Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.67 MB
2017-11-21 14:04:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
98
488
Rövid leírás | Teljes leírás (99.04 KB)

A 41-44. oldalak teteje hiányos.

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1913-1914. isk.olai évről.
XV. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1914.
Zala nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIK.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
AA
ERTESITOJ E
AZ 1913—14. ISKOLAI EVROL.
XV. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTEK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
W \' *
NAGYKANIZSA, 1914. ZALA NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság Nagykanizsán, 1914
Jelentés az 1913—1914. iskolai évről.
A beírások 1915. szeptember 1-éíől szeptember 9-ig tartottak. Ezután történt a növendékeknek az egyes párhuzamos osztályokba való arányos elosztása. A beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint rendezett névjegyzéke szeptember hó 13 ig elkészült s azt az igazgatók a városi hatósághoz be is terjesztették. Az előadások szept. 15-én kezdődtek.
A beiratkozott tanulók létszámát az Értesítőhöz függelékül csatolt statisztikai táblázat mutatja ki.
A tantestületek gyásza. Még a nyári nagy-szünet el sem mult, már is súlyos, fájdalmas veszteség sújtotta a tanítótestületeket. Szalay Dénesné Juk Etelka, a 11. körzeti Rozgonyi-utcai iskola II. leányosztályának tanítónője, 1915. julius 28-án, vérmérgezés következtében rövid, de kinos szenvedés után meghalt. Benedekné Barthos Irén, a II. körzeti Rozgonyi-utcai iskola VI. leányosztályának tanítónője, szintén a nagyszünet folyamán oly súlyosan megbetegedett, hogy már az iskolai év kezdetekor két hónapi szabadságot kért és kapott. Később egyre sulyosabbodott bajával Budapestre kellett szállítani műtét végett. Fájdalom : az orvosi tudomány nem menthette meg. Hosszas és kinos szenvedés után ő is meghalt 1915. okt. 15-án.
Szalay Dénesné Juk Etelka 19 évig, Benedekné Barthos Irén 12Va évig működött a tanitásügy terén példás buzgalommal s a szakkörök és a társadalom
részéről egyaránt elismert fényes eredménnyel. Mindkét, áldottemlékü tanítónőt a legbensőbb kartársi fájdalmas kegyelet kisérte korai sirjába. Ez a mélységes gyász azonban csak visszasugárzása volt annak az eszményien tiszta szeretetnek, annak az önzetlen, példás kartársi ragaszkodásnak, mely az elhunytak lényéből, amig éltek, igazán csak áldásosztó, boldogítani vágyó melegséggel áradt velők küzdött tanitó-testvéreikre. Emiéköket kegyelettel őrizik meg leikökben a tanitótestületek tagjai mind, akik áldott, jóságos leikök nagy szeretetének boldog részesei voltak.
Változás a tanitószemélyzetnél. Az elhalt Szalay Dénesné Juk Etelka és Benedekné Barthos Irén helyére a V. K. M. ur Magot Vilma perlaki és Brunkala Ilona kislángi állami tanitónőket helyezte át a 21714/1913 sz. rendeletével; kik a 111. igazg. körzetbe osztattak be. Magot Vilma állását elfoglalta 1914. január 31-én, Brunkala Ilona 1914. február hó 8-án. A 111. körzetből Erdélyiné Ábrahám Katalin és Mantuano Mária, mint legtöbb helyi működésűek, a 11. körzeti iskolához helyeztettek be. Cavalloniné Szalay Ida 111. körzeti tanítónőt és id. Szabó István 11. körzeti ig. tanítót saját kérelmökre kölcsönösen áthelyezte a kir. tanfelügyelőség.
Iskola-látogatás. A szorosabb értelemben vett hivatalos szakfelügyelet keretében történt iskolalátogatásokon kivül iskoláinknál Király Elek c. kanonok, egyházkerületi tanfelügyelő, hahóti esperes-plébános, is több alkalommal végezett látogatásokat és érdeklődéssel kisérte a róm. kath. vallású tanulóknak a hittanulásban való haladását és valláserkölcsi nevelését.
Helyettesítések. Az 1. körzetben Erdősyné Nóvák Lujza tanítónő kért és kapott a V. K. M. 1914. ápril
15-től az iskolai év végéig terjedő időre szabadságot s helyetteséül Jaegerné Pelcz Ida oki. tanitónőt rendelte ki.
A 11. körzetben Benedekné Barthos Irén helyetteséül a királyi tanfelügyelő 4789/1913. sz. rendelkezésével Fehér Margit oki. tanitónőt bizta meg, aki a közben elhunyt tanítónő osztályában az iskolai év kezdetétől 1913. november 3-ig helyetteskedett. — Remeténé Magot Józsa tanítónőnek a V. K. M. 1913. nov. 27-től 1914. febr. 27-ig terjedő, 3 hónapi szabadságot engedélyezett s helyetteséül Szabó Mária oki. tanitónőt rendelte ki. — Tibolt Boldizsár tanitó, súlyosan megbetegedvén, 1914. márc. 1-től az iskolai év végéig terjedő szabadsága tartamára a királyi tanfelügyelő Fehér Margit oki. tanitónőt bizta meg a helyetteskedéssel.
A 111. körzetben az elhalt Szalay Dénesné osztályába behelyezett Erdélyiné Ábrahám Katalin osztályában Jaegeiné Pelcz Ida oki. tanitónő helyetteskedett a V. K. M. 151446/1913. nov. 18-án kelt rendelete alapján 1915. szept. 18-tól 1914. január 51-ig. — Az elhalt Benedekné Barthos Irén osztályába behelyezett Mantuano Mária osztályában pedig 1915. nov. 1-től 1914. január 51-ig a 171122/1915. nov. 18-án kelt miniszteri rendelet alapján Fehér Margit tanitónő tanított, mint helyettes. — Id. Szabó István ig. tanitó 25655/1914. febr. 25-án kelt miniszteri rendelettel kéthavi szabadságidőt kapott, ugyanezen miniszteri rendelettel helyetteséül Jaegerné Pelcz Ida oki. tanitónő bizatoít meg, ki 1914. január 8-tól 1914. április 8-ig vezette osztályát. — Deákné Kalivoda Magda 1914. május 8-tól az iskolai év végéig szabadságoltatott; s osztályában Bodiczky Jolán oki. tanitónő volt a helyettes.
Értekezletek. Az igazgatói értekezleteken kivül a tanítótestületek megtartották a szokásos havi külön- és közös-értekezleteket.
6
Beiskolázás. A tanítótestületek a legkészsége-sebben buzgólkodtak mindjárt az iskolai év elején, hogy az előző iskolai évben bejegyzett tanulók névsora alapján végezett ellenőrzéssel a városi hatóság eljárását a beiskolázást illetően, amennyire tőlük teleti, megkönnyítsék. De a beírások során végezeti, e nehéz és a beírást is lassitó munka sem eredményezett kívánt sikert; mert a városi hatóságnak a tanítótestületek ellenőrzési munkája alapján teljesített eljárása, beiskolázásra való sürgetése és bírságolása mellett is 2—5 hónapi késedelemmel Íratták be iskolaköteles gyermekeiket azok a szülők, akik szívesen lefizetik az 1—1 korona bírságot, hogy késő őszig használhassák azokat a gazdasági munkáknál. Talán gyorsabb és szigorúbb mértékű bírságolási eljárással jobban lehetne ritkítani ezeket a tömeges beiratási mulasztásokat.
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. Csak szórványosan fordult elő betegség. Z)/-. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tisztiorvosok minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot és ujraoltást.
Iskolai ünnepségek. A V. K. M. által elrendelt alkalmi ünnepségeket mind a három körzetben megtartották a tanítótestületek. Az alkoholellenes nap 1914. február 23-án, hushagyóhétfőn, volt mind a három körzetben. — A fák- és madarak napját 1914. május 1-én az 1. és 11. körzet tanulói az 1. körzeti iskola fásitott udvarán tartották, hol Kun Renée tanítónő tartott nekik felolvasást. — A 111. körzetben Mágot Vilma tanítónő intézett alkalmi beszédet a tanulókhoz. Március 15-én Litvay Endre tanitó tartott haza- és szabadságszeretetre buzditó beszédet. Mindegyik ünnepségen alkalmi verseket szavaltak és al-
kalmi dalokat énekeltek a tanulók. — A béke-napot is megtartották mind a három körzetben olyképpen, hogy az utolsó órát minden osztályvezető a háború rombolásának és a béke áldásos alkotásainak ismertetésére szentelte a tanulók különböző értelmisége fokához alkalmazkodó előadás keretében.
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Délzalai Takarékpénztár Rt. 50 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt. (Nagykanizsa)|40, a Néptakarékpénztár 20 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez*az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul ¿mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is.
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága a város pénztárából, meg a Wagner Ignác és neje Dámpf Klára 600 koronás alapítványának 4.5 százalékos kamataiból; a Keresztény Jót. Nőegylet és a Nagykanizsai Első Magyar és az úgynevezett Koronái Asztaltársaság ruháztak föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A népkonyhában a téli hónapokon át közel 500 állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint igyen ebédet.
A nemeslelkü jótevőknek a V. K. M. ur elnökeik utján fejezte\'ki köszönetét, és akik fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét is.
Jutalmazás. Az Elek Lipót-féle 600 koronás, meg a Karczag István- és Béla-féle 400 koronás alapítványok évi 4, illetve 4"5 százalékos kamatait szorgalmas és jóviseletü tanulók kapták az alapítvány-tevők rendelkezése szerint.
8
a bebútorozás ügye, Poredus Antal II. körzeti igazgató, gondnoksági gondnok, kitartó buzgólkodá-sának, mellyel az iskolák modern bebútorozása, fölszerelése érdekében fáradozott, és Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő igazán odaadó, lelkes támogatása, meg a boldogult VécseyZsigmond polgármester utánjárása nem maradt eredménytelenül. A V. K. M. 1913. évi. 61.511. sz. rendeletével a nagykanizsai áll. el. iskolák legszükségesebb berendezéseire 10 ezer koronát engedélyezett, mely összegből a II. körzeti Rozgonyi-utcai iskola 8 termét, igazgatói irodáját és a 111. körzeti igazgatói irodát szerelték fel és bútorozták be. Poredus Antal gondnoksági gondnok a lefolyt iskolai évben újra beterjesztette a gondnoksághoz nagy gonddal és lelkiismeretes pontossággal összeállított fölszerelési és bebutorozási kimutatását, mely fáradhatatlan kir. tanfelügyelőnk pártoló fölterjesztése alapján bizonyára ujabb eredménnyel érkezik majd le a V. K. M. úrtól.
Iskola-fejlesztés. A nagykanizsai áll. el. iskolák gondnoksága ebben az iskolai évben is sürgette az iskolák fejlesztését. Sürgette ezt nagyon az a körülmény is, hogy a II. körzeti V. fiu- és IV. leányosztályokban a növendékek nagy létszáma miatt csak 2 csoportra osztottan, félnaponkint váltakozva lehetett folytatni a tanítást; a III. körzetben pedig a II. és III. leány- és fiúosztályok nagy tultömöttsége tette kockára a tanitás sikerét. Hat uj állást kellett volna szervezni; de Szirmai Miksa kir. tanfelügyelőnk ügyszerető nagy támogatása és dr. Sabján Gyula polgármesterünknek igazán buzgó, fáradhatlan utánjárása eredményéül is csak 2 uj állást szervezett a V. K. M. ur. — Egy tanítónőit az I. és II. körzeti IV. leányosztályok és egy tanítóit a II. körzeti V. fiúosztály párhuzamosításához.
