála évfordulójának napját; az iskolai évzáró ünnepélyt junius 27 én tartottuk meg a szokásos dijosz-tások mellett
A tavalyi tanév végén rendezett hangversenyünk tiszta jövedelme 44 frt 20 kr volt. Ezen összeg az előbbeni tanévből fennmaradott összeghez csatoltatott és igy összesen 151 frt 16 kr. volt a takarékpénztárban elhelyezve Az 188182. tanév elején azonban ezen megtakarított összegből a tantestület által 28 frt 25 kr szegény tanulók felruházására fordíttatott,; maradt tehát még 122 frt 91 kr a takarékpénztárban (L. a segélyzettekről szóló kimutatást) Fájlalással kell megjegyeznem, hogy a már évek óta tartatni szokott ilyen jótékonyczélu hangversenyünk ez évben elmaradott.
Rosenblűh Lajos tanár, mint már több éven át, ezen tanévben is kezelte az iskolai takarékpénztárt. Betett 19 tanuló 38 frt. 70 krt A legkisebb betétel volt 5 kr., a legnagyobb 15 frt; a pénz a helybeli takarékpénztárba helyeztetett el. A takarékpénztárt kezelő tanár hivatalos teendői mellett, anyagi haszon nélkül fáradozott az intézet érdekében, fogadja azért az intézet nevében hálás köszönetünket
Teljes örömmel jegyzem meg, hogy Hoffmann Mór in tézetünk nyelvtanára ez évben tette le a középiskolai tanári vizsgálatot; valamint azt is, hogy Rosenblűh Rajas r. t a második, Hoffmann Mór, Morgenbesser János, Schmidt Károly és Schultz Károly r. tanárok pedig az első ötödéves pótlékot nyerték —
Az intézet egészségi állapota nem mondható oly kedvezőnek, mint ez az előbbeni években volt; egyik tanitványun kat, ki szegény és árva fiu, de mégis kitűnő tanuló volt és sanyarúsággal küzdötte fel magát az ötödik osztályig, év közben ragadta ki társai közül a kérlelhetlen halál Béke lebegje körül. A némely városok iskoláit érintett járványos betegsé gek nem idéztek elő nálunk zavaró befolyást s igy az emiitett haláleseten kivül az intézet egészségi állapota tűrhető volt. A tantestület tagjai is, pár napra terjedő egyes betegeskedéseket kivéve, általában állandó egészségnek örvendettek.
— 7 --
Intézetünket e tanévben látogatásukkal szerencséltették : Tek. Lengyel Ignácz, Plosszer Ignácz és Dr. Szukits Nándor iskolaszéki tag urak több izben.
A lefolyt tanévben intézetünk, a tek. iskolaszék jóváha gyásával, a következő lapokat járatta:
„Philologiai Közlöny", .. Paedagogiai Szemle", „Középtanodai tanár-egyleti Közlöny\', „Magyar Nyelvőr4, „Altalá nos tanügyi Közlöny", „Földrajzi Közlemények", „Budapesti Szemle", „Közoktatás", „Zalai Tanügy", „Bürgerschule"-t,, ezeken kiviil járatta még a tantestület a „Polgári Iskolá"-t, és az intézetnek járt a „Néptanitók Lapja."
Nyilvános vizsgálataink a tekintetes iskolaszék jóváhagyásával az illető kiküldött biztosok elnöklete alatt junius hó 17-étó\'l ugyan e hó 24 ig tartattak meg, mely vizsgálati idő tartama alatt a tanév folytán készitett rajzok is voltak kiállitva.
Junius 16 án tantestületi tanácskozmány tartatott s ezen a tanodai ifjúság erkölcsi viselete, szorgalma s az egyes tantárgyakban tanúsított előmenetele birálat alá vétetett, az osztályzatok megállapittattak és a bizonyítványokba jegyeztettek ; a tanévet junius hó 27 én az ének és szavallattal vala mint a jutalomdijak és könyvek kiosztásával egybekötött záriinnepélylyel fejeztük be de a bizonyítványokat és az ér tesitőt csak junius 28-án osztottuk ki.
II
Jótékonysági ügy.
Tanintézetünk szegény növendékei ezen tanévben is részesültek olyan jótéteményekben, melyek iskolázásuk terheit jelentékenyen megkönnyítették.
A tandíjmentesség kedvezményét a lefolyt tanévben 38 növendékünk élvezte. Azonkívül 60 növendékünk láttatott el a szükséges tankönyvekkel és 21 tanulónk ruhával.
Intézetünk ezen jótéteményen kiviil még egyéb kedvezmények élvezetével is dicsekedhetik.
Föt. és ngos Tallián Ede zágrábi kananok ur 1000 frtos alapítványa kamataiból két jeles s jóviseletü növendék része-sí ttetett segélyben.
A nagy kanizsai takarékpénztári rész vény társulat ezen évre is nagylelkűen megszavazott 40 frtnyi összeget azon nemes óhajtással, hogy az szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére fordíttassák
— 8 --
Ebenspanger Lipót iskolaszéki tag ur egy darab aranyat a számtanban legjobbnak elismert tanulónak jutalmazására ajánlott fel
Fischel Fülöp helybeli könyvkereskedő\' ur által felajánlott 3 írttal egy szegény és szorgalmas tanuló jutalmaztatott
A tek. iskolaszék által megszavazott 20 frtból jutalom-könyvek szereztettek be azon czélból hogy a zárünnepély alkalmával szorgalmas tanulók megjutalmaztassanak. Hock János zenetanár 10 drb. ezüst frtot ajánlott fel az énekben, rajzolásban és tornászaiban jeles tanulók jutalmazására. Scbultz Károly rajztanár 1 drb aranyat egy jeles rajzoló jutalmazására. Schmidt Károly tanár pedig egy könyvet ajánlott fel olyan tanuló jutalmazására, ki a földrajzban feltűnő haladást tett. (Ezekre nézve 1 a tandíjmentesek , segélyzettek-, ösztöndijasok- és jutalmazottakról szóló kimutatást)
Lengyel Ignácz iskolaszéki tag ur könyvtárunkat egy igen becses könyvvel gyarapította
Továbbá gyarapították még könyvtárunkat becses adományaikkal: a nm vallás és közoktatásügyi m. kir minis terium, a Fr inklin-társulat, az Eggenberger-féle könyvkereskedés, a Gallia-féle könyvkereskedés, Tettey Nándor, Csáthy K. Réthy L. és Ló\'vy József könyvkiadók és intézetünk volt növendéke : Schmidt Rezső,
Hálásan jegyzem fel hogy a tek. városi tanács a lefolyt tanévben is 235 frt 25 krnyi összeget fordított részint taneszközök , részint a tanári könyvtárnak gyarapítására.
Természetrajzi valamint pénz- és éremgyüjteményünket több növendékünk gazdagította adományaival.
Kedves kötelességemnek ismerem intézetünk mindazon nemeskeblü pártfogóinak, kik iskolánkat becses támogatásukra méltatták, ezen helyen a szent ügynek nevében hálás köszö netemet nyilvánítani.
III.
Felsőbb rendeletek.
E helyen csak azon rendeletet akarom fölemlíteni, mely a nagy közönségre nézve érdekkel bír ; ez tudomásvétel végett szóról szóra ideigtatva, következőleg hangzik :
Másolat:
Vallás és közoktatási m kir. ministertől 33788 sz. A vasúti iizlet-gyakornokok képesítése tárgyában a közmunka és közlekedési m. kir. minister által f. é. november hó 3 án 16506 sz a kiadott szabályrendelet mását tudomás és köröz
tetés végett uraságodnak ezennel megküldöm. Budapesten 1881. évi november hó 22 én a Minister meghagyásából Gönc zy Pál miniszteri tanácsos. Tekintetes Krób Pál ur, Zalamegyei tanfel ügyeló\'nek.
