Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.61 MB
2018-02-28 16:15:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
77
457
Rövid leírás | Teljes leírás (95.61 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1907-1908. iskolai évről.
IX. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók.
Nagykanizsa, 1908.
Nyomtatott Fischel Fülöp Fia könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai magy. kir,
állami elemi népiskola
három igazgatósági herületéneh
ÉRTESÍTŐJE
az 1907-1908. ísholai éurő!.
IX. ÉVFOLYAM.
Összeállították: A KERÜLETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1908.
Nyomatott Fischel Fülöp Fia könyvnyomdájában.
I.
Értesítés 1908—1909. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1908—1909. iskolai évre a beirások 1908. szeptember 1-től szept. 9-ig lesznek; még pedig délelőtt 8 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. kerületi tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
Az I. II. kerületi róm. kath. vallású tanulók szeptember 9-én a Szent-Ferencrendüek templomában mise-hallgatással kezdik meg az iskolai évet.
Az előadások általában szept. 10-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1908 1909. évre azok lépnek, akik 1902. évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1896. évi szeptember 1-je előtt születtek.
A beiratási dij minden tanulóra nézve kivétel nélkül: 1 (egy) korona.
4
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanítási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1908. aug. 30-án vagy 31-én javító-vizsgálatot tehet.
Minden tanuló annak a kerületnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kívül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
II.
Jelentés az 1907—1908. iskolai évről.
A beírások 1907. szeptemb. 1-től szeptemb. 7-ig tartottak.
A róni. kath. tanulók szept. 8-án szentmise-hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept. 19-én kezdődtek.
Beiratkozott 2166 tanuló, kik közöl a beirási dijat és az országos tanitói nyugdíjjárulékot 2134 fizette meg. A létszám a mult iskolai évihez képest 15-tel emelkedett. _
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tiszti orvos. urak az összes osztályokban beoltották az I. osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
Évzáró vizsgálatok. A hittani vizsgálatok a róm. kath. vallású növendékekkel az I. és II. kerületben junius 3-án, a III. kerületben junius 4-én ; az izraelita, ágostai evangélikus és a református vallású növendékekkel pedig mind a három kerületben jun. 10-én délután voltak.
6
A rendes osztályvizsgálatok junius 13-tól egész jun. 25-ig tartottak az Utasításban elrendelt módon.
Az iskolai év junius 28-án záródott be hálaadó isten-tisztelettel.
Helyettesítés. Hosszabb időtartamú helyettesítés 3 ízben fordult elő.
Dolmányos Ferenc, tanító, mindjárt az iskolai év kezdetén kénytelen volt 3 hónapi szabadságot kérni a tanügyi kormánytól. De csak hat heti szabadságot kapott 1907. szept. 8-tól, és helyettesítésével Tóth Károly oki. tanítót bizták meg. Ujabb kérvényére bizonytalan időre szabadságolták s a helyettesítéssel ismét Tóth Károlyt bizták meg.
Pathy Nagy Júlia tanitónő 1908. január 1-től ápril 30-ig betegsége miatt nem taníthatott; Mantuano Mária, tanitónő, pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter 24821/1908. sz. rendeletével 1908. ápril 21-től 1908. junius 20-ig terjedő szabadságot kapott. Mindkét szabadságoltat Haba Rózsa oki. tanitónő helyettesitette minisztériumtól kapott megbízás alapján.
Rövidebb ideig tartó helyettesítéseket teljesítettek szívességből: Haba Rózsa, István Ilona, Koronczy Gizella, Rozs Erzse oki. tanítónők, akiknek ezen az uton is köszönetöket fejezik ki a kerületek tanítótestületei.
Beiskolázás. A tanítótestületek a gondnokság utján szorgalmasan beterjesztik az igazolatlanul mulasztókat a városi hatósághoz, mely igazán példás erélyességgel, ha kell: bírságolással is kényszeríti a szülőket, hogy gyermekeiket pontosan küldjék iskolába. Ez a szigorú eljárás már nagyon sokat javított a beiskolázási viszonyokon.
