Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.11 MB
2018-02-27 14:03:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
145
908
Rövid leírás | Teljes leírás (108.64 KB)

A nagykanizsai
állami elemi iskola
3 igazgatósági körzetének
értesítője
az 1899-900. iskolai évről
I. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatóságok.
Nagy-kanizsa, 1900.
Fischel Fülöp könyvnyomdája


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f-19 X) A nagykanizsai
ÁLLAMI ELEMI ISKOLA
3 IGAZGATÓSÁGI KERÜLETÉNEK
ÉRTE5ITÖJE
1899—900-IK ISKOLAI ÉVRŐL. 1. ÉVFOLYAM.
ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK : A KERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK.
ít NAGYKANIZSA
rwy György Múseui»
NAGY-KANIZSA, 1900.
I\'MSCHBL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJA
1801 NAGYKANIZSA Ufeury György Múieum
i
Az 1899—900. iskolai év története.
Intézetünknél mindjárt az iskolai év kezdetén nevezetes változás történt, amennyiben Récsey György igazgató-tanitó, ki már 42 évet töltött pályáján, nyugalomba vonult. Az iskolaszék augusztus 28-án tartott ülésében igen szépen emlékezett meg a nyugalomba vonuló igazgató-tanítónak a nehéz pálya küzdelmei alatt szerzett érdemeiről s buzgalmáért jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését és köszönetét. Ugyanebben a gyűlésben ideiglenes igazgatóul Venczel Rezső tanitót választották meg, ki szeptember hó i-én vette át hivatalát.
A tanítótestület október hó 14-én a nyugalomba vonult Récsey György igazgató-tanitó tiszteletére díszlakomát rendezett, melyen résztvettek: dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, Vécsey Zsigmond polgármester, a városi tisztikar több tagjával, Eperjesy Sándor iskolaszéki elnök az iskolaszék több tagjával, továbbá az ünnepeltnek több tanítványa és tisztelője.
A felköszöntők sorát Ruzsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő nyitotta meg s ennek kapcsában felolvasta dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 71502/1899. sz. következő leiratát:
Tek. Récsey György nkanizsai közs. elemi isk. igazgató-tanitó urnák N agy-Kanizsán. Abból az alkalomból, hogy Te-kintetességed a.tanítói pályán eltöltött negyvenkét évi eredményben dús szolgálat után visszavonult munkálkodásának teréről, megragadom az alkalmat és Önnek a tanügy érdekében kifejtett önzetlen, hasznos szolgálataiért köszönetemet és elismerésemet nyilvánítom. Budapesten, 1899. szeptember hó 21-éu Wlassics s. k.
1*
4
Venczel Rezső, a közs. el. isk. akkor ideiglenes igazgatója a kartársak nevében vett meleg bucsut a nyugalomba vonuló, szeretett kartárstól, és beszéde végén átnyújtott neki a szeretet maradandó emlékéül egy díszalbumot, mely a kartársak fényképeit tartalmazta. A díszlakoma alatt felolvasták a nm. Miniszter urnák következő üdvözlő táviratát:
A mai szép ünnep alkalmából szívből üdvözli és szerencse-kivánatait tolmácsolja egykori tanítványa; Wlassics.
Venczel Rezsőnek igazgatóvá történt megválasztása következtében az ő osztálytanítói helye megüresedett. Az iskolaszék az ő osztályához Lisztner József tanítót, ennek osztályához pedig Szalay Dénes tanítót helyezte át így azután tulajdonképen Szalay Dénes osztálya maradt tanító nélkül a VI. VII. kerületben. Az iskolaszék 1899. aug. 28-án tartott ülésében eme tanító nélkül maradt osztályhoz Tibolt Boldizsár székesfehérvári javitó-intézeti rendes tanítót hivta meg egyhangú megállapodással.
Október hó folyamán Ujváryné Gerócs Anna rendes tanítónő orvosi vélemény alapján hat hónapi szabadságot kapott; osztályához pedig az iskolaszék 1899. november 29-iki ülésében hozott határozatával Némethné Fülöp Krisztina oki. tanítónőt hivta be segédtanitóuőül.
Iskolai életünk legfontosabb mozzanata volt az államosítás.
Nagy-Kanizsa város évek hosszú során át valóban példás áldozatkészséggel tartotta fenn és fejlesztette községi iskoláit, de mivel utóbbi időben a reá nehezedett anyagi terhek már-már kimerítették erejét és szemben állott azzal a bizonyossággal, hogy iskoláit az igényekhez mérten továbbfejleszteni nem bírja: megtette a lépéseket az államosítás érdekében. Hosszas tárgyalás után a város óhaja beteljesült.
A tárgyalások tartama alatt Körössy Henrik ur, miniszteri biztos az iskolák felszerelését megtekintette. A vallás- és közoktatásügyi 111. kormány a közs. elemi iskolákat állami kezelésbe vette.
Az átadást azonban megelőzte Nagy-Kanizsa r. t. város képviselőtestületének 1899. évi deczember hó 30-án tartott ülésének egyhangú határozata alapján a tek. városi tanács ré-
5
s/.éről a közs. elemi népiskolák tanítótestületéhez küldött következő bucsu-irata: 2/1900. sz. A nagykanizsai községi el. népiskolák tek. Tanítótestületének Nagy-Kanizsán. A nagykanizsai közs. elemi népiskolák működése 1900. év január hó elsejétől a magas magyar királyi kincstárral kötött szerződés alapján megszűnik.
Ezen változással megszűnik azon kedves kapocs, mely a tanítótestület és Nagy-Kanizsa város közönsége között hosszú időkön keresztül fennállott.
Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete 1899. é i deczemb. 30-án tartott közgyűlésében ezen változás alkalmából megemlékezett a tanítótestület nagy érdemeiről és elhatározta, hogy a tek. tanítótestületnek a kulturális életben kifejtett önzetlen, buzgó és hazafias működéséért a város közönsége nevében méltó elismerést és hálás köszönetet mond és azt jegyzőkönyvében megörökiti.
Nagy örömmel hozzuk ezen megérdemelt elismerő hatá-"? rozatot a t. tanítótestület becses tudomására, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ha a változott viszonyok a szerves összefüggést meg is lazítják, de a m. t. tanítótestület áldásos működését a város közönsége jövőben még fokozottabb mértékben fogja élvezni. Nagy-Kanizsa ,r. t. város képviselőtestületének 1899. évi deczember 30-án tartott üléséből. Vécsey Zsigmond, s. k. polgármester és Lengyel Lajos s. k. vár. főjegyző.
Nagy-Kanizsa város községi elemi népiskoláinak állami kezelésbe adása január 6-áu történt meg lélekemelő ünnepséggel. Erre az ünnepségre megjelentek: dr. Japkovich László gróf, vármegyénk főispánja, Csertán Károly alispán és dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, úgyis, mint miniszteri megbízott.
Városunk köz- és magánépületein lengő lobogók hirdették a napnak kulturális jelentőségét.
A városi hatóság és az általa meghívott egyesületek és testületek képviselői reggel 9 órakor a városháza nagytermében gyülekeztek s onnan vonultak a szent-ferenciek templomába. A menet élén haladt dr. Jankovich László gróf, főispán, Csertán Károly alispán, dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő, Vécsey Zsigmond polgármester; azután következtek a városi hatóság, az izraelita és keresztény jótékony uőegyesületek választmány i
6
tagjai, az uj állami iskolai gondnokság tagjai, a tanítótestület stb. stb.
Az istenitisztéletet Nitli Norbert sztferenczrendi házfőnök mondta Rasztics Rafael és Treiberits Titusz hitoktatók segédletével.
A misén jelenvolt a honvédtisztikar is Füspök, honvédezredes, térparancsnok vezetése alatt.
A templomból a résztvevők (a honvéd tisztikar kivételével) ugyanolyan sorrendben vonultak fel a polgári iskola rajztermébe, hol egy negyedórai várakozás után Vécsey Zsigmond polgármester nagyszabású beszéd kíséretében adta át az eddig községi kezelés alatt állott népiskolai intézetet az állam kezelésébe. Beszédében részletesen kiterjeszkedett azokra az okokra, melyek annak idején a város ügyeit intéző hatóságot az államosítás iránti lépések megtételére sarkalták. Föltárta az iskolafejlődés múltját, a fejlesztés körül mutatkozó nagy arányokat és beszédjével meggyőzött mindenkit arról, hogy a város közönsége már nem birta volna kellő arányokban továbbfejleszteni ezt az évtizedeken át szeretettel és áldozatokkal fenntartott és mondhatni: hűen dédelgetett intézményt; elkerülhetetlenné vált tehát az, hogy sorsának, jövőjének biztosítását az állam kezébe tegyék le. Ismertetve az államosítás iránti mozgalom rövid történetét, lelkes szavakkal emelte ki, hogy mily nagy hálával lett adósa a város közönsége dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek, ki méltányolva a városnak eddigi, túlfeszített erővel hozott áldozatait, készséggel nyújtotta segítő kezét. A miniszter nevének említésekor lelkes éljenzéssel fejezte ki a közönség tiszteletét és ragaszkodását, melyet nagy kulturpolitikusunk hatalmas egyénisége iránt érez.
Vécsey Zsigmond polgármester félóráig tartó és nagy, érdeklődéssel hallgatott beszédje végén megköszönte főispánunknak, hogy az ünnepély méltóságát megjelenésével emelni kegyeskedett; megköszönte a kir. tanfelügyelő buzgalmát, az iskolaszék eddigi sikeres működését, elbúcsúzott a tanítótestülettől, melynek érdemeit szépen méltatta.
Utána clr. Jankovich László gróf, főispán nemes hévvel szólt a tanítói hivatás magasztosságáról s hivatkozva a tanítótestület eddigi működésének eredményeire, azt a meggyőződését fejezte ki, hogy itt nem a kultur-munka változásáról vau szó, hanem csak arról, hogy az iskola folytatni fogja azt a
7
működést, melylyel eddig oly szép missziót töltött be. Beszédjét a liaza és Wlassics miniszter éltetésével zárta.
Vócsey Zsigmond polgármester most felolvasta Wlassics Gyula miniszternek köszönő leiratát, melyet hozzá és általa a város közönségéhez intézett. Azután ünnepiesen átadta az elemi iskolát dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelőnek, mint miniszteri meghízottnak.
A tanfelügyelő felszólította az állami gondnokság kinevezett tagjait, hogy lépjenek ki és tegyék le a hivatalos esküt.
A gondnokság kinevezett tagjai a következők: Eperjesy Sándor, elnök; rendes tagok: Dr. Bentzik Ferencz, Klek Lipót, ifj. Fesselhofer József, F..ics Lajos, Kránitz Ferencz, Mihálecz József, Miltényi Sándor, Nagy Dezső, dr. Neumann Ede, Oszterhuber László, dr. Rátz Kálmán, Remete Géza, dr. Rothschild Jakab, Seregély Dezső, Simon Gábor, Szedlmayer László, Tóth László, dr. Tuboly Gyula, Vécsey Zsigmond, Wéber Vincze és Weisz Tivadar.
A gondnoksági tagok esküje után a tanfelügyelő beszédet intézett a gondnoksághoz.
A beszédre felzúgott lelkes éljenzés után az újonnan kinevezett állami tanítótestület tette le a hivatalos esküt, A tanfelügyelő a felesküdött tanítóknak átadta a miniszteri kinevezést és felolvasta a Miniszter urnák 1899. évi december 31-én kelt 100274 szám alatti következő leiratát: »A nagykanizsai állami elemi iskolánál újonnan szervezett tanitói, illetve tanitónői állomásokra Veuczel Rezső, Szabó István, Almási János, Banekovichné Nyakas Viktória, Banekovich János, Dolmányos Ferencz, Erdősiné Nóvák Lujza, Erdősi Bálint, Farkas Vilma, Gergye Sándor, Horényi Pál, Kaán Irma, Kovátsné Csillag Ilona, Kováts Miklós, Kottlerné Pataki Vilma, Lisztner József, Mantuauo Gizella, Mantuano Janka, Mágot Józsa, Orbán István, Poredusné Szakonyi Irma, Poredus Antal, Reiner Mária, Szalayné Juck Etel, Szalay Dénes, Szalay Sándor, Váryné Szikonyi Józsa, Váry József, Vlasits József, Némethné Fülöp Krisztina, Szabó Gizella, Tibolt Boldizsár és özv. Wágnerné Paukovich Gizella okleveles tanitókat, illetve tanítónőket neveztem ki egyenkint évi 1000 illetve a nyugdíjjogosultsággal biró özv. Wágnerné Paukovich Lujza mun-katanitónő részére 800 korona fizetés, 150 korona lakpénz,
8
illetve Banekovieh János és neje részére természetben való lakás élvezete mellett. Ezen illetményeket a kir. tanfelügyelőségtől állásuk elfoglalásáról veendő jelentés után fogom kiutalni.«
Végül jelentette, hogy igazgatókul a miniszter a központi iskolához: Venczel Rezsőt, a külső iskolákhoz: Szalay Sándort, és a VI—VII. kerületi (kis-kanizsai) iskolákhoz Szabó Istvánt nevezte ki.
Azután a tanítótestülethez lelkesítő beszédet intézett.
Eire a tanítótestület nevében Venczel Rezső igazgató mondott köszönetet az ünnepség keretében elhangzott kitüntető elismerésért s végül dr. Wlassics Gyula minisztert és az uj állami iskolát éltette.
Most ismételten felállott dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő és magas szárnyalású beszédet mondott.
Eperjesy Sándor gondnoksági elnök intézett ezután beszédet az ünneplő közönséghez s kijelentette, hogy addig, míg az intézmény vezetése az ő kezében lesz, mindig teljes odaadással és kötelességtudással iigyekezik annak megfelelni; amennyiben azonban erre talán koránál fogva teljes mértékben nem volna képes, elnézést kér.
Meghatottan elmondott szavait lelkes éljenzéssel fogadták.
Ezzel az átadás és átvétel befejeződött.
Az állami kezelésbe való átvétel után nemsokára Eperjesy Sándor, kinevezett gondnoksági elnök, e tisztségéről lemondott. Ekkor a nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur dr. Berítzik Ferencz gondnoksági tagot nevezte ki elnökül, ki márczius hóban át is vette az ügyek vezetését.
Récsey György nyug. igazgató-tanitót az iskolai év folyamán legmagasabb kitüntetéssel jutalmazták meg a pálya hosszas fáradalmai után.