Másolat:
Közmunka és közlekedési m. kir Ministeriumtól. 16506 szám — A vasúti üzletgyakornokok képesítése tárgyában 1876 évi márczius hó 6 án 268 sz a kiadott itteni rendelet d) pontja alatt az e\'ó\'képzettség tekintetében foglalt határoz-mányok értelmezésére nézve több izben kételyek merülvén fel, a most idézett rendelet többi határozmányainak épségben tartása mellett a vasúti üzletgyakornokok előképzettségére vonatkozólag, a m kir. vallás- és közoktatásügyi Minister úrral folytatott tárgyalás alapján a következő szabályokat állapítottam meg: 1 ször. Vasúti üzletgyakornoki állomásokra teljes képzettséggel biróknak tekintendők és ennek folytán külön felvételi vizsga nélkül alkalmazhatók azok, kik valamely főgymnasiumot vagy főreáltanodát, felső kereskedelmi akadémiát, felső katonai intézetet, a budapesti állami középipartanodát, a kassai állami gépészeti ipartanodát, valamely hat évi tan folyammal biró polgári iskolát jó sikerrel végezték, ugyszinte azon tanitók kik a tanképesitő vizsgát kiállották 2-szor. Az előző pontban felsorolt iskolai képzettséggel nem biió pályá zók csak külön felvételi vizsga alapján alkalmazhatók vasúti üzletgyakornokoknak. Ezen vizsgára is azonban csak oly egyének bocsáthalók, kik legalább a gymnasium vagy reál iskola 6 osztályát, a budapesti állami középipartanoda 2-dik évfolyamát, valamely polgári iskola négy évfolyamát, a ta-nitó-képezdék 2-ik évfolyamát jó sikerrel végezték, vagy a kik a katonatiszti vizsgát eredménynyel letették. — 3 szor. Ha az 1. és 2. pont alatt közelebbről megjelölt iskolai képzettséggel biró vasúti egyének üzletgyakornoki állomásokra nem jelentkeznének, vagy egyes esetekben kivételes okok forognának fenn, melyek az előirt iskolai képzettséggel nem biró gyakornokok alkalmazását indokolnák, ily egyéneket az üzletgyakornoki vizsgára bocsátásához esetről esetre a vezetésem alatt álló ministerium előleges engedélye lesz kikérendő, mely esetekben az erre vonatkozó előterjesztés mellett a folyamodó képzettségének igazolásár? vonatkozó okmányok is be-mutatandók. — A m. kit . vasúti felügyelőség egyúttal uta-sittatott, hogy fentebbi szabályok pontos figyelemben tartása felett felügyeljen — Budapest 1881 november hó 3-án. Ord>\'dy s. k Valamennyi vasúti társulat t igazgatóságának. A másolatok hitelesek. Krób Pál s. k. kir tanfelügyelő.
- 10 —
IV.
Az. intézet tanszereinek gyarapodása 1881—82-ben.
Tanszertáraink a lefolyt tanévben is gyarapodtak. A tek. városi tanács e tanévre tanszerek beszerzésére és a tanári könyvtár gyarapítására 235 írt 25 kr. ajánlott fel; ezen összeg erejéig a következő beszerzések iránt történt intézkedés:
1. Természettani szertár Készülék a csavar elvének meg magyarázásához (Müller sserint) ; állvány fémből 8 súlypont idommá\'; készülék a közi. törvény megmut. kiilömb sűrűségű folyadékok közt : Cartesius féle búvár alak ; bura hólyag és üveg repesztéshez; higanyeső; készülék az oldalnyomás megmut.; vegyészi sip négy csővel; Telephon nyitott szerkezetű, vezetősodronnyal; nagyitó-üveg (Loupe); szigetelő; 1 drb. Geissler féle cső ; összesen 83 frt 50 kr
2 Természetrajzi szertár. A mezei gazdaságra nézve hasz nos és kártékony állatok Gönczy Páltól; 14 frt
3 A vegytani laboratórium számára: 12 drb lombik; 200 drb dugasz; kaut-^chukcső; sósav; szürő-papir ; borszesz lámpa; Chilisalétrom; Higany; Dániell féle csapp ; szénsav, nátron; rézlemez ; összesen 28 frt 70 kr.
4 Mértani rajs. Mérőláncz vasból a hozzátartozó rudak kai ; 19 frt.
5 Szabadk. rajz JBalustraden 20 tábla; Gartuschen 33 tábla; 31 frt 80 kr.
6 Tanári könyvtár, a) Vétel utján: Dr. Császár Károly : Geometria ; Ságh József : Magyar zenészeti lexicon ; Simonyi Zsigmond : A magyar kötőszók ; Nagy Aladár : A drága kövek; Ereky Alfonz: Mérték-, suiy- és pénzisme. — Folyóiratok : Philologiai Közlöny; Paedagogiai Szemle; Középtanodai tanáregyleti Közlöny ; Magyar Nyelvőr; Általános tanügyi Közlöny ; Földrajzi Közlemények ; Budapesti Szemle ; Közoktatas ; Zalai Tanügy ; Iparlapok ; Bürgerschule ; összesen 58 frt 25 kr. — b) Ajándék utján : Palóczy Lipót: Franczia nyelvtan ; Theisz Gyula : Franczia nyelvtan ; Landau Wohlrab : Rajzoló Geometria ; Szvorényi József: Olvasókönyv; Scholtz Albert: Földrajz; Dr Brozik Károly: Középkori utazók ; Ry bár István : Elemi vegytan ; Kaszap Antal : Földrajz ; Pásthy-Wet^stein: Vegytan ; Gönczy-Schneider : Képes Atlasz ; Simonyi Zsigmond : Magyar nyelvtan ; Mihály József : Olvasókönyv ; Kozma Gyula : Földrajz ; Szuppan Vilmos : Számtan; Berecz Antal: A természet; Joh Dietenberger : Heilige Schrift;
— 11 --
Nesnera Aladár: Mértan, Dienes Péter: Földrajz: Lovcsányi Gyula : Vág és vidéke ; Nagy Lajos : Franczia nyelvtan; Néptanítók Lapja.
7 Ifjusáf/i könyvtár. Az ifjúsági könyvtár számára a növendékek által külön fizetett használati illetményekből a kö vetkezők szereztettek be: Egy hosvédtiizér élete 1848 —\'.9. Grenville C : A jelenkori oroszok ; Kunsági : A honvédvilág 2 k ; PulszKy Ferencz : Deák F. Jellemrajz ; Zichy A. : Gr Széchényi Ist ; Zsilinszky Mihály : Magyar hölgyek ; Halasi A.: Petőfi reliquiák ; Schwarz M : Munka gyermekei 3 k ; Születés és képzettség 2 k., A nemes ember leánya 3 k., A mostoha leány ; Gyulai Pál: Vázlatok és képek- 2 k\'; Szin nyei József: Az ezer tó országa; Mihály I. : Shakspeare mesék 2 f. Beniczky I : A világ népei; Majláth I : Magyar regék s mondák ; Kerényi László : Eredeti népmesék 2 k , Sajó és tiszavölgyi népmesék 2 k ; Beöthy Z : A névtelenek ; Frankenburg A : Zsibvásár 2 k. ; Az öreg Bolond Miska kalandjai, Őszinte vallomások 2 k. ; Freytag G. Kalmár és báró 2 k. ; Pong. ácz Emil: Szuezig és vissza ; Szana T. Csokonai életrajza ; Vajda Viktor : Kölesei élete , Toldy F : Irodalmi Beszédek 2 k., Magyar költők élete; Vámbéri: Ke leti életképek ; Miinchliausen kalandjai; Lauka G : Legújabb novellái; Dickens: Olivér Twist; Abonyi L : Itta szép Alföldön, A fonó krónikája 3 k ; Auerbach B Waldfried 3 k Cooper I. E . Az utolsó mohikán; Bánfi I : A púpos Pista, A fejes Boris , Réthy : Beszélyek .az ifjúság számára : Tóth : A nagyapó elbeszélései ; Vadászkalandok ; Teuillet Salamon : Egy szegény ifjú története, A kis grófnő ; Balázs S.: Vig elbeszélések ; összesen 74 frt 25 kr.