Uj gondnokság. Ebben az iskolai évben járt le a gondnokság hatéves megbízatása. Dr. Bálás Béla
g TSíajüP!«®^\'»»«*\'\'
9
Zalavármegye főispánja, a megbízatás letelte után leküldte az uj megbízásokat. Dr. Bentzik Ferenc a gondnokságnak 14 éven át volt igazán nagy tiszteletben és szeretetben állott elnöke, már az iskolai év elején sem vezethette szembaja miatt a gondnoksági ügyeket. A kir. tanfelügyelő az elnöki teendők végzésére dr. Szekeres József, közkórházi igazgató-főorvost kérte föl, aki ezt vállalta is. És mivel dr. Bentzik Ferenc elnök szembaja a gondnoksági uj megbízások idejéig olyan mértékben nem gyógyult, hogy ő az elnöki tisztet vállalhatta volna, — a főispán ur az elnöki tisztet véglegesen dr. Szekzres József igazgatófőorvosra ruházta. — Az uj gondnokság eskütétele és megalakulása alkalmával az uj elnök nagy bensőséggel emlékezett meg dr. Bentzik Ferenc érdemeiről és rendkivüli buzgóságáról, — példás tapintatosságáról, mellyel a gondnokság elnöki tisztségét hosszú évek során betöltötte; és indítványozta, hogy ezért neki a gondnokság írásban fejezze ki a tanitásügy nevében is elismerő, hálás köszönetét. Az uj gondnokság a volt elnök nagy érdemeinek méltatását jegyzőkönyvében örökítette meg; az uj elnököt pedig lelkesen üdvözölte.
Az újonnan megalakult gondnokság tagjainak névsorát a következő lapok egyikén közöljük.
az évzáró vizsgálatok. A körzeti igazgatók osztályában az évzáró vizsgálatok junius 13-án folytak le. Junius 15-től egész 22-ig a többi osztály vizsgálata volt egy-egy gondnoksági tag elnöklete s a körzeti igazgató jelenléte mellett.
Junius 28-án, hálaadó istentisztelet után az Értesítő kiosztásával záródott be az iskolai év.

Értesítés az 1914—1915. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. állami elemi népiskolánál az 1914/15. iskolai évre a beírások 1914. szept. 1 -tői szept. 9-ig bezárólag lesznek; még pedig délelőtt 9 órától 11-ig, délután 2 órától 4-ig. ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. körzeti tanulók a Zrinyi-Miklós-utcai iskola, a III. körzeti tanulók a kiskani-zsai templomtéri iskola helyiségeiben irathatók be.
Szeptember 10-ikétőI 12-ig a beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint való névjegyzékét állítják össze a tanítótestületek a városi hatóság részére.
Szeptember 12-én reggel 8 órakor Veni Sancte.
Az előadások szeptember 14-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét, vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1914—1915. évre azok lépnek, akik 1908. évi augusztus 51-ig születtek. A mindennapi iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1902. évi szeptemb. 1-je előtt születtek. Akik 1914. augusztus 31-ig betöltötték 12-ik életévöket, csak az ismétlő iskolába vehetők fel.
A beiratáskor minden tanuló 1 koronát fizet.
Minden tanuló abba az igazgatói körzeti iskolába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
Vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
Kir. tanfelügyelőség:
Kir, tanfelügyelő: Szirmai Miksa. Kir. segéd tanfelügyelők: Odor Gyula, Rutsek Imre, dr. Szalay Pál.
Gondnokság:
(1914 111/5—1920 1II/5.)
Elnök : Dr. Szekeres József. Alelnök : Faics Lajos. Jegyző: Almásy János. Gondnok : Poredus Antal.
Rendes tagok:
Halvax Frigyes Horváth György Irmler József
Fesselhofer József
Dr. Darányi Árpád
Eperjesy Gábor
a) kinevezettek:
Samu József Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Kálovics József Weisz Tivadar
c) hivatalból:
Dr. Kiss István Kránicz József Róth Miksa
Börzsey Tivadar Dr. Goda Lipót Hiitter Lajos Kaan Irma Kádár Lajos Nagy Lajos Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Dr. Sabján Gyula Szabó István Szalay Sándor Waligurszky Antal.
Sommer Ignác
b) választoltak :
Barta Lajos Erdősy Bálint Győry László Dr. Hajdú Gyula Josifovic Milivoj Dr. Rothschild Jakab

Hitoktatók:
t. Róm. kath. hitoktatók: Horváth Regalat, Hegedűs Cyrjék, Markó Dénes, Pulay Lambert, Simicza Sebestyén szentferencrendi áldozópapok.
2. Izr. hitoktató: Havas Rezső izr. tanitó.
3. Ág. ev. hitoktató: Hiiífer Lajos ág. ev. lelkész.
4. Ref. hitoktató; Kádár Lajos ref. lelkész.
5. Gör. kel. (szerb) hitoktató : Jankovics Velimer lelkész.
Iskola-mindenesek:
Németh József 1. igazg. körzeti központi; özv. Bozday Ferencné az I. igazg. körz. Teleky-uti és a II. körzeti Eötvöstéri iskolánál, Magyar József és Tóth Károly a II. igazg. kör. Rozgonyi-utcai; Heffer József az I. igazg. kör. Arany Jánosutcai ; Horváth (Faics) János a III. (kiskanizsai) igazg. kör. középponti; özv. Bencze Józsefné a III. igazgatói körzeti Rác-utcai iskolánál.
Rövidítések magyarázata.
Általános osztályzatnál: kit. = kitűnő, jel. = jeles, elégs. = elégséges, elégt. = elégtelen.
Használt rövidítések : bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő, km. = kimaradt.
1. igazgatói körzet.
Igazgatója : Szalay Sándor.
I. körz. tanítótestület:
1. Almásyné Mantuano Janka, a Telcki-uti I. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 20.
2. Almásy János, a Teleki-uti II. fiúosztály tanítója, a Zalavárm. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének jegyzője, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 18.
5. Erdősyné Nóvák Lujza, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30, összesen 31.
4. Erdősy Bálint, igazgató-tanitó, a IVa. fiúosztály tanítója, a Zalam, Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. alelnöke, a városi képviselőtestület által választott gondnoksági tag, a városi képviselőtestület virilis tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen 32.
5. Farkas Vilma, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 26.
6. Harsayné, Mantuano Gizella, a Teleky-uti II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 22.
7. Jutasyné Reiner Mária, a Teleki-uti 1. fiúosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 22.
8. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, összesen 29.
9. Kovátsné Csillag Hona, a közp. II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma 33. összesen 33.
10. Kováts Miklós, igazgató-tanitó, a III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanitótest. II. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, ösz-szesen 29.
15
11. Orbán István, a közp. I. fiúosztály fanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 23.
12. Szalay Sándor, a közp. II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 38, összesen 38.
13. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 37, összesen 37.
14. Váry József, igazgató-tanító, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanítója, a Zalavármegyei Általános Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 39. összesen 40.
15. Vlasifs József, a IVb fiúosztály tanítója, a tanítói könyvtár őre és az I. körz. ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 19.
A tanulók névsora és általános osztályzata.
Központi I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, olvasás, irás, rajz és ének.
U M - c >•
A tanuló neve Mg -n B N s <n >ra O A tanuló neve >B -(0 13 N ir fi •B O
Ábrányi Emilia jel 25 Nagy Mária jó
Bolla Mária jó Németh Teréz jó
Bősze Anna jó Noszkó Margit kit
Czethofer Mária jel Pasqualleti Mária jel
5 Erdélyi Anna jó Platzkó Mária kit
Furmen Irén elk 50 Polgár Matild jó
Gáspár Anna jel Pusovszky Erzsébet jel
Gyenes Gizella kit Puschenják Frida km
Harsányi Etelka kit Rauch Mária jel
10 Herbai Ilona jel Sinkovics Mária jel
Hermann Margit jó 35 Snidár Erzsébet elégs
Huchthausen Margit elégs Sprung Ida kit
Jakubecz Margit kit Süle Margit kit
Józsa Mária kit Sörlei Rozália jel
15 Junker Mária kit Strachia Teréz jel
Kanyar Irma jel 40 Szabó Anna elégt
Károlyi Mária kit Szakony Mária jó
Király Katalin jel •Szitár Gizella jel
Kudich Janka elégi Szommer Margit jel
20 Marciák Ilona jel Tarsoly Teréz elégs
Maierhoffer Lujza jel 45 Varga Ilona jó
Maierhoffer Ilona elégt Végh Erzsébet jel
Matolcsi Sarolta jel Vilcsek Rozália jó
Molnár Matild jó Weinacht Vilma jel
17
Arany jános-utcai I. Icányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz. ének- és testgyakorlat.
A tanuló neve általánosi osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Babai Mária elk Molnár Katalin jó
Buza Mária jel Molnár Rozália elégs
Csapó Rozália bt Németh Margit jó
Erdődi Margit elégt Perger Mária elégs
5 Faics Mária elégs 50 Polgár Mária jó
Francsics Terézia jel Ponibszky Gizella jó
Gáspár Anna bt Prácsovics Júlia elégs
Gáspár Mária elégs Puchmeister Erzs. elégs
Gáspár Vilma jó Rapp Gizella elégt
10 Gergelics Anna elégt jó 55 Simon Gizella elégt
Geróts Júlia Spirk Mária elégs
GogI Jolán jó Szobocsán Ilona elégt
Hedl Anna jel Szombathelyi Ilona jó
Heim Irén jel jó Szuknai Erzsébet jó
15 Horváth Mária 40 Szüts Rozália jó
Jakab Mária jó Takáts Viktória jó
Kerlész Mária elégs Takó Júlia elégs
Kováts Ilona jó Tiszay Júlia jó
Kócz Erzsébet jó Tóth Anna bt
20 Lajki Katalin jó 45 Török Rozália jó
Lakatos Rozália jó Vid Ilona elk
Lendvay Karolina jel Vukics Paula jó
Liszkai Katalin jó Zemlák Júlia elégs
Málék Mária elégs Zemlák Mária elégs
25 Mézga Anna elégs
18
Tcleky-uti I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Gizella jel Landi Katalin elégs
Auer Mária jó 50 Melles Mari elégt jó
Baksa Katalin jel Munkácsi Ilona
Bakonyi Erzs. jel Nagy Anna elégs
5 Balog Ilona jel Parragi Teréz elégt
Bedenek Katalin e\'.égs Pál Mária jó
Berecz Margit jó 55 Peti Anna jó
Belső Gizella elégi Plánder Ilona jel
Benedek Mária jó Pléh Margit jel
10 Benkő Katalin elégs Rezács Mari elk
Betlehem Erzs. jel Sásvári Mari elégs jó
Bódis Mária jel 40 Sipos Erzse
Boros Irma jel Sipos Margit jó
Boros Mari jó Skrilecz Margit elégs
15 Brunner Erzsébet jel Stober Anna elégs
Egyed Mária elégt Szalay Margit elégs
Erményi Rozália elégs 45 Szélig- Gizella eiégt
Farkas Ilona elégs Szélig Kornellia jó
Fodor Erzsébet jó Szijgyártó Erzs. elégs
20 Gönc Rozália elk Szíjgyártó Mari jó
Horváth Erzsébet elégt Schlosser Anna jó
ifj. Horváth Erzs. elégs 50 Takács Anna elégt
id. Horváth Erzs. jó Tőke Anna km
Horváth Mari elégs ifj. Varga Mária elégs
25 Joó Lujza elégs .Varga Mária elégs
Joós Margit elégs Vellák Anna jó
Kolarics Erzs. elégs 55 Veber Erzsébet jel
Kolazia Stefánia elégt Wolf Ilona jó
19
Közp. II. leányoszíály.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baumgarten Sarolta jel Lofkó Anna elégs
Bárdos Mária elégs 55 Major Margit jel
Bárdos Ilona elégs Mattisz Mária jel
Benkő Aranka kit Mezriczki Margit jel
5 Borhi Borbála jel Miklósi Mária elk
Borsos Mária elégs Molnár Mária elégs jó
Breznik Mária elégs 60 Mikó Rozália
Czimmermann Mária jel Pintér Anna kit
Dér Rozália elégs jó Plantuzár Katalin elk
10 Erdődi Mária Poór Mária jó
Fehér Szidónia elégs Richó Magdolna elégs
Fodor Magdolna elk 45 Ritter Terézia jel
Gangler Ilona jó Sajni Ilona elégs
Gréczi Ilona elégs jó Sándor Rozália elk
15 Halász Margit Simon Anna jel
Horváth Erzsébet elégs Simon Júlia elégs
Horváth Gizella Vit 50 Stróbl Erzsébet elégt
Horváth Lidia jel Szabó Mária jó
Jámbor Anna elégs Szekeres Anna elégt
20 Károlyi Gizella elégs Szélig Anna elégs
Kertész Anna elégs Szommer Rozália elégs
Kertész Mari elégs 55 Tánczos Margit jó
Király Mari jó Tánczos Mária kit
Kiss Paulina kit Titz Karolin elégs jó
25 Kománovics Júlia jel ifj. Varga Anna
Kocsis Szidónia jó Varga Anna jó
Kőszegi Mária jó 60 Vida Júlia jó
Kudich Irén elégs Vizguíecz Margit elk
Kulcsár Erzsébet jel Windisch Teréz bt
30 Lajki Anna jó Vlasits Rózsa kit
Lajki Mári jel Weinacht Rozália elégs
Lajpczig Anna jó 65 Zsidi Lujza jó
Lick Stefánia 1 elégs
Tclcky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, olvasás, irás. számtan, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka, ének
és testgyakorlat.
