Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.03 MB
2017-10-24 11:05:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
44
393
Rövid leírás | Teljes leírás (98.81 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1906-1907. iskolai évről.
VIII. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók.
Nagykanizsa, 1907.
Nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági Kerületének
ÉRTESÍTŐJE
az 1906 1907. iskolai évről.
VIII. ÉVFOLYAM.
Összeállították : A KERÜLETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1907.
nyomatott f1schel fülöp könyvnyomdájában.
I.
Értesítés 1907—1908 iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1907—1908. iskolai évre a beírások 1907. szeptember 1-től szept. 8-ig lesznek; még pedig délelőtt 8 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. kerületi tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
Az I. II. kerületi róm. kath. vallású tanulók szeptember 8-án a Szent Ferencrendüek templomában mise-hallgatással kezdik meg az iskolai évet.
Az előadások általában szept. 9-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával
„Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1907—1908. évre azok lépnek, akik 1901 évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1895. évi szeptember 1-je előtt születtek.
A beiratási dij minden tanulóra nézve kivétel nélkül: 1 (egy) korona.
4
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanítási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1907. aug. 30-án vagy 31-én javító-vizsgálatot tehet.
Minden tanuló annak a kerületnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
II.
Jelentés az 1906—1907. iskolai évről.
A beírások 1906. szept. 1 -tői szept. 8-ig tartottak.
A róm. kath. tanulók szept. 9-én szentmise hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept 10-én kezdődtek.
Beiratkozott 2151 tanuló, kik közöl a beirási díjat és az országos tanítói nyugdíjjárulékot 2109 fizette meg. A létszám a mu!t iskolai évihez képest 3-mal kevesbedett.
A tanulók egészségi állapota kielégitő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan. Mégis egyes osztályokból 15—20 gyermek is hiányzott e betegség időtartama alatt, a hatósági óvintézkedések következtében.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi orvos urak az összes osztályokban beoltották az I. osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat, és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
Évzáró vizsgálatok. A hittani vizsgálatok a róm. kath. vallású növendékekkel az I. és II. kerületben junius 6-án, a III. kerületben junius 10-én; az izraelita, ágostai evangelikus és az evangelium szerint reformált vallású növendékekkel pedig mind a három kerületben jun. 12-én délután voltak.
6
A rendes osztály vizsgálatok junius 15-től egész jun. 25-ig tartottak az Utasításban elrendelt módon.
Az iskolai év jun. 29-én záródott be hálaadó Isten-tisztelettel.
Helyettesítés. Hosszabb időtartamú helyettesítés 2 izben fordult elő. Szalay Dénesné, Juk Etelka tanítónő kért oivosi bizonyítvány alapján egy hónapi szabadságot, melyet a kir. tanfelügyelő engedélyezett is. A szabadságolt tanítónőt ez alatt az idő alatt Ba-nekovichné Nyakas Viktória, meg Gergye Sándor helyettesitették, akik saját osztályukban, az újonnan szervezett V—VI. leány- és V—VI. fiu-osztályban — helyiség hiánya miatt — nem taníthattak.
Hosszabb szabadságot - 1907. ápril 8-tól 1907. május 17-ig kapott Mantuano Mária a kir. tanfelügyelő 855 1907. számú rendeletével, mely idő alatt Varga Júlia oki. tanítónő helyettesitette osztályában. Rövidebb ideig tartó betegség vagy egyébb ok miatt történt mulasztások esetén igen gyakran helyettesitett szívességből Haba Rózsa oki. tanítónő, kinek ez uton mond köszönetet a III. ker. tanítótestület.
Beiskolázás. A tanítótestületek a gondnokság utján szorgalmasan beterjesztik az igazolatlanul mulasztókat a városi hatósághoz, mely igazán példás erélyességget, ha kell: bírságolással is kényszeríti a szülőket, hogy gyermekeiket pontosan küldjék iskolába. Ez a szigorú eljárás már nagyon sokat javitott a beiskolázási viszonyokon. Ebben az évben azonban mégis olyan helyzet következett be az újonnan szervezett V—VI. leány- és V—VI. fiu-osztályoknál, amely a tanítási intézetek életében a legkülönösebbek közé számitható. Ezeknek az osztályoknak elhelyezési kérdésénél ugyanis a kir. tanfelügyelő, mint az iskolafen-tartó állam képviselője, nem fogadta el azokat az osztályhelyiségeket, melyeket a városi hatóság — mint a helyiségek adására köteles szerződőfél — ilyenekül
7
kijelölt. A városi hatóság a kir. tanfelügyelő intézkedése ellen fölebbezéssel élt a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz. Mielőtt azonban innen a döntés leérkezett volna, az ügy hosszú vajúdás után mégis elintézést nyert olyképpen, hogy az V—VI. leányosztályt az I. kerület egyik üresen álló, de a polgári leányiskola részére elfoglalt termébe, — a mit már az iskolai év elején e célra kijelölt a városi hatóság — az V—VI. fiu-osztályt pedig az Eötvöstéren levő régi gimnáziumi épület egyik e célra átalakított helyiségébe helyezték. A vitássá lett ügy hosszadalmassá válásának a beiratkozott növendékek vallották kárát, mert részükre az előadások csak a helyiségek bebútorozása és fölszerelése után 1907. március 18-án kezdődhettek meg.
Igazgatói értekezletek. A kerületi igazgatók a szükséghez képest az iskolai év folyamán több izben is tartottak értekezletet, melyeknek keretében főleg az iskolák közös adminisztrációjára vonatkozó vagy az egyöntetű beléleti igazgatás szükségességét igényelő ügyeket intéztek el.
Három izben dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete mellett folyt le az igazgatói értekezlet. Ezek közöl az 1906. október 27-én tartott értekezletben a kir. tanfelügyelő értesítette az igazgatókat, hogy az uj (az V. és VI. osztályok részére szükséges) iskolatermek érdekében a városi hatóságot megkereste; s fölkérte az igazgatókat, hogy fölszerelés és bebútorozás iránt sürgősen terjesszék be a szabályos költségvetést. Értesítette az igazgatókat arról is, hogy Nagykanizsa város hatósága az önálló, szaktanitós gazdasági ismétlő iskola ügyében kedvező határozatot hozott s a húsz holdnyi területnek Nagy- -és Kiskanizsa között való beszerzése vagy kibérlése iránt tüzetesen intézkedett. — Az igazgatók utján a kir. tanfelügyelő fölhívta a tanítótestületeket, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák az országos gazda-szövetség eszméjére irányuló inten-
8
cióját tanítói körökben a lehető legmelegebben támogassák. Szívökre kötötte a Szanatórium-Egyesület magasztos, emberbaráti céljait, s az iskolák egészségügyi viszonyainak legodaadóbb ápolását. — Az 1907. február 7-én tartott értekezleten a kir. tanfelügyelő ujabban is megbeszélte az igazgatókkal az V. és VI. osztályok részére szükséges iskolatermek ügyét. Tudatta velők, hogy a miniszter úrtól percenkint várja a döntést a polgári iskola szóban forgó két iskolaterme ügyében. Egyébként még megjegyezte, hogy e hallatlan és tarthatatlan állapot ügyében a polgármester úrral most, ittléte alatt személyesen értekezik. Értesítette az igazgatókat arról is, hogy tárgyalni fog a város polgármesterével az önálló gazdasági ismétlő iskola céljaira már elvben megszavazott husz holdnyi földterület ügyében.— Az 1907. május 29-én lefolyt értekezleten ismételten megállapittatott, hogy Nagykanizsa város még most sem döntött az önálló gazdasági ismétlő iskola szervezése ügyében. A III. kerületi igazgató bejelentette, hogy a város VI. és VII. kerületében (Kiskanizsán) gazdasági hitelszövetkezetet létesített 91 részvényessel, 250 részvénnyel az 1898. XXIII. t.-c. alapján alakult országos központi hitelszövetkezet fiókjául. — A kir. tanfelügyelő elnöklete mellett lefolyt igazgatói értekezletek mindegyikén a már jelzett mozzanatokon kivül beható tárgyalás anyaga volt az iskolai nevelés és tanitás irányítására, a közös szellem megteremtésére és az eljárás egyöntetűségére vonatkozó tennivalók megállapítása is.
Közös értekezletek. A három önálló igazgatás alatt álló kerület tanítótestületei eddig is szükségét érezték már annak, hogy bizonyos ügyeket, melyek a tanítótestületek mindegyikét egyformán érdekelték, közös értekezlet keretében tárgyaljanak. Ez azonban csak fakultative történt. Ebben az iskolai évben a miniszter úr rendelettel rendszeresítette a közös értekezleteket. Aként intézkedett ugyanis, hogy az egyes tanítótestületek, élükön az igazgatóval, az egyes iskolák ügyeit
9
az „Utasítás" 101. 102 és 103. szakaszaiban foglaltak szerint önállóan intézik, e mellett azonban közös értekezleteket is tartanak; és pedig:
szeptemberben (a tanév kezdete miatt) együttes, októberben külön, novemberben az elért tanulmányi állapotok egyeztetése és a szegény gyermekek segélyezése stb. végett együttes, decemberben külön, januárban socialpedagogiai aktualis kérdések és az iskolák tanulmányi állapotának megvitatása végettegyüttes, februárban külön, márciusban esetleges járváuyos gyermek-betegségek stb. ügyei, a tanulmányi állapotok összevetése és pedagógiai vitatkozás céljából együttes, áprilisban külön, májusban tankönyvek, tanszerek jegyzéke, a tantervben szükségesnek mutatkozó változások stb. miatt együttes, juniusban a tanév eredményeinek összegezése, jövő évi együttműködés tervezete végett együttes ülések tartassanak.
A közös értekezletek alakuló ülése 1907. március 13-án volt, mely alkalommal megállapították az Ügyrendet s azt jóváhagyás végett fölterjesztették a kir. tanfelügyelő utján a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Megválasztották titkos szavazással a 3 igazgató közöl elnökül Szalay Sándort, társelnökül: Szabó Istvánt; jegyzőkül pedig: Gergye Sándort és hagy Lajost.
Az „£/g;ym7í/"jóváhagyása után az első közös értekezlet 1907. május 29-én volt, mely alkalommal az elnök előterjesztette Nagykanizsa város tanácsának következő megkeresését: 10796 1907. SZl
A főgymnasium igazgatója f. évi május hó 16-án arról értesítette a városi tanácsot, hogy a főgymnasium tanári kara f. évi március 23-án tartott ülésében dr. Fodor Aladár iskola orvos és egészségtan tanára indítványa alapján azon kérdéssel foglalkozott, hogy a jövő 1907/8. iskolaévtől kezdve a főgymnasiumban a tanítás egyhuzamban d. e. 8 órától d. u. 1 óráig tar-tassék.
Az erről felvett jegyzőkönyv a tankerületi főigaz-
10
gatóhoz fölterjesztetvén, onnét azon értesités adatott, hogy a nmságu m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter ur ezen uj tanítási rendet csak akkor engedélyezné, ha a város közönségének viszonyai és szokásai ezt megkövetelik.
Ennek megállapithatása céljából tisztelettel megkeressük cimet, hogy a vezetése alatt levő városi polgárokat, család atyákat egy értekezletre összehívni, velük az ügyet megtárgyalni és véleményükről bennünket lehető rövid idő alatt értesíteni méltóztassék.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1907. május 24.
Vécsey
polgármester.
A közös értekezlet beható megvitatás után véleményül abban állapodott meg, hogy a délelöttönkint egyhuzamban való tanítást a helyi viszonyokkal ösz-szeegyeztethetőnek tartja és úgy a tanulókra mint a szülőkre nézve kedvezőnek is, de csak abban az esetben, ha déli 1 órán tul az órarendben sem torna, sem rajz, sem egyéb tárgy nem szerepel, vagyis: ha a növendékek délutánra semmiféle cim alatt sem vonatnak be az iskolába.
Ugyanebből az értekezletből — megdöbbentő konkrét esetek alapján — megkeresték Nagykanizsa város tanácsát, hogy ha a 15 éven aluli gyermekeknek a korcsmától való eltiltására nézve van már vármegyei vagy városi szabályrendelet: ennek lehető legerélyesebb foganatosítása iránt; ha pedig még nem volna: ilyennek alkotása iránt intézkedni szíveskedjék.