- 12 —
V.
Az 1881—83. tanévben bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok.
Első osztály.
Osztályfőnök: HOFFMANN MÓR.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 E tantárgy osztályok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatározása a felekezeti hatóságok jogköréhez tartozik.
Magyar nyelv ____■ . i ,________ 5 Hoífmann Mór SimonyiZs. magyar nyelvtan I. r. Bodnár és J. magyar olvasók. I. r. a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás ; az olvasmányok tartalma megmagyarázása, az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése; könyv nélkül tanult versek szavalása. b) Nyelvtan : egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra ; szóképzés, szócsoportok egybeállításával; az előképzők : c) Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat.
"5 >-> a % S •OJ z; 2 s-l •o S ű c cS 1 á Hoífmann M. ném. ny. I. r. Jausz Gy. Deutsches Lesebuch I. r. Egyszerű mondat, mondatrészek megkülönböztetése. A conjugatióból a személyragozás és az igealakok megkülönböztetése idő és módjelzők alapján. A declinátió és mo-tio. Szótanulás Hetenkint két. írásbeli dolgozat.
Földrajz 2 Schmidt Károlv Hunfalvy J. kis földleírás A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, kiválólag az első természeti viszonyai.
- 13 -
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv ! Bevégzett tananyag
Száír tan 3 Rosenblüh Lajos i Lutter számtan I.r. A tizedes számrendszer. A négy számolási mivelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony ; közönséges törtekkel való számolás. A hazai i mértékek ismertetése; időszámítás.
Mértan 2 Rosenblüh Lajos Moőnik mértani nézlettan I. r. Planimetrrai elemek. Pontok, vonalok és szögek fekvési és mérési viszonyai. A legfontosabb sik idomok tulajdonsági és alakítása. Az idomok összeillősége, symetriája, hasonlósága, és a terület meghatározása.
Természetrajz 3 Zánkai Zsigmond Dr. Szabó Józset ásványtana. Szécskai Istv. növénytana I. r. a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei gazdasági, különösen az ipari ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemléltettek azon ismertető jegyei; az ásványok találási helyük és hasznuk. b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes \' seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott növénypéldányokon kerestettek fel a növények ismertető jegyei; a növények növési helyük és hasznuk.
Mértani rajz to Schultz Károly •K Szerkesztői sikmértan elemei (eszkö-! zökkel).
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalok görbe vonalok s ezekből összetett egyszerű diszitmények. Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony és teljeslapu mintákról árnyékolás ; a mintázás kezdete.
Szépírás 1 Rosenblüh Lajos Üteny szerint tanulták az úgynevezett angol szépírást.
Torna 1 Pongrácz Adolf A menés, futás nehezebb nemei mellett gyakorolták a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának összeállá-sának és kifejlésének különféle nemeit Szabadgyakorlatok.
Ének 1 Hock János Három- és négyszólamú karénekek.
- 14 — Második osztály.
Osztályfőnök : MORGENBESSER JÁNOS.
Tantárgy I Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 5 Zánkay Zsigmond Simonyi Zs. magy. nyelvt. II r. Bodnár és J. magy. olvasók. I. r. Olvasmányok és azoknak feldolgázása. Összetett szeakezetü, mondatok taglalása és szerkesztése ; mellé- és alárendelt mondatok. A szókötés, szóképzés. Hetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat-
Német nyelv 2 Morgenbesser János Hoffmann Mór ném. nyelvtan I. r. Jausz Gy. ném. olvasók I. r. Az I. osztályban tanultakon kívül a fő-és mellékmondatok. Teljes conjugátio. A melléknév, a viszonyszó, a névmás és a számnéy. Hetenkint két írásbeli dolgozat.
Földrajz 1 2 Rosenblüh Lajos Hunfalvy J. kis földleírás Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Lutter számtan II. r. Számolási röviditések, számtani mivele-tek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejlesztése. Egyszerű hármasszabály ; az olasz számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék.
Mértan 2 Zánkay Zsigmond Mocník mért. néz-lettan I. r. Stereometriai elelmek. A sík ; az egyenesek és síkok absulut és relatív fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek \' tulajdoságai és hálózata. Á testek felszínének és térfogatának meghatározása.
Természetrajz 3 j Morgenbesser János Fillinger K. az állatok természetr. I. r. Egész éven át taníttattak az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel bíró, egyszersmind a mezei gazdaságban és az iparban használtatni szokott állatpéldányokon az ismertető je\' gyek ; az állatok tartózkodási helyök, táplálkozási és szaporodási módjok, sajátságaikés hasznuk, Az állati rendszer főbb alapvonalai és az állatoknak meghatározása. Embertan.
— 15 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani rajz 3 Schultz Károly Krisz Fer. elemi ábrázolástan Vetülettan elemei; pont, vonal siktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Szabadkézi | rajz 2 Schultz Károly Fali táblákra elörajzolt ábrákról, fali nagy képekről; ékítmények elemei. Fokozatos elő-haladás a mintázásban.
Szépírás 1 Rosenblüh Lajos Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Lásd I. osztály. 1
Harmadik osztály.
Osztályfőnök : SCHULTZ KÁROLY.
Tantárgy i Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 4 Zánkay Zsigmond Torkos m nyelvt. Bodnár és J. magy. olvasók. II. r. Egészet alkotó történelmi olvasmányok. Elbeszélő költemények. A nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.
- 16 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv 1 Bevégzett tananyag
f Német nyelv 3 Hoffmann Mór Hoffmann Mór német nyelvtan II, r. Jausz Gy. ném. olvasó II. r. Egyszerű és bővített, mondatok ; a mondatrészek, a fő- és mellékmondatoknak megkülönböztetése. Név- és igeragozás, szóképzés elemei. Szóbeli fordítás magyarból németre ; kisebb darabok megtanulása könyv nélkül.
Földrajz 2 Schmidt ! Károly Hunfalvy J. kis földleírás Amerika bővebb, Afrika és Ausztralia összébb vont ismertetése, tekintett a felfedezések történelmének főbb mozzanataira.
Történelem 2 Schmidt Károly Schwicker J. H. magy. története A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen átlehet venni.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Mauritz R. Köz. számt. II. rész. Összetett hármasszabály. Kamatszámolás. Határidő számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
Mértan 1 Zánkay Zsigm. Mocnik mért. nézi. II. r. Egyszerű vonalú idomok. Az összeillőség symmetria, hasonlóság és terület meghatározás. («őrbe vonalú idomok. A körtan.
Természetrajz i 3 Morgenbesser János 1 Krieseh J. ásványtan. SzécslïAy J. növénytan II. r. Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibővittetett a kőzettanfial s a geologia alapvonalaival. — Tavaszi és nyári hónapokban a növények szervezete és élettolyamata ismertetett meg.