A tanuló neve p. vfO MO s 8 5 o A tanuló neve általános! osztályz.
Andri Katalin jó Kovács Rozália jó
Babos Mari jó 30 Krizsován Mária km
Beke Mari elégs Kulcsár Rozália elégs
Benkő Katalin elégt Kustánczi Anna elégs
5 Bojt Margit jel Léder Rozália elégs
Bojtor Teréz elégs Molnár Rozália elégt
Daílinger Anna elégs 35 Németh Mária km
Deák Mária jel Németh Verona jel
Dezső Erzsébet kit Papp Anna elégs jó
10 Farkas Rozália jó Pintér Anna
Gábor Rozália elégs Polecz Ilona elégs
Gerits Mária elégs 40 Sárkány Katalin elégs
Gerócs A/ária elégt Szeríics Katalin elégs
id. Gerócs Mária elégs Szeríics Rozália jó
15 Godina Ilona elégs Takács Teréz elégs
Godina Lujza jó Tümás Anna jó
Hack\'er Gizella jel 45 Tita Anna jó
Horváth Anna elégs Tomasics Zsófia elégs
Horváth Mari jel Tóth Mária jó
20 id. Horváth Mari jó Vadász Margit elégs
Hromecsek Jolán jel Vass Margit elégt
Jutási Erzsébet jel 50 Vass Mária jó
Károlyi Erzsébet jó Kaskó Etelka jó
Keller Júlia jel Vellák Mária kit
25 Kiss Erzsébet elégt jó Vidovics Teréz elégs
Kolarics Anna Vincze Teréz jó
Kompinger Marg. elégs 55 Vöcsei Erzsébet jó
Kondacker Katal. elégt Ötvös Ilona km
21
111. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás. nyelvtan, számtan, földrajz, ének, rajz, torna, kézimunka.
A tanuló neve általános os/.tályz. A tanuló neve általános osztályz.
Apáthy Magdolna jel 35 Lajpczig Edit kit
Boszák Ágnes jó Molnár Anna jó
Czafota Anna jel Molnár Mariska jel
Dobesch Aranka kit Molvarec Mari jel
5 Dómján Roza elk Noszkó Etelka jel
Erdélyi Mari elégs 40 Németh Juli jó
Erdélyi Roza elégs Pap Margit jó
Fábos Anna elégs Papszt Anna jó
Faics Roza elégs Parragi Roza jó
10 Frankenberger Roza jó Parti Erzse jel
Fülöp Mari )ó 45 Pammer Erzse jó
Gangler Anna jó Peszleg Teréz elégs
Gráff Erzse jel Prucser Rózsi jel
Gábor Teréz jel Pusztay Mariska kit
15 Gáspár Roza jó Ritter Katalin jó
Halász Mari elégs 50 Ruska Erzse jó
Hánke Karolin elégs Sabján Anra elégs
Hermesz Júlia jel Simon Mari elégs
Hideg Anna jó Sörlei Ilona jel
20 ifj. Horváth Teréz jó Scheffer Erzse jó
id. Horváth Teréz elégs 55 Szélig Margit elégs
Horvát Vilma jel Szabó Erzse elégs jó
Horvát Erzse jó Szilvay Mariska
Höfler Margit jó Tarsoly Roza elégs
25 Jergler Ella jó Táncsics Mari jó
Károlyi Vilma kit 60 Torma Man elk
Kalovits Erzse jó Tüttő Erzsi jó
Kenéz Ilona jó Vellák Mari elégs
Kolovits Mari jel Vidos Gizella kit
30 Kovács Irén kit Vlasics Anna jel
Kovács Gizella elégs jó 65 Vörös Anna elégs
Kovács Margit Waligurszky Alisz kit
Kománovics Eleanora mii Wilhelm /Margit jel
Kvicsák Erzse jó Wunderlich Ida jó
Magánvizsgálatot tett: Bentzik Katalin.
22
IV. osztály,
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajzolás, éneklés, kézimunka és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve 1 általános osztályz
Berecz Margit elegs Németh Ilona elégs
Berke Erzsébet elk Noll Anna jó
Bindinger Erzsébet jel Osvald Erzsébet elégs
Boda Erzsébet kit 45 Paár Mária jel
5 Borsos Katalin jo Pacsics Mária jó
Csányi Mária jel Pál Anna jel
Csendes Etelka elegs Paulin Jolán elégs
Csendőr Mária jel Placzkó Erzsébet kit
Csongor Teréz elegs 50 Plantuzár Stefánia elk
10 Czvetkó Mária jel Polczer Margit elégs
Dávidovics Katalin elegs Pór Rozália jó
Erdődi Teréz jo Pracsovics Irén elégs
Farkas Mária elegt Polgár Ilona jó
Gáspár Júlia jo 55 Pujer Margit kit
15 Gergály Anna jo Richó Viktória jó
Győré Lidia jel Ruska Irén elégs
Góbár Éva jel Sabján Mária elégs
Heffer Károlin jel Sárközi Erzsébet elégs
Horváth Erzsébet elegs 60 Schlőgl Erzsébet kit
20 Horváth Ilona kit Schőnek Franciska jó
Imrei Ilona elegs Schuszter Ilona jel
Jámbor Ilona elegs Snábel Franciska jó
Kamper Róza jel Snidár Mária elégs
Kenéz Margit jo 65 Stern Ilona kit
25 Kövesi Ilona jo Strobel Anna jó
Krug Ilona elk Szabó Borbála elégs
Kudich Gizella kit Szabó Mária elégs
Kudich Ilona elegs Szeitsz Erzsébet elk
Kugler Stefánia jel 70 Szekeres Mária elégt
30 Kumanovics Teréz jo Szobodics Mária jó
Kunszt Irma elk Szolina Mathild jel
Lányi Ilona jel Szommer Anna jó
Lovasi Anna jo Takács Róza jó
Lukács Katalin kit 75 Tóth Anna jó
55 Mayerhoffer Mária jel Varga Ilona jó
Marics Viktória elegs Varga Róza elégs
Márfi Róza jel Vékási Ilona elégi
Máthé Anna jo Weinacht Gizella jó
Miletics Mária kit 80 Zelkó Mária jó
40 Molnár Erzsébet jo Zsidi Erzsébet jó
Nagy Anna jo
23
Központi I. fiúosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, olvasás, irás, rajz, ének és torna.
U w ■ ° E —
A tanuló neve 2 \'10 10 N •S W \'(0 0 A tanuló neve \'(0 -to (O M ~ (7) ■10 O
Ács Ferenc jel Olasz Sándor elégs
Borhy Béla jó Osvald Lajos jel
Fieger György elégs Párta Ferenc elégs
Fodor Gyula jel Plánder Árpád elégt
5 Gócza Sándor elégt 50 Pintér József jel
Harangozó Nándor jel Polgár Sándor elégt
Háffner József jó Poór Imre jel
Heffer Jenő jó Scheiber Jenő jel
Hering Károly kit Schweitzer Károly jel
10 Hladik József elk 55 Szabó István jó
Horváth István elégt Szakonyi János jó
Káler János elk Szalay Gábor jó
Kámper József jel Szetler László jel
Kárpáti Ferenc jel jó Szondy Béla jó
15 Kenész Lajos 40 Szűcs Ferenc elégs
Kocsek Károly jó Sztankó József kit
Kováts Antal jel Tuboly János jó
Kováts Károly jel Vidéky József jó
Körber Ferenc elégs Vinkler István jó
20 Kövesi Lajos jel jó 45 Wirth Alajos elégs
Kőszegi Károly Wlasiís József bt
Kucsera Gábor km Wrábel Béla jó
Németh Sándor jel Wucsák György jó
Noll Ferenc elégt Wugrinecz János km
25 Nüschenborn Vilm. jó
24
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ádám István jó Molnár János jó
Bagó György elégs Marits Ferenc jó
Balogh Sándor elk 55 Major József elégs
Balogh József elégs Minárecz Lajos elégs
5 Bánáti Lajos elégs Miklós Ferenc elégs
Benkő Lajos jel Németh Gyula elégt
Bicskey Ferenc elégs Németh György elégs
Büki József elégs 40 Nagy Gyula elégt
Baranyai János elégs Öveges Jenő Jó
10 Czigány József jó Plánder Lajos elégs
Czigány Ferenc jó Reidinger József elégs
Csapó István bt Rudics Gyula elégt
Csabi Jenő km 45 Sió József Jó
Farkas József jel Somogyi József elégs
15 Fekete József jó Stern Kálmán /el
Garzó József elégt Stagl László elégs
Halász Károly elégs Szabó Ferenc elégt
Hege Gyula elégs 50 Szüts László /cl
Horváth Gyula jó Tóth Lajos elégs
20 Horváth Ferenc elégs Tóth István elégs
Hladik József elégt TarnoczkyGéza elégs
Hofmann Antal elégt Titz Károly jó
Kováts István elk 55 Karga Lajos /el
ifj. Kováts Lajos bt Vadász Géza elégs
25 id. Kováts Lajos elk Vellák József elégs
Koch Gyula jó Vida László elégt
Kránitz /stván elégs Vinczek István elégt
Kulcsár Jenő elégt 60 Vincze János elégs
Kulcsár György jó Winhoffer Sándor elégs
50 Luft György elégs Zalai Ferenc jó
Lakatos Béla elégs Zelkó Zoltán elégs
Molnár Sándor elk Zupán József elégt
ïeleky í. fiu osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, rajz, ének és testgyakorlás.
U li
A tanuló neve SS 15 o A tanuló neve s 8 15 o
Andri István elégt jó Klein Ferenc elégs
Babos István id. Kovács Fer. elégs
Berta József jel ifj. Kovács Fzr. elégs
Broszki Imre jó Kovács László elégs
5 Czvetkó Ferenc jó 55 Kovács /ózsef elk
Czelecz Ferenc elégs Major Ferenc elk
Cserti István elk Marics /ózsef elégs
Futácsi Lajos elégs Mészáros Ernő elégs
Gábor János jó Molnár Béla jó
10 Gáspár József elégt Nagy /ózsef elégs
Gergál Kálmán jó Németh Jenő jó
Gregál Lajos elégs Pfeifer Hermán jó
Gerócs József jó Polgár László jel
Gönz János elk Simon József jó
15 Hajdú Lajos elk Scheu Endre elk
id. Horváth Fer. elégs 45 Sheu Károly elk
ifj. Horváth Fer. jó Szabados István jel
Horváth György elégs Takács István jel
Horváth Imre jó Tarsoly Ferenc elk
20 id. Ho. váth lstv. jó 50 Tirászi István elk
ifj. Horváth lstv. elégt Tomasics /ános jó
Horváth József elk Tóth Vince jó
lstiván Imre jó Tvarusek Rezső jó
Jáksics József jó Vadász István jó
25 Kalmár Imre jó 5° Varga István jó
Kelemen József jel Vas /ózsef jó
Kiglics/ózsef elk Vlasics Pál jó
Kiss /ózsef jel Vojkovics Antal jó
Kisgergely lstv. jó Vukics /ózsef jel
50 Kisgergely Károly jel 60 Vohlrab Gyula jel
26
Központi II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, magyar nyelvtan, számtan, rajzolás, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. I I A tanutó neve altalános osztáiyz.