Foglalkozott még ez értekezlet azzal a kérdéssel is, hogy az elemi iskola 1. és II. osztályába járó növendékekkel nem volna-e célszerűbb — különösen azok testi fejlődése szempontjából — az előadásokat reggel 9 órakor kezdeni; valamint azzal is, hogy az elemi népiskolánál nem volna-e sokkal könnyebben keresztülvihető a délelöttönkint egyhuzamban váló tanítás, mint a gimnáziumban. Ezekre nézve azonban határozatot csak tanulmányozás és mélyreható megvitatás után hoz az értekezlet.
Az utolsó közös értekezlet jun. 26-án volt.
11
Iskolalátogatás. A kir. tanfelügyelőség részéről, nemkülönben a kerületi igazgatók részéről ebben az iskolai évben is megtörténtek a szokásos iskolalátogatások. Meg kell emlékeznünk még Sinkó Endre soproni tanitóképzőintézeti tanár látogatásáról is, ki 1907. ápril 27-én mint vendég szerencséltette iskolánkat a fonomimika tanulmányozása végett. Meghallgatta az I. kerület I. fiu- és I. leány-osztályában az előadást és a tapasztaltak után lelkes hive lett a fonomimikai se-gitő módszernek.
Tanítói és ifjúsági könyvtár. A tanitói könyvtár ebben az iskolai évben 16 kötettel szaporodott. Állománya most: 657 kötet. — Mindegyik igazgatósági kerületnek külön-külön ifjúsági könyvtára is van. Állományuk egyenkint: 206, összesen: 618 kötet. Az ifjúsági könyvtárt különösen a felsőbb osztályok tanulói szorgalmasan használják.
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Zalamegye, Gazdasági Takarékpénztár (Nagykanizsa) 40 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is. Az eként összegyűlt 325 korona 6 fillérből Erzsébet-napján (az elhunyt nagy királynő emlékére) 79 szegény tanuló kapott téli lábbelit.
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága, a Keresztény Jót. Nőegylet és a Kossuth Lajos Asztaltársaság ruházott föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A Karczag- és Elek Lipót féle alapitvány-össze-gek évi kamatait szegénysorsu, jóviseletü és szorgalmas tanulók kapták.
A kiskanizsai iparosok és kereskedők báli bizottsága 18 korona 49 fillért adott, hogy ez az összeg
12
1907—8 iskolai évben majd a III. igazg. kerületi iskolába járó szegény tanulók iskolai könyveinek beszerzésére fordittassék.
A Népkonyhában a téli hónapokon át közel 400 áll. elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét.
Iskolai ünnepségek. Iskolai ünnepség volt okt. 4-én a király névnapján ; nov. 19-én Eizsébet-királyné emlékére; március 15-én, a szabadság ünnepén; ápr. 11-én a 48-adiki törvények szentesítésének, május 2-án az ezredéves nemzeti élet; és jun. 8-án a koronázás emlékére.
Alkalmas nagyterem hiányában az ünnepségek az egyes osztályokban folytak le.
A jelzett iskolai ünnepségeken kivül ebben az iskolai évben a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére külön ünnepsége volt a fáknak és madaraknak. — A III. kerületben a fák napját april 18-án, a madarakét pedig május 11-én tartották meg. Mind két alkalommal Nagy Lajos tanitó tartott a gyermekeknek alkalmi beszédet. — Az I. és II. kerületben a fák és madarak napját egy napon, május 7-én tartották meg. A megnyitó beszédet Erdősi Bálint, tanitó, a záróbeszédet pedig Gergye Sándor, tanitó, mondta. Közben több leány- és fiu-növendék alkalmi verset szavalt.
A tanítótestületek belső élete. A kerületek igazgatói iskoláik és a tanítótestületek belső életéről külön a következőket jelentik:
a) Az I. kerület tanítótestületének volt 8 rendes havi értekezlete, melyekben a tanításra és fegyelmezésre vonatkozó módszeres megbeszélések mellett még újból az alkohol és a tüdővész ellen való védekezés ügyét tárgyalták meg. Folyó iskolai évben a tanítások már az uj „Utasitás"-ban körülirt követelményeknek
13
megfelelően folytak. Erdősi Bálint kartársat pedig január hó 19-én tanítói működésének 25-ik évfordulója alkalmával, melegen üdvözölte a tantest, nevében is az igazgató.
b) A II. kerület tanítótestülete 1906. szeptember 6-án és folytatva szept. 12-én tartotta ebben az iskolai évben első értekezletét. Ennek keretében a kerületi igazgató melegen üdvözölte a tanítótestület nevében Kovácsáé Csillag Ilona tanítónőt, működésének huszonötödik évfordulója alkalmából. Az iskolai év folyamán a tanítótestület Erdősi Bálint tanítót, az I. kerületi tanítótestület tagját is üdvözölte levél utján, huszonötéves tanitói működésének évforduló pontján.
A tanítótestület tartott összesen 8 külön-értekez-letet, melyek keretében az iskola belső életére vonatkozó ügyeket intézett el. Ezeken kivül az ideges és rendetlen agyfejlődésü tanulók megfigyelésére és az ezekkel szemben való helyes pedagógiai eljárás megállapítására; a rajztanítás terén szükséges átmeneti eljárás irányítására; továbbá az alkoholmérgezés és tüdőgümőkór terjedésének meggátolására, valamint a fák és madarak védelme tárgyában való együttes működésre terjeszkedett ki s mindegyikkel a lehető leg-behatóbban és gyakorlati alapon foglalkozott.
Ebben az iskolai évben helyezte át a kir. tanfelügyelő Gergye Sándor tanítót a III. kerületből a II. kerületbe, hol az újonnan szervezett V.—VI. fiu-osztály vezetését vette át,
c) A III. kerületben a beiratások különösen az ismétlő iskolásoknál jóval rendesebb volt mint az előző években, mi főleg a gondnokság és városi hatóság erélyes közbenjárásának köszönhető. Felállíttatott a VI. leányosztály, így a jelen tanévben már ugy a fiu- mint leányiskolái, osztályok teljes számuakká lettek. Sajnos azonban, — hogy a Rácz utcai I. fiu- és I. leányosztályokat a tanulók csekély létszáma miatt össze kellett egy vegyes osztálylyá vonni, igy a jelen tanévben három összevont osztály volt, — egy-egy tanerő vezetése alatt, u. m. a Rácz utcai I. vegyes, az
14
V—VI. fiu és az V—VI. leány osztályok. Á III. ígazg. kerületi tanítótestület ezen tanévben tartott hét rendeskét rendkívüli értekezletet, melyeken az „Utasitás"-ban előirt folyó ügyeken kivül tárgyaltatott kir. tanfelügyelő urnák 579/1907. sz. kisérő iratával megküldött miniszteri rendelet a „Fák napja" s „Madarak napja" meg-megtartása tárgyában. Felolvasást tartott Nagy Lajos „A hazaszeretet fejlesztése a történelem és a földrajz tanitás alapján, Szabó Lajos „A rajz tanitás ujabb módjáról". „A nagy természet titkairól." A 71416 1906. sz. miniszteri rendelettel iskolánkhoz áthelyezett Nagy Lajos az V—VI. fiu osztályba Nagy Lajosné a Rácz utcai I. vegyes osztályba osztattak be. Bane-kovichné Nyakas Viktória az I. kerületbe, Gergye Sándor a II. igazgatói kerületbe helyeztetett át.
III.
Iskolai hatóságok)
a) Kir. tanfelügyelőség . Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő,
b) Gondnokság:
Elnök : Dr. Bentzik Ferencz.
IVenczel Rezső igazgató az 1-ső ig. ker. ifj. Fesselhofer József a 11-ik „ „ Miháletz József a 111-ik „ „
Jegyző: Szabó István, igazgató.
Rend
Elek Lipót Dr. Goda Lipót Halvax Frigyes Hiitter Lajos Kranitz József Lengyel Lajos Dr. Mayer Ferenc Miltényi Sándor
e s tagok:
Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Dr. Rothschild Jakab Simon Gábor Szalay Sándor igazgató Szedlmayer László Vécsey Zsigmond Weisz Tivadar
16
IV.
Hitoktatók.
1. Róni. kath. hitoktatók: Brucker Czelesztin.Czónár Celesztin, Pichler Pál, Zányi Frigyes szentferencrendü áldozópapok.
2. Ev. ref. hitoktató: Kádár Kálmán, ev. ref. lelkész.
3. Ág. ev. hitoktató: Hütter Lajos, ág. ev. lelkész.
4. Izr. hitoktató: Hirschfeld Rezső, izr. iskolai tanitó.
V.
Kézimunka-tanitónő.
Özv. Horváthné Kuncz Rozália.
VI.
Iskolaszolgák.
Horváth (Fajcs) János a III. (kiskanizsai) igazg. ker. középponti; özv. Bencze Józsefné, a III. igazg. ker. Rác-utcai; Bodzay Ferenc, a II. igazg. ker. Teleky-uti; özv. György Józsefné, a II. igazg. ker. Rozgonyi-utcai; Heffer Mihály, a II. igazg. ker. Arany János-utcai; Németh József I. igazg. kerületi; Schrödei Károly II. igazg. ker. Külső Teleky-uti, Tóth Imre, Eötvöstéri.
VII.
Rövidítések magyarázata.
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel = jeles, jó, elégs. = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések: vm. = vizsgálatlan maradt, bt. = beteg, ki. = kilépett, elk. = elköltözött, mh. meghalt, id. = idősebb, ifj. — ifjabb, ism. — ismétlő, ag. ev. = ágostai evangelikus, ev. ref. = evangelikus református, gör. kath. görög katkolikus, izr. = izraelita.
I. Igazgatósági kerület.
Igazgatója: Venczel Rezső.
2
Vii.
Tanítótestület.
1. Orbán István, az I. fiúosztály tanítója. Működési eveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 17.
2. Venczel Rezső, az I. ker. igazgatója és az A) II. fiúosztály tanítója; az isk. gondnokság pénzkezelő gondnoka és a Zal. Ált. Tanítótestület nagykanizsai jk. választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 37 összesen 39.
3. Tibolt Boldizsár, a B) II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9 összesen 13.
4 Poredus Antal, az A) III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tant. főjegyzője és a városi alsó fokú ipariskola igazgatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 19.
5. Kovács Miklós a B) II. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tant. Il-od jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen 22.
6. Erdősi Bálint, a IV. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, összesen 25.
7. Vlasits József, B) IV. fiúosztály tanítója, az I. körz. tanítótestület tanácskozmányi jegyzője, az I. és II. körz. tanitói-és ifjúsági könyvtárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán. 13, összesen 14.
8. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19. összesen 21.
9. Poredusné Szakonyi Irma, a II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 18.
10. Erdősiné Nóvák Lujza, a III. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, összesen 24.
11. Farkas Vilma, a IV. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 20.
12. Bánekovitsné Nyakas Viktória, az V. és VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen 10.
19
R tanulók néusora és érdemjegyei.
I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás-irás, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Beierl Gyula jó Molnár László jó
Biba Károly jó Nagy Máté jó
Bindinger Gyula elégs. Nesznera István jó
Bóry Ottó jó Németh József jó
5 Buváry Dezső elégt. jel. 30 Németh Pál jó
Farkas György Oláh Ferencz jó
Feiler Ferencz elégs. Orbán Aladár jel.
Fischer Elemér jel. Peistinger József elk.
Furmen József km. Polednák Jenő kit
10 Futó József elégs. 35Potucsik Lipót jó
Garay Gyula elégs. Probst Frigyes elk.
Harangozó István elégt. ifj. Ritter Frigyes elégs.
Háffner László elégs. id. Ritter Frigyes jó
Heisler Miklós jó Radics József jel.
15 Hiczelberger Egon elégt. 40 Simon Ferencz elk.
Horváth József jó jó Sinkovics Károly elégs.
Horváth Károly Schilhán János kit.
Huchthausen Lajos jel. Schlezinger Frigyes JuL
Jáberics Kálmán elégs. Schvenczger János jó
20Knorczer György jel. 45Szlatényi Béla jó
Kollarics Károly elégs. Szőllősy József jel.
Kripácz Lajos jel. Vayland Lajos jó
Leczter József elégs. Zeleny József elk.
Lemmer Ferencz elégs. Zsidi Lajos elégs.
25Marencsics Gyula elégs.
20
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajzolás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános ősztályz. A .tanuló neve általános osztályz.