Hogy a beiskolázás szempontjából milyen nagyon szükséges volt az V. és VI. osztályok szervezése, kitűnt abból, hogy az egyesitett V. és VI. leányosztály teljesen benépesült; az V. és VI. fiúosztályban pedig a tanulók létszáma túllépte a 100-at. A II. kerületi igazgatóság mindjárt az iskolai év elején jelentést
7
terjesztett is a kir. tanfelügyelőséghez, hogy az V. és VI. fiúosztályokat szét kell választani; addig is csak félnapos beosztással végezhető a tanitás, mert a növendékek az osztályhelyiségben egyidőben nem helyezhetők el. Ezt az intézkedést a kir. tanfelügyelőség ideiglenesen helybenhagyta, és az V. és VI. fiúosztályban igy is folyt a tanitás egész a szétválasztásig, mely az uj tanerő kinevezése és az uj osztály bebútorozása után némi késedelemmel, csak 1908. márc. végén történhetett meg. Tehát az V. és VI. fiúosztályok növendékei ebben az iskolai évben sem nyerhettek az egész tanitási év tartamán át teljes oktatást.
Személyi változások. Szabó Lajos tan. 87820/ 1907. sz. szept. 25-én kelt min. rendelettel Szolnokra helyeztetett át, ugyanezen min. rendelet alapján helyét Pathy Nagy Júlia újpesti áll. tanítónő foglalta el. — Litvay Endre malomsoki ág. ev. tanító 128746\'1907. sz. min. rendelettel neveztetett ki iskolánkhoz. Németh Sándor csabrendeki áll. tanító az elhalt Dolmányos Ferenc helyére helyeztetett iskolánkhoz; állását azonban felsőbb engedélylyel csak az 1908—9. tanévben foglalja el. — A III. igazg. kerületből a belsőkerületi iskolához id. Szabó István tétetett át, Ács József pedig Németh Sándor későbbi álláselfoglalása következtében 1908. szept.-től fog a belsőkerületben működni.
A tanítótestületek gyásza. Ebben az iskolai évben gyász érte a nagykanizsai áll. el. iskolák tanítótestületeit, egyik szeretett és tisztelt, érdemes kartártársunknak, Dolmányos Ferenc, II. kerületi tanítónak elhunytával. Ez a buzgó kartársunk, aki tiszteletreméltó kötelességtudással végezte 30 éven át a tanitás és nevelés terhes, de magasztos munkáját, már az iskolai év elején betegeskedett; és kénytelen volt szabadságot kérni. Baja egyre súlyosbodott, végre már leírhatatlan kínszenvedés lett reá nézve az élet. 1908. január 25-én bekövetkezett halála váltotta meg
8
óriási testi és lelki szenvedéseitől. A tanítótestületek az elhunyt jó kartárs ravatalára koszorút helyeztek ; haláláról külön gyászjelentést adtak ki; az özvegyhez részvét-iratot intéztek; megjelentek a család által mondatott gyászmisén, és külön gyászmisét hallgattak, melyet ft. Görög Ince h. plébános ur a megboldogult iránt való kegyeletből s a tanítótestülettel való együttérzése kifejezéséül volt szíves megajánlani. A temetésen és gyász-misén résztvettek az iskolák növendékei is. A sírnál Banekovich János tanító mondott az elhunyt kartárs fölött nagyon megható bucsu-beszédet.
A tanitótestületek e gyásza alkalmával a nagykanizsai főgimnázium; az izr. felső-kereskedelmi és elemi, meg a keszthelyi közs. elemi iskolák érdemes tantestületei részvétiratban fejezték ki jóleső rokon-érzésöket.
Igazgatói értekezletek. A kerületi igazgatók a szükséghez képest az iskolai év folyamán több izben is tartottak értekezletet, melyeknek keretében főleg az iskolák közös administrációjára vonatkozó vagy az egyöntetű beléleti igazgatás szükségességét igényelő ügyeket intéztek el.