Bolla Ferenc kit Molnár Jenő jel
Bory Ferenc jel Moor Antal jó
Csigó István elk 25 Nagy Antal jó
Czethófer János jó Nagy József jó
5 Göllesz József jó Pacsics László jel
Gyenes Sándor kit Peczena Kálmán jó
Háry József jó Perger László kit
Hirlender Gyula jó 50 Radics Dezső jó
Horváth Ernő jó Sabján Lajos elégs
10 Horváth Rezső elégs Sándor György elk
Illés József jó Sifter Béla jó
Illés Lajos kit Schnabel Gyula jel
Janda Károly kit 55 Szakonyi József jó
Junker Károly jel Szeitz József elk
15 Károsy László kit Tóth Árpád jel
Kovács István elégs Tuboly Gyula jó
Kövesi Károly jó Vajland István jel
Krug Boldizsár jó 40 Varga Ferenc jó
Kudich Béla jel Vida Antal elk
20 Lovasy István jó Vidos József kit
Mathea Elemér kit Wernigg József jel
Mihácsi Kálmán jel
I
Teleki-uti II. fiúosztály.
Tantárgyak; hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Árkus István jel Leránt Lajos elégs
Árok István jel Lóránt József elégt
Bocskai István jó Major József elégs
Boda Károly jel 50 Mátyás József jó
5 Bolla János jó Melles Ferenc elégs jó
Branischa Károly elégs Nagy Béla
Csanádi János elégs jó Németh István elk
Dávidovics János Németh Lajos jó
Druics Lajos elégs 55 Paizs Károly jó
10 Fater Mihály jó Parragi György elégs
Fieger Jenő elégi Pálfi Jenő elégs
Fleischer János jó Pápai József elégt
Gaál Ferenc jó Polcer Sándor jó
Gerócs János jó 40 Polgár Károly elégs
15 Golenkó János jel Reich István jó
Hermann György elégs Salamon József elégs
Holecz György jó Salamon László jó
Horváth István jel Sarotár András jó
Horváth Jenő jó 45 Sifkovics Pál jó
20 Horváth Sándor elégt Sipos Zsigmond jó
Joós József jó Szabados József jel
Jakabfi József elk Thury István jó
Kincs András elégs Tomasits József elégs
Klauz József jó 50 Unferdorfer/enő elégs
25 Kránicz András elk Valentin Ferenc jó
Ládecky József jó
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás irás, rajz, ének és testgyakorlás.
íé- n «
A tanuló neve S g 15 o A tanuló neve s 8 13 o
Berghaus Jenő jó Molvarecz Sándor elegs
Bokán Antal elégs Németh János jel
Bokán Ferenc jó Oparnicza Ferenc elegs
Erdélyi György elégs Paár Lajos kit
5 Farkas László jel 55 Perger Imre jo
Fekete György jó Polgár János elegs
Fesselhofer Ferenc jel Pusovszki György kit
Férhezli József jó Ritter Alajos elegs
Furmen Lajos elégs Rözge László jo
10 Gaszmann Ferenc jó 40 Rubint Dezső kit
Genetheim József elégs Salamon Pál elk
Györgydeák Károly elégs Sebők Antal elegs
Halász Ferenc elégs Stern Árpád elk
Harangozó Imre elées Skergula Gyula jo
15 Hermann Ferenc jó 45 Stróbl János jo
Horváth Gyula elk Szabó Gyula jo
Kasza Henrik elégs Szakálos Lajos jo
Kerék József elégs Sziszka Károly elegs
Kiss Boldizsár elégs Szuknai György elegt
20 Kocsek József jó 50 Takács Béla kit
Kováts István elk Tálosi Ferenc elegs
Kováts József jel Tóth Ferenc jo
Kövér János jel Tóth János elegs
Kulcsár József elégs Tóth Tódor jo
25 Kücsön István km 55 Vancsura Imre kit
Lakits József jel Varga György jo
Lick Ottó elégt Vidéki Ernő ;elegs
Lopusánszky Géza jel Wallenhauser Ernő elegs
Mohi Ferenc jel Wilcsek Ferenc elegs
50 Molvarecz Lajos elégt
IV. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlás.
o N u
A tanuló neve •ro 15 o A tanuló neve S m 15 o
Andri János jó Kubáth József elk
Ács László elk Klein István elégs jó
Baumgarten Zoltán elégs Lőrinczi Alajos
Berghausz Ede jel 30 Lőrincz Lajos elégt
5 Bellovics János elégs Lóránt Gáspár elégt
Bedő Imre elégs Mantuanó József elk
Benczinger Imre elégs Maracsek Lipót elégt
Biba Sándor jó Mezriczky József elégs
Bokán György ki 35 Nagy Gábor elégs
10 Bolla Gyula jel Németh József elégt
Czindrics Ferenc elégs Papp /ózsef jel
Dér Lajos elégs Pisztel Jenő jó
Fiiszár Gyula jó Pintér Gyula elégs
ifj. Horváth István jó 40 Poór Józset jó
15 id. Horváth István jó Raffaeli Viktor jó
ifj. Horváth József elk RiedI József kit
id. Horváth József kit Sörlei Jenő jó
Horváth /ános elégt Szerdahelyi Ferenc elégs
Horváth Ernő elégt jó 45 Tánczos István elégs
20 Huchthausen Károly Tóth István elégt
Illés József jó Tóth Géza elégt
Kálovics János jel Vincze István jó
Keszei Károly jó Vimmer Ferenc jó
Kiss Kálmán kit 50 Vucsák József jó
25 Kovács János kl Zsoldos János jel
Kőbán Gyula elégs Zsubrinics József jó
30
IV. B) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, fogalmazás, olvasás, irás, rajz. ének és testgyakorlat.
u u
A tanuló neve v(0 SR3 lg o A tanuló neve 2 8 15 o
Ánger Mihály elégs Markotán István elégt
Balog István )ó Márkus János jó
Bedenek József elégt Molvarecz Márton elégs
Bogárdi Antal jó Mór Pál elégs
5 Bódai István jel 35 Molnár György )ó
Bohár József elk Németh József elégs
Bojtor Ferenc elégs Pámmer Jenő jel
Bődör /ános elégt Pecsics István elégs
Bölcsföldi József elégs Riesz Dezső jó
10 Datler János jó 40 Rözge Andor jó
Dómján István kit Schuchel Károly jó
Farkas József km Simon Antal elégs
Filipovics György jel Sió Károly jó
Gál Ferenc elégs Sebestyén István jó
15 Göllesz Viktor elégt 45 Szekeres József kit
Hackler Gyula elégs Szövedics László jó
Hánzsel Ferenc elégs Szélig János elégs
Hánzsel István elégs Sásvári József elégs
Horváth István jó ifj. Takács István bt.
20 Horváth József elégs 50 id. Takács István elégs
Horváth Lajos jó Takács Sándor kii
Kalmár József jó Tamás Ferenc jó
Kattauer Károly jó Tarsoly József elégt
Kovács Géza jel Tóth József elégs
25 Kovács József elégs 55 Tollár Boldizsár elégs
Kovács István km Vimmer József elégs
Keller József jó Viosz Ferenc jó
Korpics Ferenc jó Vinkler Pál jó
Kőrös Ferenc jó jó Vlasics István jó
50 Légrádi József 60 Wrábl Győző jó
II. igazgatói körzet.
Igazgatója: Porcdus Antal.
52
II. körzet tanítótestülete :
1. Ács József, a Rozgonyi-u. V. fiúosztály tanirója. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 10, összesen: 22.
2. Bánekovichné Nyakas Viktória, az V. a) osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 17, összesen: 17.
5. Bánekovich János, igazgató-tanitó, a Rozgonyi-utcai IV. fiúosztály tanitója, a tanitói és ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 21, összesen : 22.
4. Cavalloniné Szalay Ida, a Rozgonyi-utcai 111. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma : Nagykanizsán 5, összesen: 5.
5. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán; 13, összesen : 13.
6. Gergye Sándor, a Huszti Gy.-téri VI. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 18, összesen 19.
7. Kaan Irma, igazgató-tanítónő, a Rozgonyi-u. 111. a) leányosztály tánitónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 34, összesen: 34.
8. Kun Renée, a Rozgonyi-u. 111. b.) leányosztály tánitónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének választmányi tagja, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán : 5, összesen 7 és egynegyed.
9. Manfuano Mária, a Rozgonyi-u. V. leányosztály tánitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 9.
10. Németh Sándor, a Huszti Gy.-téri III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 27.
11. Poredusné Szakonyi Irma, a Rozgonyi-u. 11. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 25.
12. Poredus Antal, a Rozgonyi-u. II. a.) fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 26.
15. Remeténé Mágot Józsa, a Rozgonyi-u. IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 16.
14. Szalay Dénes, a Rozgonyi-u. I. fiúosztály tanitója, Működési éveinek száma Nagykanizsán 17 és fél, összesen 19.
15. Tibolt Boldizsár, a Rozgonyi-u. 11. b.) fiúosztály tanitója, a nagykanizsai tanitói járáskör választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 19.
Rozgonyi-uícai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztály z. A tanutó neve fltalános osztáiyz.
Antal Hona elégt Kovács Ilona kit
Andri Mari elégs 30 Kondor Krisztina kit
Balassa Mari elégt Kovács Mari elégs
Bellicza Katalin kit Martincsevics Ilona jel
5 Benkő Katalin elégs Matkovics Mari kit
Boczkó Mari elégt Marossa Mari elégt
Bojtor Margit elégt 55 Mezei Rózsi jó
Bognár Anna jó Mustos Margit jel
Bris Mari jó Molnár Rózsi elégt
10 Császár Mari elk Ofenbeck Manci jel
Csongor Mari elégs Palaskáry Margit jel
Farkas Erzse elégs 40 Pint Juliska elégs
Farkas Mari jel Popovics Mariska jel
Gurdán Mari elk Petrekovics Teréz elk
15 Hegedűs Györgyi kit Prucker Rózsi jó
id. Horváth Anna jó Rajkovics Juliska elégt
ifj. Horváth Anna elégt jó 45 Simoncsics Juliska elégt jó
Horváth Borbála Schlaufmann Erzse
Horváth Ilona elégs Sveiger Skolasztika elégs
20 Horváth Juliska kit Sostarics Teréz elégs
Horváth Katalin jel Szabó Erzse elégt
Horváth Margit jel 50 Szekeres Karolin elégt
id. Horváth Mari elégs jó Szerecz Mari elégt
ifj. Horváth Mari Tiszai Mari elégt
25 Jutassi Gizella jel Topler Mari jel
Karácsonyi Erzse elégs Tóth Margit jó
Karácsonyi Teréz elégs 55 Viola Mari elégt
Kiss Mari elégt Vidovics Rózi elégt
34
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak; hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz kézimunka és
testgyakorlat.
u O N "
A tanuló neve vca s 8 13 o A tanuló neve sl 15 o
Baján Mária elégs jó Maracsek Mária elégt
Baksa Anna id. Molnár Mária elégs jó
Bednárik Mária jel ifj. Molnár Mária
Bednárik Erzsébet kii Némethy Júlia jel
5 Biczó Erzsébet jó 55 Németh Ilona elégs jó
Czeglédy Ilona jel Németh Mária
Czindrich Mária jó Németh Verona elégs
Csapó Anna bt OIlop Mária kit
Dezsényi Júlia elégs Pichler Ida kit
10 Dómján Mária elégs 40 Pliha Mária kit
Farkas Ilona jó Romák Júlia elégs
Garzó Júlia elégs Rosta Margit elk
Gálos Mária je! Schável Etelka kit
Hajmási Ilona elégt Sebesi Anna jó
15 Hajmási Mária elégs 45 Somogyi Mária jó
Hágner Katalin elégs Szabó Margit jó
Hencsics Ilona jó Szarka Gizella kit
Hedl Erzsébet kit Szántó Anna jel
Holl Mária jó Szüts Anna elégs
20 Horváth Erzsébet jel 5o Takács Aranka elégt
Horváth Éva jel Tézer Katalin elégs
Horváth Júlia jó Tibolt Etelka kit
Horváth Margit elégi Tokorcs Erzsébet jel
Horváth Rozália elégt Tompos Karolin elégs
25 Kálmán Margit kit 55 Tóth Anna elégs
Kiss Anna elégt Varga Anna elégs
Koller Mária elégs Varga Olga jel
Körmendi Erzsébet elégs Varga Szidónia jel
Leidli Gizella jel Wirth Katalin jó
50 Marton Mária kit 60 Jónás Magda jó
35
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakoríat.