Babics Imre jó Hubay Kálmán kit.
Boros László jó Hrabovszky Zoltán jel.
Bognár János elégs. 25Josifovic Tivadar jel.
Bedenek László elégt. Karafiát Lajos elégs.
5 Búzek Nándor elégs. Kállay Árpád elégs.
Cathry Szaléz elk. Kiss Ferencz elégs.
Czafota István jel. Koprinyák József elégs.
Deák Endre kit. 30 Kugler Lajos jel.
Dlásk Rezső elégs. Kurján József kit.
lODreven Lajos elégt. Markotán Ferencz jó
Fábián Lajos kit. Marton Antal km.
Fekete Imre jó Mérey Lajos km.
Futó Ferencz elk. 35 Nyerki János elégs.
Furmen Imre elégs. Orbán János jó
15Frk Ferencz jel. Papp Lajos jó
Göndöcs József jel. Pollák Imre jel.
Gulyás Géza kit. Rakovszky Ádám jel.
Gyümölcs Jenő jel. 40 Sátrán Károly elégs.
Halász Elek jó Szobocsány András jó
20 Harangozó Alajos jel. Valtinger József elégs.
Hám László kit. Wirth Ede km.
Horváth Lajos elégs. Zolder József jó
21
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és érteleingyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
O N c >, O N G
A tanuló neve 2 N 13 91 •cd o A tanuló neve 3 N 13 95 •ra o
Böhm Pál elégs. 25 Kottler László kit.
Dómján István elégs. Körmendi József jel.
Eichinger István jel. Kulcsár Sándor jó
Fekete István elk. Meisler Károly jó
5 Felde Ferenc elégs. Mezei Dénes jel. jó
Freizlinger Ágoston kit. 30 Molnár Antal
Gáspár László jó Németh Elemér kit.
Halász József jó Németh Gyula jel.
Hild István jel. Nyull Dezső jel.
10 Hordós István kit. Pávelkovics Ferenc jel.
Horváth Ferenc elégs. 35 Pinty Lajos elégs.
Legifj. Horváth József jó Potucsek Antal jó
Ifj. Horváth Józief elégt. Sass Géza elk.
Idős Horváth József elégs. Sneff Ferenc elégs.
15 Hübner Ernő elk. Szabó Ferenc jel.
Imrei József elégs. 40 Szobocsány György elégs.
Irányi István jó Takács István elégt.
Jergler Ferenc elégt. Talafausz István elégs.
Kálmán István elégt. Tanczenberger Lajos jó
20 Kánnár József jel. Tornán Ernő jó
Károlyi Mátyás elégs. 45 Torma Károly elégt.
Kemény Győző jel. Tóth József jó
Kincses László jel-jó Vayland János jó
Kőbán István Verc József jel.
22
A) III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz és testgyakorlat.
Javitó vizsgát tehetnek; Devecseri József, Gerócs János, Göllesz Sándor, és Kugler Elemér a számtanból.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács Béla jel. Krausz József elk.
Baján József jel. Kugler Elemér elégt.
Benedek József jó Lapat József jó
Berdin Márton jó 35 Lasky Lajos km.
5 Betlehem János elégs. Magyar József elégs.
Bihál Béla kit. Mikó József kit.
Bognár József elégs. Moshammer Antal jó
Bölcsföldi Károly elégs. Németh Ernő jó
Buváry Ferenc elégs. 40 Németh Gyula jó
10 Buzek Zsigmond elégs. jel. Petrics Sándor- jó
Deák Lajos Pfeiffer György jó
Devecseri József elégt. Radics Ferenc jel.
Filák Lajos km. Réti Lajos jó
Fischer János jó jó 45 Ritter György elégs.
15 Fridrichkeit Ferenc Sinkó Károly elégt.
Gáspár Antal km. Süle Ernő jó
Gerócs János elégt. Schulhof István elk.
Gissmann Mihály km. Szakálos István elégs.
Göllesz Sándor elégt. 50 Szigeti János elégs.
20 Hencsics István bt. Takács Gergely elégs.
Hessenberger Gyula jó Takács József elégs.
Horváth Lajos km. Tóth Ferenc jó
Höfler Lipót elégs. Tóth József jó
Junker Antal elégs. 55 Töreky Imre jó
25 Kaffka Tibor kit. Vindisch Dénes jó
Karny Antal jel. Vitális Zoltán elégs.
Kemény Antal jel. Vlasits Gyula kit.
Klein Imre jel- Wernigg Lajos jó
Knorr Zoltán kit. 60 Zavilla Ákos jel-
30 Kovács István elégt. Ziffer Imre eik.
Kóbor Elek elégs. Probst János elk.
23
B) III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
O N w . O N
A tanuló neve általán osztály A tanuló neve c >. \'■S^j s-s — w -ni o
András Jenő elégs. Maxi Gyula jó
Angler Gyula jó Moller Tivadar elégs.
Bajkor Levente kit. Morosits Jenő km.
Benczek Ferencz elégs. 35 Nagy János jel.
5 Betlehem István km. Németh Boldizsár elégt.
Dlask József elégt. Németh Ferencz elégs.
Fodor Imre elégs. jó Németh Lajos elégs.
Furmen Jenő Nesznera Béla elégs.
Fuló József jel. 40 Oszvald József jel.
10 Gaál János elégs. Papp Oszkár jel.
Gerócs Zsigmond elégs. Rátz János jel-
Grünfeld Imre elégt. Rosenthal Alajos jó
Hammerschmidt Alf. kit. Somogyi Ferencz elégs.
Helfert Jenő jel. 45 Schey József elégs.
15 Horváth Gyula jó Scheffer Lajos elégs.
Horváth Károly elégt. Schild Antal jó
Horváth Mihály elégs Stróbl Hugó jel-
Horváth Sándor jó Szántó József elégt.
¡aberits Gyula elégs. 50 Szántó Lajos jel.
20 Kállai Lajos elégs. Szobolics István elégs.
Kolarits György elégt. Szommer Ignác jel.
Kováts Boldizsár elégt. jel- Szecső Gyula jó
Kováts János Szekeres Ferencz km.
Kováts Lajos jó 55 Thobik István elégs.
25 Kelemen Alajos elégs. Tóth György elégs.
Keszei Imre elégt. Vámosy Arnold kit.
Kostein Ignác jó Vida Ernő jel.
Lisziák Elek jó jó Vida István elégt.
Lőríncz János 60 Vilcsek József jó
30 Mankovits János elégt. Vogrincsics Géza elégs.
Major István elégt.
24
A) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás és irás, rajz, torna és ének.
co § £ w . O N C >>
A tanuló neve -2-K g A tanuló neve -2 N — M o
Bogenrieder József jel. Petrics Vilmos elégs.
Buzádi János jó Péntek István km.
Cziboly Ferenc elégs. Potyondi József kit.
Czulek József Jó Pusztai István jó-
5 Feiler János elégs. 35 Pfeifer Simon jel.
Francsics Lajos kit. Pfeifer Béla jó
Frk János jel. Raffai Kálmán elégs.
Gáspár Gyula elégt. Rácz József jó
Gergály József elégs. Raspotnik Rezső jó
10 Globics Ernő elégt. 40 Ring Imre elégt.
Gyergyák Gyula elégs. Rideg István elk.
Halász Lajos jó Sáfrány Richárd elégt.
Harangozó József jó Soos Lajos elégt.
Haspel Pál jó Steinberger Gyula jel.
15 Horváth Imre elégt. 45 Szabó Károly km.
Horváth József elégt. Szaller Béla elégs.
Herczeg József jó Szele József km.
Jászai Lajos jel. Szommer Emil jó
Kern Lajos jó Schpierer Benedek jó
20 Király Lajos kit. 50 Szitár József kit.
Kostein József jel. Szuharda Károly elégt.
Kurucz István km. Tóth Károly jó
Kurucz Lajos km. Tóth László elégs.
Kranitz József jó Tornán Géza elégs.
25 Marencsics János jó 55 Thomka József jó
Magics Jenő jel. Töreki András elégt. jó
Mersics Géza km. Varga Antal
Munkácsi János elégt. Vécsey Barnabás kit.
Pál Sándor jó Veinacht György elégt.
30 Peti István jel. 69 Vincze János km.
25
B) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás, irás, rajz, ének és lestgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. 1
Balázs József elégt. Krizs Oszkár jó
Bauer Ferenc jó Kristöfoletti János elé^s.
Betnársek István jel. Kűtasi István elégt. jó
Boldics Károly elégs. LŐrincz István
5 Datler István elégs 35 Lukácsi Gyula elégs. elégs.
Deák Zoltán kit. Márek Ferenc
Dolmányos János elégs Matics János elégt.
Epstein Béla km. Mersics István elégt.
Fickó Gusztáv jó Miletics Milán jó
10 Földváry Miklós elk. 40 Mollér Alajos elégs.
Gerócs György elégs. Mosche Kálmán jó
Göllesz Géza elégs. Nagy Béla elégs.
Göndöcs István jel. Nyakas István elégs.
Hardi Imre elégs. Parti Boldizsár elegs.
15 Hellem Dezső kit. 45 Péter Jenő jel.
Hilc Lajos elégs. Piriti Sándor jel-
Hild József jel. Prisztausek Ferdinánd jel.
Hoffman Géza jel- Rozenthal József kit.
Horváth Dénes elégs. Sörlei Gyula kit.
20 Horváth László elégs. 50 Szabó János elégs.
Illés Béla jó Takács Ferencz elégt.
Jámbor József elégs. Tiszai Péter elégt.
Kincses Lajos km. Tóth Kálmán elégs.
Kis Lajos elégs. Tüskés István elégs. jó
25 Klement Jenő jó 55 Vágner Jenő
Klinger István elk. Veinacht János km.
Kovács Ferenc kit. Vellák András jó jó
Korcsmár Kálmán elégs. Völker Károly
Kovács Miklós kit. Zalavári Gyula kit.
30 Krenusz Ferenc elégt.
26
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és érteleingyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ángler Anna jó Kohári Mariska jel.
Baranyai Mariska jó Körber Emilia jó
Bausz Erzsi elégs. Körmendi Mariska jó
Czetl Ilona kit. 30 Kruppai Gizella elk.
5 Dlask Erzsi elégs. Kruppai Margit elk.
Dómján Katalin jó Lányi Etelke jó •
Fekete Anna jel. Lőrincz Mariska jel.
Frei Mariska bt. Mathea Mariska jel.
Fridrichkeit Olga kit. 35 Mágics Mariska jel.
10 Gergál Irma elégt. Migels Mariska jó
Giessmann Mari elégt. Mohi Gizella jó
Giessmann Anna jó Nyull Erzsi elégs.
Graff Magda jó Pasics Gizella jó
Giinsberger Ilona jel. 40 Palkó Gabriella jel.
15 Haba Gizella kit. Patarica Irén elégt.
Harangozó Erzsi jó Pollák Stefánia jó
Heine Irma jó Raffay Margit jó
Heisler Jolán elégs. Schiller Ilona jel.
Horváth Vilma je). 45 Simonics Erzsi jel.
20 Josifovics Mariska jel. Siile Mariska jel.
Junker Engelberta jel. Szabó Juliska jel.
Kancz Mariska jel. Sucharda Ilona jel. jó
Katolnigh Erzsi bt. Vitális Valéria
Kincses Jolán jel. 50 Weinacht Ilona jó
25 Knorr Magda jó Winkler Teréz jel.
Kovács Margit jel. Zöchling Emma jó
27
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
O N^ M . O N
A tanuló neve -3 N — C/D •cd o A tanuló neve C .-.i 2 N — C/J \'Cd o
Andel Mária kit. Noll Mária jó
Cseke Rozália elk. Paar Irén jel.
Farkas Lili jó Petőfy Mária jó
Gergál Erzsébet elégt. jó 30 Plihál Erzsébet kit.
5 Göllesz Margit Pusztay Anna jó
Grosinger Rozália elégi. Raffaelli Anna kit.
Gyurkovits Mária elégs. Raspotnik Gizella jel.
Hirlánder Olga jó Rácz Gizella jel. elégs.
Heine Margit jel. 35 Reyer Lujza
10 Helfert Katalin kit. Rozhon Gizella jel-
Hetiinger Erzsébet elégt. Rott Gizella jó
Horváth Mária kit. Ruha Teréz km.