1907. október 3-án Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete mellett tartott igazgatói értekezleten „a kir. tanfelügyelő tudatta az igazgatókkal, hogy a nagykanizsai áll. el. iskolák tarthatatlan helyiségei ügyében polgármester urat megkereste, annak érintésével, hogy amennyiben a már évek óta ugy a tárgyalások, mint a köztudat szerint tarthatatlan áll. el. iskolai helyiségekre nézve a városi hatóság a tavaszon foganatba teendő intézkedések iránt végérvényesen határozni nem fog: kénytelen lesz a tarthatatlan tantermek további igénybevétele iránt megfelelő hatósági intézkedéseket megtenni." — Ugyanakkor tudatta a kir. tanfelügyelő az igazgatókkal azt is, hogy „a gazdasági ismétlő iskolai oktatás még mindig a régi stádiumban van, mivel a város az önálló szaktanitós gazdasági ismétlő iskola ügyében végérvényesen nem intézkedett. — A „régi stádium"
9
pedig az, amit dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő ur már 1906. október 27-én tartott igazgatói értekezleten jelzett, amikor „értesítette az igazgatókat arról is, hogy Nagykanizsa város hatósága az önálló, szak-tanitós gazdasági ismétlő-iskola ügyében kedvező határozatot hozott s a husz holdnyi területnek Nagy-és Kiskanizsa között való beszerzése vagy kibérlése iránt tüzetesen intézkedett;" — továbbá az, ami „az 1907. május 27-én lefolyt értekezleten ismételten meg-állapittatott, hogy „Nagykanizsa város még most sem döntött az önálló gazdasági ismétlő-iskola szervezése ügyében."
Közös értekezletek. A kerületi tanítótestületek ebben az iskolai évben tartottak 5 rendes és 1 rendkívüli-közös értekezletet. Az 1907. szeptember 21-én tartott értekezleten Banekovich János, tanító, alapos tanulmányra valló értekezést olvasott föl a térkép-rajzoltatásről; Erdösy Bálint tanitó, pedig az Írásbeli gyakorlatok módszeres kezeléséről és különösen a javíttatás módjáról tartott általános érdeklődéssel meghallgatott felolvasást. — A záró-értekezleten elfogadták a tanítótestületek Nagy Lajos tanítónak következő két indítványát:
a) Mondja ki a közös értekezlet, hogy a nagykanizsai állami elemi iskola, de főleg a népoktatásügy és a szülők érdekében csakis olyan irányú törekvést kiván előmozdítani, melynek célja az, hogy fiúosztályt csakis férfitanitó, leányosztályt csakis nőtanitó vezethessen.
b) Tekintettel azon körülményre, hogy Nagykanizsa város területén a tankötelesek közigazgatási összeírása alkalmával 347 beiskolázatlan tanköteles találtatott; tekintettel továbbá arra, hogy a város három igazgatói körzetre beosztott állami iskoláinál hat túlzsúfolt osztály van, melyek mindegyikében átlag 70 növendék szorong egy-egy szük teremben: az állami iskolák igazgatói illetékes helyen legalább három tanítói és három tanítónői állás szervezése ügyében tegyenek sürgős fölterjesztést.
10
Iskola-látogatás. A kir. tanfelügyelőség részéről, valamint a kerületi igazgatók részéről ebben az iskolai évben is megtörténtek a szakszerű iskolalátogatások. Továbbá: Ns. és főt. Király Elek egyházmegyei kerületi tanfelügyelő, c. kanonok, hahóti esperes-plébános is meglátogatta iskoláinkat a hitoktatás eredményének megvizsgálása végett. A róm. kath. növendékek hittani vizsgálatain is ő elnökölt.
Tanítói és ifjúsági könyvtár. A tanitói könyvtár ebben az iskolai évben 35 kötettel szaporodott. Állománya most: 692 kötet. — Mindegyik igazgatósági kerületnek külön-külön ifjúsági könyvtára is van. Állományuk egyenkint: 206, összesen: 618 kötet. Az ifjúsági könyvtárt különösen a felsőbb osztályok tanulói szorgalmasan használják.
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár (Nagykanizsa) 40 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is.
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága, a Keresztény Jót. Nőegylet és a Kossuth Lajos Ásztal-társaság ruházott föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A Karczag- és Elek Lipót-féle alapítvány-összegek évi kamatait szegénysorsu, jóviseletü és szorgalmas tanulók kapták.