- 5 vrr
A tanuló neve m3 o A tanuló neve SS M3 o
Adrovics Anna elégs Mátyás Anna jó
Andri Terézia jel Molnár Katalin elégs
Badics Mária elégs Paizs Anna elégs
Balog Mária jó Pint Erzsébet elégs
5 Benkő Anna elégs 55 Pléh Ilona jó
Blaskovics Mária jel Raffay Rózsa elégt
Boros Margit elégs Reich Rozália jó
Burka Anna elégs Simon Mária elégs
Dávidovics Kata. elégs Sipos Júlia elégs
10 Deák Anna elégs 40 Sipos Magdolna jó
Fábián Emma kit Soós Mária elégs
Fekete Elvira bt Somogyi Rozália elégs
Füredi Erzsébet jel Stróbl Rozália jó
Gerócs Mária elégs Szécsenyi Lujza jó
15 Grutó Terézia jó 45 Szentgyörgyi A. jel
Hofmann Rózsi jel Schlechta Anna jó
Horváth Mária elégs Schuszter Mária jel
Jóna Katalin ki Takács Mária jó
Kalmár Katalin kl Tibolt Sarolta kit
20 Kancsó Margit elk 50 Tóth Erzsébet kl
Karafiát Margit elégi Vadász Terézia kl
Kercserics Mária elégs Varga Anna elégt
id. Kiss Anna elégs Vas Júlia elégt
ifj. Kiss Anna elégs Veber Ilona elégs
25 Kollarics Anna elégs 55 Vellák Katalin elégs
Kovács Rozália elégs Vellák Margit elégt
Kralics Erzsébet elégs Vojkovics Mária jó
Lajkó Mária jel Volf Mária jó
Leveli Mária elk Vokoun Erzsébet jó
30 Marton Mária elégs 60 Vukics Erzsébet jó
Rozgonyi-utcai 111. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan számtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
u
A tanuló neve •>(0 S 8 13 o A tanuló neve -to \'to 2 8 15 o
Ács Mária jel Lovró Mária km
Bakonyi Anna jel Major Anna elégs
Bali Erzsébet jel Maracsek Paula elégt
Bedenek Anna elégs 55 Máté Mária jó
5 Benkő Anna elégs Mátyás Rozália elégs
Bötte Margit elégs Mezei Mária kit
Cveíkó Mária kit Mihály Irén jel
Csöndör Anna jel Molnár Erzsébet jel
Dallinger Róza jel 40 Nagy Ilona jó
10 Dani Mária elégt Nagy Júlia elégs
Farkas Karolin elk Nagy Katalin elk
Fatér Gizella jó Németh Ilona jó
Gábor Mária elégs Palacki Anna jó
Gerencsér Anna jel 45 Parragi Mária jó
15 Gerócs Ilona elégs Péter Rozália elégt
Gudovics Fáni elégt jó Pintér Mária elégs
Hágner Mária Plánder Mária elégs
Hetési Mária elégt jó Prém Katalin elk
Holecs Mária 50 Ramftl Erzsébet jel
20 Jakab Mária elégs Soós Rozália jel
Aeberling Ida kit Szabó Erzsébet elégs
Kelemen Magd. jó Tarsol A/ária jó
Klepács Mária jó Tollár Erzsébet elégs
Kiss Anna jó 55 Tangl Mártha jó
25 Kolarics Teréz jó Újvári Irma jel
Kománovics Júlia jel Ungár Katalin jel
Kovács Ilona jel Ungár Terézia elégs
Kovács Teréz jel Véber Katalin jó
Krúg Erzsébet elégs jó 60 Vodinák Ilona elégs
50 Krupai Mária Vositz A/ária jel
Krizsován Anna elégt
37
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erköcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és nőikézimunka.
U ÍJÉ-
A tanuló neve a 8 MO ° A tanuló neve 2 g o
Ács Mária jo Horváth Teréz elég
Bakonyi Má ria elegt Kálcsics Róza elégs
Balogh Erzse kit Kis Ilona jó
Balogh Karolin jo Klausz Róza elégt
5 id.Bedenek A/ária km. 35 Koplár Júlia jó
ifj .fíedenek A/ária elegs Kosek Katalin nj
Bedenek Róza kl Kovács Anna elégt
Benedek Anna nj Kovács Róza kit
Benedek Erzse elegs jo Liszkay Anna jó
10 Bojt Mária 40 Lukács Katalin jó
Benkő Ilona elegt A/ikó Róza bt
Buza Erzse jel Molnár Karolin mv
Csavnicsár Róza elk A/odro vics Erzse elégt
Z)allinger Irma jel A/olnái Róza elk
15 Dezsényi Ilona jo 45 A/ustos Gizella jel
Döme A/aria jo Németh Borbála nj
Farkas Má ria elegs jo Németh Erzse jó
Fekete Aranka Németh Lujza elégs
Fekete A/ária elegs Németh Róza jó
20 Fitzkó Antónia elegs 50 Niklesz Antónia jel
Freischmied A/ari elegt Pálfy A/argit elégt
Gábor Anna nj Párta Anna elégt jó
Gerócs Erzse elegs Pető Anna
Halász Ilona elegs Péter Erzse jó
25 Halász Irén jel 55 Pintér A/argit jel
Hagner Erzse jel Popovics A/ária elégt
Harmadás Kat. elk Prédli Juliska elk
Harrer Rozália elegs Poszovecz E. jó
id. Horváth A/ária elegt jo Rehn A/argit jó
30 ifj. Horváth A/ária 60 Reidinger A/ária jel
38
» N u
A tanuló neve £ 3 TO o A tanuló neve 1 8 m3 o
Schey Anna elk 75 Tiszai Júlia" elégs
Schlosser Júlia ió Tita Mária elégs
Segesdi A/ária jó Tomasics Mária elégt
Singer Erzse jó Török Anna elégs
65 Sió Gizella kit ió Török Mária kit
Steiner Erzse 80 Vadász Róza nj
Subics Mária jw jel Varcs Mária jó
Szabó Erzse eléet Varga Erzse jel
Szekrény Margit í"? jó Varga Gizella jel
70 Szélig Mária eiégt Veszter Erzse jó
Szűcs Anna bt jó 85 Vidovics Katalin elégt
Szűcs Margit Volf Ilona elégs
Takács Róza eiégt Wüns Margit elk 1
Tilinger Erzse jó
39
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás nyelvtan számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, szépírás, ének, rajz, kézimunka és háztartástan.
H n "
A tanuló neve 5 8 -10 o A tanuló neve S 8 « o
Andri Éva ism. jel Németh Anna elégs jó
Andri Magda km 40 Németh Júlia
Antalits Mária jel Németh Margit jó
Árok Mária elegs Nikicser Mária jel
5 Bellák Teréz jel Nováczky Margit jó
Beck Margit jo Oberleit Margit jó
Betlheim Róza jo 45 Pálfi Ilona elégt
Berke Karolin elk Peti Erzsi jel
Bojtor Mária jo Rádi Róza ism. elégs
10 Boros Gizella km Reichert Gizella jó
Farkas Erzsi elegs Rosenfeld /anka jel
Fieger Anna ¡6 50 Salamon Anna jó
Friedmann Ilona jo Schey Erzse elk
Furmen Erzsi elegs Schiesinger Mária jó
15 Futó Mária jo Sifter Anna elégs jó
Gábor Róza jel Snidár Katalin
Golenkó Mária kit 55 Singer Aranka jó
Göllesz Mária elegs jo Simon Mária elégs
Gréczi Erzsi Skorjanecz Erzsi jó
20 Guzsvinecz Mária jo Sós Teréz jel
Hajgató Mária jel Stepánek Mária jó
id. Horváth Anna elegt 60 Stróbel Mária elégs
iij. Horváth Anna elegt jo Szabó Mária jel
Jóna Margit Szabó Szidónia jó
25 Klausz Mária km Szalóki Erzse elégs
Kovács Mária elegt Szentgyörgyi Róza elégs
Köncöl Katalin elegs 65 Szépudvari Margit jel
Körösi Gizella isin. elegs Szuknai Anna elégs
Kudich Margit elegt Pillér Mari *
50 id Kulcsár Mária elegs jo Tóth Gizella jó
ifj. Kulcsár Mária Tóth A/argit jó
Lengyel Anna jel 70 Valdinger Fánny km
Maitz Erzsi jo Vidi Katalin elk
Mayer Mária jo Virág Anna elégs
35 Markek Erzsi jo Zákonyi Erzsi elégt
Medgyesi Matild elegs Zsigmond Erzse jel
Meilinger Mária jo 75 Zsiska Erzsi ism. jó
Molnár Klára jel
* Német anyanyelve miatt nem osztályozható.
40
VI. leányosztály.
Tantárgyak: hií- és erkölcstan, magyarnyelv, számtan, mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, természettan, vegytan rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Katalin jó Avihácsi Karolin elégs
Ács Erzsébet jó Moór Amália jó.
Benkő Anna ki 25 Papp Mari jó
Bognár Margit jel Prédli Mari kl
5 Bogdán Lujza jó Peczena Margit jel
Bojt Ilona jó Péter Mari jel
Boros A/ária jó Sió Teréz jó
Czafota A/ária jel 30 Somogyi Mari jó
Cziboly Ilona jó Soós Anna elégs
10 Dani Júlia kit Singer Rózsi kl
Frommer Erzse elégs jó Stocker Erzsi elégs
Fruviri Mária Szalai Julia kit
Gábor Júlia jó 55 Szolina Ilona kit
Gerócs Teréz jel Titz Hilda elégs
15 Kenesei Róza jel Tillinger Kata jó
Kerca Margit jó Tóth Katalin kit
Kornis Margit jó Tornán Cecilia jó
Lampert Kata kl 40 Tompos Anna jel
Leidl Margit jó Vörös Erzse elégs
20 Lajki Róza jó Vidovics Anna kl
Mikó Róza jó Virgulecz Vilma elk
Molnár Júlia jó
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Antalits Alajos jel Lukács László elégt
Berke Ferenc jel Magyar /ános jó
Bogyay Zoltán jel Magyar József jó
Boha Ferenc elégt jó Markó /enő jó
5 Budai János 35 Mayer Ferenc km
Burkovits Jenő kit Molnár Antal elégs
Czeglédi János jó Oskó Zénó kit
Cserép József elégt Pápai Ferenc elégt
Dely György elégt Peti István jó
10 Dolmányos István elégt 40 Pulai József elégs
Futó István jó Rusz Antal jó
Gerencsér József elégt Runyák István elégt
Gurdon István elk Saller Imre jó
Halász Béla kit Sáfrán Ferenc jó
15 Henel Lajos jó 45 Schaffer Ferenc elégs
Hirsch Márton elégt Skerlák László elégs
Horváth Ferenc km Szekeres Ferenc mh
Horváth István jó Szlavecz István jel
Horváth János elegs Szűcs István kit
20 ifj. Horváth József elégt jó 50 Takács János jó
id. Horváth József Tillinger József jó
Kaszás Rezső jó Vadász Gyula elégt
Kapun István bt Valentin János elégs
Kálcsics Ferenc jó Vellák István elégt
25 Kedmenec Jenő jel 55 Vincze László elégs
Kovács Jenő elégt Vimmer György jó
Kumanovics Lajos jó Vercz Lajos jó
Lakitz József elégs Vilde Endre jó
Lampért Imre jó Zalai Lajos elégt
50 Landi József jel 60 Zsigmond Ferenc km
¡1 u
A tanuló neve -10 v«3 ¡5 o A tanuló neve s £ MO 0
Bárdos Sándor jó Laski István jó
Benedek József jó Major Boldizsár elégt
Buday István jó 25 Ozián Lajos jó
Büki Ernő elégs Paizs József jó
5 Csillag István jó Pál József jel
Csillag Lajos jel Pum Ferenc elégs
Dreven Géza kit Reidinger Géza jó
Farkas Antal elégt 30 Skerlák /ózsef elégs
Fatér János jó Schmelszer Miklós jó
10 Furmen Rezső jó Schmidt Aladár elk
Fürdős László elégs Schuszter Gábor elégs
Grabant József kit Szalay István jó
Halász József elégt 35 Szobocsán István elégs
Halvax Gyula jó Szobocsán József elégt
15 Kajszi János elégs Takács László elégs
Kárlovics Lajos jó Török István jel
Károly István jel Tőke István jó
Klinger László elégs 40 Ujj Ferenc jel
Köves József jó Varga József jó
22 Kristóf Iános km Vincze József jel
Kricsák Károly elégs Zöldváry János elk
Lakatos Péter jó
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. 1
Andris József jel legidb.Horváth/ózsef elégs
Anger Ferenc jó 25 Horváth Lajos jó
Auer Gyula elégt Hiusz Lajos mh
Ádáiu József elégs lfjavics József elégt
5 Ág István jó Jóna György elégs
Bencek György elégt Martincsevics Ferenc jó
Berghoffer Ferenc elégs 30 Metz György elégs
Bokán Árpád jel Miilei Pál jó
Bóth Is:ván jel Molnár Cyörgy jel
10 Burkovics Kálmán elk Nagy János elégs
Cziráki József jó Nagy Gyula elégs
Cseke István jó 55 Nováczky István elégt
Czofál Ferenc jó Palló István jel
Engelleiter Rezső jó Purger Pál jó elégt
15 Fábos Lajos elégs Ragács József
Fehér Pál elégs Takó Viktor jó
Füuredi Rezső kit 40 Tarsoly Ferenc elégs
Gerencsér István jó Totola József jó
Guzsvinecz István elégs Schwarz István jó
20 Hanke Gyula jel Stagl Ede elégs
Horváth János jó Szakonyi Jenő jó
itj. Horváth József jó 45 Vadász István elégs
id. Horváth József elégs Zsubrinecz Frigyes jó
u - u
A tanuló neve -fO "10 sS SB O A tanuló neve (D N — K \'10 O
Baksa János jó 50 Marhegg Zsigmond elégs
Bezdán /ános elégs A/árkus János jó
Both Ferenc kit Metz János jó
Czindrics György elégs Mészáros János elégs
5 Csányi János jel Miczók János jel
Cseke József elégt 55 Mikó Dénes elégs
Dezső László kit Ollop Ernő kit
Eckler József kit Öveges László jó
Farkas János kit Párta István jó
10 Fürdős Imre elégs Peti György elégs
Gálos Béla kit 40 Popovics Lajos bt
Gerencsér Gyula elégs Pulai Ferenc elégs
Horváth Ferenc elégs Sebesi István elégs
Horváth György elégs ifj Stróber István elégs
15 Horváth József jó id Stróber István elégs
Horváth Pál elégs 45 Soós János jó
Iván Lajos elégs Schermann Nándor jel
Jutási Tibor kit Szakái János jó
Kállai Gyula elégs Szemlics Károly elk
20 Kedmenecz Imre jó Takó István elégs
Kopár József jel 50 Torma Ferenc elégs
Krema Károly jel Totola Frigyes kit
Kvicsák Ferenc elégs Tóth Mihály elégs
Lakatos Pál elégt Ujj József jel
25 Lámpert János jó Vajda József elégs
László István elégs 55 Veszter László elégt
László József elégs Vimmer István elégs
Löbb Jenő jel Zsemlyák István elégs
Lukács Ádám bt
Huszthy-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, ének és testgyakorlat,
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános! 1 osztályz.