Hóbor Erzsébet elégs. Sió Erzsébet kit.
Kolanits Mária elégs 40 Simonics Mária jel.
15 Keszey Mária jó Schlesinger Teréz kit.
Kincses Ilona jel. Szommer Olga jó
Klein Erzsébet jó Talafausz Krisztina jó
Kostyák Gábriella jel. Topler Gizella elégt.
Krizsán Ilona kit. 45 Tóth Erzsébet jó
20 Levacsits Ilona elk. Tóth Mária elégs.
Maitz Krisztina elégs. Vaskó Aranka jel.
Mankovits Mária jó Vass Erzsébet ió
Miletics Vilma elégs. Völker Paula jó jó
Nagy Magda jel. 50 Wilcsek Teréz
25 Nagy Margit elégs. Zalaváry Mária jel.
Nesznera Júlia jó
Javitó vizsgát tehet:
Hetiinger Erzsébet hittanból.
28
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, olvasás, nyelvtan, földrajz, irás, rajzolás, ének és kézimunka.
w . O N C w . O N C >.
A tanuló neve -2 N — cn o A tanuló neve ■2 N — W -rt o
Ármuth Jolán jel. Kasztl Zsófi kit.
Ármuth Margit jel. Kripácz Mari jel.
Bajzik Ilona elégs. 35 Kerger Teréz jel.
Bakos Róza elégt. Klepács Mari elégt.
5 Baksa Erzse jó Kohn Ilona kit.
Baunigarten Karolin jó Kulcs Anna elégs.
Beck Regina elégt. Leczter Jolán jel.
Bernyák Lujza jó 40 Leczter Hermina jel.
Bruszt Erzse jel. Marvalics Irma jó
10 Bolla Anna elégs. jó Mattesdorfer Erzse elégs. jel.
Feigl Erzse Morandini Mari
Filipovits Gizella jó Nagv Anna jó
Geiszl Margit jel. 45 Petőfi Teréz elégs.
Grünfeld Sarolta jó Pfeifer Mari elégs.
15 Günsberger Erzse jó Pollák Mari jel-
Hartman Mari jó Potucsek Anna jó
Hafner Erzse jó Rakovszky Ella jel.
Hafner Margit jó 50 Reyer Irén mh
Harangozó Mari elégs. Sándor Teréz jel-
20 Henne Friderika jel. Sebők Mari elégs.
Henne Mariska jel. Sinkovits Júlia elégs.
Hénics Brigitta jó Sinkovits Teréz elégs.
Horváth Anna jó 55 Szitár Ilona jel.
Huszár Borbála elégs. Szánveber Ilona kit.
25 Husserl Ilona jel. Schiller Anna jó
Hudy Aranka kit. Tizedes Ilona elégs.
Hubenay Margit jel. Tiszai Mari jó
Ispaics Margit elégs. 60 Vegele Erzse kit.
Jellenits Hedvig jel. Veisz Gizella elégs.
30 Junker Mari jó Zigler Ilona jel.
Junker Krisztina jó Znojemszky Rozsena jó
Jergler Ilona mh. Zsitnei Júlia jó

ÍV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andel Margit jel- Kozsnyák Mari jó
Baksay Margit kit. Králl Erzsj jó
Bali Mari elk. Kremsier Gizella jel.
Bausz Róza km. 40 Kuhár Rózá kit.
5 Beierl Emilia jó Lackenbacher Irma jó
Bereczky Mariska kit. Lakatos Róza elk.
Berghofer Mari elégt. Lendvay Margit kit.
Biba Kornélia jó Leránt Róza elk.
Bózi Mari jel. 45 Mayer Erzsi jó
10 Brück Józsa jel. Márek Teréz jel.
Buday Róza jó Meiszner Hermin jó
Buváry Etelka jó Milhofer Mari elégt.
Buzek Irma jó Moschammer Berta elégs.
Deutsch Ilona kit. 50 Németh Mari elk.
15 Epstéin Irma elégs. Palkovich Mari jel.
Farkas Jolán jó Papp Mari elégs.
Geiszl Erzsi kit. Rátz Irén jel. jó
Golenczky Margit elégs. Sifkovics Jolán
Grünfeld Erzsi kit. 55 Sió Margit kit.
20 Hauser Kamilla elégs. elégs Schubert Ágnes km.
Hetiinger Teréz Schweinczger Erzsi elégs.
Horváth Amália jó Stalóczky Jolán elk.
idsb. Horváth Ilona kit. Sümegi Mari elk.
ifj. Horváth Ilona jel. 60 Szendrey Piroska kit.
25 Horváth Irma kit. Szigethy Jolán kit.
Horváth Margit jó Szilágyi hrzsi kit.
idsb. Horváth Mari jel. Torma Józsa jel.
ifj. Horváth Mari jel. Tóth Anna elégt.
Horváth Róza jó 65 Töreky Júlia jó
30 Horváth Viktória jó Varga Margit elégs.
Hrabovszky Jolán kit. Varga Mari elégs.
Hubay Aranka jel. Vegele Mariska kit.
Jelenics Irma jel. Vécsey Ida jó
Kerger Erzsi km. 70 Vogronics Mari jó
35 Kalmár Irén jel. Vosits Mari jó
Kovács Mari elégs. Weinacht Anna elégs.
30
V. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, történet, polgári jogok, természetrajz, rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlás.
Cfl . o n ■ w . o n^
A tanuló neve iis 43 n —. «3 ■cfl o A tanuló neve 5 "S •5 m -rt o
Andel Etelka kit. 15 ; Kopár Auguszta jel.
Bihály Mária jel. Kugler Gizella jel-
Dávidovics Rozália elégs. Krall Margit jel. jó
Domby Anna elégs. Maitz Stefánia
5 Dreven Emma km. Medgyesy Irma jel.
Fekete Ilona jó 20 Németh Erzsébet jó
Filipovics Klotild elégs. Németh Mária jel.
Ficzkó Jolán elégs. Nyerki Ilona jó
Francsics Mária jel. Pávelkovics Ilona jel.
10 Földy Ilona elégt. Plánder Mária jel.
Gulyás Gizella jel. 25 Springer Erzsébet elégs.
Horváth Katalin jel- Steiner Ilona kit.
Imrey Mária jó Szabó Mária elégs. elégs.
Klein Regina elégs. Zsitnei Irma
31
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, természettan és vegytan, rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz A tanuló neve általános osztályz.
Csete Julianna kit. 5 Spitzer Ilona jel.
Farkas Mária 10 Szommer Ottilia km.
Frey Teréz jel. Tizedes Gizella jó
Reinfeld Teréz kit.
II. Igazgatósági kerület.
Igazgatója : Szalay Sándor.
Tanítótestület.
1. Almásiné Mantuano Janka, a külső Teleky-uti I. leányosztály tanitónője. A Zalam. Tanítótestület nkanizsai járáskörének vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 14.
2. Almási János, a belső Teleky-uti II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 11.
3. Bánekovich János, az Eötvös-téri IV. fiuoszt. tanítója, a „Zalam. Ált. Tanítótestület" pénztárosa, a Zalam. Tanitótest. nagykanizsai jkörének jegyzője, az ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen : 15.
4. Dolmányos Ferenc, az Eötvös-téri 111. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, összesen : 27.
5. Gergye Sándor, az Eötvöstéri V—VI. fiúosztály tanítója, a közös értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 11.
6. Harsayné Mantuano Gizella, a külső Teleky-uti III. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 16.
7. Jutasiné Reiner Mária, a belső Teleky-uti I. fiuoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 11, összesen: 16.
8. Kaan Irma, a Rozgonyi-utcai III. leányosztály tanitónője, a Zalam. Tanítótestület nkanizsai jkörének pénztárosa. — Működési éveinek száma Nagykanizsán 27. összesen: 27.
9. Kovácsné Csillag Ilona, a Rozgonyi-u. I. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 26, összesen: 26.
10. Remeténé Magot Józsa, a Teleky-u. IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma 11, összesen: 11.
11. Némethné Fülöp Krisztina, a Teleky-uti II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8. összesen: 11.
12. Szalay Dénesnésziil. Juk Etelka, a Rozgonyi u. II. leányoszt, tanitónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 12, összesen: 13.
13. Szalay Dénes, az Eötvös-téri I. fiúosztály tanítója, ta-nácskozmányi jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 13.
14. Szalay Sándor, a II. igazg. ker. igazgatója, a közös értekezletek elnöke, a Rozgonyi utcai II. fiuoszt. tanitója, az „Állami Tanitók Orsz. Egyesületéinek választmányi tagja, a Zal. Alt. Tanítótestület elnöke, az Eötvösalap jótét, kiosztó orsz. biz. rendes tagja, Nagykanizsa r. tan. város képviselőtestületének választott, rendes tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen: 31.
15. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30. Összesen : 30.
16. Váry József, az Arany János-utcai I. fiuoszt. tanítója, a Zalam. Ált. Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 33. összesen 33.
35
Teleky-uti III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
w o N w . O N
A tanuló neve -2-S -a 0 A tanuló neve 3 N o
Ácsmann Rozália elégt. jó Lang Mari jó
Ágoston Mari Lehocky Mari jó jó
Árkus Anna jó Linhoffer Mari
Balázs Teréz jel. 40 Major Róza jó
5 Bethleliem Mari elégs. Merz Róza fó
Bocskai Róza elk. Modrovics Mari elégs.
Bodzái Ilona jó Nagy Ilona elégt.
Borsodi Mari elégt. jó Németh Mari ló
Cérk Szidónia 45 Paizs Anna elk.
10 Cinder Piroska jó jó Papp Ilona jó
Cseh Margit Perger Gizella elégs. jó
Csik Ilona jó Poszovetz Katalin
Csondor Mari elégs. elégs. Prancskovics Mári elk.
Csonták Margit 50 Pauer Erzsébet jó
15 Dénes Erzsébet kit. Rapp Berta jel.
Domingó Anna elégt. Rathmann Mária jel.
Farkas Rozália jó Sermánn Róza elégs. jó
Glavák Mari elk. Strober Erzse
Goldmann E-izse elégs. jó 55 Stróbl Katalin elégs.
20 Gvicsák Mariska Szalay Róza elégt. elégs.
Hardy Róza elégs. Takács Katalin
Hermann Anna elk. Takács Róza elégt.
Hermann Károlin elk. Taródi Anna mh.
Hermann Mari elk. 60 Tálosi Erzsébet elégt.
25 Horváth Verona elégt. jó Tivolt Márta jel.
Jaksics Laura Török Erzsébet jó
Jurmann Rozália elégs. Vancsura Anna km.
Kalmár Róza jó Vancsura Ilka km.
Kárlovits Júlia bt. 65 Vancsura Róza km.
30 Kelemen Katalin jó Varga Károlin elégt.
Kesseldorfer Ilonka jó Varga Mari elk.
Kneizl Lujza elégs. Vass Anna elégs. jó
Kománovics Mariska jó Vimmer Mária
Koller Mária jó 70 Vince Mari jel.
35 Kovács Mári jó Vojkovics Mari jó
Kováts Teréz jó
36
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan és ének.
tn . O N C >> - w . O N C >>
A tanuló neve 2Í3 -2 N — w \'03 o A tanuló neve -JS^ « N ~ t/J ■ni o
Anger Erzsébet elégs. Komáromi Katalin jel.
Berger Erzsébet jel- Králics Júlia mh.
Benkő Júlia Benkő Mária jel. 30 Krivalits Anna jó
elégs. Mátyás Rozália elégs.
5 Czvetkó Rozália mh. Molnár Karolin elégt.
Dolmányos Anna elégt. Molnár Magdolna elégs.
Dóczi Margit jel. Németh Anna jel-
Dömötör Rozália jel. 35 Nikicser Aranka jel. jó
Dukász Mari jel. Nóvák Jolán
10 Farkas Mari elégs. Ötvös Margit elégt.
Fekete Katalin km. Polczer Irma e|égt.
Freischmid Anna mh. Sárközy Anna km.
Fürdős Júlia elégs. 40 Simon Rozália jó
Glavák Mari elégs. Schaffer Katalin elégs.
15 Góczán Irén elégs. Szalai Anna jel-
Gyula Mari elégs. Szaítler Aranka elégs.
Hakler Ilona jel- Szabó Ilona km.
Hancsics Erzsébet jel. 45 Szalóki Erzsébet jel.