A kiskanizsai iparosok és kereskedők báli bizottsága a mult iskolai évben 18 korona 49 fillért adott, hogy ez az összeg 1907—8. iskolai évben a III. igazgatósági kerületi iskolába járó szegény tanulók iskolai könyveinek beszerzésére fordittassék. Ez megtörtént.
11
I
A Népkonyhában a téli hónapokon át közel 400 állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét.
Iskolai ünnepségek. Iskolai ünnepség volt okt. 4-én a király névnapján, okt. 6-án az aradi vértanuk, nov. 19-én Erzsébetkirályné emlékére; márc. 15-én a szabadság ünnepén ; ápril 11-én a48-adiki törvények szentesítésének ; május 2-án az ezeréves nemzeti lét és junius 8-án a koronázás emlékére.
Alkalmas nagyterem hiányában az I. és II. kerületben az ünnepségek az egyes osztályokban folytak le.
A jelzett iskolai ünnepségeken kivül ebben az iskolai évben a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére külön ünnepsége volt a fáknak és madaraknak.
Az I. és II. kerületben a fák ünnepét 1908. márc. 16-án tartották az iskola kertjében, mely alkalommal Kováts Miklós és Szabó István tanitók intéztek alkalmi beszédet a tanulókhoz; több fiu- és leánynövendék pedig költeményeket szavalt. — A madarak ünnepe 1908. május 1-én volt az I. kerületi iskola szépen fásitott udvarán. Ez alkalommal Banekovich János és Szalay Dénes tanitók tartottak beszédet; a növendékek közöl pedig többen szavaltak. Mindkét ünnepség, mint általában minden iskolai ünnepségünk, a Himnusz éneklésével kezdődött s a Szózattal záródott. Az ünnepségeket mise-hallgatás előzte meg.
A III. igazg. kerületi osztályokban a tanév folyamán a következő iskolai ünnepségek voltak: Október 6-án az aradi vértanuk kivégzése napjának évfordulóján emlékbeszédet tartott Nagy Lajos tanitó; Erzsébet napján felolvasott Bartos Irén tanítónő ; március 15-én a szabadságharc emlékünnepén Ács József tanitó méltatta a nap jelentőségét, ápril 9-én a templomtéri iskola udvarán faültetéssel kapcsolatban tartatott meg a „Fák napja", amikor Szabó István
12
igazgató ismertette az ünnepély célját, május 1-én „Madarak napján" Ábrahám Katalin a madarak hasznáról és védelméről oktatta ki a növendékeket. Minden egyes ünnepélyen a tanulók alkalmi énekeket és szavalatokat adtak elő. Ezen ünnepélyeken kivül a tanulók résztvettek az ápril 11 -iki, Ő-felsége a király névnapján és koronázási évfordulón tartott hivatalos istenitiszteleteken.
A tanítótestületek belső élete. A kerületek igazgatói iskoláik és tanitótestületök belső életéről még külön a következőket jelentik:
a) Az I. körzet tanítótestületének volt 5 rendes havi értekezlete, amelyekben a tanításra és fegyelmezésre vonatkozó módszeres megbeszélése mellett megint, újból az alkohol, tüdőgümökór és a kolera ellen való védekezés ügyét, valamint a tankötelezettség ellenőrzésére vonatkozó rendeletet behatóan tárgyalták.
Királyi tanfelügyelő ur felhívására a tanítótestület okt. 5-én tartott tanácskozmányán szótöbbséggel választotta meg Erdösy Bálintot képviselőjének az áll. el. népiskolai gondnokságba.
Junius 27-én tartott évzáró értekezlet alkalmával a tanítótestület Erdősyné Nóvák Lujza kartársnőt tanítónői működésének 25-ik évfordulója alkalmából ovációban részesítette és a tantestület nevében melegen üdvözölte az igazgató.
b) A II. kerület tanítótestülete megtartotta a szokásos havi értekezleteket, melyeknek keretében az összhangzó és egyöntetű haladás szellemének fejlesztése mellett leginkább iskolai ügyek és esetek szakszerű tárgyalásával foglalkozott. Az állami gondnokságba képviselőjéül Váry /ozse/tanítót választotta meg.
c) A III. igazg. kerületi tanítótestület a tanév folyamán 8 külön értekezletet tartott, melyek keretében az iskola belső életére vonatkozó ügyeket intézett el.