Andri János elegs Major János elk
Ágoston József elegt Metz István jó
Balog János jo Mere Lajos elégt
Benke Ferenc elegs Nagy Lajos jel
5 Berec István elegs 55 ifj. Németh József jó
Balla István km. id. Németh József jó
Bojtor Mihály elegs Németh István jó
Bezsek János elk Ozián István ió
Egyed Miklós elegt Pahocsa György jó
10 Früwirth Rezső jo 40 Parragi István elégt
Gergál János elegs Plánder József jó
Gerócs József elegs Rolinder Vendel jó
Guzsvinecz János elk Ruszki Antal jó
Gregál Gáspár elegs Salamon József km
15 Hodics Gyula jel 45 Sifter Jó zsef jó
ifj. Horváth Ferenc elegs Sifter István jó
id. Horváth Ferenc elegs Szalai István elégs
Horváth József elegs Szalai Károly elégs
Joós Lajos jo Szabó Béla kit
20 Kaszás Jenő jo 50 Szabó Lajos elégs jó
Kálcsics János kit Szekeres /ános
Kelemen István jel Szertics Sándor jó
Kovács Ferenc elegs Tislér István elk
Kolongya János elegs Tóth László elégt
25 Kolázia Islván elegs jo 55 Tita Ferenc elégs
Kiicsön István Veren /enő elégs
Kiss Gyula elk Vörös Lajos elégs
Láng József i jel Zsohár Aladár elk
Leder József jo Zsohár /enő elk
50 Magyar József jel
46
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar irás és olvasás, magyar nyelvtan, számtan, földrajz, ének, rajz, testgyakorlás.
u ¡1-
A tanuló neve "(O <3 s 8 55 o A tanuló neve "fű 55 o
Ács János jel Lamperth Pál elégs
Babos József jó 30 Malek József jó
Becker József elégt MatkovicsGyörg jó
Bognár Ferenc elégs Mátyás Béla elégs
5 Boros Ferenc ki Mezei Pál elégt
Boros Károly • A \' JO Micheller József jó
Bóha László elégs 35 Móger István jó
Csondor József elégs Munkácsi János elégs
Csöndőr József jel Nagy Gyula elégs
10 Erményi József ki Niklesz Ferenc elégt
Fehér Vendel elégs Németh József elégs
Földi György elégt 40 Offenbeck Ferenc jel
Francsics Imre jel Osskó Alfréd jó
Garzó Pál jó Pahocsa József elégt
15 Gergál Lajos elégt Puchmeister Ján elégs
Gerócs Boldizsár jó Raffai Géza jó
Golenczki Ferenc jó 45 Ritter András jel
Guzsvinec József elk Skerlák Gyula elégs
Halvax Lajos elégs Sauermann Antal jel
20 2Horváth János jó Szecső Ferenc jel
iHorváth Gyula elk Takács Ferenc elégs
Horváth József jó 50 Takács Lajos elégs
Horváth Lajos elégs Tóth István elégt
Katona István elégs Varga János jó
25 Kercza Károly jel Vass Károly elégs jó
Kocsis György elégs Vincze Sándor
Koller Nándor elégs 55 Viola István elégi
Kovács György elégt
Rozgonyi-uícai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, rajz, szépírás, ének és testgyakorlat.
§|
A tanuló neve va sS 15 o A tanuló neve -ro SS 13 o
Andri György elégt Horváth István elégs
Bálint József elégt id. Horváth Józs. km
Bedenek Ferenc elégt ifj. Horváth Józs. elégt
Bedenek Sándor jó id. Horváth Kár. elégs
5 Bedő György jó 55 ifj. Horváth Kár. elégs
Bernyák István jó Istiván József elégs
Bindinger Rezső elégt Jaksics János km
Bohár Lajos jó Jámbor József elégs
Bris József elégs Juhász Lajos elégs
10 Burka János km 40 Kedmenecz Kár. elégs
Cziráki István elégs Keller Gyula elégs
Czvetkó Lajos jó Kiss József km
Czvetkó Mályás jó Kócz /ózsef jó
Davidovicsjózsef km Kománovics Lá. jó
15 Dékán György jó 45 Kopár Antal jel
Deli István km Koplár István elégt
Devecseri Lajos elégt Kovács Gywla jó
Doma János jó Kral József jel
Fenyvesi László elégs Kummer Ferenc elégs
20 Frank József jó 50 Lieh Adolf elégs jó
Frischmann Jenő elégs Mantuanó József
Gangler Gyula elégt Máthé István km
Gerócs István elégt Mátyás Lajos km
Judovics János jó Modrovics Gyö. elégs
25 Hajdú János km 55 Muzil Ferdinánd elégt
Hachler Kálmán elégs Opitz József eiégs
Hári István elégt Papp László jó
Herceg György km Parella József elégs
Hetesi Lajos jó Pintér Sándor elégs
50 Hirhager Antal jó 60 Plánder Károly elégs
48
A tanuló neve általános osztályz. A tanutó neve általános osztáiyz.
Rácz István km 80 Szélig Ferenc elégs
Reich Antal elégs Szélig /enő elégt
Reczl Mihály ió Szúnyog István jó
Richner Andor jel Szűcs István elégt
65 Ritecz Ferenc elégt Takács /ózsef jó
Rott István elégs 85 Taródi Ferenc jó
Sándor Ferenc elégs Tézer Antal jó
Scsavnicsár Jó. elégs Tischlér /ózsef km
Sebesi József elégs Tóth Imre jó
70 Sebők Imre elégt Ugor Antal elégs
Sermann Jenő elégs 90 Vas István elégs
Somogyi Ferenc elégt Vágner /ózsef elégs
Sötét Ferenc elégt Vidi /ános km
Spiegel László km Vincze Lajos elégs
75 Steger János elégs Vojkovics /ózsef elégs
Steiner Ferenc elégs 95 Volf Lajos elégs
Süle István elégs Volrab Lajos jó
Szabó /ózsef km Vörös Antal jó
Szakács /ózsef elégs Zemlák /ózsef elégt
49
Huszthy-íéri VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természelrajz, természettan, vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bojtor László jel Kristyán János jel
Buday Lajos elégs Lámpert József elégs
Dervalits György km László Jenő elégs
Devecseri Ferenc jó 25 Mátyás József jó
5 Férhezli Károly jó Metz Ferenc km
Fleischer Sándor km Molnár János jel
Polenszky Ferenc jel Nagy Rezső jó
Gregál József elégs Németh István elégt
Halvax Károly km 30 Őry Gyula km
10 Hanke Mihály Herczeg György jó Peti József elégs
km Pető István km
Holl József jó PuchmeisterKár. km
Horváth György mh Szabó János jel
ifj. Horváth János elégs 35 Sattler László jó
15 köz. Horváth Ján. km Szauer János jó
id. Horváth Ján. jó Tóth Ferenc jó
Horváth Lajos elégs Tőke János elk
Matolnik Márton km Tüttő Pál jel
Kiss József km 40 Vokoun Ferenc jó
20 Kovács György jó Závár József jel
Kovács Kálmán jó Zsidi Lajos elégs
III. igazgatói körzet.
Igazgató: Szabó István.
III. körzet tantestülete.
t. Szabó István, a III. kör. igazgatója, a III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanítótestület pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, összesen 28.
2. Brunkala Ilona, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen 5.
3. Dávidovics György, a III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 23.
4. Deákné Kallivoda Magda, közp. II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, ösz-szesen 14.
5. Liívay Endre, az V—VI. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 11.
6. Magot Vilma, az V—VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen 12.
7. Nagy Lajosné, szül. Stetter Boris., igazgató-tanilónő, a Rác-utcai 1. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 25.
8. Nagy Lajos, a Rác-utcai I. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 24.
9. Id. Szabó István, igazgató-tanitó, a II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 34.
10. Szabó Mária, a közp. I. leányoszíály tanittónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 3.
11. Szénás Ferenc, az 1. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 7.
12. Váry Jolán, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 8.
-1
Rác-utcai I. Icányosztály.
Tantárgyak: hittan, irás, olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, testgyakorlás, ének.
O N U
A tanuló neve »(0 \'<0 2 8 15 o A tanuló neve S 8 15 o
Baj Júlia km. Krisztián Rozi elégs
Bartol Anna kit Kulcsár Ilona megh
Bedenek Júlia kit 25 Kálovics Erzsi jel
Benczek Anna jó Knausz Teréz elégs
5 Bencze Anna jó Lázár Teréz elégs
Bunczom Kati )ó Mihálecz Júlia jel
Dani Mária kit Mihálecz Mari jó
Fekete Anna elégs 50 Mihálecz Erzsi jó
Godina Júlia jó Miilei Júlia elégs
10 Godina Kati jó Magyar Júlia elégs
ifj. Gödinek Rozi jó Sárecz Ilona jel
id. Gödinek Rozi jel Sneff Anna elégt
Gozdán Kati elégt 55 Szmodics Appoi. km
Gödinek Anna jó Simon Mari elégs
15 Hajdú Margit jó Szmodics Teréz elégt
Horváth Kati jel Szmodics Mari elégt
Hajdú Mari jó Tóth Mari eltgs
Istéf Kati elégs 40 Tiszai Rozi elégs
Kálovics Rozi kit Varga Júlia slégt jó
20 Kovács Kati jel Vajda Mari
Kovács Rozi km Vajda Apollonia elégs
Kremsier Mari jel Viola Margit elégi
J 1

53
Központi I. leányosztály.