Holt Terézia mh. Szele Erzsébet elégs.
20 Huisz Anna km. Takáts Mari jel. jó
Kasmitter Mari jó Takáts Rozália
Kiss Terézia jel. elégs. Tottola Gizella jel.
Kiss Katalin 50 Varga Juliánná jó
Kopár Terézia Jó Varga Magdolna jel.
25 Kondakka Mari elégt. jó Vellák Júlia elégs.
Kováts Mari Vetlák Mari jó
Kováts Rozália elégs.

37
Arany János-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
I
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Mari Íó Orbán Juliánná elégs.
Ángyán Ágnes elk. Plánder Katalin jó
Bölcsföldi Katalin elégs. 30 Plánder Magdolna elégs.
Cziboly Juliánná jó Plánder Rozália elégs.
5 Döme Terézia jó Sió Erzsébet jel.
Dömötörfi Anna elk. Schöffer Terézia elégt.
Etényi Erzsébet jó Schlesinger Julia jel.
Fitzkó Gábriella jó 35 Schvvartz Erzsébet elégs.
Francsics Mária jó Strasser Erzsébet jó jó
10 Fíinnen Etelka jel. Szakálos Panla
Futó Anna elégs. jó Szalay Irma elk.
Gáspár Mária Szobocsán Anna elégs.
Grosz Stefánia kit. 40 Szobolics Mari elegs.
Hessenberger Ilona elégs. Topolics Margit jó
15 Horváth Anna elégs. Torma Ida jó jó
Horváth Erzsébet jó Tóth Anna
Horváth Juliánná jó Tóth Mari km.
Horváth Károlina jó 45 Török Anna elégs.
Kováts Anna jó Varga Emma elégs.
20 Major Mari jó Varga Mari elégs.
Maul Rozália elégt. Virág Mari elégs.
Milhófer Róza jó Vogronics Julia elégs.
Mózer Aranka jel. 50 Wolf Albina elégs.
Nagy Mari jel- Wolf Ida jó
25 Németh Erzsébet jel. Wunderlich Margit jó
Németh Verona elégs. Wuscher Margit elégt.
Németh Mari jó Zavilla Valeria jel.
38
Teleky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Teréz km. Kálcsics Mari jó
Bankó Mártha jel. Kollárics Mari elégs. jó
Bezák Erzse kit. Kollarics Gábriella
Bot Anna jel. 35 Magyar Riza jó
5 Benkő Mari elégs. Meskó Ilona jel. jó
Branisa Sarolta jó Molnár Anna
Czvetkó Erzse jel. Masznyák Ilona jel.
Csizmadia Anna jel. Nemcsics Margit jel.
Deák Anna elk. 40 Nagy Erzse elégs.
10 Dékán Kati jel. Nagy Anna elégt.
Doktor Ilona jel. Pilvax Károlin jó
Deli Riza jó Pintér Mari jó
Dormánn Róza elk. Paizs Erzse elk.
Farkas Teréz elégs. 45 Perger Etel elégt.
15 Fazsul Mari km. Pliha Anna elégs.
Goldmann Jolán elégs. Plander Juli elégs.
Gerócs Teréz jó Polgár Vilma jel.
Gerócs Róza elégs. Saffer Anna elégs.
Gábor Mari elégt. 50 Süle Anna elégt.
20 Gábor Teréz jel. Stem Erzse kit.
Hodics Teréz mh. Sidó Ilona jó
Holender Verona elégs. Tollár Mari elégs.
Horváth Katalin jó Tokorcs Mari jel.
Hári Mari elégs. 55 Takács Anna jó
25 István Juli elégs. Tőke Erzse jel.
Jurmánn Fánni elégs. Varga Anna jó jó
Kovács Róza elégs. Vincze Juli
Kovács Mari jó Vidovics Juli jó
Kovács Erzse jel. 60 Zolner Ilona jel.
30 Krenusz Mari elégs. Zöchling Anna elégt.
Kósek Mari Zsohár Mari elégs.
39
Rozgonyi-utcai II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, besnéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének, rajz és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Beke Teréz jó 25 Őri Ilona jel. jó
Benczek Mari elégs. jó Papp Anna
Bogát Mari Peti Anna kit.
Devecsery Ilona jó Plánder Verona elégs.
5 Gaal Ilona jó Popovics Aranka jel.
ifj. Horváth Mari jó 30 Reizner Irma jel-
id. Horváth Mari kit. Rumpold Jolán jel.
Kiss Katalin jel- Sgeiner Etelka elk.
Kovács Anna jó Schlezinger Ilona elk.
10 Kreznár Anna jó jó Schuchel Gizella jel.
Kulcsár Mari 35 Steiner Ella kit.
Lajki Anna jó Szabó Erzsébet jó
Lapat Mari kit. Szabó Júlia jó
Lévay Margit elk. Szabó Mari elégs.
15 Matkovics Erzsébet jel. Szabó Roza jel. jó
Matusek Katalin elégs. 40 Takács Gizella
Maurer Sarolta elk. Takács Mari jó
Metz Katalin jó Takács Roza jó jó
Mihálecz Szidónia jel. Tóth Mari
20 Molnár Erzsébet jel. Varga Ilona mh.
Musza Krisztina jel. jó 45 Vellák Teréz jó
Nagy Margit Veszter Anna elégs.
Németh Júlia elégt. Woltner Anna elk.
Németh Roza elk.
Magántanuló: Szekeres Ilona.
40
Teleky-uti III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Borbás Anna elégt. jó Őri Rozália elégs.
Boros Amália Panda Júlia elégs.
Boros Ilona bt. 30 Pápai Júlia jó
Bükki Mari elégs. Papp Erzse elégs.
5 Császár Katalin jó Peczena Ilona jel.
Férhezli Júlia elégs. Polgár Etelka kit.
Francsics Katalin jel. Pörcz Anna elégs.
Gábor Anna jó 35 Reen Júlia elégs.
Harmath Gizella elk. Stróbb Mari elégs.
10 Hirschler Teréz elégs Szabó Júlia jel-
Hodics Júlia jó Szécsényi Júlia elégt.
Hodics Mariska bt. Takács Margit km.
id. Horváth Anna km. 40 Takács Mari jel. elégs.
ifj. Horváth Anna elégt. Taródi Rozália
15 Horváth Mari elégs. Tegzes Emilia bt.
Horváth Teréz elégt. Tiszai Rozalia elégs.
Kalmár Mari bt. Tollár Róza km.
Kiss Ilona elégs. jel. 45 Tóth Teréz jó
Komanovics Gizella Török Anna elégs.
20 Komárch Anna elégt. Uj Mariska jel.
Kósa Anna elégt. jó Vadász Teréz jó
Krug Katalin Véber Mari bt.
Ladeczky Erzse jel. 50 Vellák Júlia jó
Lakics Szidónia jó Vidovics Róza elégs.
25 Leinholcz Katalin jó Zöchling Berta jó jó
Mekovecz Rozalia jó Zsiska Mari
Moor Katalin km. Vind Rozália jel.
41
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz, A tanuló neve általános osztályz.
Aszalay Anna elégt. Kránicz Mari jó
Ács Anna elégs. Kristyán Mari jó
Bedenek Teréz bt. Kurtnecker Szidónia elégs.
Berger Erzse elégs. Laczkovics Gizella jó
5 Bruncsics Anna elégt. 30 Mayer Margit jel.
Buday Mari elégt. Molnár Mari elégt.
Csákányi Mari jel. Németh Anna jó
Cserép Margit elégs. Németh Teréz jó
Csigaházy Edith kit. Nyakas Anna elégs.
10 Dávidovics Mari elégs. 35 Pichler Mari jó
Deutsch Aranka jel. Rüttl Gizella jó
Dolmányos Mari elégs. Sándor Katalin jó
Ferenczy Júlia jel- Sió Ilona jel-
Gerhard Mari elégs. Sipos Ilona elégs.
15 Gerócs Anna jó 40 Szabó Erzse elégt.
Hajgató Anna jó Szívós Ilona jó
Horváth Etelka elk. Szőllősy Margit jel-
Horváth Vilma jó Szűcs Ánna jó jó
Jaklin Erzse elk. Tilinger Mari
20 Jászai Emma jó 45 Veszter Róza jó
Kern Anna kit. Vogronics Erzse elégt.
Kiss Mari elégs. Vojkovics Verona elégs.
Kolongya Teréz elégt. Vunderlich Irma jó
Kovács Gizella jó Zolder Róza km.
25 Krausz Berta km.
Magántanulók: Verebélyi Marzsó Irma és Rózsa.
42
Teleky-uti III. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács Anna jó Németh Juli elégs.
Bajzáth Teréz km. Nyakas Mari vm.
Bedenek Anna elégs. jó Papp Anna elégs.
Benedek Katalin Papp Teréz km.
5 Benedek Teréz jó jó 40 Petrics Teréz jel.
Benkő Erzse Rein Szidónia jó jó
Benkő Mari bt. Ritter Magdolna
Bölcskei Margit bt. Schey Gizella elégt.
Bötte Margit jó Schönpflug Paula elk.
10 Boda Teréz elégs. jó 45 Seermann Mari jel.
Csébi Mari Somogyi Katalin jó jó
Cseke Gizella elégs. Somogyvári Margit
Deák Katalin jó Stern Janka jel.
Deli Mari elégt. Sugár Sarolta elégs.
15 Feix Karolin jel. 50 Szakálos Borbála km.
Futó Ilona elégs. jó Szalay Róza kit.
Gábor Mari Szekeres Gizella elégs. jó
Golenkó Teréz jel. Szele Mari
Hodics Katalin mh. Széphegyi Juli km.
20 Horváth Katalin km. 55 Takács Mari km.
Horváth Magda kit. Takács Margit jó
Jáksics Teréz jó Táncsics Vilma elk.
Kelemen Mari jel. jel. Tilinger Anna jó
Kien Melani id. Tomasics Anna jó
25 Kiss Mari jó 60 ifj. Tomasics Anna jó
Kovács Mari elk. Tomasics Katalin jó
László Mari elégs. Topler Rozália jó
Lenkei Etelka jó Tóth Anna jó
Miltenyi Erzse kit. Török Irma jó
30 Molnár Mari elégs. 65 Vass Róza km.
Miiller Mari jó jó Varga Amália jó
Nagy Anna Varga Margit jó
Nagy Irma elégt. Varga Vilma elégt.
Nagy Lujza jó Varga Zsófi jó
35 Németh Elza jel. 70 Vojkovics Julia jó
43
Teleky-uti I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Balázs József jel. Megyesi Lajos jó
Bencze István jel. Pálfi Gyula jel. jó
Baros István elégs. Paulovits Ernő
Bádog György jel. 25 Pető István elégt.
5 Dávid István jel. Polecz Ferencz jel-jó
Dékány István elégt. Pörcz János
Csöndes András elégt. Rathman József jel.
Gábor Imre jel. Seláf János jó
Gerócs József elégt 30 Somogyi Ferencz jó
10 Gerencsér István elk. Szabó Sándor jó
Horváth János jel. Szélig Ferencz jó
Horváth Ferencz jó Szélig Jenő elégs. jel.
Jámbor Sándor jó Tollár Boldizsár
Komár József jó jó 35 Tomasits István elégs.
15 Kollarics István Uitz Sándor jel.
Kovács Gyula mh. Vancsura József jó jó
Kurucz Ferencz jel. Veren János
ifj. Légrádi Pál elégs. Vincze Ernő elk.
id. Légrádi Pál jó 40 Vohlráb József jel.
20 Markotány Gyula jó Zab János jó
Megyesi József jel. Zsigmond István jel-
44
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve . általános osztályz.
Andri József elégs. Mercz István jó
Ács János jó 30 Németh István elégt.
Bedenek Antal elégs. Németh Károly elégs.
Bedenek Ferenc elégs. Nyakas Gyula jó
5 Benkő István elégt. Pintér László elégs.
Csányi László jel. Reich János jó
Galambos Imre elégs. 35 Sárkány László jó
Hajgató Jenő jó Simon Lajos elk.
Halász Géza elégs. Síi le István elégt.
10 Hege Károly jel. jel. Schveitzer László jel.
Hemár János Szemlics János elk.
Horváth György elégs. 40 Takács Antal elégt.