A »Hivatalos Közlöny« január 19-iki száma közölte, hogy 0 Felsége Récsey György nyug. igazgató-tanitót a tanügy terén szerzett érdemeiért arany érdemkereszttel tüntette ki. Ezt a legmagasabb kitüntetési hirt egy fényes, meleg sugár is kisérte egy példásan hálás tanítványnak,| Wlassits Gyula miniszternek, szivéből. Récsey György magas polezra emelkedett egykori tanítványa küldte a legelső üdvözlő levelet, mely igy hangzik:
9
Budapest, 1900. január 17-én. Igen tisztelt Igazgató ur! Fogadja őszinte szerencse-kivánataimat abból az alkalomból, liogy Ó Felsége önt a tanügy terén szerzett érdemeiért arany érdemkeresztnek legkegyelmesebb adományozásával kitüntette. Kiváló tisztelettel igaz hive és hálás tanitványa: Wlassícs s. k.
Az érdemkereszt feltűzése szűkebb iskolai ünnepség keretében márcz. hó 4-én d. u. 3 órakor történt meg a közs. polg. fiúiskola rajztermében. Ez alkalomra megjelentek a városi tanács és tisztviselő-kar tagjai, Lengyel Lajos főjegyző, az állami iskolai gondnokság és a községi iskolaszék tagjai dr. Bentzik Ferencz elnök vezetése mellett. Az állami iskolai tanitó-testületen kivül ott voltak a város összes iskolái tanitó-testületeinek képviselői. Az emelvényen dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, dr. Bentzik Ferencz, gondnoksági elnök és a kitüntetett foglaltak helyet.
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő felolvasván dr. Jankovich László főispánnak Récsey György legfelsőbb kitüntetésére s az arany érdemkereszt átadására vonatkozó felhivását, gyönyörű beszédet intézett a jelenlevőkhöz. A lelkes éljenzéssel fogadott, nagy szónoki hévvel elmondott beszéd után Venczel Rezső, áll. iskolai igazgató a kartársak nevében üdvözölte a kitüntetett igazgató-tanitót.
2. Intézetünknél a beiratások szeptember 2 — 10-éig folytak. Ekkor »Veni Sancte«-val megkezdődtek az előadások. Beiratkozott 1061 fiu és 903 leány, összesen 1964 tanuló; tehát 33 növendékkel több mint a mult 1898/9-iki iskolai évben.
3. A tanító-testület havi ülésein megbeszélés tárgyát képezték a tanitás módszere, a tanterv részleteinek összhangzatba hozása, a tanulók erkölcsi viselete s egyéb, az iskola bel-életéhez tartozó gyakorlati kérdések. Az igazgatók közölték a tanitó-testületekkel a felsőbb, valamint más hatóságoktól érkezett rendeleteket, átiratokat és minden egyéb fontosabb mozzanatot is.
4. A tanitás a közbeeső szünetektől eltekintve, minden megszakítás és akadály nélkül folyt az év zártáig.
Hogy fennakadás nem volt, az iskolaszéknek már az iskolai év elején tett azon bölcs intézkedésének köszönhető, mely szerint Venczel Rezső igazgató és helyettesítő, valamint Bartos Irén képesített tanítónő, mint óraadó, az esetleg szükségessé vált helyettesítések
10
teljesítésére nyertek megbízatást. Eszerint: ha csak egy tanítót kellett helyettesíteni, ezt a helyettesítéssel is megbízott igazgató végezte; de gyakran megtörtént, hogy két-három tanítót részint betegség, részint pedig egyéb ok miatt kellett helyettesíteni, akkor kivüle még részint Bartos Irén kis. óraadó, részint pedig a hittani órák alatt szabad volt tanítók végezték a helyettesítést.
5. A tanulók egészségi állapota általában kedvező volt. Haláleset 3 volt.
Az alkalommal, hogy dr. Rátz Kálmán városi orvos az 1899. évi szeptember 25-én, oktober 16. és 17-én az I. és II.« igazg. kerületben; valamint deczember 5-én a III. (kis-kanizsai) igazg. kerületben az összes osztályokban szemvizsgálatot végezett, trachomás beteget nem talált. Ugyancsak szeptember hó 9, 12., 19., 20., 21. és 25-ikén mindhárom igazgatósági kerületben az njraoltást is eszközölte.
6. Növendékeink hiterkölcsi kötelmeiknek minden tekintetben megfeleltek. A tanítás imával kezdődött és végződött. Ez iskolai évben a rom. kath. növendékek kétszer járultak a szt. gyónáshoz és áldozáshoz. Az első szt. áldozásban húsvét utáni vasárnapon részesült a növendékek egy része. — A téli hónapokat kivéve, minden vasár- és ünnepnapon megjelent az ifjúság az istentiszteleten; valamint a buzasz;entelési, mindhárom keresztjáró napi és az urnapi körmeneten; nemkülönben az ág. ev., ev. ref. és izraelita vallású növendékek is megfeleltek vallásbeli kötelességeiknek.
7. Női kézi munka. A lefolyt iskolai évben is kiváló gondot fordítottak a női kézimunkákra. Intézetünkben készült 1168 drb. Junius hó 23. és 24-én a női kézimunkákból kiállítás volt rendezve, melyet a szülőkön és hatósági személyeken kivül még sok más vendég is megtekintett s mindnyájan elismeréssel adóztak a sok szép kézimunkáért.
8. Jótékonyságok. A volt községi iskolaszék az iskolai év kezdetén 200 korona értékű tankönyvet rendelt meg, hogy abból mindama szegény tanulók kapjanak, kik arra igazán rászorultak. Ugyancsak az iskolaszék részéről a karácsonyi szent ünnepek alkalmával 332 szegény tanuló között kiosztatott: 52 kabát, 23 nadrág, 40 pár czipő, 16 pár csizma, és 709 rőf ruhaszövet. Ugyanekkor a városi tanács a Blau Mór-féle alapitványból 2 fiút és 3 leányt, a „Keresztény Jótékony
11
Nőegylet" 8 fiút és 12 leányt, az „Első -Magyar Asztaltársaság" 6 fiút és 6 leányt teljesen felruházott. —- A „Szegények Táp-intézeté"-ben az egész téli évad alatt 265 tanuló részesült ebédben.
A beirt 1061 fiu és 903 leány, összesen 1964 tanuló közül tandij elengedésben részesült az első félévben 1470 tanuló, mig a második félév beálltával a miniszter ur az ingyenes oktatásra vonatkozó magas rendeletével a nagykanizsai m. kir. áll. el. iskolánál a tandijat eltörülte.
Ifj. Karczag Béla ur 400 koronás alapítványának egy évi kamatja 17 kor. 60 fill. a legjobb magaviseletű, legszorgalmasabb fiu-tanulónak adatott.
Végre ifj. Wajdits József könyvkereskedő ur 10 drb és Fischel Lajos könyvkereskedő ur 6 drb. jutalomkönyvet ajándékoztak a szorgalmas tanulók megjutalmazására.
Mindeme jótéteményekért hálás köszönetet mondanak az intézeti igazgatók.
9. Az iskolai ünnepélyek a lefolyt tanévben is teljesen a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur rendeleteinek megfelelően tartattak meg. Erzsébet királyné halála évforduló napján, Erzsébet napon november 19-én, valamint O Felsége névünnepén, márczius 15-én, április 11-én (a 48-as korszakalkotó törvények szentesítésének évfordulóján), junius 8-án (a koronázás és hazánk ezeréves fennállásának emléknapján), a növendékek a tanítótestülettől kisérve vonultak istentiszteletre; s minden alkalommal iskolai hazafias ünnepség is volt.
A junius 8-iki ünnepség délutánján a nap emlékére a városi alsó erdőben egy jól sikerült juuiálist is rendeztünk.
10. Iskolánk 2 tanítói könyvtára II59 kötet- és füzetből áll, és pedig: paedagogiai 114, nyelvészeti 124, történelmi 66, természettudományi 21, földrajzi 320, szépirodalmi 481, ifjúsági 9, gazdasági 10, szaklap 5 és folyóirat 9.
11. Javító-vizsgálatot tehetnek azon tanulók, kik 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak.
A *-gal megjelöltek, mivel a késői beiratkozás miatt a tananyagot el nem végezhették, osztályismétlésre utasíttatnak.
12. Megemlítendő, hogy a vall.- és közokt. ügyi miniszter ur Páros Endrét tanítói működésének 50-ik évében, Ujváryné
12
Gerócs Annát pedig tanítónői működésének 14-ik évében nyugalomba helyezte olyképen, hogy a máj. 15-én kelt 31616. sz. m. rendeletével Páros Endre részére évi 1600 korona és ugyancsak május 14-én kelt 32954. sz. in. rendeletével Ujváryné Gerócs Anna részére évi 540 korona nyugdijat utalványozott ki.
13. Iskola látogatások. Ez iskolai évben dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő ur junius hó 15-én iskolánkat szerencséltette látogatásával s távozásakor a tapasztalt eredmény felett megelégedését nyilvánitotta.
Továbbá a gondnoksági tagok és az igazgatók látogatták meg az egyes osztályokat.
14. Iskoláink évzáró vizsgálatai a tanítótestület javaslatára, a gondnokságnak jóváhagyása szerint junius hó 10 — 26-iki közötti időben minden egyes osztályban egy-egy kiküldött gondnoksági biztos, a kerületi igazgató felügyelete és szépszámú érdeklődő szülők részvétele mellett a következő sorrendben tartattak meg:
I. igazgatósági kerület. Junius 18. d. e. IV. leány-osztály. Gondnoksági megbízott: Wéber Vincze ur. Jun. 18. d. u. III. fiu-oszt. Gondn. megb.: dr. Hauser_ János ur. Jun. 19, d. e. III. leany-oszt. Gondn megb.: Miltényi Sándor ur. Jun. 19. d. u. IV. párh. fiu-oszt. Gondn. megb.: Vécsey Zsigmond ur. Jun. 20. d. e. II. leány-oszt. Gondn. megb.: Wéber Vincze ur. Jun. 20. d. u. IV. fiu-oszt. Gondn. megb.: ifj. Fesselhoffer József ur. Jun. 21. d. e. I. leány-oszt. Gondn. megbíz.: Weisz Tivadar ur. Jun. 21. d. u. II. fiu-oszt. Gondnoksági megbízott: dr. Neumann Ede ur. Jun. 22. d. e. I. fiu-osztály. Gondnoksági megbízott: Hiitter Lajos ur.
II. igazgatósági kerület. Junius 16. d. e. Hunyady-utcza II. fiu-oszt. Gondnoksági megbíz.: Simon Gábor ur. Jun. 18. d. e. Teleky-utcza II. fiu-oszt. Gondn. megbiz.: dr Tuboly Gyula ur. Jun. 18. d. u. Teleky-utcza I. leány-oszt. Gondnoksági megbiz.: Lengyel Lajos ur. Jun. 19. d, e. Arany-János-u. I. leány-oszt. Gondn. megbíz.: Elek Lipót ur. Jun. 19. d. u. Eötvös-tér I. leány-oszt. Gondn. megbiz.: Simon Gábor ur. Jun. 20. d. e. Teleky-utcza I. fiu-oszt. Gondn. megbíz.: dr. Rátz Kálmán ur. Jun. 20. d. u. Eötvös-tér I. fiu-oszt. Gondn. megbiz.: Halvax Frigy.s ur. Jun. 21. d. e. Arany-János-u. I. fiu-oszt. Gondn. megbiz.: Elek Lipót ur. Jun. 21-én d. u. Teleky-utcza II. leány-
13
oszt Gondn. megbíz.: dr. Rothschild Jakab ur. Jun. 22. d. e. Hunyady-utcza II. leány-oszt. Gondn. megbiz.: Nagy Dezső ur. Jun. 22. d. u. Hunyady-utcza IV. leány-oszt. Gondn. megbiz.: Remete Géza ur. Jun. 23. d. e. Hunyady-u. III. leány-oszt. Gondnoksági megbizott: dr. Mayer Ferencz ur. Jun. 23-án d. u. Eötvös-tér III. fiu-osztály. Gondnoksági megbizott: dr. Hauser János ur.
III. (kiskanizsai) igazgatósági kerület. Junius 18. d. e. Középpont IV. fiuoszt. Gondn. megbiz.: dr. Hauser János ur. Junius 18. d. u. Rácz-u. I. fiu-oszt Gondn. megbiz.: Mihálecz József ur. Jun. 19. d. e. Rácz-u. I. leány-oszt Gondn. megbiz.: Mihálecz József ur. Jiru. 19. d. u. Középpont I. fiu-oszt. Gondn. megbiz.: Szedlmayer László ur. Jun. 20. d. e. Középpont I. leány-osztály. Gondn. megbiz.: Szedlmayer László ur. Jun. 20. d. u. Középpont
II. leány-oszt. Gondn. megbiz.: Faics Lajos ur. Jun. 21. d. e. Középpont II. fiu-oszt. Gondn. megbiz.: Mihálecz József ur. Jun. 21. d. u. Középpont III. fiu-osztály. Gondn. megbiz.: dr. Beutzik Ferencz ur. Jun. 22. d. e. Középpont III. és IV. leányoszt. Gondn. megbizott: Faics Lajos ur.
Hittani vizsgálatok. Junius 10. d. e. az I., II. és III. igazgatósági kerület ev. református növendékeinek hittani vizsgálata. Jun. ii^Jl. e. az I. és II. igazgatósági kerület rom. kath. fiu- és d. u. rom. kath. leánynövendékeinek hittani vizsgálata a Kazinczy-utczai iskolában. Junius 12-én d. u. a
III. (kiskanizsai) igazgatósági kerület rom. kath. fiu- és leány-uöveudékeiuek hittani vizsgálata a középponti iskolában. Jun. 16-án d. u. az I. II. III. igazgatósági kerület ágostai evangélikus és izraelita növendékeinek hittani vizsgálata a Kaziuczy-utczai iskolában.
Junius 23-án d. e. tornászati vizsgálat. Junius 23. és 24-én női kézimunka kiállítás. Az I. és IÍ. < igazgatósági kerület leánynövendékeinek kézimunkája a lyi-zinczy-utczai iskolában, a III. igazgatósági kerület leánynö-vendékeiuek kézimunkája pedig a (kiskanizsai) középponti iskolában lesznek kiállitva.
Junius 26-án magán-vizsgálatok.