Tantárgyak: hittan, számtan, magyarolvasás, irás, bcsz. ért.gyak. ének, rajz és torna.
ő §t
A tanuló neve a 8 55 o A tanuló neve 18 S o
Bartol Júlia jel ifj. Mihalec Mária jó
Benedek Rozália elégt id. Mihalec Mária elégs
Buncom Rozália jel 30 Mikó Júlia jel
Dani Mária kit Miilei Mária jó
5 Dávidovics Anna jó Miilei Rozália elégt
Dávidovics Júlia jó Nagy Anna kit
Dávidovics Mária elégt Nagy Katalin jel
Dávidovics Teréz elégs 35 Plander Anna jó
Dervalics Erzse jó id. Polai Katalin jó
10 Dolmányos Roz. elégs ifj. Polai Katalin elégs
Farkas Erzsébet kit Ruff Júlia elégs
Furmen Irén jó Samu Rozália jó
Gyuric Mária jel 40 Sneff Katalin jó
Hegedűs Rozál. jel Sneff Rozália jel jó
15 Hoffer Katalin jó Szerdahelyi Anna
Horváth Erzsébet jó Szmodics Júlia kit
Horváth Júlia elégs Takács Viktória elk
Horváth Rozália elégt 45 Tenk Anna kit
Kálovics Erzséb. elégt Tislerics Anna jó
20 Kálovics Anna jel Tiszay Júlia jó
Kele Mária jó Vadász Katalin kit
Kiss Júlia jó Vajda Anna jó
Kovács Anna jó 50 Vajda Mária jel
Kummer Teréz jel Vild Mária elégt
25 Liplin Júlia elégs Vincék Katalin elégs
Markovics Katal. jó Zigler Apollonia jó
Marton Rozália elégs
04
II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, beszéd-és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének, torna és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Katalin elegs ifj. Kálovics Katalin elégs
Baj Anna jo id. Kálovics Katalin elégt
Baj Katalin jo Kálovics Rozália elégs
Balog Júlia elegs Kele Ilona jó
5 Bagonyai Mária jo 45 ifj. Kiss Katalin elégs
Bencik Júlia elegs id. Kiss Katalin elégt
Buncon Rozália elegs Kiss Anna elégs
Bolf Anna elegt Kiss Erzsi jó
Borbély Katalin jo Kuzsner Katalin elégs
10 Berke Mária jo 50 Kunics Júlia jel
Bolf Katalin elegs Kunics Rozália jel
Berke Júlia jo Kuti Júlia elégs
Berger Mária elegs Klicserics Mária elégt
Csanádi Rozália elegs Lőrinc Katalin elégt
15 Dani Erzsébet jel 55 Magyar Katalin elégs
Dávidovics Katalin elegs Mariinecz Júlia kit
Farkas Apollónia jel Mátés Júlia elégt
Faics Anna elegs Mihálecz Rozália jó
Fekete Júlia elegs Martinec Mária elégs
20 Feucht Borbála jo 60 Neumejer Júlia elégt
Gerócs Katalin jel Németh Mária jel
Gödinek Júlia elegt Németh Júlia elégt
Gödinek Erzsi jo Nóvák Anna elégs
Gödinek Katalin elegs Plander Anna jó
25 Gozdán Júlia elegs 65 Perkó Júlia elégs
Gudiin Júlia elegs Polai Anna elégs
Gudlin Rozália jel Rozsonics Mária jó
Gudiin Rozál. Lápek elegs Sneff Anna elégs
Hóbor Mária elegs Sneff Erzsébet elégt
30 Horváth Rozália jo 70 Szabó Mária elégs
ifj. Horvát Anna jo Szokol Rozália jel
id, Horvát Anna jo Szmodics Júlia elégs
Horváth Mária elegs Tóth Mária jó
Hokmann Júlia elegs Tóth Rozália jó
55 Hunka Ilona elegt 75 ifj. Varga Mária elégs
Igri Erzsébet elegs jo id. Varga Mária kit
Imrei Anna Varga Mária Bődike elégs
Imrei Erzsébet elegt Varga Rozália elégs
Jakupánec Erzsi elegs Vencel Klára elégt
40 Jámbor Katalin elegs 80 Viola Irén elégt
III. leányosztály.
Tantálgvak: hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve u 5 M 53 o A tanuló neve általános osztályz.
Anda Katalin elegs Gudlin Julia elégs
Anek Júlia elegs Gudlin Teréz elégs
Anek Mária kit Hegedűs Anna elégs
itj. Baj Anna kit Hegedűs Julia jó
5 id. Baj Anna jo 40 id. Horváth Anna elégs
Bagonyai Júlia elegs ifj. Horváth Anna jel
Bali Anna elegt Horváth Erzsébet elégt
Balassa Margit elegs id. Horváth Julia elégs
Balogh Róza elegs ifj. Horváth Julia elégs
10 Bánder Júlia jel 45 id. Horváth Katalin elégs
• Barthol Mária elegs ifj. Horváth Katalin jó
Benedek Apollónia elegs Horváth Mária elégs
Bogár Mária elegs Ifcsics Katalin kit
Bognár Berta elegs Jakab Erzsébet kit
15 Bunczum Ilona jo 50 Jámbor Anna jó
Csordás Anna jo Kálövits Mária elégs
Dávidovics Róza jo Kálovits Róza kii
Dávidovics Mária kit Kellermann Mária elégs
Dávidovics Júlia elegs Kiss Anna elk
20 Dervalits Anna elegt 55 Kiss Mária kit
Dervalits Júlia elegs Knauz Róza elégs
Faics Katalin elegs Kovács Julia elégt
Farkas Irma elegs Kristóf Julia elégs
id. Farkas Mária elegs Lázár Margit jó
25 ifj. Farkas Mária elegs 60 Magyar Anna elégs jó
Farkas Viktória jo Mihálecz Róza
Farkas Katalin elegt Mikó Anna elégs jó
Ferk Ilona jel Martinecz Katalin
Flumbort Katalin elegt Muczer Katalin jó
50 Galambos Mária elegs 65 Nagy Mária elégs jó
Godina Júlia elegs Németh Mária
Godina. Katalin elegs id. Nóvák Teréz elégs jó
Gödinek Mária elegs ifj. Nóvák Teréz
Gozdán Mária elegs Ötvös Katalin jó
55 Gudlin Anna elegs 70 Plánder Erzsébet jó
A tanuló neve általános osztályz. A tanutó neve altalános osztáiyz.j
Plánder Júlia jó Tiszai Katalin elégs
Plánder Mária elégs Tiszai Mária elégs
Plánder Róza elégs Tóth Mária jel
Plcmmer Júlia elégs Tischlerics Anna jó
75 Polai Katalin elégs 85 Varga Róza elégs
Samu Anna jel Véber Júlia jel
Simon Katalin elégs Véber Mária elégs
Schneff Júlia elégs Wugrincsics Teréz elégs
Szmodits Anna elégs Zsuponecz Mária elégs
80 Szmodics Katalin elégs

MHRt
57
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, szépírás, ének, kézimunka.
u
A tanuló neve 2 8 55 o A tanuló neve 2 g 55 O

Bagonyai Mária kit Kunics Erzsébet km
Bachmann Katalin jel 35 Kuzsner Erzsébet elegt
Baj Julia jel Magyar Júlia km
Balog Rozália jel Martinecz Rozália kit
5 Bencze Katalin km Markovics Mária jo
Berke Rozália jel Marton Rozália elegs
Biró Katalin elégs 40 Mód Anna km
Bodó Mária elégs jó Mihalecz Katalin kit
Bolf Rozália ifj. Mihalecz Mária elegs
10 Bolf Mária km kzp. Mihalecz Mária elegs
Bolfmuczer Rozália jó id. Mihalecz Mária elegs
Csiszár Verona jel 45 Nagy Mária jel
Dani Anna jel Ország Rozália jel
Dávidovics Anna elégs jó Plander Mária kit
15 Dávidovics Mária Poszovecz Katalin jo
ifj. Dávidovics Julia elégs Reiszner Katalin elegs
id. Dávidovics Julia km 50 ifj. Sneff Katalin jo
Dervalics Mária elégs id. Sneff Katalin elegt
Farkas Anna kit Sneff Júlia elegs jo
20 Gödinek Katalin elégs jó Steszlin Katalin
Gyergyák Anna Szilajka Júlia kit
Gyergyák Katalin elégs 55 Szokol Rozália elegt
Hajdú Rozália kit Szmodics Júlia kit
Hoffer Erzsébet elégs Tiszai Anna elegs
25 Istéf Mária elégt Törő Rozália elegt
Kiss Rozália elégs ifj. Varga Anna jel
Kelemen Julia elk 60 id. Varga Anna elegs
Kellermann Rozália km Varga Teréz km
Kellermann Katalin elégs Vajda Mária km
50 Krisztián Katalin km Vajda Anna km
Kubát Mária elégs jó Véber Júlia elegt
Kummer Julia 65 Vojkovics Katalin jel
KunicsMária elégs Zigler Éva elegs
58
VI. Icányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtán, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrájz, gazdaságtan, rajz, ének, testgyakorlat
és kézimunka.
u
A tanuló neve 2 8 -ö O A tanuló neve V(0 »(0 2 8 15 o
Anek Katalin kit Memmel Kati elégs
Anek Róza jó Mihalecz Júlia km
id. Bagonyai Kati elégs Mihalecz Anna elégt
ifj. Bagonyai Kati jó 25 Milei Kati jó
5 Bunczom Anna elégs Mikó Mária jó
Büki Julira elégs id. Német Anna jó
Farkas Róza jó ifj. Német Anna kit
Fekete Kati elégs Német Mária jó
Gaál Anna elégs 50 Német Róza km
10 Gozdán Júlia elégs Nincsics Kati kit
Hoffer Anna elégs Strukla Anna kit
Horváth Kati km Stocker Kati km
Horváth Róza jó Szabó Júlia elégs
Imrei Anna elégs 55 Törő Kati elégs
15 Imrei Mária elégs Vajda Róza km
Jugovits Anna jel Vajda Kati km
Kálovits Teréz e!égs Vajda Mária bt
Kele Júlia elégt Varga Anna bt
Knausz Mária jel 40 Varga Kati km
20 Kovács Róza jó Varga Mária kit
Lázár Mária elégs Vinczek Mária km
59
VI. Icányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvfan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, gazdaságtan, rajz, ének testgyakorlat és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Dani Katalin kit 10 Orbán Piroska jó
Dolmányos Erzse kit Ország Mária kit
Fülöp Júlia JO Pinczinger Erzsi jel
Kele Róza kit Pásztor Erzsi JO
5 Kuzsner Anna kit Steszlin Mária jel
Leránt Mária jó 15 Szokol Róza jel
Markovits Anna jel Varga Ilona jó
Mihálecz Kati km. Varga Mária km
Mikó Anna kit VugrincsicsAnna km
60
Rác-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hittan, irás, olvasás, beszéd- és érlelemgyakorlaí, számtan, rajz, testgyakorlás, ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anda József jó 25 Mihálecz László elégs
Bóha László jó Miilei János jó
id. Bolf György jó Német György jó
ifj. Bolf György jel Német Mihály km
5 Büki János elégt Ötvös László jó
Bencze Ferenc elégs 50 Papp Péter kit
Farkas György jó Plánder László elégs
Fülöp József kit Samu József kit
Farkas István elégs ifj. Sneff József elégs
10 Flumbort József jel id. Sneff József jel
Farkas József jó 55 Szerdahelyi Józs. jel
Gudlin György jel Skamlecz József jó
Gudlin József jó Szmodics József jó
Haszon Sándor jó Salamon Gyula elégs
15 Herjávec Sándor kit Szmodics Ferenc elégt
Herczeg István elégs 40 Szollár György elégs
Ifcsics József kit Törő Ferenc elégs
ifj.KálovicsLászl. elégs id. Varga György elégs
id.KálovicsLászl. elégs ifj. Varga György jó
20 id. Kiss István jó id. Varga József elégs
ifj. Kiss István jel 45 Varga Károly jó
Knausz József jel Véber György jó
Martinec György elégs ifj. Varga József kit
Mátés László elégt legi. Varga József km
4
61
Központi I. fiúosztály.