Horváth István elégt. Táncsics Ignác jó
Horváth Józset elégs. Tillinger János jó
15 Karafiát Lajos elégs. Tiszai József elégs.
Kercsmár Lajos jel. Tollár Ferenc jó
Keszthelyi József jó 45 Tőke Jenő jó
Kornis Mihály elégs. Tamás Mihály elégs.
Kovács István jó Tanai Lajos elégs.
20 Kovács József elégt. Varga József jó
Kulcsár Pál jó Vágner József bt.
Laki János elégs. 50 Veinausz Ferenc jó
Lendvai Ferenc jó Vincze Gyula jó
Lenkei Jenő jel. Vörös József elégt.
25 Madarász Károly jel. Wappel József jó
Márkovics József jel. Ziegler Ántal elégs.
Máté József jó 55 Zrinyi László elk.
Metz István jó
Magánvizsgálatot tett: Konoid Dezső, Szmodiss László.
45
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve Cfi . O N C >1 5 N cn -rt o A tanuló neve w . O N c >> 2 -CB 5 N •5 <*> -03 o
Bankics György elégs. Mikó István jel.
Belső Mihály elégt. Mikó János elégs.
Büki Lajos jel. 30 Mózer Gyula jó
Czimmerman Lajos elk. Mérey István jó
5 Czigány József jó Németh Sándor elégs.
Csertok József elégs. Németh József elégs.
Doma Imre elégs. Orbán Károly elégs.
Fiáló Antal elk. 35 Porti Antal jó
Fürdős János elégt. Pfeiffer Antal elégs.
10 Genethein Lajos jel. Rozsovics János jel.
Geisl István jel- Somogyi Péter elégs.
Griinfeld Sándor jó Soós Sándor elégt.
Herczog Károly jel- 40 Schlesinger Fülöp km.
Hajós László jel- ifj. Szabó Gyula jó
15 Hermann Károly ¡ó id. Szabó Gyula elégs.
Horváth József elk. Szabó János elégs. jel.
Horváth Károly elégt. Szalay György
Horváth József km. 45 Szántó Lajos elégt.
Hiltz József elégs. Szummer Kálmán jel.
20 Hubenay József elégt. Takáts László jel-
Füretics József elk. Takáts János elégs.
Karafiát Zsigmond elégt. Tóth Imre jel.
Kóbor Lajos elégs. 50 Totta Tamás jel.
Kincses János| jel. Vágner Nándor elégs.
25 Kulcsár János elégt. Vida János elégt.
Marton Ferenc jó Virág János elégs.
Muzikár Gyula jel. Vojnovics Géza jel.
46
Teleky-uti II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit és erkölcstan, beszéd és értelemgyakorlat, magyar olvasás, nyelvtan, számtan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
Magántanuló: Szmodiss László.
co . O N w . O N
A tanuló neve C 2213 -2 "S ■3 M \'TO O A tanuló neve 2213 B N 15 g
Apáthy Lajos jó Németh István jó
Ágoston Roland jó 30 Panda Sándor elégs.
Burián Ferenc elégs. Petrics Lajos jel.
Csondor János elégs. Popesnyák József elégs.
5 Csonták Ferenc jó Rapp Henrik jó
Dervalics Lajos elégs. Renn József jó
Erős Ferenc jó 35 Reich József elégs.
Farkas András elégs. Salamon Vince jel.
Farkas József elégs. Sárközy János elk.
10 Ferhezli József elégs. Sipos István bt.
Fischl Lajos jó elégs. Sipos László jó
Garzó Ferenc 40 Stiksz Sándor jó
Garzó István elégs. Szakács Gyula jel.
Gerócs Ferenc elégs. Szálinger József jel.
15 Golenkó István jel. Schlosszer László jel. jó
Herki Ferenc elégs. Skrivalics János
Horváth Boldizsár km. 45 Tálosi Ferenc elégs.
Horváth György elégs. Teksztor Ferenc jel.
Horváth János jó Tillinger Imre jó
20 ifj. Horváth József elégs. Tomasits Lajos jó
id. Horváth József jel- Tollár János elégs.
Kovács József jó 50 Vadász József jó
Krúg Mihály elégs. Vágner István elk.
Légrádi György elégs. Vellák József elégs.
25 Madarász Ienő jó jó Viola Gyula elégs.
Makó József Viola Kálmán jó
Molnár György elégs. 55 Zab József km.
Molnár József jel- Zöchling Richárd elégs.
47
Rozgonyi-utcai II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, szépírás, ének és testgyakorlat.
to . «3 .
o n c >> o n e
A tanuló neve 253 tn *cb o A tanuló neve 2 -k5 « « —; t/J kb o
Aikelin Emil jel. Németh István jó
Banekovich János jel. 20 Ofenbeck Imre jó
Bauer István kit. Polgár József jó
Benkő Ferenc jó Purn Sándor jel.
5 Brunner József jel. Reiner Márton jó
Czulek László jó Ritter Sándor jó
Fitzkó József elégs. 25 Simon Elek jó
Halász Ferenc jó Sinkó József jó
Hegedűs István jel- Sörlei László jel.
10 Horváth Béla kit. Szemlics Ferenc elk.
Horváth János jó Török Nándor jel.
Horváth Sándor jel. 30 Varga József jel-
Kengyel Jenő jó Városi Ferenc elégs.
Koller Lajos jel. Vida József elégs.
15 Leidl Kálmán jó Virág Péttr elé»s. jó
Móger Lajos jó Vojkovics Ferenc
Munkácsy Ferenc elégs. 35 Woschitz Nándor jó
Nagy József jó Ziffer József elk.
48
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz A tanuló neve\' általános j osztályz.
Árok József jó 30 Metzger Ferenc jel.
Anhoffer József jel. Modrovics János jó
Berta István elégs. Nagy György jó
Borsodi Károly elégs. Nemes György jó
5 Czigler Lajos elégs. Németh József jó
Dávidovics Ferenc elégs. jel. 35 Pados Béla elégs.
Dóczy Imre Pint János elégs.
Fekete István elégs. Poszovecz István elégs. jó
Ferenczy Gyula jó Selaf József
10 Gáspár Ferenc elk. Sipos János mh.
Gerócs Ferenc elégs. 40 Somogyi József jó
Hakler János jel. Szalai József km.
Hege József elégs. Szélig István elégs.
Horváth Károly elk. Szigola József jó
15 Kaltsics József elégs. Szokol György jó
Kappan József jó 45 Szvetecz József jel.
Kaufmí\'.n Antal jó Takács József km.
Kelemen István elégs. Tamás Károly jó
Kercsmár Bálint elégs. jó Tivolt Ferenc jó
20 Kollarics Ferencz Tivolt Gyula jó
Kopár István jó 50 Török Ferenc jel.
Kosek István elégs. jó Turek László jel.
Kovács János Tüske Kálmán jó
Ködbaum Gyula elégs. Varga Vincze elégs.
25 Lelner Ferenc elégs. Városi János elégs.
Major György km. 55 Veren József elégs.
Mátyás István jó Viola Kálmán jel.
Megyesi Géza jó Volráb Sándor elégs.
Metz Ferenc elégs. Zábó János jó
49
Eötvös-tér IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
Magántanulók: Rózsai Pál, Lőke Dénes.
4
A tanuló neve co O N C >, 253 ■S-K 8 A tanuló neve CO . O N c >. J5 N \'03 o
Ács Géza jó Magyar Imre elégs.
Ágoston István jó Markovics Lajos jel.
Baranyai Imre elégs. Molnár János elégt.
Bedenek József km. id. Molnár József jó
5 Bedenek Menyhért elégs. 40 ifj. Molnár József elégt.
Bence József elégs. Moór János elégs.
Benkő József elégs. Pahocsa István elégs.
Berkes György elégs. Panda István elégs.
Bernecker József elégs. Perger Lajos jó
10 Bogdán György elégs. 45 Pint Lajos elégs.
Borbély Lajos jó Pint József elégs.
Burján László elégs. Pirbos Károly km.
Czoffer József elégs. Rattman Aladár elégs.
Czvetkó Gyula elégs. Sásvári János jó
15 Czvetkó István elégs. 50 Simán Endre jel. elégs.
Chinorányi Ferenc jó Sipos József
Csányi Károly elégs. Sternák Ferenc elégs.
Csóka Lajos elégs. Strober János elégs.
Dóczi Andor jel. Schey Teofil elégs.
20 Egyed Lajos elégt. 55 Schless László elégs.
Gábor György jó Schlosser István jel.
Geizler Gyula elk. Szabó László elégs.
Goldman József elégs. Szántó József elégs.
Halász Lajos jel. Szálinger Antal jel.
25 Hege Jánus elégs. 60 Takács János km.
Hege Miklós jó Tálosi János elk.
Horváth Ferer.c km. Taródi József jó
Horváth György km. Török Ferenc elégs.
Horváth Gyula elk. Unszusz Imre jó
30 Jakabfi György elégs 65 Varga Nándor elk.
Kálcsics János - elégs Vass József km.
Kovács Andor elégs Vörös Gábor elégs.
Kovács József elégs Vugrinec Jenő jel.
Kovács Zoltán elégs Zupánovics József elégs.
35 Madarász József elégs
50
Eötvos-téri V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
Magántanuló; Péczely József
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer Ferenc jó Kránic József elégt.
Ábrahám Károly elégi. Leidl Gyula elégs.
Ács József elégt. 35 Laski János km.
Ács Ferenc km. Lehócky Mátyás km.
5 Balázs József km. Lelner Sándor elégs.
Baumgarten Sándor jel. Lukács Károly jó
Bausz Ferenc km. Mandlbaum Ferenc elégs.
Bedenek Ferenc elégs. 40 Mankovics István elégs.
Benkő Ferenc elégt. Molnár Lajos jó
10 Berec József elégt. Musza Lajos jel.
Bolla Jenő km. Paár Oszkár jel.
Csányi István elégt. Pilvax Sándor elégs.
Dávidovics István elégs. 45 Pint József km.
Farkas Lajos km. Pintér Gyula jel-
15 Fekete Jenő jó Pintér János jel.
Fekete József km. Piros György km.
Fischer Pál km. Poszovec József km.
Gaál János km. 50 Reitz Miklós km.
Gödinek Ferenc jó jel. Robinsohn Ferenc jel-
20 Grünfeld Gyula Samu József jel.
Harsányi István jó Sneff György elégt.
Hege István jel. Steiner Pál jel.
Hillebrandt József jó 55 Szemes Gergely jó
Horváth József km. Szittár Rezső jel.
25 Kaiser Lipót jó Tiszai János km.
Katona István km. Tomasics Boldizsár km.
Klein Géza km. Vojnovics Gyula km.
Klinger József km. 60 Varga József km.
Kohn József jó Vírth Gottlieb jó
30 Kovács Ferenc jel. Vojkovich Lajos km.
Kovács István jel- Wunderlied Géza km.
Krausz Lipót jó
51
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit és erkölcstan, olvasás, irás és nyelvtan, szám-és mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, vegytan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Báron János km. Popp József jó
Bedenek László 10 Popp Károly 10
Friedländer Alfréd jó 10 Paizs Jenő km.
Kopár Mihály jel. Rothgans Jenő kit.
5 Kulcsár Boldizsár km. Sipos István elégt.
Molnár Pál |0 1 üskés József elégt.
Nagy József km. Zollner Ferenc km.
Magántanuló: Péczely József.
III. Igazgatósági kerület.
Igazgatója: Szabó István.
Tanitótestület.
1. Ifj. Szabó István, III. ker. igazgatója a közös értekezletek társelnöke, az isk. gondnokság jegyzője, a központi III. fiúosztály tanítója, a „Zalamegyei Általános Tanitótestület" I. aljegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen: 21.
2. Id. Szabó István, a közp.I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen : 27.
3. Ács József, a IV.fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 15.
4. Szabó Lajos, a II. fiúosztály tanítója, Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen: 19.
5. Kesselbauer Olga, az V—VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen : 3
6 Ábrahám Katalin, a II. leányosztály tanitónője, az ifjúsági könyvtár vezetője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 6.
7. Somogyi Janka, a II. leányosztály tanitónője nagykanizsai tanítói járáskör választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 6.
8. Bartos Irén, a IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen : 7.
9. Mantuano Mariska, a közp. I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen: 3.
10." Nagy Lajos, az V—VI. fiúosztály tanitója, a közös értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 16.