Mértani rajz 2 Schultz Károly Krisz Fer. elemi ábrázolástan A vetülettan ismétlése és folytatása : síkok által határolt s görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép szerkesztése.
Szabadkézi rajz 2 Schultz Károly Görög, középkori s keleti stilü ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Szépírás 1 Schultz Károly Lásd I. osztály.
Torna 1 Pongrácz Adolf Lásd I. osztály.
Ének 1 Hock János Lásd I. osztály.
- 17 —
Uegyedik esztály.
Osztályfőnök : SCHMIDT KÁROLY.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 Hoffmann Mór Bodnár Zs. irályt, és olvasókönyv I. r. Névy J. gyalt. irályt. I. r Arany Toldyja. Az olvasmány tartalmának megértetésén kivül a mű szerkezete. Leírások. A stílus általános törvényei. A prózai és a költői stilus különbségei, tekintettel a legfontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése. Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
Német nyelv 3 Schmidt Károly Hoffmann Mór ném. nyelvtan II. r. Jausz Gy. ném "lvasók. 11. r. Az összetett szerkezetű mondatok taglalása és alkotása; az ezekhez szükséges nyelvtani alakok és szabályok ismertetése. A mondattannak és szóképzéstannak kiegészítése. Fordítás és könyvnélküliek tanulása. Végül a németnyelvtan részletes áttekintése.
Földrajz 2 Schmidt Károly Hnnfalvy J. kis földleírás A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek összefoglalása és az egész áttekintése. A mathematikai és phisikai földrajz elemei s földabroszok készítése
Történelem 3 Schmidt Károly Neumann S. világtörténet I. 11. r. A keleti népek, görögök és rómaiak története. Népvándorlás. Uj államok. Az izlam. A pápaság és a keresztes hadjáratok. A középkori viszonyok bomlása.
Számtan I 3 Rosenblüh Lajos 1 Mauritz R. köz. számt. 11. r. A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése. Árfolyan-számitás. Lerovás és váltóleszámitolás. Az ellenlett szám, a hat. első alapmüvelet betűkkel. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel.
Mértan 1 Rosenblüh Lajos Mocnik F. mért. néz-lettan II. r. A tér felmérése és területe, kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalniaínak kiszámítására.
Természettan 3 Morgenbesser János Greguss Gyula 1 .természettana A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok sulyegyene. A munka. A gépek.
- 18 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani i rajz 2 Schultz Károly i Mérték szerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztésre. 1
Szabadkézi rajz 3 i Schultz Károly Ékítmények dombormű vekről, virág, emberi fej és testrészek rajzolása domború mintákról. A ienai.ssance-st.il alapvonalai. Mintázás.
Torna 1 Pongrácz Adolf Az alsóbb osztályokban végzetteken kívül gyakoroltatlak a katonai test- és fegyvergyakorlatok.
Ének 1 Hock János Lásd 1. osztály. Stödik osztály.
Osztályfőnök : ROSENBLÜH LAJOS.
í !| Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan ; 1 Lásd I. osztály.
Magyar nyelv 3 ;. I Hoffmann Mór Gyulay Bél. Irodalom ismertető Névy gyakori. irályt. II. r. Olvasmányok : Az ujabbkori irodalom-beli költök és drámaírók műveiből válogatott darabok olvastatása, tartalmi magyarázat mellett a drámai compositió megértetése. Prózai olvasmányul aszónoki beszéd. (ízleli levelek, szerződések, kötelezvények. Hetenkint egy írásbeli dolgozat.
ÜHNH
— 19 —
Tantárgy- Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Német nyelv 3 Hoffmann Mór Szemák J. német mondat t. I. r. Jausz Gy. ném. olvasók. III. r. Német nyelv és mondattan ismétlése mellett könnyebb német olvasmányok olvas-tatása. Fogalmazasok, néhány vers és néhány prózai darab könyv nélkül megtanulása
Történelem 3 Schmidt Károly Dr. Ribáry Fer. világtörténelme Európa történelmének folytatása a legújabb korig, nevezetesen : A felfedezések ; Reformatio ; vallási és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutismus kora. Az amerikai szabadságharcz. A franczia forradalom és Napoleon kora. Az ujabb forradalmak és az allami ujabb alakulások.
Számtan 3 Rosenblüh Lajos Lutter N. betüszámt. Logarithmus. Első fokú egyenletek több ismeretlennel. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel. Regula falsi. Első fokú számtani és mértani sorok. A kamatos kamat számitáa.
Könyvviteltan 1 1 Zánkay Zsigmond 1 Weninger V. könyvviteltan Az egyszerű könyvvitel, alkalmazva ezt az iparra, mezei gazdaságra és kereskedelemre
Természettan 3 \' Morgenbesser János Greguss Gy természettana A hang, hő, fény villamosság és dele-jesség tüneményei. A kosmografia elemei.
Vegytan 2 Morgenbesser János Haydu Gy. vegytan A levegő, víz, só, mészkő, szén st,b-böl kiindulva, az elemeknek s azok fontosabb vegyületeinek ismertetése. — A vérlugsó, bor, eczet, szappan, növényrost, keményítő czu-kor, cserzőanyagok, szerves savas, aljak stb. vegyek megismertetése.
Alkotmánytan 2 Schmidt Károly Mártonfy M. magy. alkotmánytan A magyar birodalom szerkezetéről, al-1 kotmányáról, népképviseletéről, kormányáról és kormányzásáról. A váltó jog és a csődtörvény főbb vonalai.
— 20 —
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Mértani í rajz 3 Schultz Károly Gyakorlatok a vázoló asztallal és a szök-mérö műszerekkel való mérésekben, a területek felosztásában, a területek kiszámításában, térkép készítésében.
Torna 1 Pongrácz Adolf\' Lásd IV. osztály.
Ének 1 Hock János ( Lásd I. osztály. r v \\ . \' ■ ? Eatedik osztály. Osztályfőnök : ZÁNKAY ZSIGMOND.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Hit- és erkölcstan 1 Lásd I. osztály.
jMagyar nyelv 3 ■ Hoffmann Mór Gyulay B. Irodalom ismertető Névy J. gyakori, irályt, II, r, Az ujabbkori költök és drámaírók, szónokok válogatott művei olvastatása. A magyar irodalom története. Fogalmazási gyakorlatok és ügyiratok Írásban.
Németnyelv 3 Hoffmann Mór Szemák J, német mondattan II, r, Jaus7. Gy, ném, olvasók. III, r, Nehezebb olvasmányok olvaslatása költői és prózai művekből. Nehezebb fogalmazványok készíttetése. Elbeszélő költemények, történelmi tárgyú prózák könyv nélkül elöadatása.
Történelem 3 Schmidt Károly Horváth M. Magyaror. története Magyarország pragmatikai történelme, különös tekintellel a társadalmi viszonyok és a közjogi töi vény hozás fejlődésére.
Tantárgy Heti óraszám Tanár Tankönyv Bevégzett tananyag
Számtan 3 Zánkay Zsigmond Lutter N. betüszám-tana Kapcsolástan. A valószínűségi számítás elemei. A törlesztési és évjáradéki számitások. A biztosító intézeteknél, takarékpénztáraknál, jegybankoknál, részvényt.arsulatoknál előforduló számitások. Állam- és magán sorsjegyek.
Köuyvvi-teltan 2 Zánkay Zsigmond Weninger V. könyvviteltana A kettős könyvvitél, alkalmazva a kereskedelemre. Takarékpénztárak-, részvénytársulatok s egyébb intézetek könyvezési munkálatai. Franczia és angol folyószámla.
Vegytan 2 Morgen besser Jánes | Haydu Gy. vegytana Lásd V. osztály.