Junius 29-én hálaadó istenitisztelet és az értesitők kiosztása. (A vizsgálatok d. e. 8 és d. u. 2 órakor kezdődtek pontosan).
II.
Iskolai hatóság.
a) Kir. tanfelügyelőség:
Dr. Jiuzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő. Kőrössy Sándor, segédtanfelügyelő. Madarász Lajos, tollnok.
b) Gondnokság :
Elnök: Dr. Bent/dk Ferencz. Gondnok: Simon Gábor.
„ ( Szalay Sándor, igazgató ( Szabó István, igazgató.
Rendes tagok:
Elek Lápot
ifj. Fesselhofer József
Faics Lajos
gelsei Gutniann Vilmos Halvax Frigyes Dr. Hanser János Hűtter Lajos Kranitz József Lengyel Lajos Dr. Mayer Ferencz Mihálecz József Miltényi Sándor Nagy Dezső
Dr. Neumann Ede Oszterhuber László Dr. Rátz Kálmán Remete Géza Dr. Rothschild Jakab Seregély Dezső Szedlmayer László Tóth László Dr. Tuboly Gyula Vécsey Zsigmond Wéber Vincze Weisz Tivadar Venczel Rezső, igazgató.
15
III. Hitoktatók.
Jíáukó J^enrik, veszprém-egyházmegyei áldozópap, a III. igazg. ker. (VI. és VII. ker.) összes rom. kath. vallású tanulók hitoktatója. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 6; összesen: 6.
j^ütter .Lajos, ágost. evang. lelkész; az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 19; összesen: 19.
JKondor \'József, izr. isk. tanitó; az összes izr. vallású tanulók hitoktatója. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 24; összesen 24.
J^aszties Rafael, veszprém-egyházmegyei áldozópap, az I. és II. igazg, ker. rom. kath. vallású tanulóinak hitoktatója. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 2; összesen: 11.
j<ováes pálmán, ev. ref. lelkész; az összes ev. ref. valla^tb^.. tanulók hitoktatója. Működési ideje N.-Kanizsán 3 hónap.
Jreibcries Jitus, veszprém-megyei áldozópap; az I—II. igazg. ker. rom. kath. vallású tanulóinak hitoktatója. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 2; összesen: 2.
VI.
Szaktanítók.
Pongráez ^dolf, a p. h. III., p. h. IV. és IV. íiu-osztály tornatanitója. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 32; összesen: 32.
özv. jkorváthné }Cunez Rozália, III. igazg. ker. II., III. és IV. leányosztályai női-kézimunka tanitó-nője. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 25; összesen: 25.
özv, "Wagnerné J^aukovies Lujza, az I— II. igazgat, ker. ösz-szes II., III. és IV. leányosztályainak női-kézimunka tanítónője. Működési éveinek száma N.-Kanizsán 25; összesen: 25.
V.
Iskolaszolgák.
Bagonyai Ferencz, III. igazg. ker. középponti; özv. Beneze Józsefné, III. igazg. ker. Rácz-utczai; Bozzay Ferencz, II. igazg. ker. Teleky-ntczai; özv. György Józsefné, II. igazg. ker. Hunyady-utczai; Heffer Mihály, Arany-János-utezai és Németh József I. igazgat, kerületi.
VI.
Rövidítések magyarázata.
Tantárgyakból: kit .-— kitűnő, jel = jeles, elégs == elégséges elégt — elégtelen.
Használt röviditések : bt.—beteg, kl. = kilépett, elk = elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő, ág. ev. = ágostai evangelikus, ev. ref. = evangelikus református, gör. kath. = görög katholikus és izr. = izraelita.

I.
IQdZQdTÓÖÁQI KERÜLET.
2
Tanítótestület.
1. Erdősi J3álint, a IV. fiúosztály tanítója. Zalamegy. tanitó-egylet nkan. jk. vál. tagja. A folyóiratok és lapok felügyelője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 17; összesen: 18.
2. Erdősiixé JVfovák JLujza, a III. leányosztály tanítónője és az I. ig. ker. tanitó-testület tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 17; összesen: 17.
3. farkas Vilma, a IV. leányosztály tanítónője. A zal. ált. tan. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 13; összesen: 13.
4. 3<ováts jVCiklós, a p. h. IV. fiúosztály tanitója. A zal. ált. tan. Il-od jegyzője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 14; összesen: 15.
5. j<otIerixé Pataki Vilma, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 13; összesen: 15.
ó. Iiisztrcer J ózsef, a II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 26 ; összesén: 42.
7. Orbán István, az I. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 6 ; összesem: 10.
8. Poredus ¿íntal, a III. fiúosztály tanitója. A zal. ált. tan. főjegyzője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 11; összesen 12.
9. Poredusné Szakonyi Irma, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 11; összesen: ix.
10. Veixezel J^ezsö, I. igazgatósági ker. igazgatója és helyettesítő; az iskolai gondnokság és zalamegy. tan. nkanizsai jkörének választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 30; összesen: 32.
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd és értelem gyakorlat, számtan, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályz.
Baranyai Károly elégs Kovács József kl
Bogenrieder Ottó jó Lansch Károly jó
Buvári János elégt 35 Magyar Ferencz elégs
Buzek Dénes jel Makara László
5 Danielisz László jó Mercz Béla elegt
Dlask József elk Mezei Elek
Fáy Árpád elk Mozgár Ferencz elégs
Filipovics Ferencz elégs 40 Musza Károly m
Francsícs Zsigmond jó \' Nemess Pál eífeí
10 Fried Gyula jel Németh János elégt
Füspök József -tet- Németh István elégs
Gabrosek János jó Nóvák Béla elk
Geisler István jó 45 Okos Sándor jó
Goldstein Károly jó Petrás Pál
15 Gogl Béla jel Petrics László jel
Gráf István elégt Pilvax Antal elégt
Gréczy Ferencz jel Piszár József jel
Grozinger József jó 50 Pokorny Ferencz elégs
Gulyás Károly jel Raffay Jenó\' elégt
20 Hauser Jenó\' etóss Ritter Károly jel
Hauser László Simon József jó
Hermán György jo Sinkó László elégt
Horák Ferencz elégt 55 Sinkó Sándor elégs
Horváth Emil elk *Svanczker Ferencz elégs
25 Horváth János elégs Seller Lajos jó
Horváth Péter elégt Schlesínger Jenó\' jel
Hunka Lajos elégt Schiller János jel
Hütter Vilmos jó 60 Schott Ödön jel
Jersche Károly elégs Schultheísz László jel
30 Jergler Rezsó\' jó Szedlacsek Béla jó
Kocsiás János jó Szitár Árpád elégs
Kovács Ferencz elégt Szommer Ferencz jó
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás folytán, az osztály ismétlésére utasíttatnak.
20
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve tn N O !»> S ^ \'00 -t-> o3 w o *cö
65 Szupper Pál jel Varga Sándor jó
Tasnádi Titus *Veinach József elégs
Tóth György Gyula Vojnovics Jenő elégs
Tóth Gyula elégs Vosits Lajos elégt
Tóth János jő 75 Zsittnei Rudolf jel
70 Tóth József elégs
II. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, anyanyelv, számtan, ének ós testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályzat
Árnstein József elk 25 Funtek Lajos jó
Androschek Károly elégt Gavora Pál
Augenfeld Béla etégt Győrffy Zoltán jel
Berényi Géza v) Göllesz Ferencz elégt
5 Beyer Géza elegs Hodics László elégt
Baranyai István kl 30 Horváth György elégt
Bedő János elégt Hartman Lajos elégs
Beierl János elégs Horváth Kálmán elégs
Beierl Antal elégs Horváth Dénes jel
10 Babics Lajos elégt Hamburg Sándor jel
Buvári László elégs 35 Hordos Aladár elégt
Bogyai Viktor jel Jergler Jakab elégs
Bogenrieder Ferencz jó Iszák Kálmán elcgs
Berghofer István elégt Krátki György
15 Blasits István elégt Kutnyák Imre eleit
Balassa Miklós jel 40 Krizs Mátyás elégs
Döme István elégt Kobáld József elégs
Dlask Ferencz elégt Kővi István elégs
Dominó Antal elégt Lenk Antal jel
20 Dominó György elégt Mezgár Lajos jel
Ehrenstein Lajos elégs 45 Morandini Román M
Ferencz Győző elégs Méhes Rezső ©
Fodor Béla elégt Morvalics Ferencz elegt
Fredl Boldizsár elégt Markó Gyula jó
21
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályzat
Németh János elégs Schvarcz Károly elégt
50 Nagy Imre elégt Szecsó\' Károly jó
Németh Józseí elégt 65 Szuharda Ferencz elégt
Orbán Yincze jel Szintéi- Antal jel
Ordrovics Lajos jó Szó\'r Lajos elégs
Polgár Sándor elégs Szalai István jó
55 Preisz Ödön elégt Schiller Ferencz elégt
Raffai István elégs 70 Tóth József jel
Ráuschenberger Gyula kit Tscheik Lajos jel
Sifkovics István jó Vittek Emil elégt
Spiegel Kálmán jó Véber Emil elégs
60 Schuszter Gyula elégs Zsubory István elégs
Szeligmann Róbert elégs 75 Zsevány Ferencz elégt
Schárecz János elégs Zavilla Adolf. jel
Javító vizsgálatot tehetnek;. Babics Lajos, Fodor Béla, Friedl Boldizsár, Marvalits Ferencz, Németh József és Zsován Ferencz mind a hatan hittanból és olvasásból.
III. fiúosztály.
Tantárgyuk: Ilit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Ácsmann János elégt Fabick Károly jel
Bakos Lajos elégt Farkas Ferencz elk
Behm Gyula \' 15 Gáspár József elégt
Belena József\' Gogl Jenő\' QPv
5 Berényi Erna Halász József JO
Berényi László Brandlhoffer "Antal Hauser János Hege Ferencz
jó VP elegt
Brinner Antal elk 20 Heine Rezső elégt
Bruncsics János kl Horváth Ferencz elégs
10 Bolf János jó Horváth István jó
Cseke József jó Horváth József elk
Einspiner Pál Horváth Lajos elégs
22
A tanuló neve Általános osztályzati A tanuló neve o ™ O S, ■a! H 5 •<J o
25 Hordós Vincze © Mezei Lajos elégs
Hubai László sM 55 Mihálka István - elégs
Jelinek Miklós Mischon Emil jó
Kaizer Károly elégs Móger Károly jel
Kantz Jenő Nagy Ferencz\' jó

30 Kálód József V Nagy Imre elégs
Kiss József jó 00 Nagy Jenő altígt
Kiss Károly kl Neusiedler Jenő 9 (kit)
Kobáld István jel jó Németh Isván
Kocsiás József Pataki István
35 Kocsis László elégs Péntek Béla elégs
Kováts József jó 65 Pietrofssky Béla J^r
Kováts Lajos jó Révész János
Kranszki Henrik elégt Ross István
Krátky József 40 Krénusz Ferencz A Schey Gyula elégs
V Spiegel Viktor M
Kristofolétti István elégt 70 Strasser Antal
Kuhár Ottó Strassberger Vilmos erégt
Lénk József G> Schlesinger Vilmos A
Leitner Károly kl Schultz Gábor %
45 Lichtfuss Ottó íó Schweinzger Dezső W
Löbl Lipót kl 75 Szabó Árpád jó
Luczu József Szuharda Ede elégt
Ludvig Károly Tasnádi Mihály jel
Magyar János Jel Ugor Ferencz /¿J
50 Marossy Jenő Valuuirszky Béla jít
Máté Józseí eíegs 80 Vegpth Emil jel
Meihsner Frigyes jó Veltmger Győző
Melczer Jenő jel Wittmann Mátyás (?)
Javitó vizsgát tehetnek: Heine Rezső, Kristofolétti István, Strászberger Vilmos, Szuharda Ede hittanból, mindnégyen.
23
IV. A) fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv, irás, számtan, földrajz, rajz, ének, gazdászat. ós testgyakorlat.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Bogáty Dezsó\' jó Polin Elek jó
Bokány Károly jó Polecz József elégs
Budai János elégt 40 Poszovecz Ferencz jó
Buvári Béla Prack István jó
5 Csordás József V Rádli Mihály jel
Dani Ferencz elégt Raffai Gyula jó
Ferencz József jó Reumund Lajos elégt
Figlár Jenő\' jó 45 Ritter Rezső jó
Folkmeier Gyula jó Rathmann Imre jó
10 Gerócs István elégt Rathmann Lajos jó
Giber György elégt Semrán József jó
Gráf Jenő jó Skorjanecz József kl
Haarn János & 5\'i Steinberger Károly kit
Haba Béla Szekeres Lajos elégt
15 Hamburg Róbert Szettler Antal jó
Hajek Lajos ® Szedlácsék Gyula jó
Hobinka Károly jel Schiller József jó
Horváth Béla ló 55 Schultheisz István elégs
Horváth Imre @ Szondi Aladár jó
20 Jelinek Lajos jel Schveinzger Ferencz jó
Kálovics György elégt Taschner Rezső elégt
Kohári Boldizsár elégt Takács Ferencz elégt
Kolarics Géza jó 00 Tanner Rezső jó
Kulcsár József elégt Tilpák Boldizsár 0 elegt
25 Lórai Ferencz elégt Tóth Péter
Lemmer Ágoston elégs Tóth József elégt
Marossy Gyula elk Totola Ferencz . jel
Marton János • elégt G5 Turkovics Imre kl
Meskó Józsei Thobik János kl
30 Mészáros György Trinkl Mátyás elk
Meier Ferencz" elégt Unger Ullmann Viktor jó
Mischon Béla ^légs Vargha Imre jó
Nagy Kálmán eíegf 70 Vellák Ignácz jó
Németh Zoltán elégs Veber Lajos jó
35 Pauer Béla A Vittmann Gyula jó
Pálfy Elemér jó) Weisz József jó
Peti Lajos elegt
\\
24
IV. B) fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás, számtan, földrajz, rajz, ének. gazdaságtan és testgyakorlás.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve iltalános osztályzat
Androsecz Ernő elégt 35 Koch Viktor jó
Balázs János elégs Koósz Gyula jó
Balogh Géza elk Kováts János .kit, r
Balogh János ism. elégs Krámer Menyhért ism. kl.