11 Nagy Lajosné, szül. Stetter Boris, a Rácz utca I. vegyesosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 17.
55
Rácz-utcai I. vegyes osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és testgyakorlat.
w . O N tn . O N
A tanuló neve -Ö N — tn *c<3 o A tanuló neve C -2 N o
Baj Ferenc elégs. Baj Katalin elégs.
Csondor László elégs. Bolf Rozália elégs. elégs.
Flumbort János jó Flumbort Éva
Gödinek József elégt. Flumbort Anna elégs.
5 Góber György elégs. 5 Gozdán Anna jel.
Gyergyák György elégs. Gödinek Katalin elégs.
Hóbor István jel. Jámbor Júlia elégs.
Istéf József jó Keszler Janka jó
Istéf Sándor jó Krisztián Rozália elégt.
10 Jakupánecz László jó 10 Kudlin Anna elégt.
Kalovics József jó Lengyel Katalin elégs.
Kalovics György elégs. Mihalecz Júlia elégt.
Kuzsner József elégs Sneff Erzsi elégs.
Kunics László elégt Szabó Katalin jó
15 Lendvai István elégs. 15 Szabó Rozália elégt.
Mihalecz László elégs. Szíjártó Teréz jel.
Stern József elégs. Szmodics Kalalin elégs.
Tislér György elégs.
Vajda Karoly elégs.
56
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, szépírás, rajz, ének, kézimunka
és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló heve általános osztályz.
Anek Anna jel. Horváth Anna elégs. jó
Bagonyai Anna jel. Knausz Júlia
Bander Mária Martinec Mária jó
Berger Irma jó 15 Miháci Katalin kit.
5 Bogdán Mária jó Műik Mária 10
Dávidovics Apollónia jel. Németh Margit 10
Dávidovics Mária kit. Stocker Anna elégs.
Dolmányos Júlia jó Szabó Irén jel.
Qodina Erzsébet 10 20 Varga Katalin elégs.
10 Haszon Júlia kl. Zákonyi Ilona elégs.
Horényi Erzsébet jó
VI. leányosztály
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, szépírás, rajz, ének, kézimunka
és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Günsberger Gizella Hammerl Mária Horgos Ilona Horgos Mária 5 Istéf Katalin jó jó jel. jó kit. Keszler Anna Mihálec Anna Plander Anna Szántó Anna jó kl. kl. kl.
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz;
Adamek Katalin jó Kovács Teréz elégt.
Bartol Rozália elégs. Koszednár Júlia kit.
Bolf Anna elégs. 30 Lervencz Kati elégt.
Belena Erzse elégt. Magyar Rozi jó
5 Bencze Anna > im. Major Mari kit.
Bunczom Mari elégs. Major Katalin elégt.
Budai Anna elégs. jó Miháczi Anna kit.
id. Dani Anna 35 Mihálecz Katalin jó
ifj. Dani Anna elégt. Miilei Júlia jó
10 Dani Rozi bt. Muczer Teréz elégt.
Dávidovics Anna jel. Nagy Irén kit.
Dávidovics Rozi elégs. jel. Nóvák Éva elégs.
id. Dolmányos Rozi 40 Nóvák Katalin elégs.
ifj. Dolmányos Rozi jó Pávics Katalin kim.
15 Gödinek Mari. elégs. Plánder Júlia kim.
Gozdán Anna elégs. Poszovecz Mari jó
Gozdán Mari elégs. Radics Rozi elégt.
Hegedűs Júlia jó 45 Radics Teréz jel.
Horváth Mari jó Sneff Mari elégt.
20 Horváth Teréz kim. Szabó Mari elégs. elégs.
Imrei Júlia elégs. Szabó Rozi
Imrei Katalin elégs. Szilajka Kata elégs.
Kis Teréz elégs. 50 Saij Ilon jó
Kiss Júlia jó Szlávecz Mari elégs.
25 Kuzsner Anna jó Vajda Katalin jó
Kők Mari elégs. jó Vinczek Anna jó
Kók Rozi
58
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének és női kézimunka.
M . O N V) . O N
A tanuló neve £ ■2 N C/3 O A tanuló neve C 2 N rs m
Anek Mária jel. Kele Anna elégs.
Anda Rozália jó Kovács Anna jó jó
Auer Rozália elégs. Kovács Éva
Bagonyai Anna jel. Kis Anna elégs.
5 Bagonyai Katalin jel. 40 Kummer Katalin jó
Baj Mária elégs. Kummer Rozália jó
Balog Mária elégt. Kunics Erzsébet jó
Bartol Rozália elégs Lenkovics Mária km.
Bencze Anna elégs. Mátés Mária jó
10 Budai Júlia jó 45 Mihalecz Anna elégs.
Brukner Irma jel. Milci Katalin jó
Bunczom Mária elégt. elégs. Milci Erzsébet elégs.
Dani Katalin Nagy Mária elégt.
ifj. Dávidovics Anna jel. Nagy Katalin km.
16 id. Dávidovics Anna elégs. elégs. 50 Perkó Katalin elégt.
Dávidovics Rozália Savanyó Katalin elégs.
Dolmányos Erzsébet elégt. Sneff Anna jó
Flumbort Anna jel. Steinicz Rozália jel.
Furdán Anna elégs. elégt. Schall Mária kim.
20 Gerócs Katalin 55 Szakos Mária jel.
Gödinek Júlia elégs. Szekeres Júlia jó
Gozdán Rozália jel- Szerdahelyi Erzsébet elégs.
Gudlin Katalin elégt. Szmodics Apollonia jel.
Günsberger Olga jel. Szmodics Júlia elégs.
25 Gültner Eva bt. 60 Szmodics Katalin jó
Gültner Mária elégs. Szokol Erzsébet bt.
Harmata Gizella elégs. Szokol Teréz jó
Horváth Erzsébet jó Török Anna jel.
Id. Horváth Mária jó Vajda Júlia jó
30 Ifj. Horváth Mária jó 65 Ifj. Vajda Katalin jel.
Horváth Katalin jó Id. Vajda Katalin elégt.
Hoffer Mária elégt. Varga Anna elégt
Jámbor Rozália jel. Venczel Anna jó
Juhász Júlia jel. Vugrincsics Mária jó
35 Kálovics Mária jel.
59
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Adamek Teréz jel- Krisztián Katalin elégt.
Anek Anna jel. 45 Lengyel Anna jel.
Ánek Katalin elégs. Lenkovics Rozália jó
Auer Anna elégt. Marton Rozália jel.
5 Auer Mari elégs. Mihálecz Júlia kit.
Balog Katalin jó Mihálecz Katalin jel.
Bartol Katalin jó jó 50 Mihálecz Mária elégs.
Bellák Magda Nagy Anna elégs.
Bedenek Anna bt. Nóvák Rozália jó
10 Benczek Éva jel. Nyári Viktória elk.
Bolf Juli jel. Patalics Katalin elégs.
Brinner Ilonka jel. 55 Pásztor Júlia jel.
Dani Juli jel. ifj Plánder Anna jó
Dávid Anna mh. id. Plánder Anna jó
15 Dávidovics Juli jó Plánder Mari jel.
Dávidovics Rozi kit. Plánder Rozália jel.
Dolmányos Juli jó 60 Polai Rozália kit.
Dolmányos Teréz elégs. Pöcze Anna jó
Faics Rozália elégs. jó Rozsonics Erzse jel. jó
20 ifj. Farkas Anna Simoncsics Katalin
id. Farkas Anna elégt. Stenger Ilona elégs.
Flumbort Mari kit. 65 Stocker Katalin elégs.
Furdán Katalin elégs Szmodics Anna elégs.
Gaál Regina jó Szollár Anna jel.
25 Godina Anna jó Szollár Mari kit.
Gödinek Rozália kit. Takács Sarolta jel.
Gozdán Katalin elégs. 70 Tislér Anna elégs.
Gödér Mária elégt. ifj. Tislér Júlia jel.
Gudlin Júlia jó köz. Tislér Júlia elégs.
30 Gyergyák Rozália elégt. id. Tislér Júlia elégs.
Hajdú Anna kit. Tóth Mária jó
Herjávecz Katalin elk. 75 Török Margit jó
Horváth Anna jel. Vajda Júlia jó
Horváth Erzsébet jó Varga Anna mh.
35 Horváth Katalin jó Varga Erzsébet jó
ifj. Horváth Mari elégs ifj. Varga Júlia jó
id. Horváth Mari elégs. 80 id Varga Jnlia elégt.
Kálovics Teréz elégs. Varga Róza jel.
Kele Mária jel. ifj. Vinczek Mari mh.
40 Kellermann Anna elégs. id. Vinczek Mari elégs.
Kis Juli jó Zákonyi Juliska jó
Knausz Katalin jó 85 Ziegler Mária jó
Kristóf Éva elégt.
60
Központi I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj Katalin km. Nóvák Erzsi jel.
Csatlós Arana jó Magyar Teréz jel.
Davidovics Katalin elégt. Mazur Mária jel.
Dani Erzsébet jel. Mészáros Róza jó jel.
5 Id. Dani Katalin jel. 25 Ozváld Róza
Ifj. Dani Katalin jel. Plánder Anna elégs.
Farkas Júlia kit. Penti Mari jel.
Qerócs Júlia elégt. Radics Anna kit.
Gudlin Anna jó jó Stokker Júlia jó
10 Herjavetz Teréz 30 Stencsics Viktória elégs.
Horváth Anna jel. jó Schneff Póza elégs.
Horváth Erzsi Szabó Erzsi kl.
Id. Horváth Júlia elégt. Szerdahelyi Júlia elégt.
Ifj. Horváth Júlia jó Szokol Júlia kl.
15 Horváth Mari jó 35 Szokol Erzsi elégs.
Horváth Róza jó Szokol Róza elégt.
Juhász Júlia kit. Tenk Mari jó
Id. Kiss Katalin elégs. Török Erzsi jó
ifj. Kiss Katalin jel. Vajda Júlia elégs.
20 Kuzsner Júlia jel. 40 Vucsák Erzsi jó
éi
ftác-utcai VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bolf György km Munkácsi Dezső elégt.
Davidovics Ferencz km Plemmer György kín
Faics József elégs. Sindlberger Jenő kit.
Gerócs József kit. 10 Szmodics Ferencz km
5 Gyergyák György km Szmodics József km
Hóbor József jó Vajda István jeles
62
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bali Ferencz elégt. 20 Mátés György jel.
Bencze György jó Major László jó
Bolf György elégs. Mujzer József elégs.
Borbély József km Munkácsi Ferencz elégt.
5 Csatlós Ferencz jó Német János elégs.
Davidovics György elégs. 25 Német József jel.
Faics György jó Peti György elégt.
Flumbort József elégs. Plánder Péter jó
Gál György elégt. Polgár Ferencz elégs.
10 Góber József km Steinitz Márton elégt.
Günsberger István elégs. 30 Stocker György elégs.
Hajdú István elégs. Steszlin Sándor elégs.
Herjávecz József jó Szentgyörgyi István jó
Jankovics István km Szmodics György jó
15 Kalovics Ferencz elégt. Tislér József km
Kalovics László elégs. 35 Varga Ferencz jó
Kis Ferencz kit. Varga József elégs.
Kummer József kit. Wild Lajos jó
Marton József elégs.
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
w .
O N c O N C >i
A tanuló neve 253 ■3 1/1 o A tanuló neve 2 53 2 N •s 01
Bagonyai József elégt. Kele József elégt.
Balogh György elégt. Kiss György jó
Bencze György jó Krisztián György elégs.
Berke József jel. Martinecz Lajos jó
5 Borsos Gyula jó elégs. 30 Marton József elégs.
Dani György Mihalecz Károly elégt.
Dani József elégt. Mózsi Lajos elégs.
Id. Dolmányos László elégs. Nagy János jó
_ lfj. Dolmányos László jó Németh József elk.
10\' Fiiak György jel- 35 Neumajer György elégs.
Fülöp József jó Pásztor János elégs.
Fülöp László jó ifj. Perkó György elégt.
Gordán József jel. Plánder György elégt.
Gödinek József km Polai György jó
15 Gödér István elégt. 40 Sneff János elégs.
Haba József jel. jó Sneff Sándor jó
Hajdú László Szabó János jel.
Hoffer István elégs. Szmodics László jó jó
Hockman József elégs. Szmodics György
20 Horváth László jó 45 Szollár József elégs.
Horváth Vendel jel. Tislér József jel.