III.
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség: Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő.
b) Gondnokság:
Elnök: Dr. Bentzik Ferencz. Gondnok: Venczel Rezső igazgató. Jegyző: Szabó István igazgató.
Rendes tagok:
Dr. Bartha Gyula p. i. igazg.
Barthos Irén
Ujnépi Elek Lipót
Erdősy Bálint
Eperjessy Gábor
Faics Lajos
Ifj. Fesselhofer József
Dr. Goda Lipót
Görög Ince
Halvax Frigyes
Dr. Hajdú Gyula
Herlelendy Béla
Horváth György
Hütter Lajos
Kádár Lajos
Kránitz József Mihálecz József Dr. Neumann Ede Dr. Pillicz Samu Dr. Rátz Kálmán Dr. Rothschild Jakab Sebestény Lajos Szalay Sándor igazgató Dr. Szekeres József Szedlmayer József Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Váry József Vécsey Zsigmond Weisz Tivadar.
14
ív.
Hitoktatók.
1. Róm. kath. hitoktatók: Brucker Czelesztin, Farkas Szera-fin, Pichler Pál, Zányi Frigyes szentferencrendíi áldozópapok.
2. Ref. hitoktató: Kádár Kálmán ref. lelkész.
3. Ág. ev. hitoktató: Hütter Lajos ág. ev. lelkész.
4. Izr. hitoktató: Hirschfeld Rezső, izr. iskolai tanitó.
V.
Kézimunka-tanitónő.
Özv. Horváthné Kuncz Rozália.
VI.
Iskola-mindenesek.
Németh József I. igazg. kerületi; Bodzay Ferenc, a II. igazg. ker. Teleky-uti; Takács Rozália a II. igazg. ker. Rozgonyi-utcai ; Heffer Mihály a II. igazg. ker. Arany János-utcai; Schröder Károly II. igazg. ker. Ktilső-Teleky-uti, Tóth Imre Eötvöstéri, Horváth (Fajcs) János a III. (kiskanizsai) igazg. ker. középponti; özv. Bencze József né, a III. igazg. ker. Rác-utcai.
VII.
Röviditések magyarázata
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel = jeles, jó, elégs — elégséges, elégt. = elégtelen.
Használt íöviditések : vm. = vizsgálatlati maradt, bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. — elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. — ismétlő, ág. ev. = ágostai evangelikus, ref. = református, gör. kath = görög kalholikus, izr. = izraelita.
I. Igazgatósági kerület.
Igazgatója: Venczel Rezső.
VIII.
Tanítótestület. \'
1. Banekovichné Nyakas Viktória, az V. és VI. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen 10.
2. Erdősyné Nóvák Lujza, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 25.
3. Erdősy Bálint, az A) IV. fiu-osztálytanitója, a Zalam. Alt. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja és a tanítótestületnek választott gondnoksági képviselője. Működési éveinek Nagykanizsán 25, összesen 26.
4. Farkas Vilma, a IV. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen 21.
5. Kottlerné Pataky Vilma, az I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 22.
6. Kováts Miklós, a B) III. fiuoszt. tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. II. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 23.
7. Orbán István, az I. fiuoszt. tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 28.
8. Poredusné Szakonyi Irma, a II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 19.
9. Poredus Antal, az A) III. fiuoszt. tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. főjegyzője és a városi alsófoku ipariskola igazgatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 20.
10. Tibolt Boldizsár, a B) II. fiuoszt. tanitója, az I. igazg. körzeti tanítótestület tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen 14.
11. Venczel Rezső, az I. körz. igazgatója és az A II. fiuoszt. tanitója, az isk. gondnokság pénzkezelő gondnoka. Működési éveinek száma Nagykanizsán 38, összesen 40.
12. Vlasits József, a B) IV. fiuoszt. tanitója, az I. és II. körz. tanitói-könyvtár őre — és az I. körz. ifjúsági könyvtárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 15.
17
fl tanulók néusora és érdemjegyei.
í. Leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
in . ~m—~
A tanuló neve általáno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Bajzik Mariska jel 30 Molnár Ilona jel
Bindiger Teréz jó elégs Nagy Emma jel
Borsodi Mari Panda Margit elégt
Borsos Anna elk. Patarica Irén elégs
5 Borteleky Irén jel jó Patarica Margit jó
Csánk Anna 35 Persz Antónia elk
Ferenczy Margit jel Péter Irma jel
Frei Mariska jel jel Petőfi Gizella elégs
Frühwirth Lujza Pinke Magda kit
10 Gergál Irma elégs Pollák Anna jó
Giessmann Mari elégs 40 Prack Ida jel
Harangozó Gizella jel Pusofszky Klára elégs
Heltay Margit elégs Popp Ilona jó
Henne Róza jó Raffay Elza jó
15 Hepp Józsa jó Sándor Ella jel
Horváth Margit kit 45 Sohár Krisztina jel
Horváth Anna jel Sanvéber Magda kit
Horváth Irma jel Szeghő Izabella jel
Junker Emma bt. Szekeres Ottilia jel
20 Jureczky Klára bt. Székely Margit jel
Katholnig Erzsi jel 50 Szittár Teréz jel
Kelemen Erzsi jel Totta Róza elk
Kész Teréz jel jó Varga Mariska jel
Kovács Margit Vidi Anna jel
25 Krizsán Jolán kit Viosz György | kit
Kanyorszky Józsa jel 55 Wirth Margit jel
Lajpczig Alice kit Zöchling Margit jó
Lick Etel jel Zsigmond Júlia jel
Máxl Róza elk
1
Í8
II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka és ének.
cn . O N <n . O N
A tanuló neve c >p 3 N —. Crt -CÖ o A tanuló neve C Ö M — c/3 \'W o
Angler Anna jó Körber Emilia jó
Blumenschein Róza kit 35 Körmendi Mariska jel
Czetl Ilona kit Lányi Etelka jó
Cziboly Júlia jó Lőrincz Mariska kit
5 Dlask Erzsébet elégs Mágics Mariska kit
Dómján Katalin elégs jel Mathea Mariska kit
Fekete Anna 40 Milhofer Róza elégs
Ficzkó Gábriella jó Mohi Gizella jel
Friedrichkeit Olga kit Németh Erzsébet kit
10 Futó Anna elégs Németh Mária elégs
Gangler Gabriella elégs elégs Nyul Erzsébet elk
Gergal Erzsébet 45 Palkó Gabriella jel
Giessmann Anna elégs jó Pasics Gizella jó
üóczán Irén Piszár Juliska kit
15 Gráf Magda kit Plánder Katalin jel jó
Grósinger Róza elégs Pollák Stefánia "
Günsberger Ilona elk 50 Raffai Margit elégs
Haba Gizella kit Ruzsics Margit elk
Harangozó Erzsébet jó Simonics Erzsébet jel
20 Heine Irma elégs Spitzer Margit kit
Heltinger Erzsébet jó Strasser Erzsébet bt
Horváth Júlia jó 55 Süle Mariska jel
Horváth Vilma jel Schlésinger Júlia jel
Hübseher Erzsébet jel Szisz Etelka elégs elégs jó
25 Hübseher Margit jel Szobocsán Anna
Josifovic Mariska kit Szuharda Ilona
Junker Berta jó 60 Topler Gizella elégs jó
Káncz Mariska kit Topolics Margit
Kincses Jolán elk Volf Albina jó
30 Knorr Magda kit Volf Ida jó
Kohári Mariska jel Weinacht Ilona jó
Kovács Margit jel 65 Wínkler Teréz jel
Kovács Teréz jó
1
Í9
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Adamek Teréz jó 30 Noll Mariska elcgs jó
Andel Mari jel Paár Irén
Borlelcky Valéria jel Petőfy Mariska jó
Doleviczeny Irma 5 Gángler Mariska jel Plihál Erzsike kit
jó Pusztay Anna jó
Gerhárdt Mariska jel jó 35 Raffaelli Anna jó
Göilesz Margit - Raspodník Gizella jel
Gyurkovics Mariska jó iő Rácz Gizel\'a jel
Harangozó Mariska Reyer Lujza elégs
10 Heine Margit jó Roszhon Gizella jel
Helfert Katicza kit 40 Roth Gizella elégs
Hirlender Olga jel Schlesinger Teréz jel
ifj. Horváth Mariska jel Simonics Mariska jó
id. Horváth Mariska kit Simoncsics Katalin elégs
15 Kalanits Mariska jó Sió Erzsike kit