Tantárgyak: hittan, számtan, magyarolvasás, irás, besz. ért.gyak. ének, rajz és torna.
n N g >>
A tanuló neve £ 8 55 o A tanuló neve s 8 55 o
Anek Sándor elégs Lenkovics László elégs
Anlauf György elégt 25 Nagy József km
Bunczom Ferenc jó Németh Gyula elégs
Csondor György jó Németh Lajos elégs
5 Faics József elégs Oreszki Ferenc elégs
Fülöp József elégs Peti György elégt
Gödinek József elégs 30 Plander György jel
GöncsicsGyörgy jó Plander László jel
Gudlin György elégs Polanecz Jőzsef jó
10 Gudlin László elégs Premec József elégt
Hokman Antal elégt Steinitz József jó
Hokman József elégs 35 Szabó László elégs
Holzer József elégs Szever György km
Horváth György elégt Szever /ános elégs
15 Horváth István elegs Tislér László elégs
Horváth József elégt Tóth János elégt
Imrei László jó 40 Tóth Lajos elégs
Jámbor József jó Tóth Sándor jó
Kantó László kit Törő /ózsef elégt
20 Kricsolics József elégs Varga Boldizsár jó
Kovács János jel Varga György elégs
Kunics Károly jó 45 Zigler László jó
Kuzsner József kit Zsgánec Boldizs. jel
62
II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve u -(O \'O a 8 13 o
Anek József jó Kiss József elégs
Bagonyai Ferenc jó Kiss Kálmán jó
Baj Ferenc jel Knausz László jó
Bárány Ferenc jel Koszegnár György kit
5 Biró György elégt 45 Koszegnár József jó
Bogár János elégt Kotnyek István jó
Bolf Ferenc jó Kurucz István elégt
Borbély József jó Martinecz Ferenc jel
Budai György jó Marton József jó
10 Czeiner József kit 50 ifj. Mihalecz József elégt
Dani József jó id. Mihalecz József jel
Dávidovics Ferenc jó Mátés József jel
Dávidovics György jó Memmel Kálmán elégs
Dávidovics László elégs Molnár József elégs
15" Dolmányos György kit 55 Muczer György elégt
Farkas József elégs Németh Ferenc elégs
Farkas Lajos jó Nóvák István elégs
Fehér Pál elk Osvald Ferenc elégs
Fekete József elégs Plander József elégs
20 Fender Ferenc kit 60 Rácz Károly jel
Flumbort György elegs Reickner Péter elegs
Frank Géza elégs Rezes Sándor elégs
Fülöp Antal jó Strukla József jó
Gerics József elégs Sásvári József elégs
25 Gerócs János elégs 65 Szabó Imre jel
ifj. Godina Antal elégt Szentes Józsej elégs
id. Godina Antal elégs Szmodics Ferenc elégs
Gyergyák Ferenc jel Szmodics László jó
Horváth Géza jó ifj. Szollár László elégt
50 ifj. Horváth József elégs 70 id. Szollár László elégs
id. Horváth József jel Tislér József elégt
Imrei László elégs Tóth Lajos jó
Jakabfi József elégs Tuider Péter elégs
Juhász György elégt Vajda György elégs
35 ifj. Kálovics Ferenc elégs jó 75 Vajda László jó
id. Kálovics Ferenc lifj. Varga Ferenc jó
ifj. Kálovics József jel ifj. Varga Ferenc elégs
id. Kálovics József jó id. Varga, Ferenc elégs
Kellermann Antal elégs Vinczek Zsigmond elégt
40 Kiss István elk
III. fiúosztály.
Tantáigyak: hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz.l _ A tanuló neve általános! osztályz. |
Anek Sándor jel Magyar Ferenc elégt
Anlauf György elégs Marton Ferenc elégt
Bartol Ferenc elégs Mátés József elégs
Bachman Lipót jó 45 Mátés László elégs
5 Bagonyai Ferenc km Mihalecz Mátyás km
Bárány Ferenc jó Milei László jó
Bóha Ferenc elégs Muczer György jó
Bolf Ferenc elégt id. Nagy József jel
Bolf György jó 50 ifj. Nagy József elégs
10 Bolf József elégs Neumann Ferenc elégs
Bunczom József jel Németh József elégs
Csordás József km Németh Károly elégs
Dani János elégt Nincsics István jó
Dani László jel 55 Nyerki Ferenc jó
15 Dávidovics László jó Ötvös László jó
Dolmányos Károly jel Papp Ferenc jel
Farkas György jel Pásztor Ferenc elégs
Farkas Károly elégs Pinczinger Lajos jel
Flinger Ferenc jel 60 Révész István jel
20 Flumbort Lajos jel Samu György elégs
id. Flumbort László elégt Simon István jó
ifj. Flumbort László elégs Strukla György elégt
Furdán József km Szerdahelyi Károly elégs
Fülöp János jó 65 Szmodics Károly jel
25 Galambos József elégs Szokol György elégt
Gerócs László jel Szokol János jó
Gozdán Ferenc jel Szokol József elégt
Haszon János jó Szollár László elégs
Hegedűs Ferenc jel 70 Szukovits József elégt
50 Herczeg Antal jó Tiszai Józset jel
Herjavecz László jó Tislér József jó
Horváth József elégt Tóth János jó
Horváth Lajos jel Varga Ferenc jó
lfcsics Ferenc elégt 75 Varga István elégs
55 Igri György jó Varga János elégs
Kálovics Ferenc jó Varga Károly jel
Kálovics István jó Venczel József elégs
Kálovics József elégs Viola József km
Knausz Bódi elégt jó 80 Viola Károly km
40 Kovács László Zsebrek Lajos elégs jó
Lervencz János jó Zsgánecz József
64
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A fanutó neve eltalános osztáiyz.
Andri Ferenc km Kiss Ferenc jel
Belovics Ferenc km Kiss Mihály jel
Bedenek József elegs 55 Kiss László kit
Bogdán Gáspár jel Koszadnár Lajos jel
5 Bolf József kit Kunics Ferenc jó
Bolf Antal km Kuti /ózsef jel
Bunczom György km Kuzsner Ferenc jó
Dani János jo 40 Lenkovics Ferenc km
Dani Ferenc jo Lőrincz Ferenc jó
10 Dávidovics Sándor elegs Major György jó
Dervalics József km Milei Ferenc jó
Farkas Lajos jo Mikó /ózsef jó
Faics László jo jo 45 Muczer Ferenc km
Farkas László Munkácsi Imre jel
13 Ferk Antal elegs jo Muczer /ózsef jó
Fekete Boldizsár Nagy György kit
Flumbort Károly elegs Nagy Károly kit
Flumbort József km 50 Pinczinger /ózsef jel
Furdán György km Poszovecz György elégi
20 Fölöp László elegs Rózsa Sándor "km
Gödinek Ferenc jo ifj. Sneff György jó
Gödér Péter km id. Sneff György jó
Gudlin György jel 55 Sneff László km
Gunyhó József km Stingli /ános kit
25 Horváth Ferenc jo Szollár Ferenc jó
Horváth Joh. József elegs Takács István mh
Imrei József kit Tóth Péter jel
ifj. Kálovics /ózsef kit 60 Varga Sándor jó
id. Kálovics /ózsef jel Varga Károly eiégs
50 Kangyalics György elegs Varga György jeles
Kálovics Ferenc jo Varga László elégs
Kálovics László jo
Magánvizsgát tett: Farkas Ferenc.
65
V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetarjz, gazdaságtan, rajz, ének és festgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj Isván elégs Kálovics József jel
Benczik György jó ifj. Knausz József jel
Balf László km id. Knausz József km
Bunczom Ferenc jó Kovács József jó
Dávidovics József km 25 Koszegnár György km
Dolmányos György jel Krisztián József km
Dolmányos József elégs Kulcsár Lajos elégs
Farkas Sándor elégs Küplin Lajos km
Godina János elégt Milei Vendel elégt
Gudlin János jó 50 Molnár János jel
Hokman Ferenc km Nóvák István elégs
Hokman László elégt jó Nyerki Lajos elégs
Horváth György Ötvös László elégs
ifj. Horváth József jel ifj. Plander Bódi elégs
id. Horváth József km 55 id. Plander Bódi km
Igri József km Proszonyák Lajos km
Jámbor György elégt Szmodics György elégs
Jámbor Károly jel Szollár György jel
Kapai Vendel jel Takács József elk
Kiss György jó
VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hil- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természelrajz, természettan, gazdaságtan, vegytan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj Ferenc km Kálovics Sándor jel
Bolf József jel 10 Kiss László kit
Bunczom József jó Kunics Ferenc km
Faics Ferenc jel Mikó László jó
5 Farkas Sándor jó Nagy József km
Gudlin László elégs Sneff Ferenc )o
Hegedűs Ferenc kit 15 Simonka Ferenc km
Kálovics László jel Szmodics László jó
Már az összesített Értesítő zgy részét kinyomták, mikor 1914. junius 10-én Nagykanizsa város polgármestere, dr. Sabján Gyula, a tanulók között fellépztt járványos betegség miatt szóbeli intézke-déssel elrendelte az elzmi iskoláknak rögtönösen való bezárását. Csupán a bizonyítványok megírására s az igazgatók által való aláírására és lebélyegzésére engedett két napi halasztást. így az 1913!4. iskolai év 1914. junius 13-án az Értesítő kiosztásával bezárult:
A tanulók az összesített, úgynevezett Nagy-értesítőt a jövő 1914—1915. iskolai év kezdetén, a beiratások alkalmával kapják meg.
Függelék.
Tankönyvek 1914—1915-ik évre,
I. osztály.
Tomcsányiné Cz. Róza, A magyar gyermek
első könyve —\'50
Ambros, Számtan I. —\'40
Értesitő-könyvecske —i8
II. osztály.
Kozma-Somogyi-Szőllősi, „Pista és Juliska" —78
Nyelvtan —\'36
Ambros-Kopeczky, Számtani példatár 11. f. —40
Róm. kath. elemi katek. és biblia elemeivel 1"—
*lzrael könyörgései 1*20 *Az izr. vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala
II. osztály számára 1"20
III. osztály.
Kozma-Somogyi, Horvátfalva —\'92
Nyelvtan —\'44
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. 111. f. —\'40
Szalay Sándor, Elemi földrajz —\'40
Juhász, Ütemirási mintalapok —\'40
Róm. kath. kis katekizmus —\'56
Gerely, Kis képes biblia III—VI. o. sz. —-80
*Izrael könyörgései 1.20 *Az izr. vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala
III, osztály számára 1\'20
IV. osztály.
Kozma Somogyi, A szabadság hős unokái 1\'04
Nyelvtan —"52
70
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. IV. f. —"40
Asztalos-Mártonffy, Földrajz IV. oszt. sz. —70
Kozma-Kőrösi, Általános földrajzi atlasz —70
Juhász, Ütemirási mintalapok —"40
Róm. kath. kis katekizmus —\'56
Gerely, kis biblia III—VI. —.80
*lzrael könyörgései 1\'20 *Az izr. vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala
IV. osztály számára 1\'50
V. osztály.
Kozma-Somogyi, „A Faragó család" Nyelvtan
Ambros-Kopeczky, Számtani példatár V.
Asztalos-Mártonffy, Földrajz az V. oszt. számára
Kozma-Kőrösi. Állalános földrajzi atlasz
Baranyai-Lakatos, Természetrajz
Történet V. oszt. számára
Dr. Kiss Áron, Alkotmánytan
Róm. kath. hittan mint a IV. osztályban
*Izrael könyörgései
*Izr. valásokt. elemi isk. vezérf. V. o.
VI. osztály.
Kozma-Somogyi, „A Faragó család" 1\'50
Nyelvtan —"60
Ambros-Kopecky, Számtani péld. VI. f. —-gO
Asztalos-Mártonffy, Földr. VI. oszt. sz. —80
Kozma-Kőrösi, Általános földrajzi atlasz 1\'—
Baranyai-Lantos, Természetrajz 1\'10
Történet 1\'—
Dr. Kiss Áron, Alkotmánytan —"48
Egri Tóth Kálmán, Természettan —90 Róm. kath. hittan mint IV. osztályban
*Izrael könyörgései 1\'20
*lzr. vallásokt. el. isk. vezérf. VI. o. 1\'80
1-50 —•60 —•40 —•80 1-— 1-10 T— —•48
1-20 1-80
*Csupán izr. vallású tanulók részére.