5 Bedenek Józseí elégs Lakatos József jó
Bedő Ferencz kl 40 László Boldizsár ism. jó
Betlehem József ism. elégs Ló\'rincz Ferencz jó
Berger Miksa jel Magyar Lajos elégt
Bicsák Géza ism. jel Marai Dezső ism. elégs
10 Büki Béla ism. jel Milhoffer Ödön ism. elégt
Bürger Károly jő 45 Nagy Lajos ism. jó
Czenger László (íélggjE Nagy Sándor ism. jó
Czofál Imre jó Németh József jó
Czukelter József ism. jó Pál Gyula jó
15 Czulek Pál elégs Petrics József jel
Cserép Imre elégt 50 Péntek István jó
Cserép Pál ism. elégs Protovszky Károly elégs
Csertők György jó Sáfrán József jó
Czete Lajos jel Simon Pál kl.
20 Ehrlich Béla jó Schuchel Lajos jel
Fábián József elégt 55 Szabó József elégs
Fitzkó Gyula elégt Szekeres József jel
Futó József kl Szieger Károly elégs
Gábor Ferencz elégs Táncsics László elégt
25 Gerócs József jó Topolics Imre kit
Haba Ferencz ism. jó 60 Töllösy József jó
Handrik Lajos jó Vass Sándor elégt
Hauser Árpád jó Windis György elégt
Herczeg Ferencz elégt Weisz Sándor elégt
30 Horváth Gyula elégt Weisz Zsigmond elégt
Hudi József % 65 Veselényi Mihály elk
Kálmán György elégt Wiellant János elégs
Kelemen Gyula elégs Walintin József kl.
Kiss Gergely elégt Zsoldos Gyula jó
Javitó vizsgát tehetnek: Wass Sándor hitt., Vindis Gy. hit. nyelvt. Weisz Sánd. hitt. Weisz Zs. hitt. Androsecz Ernő számt. földr. Cserép Imre hitt. töldr. Fábián József hit. földr. Herczeg Fer. hitt. földr. Kiss Gerg. hitt. nyelvt. Táncsics László nyelvt. földr.
*
25
I. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, irva-olvasás. beszéd- és .értelemgyakorlat. számtan és ének.
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt, az osztály ismétlésére utasíttatnak.
3
1/3 " 5 >> cfl — tí ^
A tanuló neve O A tanuló neve O
Bakos .¡anka elégs Molnár Verona - kiír*
Berta Mariska elégt 35 Moszhammer Mariska jel
Biba Margit jel *Németh Margit elégs
Burka Teréz elégt Nóvák Mariska elk
5 Bojtor Mariska jó Okos Irma
Domingo Anna elégt Oszvald Mari jel
Dömötör Irma elégt 40 Paar Gizella jel
Ertl Karolina jel Pauer Margit
Figlár Margit jó *Pencz Anna elégs
10 Figlár Anna jó Péntek Ilona elégs
Frk Jolán elégs Pfeifer Mari elégs
Giésmann Etelke elégs 45 Pokorni Anna jel
Hajas Anna elégt Pusztai Róza bt
Handrik Margit elégt Raffaelli Róza jel
15 Hege Verona elégt Rotter Teréz jel
Horváth Anna elk Sánták Mari jó
Horváth Róza elégs 50 *Sínkovics Teréz elégs
Jellemes Gizella jel Schweintzger Mari elégs
Junker Hermina jel Schuchel Lujza elégt
20 Keszei Vilma Schúltz Teréz elk
Knortzer Teréz Schwartz Márta

Kollarics Ilona jel 55 Szarka Mariska jó
Kopfmáhler Irma jel Szerecz Róza elk
Kovács Hona jel Szittár Anna jel
25 Krausz Jolán jel *Talafausz Erzsi elégs
*Král Erzsi elégs Trinkl Karolina elk
Lipovics Mari jó 60 Vojnovics Roza jó
Lipovics Szidónia jó Vositz Aranka jó
*Lis2tner Mariska jó Wittenhöffer Teréz elk
30 Mayer Magda kit Weinacht Józsa Jí¿*r-
Mágics Irén Zalay Gizella elégt
Méhes Aranka 65 Zsoldos Hermina elégs
Mészáros Katalin elegs
26
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, kézimunka és ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Augenfeld Janka jel Nagy Gizella jó
Baranyai Szidónia jel Nagy Róza jó
Báron Ilona jel Németh Jqlán elégs
Beznicza .lulia jel Nyakas Teréz jó
5 Buzek Ida elégs 35 Osváld Anna -feií
Czufal Margit elk Papp Etelka elégs
Danielisz Flóra jó Papp Mária jó
Dukász Elza Pfeíffer Francziska kl
Etényi Mária jel Pintér Mária jó
10 Feiler Mária jel 40 Polák Erzse elégs
Glavina Ilona jel Raffay Mária jó
Gráf Teréz jel Rakovszky Jolán jel
Göllesz Anna elégs Ratnik Erzsike
Harangozó Ilona elégt Rátz Mária jel
15 Hauser Irén jó 45 Rosenberg Margit jel
Hájek Krisztina jel Schott Mária jó
Horváth Irma jó Szabados Róza jel
Illés Károlin elégs Szabó Magda elégt
Kaiser Irén elégs Szalai Róza elk
20 Keszei Károlin jó 50 Szeitl Erzsébet jó
Kerausch Károlin jó Takács Lujza elégs
* Kincses Katalin elégt Tárnok Mária elégs
Kluger Jolán elk Tilpák Júlia elk
Klobosza Erzse elégs Tornán Mária. elégt
25 Koródi Irma elégs 55 Tóth Teréz elégt
Lemmer Erzse jel Varga Margit jel
Mauthner Margit jel Vágner Paula jó
Máyer Irma elégt Vegele Emília. jel
Meihsner Mária jel Veiszhaus Róza jó
30 Melczer Jolán jó 60 Vottava Paula elégt
Javitó vizsgát tehetnek: Szabó Mari, Vottava Paula a hittanból; Tóth Teréz a hittan és számtanból.
27
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és- erkölcstan, magyar olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz és kézi-munka.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve 0 ^ 1 g. ü ■<J s
Bartos Erzse elégs Kuttnyák Magda jó
Bokány Ilona jó Leitner Gizella elégt
Brinner Teréz elégs 40 Lőrincz Margit jó
Bencze Ágnes jó Mauthner Elfrida
5 Döme Anna elégs Mágics Etelka jel
Farkas Erzse elk Mergenthaller Vilma jel
Fesler Erzse elégs Milhoffer Aranka elégs
Feiler Teréz elégs 45 Nagy Mari jel
Félegyházi Aranka elégs Németh Anna jó
10 Figlár Verona jel Németh ¡Mari elégs
Geiszler Aranka elégs Németh Katalin >Mr
Gréczy Juliska jel Németh Teréz elggs
Günzer Erzse elégt 50 Pálfy Etelka (KJ
Gulyás Margit jő Pávelkovits Anna elegs
15 Goldstein Gizella elégs Pelcz Ibolyka 4út
Golenszki Mari jó Peti Rozália elégs
Hakler Mari elégs Purger Teréz elégs
Hertelendy Fáni elk 55 Rákos Anna elégs
Heisler Margit elégt Sinkó Mari elégs
20 Hirschl Erzse elégs Sifkovits Anna elégs
Hirschl Olga elégs Schnatter 41ona elégs
Horváth Anna elégs Szitár Paula jel
Horváth Lenke jó 60 Szecső Margit ■Imr
Horváth Margit jel Szummer Gizella kl
Ü5 Horváth Rozália jő Scherer Lenke elk
Hütter Anna jó Szabó Mariska jel,
Illés Juliska jel Talafausz Margit elégs
Jankovits Emilia elk 65 Tamás Mari elégs
Jaeger Ilona ■ elégs Tóth Anna elk
30 Józsa Ilonka Turek Teréz elégt
Kerausch Irma jó Tscheik Janka "ifllT*
Kerber Gizella jel Tscheik Karolin kik-
Kiss Teréz jel 70 Vass Mari jó
Killer Margit jó Vittek Mari elégt
35 Koller Mari jó Vieton Erzse elk
Kovács Júlia elégs Völker Anna elégs
Korzó Anna jó
28
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, gazdaságtan, női kézi-munka, rajz és ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló nevé ° 3 -ni —\' — -rt cft O
Baksa Matild kl 35 Kovács Erzsi jó
Bernstein Mari jó Kovács Ilona jó
Broch Elza jel Kovács Irén elégs
Csányi Mari jó Kráusz Gizella jel
5 Dömölki Ilona jel Kristóf Etelka jó
Eínspinner Valéria jó 40 Lenkei Margit jó
Fáy Vilma Lendvay Erzsi elégs
Füspök Irén jó Marvalics Margit jó
Funtek Mari jel Major Mari elégs
10 Gavóra Irma jó Mautner Paula jel
Geízl Lili jel 45 Mair Margit jel
Gieber Lujza jó Melczer Margit A
Glöckner Margit elk Mikoss Anna
Goldfinger Hermin -kür Miklós Mari K
15 Goldstein Irén elégs Nemess Juliska ©
Gróisz Róza jó 50 Okos Juliska jeT
Gubicza Gizella bt Pollák Izabella elégt
Háhn Ilona jó Pulai Mari kl
Hencz Mari jel Sándor Mari jó
20 Hertelendy Mari jó Simon Katalin jó
Hermán Anna elégt 55 Spitzer Irma jel
Hilcz Mari elégs Strasser Mari jó
Hilcz Gizella elégs Szalay Erzsi elégs
Horváth Borbála jel Szabó Margit jel
25 Holzheim Józsa jó Szabó Júlia jó
Ifcsics Mari Jétó- 60 Szobocsán Anna elégs
Illés Emilia jó Szeitl Jolán jó
Jersche Irma jel Szó\'ló\'sy Róza jó
Jugh Mari jó Szupper Anna jó
30 Kaiser Irma Jiitr Torma Mári jel
Káhn Irma elégs 65 Tscheik Ilona
Kaufman Szidi jel Vegele Margit
Kápolna Róza elégs Verlics Ilona elégs
Király Flóra Völker Karolin jó
III.
IQflZQrtTÓ5/ÍQI KERÜLET.

Tanítótestület.
1. jílmási ános, a Teleky-utczai II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 3; összesen: 4.
2. Dolmányos /erenez, az Eötvös-téri III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 23; összesen: 23.
3. j<aán Irma, a Hunyadi-utezai III. leányosztály tanítónője. A zalamegy. tan. nkanizsai jkörének pénztárnoka. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 20; összesen: 20.
4. j<ovátsné Csillag Ilona, az Eötvös-téri I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 19; összesen: X9.
5. JVCantuano anka, a Teleky-utczai I. leányosztály tanítónő] e. A zalamegy. tan. nkanizsai jkörének vál. tagja. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 7; összesen: 7.
6. jVtágot Józsa, a Hunyadi-utezai IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 3; összesen: 3.
7. JVfémetkné JFülöp JCrisztina, a Teleky-utczai II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán r; összesen: 6.
8. Szalay Dénes, az Eötvös-téri I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 5; összesen: 6.
9. Szalayné Juk Étel, a Hunyady-utczai II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 5; összesen; 6.
10. Szalay Sándor, a II. igazgatósági ker. igazgatója és az isk. gondnokság jegyzője, a Hunyadi-utezai II. fiúosztály tanítója. A »Zal. Ált. Tanítótestület« elnöke, az Eötvös-alap jótét, kiosztó orsz. biz. rendes tagja. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 24; összesen: 24.
rí. Váry József, az Arany-János-utczai I. fiúosztály tanitója. A Zal. Ált. Tan. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 25; összesen: 25.
12. "Váryné Szakonyi J^zsa, az Arany-János-utczai I. leányosztály tanítónője. A Zal. Ált. Tan. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 25; összesen: 26.
13. Vlasits J ózsef, a Teleky-utczai I. fiúosztály tanitója. A II. igazgatósági ker. tantestületi jegyzője és az I. és II. ker. tantestület könyvtárának őre. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 5; összesen: 7.
31
Teleki utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, irás, számtan, beszéd-és értelem gyakorlatok, testgyakorlás és ének.
£ « O N \' 1 \'/. Cj O X
A tanuló neve c — X ■< ° A tanuló neve | C J? ^ -CC -c °
Ágoston Ferencz elégs Laski József elégt
Ágh Lajos elégs 35 Mák Kálmán jó
Ács János jó Mittermájer Kálmán jó
Balogh János elégs *Müller István elégs jó
5 Balogh György elégt Németh József
Boda Ernő\' ; jó Németh István elégs
Bobánovics Kálmán "elégs 40 Németh Kálmán elégt jó
Borbély István jó Petrics Gyula
Cziráky Gábor jó Polczer Ámon jel
10 Csányi Gyula elégs Papszt József elégt
Dékány János jó Papszt Béla jó
Fitos József elégs 45 Raffai Károly elk
Fülöp Lajos jó Rathmann László elégs
Gézárd Mihály elé£s Szita Jenő jó
15 Gerócs Jenő jó Sáfrány József jó
Hollender Péter jó Skorjánecz Gyula ^
Horváth lános jó 50 Szeiler József jó
Iván Pál elk Torma Károly elk
Kozinczky Dezső elégs Tomasics Károly elégt
20 Klein Győző elégt Tomasics György elégt
Kovács György jó Takács György kl
Kósek János jó 55 Takács József elégs
Kolarics János elégt Tóth Lajos jel
Kollarics Győző elégt Tollár József elégs
25 Kovács Albert elk Tollár István elégs
Kutasi Péter jel Tüske József elégs
Kovácsics Ferencz jel 60 Topolics László elégs
Ködbaum Lajos elégs Vugrinecz János jel
Lehóczki Sándor jó Vlasits Nándor jó
30 Lencz Ferencz elégs Ylasits György kl
Légrádi István elégt Varga István jó
Légrádi János elégs 65 Vida András elégt
Laski Jenő elégs Vincze Ferencz elégs
A * gal jelöltek a késői beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasíttatnak.