Keszei Mariska elégs jó 45 Stern Erzsike kit
Kincses Ilona Szekeres Ilonka kit
Klein Erzse jó elégs Szommer Olga elégs
Klepács Mariska Talafausz Krisztina elégs
20 Kostyák Gáb:iella jel Tegzes Etnilia jel
Krizsán Ilonkái jel 50 Tóth Erzsi jó
Lakenbach Elza kit Tóth Mari elégs
Maitz Krisztina jel Vass Erzse elégs
Mankovits Mariska jó Vaskó Aranka elégs
25 Mihálecz Szidónia elégs Vilcsek Teréz elégs
Miletics Vilma elégs jó 55 Völker Paula elégs
Nagy Magda Völner Irén jó elégs
Nagy Margit jó Vincze Teréz
Nesznera Juli i elégs
20
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve* á talánosl osztályz. 1
Armuth Jolán jó Kohn Ilona kit
Armuth Margit jó 35 Kohn Jolán jó
Bajzik Ilona jó Kovács Zsófia jel
Baumgarten Károlin jó Kranicz Mari jó
5 Berghofer Margit elégs Kripácz Mari kit
Bernyák Lujza jó Krisztyán Mari jó
Bolla Anna elk 40 Kulcs Anna elégt
Borteleky Mathild kit Letzter Hermin jel
Brust Erzsébet jel Letzter Jolán jel jó
10 Császár Katalin jó Marvalits Irma
Csigaházy Edith kit Matlersdorfer Erzsi elégs
Czigler Ilona jel 45 Milhofer Mari elégs
Dávidovics Mari elégs Nagy Anna jó
Deutsch Aranka jel Petőfi Teréz elégt
15 Feigl Erzsébet elégs Panda Júlia elégs
Filipovics Gizella jó Pollák Mari jó
Geiszl Margit jel 50 Pottucsek Anna jó
Gerócs Anna jó Rakovszky Izabella jel
Grünfeld Sarolta jó jó Rüttel Gizella jó
20 Hafner Erzsébet Sanveber Ilona kit
Hafner Margit bt Sándor Teréz jel
Hartmann Mari elégs 55 Sió Ilona jó
Henne Friderika jó Schubert Ágnes jel
Henrie Mari jel Szigethy Jolán kit
25 Horváth Anna elégs Szitár Ilona jó
Hubenay Margit jel Szőllősy Margit jel
Hudi Aranka kit 60 Tizedes Ilona jó
Huszár Borbála elégt Tóth Anna elégs
Jellenics Hedvig jó Vegele Erzsébet kit
30 Junker Krisztina jó Vunderlich Ilona jó
Junker Mari jó Znojemszky Bozsena elk
Kalmár Irén kit 65 Zsitnei Júlia jó
Kerger Teréz jó
21
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, nyelvtan, számtan és mértan, földrajz, történet, polgári jogok, természetrajz, rajzolás, ének, gazdaságtan és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andel Margit kit 30 Kern Irén jó
Adamek Katalin jó Kozsnyák Margit jó
Benedek Katalin jó Králl Erzsébet bt
Benedek Teréz jel Marek Teréz jel
5 Beyerl Emilia jó jel Meissner Hermina jel
Biba Kornélia 35 Moshammer Berta elégs
Bóri Mária kit Nagy Emma jó
Buzek Irma kl Papp Mária elégs
Buvári Etelka elégs jó Petrics Teréz jel
10 Cseke Gizella Papp Anna jó
Csébi Mária elégs 40 Práger Mária jel
Dreven Emma elk Radics Teréz kit
Epstein Irma elégs Ritter Magdolna jel
Farkas Erzse jel Robinson Irma jel
15 Farkas Jolán mh Rottgans Irma jó
Filipovics Klotild bt 45 Somogyi Katalin jó
Földi Ilona jó Sugár Sarolta elégs
Goldsmied Ilona jó Szalay Rozália kit
Golenszki Margit elégt Szekeres Gizella jó
20 Golenko Teréz jel jó Tóth Anna jel
Hirschl Aranka 50 Töreki Julia elk
Horváth Amália jel Varga Mária elégs
Horváth Magda kit Vidos Margit elégs
Horváth Margit kl Vositz Mária elégt
25 Horváth Rozália jel Zsitnei Irma jó jó
Hubai Aranka kit 55 Székely Mária
Hauser Camilla elégt Varga Zsófi elégt
Iván Emma jel Kelemen Margit jó
Jellenics Vilma 1 jel
22
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, nyelvtan, számtan és mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, természettan és vegytan, rajzolás, ének, gazdaságtan és kézimunka.