Ipartan 2 1 Morgenbesser János A természeti erők felhasználására szükséges gépek ismertetése. Szerszámok és szerszámgépek. Vas és vasipar. Zárak és tűzálló szekrények. Aczéltollgyártás. Óragyártás, Papírgyártás. Ujezüst, broncz, mész.
Mértani rajz 3 Schultz K ár oly Lejtmérések, alkalmazva ezt a vizveze-tés, öntözés, alagcsövezésre, és vizlecsapo-lására.
Torna 1 1 Pongrácz Adolf Lásd IV. osztály.
Ének 2 Hock János Lásd I. osztály.
- 22 —
VI.
A tanári kar és működésének kimutatása.
1. Morgenbesser János igazgató ; polg iskolákra képesített tan., a II. osztály főnöke; a kir. magy természettudományi társulat rendes tagja, a n.-kanizsai iskolaszék tagja a vegyt. labor., a termény-, és természettani szertár őre ; tanitotta a német nyelvet a II, a természetrajzot a II. III., a természettant a IV. V. a vegytan az V. és VI., az ipartant a VI. osztályban. II. ó. 18. Szolgálati éve ezen intézetnél: 9.
2. Hock JánOS zene és énekre képesített tan., városi kántor; tanitotta az éneket minden osztályban. H. ó. 4. Sz. éve ezen intézetnél ; 2.
3. Hoffmann Mór rendes tan. Középtanodákra és polg. iskolákra képesitett tan., az I. osztály főnöke ; N.-Kanizsa városa képviselő testületének és a városi iskolaszéknek tagja, tantestületi értekezleti jegyző: tanitotta a magyar nyelvet és irodalmat az I., IV., V., VI, a német nyelvet az I. III., V., VI., osztályban. H. ó. 22. Sz. éve ezen int: 7.
4. Pongrácz Adolf tornára képesitett tan., a tornaszerek őre; tanitotta a tornászatot minden osztályban. H. ó. 3. — Sz. éve ezen int: 8.
5. Rosenblüh Lajos rendes tan., polg. iskolákra képesitett tan., az V. osztály főnöke, az iskolai takarékpénztár kezelője ; tanitotta a számtant, mértánt, szépirást az I., a számtant, földrajzot, szépirást a IX, a számtant a III., V., a számtant és mértant a IV. osztályban. H. ó. 22. — Sz. éve ezen int: 8.
6. Schmidt Károly rendes tan., polg. iskolákra képesitett tan., a IV. osztály főnöke; tanitotta a földrajzot az I., a németnyelvet, földrajzot, történelmet a IV., a földrajzot, történelmet a III., a történelmet és alkotmány tant az V. és a történelmet a VI. osztályban. H. ó. 22. — Sz. éve ezen int: 7.
23 -
7. Schultz Károly rendes tan., polg. iskolákra képesi tett tan., a III. osztály főnöke, a rajztanszerek őre; tanította a mértani- és szabadkézi rajzot az I., II., III., IV-, a szépírást a III,, a mértani rajzot az Y. és VI. osztályban. H. <5. 25. — Sz. éve ezen int : 10.
8. Zánkay Zsigmond segédtan., polg. iskolákra képe-sitett tan., a YI. osztály főnöke; tanította a természetrajzot az I., a magyar nyelvet és mértant a II. III, a számtant a YI, a könyviteltant az Y. és VI. osztályban. H. ó. 21. — Sz. éve ezen int: 6.
Hitoktatók:
9. Berditl János szt. forenoziendi áldozár, róm. lcath. hitoktató.
10. Hoffmann Mór polg, isk. tan., izr. Iiitoktató.
11. HÜtter Lajos evang. lelkész, az ev. tanulók hitoktatója.
VII.
Az ifjuság érdemsorozata az 1881—83. tanév végén.
I. osztály.
Nevek Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan Mértan Természetrajz Mértani 1 rajz Szabadk. rajz 1 Szépirás Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Antal József jó elgs. elgs. jó jeles jeles i jeles elgs. jó jó elgs. dics. jó
Barlos Péter k i m a r a dt
Benczik Boldizsár k i m a r a dt
Berger János jeles jó jó jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles ■jó jeles dics. jó
5. Blau Mór elgs. elgs. elgs í jó elgs. elgs. jeles jó jó jó jó jó vál szb
Budai Sándor jeles elgs elgs. elgs. jó jeles jeles elgs. elgs jeles jó jeles vál jó
Csillag Lajos elgs. elgs elgs elgt elgs elgs. jetes elgs. elgs. elgs elgs. — hny. szb
Datler József ism, 1 Jó jó elgs jó jeles elgs. jeles elgs. jó jó jó jeles vál jó
Fatér Mihály elgs. elgs. elgs. elgs. jeles jeles jeles elgs. elgs. jeles elgs. jeles vál jó
10. Fülöp Károly elgs. elgt. elgs. elgs. jeles jó jeles elgs elgs. jó jó jó hny. jó
Girtl Lajos ki i m a r a dt
Göllesz Ferencz elgs. elgt. elgt. elgt. elgs. elgs. jó elgs. elgs. jó elgs. — hny. szb
Hiczl berger György elgs. elgt. elgt. elgt. elgs. elgs. jó elgs. íó jó elgs. hny. jó
Konkolics József jeles jeles jó jó \' jó jó jeles jó jó jeles jó jeles dics. szb
15. Kovács József ism. k i m a r a dt
Krenn Alajos jeles jó jó jeles jó jó jeles jó jó jeles jó jó dics. jó
Kutschera Gyula jeles jeles jeles jeles i jejes jeles jeles jeles jeles jeles elgs. erny jó
Lausch Samu k i m a r a dt
Lenk József jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles j jó jó eigs. jó dics. jó
20. Lisztner Jenő elgs. elgs. elgs. elgt. elgs. elgs jeles elgs. elgs. elgs. jó elgs. hny. szb
te ül
Mittermayer János ism. jeles jó elgs. elgs. jó 1 elgs. jeles jó jó jó ió — vál szb.
Morovitz Gyula ism. jó jó elgs. elgs. jeles ió jeles elgs. elgs. jó elgs. — vál szb.
Pákai Károiy elgs. elgt. elgt. elgt. elgs. elgs. jeles elgs. elgs. elgs elgs. — hny szb.
Palkó Jószef jó elgs. elgs. jeles jó ¡9 jeles jó jó jé elgs. jó dics. jó Íó
25. Poredus Antal jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles erny
Rosenfeld Miksa elgs. elgs. elgs elgs. elgs. elgs. jeles Íó elgs. elgs. elgs- — vál jó
Salamon József jeles jó elgs elgs. jeles jeles jeles elgs. elgs. jeles elgs. — vál ]í
Sárdi Károly jó elgs. elgs. ieles jó \' jó jeles elgs. elgs. jó elgs. dics. JÓ
Sifkovits Simon elgs. elgs. elgs. elgt. elgs. elgs. jeles elgs. elgs. elgs. jó — hny. vál vál vál szb,
30. Spiegel Gyula elgs. elgs. \' elgs. jó jeles elgs. jeles elgs. elgs. ,ió ió szb. szb. szb.
Steinmetz Károly ism. : jó elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jeles ió jó ió elgs. —-
Szummer Imre ism. elgs. elgs. elgs. jó ¡ó elgs. jeles elgs. jeles |Ó ió
Treiber József \'jeles jeles jeles jelse jeles jeles jeles jó ió ieles elgs. — erny jó szb. szb.
Veren János elgs. elgt. elgt. jó elgs. elgs. elgs. jeles elgt. elgs. elgs. elgt. — __ hny. dics.