32
Teleky-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás ős irás, beszéd és ór-telemgyakorlat, magyar nyelv, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános) osztályzat
Ágoston István elégs Krecsmár Nándor jó-
Ágoston József elógt Krúg Ferencz elégs
Bagladi László elégs Lacsics József jó
Balog József jel 40 Mátyás Antal elégt
5 Bám Károly jó Mester Sándor jó
Benkő -lózsef jó Mészáros Pál elégs
Biliege Pál elk Miklóska Nándor jó
Borbély György jó Molnár József jó
Bódog Ferencz elégs 45 Nagy Győző jó
10 Csányi László jó Pálfy Géza jó
Dávid György elégs Peti Lajos jó
Dávidovics Ferencz elégs Pirbos Károly jó
Dervalics József elégs Polin Nándor jő
Erős József jó 50 Popovics Józseí jel
15 Farkas János elégs Popovics Lajos elégs
Farkas István jó« Prikler Károly jó
Farkas József jó; Rehn Ferencz jó
Gaál István elégs Rumi József elégs
Gerócs György jó 55 Somogyvári György elégt
20 Glavák József jó Szekeres Gyula elégs
Goór György kl \' Szűcs György jó
Gróisz Ágoston elégs Tass Károly elégs
Halász Vendel elégt Tengerdi Ferencz jó
Herki Gyula kl : 60 Textor istván jő
25 Hollender Károly elégít Thobik Béla
Horváth Árpád jó Thomán Győző -kit
Horváth Ferencz elégs Thomán l\\ álmán jó
ifj. Horváth József jel Topler Ferencz elégs
ld. Horváth József jó 65 Török István jó
30 Kállovics Gábor jó Uitz Ferencz elégs
Kolongya István elégt Unger Emil jó
Kovács Gyula 1 elégs Valasehek Gyula elégs
Kovács István ! elk Varga Lajos elégs
Kozinszki Károly jó 70 Villant Ferencz jó
35 Ködbaum István 1 J6 Vojkovics János elégt
Kránitz József jó
Javitó vizsgálatot tehetnek: Ágoston József. Höhender Károly és Mátyás Antal, mind hárman a hittanból,
33
Teleki-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, beszéd- ős értelemgyakorlat, számolás ős ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztálvz.
Andri Ilka jó Kotnyek Teréz kl
Abel Mária jel Kavacsics Gizella jel
. Bedekovics Anna jel Köbli Teréz jó
Beck Berta jó 40 *Küplen Teréz jó
5 Benczik Ella jel Máté Teréz elégt
Betlehem Mari kl Meskó Mári elégt
*Bognár Teréz jó *Metz Mari elégs
Bojtár Gizella kl Nagy Mari jó
Csizmadia Mari jó 45 Németh Anna jó
10 Dani Teréz jel, Németh Katalin jó
Dobosi Anna elégs *Novák Mari elégs
Farkas Anna elégt *Petó\' Katalin jó
Fatér Anna jel *Polecz Gizella elégs
Fatér Irma jel 50 Polgár Mariska jó
15 Fehér Margit jel *Pollák Mariska jó
Frankó Erzse elégs *Rattmann Margit elégs
Fuller Teréz jel Sárecz Róza jel
*Gábor Anna elégt *Simon Mari elégs
Gáli Júlia kl 55 Sinkovics Mari jel
20 Geiszler Gizella elégs Sió Ida jel\'
Gerócs Ilka jó *Sipos Anna elégs
*Godinek Júlia elégt Skorjánecz Mari jel
Hakler Anna jó Straber Mari jó
Halász Júlia jel 60 *Sümegi Teréz elégs
25 Halász Teréz elégs Szabados Róza kl
Hajmási Katalin kl Szabó Katalin jó
Herki Katalin kl Száz .lulia jel\\
*Hoffer Teréz- elégt *Szelig Szidi elégs
*Horváth Teréz elégs 65 Szmodics Anna kl.
30 Jakabfi Emm a jó , Szobodics Anna kl.
Kalmár Róza jó Tálosi* Irma jó
*Kaufmann Júlia elégs Tálosi Róza jó j
Kiss Etel jó *Tarodi Katalin elégs
Klöckner Teréz elk 70 Ternák Júlia elégt
35 Kneizel Gizella jel Tomasics Anna jó\'
*Kristofoletti Anna elégs *Tóth Anna jó
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt, az osztály ismétlésére utasíttatnak.

A tanuló neve Általános osztályz. A tanuló neve Általános; osztályz.
Vadász Róza jó Vida Mária G)
Varga Anna jó *Vojkovics Anna
75 Vékási Erzse jó
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasíttatnak.
Teleki-utczai II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, magyar nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve S * •*->_ Vj s
Bognár Róza jó K ovács Juli jó
Bognár Mari elk f Kószák Anna elk
Borsod Mili elégs ! J; Kollárícs Éva jó
Czirk Teréz kl, Kollárics Ádel jó
5 Czofál Mariska 30 Leránt Juli jó
Csizmadia Anna jel Leránt Juh elégs
Dámedler Borbála jó Lehóczki Paula jel
Erős Juliánná kl. Markovics Anna elégs
Farkas Gizella elégs Mair Katalin jel
10 Fábián Anna elégs 35 Magyar Anna elégs
Ferk Ilonka jó jó Mák Erzse jel
Gáspár Mari Mecz Anna elégt
Gerócs Mari jó Mihályi Róza jo
Gerócs Anna jel Nagy Róza jó
15 Geiszler Irén elégs 40 Nagy Mari jó
\'Grósz Amália jel Németh Ilona elégt
Hajmási Anna elk. Németh Mari elégs
Hild Anna jó Nóvák Róza jó
Horváth Juh elk Poszovecz Róza jel
20 Horváth Mari elégs 45 Rattmann Matild elégt
Kalmár Katalin kl Rabinek Lenke elégs
Kálcsics Anna elégs Sásvári Róza elégs
Kengyel Anna jó Seráf Mari jel
Kiss Ilonka elégs Szabó Juli jó
25 Kolongya Juli jó 50 Szabó Erzse jó
t
35
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Sztupán Margit ,i6 Tüske Mari elégs
Takács M ariska •MT Valentin Anna jó
Takács Mari kl Válent Mari jó
Tóth Mari jó Vimmer Anna jó
55 Turek Mariska jó 60 Vékási Anna elégs
Eötvöstéri I. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve Általános j; osztályz. ! _____ A tanuló neve Általános osztályzat
Andri Gábor elégs 25 Horváth Kálmán jel
Bagladi Béla elégs Horváth Béla elégt
Balázs Péter ellc Hettlinger Gyula jó
Benkó\' János elégt Jáberics Géza elégt
5 Bekk Károly jó Kálovics Ferencz jel
Bedenek György jó 30 Kovács János jel
Bedenek István jel Kolman József elégs
Betlehem György jel Kukovecz István elégs
Borsód István jó Laski Nándor jó
10 Bogár János elégt Lasiecz Benő jó
Bukvis József elégt 35 László Ferencz elégt
Bonda Antal jó Lelner János jó
Czukkelter Gyula jó Linhárd János elégs
Farkas György ió Lőrincz Károly elégs
15 Fúrkó Béla jó Mátyás János jó
Folkmeier Jenó\' jó 50 Molnár József jó
Gumilár Kálmán jel Móger Ferencz jó
Halász János elégt Móger Károly elégt
Horváth Ferencz jó Nagy Pál jó
20 Horváth Jenó\' jel Németh Kálmán jó
Horváth János jel 45 Nóvák József jel
Horváth Pál elégs Őri Kálmán jó
Horváth Boldizsár elégs Sali Kálmán jó
Horváth Gábor elégt Samu Lajos jó
36
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Scherman József elégs Teksztor József jó
50 Scherman Antal elégt Tóth József jó
Sipos József elégs 60 Tóth István elégt
Süte Károly elégt Topler Ignácz elégt
Skernyák József jel Tüskés Sándor elégt
Szeifner Géza jel Varga Ferencz elégt
55 Perzsa István JO Virág Gábor elégt
Plótár Péter elk 65 Virág Lajos elégt
Tengerdi István jó
Eötvöstéri III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás és nyelvtan, számtan, földrajz, gazdasági és kertészeti gyakorlatok, rajz, ének és
testgyakorlat.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Ágh István kl Horváth György elégs
Andri József elégs ■¿0 Horváth János elégs
Báró Jenó\' ism. elégs Horváth Lajos jel
Bentzik Sándor (je) Illés János ism. elégs
5 Blazsur Lajos elégs Jáberics Károly elégt
Brinner Antal elk Kirchknopf Ernő\' jel
Bukvis István jó \'25 Kiss István jó
Czethoffer József jó Koch Károly jel
Czigány József kl Köő János jel
10 Czimbalek Viktor jel Kósa József elégs
Döme Lajos kl Kováts László jó
Fiiszár János jó 30 Kristóf Károly elégs
Frantsics József db Ladila György kl
Freund Sándor Lapat Mihály jó
15 Gaal József ?ó Laski Ferencz elégs
Gerócs Boldizsár elégt Laski Lajos elégs
Graaf Géza jó 35 Laschitz Rudolf elégs
Halász József jó Magori Vendel elégt

A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Mák Lajos elégs Sipos László kl
Mayer Lajos Jel Somogyi József kl
Meskó Ferencz 55 Sótonyi János jó
40 Mórocz József jel Schermann Gyula elégs
Németh Imre ism. jó Schermann József jel
Nyakas Pál elégs Szekeres Boldizsár jó
Orbán Gyula kl Szerdahelyi József jel
Piínpár Venczel ki 60 Tézer János jó
45 Pint Ferencz elégs Tóth Károly jó
Rathmann Jenó\' jó Török János jó
Rechberger Elek kl Varga Lajos elégs
Rothganz Oszkár \'kl Veizínger Gyula elégt
Sárecz Ferencz elégs 65 Vellák József elégs
50 Selymes György elégt Vojkovics György elégs
Sipos István elégs Wrábel István jó
Sipos Károly kl
Javitó vizsgát tehetnek: Gerócs Boldizsár földrajz és számtanból, Magori Vendel és Selymes György hittanból.
Eötvös-téri I. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, és irás beszéd- értelemgyakorlat, számolás és ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
András Rozália elégs Csenger Mártha elégs
Áts Anna elégs Czethofer Rozália jó
ifj. Andri Anna elégt Czollner Mari jel
5 idb. Andri Anna elégt Czukelter Teréz elégs
Baranyai Etel elégs 15 Csordás Anna jel
Baranyai Katalin jó Dani Anna elégt
Benkő Mari jel Dávidovics Anna elégt
Bedenek Mari jó Dervalics Rozália jó
Bedenek Rozália jó Ferk Erzsébet jó
10 Budai Erzsébet elégt 20 Feiksz Mari jel
38
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Fullér Rozália elégs *Markotány Gizella elégs
Gerócs Mari elégs 50 Major Anna jel
Goor Anna elégt Magyar Mari jó
Goor Rozália kl Mátyás Anna elégt
25 Gyó\'ri Erzsébet jel Metz Katalin • elégt
Haba Anna elégt Molnár Mar jel
Harta Katalin elégs 55 Nagy Jusztina elégt
Halász Margit jó Nagy Ilka jó
Hetiinger Mari elégs Németh Erzsébet elégt
30 Hémár Mariska jel Németh Rozália elégs
Horváth Ida jó Peti Júlia jel
Horváth Rozália elégs 60 Pecsics Teréz elégs
Horváth Mari elégt Poszovecz Teréz jó
Horváth Anna jel *Sipos Mari elégs
35 Horváth Teréz elégt *Süte Mari jó
Hoffer Gizella jó Schermann Mari elégt
Keller Mari jó 65 *Szalai Katalin elégs
Kengyel Margit elégt Szemlics Anna elégt
*Kercsmár Júlia elégs Szijártó Katalin elégt
40 Knausz Júlia jó Termácz Mari jó
Kovács Izabella jel Tollár Mari jó
Kosek Anna elégt 70 Tóth Erzsébet jó
Ködbaum Anna jó Vass Rozália jó
Krug Mari jó Yadlya Virginia jel
45 Leidl Teréz jel Vellák Anna elégs
Lachenbacker Lenke jel Veszter Mari elégs
Laki Júlia kL 75 *Viola Erzsébet elégt
Lakatos Matild kl Vörös Juliska jó
A *-gal jelöltek a késöí beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasittatnak.
39
Hunyady-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, nyelvtan,- ének és testgyakorlás.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Auchter József elégs Móger Géza jó
Auchter Lajos\' elégs Nagy Andor jel
Ács Boldizsár jel Nagy István irit
Ács János jel 35 Németh Béla jó
5 Bagladi Lajos elégs Németh Ferencz jó
Brunner Gyula elégs Németh Kristóf jel
Budai Ferencz elégs Németh Lajos elégs
Burka János- jó Odrovics Rezsó\' jel
Czápári János jó 40 Orbán Ferencz elégs
10 Czenger Géza jó Orbán József jel
Czulek Antal elégs Papp Ferencz jó
Csete József jó Papp József jó
Dervalics József jó Peti István jó
Döme Pál jel 45 Popesnyák István eléffis
15 Férst József elégs Rozgonyi Lajos
Földi János jel Ruprecht Lajos
Gáspár Ferencz elégt Sáfrán Lajos jó
Gerócs István jel Stánicz Ferencz , elégs
Horváth György jó 50 Szabó József elégs
20 id. Horváth János elégs Sauermann Bélqi /el
ifj. Horváth János elégt Szántó József__~ /jó
Kengyel Gyula jel Szervei Ferencz 7 jó
Keszericze Imre kl Szieger Lajos elégs
Keszericze Pál kl 55 Takács József ,elégs
25 Knausz György elégt Tanczenberg Lajos j"
Knausz László jel Tollár József elégs
Koller Károly jó Tomasics György jó
Leidl Jenó\' jel Torma Ferencz elk
Marton János elk 60 Vajda Lajos jel
30 Marvalics József jó Vídovics Boldizsár jó
Mersits Ede" jó Weisz Henrik elégs
Javitó vizsgálatot tehetnek : Gáspár István, ifj. Horváth .lános, és Knausz György mindhárman a hittanból.
40
Hunyadi-utczai II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, magyar nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
A tanuló neve Általános! osztályzat\' A tanuló neve Általános osztályzat
Andri Mariska jó Kovács Anna elégS
Ádlovics Gizella jó 25 Kovács Terka elégt
Átal Margit elk Major Teréz jó
Balázs Margit elk Mersics Mariska elégs
5 Berecz Júlia elégs Milhofer Erzsi elégs
Bodiczky Irma jel Molnár Anna elégs
Csányi Katinka jel 30 Mutter lika jő
Csertok Katalin elégs Nagy Roza jel
Farantay Fáni elégs jó Németh Róza
10 Farkas Ilona Pápay Katalin -Ját-
Fitzkó Mariska jel Petrás Danicza ját
Golenczky Paula jó 35 Pint Erzse jó
Gyümölcs Mariska jó Popesnyák Anna elégs
Hajós Sarolta jó Radosztics Anna jel
15 Handrik Katalin jó. Sebők Erzse kl
Herczeg Roza elégs Szabó Mariska elégs
Hertelendy Ilona jó 40 Szakony Teréz jő
Horváth Anna elégs Szilly Katalin jó
Horváth Ilka jel Szűcs Teréz elégt
20 Horváth Júlia jó Torma Etelka jó
Klapper Karolin jó Yeszter Teréz elégt
K olman Juliska jel 45 Virág Róza jó
Kosteín Mariska jel Zolder Anna jó
Hunyadi-utczai III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás ós irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és kézimunka.
