Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.5 MB
2018-11-05 15:14:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
76
511
Rövid leírás | Teljes leírás (73.04 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
tizennyolczadik értesítője az 1889-90. tanévről.
Szerkeszté: Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa, nyomatott Wajdits József könyvnyomdájában
1890.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

E122-5
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILA(i SEü ÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIU-ISKOLA
TIZKNNYOLCZÁDIK
ÉITISÍTŰJI
AZ
1889-90. TANÉVRŐL.
SZERKK8ZTK: MORGENBESSER JÁNOS
IHA/.(iAT6.

NAGY-KANIZSA, NYOMATOTT WAJD1TS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1 SÍM).
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NYILVÁNOS POLGÁRI FIÚ ISKOLA
TIZENNYOLCZÁDIK
11TESÍTŐ J| I
AZ
1889 - 90. TANÉVRŐL.
SZEEKESZTÉ: MORGENBESSER JÁNOS
IGAZGATÓ.
..................... ~ ^ ............ ..............
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1890.
a^aoto
PllilV. ! X\'!.
I.
Visszapillantás az 1889 — 90. tanévre.
A folyó tanévet 1889. évi augusztus hó 29-én az első tanári üléssel kezdettük meg, melyben a tantestület a tanév megkezdésére, a tantárgyak felosztására és órarendre, valamint a tanításra, nevelés- és fegyelmezésre vonatkozó intézkedéseit megállapította.
Ez alkalommal kijelöltettek az osztályfők, értekezleti jegyzővé Hoffmann Mór, könyvtárossá pedig Morgenbesser János választatott meg.
A tanulók beiratása augusztus 30-án kezdődött és tartott szeptember 2-ig, mely napon egyszersmind a javító-, pót- és felvételi vizsgálatok is megtartattak; szeptember 3-án volt az ünnepélyes „Veni Sancte," szeptember 4-én folyt le az osztályrendezés és a segélykönyvek kiosztása és végre szeptember 5-én kezdettek meg a rendes előadások.
Intézetünk népessége e tanévben ismét emelkedett, mert tanulóink száma ez évben 162 volt; mig az előző évben összesen csak 143 tanuló jegyeztetett be; igy a tanulók létszáma a mult évivel szemben 19 főnyi gyarapodást mutat.
A rendesen megtartott tanácskozmányokban az osztály- és szaktanárok tették meg jelentéseiket az egyes növendékek tehetsége-, figyelme-, előmenetele- és szorgalmára nézve. Ilyenkor ott, ahol szükségesnek mutatkozott, a szülőket és gyámokat is értesítettük a tapasztaltak felől s felkértük, hogy a tantestület nehéz munkáját a szülői házban is támogassák. Kiváló gondot fordítottunk az ifjúság vallás-erkölcsös nevelésére. Ez okból készséggel segédkeztünk a hittanárnak minden olyan alkalommal, mikor a növendékek vallásos gyakorlataikat végezték. A róm. kath. tanulók vasár- és ünnepnapokon szt. misét hallgattak és az év folyamában kétszer, t. i. karácsonykor és húsvétkor elvégezték a szt. gyónást ós áldozást; a nagyheti ájtatosságon, a keresztjáró napokon és az urnapi körmeneten testületileg megjelentek. A nem róm. kath. tanulók saját lelkészeiktől nyerték a hitoktatást és azok vezetése és őrködése alatt teljesítették vallási kötelességeiket. Az értekezletekről jegyzőkönyvet vettünk fel mindenkor.
A fegyelmi szabályok a tanév elején és február havában az összegyűlt tanuló ifjúság előtt felolvastattak és megmagyaráztattak, utmutatást adván a tanulóknak mindennemű kötelességeik teljesítésére.
A tantestület tagjainak egészségi állapota e tanévben nem volt igen kedvező, több esetben vált szükségessé a helyettesítés, amit a kartársak voltak szivesek elvégezni s igy érzékenyebb hátramaradás nem mutatkozott. A tanulók egészségi állapota sem volt kedvező; igaz, hogy semminemű járványos betegség nem zavarta az ifjúság egészségi állapotát, mégis szaporodtak egyes növendékek óramulasztásai.
E tanév folyamában Eozgonyi Lajos tanár a IV. évötödös fizetési pótlékot kapta meg.
E tanévben is megtartottuk szokásos és szabályszerű ünnepségeinket.
l*
1889. szeptember 3-án volt a tanév megnyitás...