35. Weiss Béla jó 1 jeles jó jó ¡ó t jeles jó jeles jeles jó Íó
II. osztály.
Nevek Hittan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz i Számtan | Mértan Természet-1 rajz Mértanirajz Szabadkézi rajz Szépirás 1 Torna Ének Szorgalom Magaviselet
Babnig Emil jó elgs elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jó jó jeles jeles vál jó
Benedek József jeles jeles elgs. jó jeles jéles jeles jeles jó jeles _ jeles dics. jó
Deli Géza k i m a r a dt
Deli Gyula ! JÓ elgs. jó elgs. elgs. jeles elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. — vál ; szb
5. Földy Kálmán k i m a r a dt
Frank Rezső elgs jeles jó elgs. elgs. jeles jó elgs. elgs. elgs. elgs. vál jó
Geiger Sándor ; jó jeles jeles )ó jeles jeles jeles jó jó jeles jeles jeles dics. Jó
Junker Antal jeles elgs. elgs. elgs elgs. jeles elgs. jó jó jeles elgs. jeles vál jó
Kastl Mór jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jó — erny JÓ
10. Keller Ignácz 1 jó elgs. elgs. elgs. elgs. jeles elgs. jó jó jeles jó jeles ¡vál szb.
Koller Nándor jeles jó jó jó jó jeles jeles jeles jó jeles elgs. — dics. jó
Krausz Miksa 1 jeles jeles jó jó elgs. jeles jeles jeles jó jeles jó jeles dics. szb.
Leitner Gusztáv \'jeles jeles jeles jó elgs. jeles jeles jó jó jeles elgs. jeles dics. szb.
Makovszky Géza | jó elgs. elgs. elgs. elgs. jeles elgs. jó jó jó elgs. — vál jó
15. Mayerhofer Lajos k i m a r r dt
Scheiber Zsigmond elgs. jó jeles elgs. elgs. jeles jó jó elgs. elgs. elgt. — vál szb-
Schlik Nándor jeles jó elgs elgs. elgs. jeles elgs. elgs. jó jeles jeles jeles vál jó
Thomka Miklós jó jó jó jeles jó jeles jó elgs. elgs. jeles elgs. — dics. Jó
Tieff Sándor jó elgs. elgs. jó jó jeles elgs. elgt. elgt. jó elgs. •— hny. szb.
[20. Trojkó Géza jeles elgs. elgs. jó elgs. jeles elgs. \' elgs. Ibi jeles elgs. — vál jó
Weiler Samu jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles 1 jó 1 i jó 1 jeles elgs. erny Jó
III. osztály.
Nevek ¡3 CÖ ffi Magyar nyelv Német 1 nyelv Földrajz | Történelem Számtan Mértan Természet) rajz Mértani rajz Szabad- 1 kézi rajz\' Szépírás Torna Ének Szorgalom Magaviselete
Baranyay György elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jó elgs. elgt elgs jeles elgt. hny szb.
Berger Ignácz elgs. jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles elgs, jeles erny jó
Besznicza György elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jeles elgs. elgs. |ó jó elgs — vál szb.
Budai Lajos elgs. elgs. elgt. elgt. elgt. elgs. elgs. elgs elgs. elgs. ¡ó jó — hny szb.
5. Darvas János jó elgs. elgt. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jó jó ¡ó elgs. elgs. hny szb.
Dolmányos Antal jeles elgs. jó elgs. jó elgt elgs. elgs. elgs. jeles jeles elgs. jó hny jó
Filippovics Ferencz elgs. elgs. jó elgs elgs elgs. jó jó jó |ó jó jeles — vál jó
Filó Géza jeles jeles jó jó jó jeles jeles jó elgs. elgs. jó íó — vál szb
Hein Mihály jó elgs. elgs. elgs. jó jó jeles jó jeles jó jeles jó — vál szb.
10. Jack Ede \\ i m a r a d t
Knáusz László jeles jó .jó jó jó jó jó jeles jó jeles jeles jó — dics. ió
Kovács István jeles jó jó jeles jeles jó jeles jeles jeles teles jeles jó — dics. jó
Landler Gyula jó jeles jeles jó jó jeles jeles jeles jeles jeles jgles elgs. — dics. jó
Neumann Henrik elgs. elgs. jó jó jó elgs. jó jó ió jó jelas elgs. — vál jó
15. Schável Lajós k i m a r a d t.
Wajdits József jó jó jó jó jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles jó dics szb. i
IV. osztály.
Nevek i Hittan 1 Magyarnyelv Német | nyelv Földrajz Történelem Számtan Mértan Természet tan Mértani rajz | Szabadkézi rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselet
Árvay Gábor jó jó elgs elgs. elgs. jeles jeles elgs. elgs. elgs. elgs. vál szb.
Berger József jó ieles jó elgs. jó jeles jó jó jeles jeles elgs. — dics. jó
Bisztricsányi Aladár k i m a r a d t
Czelczer Ferenez jó jó elgs elgs. elgs. jeles jeles elgs. elgs. elgs. elgs. — vál szb.
5. Dukász Miksa elgs. elgs. elgt elgt. elgt. elgs. elgs. elgs. jó jó elgs. — hny szb.
Fischer József jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles elgs. jeles erny jó
Frank Zsigmond | elgs. elgs. elgs. elgs. jó elgs jó elgs. elgs. elgs. elgt. — vál jó
Freund Manó elgs. elgs. elgs. elgs. jó jeles jeles jeles jeles jó jeles vál szb
Holczer Mihály jó jeles jeles jeles jeles elgs. elgs. jeles jó elgs. elgs. — dics. jó
10. Horváth István jeles jeles elgs. elgs. elgs. jó jó elgs. elgs. elgs. jeles — vál szb.
Kohn Ferenez jó jó jó jó jó jó jó jó jeles jó elgs. jó dics. jó
Kossányi Nándor jó jó elgs. elgs. elgs. jó elgs elgs. elgs. elgs. jó — vál jó
lírutsay Ferenez elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jó jó jó vál szb.
Kugler Lajos jeles jeles jó jó jó jeles jeles jeles jó jó elgs. dics. jó
15. Masznyák István jó jó elgs. elgs. elgs. elgs. jeles elgs. jó jó elgs. jeles vál szb.
Matyi Mihály jeles jó elgs. elgs. jó elgs. jeles elgs. jó jó jeles — vál jó
Mühlbach Károly elgs. elgt. elgt. elgt. elgt. elgs. elgt. elgs. elgt. elgt. elgt. — hny r.
Rathmann János jó elgs. elgt. elgt. elgt. elgs. elgs. elgs. jó jó jeles jó hny szb.
Bohrer János jeles jó jó elgs. jó elgs. elgs. elgs jó jó jó jó vál jó
20. Schlesinger Béla elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jeles jó jó elgs. elgs. elgs. jeles vá jó
Szabó István jó jó elgs. elgs elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jeles elgs. jó vál szb.
Zók József jó elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jó elgs. jó jó vál szb.
V. outlly.
Nevek Hittan Magyar 1 nyelv Német nyelv Történelem Számtan Könyvviteltan Természet tan Vegytan Alkotmány tan Mértani rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselet
Beck Ede elgs. elgs. elgs elgs. elgs. jeles jó jó elgs. jeles jó vál ió
Bicza János ió elgs. elgs. elgs. J° jeles elgs. elgs. elgs. elgs elgs: jeles vál Íó
Eibner József jeles jeles .1° jó jeles jeles 10 10 jó jeles elgs. jeles dics. Íó
Fürst Sándor 10 jeles 10 jó 1° jeles .1° 10 ió elgs. elgs. jeles dics. Íó
;>. Geiger Kálmán íó 1° jeles ió 10 jeles P 10 10 1° jeles jeles dics. Íó
Hirschel József elgs. elgs. elgs elgs. elgs. jeles elgs. elgs. elgs jó jeles elgs. vál szb.