A tanuló neve Általános | osztályzatj A tanuló neve Általános osztályzat
Ácsmann Katalin elégs 5 Berger Aranka jó
Baksa Mari mh Betlehem Anna elégs
Benedek Ilona jel Bodzái Erzsi elégs
Benkó\' Anna elégs Bogdán Angella kl

41
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Boda Anna jó Meggyesi Anna jel
10 Borda Anna elégs 40 Mellár Mari elégt
Czukelter Róza elégs Molnár Mari elégs
Csányi Margit jó Nagy Margit kl
Cseke Erzsi elégt Papp Mari jó
Cserép Katalin elégt Papszt Karolin elégt
15 Dávid Teréz kl 45 Pápai Mari elégs
Dervalics Mari élégt Pál Teréz jel
Detrich Ilona kit Pauer Róza jel
Fahner Lujza elégs Radosztits Mariska jel
Franberger Anna kl Rasztics Margit jó
20 Fűzik Irma jó. 50 Saly Gizella elégs
Gábor Anna elégs Skupil Anna jó
Gál Róza kl Somogyvári Róza kl
Gáspár Erzse elégs Schápringer Etelka kit
Gerócs Teréz elégt Szabó Etelka elégt
25 Hoffer Mari kl: 55 Szabó Júlia elégs
Horváth Anna elégs Szalay Mari kí
Horváth Katalin jó Szigethy Edit
Horváth Margit elégs Szternát Teréz elégs
Horváth Paula >4üX Takács Ágnes kl
30 Kálmán Lujza elégs 60 Taródi Katalin mh
Kálmán Rózsa elégt Tálasi Katalin jel
K atzbeck Gizella elégs Tomasics Szidónia jó
Kolmann .Júlia elégs Topolics Erzse elégs
Kovács Margit jó Vági Erzse elégt
35 Keller Róza jó 65 Viltner Jolán elégs
Lakatos Irma jó Weisenstern Mari kl
Magyar Magdolna jó Zachranicsek Katalin elégs
Markotán Etelka elégs Zábó Mari elégs
5
42
Hunyadi-utczai IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, kertészet, női kézi-munka, rajz ós ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Ágh Aranka jel Metz Margit jel
Bedenek Margit jő 30 Molnár Erzsébet jó
Benedek Paula jó Molnár Irén jel
Biró Mariska jel Molnár Mariska jel
5 Bognár Margit jó Morócz Mariska jel
Császár Teréz jó Munkácsi Emma kl
Dávidovics Teréz elk 35 Pápai Róza jó
Farkas Erzse jel Persovics Júlia elégt
Farkas Mari kl Polczer Margit elégs
10 Ficzkő Ilona jó Prikler Ádél kl
Ganzer Matild elk IMirger Karolin jel
Geiszler Frida bt 40 Rehn Mariska kl
Gill Róza jó Salamon Erzse jó ,
Gógl Mariska jel Szalay Ida jel
15 Herczfeld Ilona jő, i Szekeres Anna jel
Horváth Anna jó. Takács Anna jel
Horváth Mari elk 45 Takács Teréz kl
Horváth Róza elégs Tánczos Mariska jó
Horváth Szidi jó Tánzenberger Júlia elégs
20 Jakabfi Katalin kl Tollár Mari elégs
Jurmics Juha jel Thobik Teréz jel
Katzbeck Krisztina jel 50 Topolics Júlia bt
Kneizel Katalin jel Tüskés Mari jó
Kolman Anna jel Varga Mari jó
25 Kuti Júlia kl Veizinger Teréz kl
Laki Anna kl Viertl Anna jó
Latzin Lujza jel 55 Weichsel Erzse elégt
Leidli Mariska jó Wittmann Teréz kl
Javító vizsgát tehet
Weichsel Erzse, számtan és nyelvtanból.
Arany János-utczai 1. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás ós irás, számtan, beszéd- ós értelemgyakorlat, ének ós testgyakorlat.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Bakos Sándor elógs Lörincz Gyula jel
Babics Lajos elégs Márkus Lajos elk
Balázs Ferencz elógs Mersics Gyula elégs
Balogh István jel Milhoffer Imre ejégt
5 Bálint István jó 40 Neusziedler Károly (SelkS
Belena István jel id. Németh Ferencz
Bedenek Zsigmond jel ifj. Németh Ferencz elégs
Bedenek János elégt Papp Yincze elégt
Berghoíer Gyula jel Petrics Béla elégs
10 Bocskay János elégs 45. Ritter Antal jó
Boda Géza jó Sárközy Gyula elégt
Bolf György kl Simon Lajos elégt
Borsfay- János elégs Soós József jó
Czulek Rezsó\' elégt Sütz Béla kii)
15 Csikós Rezsó\' elégs 50 Szabó István jel
Derdák Sándor jel • Szabó József tetr
Dolmányos György jó Szabó Kálmán elégt
Eitner Lajos mh Szabó Lajos elégt
Férts József elégt Szemann György jó
20 *Fodor Pál elógs 55 Szentz Géza elégs
Gergály Gyúla jel Szépe László jel
Gáspár István jel Szobocsán Lajos jó
Gyalay Géza elégs Takács József elk
Gyöngy Kálmán jó Tavaszi József elégs
25 Horváth (Mikó) István elégt 60 Tinacker János elégt
Horváth Imre jel Tinacker József jel
Horváth Emil elégt *Tóth Péter elégs
Horváth József jel Trojkó Ferencz elégt
Kesztler Ferencz jel Vass Károly elégt
30 Kranszky Szilveszter elégt 65 Weisz Ferencz elk
Kováts István jel Wimmer Ferencz elégt
Kováts György kl Vojkovics István elégs
Kováts Antal -Mt- Yojkovics Lajos elégt
Koródy Dezső elégs Zalay József elégt
35 Kiss Ferencz jel
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt, az osztály ismétlésére utasíttatnak.
44
Arany János-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, és ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Aszalay Margit jel 30 Krénusz Júlia jó
Árgent Anna elégs Kreznar Mari jel
Baranyay Irma jó Mérey Anna jó
Bedenek Júlia elégt Mérey Paula ftiéfft
5 Benedek Mari jó Neusiedler Paula W)
Boda Mari jó 35 Németh Katalin ellgs
Bodiczky Jolán jel ifj. Németh Rozália elégs
Czibol Rozália elégt id. Németh Rozália elégs
Czofál Anna jó Orbán Lujza jel
10, Dávid Mari jó Paulin Margit elégs
Devecsery Rozália elégs 40 Plander Rozália elégt
Dombi Mari jel Pokol Ilona jó
Fabick Lujza jó Sánta Teréz jó
Fodor Verona Sebó\'k Mari kl
15 Gerócs Magda elégs Schapringer Irma jel
Golog Anna elégs 45 Szabó Mari jel
Herjavecz Margit elégs Szalay Irma elégt
Horváth Erzsébet elk Szemerey Margit jó
Horváth Irén elégs Szüts Mari bt
20 Horváth Júlia elégt Tóth Ilona elégt
id. Horváth Mari -kü- 50 Tóth Mari elégt
közb. Horváth Mari jel Török Anna elégt
ifj. Horváth Mari -¿wk Ugor Anna elégs
Kállay Ella jó Varga Gizella kl
25 Kámper Mari elégt Vass Erzse jel
Keller Ilona jel 55 Vers Júlia elégs
Kiss Juli elk Vindis Rózsa jó
Kiss Mari jó Zolder Katalin bt
Kóbor Mari 1 jó
III.
IQflZQdTÓ5/ÍQI KERÜLET.
Tanítótestület.
1. J3anekovieh J ános, a Rátz-utczai I. fiúosztály tanítója. A zal. nkanizsai tan. jkörének jegyzője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 7; összesen: 8.
2. J3anekoviehné JVtyakas Viktória, a Rátz-utezai I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 3; összesen: 3.
3. Qepgye Sándor, a k. p. III. fiúosztály tanitója. Az összes tantestületek együttes tanácskozmányaiknak jegyzője és a III. igazg. ker. tan. könyvtárának őre. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 5; összesen: 5.
4. J-íorétxyi Pál, a k. p. II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 34; összesen: 40.
5. JVtantuano Gizella, a k. p. a III. és IV. összevont leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 4; összesen: 6.
ó. J^einer JVtária, a k. p. II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 4; összesen 9.
7. Szabó Gizella, a k. p. I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 2 ; összesen: 7.
8. Szabó István, III. igazgatósági ker. igazgatója és az isk. gondnokság jegyzője, a k. p. IV. fiúosztály tanitója. A Zal. Alt. Tan. vál. I. aljegyzője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 13-összesen: 14.
9. Jibolt J3oIdizsár, a k. p. I. fiúosztály tanitója, a III. igazg. ker. tantestületi tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagy-Kanizsán 1; összesen: 5.
47
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Balogh János jó Horváth Károly elégs
Balogh, Sándor jó Horváth Pál jó
Baj Boldizsár jó 25 Horváth Vendel elégs
Baj József jel Lenkovics József jel
5 Dani Ferencz jó Nagy Ferencz jó
Dávidovics Károly jel Németh Sándor jó
Dukay János jel Nováth Lajos elégs
Faics Ferencz jel 30 Mártinecz J ános elégs
Gaál Ferencz jó Muczer József jó
10 Igler Ferencz jel Pintér Ferencz elégs
Imrey József elégs Plánder József jó
Kálovics Antal elégs Polay Ferencz jó
Kellermann Mihály jó 35 Sneff Balázs jel
Kovács János elégs Sneff Ferencz elégs
15 Kovács László jó Steinitz Gyula jó
Kunics Boldizsár jel Tenk Ferencz elégs
Kunics .lános elégs Tenk János elégt
Kunics József jel 40 Tislér Sándor elégt
Kunics György jel Tóth Péter elk
20 Kuzsner György jel Vinczek György jel
Hoffer András jó Vincze János elégs
Horváth László elégs
II fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló, neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Bagonyai Gyögy jel 5 Bali György elégs
Bartol László jel Bolf József jó
Borbély Lajos elégs Dani István jó
Baj Sándor jó Dani Mihály elégs
48
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályza 1
Dani József jel 40 Magyar Ferencz jó
10 Dolmányos Ferencz jel Marton László elégs
Fekete József jó Mátés Vendel elégs
Fülöp Ferencz jel Milei József, elégs
Gozdán József elógs Molnár István jó
Gödór Ferencz jó 45 Mozsi Ferencz jó
15 Grahovecz József elógs ifj. Muczer László elégs
Gudlin András elégs id. Muczer László elégs
Günsberger Zsigmond jel Nováth György jel
Gyergyák Ferencz el<Jgs Palkó József jel
Gyó\'re János jó 50 Pávics György jó
20 Hajdú László elégs Pávics József jó
Hajdú József jó Plánder Ferencz jó
Hajdú Ferencz jó Polai Ferencz jel
Horváth László elégs Polai György kl
itj. Horváth Ferencz jó 55 Poszovecz Vendel elégs
25 id. Horváth Ferencz jel Poszovecz János jó
Kangyalics György elégs Reineker Ferencz jó
Kangyalics János jó Szabó István jel
Kálovics László jó Steszlin József jel
Kálovics Ferencz elégs 60 Szmodics János jó
30 Kálovics György jó Szokol Ferencz elégs
Kálovics József elégs Szokol József elégs
Kálovics István elégs Vajda Ferencz jel
Kiss István elégs Vajda György jó
Knáusz László elógs 65 Varga Ferencz jó
35 Krisztián József elógs Varga József j elégs
Krisztián László jó Varga György elégs
Krisztián György elégs Veiner Lajos jel
ifj. Magyar József jó Vild Imre jó
id. Magyar József elégs 70 Vinczek György jó
49
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit-és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
Általános osztályzat m tí O w fi
A tanuló neve A tanuló neve •3 .S* •3 5 Ü NJ *<1 O

Baj László jó 35 Kiss Károly jó
Baa István jó Kiss József elégs
Balog János "k-\'ib Knausz György kl
Bencze János kl Kocsis János jel
q Benczik József elégs Kuzma János jó
Borbély György jó 40 Magyar József jel
Biliege Ferencz elégs Matalics László elégs
Bogdán József jel ifj. Milei Ferencz jó
Dani József jel id. Milei Ferencz elégt
10 Dávid József jó Mujzer János elégs
Dávidovics József jel 45 Muczer Ferencz elégs
Dolmányos József jó. ifj. Nagy József elégs
Dukai József elégs id. Nagy József jó
Erdélyi János jó Nagy László jó jel
15 Flumbort József jó Németh György
Fürst József jó 50 Németh József jó
Godina György jó Nóvák István jó
Gödinek László jel Oláh Mihály elk
Gyulay István jó ifj. Plánder György elégt
20 Hajdú Ferencz jó id. Plánder György elégs
Hanzsalics Sándor jel 55 Poszovecz Sándor jel
Hóbor Kálmán jó Szántó János jel
ifj. Horváth József elégs Szmödics György jó
id. Horváth József elégs Szokoly Ferencz elégt
25 ifj. Horváth Ferencz jel Szokoly György jó
id. Horváth Ferencz jó 6> Takács József elégs
Horváth György jel Tánczos József "kiC
Horváth István elégt ifj. Tóth Ferencz jel
Horváth László jó id. Tóth Ferencz jel
30 Imrei László jó Török Jstván jel
Imrei János jel 65 Török György jel
Jankovics "László jel Varga György jel
Kangyalics László jel Varga József elégt
Kálovics József jó
50
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, kertészeti gyakorlatok, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve § S -3 -CS -- fj A tanuló neve 01 O co .§ i? "5 3 ti N
s •<5 o
Anek László jó Krisztián György elégt
Baa László jó Kuzsner József kl
Baj József elégt Magyar János elégt
Berke Lajos jel 30 Martinecz János jó
5 Biliege József elégs Matalics József kl
Borbély Gyula jel Mátés Ferencz elégs
Bugyács László elégt Miháleez Ferencz kl
Bunczom László elégt Milei László kl
Dolmányos Béla jó 35 Nagy László jó
10 Faics Ferencz jel Ország János jó -
Gödinek György elégs Plánder Perenc kl \\
Gudlin Antal kl Plánder György jó
Haba Ferenc jó Plemmer József kl
Hideg János kl 40 d. Polai Ferencz kl
15 Horvát János jel ifj. Polai Ferencz j \' í
Horvát László jó Samu József elégt
Humán Ferencz elégs Savanyu György kl
Imrei László jó Szmodics Ferencz elégs
Jankovics József jó 45 Tislér László kl
20 Kálovics József jó Tiszai István jó j
Kálovics György jó Vajda Antal jó
Kálovics László kl Vajda József kl
Kis Mihály elégs id. Varga György elégs
Kók József kl 50 ifj Varga György jó
25 Kovács István elégs Varga József jel
Kovács Lajos jó
51
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, és irás beszéd- értelemgyakorlat, számolás és ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve Általános osztályzat
Anek Anna jó 25 Loboda Róza jó
Baa Anna elégs Magyar Erzse elégs
*Bedó\' Erzse elégs Malek Mária kl
Benczik Mária jó Marton Anna jel
5 Bolf Júlia jel Marton Júlia jó
Bolf Teréz jel 30 Marics Éva elégs
Csányi Júlia jó Munkácsi Irma jó
Csondor Róza jó Németh Júlia jel
Dani Teréz jó Nink Anna kl
10 Dávid Éva jó *Pávics Erzse elégs
Dávidovics Anna jel. 35 Perkó Júlia elégs
Farkas Margit elégs Perkó Róza jó
Gödinek Katalin elégs *Pintér Mária elégt
Gozdán Katalin jó" Polai Róza jel
15 Hajdú Irma jel! Polai Margit jel
Hajdú Apolónia jel -Í0 Poszovecz Borbála elégs
Hegedűs Katalin jel Smidt Róza elégs
Hunka Mária jó *Sneff Anna elégs
Imrei Róza elégs Steinitz Etel jel
20 *Jankovits Anna elégt Stokker Róza elégs
*Kele Róza elégs 45 Stokker Borbála jó
* Kovács Mária elégt Smodícs Anna jel
Kook Katalin jó *Szmodics Katalin jó
• * Kristóf Róza elégt *Tiszay Róza jó
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasíttatnak.