Imrei József elégs. Vajda József vm.
Jakapfi Ferencz elégs. Varga József jó
Jánkovics János elégs. Véber József jó
25 Kangyalics Ferencz jel. 50 Preininger István elk. elk.
64
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános j osztályz. A tanuló neve cn J^ .öt;
Bedenek Ferencz jó Kunics László jel.
Berke György jel. Kuzsiier József jó
Bécsi János jó Liplin József elégs.
Biliege László elégs. 35 Major József jó
5 Bolf József jó Magyar József elégs.
Bolf Károly elégt. Marics József elégs.
id. Bolf László jó jó Martinecz László jó
ifj. Bolf László Marton István jel.
Bottyán József elégt. 40 Mihalecz György jel,
10 Dávidovics Lajos elégs. Muczer József elégs.
Dolmányos Antal elégs. Munkácsi Lajos elégs.
Faics György elégt. Nagy József jó
Fekete Ferenc jó Ötvös György jó
Fülöp János jó 45 Ötvös József elégt.
15 Fülöp József jel. Páti Ferenc km.
Fürdős István jel. Polai Antal elégt. elégs.
Fürdős Lajos elégs. Proszonyák József
Góber László jó Radasics János elégs. jel.
Gudlin József jó jó 50 Samu László
20 Herjavecz Sándor Simon Lajos elégt.
Horvát Ferenc elégs. Steszlin Gyula jel.
Horvát György elégs. Steszlin József jó jel.
Horvát István jó Szabó György
Ifcsics György elégs. 55 Szerecz József elégt.
25 lstéf Géza elégt. Szilágyi Kálmán elégs.
Kálmán József elégs. Szokol György jó
Kálovics Andor jó jó Tót József elégs.
Kele József Tót Péter jó
Knausz József jó 60 Varga László jel.
30 Kovács József jó Varga Ferencz km.
Kunics György jó
Magán vizsgát tett: Tóth Emil.
65-
II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
5
C/3 . O N « . O N
A tanuló neve S N -H m A tanuló neve C 2213 S "S "CB o
Anlauf István elégt. Kellermann László jó
Bagonyai Ferenc elégs. Kiss Ferencz jó-
Bagonyai László elégt. Kiss János jó\'
Baj László elégt. 40 Kiss László elégs.
5 Battyán Ferencz elégs. Kocsis István jó. jó
Bécsi Ferencz jó Ifj. Kunics Sándor
Bolf Ferencz elégt. Idb. Kunics Sándor jó
Budai László jó Kuzsnek György elégs.
Bugyács Vilmos jó 45 Knausz István elégs.
10 Breininger Károly elk. Knausz László elégs.
Dani János elégs. Lang József jó
Dávidovics Ferenc jó Lervencz József elégs.
Dávidovics József elégt. Magyar Ferencz elégs.
Dolmányos József Jó 50 Marics György elégs.
15 Ifj. Dolmányos József elégs. Marton György jó
Idb. Dolmányos J. jel. Martinecz László elégt.
Farkas János elégs. Mihalecz Károly kit.
Fullér Károly jel. Nagy György jó
Fürdős József elégt. 55 Nagy László elégs.
20 Flumbort István elégt. Patalics János elegs.
Gödinek József jó Perkó László jó
Gödinek László jel. Polai László elégs.
Ifj. Gödinek György elégs. Polanecz György elégs.
Idb. Gödinek György elégs. 60 Rácz József jó
25 Gozdán István elégs. Szabó József elégs.
Gozdán József elk. Szlávecz János kit.
Gudlin János elégt. Szmodics János elégt.
Gültner Lajos elégs. Szmodics József jel.
Hauke József jó 65 Tóth István jó
30 Hegedűs György elégs. Tóth László elk.
Hockmann György elégs. Török János jó
Ifj. Horváth György elégs. Tüttő József jó
Idb. Horváth György elégs. Vadasz György elégt.
Kaiovics László elégs. 70 Vadász József elégt.
35 Karlovics László jó Varga Ferencz jó
Kangyalics Ferenc jó Varga József elégs.
66
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd-és értelemgyakorlat, számtan, ének és testgyakorlat.
Cfl . O N C >> co . O N C >»
A tanuló neve 2 -Ki 2 "S ~ w A tanuló neve ^^ B N — co \'03 O
Balog György elégs. Magyar István jó
Balog József elégs. Mihálecz László elégs.
Bihák Boldizsár jó Muczer György jó
Bolf Ferencz jó 20 Muczer József elégs.
5 Bolf István jel. Plánder László jó
Dani József elégs. Proszonyák Vendel elégs.
Dervalics József jó Simoncsics Lajos jó jó
Dolmányos György elégs. Simonka József
Fülöp László kit. 25 Sneff József elégs.
30 Hajdú Lajos elégs. Szakos László jó
Horváth Mihály elégs. Szekeres Lajos elégs.
id. Imrei György jel. Szokoly József elégs.
ifj. Imrei György jó Szokoly Károly jó
Kálovics József elégs. 30 Tislerics György jel.
15 Kummer György jel- Varga József jó
Kuzsner László kit. Vild Károly elégt.
Magánvizsgálatot tettek:
I. kerület: I. leány osztályban: Tóth Erzse és Ilona.
I. kerület: a) II. fiaosztályban: Fáj Ede. í. kerület: IL leány osztályban: Lengyel Ilonka és Klára.
X. STATISZTIKAI TABLAZAT.
B e i r a t k 0 Z o t t <V Laklie lyük szerint Félnapi mulasztások
Iskola és osztály meg- > Vallásra nézve Anyanyelv sz korra nézve £ v> összege
nevezése \' 3 a ■C4 O» c a> -n s O M > a> o N O 3 J* V •5 n a £ cí x: bi OJ g ■3 £ c« G a-® « u C ti jse ti > <ü ti -ec CJ > 0> a "Ö) cí ec tx bL ec £ 0) £ •<D ■d > o Cfi V > •0) r D- r X Cí F O £ [ <N cc * \'CZ ti w o c; - J2 •<D \'> CJ U) <v N a. m -G X tc ST5 O N C
I. igazgatósági körzet: I fiu-osztálv..... A) II. „ ..... B) II » ..... A) 111. „ ..... B) III. , ..... A) IV. B) IV „ ..... 49 44 48 62 61 60 60 2 5 4 1 1 4 2 3 4 2 1 2 1 3 4 1 6 3 - 44 39 45 54 58 53 55 45 41 47 48 56 54 56 1 1 1 1 2 2 1 2 3 l i 2 1 2 2 47 42 48 61 00 58 59 2 1 1 1 2 1 18 23 5 6 7 19 21 8 20 35 31 9 1 1 5 — 20 19 34 32 4 1 7 4 10 15 3 7 4 6 3 4 - 9 6 4 4 7 9 16 44 44 47 61 58 58 59 5 1 1 3 2 1 1005 419 1008 1. 86 592 684 548 —
Összesen 384 17 16 18 - 348 347 1 1 7 3 12 375 8 1 18 34 47 104 111 41 20 7 55 371 13 5342
1. leányosztály .... II „ .... III. - . . IV. „ • • yj\' ^ egyesitelt osztály . . — 52 51 64 72 31 7 4 1 3 2 1 8 3 1 1 1 2 47 49 62 04 30 6 48 45 49 60 28 6 1 - 2 2 3 1 1 2 1 1 3 11 8 2 1 52 51 G0 72 31 7 2 3 1 15 28 1 8 32 2 1 11 29 1 4 20 42 2 11 15 17 1 12 12 12 3 2 2 4 6 1 2 5 51 48 61 69 31 7 1 3 3 3 2023 687 957 1027 48 12 _
Összesen — 217 8 11 6 2 258 236 1 - 7 6 27 271 5 1 15 29 42 42 66 45 40 8 14 260 10 4754 —
Főösszeg 384 217 25 27 24 2 606 58^ 2 1 14 9 39 646 13 1 33 63 89 146 177 86 62 15 69 631 23 10096 —
11 igazgatósági körzet
Fiuk. Teleky-uti I ... Arany János-utczai I ... Eötvös-téri 1 Teleky-uti II..... Rozgonyi-utczai II .... Eötvös-téri III..... IV..... " VI- yj s egyesített 42 54 55 56 36 59 69 62 16 - 3 1 2 3 2 2 4 3 2 2 3 4 1 1 3 2 & 17 7 1 1 39 49 51 51 34 53 60 45 9 41 51 51 55 35 58 65 53 14 — - 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 í 41 54 55 55 36 59 09 6.\' 16 1 1 26 35 34 11 13 14 32 22 6 7 12 9 11 2 2 8 3 25 50 2 2 2 15 12 1 2 1 6 2 23 1 1 2 19 6 1 15 6 1 2 2 2 7 6 2 2 6 5 2 42 54 55 50 36 59 69 61 15 1 1 989 853 987 418 349 693 830 120 7 —
Összesen 449 11 20 36 2 391 423 - - 6 7 13 447 1 1 95 92 47 90 34 32 29 22 5 32 447 l £246 —
Leányok
Teleky-uti I..... Arany János utcai I..... Rozgonyi-utcai 1 . . . . Teleky-uti 11 .... Rozgonyi-utcai 11 . . \' » l\'l..... Telekv-uti 111..... n , ív. .... — 71 54 53 62 47 48 54 70 5 2 3 3 1 3 4 4 6 2 2 4 3 1 1 1 2 3 8 1 4 1 1 1 66 50 44 56 40 44 49 57 65 49 47 60 44 41 52 65 i - 2 1 2 1 1 1 4 2 2 2 3 4 71 54 53 61 47 48 53 69 1 1 1 - 63 35 27 5 16 17 10 18 3 3 6 26 16 18 3 15 7 19 22 4 4 5 6 20 46 5 1 5 9 17 2 2 3 1 12 4 9, 7| 4 4; 71 54 52 62 43 48 54 07 1 4 3 674 929 1410 590 86; 689 523 965 —
Összesen 13 26 19 8 406 426 | 10 5 18 456 3 125 66 72 70 81 37 7 1 -II 5cj 451 sl 65611 —
Főösszeg 1 449 459 24 46 55 10i 797 ! 849 16 12 31 i 903 4 1 3 N ÍM OO m s> 160 115 6S 36 23 5¡_82 398 1( 11807 —
III, igazgatósági Körzet: Ilomokkomáromi utczai 1. ■ Középponti 11 " iv! \' Rácz-utcai egyesített V. . VI . 32 72 61 5 40 13 - 3 2 2 1 2 1 1 — 3- 691 59 47 37 12| 32 72 60 50 38 13 — — - — 1 2 32 72 61 50 40 13 - 26 _ 5 4 36 1 21 46 11 10 18 1 5 29 17 3 18 10 4 3 - 3 5 4 3 2 1 32 72 61 50 40 1.3 j 324 254 557 735 616 443 47 89 170 384 245
Összesen 268 8 4 - 256 265 — - - 3 168 - 26 9 36 68 40 51 21 7 - 17 268 — 2929 933
Rácz utczai vegyes 1 • • Középponti • • Ili \'. .\' 1 IV. . . Polgárutcai egyesilett V ■ • " " ^ *- 20 17 40 85 69 53 31 9 — 1 2 2 5 4 1 .3 1 3 36 37^ 64^ 49! 19 36 40 85 67 5» 19 8 — — 1 1 1 2 1 37 40 85 69 53 21 8 1 21 21 13 10 1 3 8 38 1 1 28 27 13 26 23 1 5 15 25 10 2 5 10 6 2 - 17 10 1 37 40 85 69 53 21 9 — 203 553 98^ 568 273 465 151 69 5 243 116 120 80 44
Összesen: cn 4 15 4 291 308 _ 1 1 3 312 1 — 42 24 50 56 63 56 21 2 | 35 314 3161 657
Összesen: 288 CD 12 19 4 547 573 _ 1 1 6 570 1 68 33 86 124 103 o _52 9 II 52 582 6090 1590
Főösszeg: 1104 ca m o 50 87 97 16 1949 2016 2 1 21 21 77 2120 18 3 N s co CM eo < m 481 408 CO N o ir> 47 5|¡205 <M I CM 33II27993 1590
A 111 igazg. ker. ism. iskolában.\': | 45 44 — 6 J 44 — 44 - - - 22 14 J l 1 - 1 72 -