Horváth Nándor elgs. elgs. elgs. elgs. elgs. jeles elgs. elgs. elgs. elgs. jeles vál szb.
Kapperl Samu ieles jeles jeles. jeles jeles jeles jeles jó jó jeles elgs ;- erny Íó
9. Kozár Elek m e g h a 1 t
VI. osztály.
30
Nevek r - « ; Hittan ! Magyar nyelv ; Német nyelv Történelem Számtan Könyvviteltan Vegytan Ipartan 1 Mértani rajz Torna Ének Szorgalom Magaviselet
Ballia Győző i jeles elgs. elgs. elgs. jeles jeles jeles jó .jó jeles Jó vál jó
S. Bergincz János jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jo jeles erny jó
Boár Jenő jeles jó elgs Jó jeles jeles jeles jeles elgs. elgs. — dics. jó
Fried Henrik jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles — erny JO
Haász József 10 elgs. elgs. elgs. elgs. jó JO JO jales JO jeles vál JO
Hamvay Sándor jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles erny jó
Magéra Antal jeles jó jeles elgs. jeles jeles jeles jeles elgs. jeles jeles dics. jó
Ortner Károly *J0 jó jeles elgs. jo jo jo jo elgs. — dics. jó
Szondy László jeles jó jo jeles jeles jeles jeles jeles jeles elgs. dics. JO
10. Wágner György jeles jeles jeles jeles jeles teles jeles jeles jelas — jeles erny jó
Weiss József jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles JO jeles erny jo
Magántan.: Keller Ferencz. 1
vin.
Statistikai táblázatok az 1881—82. tanévről.
_I. A tanulók általános áttekintése.
A tanulók száma Vallásuk Nyelvi viszonyaik. j (Minő nyelveket beszélnek?) Szüleik pnlgári állása Előmenetök
Osztály beíratott elhalt. elmaradt rom. kath. - evang. móz. vall. magyar magyar-német magyar-némethorvát i magyar-horvát értelmiségi önálló ősterm. földb. és béri. kereskedők és | iparosok magán tisztviselők szolgálatot tevők és munkások haladók ismétlők
I. 35 — 5 28 — 7 26 8 1 — 3 1 19 4 8 23 7
II. 21 — 3 12 1 8 10 11 — — 6 1 10 2 2 17 1
III. 16 — 2 13 — 3 7 9 — — \' — 2 11 1 2 10 4
IV. 22 — 1 16 — 6 11 11 — — 5 1 10 3 3 18 3
V. 9 1 — 4 — 5 2 7 — — 2 — 3 1 3 8 —
VI. 12 _ 9 1 2 2 7 2 1 2 — (» 4 — 12 —
Összeg 115 1 11 # 82 2 31 58 53 3 1 18 5 59 15 18 88 15
11. A taiiulmáiiyoxás eredményének áttekintése osxtályonkint.
1881—82-ben.
I. osztály II . osztály. III. osztály IV. osztály V . osztály VI osztály
Tantárgyak jjeles jó elégs. elégt. jeles íj« elégs. elégt. jeles 1* elégs. elégt. jeles ÍJÓ elégs elégt (jeles jó elégs ! elégt. , jeles l\'jó elégs. 1; elégt
Hit- és erkölcstan 10 7 13 9 7 2 _ 4 4 6 5 10 6 2 3 3 9 2 _
Magyar nyelv 4 13 5 7 4 7 — 3 3 8 5 8 7 1 3 1 4 — 5 4 2 —
Német nyelv 2 6 18 4 5 4 9 — 2 7 3 2 1 5 12 3 2 2 4 - 7 1 3 —
Földrajz és statistika 8 7 9 6 2 8 8 1 6 6 1 2 2 14 3 — — — — — — —
Történelem - — — — — — — 3 6 4 1 2 7 9 3 1 3 4 — 6 1 4 —
Számtan 12 8 10 — 4 3 11 — 3 4 6 1 7 3 11 — 2 3 3 - 9 1 1 -
Mértan 8 8 14 - 17 — 1 — 7 4 3 — 7 5 8 1 — — — — — - —
Könyvviteltan — 8 8 9 2
Természetrajz 28 2 — 7 3 5 5 - — — — — — — — — — — —
Természettan — — — -•- — — — — — 4 4 13 — 1 4 3 — — — — -
Vegytan — — — - — - — - — — — — -- — — - 5 3 9 2 — —
Ipartan - 8 3 — —
Alkotmánytan — — — - — — — — — — - — — — — - — 4 4 — — — — —
Mértani rajz 4 y 16 1 4 8 5 1 5 4 4 1 4 8 8 1 3 2 3 — 7 1 3 —
Szabadkézi rajz 5 11 14 — — 13 4 1 6 5 3 — 3 10 7 - — — - — — — -
Szépirás 10 15 5 — 13 2 3 — 9 5 — — — — — — — - — — -
Testgyakorlat - 14 15 1 3 3 10 1 2 5 6 1 4 4 11 2 3 1 4 4 3 2 -
Ének 6 6 1 7 1 2 1 \'j 3 4 —— 4 1 6 1
— 33 --
IX
Taiidijmente!«, ösztöndíjas, jutalmazott éssegélyezett tamilok az 1881—83. tanévben.
A) Tandíjmentesek.
Lisztner Jenő, Fülöp Károly, Sifkovits Simon, Datler József, Krenn Alajos, Veren János, Csillag Lajos, Bartos Péter, Sárdi Károly, Mittermayer János, Lenk József, Göllesz Ferencz, Poredus Antal, Salamon József, Spiegel Gyula, Morovicz Gyula, I. oszt. t. — Krausz Miksa, Deli Géza, Deli Gyula, Tieff Nándor II. oszt. t. — Darvas János, Filó Géza, Neumann Henrik, Filippovics Ferencz, Schável Lajos III. oszt t. — Fischer József, Masznyák István, Szabó István, Horváth. István, Bisztricsányi Aladár IV. o. t. —Bicza János, Fürst Sándor, Beck Ede, Horváth Nándor, Kozár Elek, Eibner József V. o. t. — Weisz József, Szondy László VI. oszt. tanulók.
B) Ösztöndijasok :
Wágner György és Bergincz János VI. oszt. tanulók Tallián-féle 60 frtos ösztöndij, egyenkint 30 — 30 frt.
C) Jutalmazottak, :
Kapperl Samu V. o t. mint legjobb számoló 1 drb. aranynyal Ebenspanger Lipót ur által Fischer József IV. o. t. mint szorgalmas és szegény tanuló 3 frttal Fischel Fülöp ur által. Jutalomkönyveket kaptak emlékül a tek. iskolaszék által utalványozott 20 frtnyi összegből a következő\' tanulók: Hamvay Sándor VI. o. t. Eibner József V. o. t. Holczer Mihály, Kugler Lajos IV o. t Berger Ignácz, Kovács István, Knáusz László III. o. t. Benedek József, Kasztl Mór II. o. t. Kutscliera Gyula, Lenk József. Poredus Antal, Treiber József I. o tanulók. — Továbbá jutalmaztattak m£g: Haász József, Hamvay Sándor, Magéra Antal VI., Geiger Kálmán V., Fischer József IV., Benedek József, Kráusz Miksa II. o. tanulók mint jeles énekesek ; Bergincz János VI., Kapperl Samu V. o. tanulók mint jeles rajzolók; végre Geiger Kálmán V. o. t. mint jeles tornászó Hock János tanár által egy-egy ezüst frttal ; Eibner József V. o. t. mint jeles rajzoló Schult^ Károly rajztanár által egy darab arany nyal. Sárdi Károly I. o. t. mint olyan tanuló ki a földrajzban kitűnő haladást tett Schmidt Károly tanár által egy könyvvel.