6*
52
VII. Ker. I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit-és erkölcstan, olvasás, írás, nyelvtan,beszédes értelemgyakorlat, számtan, női kézimunka, ének.
A tanuló neve o ^ S CB -l-f S A tanuló neve Általános osztályzat
Berke Rozália jó Kálovics Erzsébet jel
Dani Anna jel Kálovics Anna jó
Dani Rozália jel 30 Knausz Erzsébet jó
Dani Katalin jel Kuzsner Rozália jó
5 Dávid Erzsébet jel Lang Katalin jó
Dávidovics Rozália elégt Liplin Borbála elégs
Dolmányos Mária elégs Loboda Etelka jel
Gödinek Júlia jó 35 Mártinecz Apolonia jel
Gudlin Júlia jó Mózes Anna jel
10 Hajdú Anna jó Mihálecz Rozália jel
Herjávecz Éva jó ! Munkácsi Teréz jel
ifj. Horvát Júlia jó Nagy Anna jel
id. Horvát Júlia jó 40 Nóvák Júlia jel
ifj. Horvát Rozália jó Plánder Anna jó
15 id- Horvát Rozália jó Plemmer Katalin jó
Horvát Erzsébet jó if, Polai Katalin jó
Horvát Katalin elégt id. Polai Katalin elégs
ifj. Horvát Mária jel 45 ifj. Sneff Katalin jel
id. Horvát Mária jel id. Sneff Katalin jel
20 Hoffer Júlia elk Szabó Júlia jó
lgri Júlia íó Szakos Anna jó
Igler Anna jel Szedlmayer Éva elégs
Ifcsics Anna jó 50 Szokol Katalin jó
Jankovics Anna jó Tislér Rozália jel
25 Jámbor Katalin jó Tót Viktória elégs
Kámenár Erzsébet elégs Vajda Katalin jel
Kangyalica Júlia jel Varga Katalin jel
53
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
2 S & is 2 «
A tanuló neve 3 1 w ■<J O A tanuló neve § 3 -s o
Baa Rozália bt 20 Málék Borbála ^
Baa Katalin jó Mihálecz Éva kl
Bagonyai Katalin jó Mihálecz Júlia elégs
Bali Katalin elégt Miilei Anna kl
5 Bunczom Júlia kl Munkácsi Mariska jó
Dani Anna kl 25 Ötvös Anna elégt
Dervalics Anna jó Péntek Katalin jó
Farkas Anna elégs Plánder Júlia jel
ifj. Flumbort Katalin elégt Polai Erzsébet jel
10 id. Flumbort Katalin kl Samu Katalin elégt
Flumbort Éva jó 30 Sneff Anna jó
Fürst Katalin jel Szabó Mariska jel
ifj. Horváth Rozália jó Szabó Anna elégs
id. Horváth Rozália elégt Szilajka Anna jó
15 Horváth Júlia jó Varga Anna elégs
Ifcsics Mária elégs 35 Varga Teréz jó
Jakiipanecz Katalin kl Varga Katalin -sk»?"
Lenkovics Júlia kl Zákonyi Mária elégt
Major Júlia elégs
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- ós erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz ós ének.
A tanuló neve Általános osztályzat A tanuló neve iltalános osztályzal
Bártól Anna elégt Horváth Vilma jó
Bálics Ilona elégs ifj. Horváth Anna kl
Bedenek Rozália jel id. Horváth Anna kl
Bencze Júlia. kl Kiss Katalin kl
5 Dobosi Júlia jó 15 Kovács Erzsébet jel
Dolmányos Anna bt Kozári Mariska jel
Farkas Károlin jó Németh Katalin jó
Farkas Anna kl Szijártó Rozália jel
Gaál Júlia kl Vinczek Katalin kl
10 Gréczy Mariska jó
54
I. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat és ének.
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasíttatnak.
tn — cn ni
A tanuló neve o ir ;cS -rt Ctí tJ A tanuló nevé c ir> -OS
si »i -O o — M •<J O
Baj Erzse jel Igri Kati jó
Barbély Anna elégs 20 Istéf Mari bt
Bartol Apolónia jó locsis Margit _ jó
*Benczik Kati jó *Kaugyalics Ágnes jó
5 Berke Anna elégs id. Kállovics Erzse jel
Berke Teréz jó ifj. Kállovics Erzse bt
Bolt Kati jel 25 *Kovács Anna elégs
Bunczom Paula elégs *Kuzsner Rozália elégs
Farkas Katalin jó *Krisztián Jixlia elégt
10 Gudlin Teréz jó Krisztián Rózsi jel
Gunyhó Katalin\' jó Lang Maria jel
*Godinek Éva elégs 30 Mihálecz Teréz elégt
*Gozdán Rózsi elégs Páté Katalin kl
Gyergyák Erzse jel Poszovecz Anna elégt
15 Gyulai Anna jó Reitboffer Gizella elk
*Hajdu Anna elégs *Tánczos Viktória jó
Hajdú Éva jó 35 Tislér Arma jel
Hajdú Kati jel Vajda Katalin elégt
55
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve w 2 N S IS 2 N \'■<3 O A tanuló neve Általános osztályz.
Baj Károly jel *Milei László elégs
Baj Mihály elégs 25 Mózsi József jel
Bander György elégt Németh Ferencz kl
Berke László jel Plánder Ferencz jó
5 Bruckner Lajos jó Plánder József elégs
Dolmányos Károly elégs Polai Mihály elégt
Flumbort György jó 30 Szerecz György elégs
Godina József elégs id. Szmodics László jó
Gozdán József jó közb. Szmodics László jó
10 Gudlin György elégs ifj. Szmodics László kl
Günsperger Vilmos elégs Szollár György elégs
Haszon Károly elégs 35 Tislér György jel
Haszon László elégs Tislér József jó
Hőbor Ferencz jó Vajda János elégs
15 Ifcsics László jó Vajda Sándor elégt
Jambrics Miklós kl Varga Boldizsár jó
*Kállovics István elégs 40 Varga István jó
*Kangyalics György elégs Varga János jel
Kuzsner László elógt id. Varga József jel
20 Krisztián József jó ifj. Varga József elégs
Mihálecz János jel * Varga Miklós elégs
Mihálecz József jel 45 *Tóth László elégs
*Mihálecz Sándor elégs Zákonyi Nándor. bt
A *-gal jelöltek a késői beiratkozás miatt, az osztály ismétlésére utasíttatnak.
VIII. Magántanulók.
Magánvizsgálatot
Bedenek Károly^ Benkő György y Flunibort László H Horváth György 3 Istéf József
a 4-ik osztályról:
Koszednár József Kiss József Moluár György Morandini Anna
A hatodik osztályról:
Benezik József Kovatsits Andor
Kovatsits Gizella Kosáné Mantel Juli
57
IX.
A »kanizsai m. kir. áll. el. iskolák tulajdonát képező összes tantermek, folyosók, udvarok és kertek alapterületeinek m-\' és □ ölben, valamint köbtartalma szerinti kimutatása.
s A z é 1» " 1 e t b e ii
N Hl A o Sg a tanterem a folyosó »o fl cö az épülethez tartozó
-o >. Kerület >,6 alap köbt. alapter.j köbt. ctí ^ ^ cn udvar | kert
o b. ter C >cö A M cű hány □ öl N tí ® « 5 bfl.íS bű
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l-ső kerületi I. fiúosztály II. „ III. IV. A) „ IV. B) „ I. leányosztály II. III. IV. igazgatói iroda tantestületi szoba 9 - 42.70 66.85 65.10 64.40 66.15 47.57 53.20 77.00 66.50 36,40 38.85 179,34 280.77 273.42 270.48 277.83 209.30, 234 08, 338.89, 292.60, 152.88 163.17 ba > 80.00 jo >126.88 j 1 344.00 bb 545.31 • > tí <X> ; Cfi j o i tí ; C bal ■188 00 > jobb ■ 113.00 e 0) m ü fi a fi a; in ■ u fi c
5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. kerületi Teleky-utczai I. fiúosztály II. „ I leányosztály It. Eötvös-téri I. fiúosztály III. I. leányosztály iroda Hunyady-utczai II. fiúosztály II. leányosztály III. IV. Arany János-u. I. fiúosztály I. leányosztály 4 3 4 2 44.00 44.00 52.16 52.98 45.60 48.64 48.64 8.08 45.36 36.18 38.88 48.08 59.50 59.50 167.80 167.80 234 72, 238.48 177.89 189.69 189.69 31 51 136.08 101.30 108,86 150.65 261.80 261.80 | 4.80 ) 7.26 ) 16.80 ) ) 23.52 ) j 6.63 j 7.77 > 29.04 18.24 32 40 75.60 91.42 18.56 24.06 127.77 á; a> i t/3 i a i fi fi fi D Cfi o fi \'fi fi CJ w o c \'3 c i <D ; tn o •51 ) ] 257.00 ) ) | 58 ) > 88 ) > 513.00 ) 107 nincsen l -í.£ ) s 1 c § Jl 1 ® ! U1 l ) ° \\ C 1 <u \\ cfi /|
1 2 3 4 5 6 7 8 III. kerületi Középponti . I. fiúosztály II. III. „ IV. „ I. leányosztály ii- iii-ív. , iroda Rácz-utczai I. fiúosztály I. leányosztály 7 2 44.94 5610 52.95 37.38 36.90 45.00 45.10 21.82 51.68 148 30 185.13 179.73 123.35 121.771 148.50, 148.83 68.79 226 39 | 41.75 ) | 19.24 j 11.62 137.77 65.49 51.12 • ) ) <U Cfi o a a 131 j 165 753 550 fi <U l/l o a \'5 fi \\ s
9 51.68226.39 ) cő >1
SQj \'0

58
X. STATISZTIKAI
K v -
2 "3 ^ vallásra
Iskola és osztály megnevezése a fl •a a a ■CS ba cö o n o 3 ÖJ a, -O) in 0) g o O £ ■ü .22 a -01 * J3 S1 "3
^ -Q re -Qj > 6B
I. Igazgatósági kerület.
I. fiúosztály 11 75 76 sa _ - 4 1 4 1 2 h - 70 73 U 69 65 1 73 1
Tv. A) „ IV. 11) „ I. leánvoszlály II. III IV. 7? 75 _ 65 60 73 71 3 7 I 3 3 £ 6 3 6 1 2 5 1 2 1 2 1 _ "1 58 55 66 64 Hm 59 58 46 58 53 1 2
Összesen 384|-269 13 30 20 1 — 589| 548 5
II. Igazgatósági kerület. Telcky-ulczai 1 fiúosztály 11. ,, ( loányoszlály 11. Eötvös-téli 1. fiúosztály „ Hl ,, 1. leányosztály Hunyadi-ulczai 11. fiúosztály „ II. leányosztály 1". IV. Arany János-u. I. fiúosztály , ,. I. leányosztály 66 71 65 67 62 69 77 60 76 46 68 56 57 4 2 í 4 2 2 2 2 — 3 4 3 2 2 9 4 13 1 2 1 10 8 2 4 — T i i i 60 67 67] 52, 63. 54 73 58 43 57 44 62 50 66 68 72 56 64 65 74 58 45 62 54 66 56 —
