Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.52 MB
2018-11-08 09:42:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
45
236
Rövid leírás | Teljes leírás (182.59 KB)

A nagykanizsai
M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Miklós
Polgári Fiúiskola
értesítője
az 1936-1937. iskolai évről.
Az iskola fennállásának 65. évében.
Közzétette: Szudey Géza az iskola ideiglenes vezetésével megbízott tanár.
Nagykanizsa, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-u. 38. sz.
71847 Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS
POLGÁRI FIÚISKOLA
AZ 1936-1937. ISKOLA! ÉVRŐL.
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 65. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
SZUDEY GÉZA
az iskola ideiglenes vezetésével megbízott tanár.
NAGYKANIZSA, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-u. 38. sz.
71847qutenbero es delzalai nyomda, nagykanizsa
[K|V_98]
Az Értesítő szövegében a hosszú magánhangzók feltüntetése nyomda-technikai ok (gépszedés) miatt maradt el.

KJEV 98 ^2010
I. Az Európa-szerte megváltozott iskola-szellem a hazafias nevelés szolgálatában.*)
A mai időket nagy történettudósunk, Hóman Bálint dr. »a világtörténet fordulópontjáénak minősili, hivatkozással a >világszerte észlelhető szociális, gazdasági, politikai és kulturális átalakulás«-nak hatalmas ütemeire. Ez a nagy átalakulási hullám — a nemzeti kulturális értékeken ál — utat nyit az egyes nemzetek jövőjét biztosító nevelési rendszer és iskola-szellem megváltoztatásához és a uemzeti igényeknek megfelelő fejlődéséhez.
Ebben az emberiség egész lelkületéi és éleiét felölelő, nagy átalakulásban »a nemzeti önérzetnek és faji öntudatnak is — mint a hazafias érzelem alapjainak példátlanul »erős fellángolását látjuk az egész világon.« (Hajtay—Hajtmann ..)
A továbbiakban — mielőtt a magyar hazafias nevelés és az azt célzó iskolai törekvések egyes részleteivel foglalkoznánk — a világszerte fellángoló fajszeretet és alkotó hazaszeretet szemléltetésére, az egyes európai nemzetek nevelési rendszeréből és iskolai életéből egy-egy pillanatfelvételt illesztünk be tanulmányunkba.
Angliában, a hagyományok megkülönböztetett tiszteletének hazájában, hol éppen ezért az általános védkötelezettség még máig sincs bevezetve ; a tanulóifjúság a legszigorúbb katonai gyakorlatokon vesz részt, mert ez az intézmény »keménnyé, fegyelmezetté, kötelességtudóvá teszi az ifjakat és fokozza bennük a nemzeti felelősségérzetet.« Az angol hadügy illetékes vezető tényezője legutóbb is kijelentette, hogy a katonaság kötelékében nincs emberhiány, mert az iskolák ugy nevelik az ifjúságot, minek eredményeként azok az önkénles katonai szolgálatot hazafias kötelességüknek tartják. Az angol iskolákban a hazafias nevelés körében minél kevesebbet beszélnek, de ott, a szabadság örök hódolóinak hazájában, minden hivatalos felszólítás nélkül pl. »Birodalmi Nap«-ot tartanak az iskolákban, mikoris a tanulók lelke meglelik az angol világuralom-adta büszkeség érzelmével. (Magyar Pedagógia 1929. 126-139.)
A dánok állampolgári, nemzeti nevelésének hátterében ott látjuk a népfőiskolákat, melyek a felnőtt társadalom részére nemzeti alapon általános ismereteket közvetítenek. Jellemző, hogy a tanítást ezekben az iskolákban is »hazafias dalok eléneklésével kezdik.«
A hollandusok iskoláiban a nemzeti büszkeségre való nevelés útját »a nemzeti értékek ismerete és megbecsülésé -ben látják. A tanulók »a nemzeti javak anyagi és erkölcsi jelentősége felől« a Német-
*) Elhangzott a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör március 14-iki liceá-lis előadásán.
2
alföld és gyarmatainak adataira nagy súlyt helyező »Nemzetgazdaságtan és statisztika« tanítása utján tájékozódnak.
A francia iskola mesterkélt és erőszakos egysége éppen a nemzeti nevelés jegyében született meg. Minden...