— 34 --
U) Segélyzettek.
1. A tekintetes iskolaszék által
a) Ruhával: Csillag Lajos, Sárdi Károly, Lenk József, Poredus Antal, Salamon József I. o t. — Deli Géza, Deli Gyula, Ivrausz Miksz II. o t. — Neumann Henrik, Fili-povics Ferencz III o. t. — Schlesinger Béla Masznyák István, Horváth István. Bisztricsányi Aladás IV. o. t — Ftirst Sándor V. osztály, tanulók.
b) Iskolai könyvekkel: Lisztner Jenó\', Konkolics József, Berger János, Sifkovics Simon, Weisz Béla. Lenk József, Krenn Lajos, Bartos Péter, Szummer Imre, Poredus Antal, Mittermayer János. Datler József, Fülöp Károly, Morovitz Gyula, Csillag Lajos, Palkó József Veren János, Sárdi Károly, Spiegel Gyula, Pákai Károly. Göllesz Ferencz, Salamon József I o. t. — Geiger Sándor, Mayerhoffer Lajos, Krausz Miksa, Makovszky Géza, Deli Géza, Deli Gyula, Tieflf Sándor II. o. t. Filó Géza, Darvas János, Filippovi s Ferencz, Neumann Henrik, Budai Lajos, Dolmányos Antal, Beznicza György, Knáusz László III. o. t. Kohn Ferencz, Freund Manó, Fischer József, Masznyák István Berger Mihály. Holczer József, Schlesinger Béla, Horváth István, Matyi Mihály, Szabó István, Bisztricsányi Aladár IV. o t. — Kapperl Samu, Fürst Sándor, Horváth Nándor, Beck Ede Kozár Elek Bicza János, Eibner Jó/sef V. o. t. — Haász József, Magéra Antal, Bergincz János, Szondi László, Weisz József VI. o. tanulók.
2. A tantestület által.
JRuhával: Lisztner Jenó\' I. o. t. — Tieff Sándor II. o. t — Fischer József IV. o. t — Eibner József, Kozár Elek V. o. tanulók.
X
Az 1882—83. tanév megkezdésére vonatkozó
értesítés.
A takulók felvétele vagyis beirása szept. 1-én kezdődik és tart szep. hó 4-ig, naponkint délelőtti 9 órától 12-ig és délutáni 3 órától 5 ig a polg. iskola épületében (I em.) igazgatói irodában; ugyanekkor tartatnak a felvételi- és javitó vizsgálatok is. Szeptember 4-én tul csak igazolandó alapos okuknál fogva vehető fel a tanuló.
1. Az iskolai év a polg. iskolában szept 1. napján kezdődik és tait a következő év junius hava végéig.
2. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen oak oly tanuló léphet fel:
35 -
a) ki legalább életének 9. évét betö\'tötte,
b) kinek az elemi (nép-) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tárgyakban elegendő\' jártassága van s ebbe\'i ismereteit e végre elrendelt felvételi vizsgálat utján igazolja.
3. A polgári iskolába lépő tanuló bármely nemzetiséghez tartozik, köteles a magyar nyelvet is tudni annyira, hogy a törvény által ezen iskolában elrendelt magyar nyelvi oktatásban fenakadás nélkül résztvehessen.
4. A polgári iskola egy-egy osztályába bevehető minden oly tanuló, ki koránál fogva az általa kijelölt osztályba beillik ós az azon osztályban megkívántató előké-szültségről vizsgálat utján bizonyságot tesz ; középtanodából a polgári iskolába átlépni kivánó tanulót bizonyítványa alapján is lel lehet venni.
5. A felvételi vizsgálat díjmentes.
6. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet.
7. A polgári iskola négy első osztályából átléphet a tanuló a középtanoda megfelelő osztályába. — A középtanodába átlépő polgári iskolai tanuló:
a) ha gymnasiumba kívánja magát felvétetni, köteles a latin nyelvben az illető osztályban megkívántató jártasságot vizsgálat utján bizonyítani,
b) ha leáliskolába lép, köteles a franezia nyelvbeli inegfelelő jártasságáról tanúságot tenni.
8. A polgári iskola negyedik osztályába átlépő tanuló, ha a polgári iskola mellé ipartanmííhely ia van állitva, beléphet abba és az ott felvett iparágakat az iskola 4., 5. és 6. osztályában kiszabott tantárgyak tanulása mellett megtanulhatja annyira hogy onnan a polgári iskola hatodik osztálya bevégeztóvel, mint iparossegéd léphet át az illető iparos műkelyébe.
9. A polgári iskola negyedik osztályát bevégzett tanuló, ha szakiskolákba akar átmenni, átléphet:
a) Tanitóképezdébe,
b) kereskedelmi iskolába,
c) közép ipartanodába,
d) a/ országos mintarajztanodába.
10. A polgári iskola hat osztályát bevégzett tanuló előtt következő utak állanak nyitva:
a) Alkalmaztathatja magát állami hivatalokra, va<mti gyákornokságra, a nem kincstárilag kezelt póstai, távirdai kezelői szolgálatra, számtiszti hivatalokra a ministeriumok-nál, vámi, pénzügyőri, fogyasztási adói, pénz- és adóőrségi,
— 36 --
dohány beváltási, gyártási és eladási, lotto, bélyegző és sóhivataloknál, a megyéknél segéd és kezelői állomásokra stb
b) Ipari, kereskedelmi, biztosító társulatoknál, pénzintézeteknél.
11. Ha a 6. osztály bevégzése után még tovább is tanulni akar, átléphet a gazdasági, erdészeti, állatorvosi középintézetekbe.
A növendék személyesen, még pedig szülei, gyámja vagy ezek megbízottja kiséretében tartozik a fölvételre az igazgatónál megjelenni.
Minden nyilvános és magán tanuló beiratás alkalmával a tandíjon kivül 1 frtot fi/et az ifjúsági könyvtárra. Az egész évi tandíj a tekintetes iskolaszék 1878. október 31-én tartott gyűlésének 11. pontja értelmében, minden vidéki- és magántanulóra nézve 5 frt., a helybeli nyilvános tanulókra nézve pedig 3 frt., mely a beiratáskor lefizetendő.
A tandíjfizetés alól való felmentés egyedül Nagy-Kanizsa város hatóságát, mint ezen intézet kegyurát illeti, azért a felmentés iránti folyamodványok a város tek. tanácsához nyújtandók be.
A pót- és javitó vizsgálatokra oly tanulók bocsáttatnak, kik csak egy kötelezett tantárgyból nyertek „elégtelen" osztályzatot. Azoknak, kik két tantárgyból nyertek „elégtelen" osztályzatot és a kiknél a hiány pótlása a a szünnapok alatt remélhető, az igazgató a tantestület meghallgatása után engedélyt adhat a javitó vizsgálat letételére, de csupán azon intézetnél, a hol tanultak. Kik több tantárgyból kaptak „elégtelen" tanjegyet, az osztály ismétlésére köteleztetnek.
A beiratási és vizsgálati napok pontos megtartására annyival is inkább felhivatik a t. szülők figyelme, mert a később jelentkező s késedelmét kellőleg igazolni nem tudó tanuló a tanintézetbe nem vétetik fel.
Nagy-Kanizsán, 1882. évi junius hó 28-án.
Morgenbesser János
igazgató.