Összesen 400 440 29 58 3 750 806 -
III. Igazgatósági kerület.
Rátz-utczai I. fiúosztály „ „ I. leányoosztály Közzépp. I. fiúosztály V „ II. „ , , 111. „ „ „ IV. „ „ ,, I. leányosztály i) » II v „ III. ) „ ív. „ ) 46 43 70 67 51 36 \'48 54 37 19 — 1 1 1 1 1 3 1 1 2 14 1 7 7 1 2 1 1 - 42 32 42 69 64 37 46 53 39 11 44 36 42 68 67 51 47 54 37 19 -
Összesen 277 194 ±- 5 36 5 425 1 465 l -
Főiigszejc 1061 903 13 64114 6 i 3 1764 1819 II 5

TÁBLÁZAT
59
i r a t 14 i O t t Által, osztályzat Lakhely szerint
nézve nemz stiság sz. korra nézve kitűnő jeles •2» elégséges elégtelen
ib ev. ref. N 5 io rt s német j \'GJ >> bn tr. 0) > •<v 50 00 0! o tH T—1 R <M rH 12 é. felül helybeli j i vidéki
2 1 2 74 1 47 21 5 1 1 5 15 20 18 12 52 23
4 1 6 76 — — — j— 5 14 27 23 1 6 2 13 9 24 25 48 28
1 — 8 82 — — — 1 3 27 25 15 4 7 7 19 24 13 11 82
2 — 3 73 — — - — — 2 17 21 12 12 2 8 28 9 21 50 23
2 — 66 2 — - — 1! 6 18 10 10 2 8 21 14 16 65 3
4 l1 65 — 14 23 19 5 4 — - 8 16 11 14 9 65 _
4 10 5!) 1 — 1 24 \'>0 9 3 - 3 16 18 11 7 60 _
6 11 8 73 — — — — 17 31 17| 5 3 7 12 16 26 5 73 —
3 — 12 68 — — — — 15 29 12 12 8 16 27 11 2 66 2
28 3 56j 636 i 4 "i 14 72 72 93134 127 1 i 78 50 44 123jl74 140 108\' 561 79
1 66 19 18 19 8 2 1 4 22 2l! 1 12 66
3 — — 71Í — — - _ 18 24 18 7 4 1 3 34 22 7i 71
1 — 4 77 — — — 28 22 21 3 3 - — 16 29 15\' 7, 75 2
2 — 2 60 _ — - — ~4 27 16 12 1 ■ — 2 8 22 19; ll 60 -
í — — 65\' — 3 33 21 4 3 1 — — 11 25 10 17: 65 -
_ 1 1 67 — _ — _ _ 24 28 9 6 — _ 12 16 211 5\' 67 -
1 - l1 75 — 1 — 41 17 13 2 2 1 — — 14 22 18 IS) 76 -
2 _ 2 62 — — 2 15 16 16 7 4 2 1 16 20 18\' 31 62
— — í 3 46 — — — 4 18 12 » 9 1 _ 2 8 19 3 46 -
1 2 66 — — — _ — 12 23 17 12 4 4 6 13 25 9 68\'
1 _ 1 55\' 1 — — — — — 10 32 10 4 18 18 e 0 3 56 -
_ — 3 67| 1 1 24 10 16 9 7 2 1 3 16 8 18 17 69
— — ll 56 1 — 14 28 s 6 1 - - 2 10 16 12 lo! 571 -
12 3 19 1 835 3 2 60 164 15s\'l76 138 1 94 40 ÍO\'I 16 H2I264I2I5 ll I I 113 838 2
1 1 46 42 3 1 8 12 18 4 46
-rr — — 36 — — — 20 12 4 — — _ — — 8 12 8 4 36 _
— — 1 43 — _ 17 14 8 2 2 — —■ — 12 15 13 2 43 _
— — 2 70 — — — 3 20 16 20 8 3 — — 14 27 28 _ 70 _
— — 67 — — — _ — 10 23 27 6 1 2 20 25 13 4 66 1
— — — 51 — -4- — — — — 5 30 8 8 — 5 19 7 6 51 —
— — 1 48 - — — 22 18 5 - 3 — — — 11 16 14 5 48 —
— — — 54 — — — — — 9 27 10 3 3 2 21 24 6 2 54 —
— — -r 37 — — — — — 4 15 17 - — 4 11 6 6 37
— — 19 — — — — — 5 11 _ — — 4 5 1 1 18 1
1 - 5 | 471 — - 104 « 56 98 108 26 12 4jl07 166 114 34 469 2
41 6 80 1942 7 2 74 340 1 297 325 370 1 329 144 72 64 372 604 1 469 255 1 1868 83
n
XI.
STATISZTIKA A FÉL-
M c 1 y i k
Az osztálytanító Október Novemb. Deczemb.
Az osztály Itt u I asz -
szám neve "o o "o
•o j: H bo cfi ■4-3 _6B ai
*o UH csa <n o st a ac - e a m VI ¡o SÍ cti bp 6 0) c N W w O tí 6D s <D c
I- igazgatósági kerület:

Orbán István I. fiúosztály 70 67 3, 58 49 9 212 212 —
Lisztner József Poredus Antal II. 58, m 38 86 20 5| 32 117 20 12 128 128 106 11 124124
5 Erdösi Bálint Kováts Miklós Kottlerné Pataki Vilma Poredusné S.:akonyi 1. Erdősiné Nóvák Lujza Farkas Vilma II. igazgatósági kerület: Tr-A)1 V"- IV. B) „ 1. leányosztály 11. „ i KI. IV. 20; 120 113 219 172 TT 20 120 113 219 172 —l — 59 22 202 & 109 56 22 166 69 164 109 3 _J 36 -1 83 74 250 174 13 93 74 250 174 9
10 Vlasits József Almási Jáncs Mantuano Janka Teleky-u. I. fiuo. „ I. 1. 0. 190 47 180 91 25 180 25 58 59 51 79 113 158 259 47 70 99 22 5\' 21 = ■ 97 44 144 100 97 48 171 88 75 160 102 103 74 97 44 144 100 97 48 171 88 75 160 102 103 74 _ 238 120 186 120 198 ! 67 267 130 ! 73 250 174 42 36 225 120 186 120 198 63 267 130 73 250 174 42 36 13
15 20 Nómethné Fülöp Kr. Szalay Dénes Dolmányos Ferencz Kovátsné Csillag Ilona Szalay Sándor Szalayné Juk Etel Kaán Irma Mágot Józsa Váry József Várynó Szakonyi J. III. igazgatósági kerület: II- Eötvöstér I. fiuo. „ I" „ „ I. 1. 0. Hunyady-u. II fiu. „ \' II. 1.0. „ Hl- „ „ ív- „ Arany J.-u. I. fiuo. 1.1.0. 47 79 59 51 79 113 158 259 47 70 _ — _ 41
Tibolt Boldizsár Hórényi Pál Középp. I. fiuoszt. V N. „ 56 40 56 40 - 23 36 23 36 — 56 24 53 24 3
2b Gergye Sándor Szabó István Szabó Gizella Reiner Mária Mantuano Gizella Banekovich János „ ni- „ IV. „ „ I. 1. 0. „ II- „ III. és IV. l.o. Ilátz.-u. I. fiuo. 2b 100 195 58 142 31 2H, -46 54 43152 24 34 41 101 30 - \'AJ 47 178 | 24 145 II (iC 52 47 42 24 44 6f 18 136 101 — 6b 91 217 42 171 133 bll 22 14C 4S 111 13í b; 69 77 _ 57
30
Banekovich Nyakas V. I. 1. o. 1 - í! 58 59 _ |l46 14C
GL
NAPI MULASZTÁSOKRÓL.
ll r O ii ¡1 1» ll a ll
Január Február Márczius Április Május Junius Összesen
t o t t ff j e 1 n a 1» o 14
*c o NI "ő "o N "o N "o -f-J O tsj
Efi - .5? W ■SP cn ü .£P 05 05 ü •ÉP W5 a> N «5 ffi :0 - bo a> «5 bn
í X ■ t/J i ^ •O N bQ S3 e 1 N •Jl w o & £ O) fi NJ W cn O N ci be £ o> a N 05 05 o tsj cC • SP £ <V C NJ •fi (fi o rt .SP £ aj C éS .£P e fi N3 U5 05 O s _bc £ D fi
218 77 188 77 30 136 l 96 124 96 I! 1 12,291 232 — Ill75|175 59 114 76 79 .,76 í 136 302 132 124 4 178 2 4 2 4 — 1237 948 1085 738 152 210
■tt-rors? 102 67 : 41 41 (159,159 131! 97 212:174 107 107 52 120 35 60 —!l 22 -135 34 134 38 211 —II 87 87 17 22 135 101 211 87 43 33 188 95 115 268 92 238 237 188 74 115 268 92 212 237 i 26 g1 47 105. Í4& 80 142 156 .26 105 148 80 142 156 33 21 182 11 112 116 95 168 122 • 74 37 112 116 65 168 122 108 40 30 4 5 2 2 3 4 3 4 5 2 2 3 4 3 — 1078 550 439 1233 781 1598 1167 788 369 439 1197 684 1534 1167 290 181 36 97 64
284 | 55 140 I 55 ! 57 101 248 I 30 1 60 203 127 103 160 257 55 140 55 57 70 147 30 60 171 103 71 160 27 _ 31 101 31 24 32 _ 186 90 142 90 49 37 124 117 64 123 112 i 72 82 46 58 49 99 ¡144 86 142 ! 94 ! 75 155 59 142 59 49 37 56 117 64 123 80 44 82 31 31 31 68 32 28 327 83 159 45 66 111 163 100 85 200 208 ¡178 135 327 83 159 45 66 111 83 100 58 200 96 92 135 80 » 112 86 143 85 104 41 41 36 83 81 22 104 33 186 95 143 52 104 41 41 36 37 81 22 1C4 33 85 95 33 46 I 101 198 98 98 29 46 69 70 23 66 160 131 119 110 198 67 98 29 46 69 35 23 66 150 131 51 110 31 35 68 9 4 1 3 6 2 1 1 3 4 6 2 9 4 1 3 6 2 1 1 í 6 2 1 1722 626 1154 592 636 534 1179 ; 649 i 559 1351 1150 856 764 1552 509 1154 539 615 499 849 649 532 1351 982 541 764 170 117 53 21 35 330 27 168 315
1 62 56 99 73 84! 76 27 i 27 239 152 133 86 100 42 135 130 ; 89, 74 6 26 8 87 52 58 5 15 46 18 49 13 78 65 93 94 75 40 86 66 21 59 55 75 71 174 187 204 241 140 143 55 68 ,61 88 66 162 158 140 143 7 10 86 121 42 83 _ 46 82 112 196 193 1162 350 ; 97 43 35 27 82 66 72 83 62 43 19 11 62 30 130 121 79 299 54 24 67 ¡169 123 378 270 361 ,737 104 200 42 82 94 64 151 171 129 25 70 25 77 29 314 119 190 608 79 130 6 4 7 5 4 3 6 3 5 6 4 7 5 4 3 6 3 5 — I i 417 597 610 1117 1727 ¡1073 2034 996 i 760 372 385 509 378 748 618 679 858 591 46 212 101 739 978 455 1355 138 169
XII.
Értesítés.
A nagy-kanizsai állami elemi iskoláknál a jövő 1900—901-ki iskolai évre a beiratások szeptember 1—9-ig tartatnak — vasár-és ünnepnapok délutánjainak kivételével — mindennap reggel 8—n-ig és délután 2—4 óráig. Az I. és II. igazgatósági kerület iskoláiba a központi fiúiskolák helyiségében, a III. igazgatósági kerület iskoláiba pedig a (kis-kanizsai) központi iskolák helyiségében lehet beiratkozni.
Szeptember 9-én reggel 8 órakor mennek a róm. kath. növendékek »Veni Sanete«-ra a Szt.-Fereiiczrendüek templomába. A rendes előadások szeptember 10-én kezdődnek. Az I. osztályba csak azok a növendékek vehetők fel, kik életkoruk 6-ik évét már betöltötték, illetve kik 1894. évben születtek. A beiratás alkalmával a gyermek születési igazolványát vagy keresztlevelét és himlőoltási bizonyítványát be kell mutatni.
Minden növendék csak annak az igazgatóságnak az iskolájába Íratható be, melyben a beiratáskor lakik. A ki hamis lakczimmel iratkozik be, később is át kell az illetékes kerület iskolájába mennie.
Azon szülők vagy gyámok, kik gyermekeiket szept. 15-éig be nem Íratják és rendesen iskolába nem küldik, éppen olyan elbánásban fognak részesülni, mint aminőben az igazolatlanul mulasztó iskolaköteles gyermek szülői vagy gyámjai részesülnek.
Azon tanuló, ki 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, szeptember 31-én javitó-vizsgát tehet s ha ezt sikerrel leteszi, felsőbb osztályba léphet. Vidéki tanulók csak hiteles iskolai bizonyítvány — ennek hiányában felvételi vizsgálat — alapján vétetnek fel magasabb osztályokba,
A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 1899. évi decz. 31-én kelt min. rendelete szerint köteles minden tanuló felvételi dij czimén 50 fillért s a tanítói nyugdíj- és gyámalap javára 30 fillért, azaz 80 fillért (40 krajezárt) a beiratáskor fizetni.
Az elemi iskolába járás kötelezettsége az 1900—901. iskolai évre kiterjed mindazokra a gyermekekre, kik 1888. évi szeptemb. hó r-től egész 1894. évi augusztus hó végéig születtek; vagyis, kik életkoruk 6-ik évét betöltötték és 12 évnél nem idősebbek. A 12-ik életévöket betöltött tanulók, kik a IV. osztályt sikerrel elvégezték, nem vétetnek fel.
Tartalom.
I. Az igazgatók záró-jelentése..........................3
Részei :
1. Az intézet szervezete és eseményei....... . 3
2. A tanulók beiratása............................9
3. Tanitók s tanácskozmányok........................9
4. Az oktatás és szünet............................8
B. Egészségügy........... ..........10
6. Vallásügy.............. ... 10
7. Női-kézimunka ......... ............10
8. Jótékonyságok .........................10
9. Iskolai ünnepélyek..............................H
10 Iskolai könyvtárak ............ ■ • 11
11. A javító-vizsgákról és az osztályismétlésről ..........11
12 Páros Endre és Gerócs Anna nyugdíjaztatásáról .... 11
13. Iskolai látogatások............ • • • 12
14 Évzáró vizsgálatok............ ■ ■ 12
II. Királyi tanfelügyelőség és gondnokság ..............14
III. Hitoktatók..................................15
IV. Szaktanítók..................................15
V. Iskolaszolgák................ ■ • 15
VI. Rövidítések magyarázata ,..........................16
VII. Tanítótestület és érdemsorozat........................18
VIII. Magántanulók ....................................56
IX Kimutatás az összes iskolai tantermek alapterülete és köbtartalmáról ....................................57
X. Statisztika........................................58
XI. Statisztika a félnapi mulasztásokról ................60
XII. Tudnivalók az 1900 901. Iskolai évre . . . ...........62