A tanuló neve ■ általános osztályz.j A tanuló neve o N O .>> -a ~ V) -(3 O
Berger Irma jel Németh Erzsébet jó
Bihály Mária kit Németh Mária jel
Dombi Anna jó Pavelkovics Ilona jel
Dávidovics Rozália jó Plánder Mária kit
5 Fekete Ilona jel 15 Spitzer Ilona kit
Fickó Jolán elégs Springer Erzsébet • jó
Gulyás Gizella jel Szabó Mária jel jó
Kopár Auguszta jel Szommer Ottilia
Lemmer Mária kit Tizedes Gizella jel
10 Maitz Stefánia jó
23
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás-irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baumgarten Viktor jó id. Kováts Dezső jel
Bognár Adolf jel Mantuano József jó
Buváry Dezső elégs 30 Mathea Károly kit
Buzek Tibor elégs jel Marvalics Kálmán elégs
5 Dattlet Lajos Mohi Béla jel jel
Feigl Jenő elégs Nagy Ádám
Fodor Vilmos jó Nagy János jó
Frankbert Sándor jó 35 Nagy László elégs jó
Furmen József elégs Nyull István
10 Göllesz Antal elégs Paulovits Gyula elk
Göllesz József elégs Prisztouchek Gottlieb jó
Harangozó István jó Raspotnik Viktor elégs
Haffner Ferencz jó 40 Sághy György jó
Helfert József jó Schnell Alfréd kit
15 Hiczelbergtr Egon elégs Spitzer Károly jó
Hordós Gyula elégs jel Schvarcz Ferenc elk
Hrabovszky Oszkár Szabó István jel
Horváth Lajos elégs 45 Szigethy Aladár kit
Imrey Antal elégs Szilvay József jó
20 Janovszky Károly elégs Szlatényi Jenő jó
Klein Gyula kl Szőllősy István jó
Kőbán Kálmán elégt Szupper Ferenc jó
Kohn István jel 50 Tibolt József kit
Koréin József jel Varga Lajos jó
25 Koskán Ferencz elégs Vindis Zsigmond jó
Kováts Antal jel Zuggó Géza elégs
ifj. Kováts Dezső jó
24
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajzolás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bankits György elégs 25 Mikó János elégs
Bóri Ottó jel jó ifj. Németh József jó jó
Benedek Zsigmond Németh József
Büki Lajos elégs Németh Sándor jó jó
5 Császár József kl Németh Pál
Csertok József elégs 30 Oláh Ferenc jó
Doma Imre elégs Parti Antal elégs
Dreven Lajos elk Porogi József jó
Fekete István elégs Radics József kit
10 Garai Gyula jó ifj. Ritter Frigyes elégs
Geiszl István jel 35 Ritter Frigyes jel jel
Hajós László kit Sabján László
Horváth József elégs jó Szabó Károly elégs jó
Herczeg Károly Szabó Gyula
15 Hechthausen Lajos kit Szemlits János jó
Jámbor Sándor jó 40 Szummer Károly elégs
Janofszki Lajos jó Szőllősi József jel
Kollarits Károly elégs Szlatényi Béla jel
Kóbor Lajos elégs Schilhán János kit
20 Knortzer György kit Tollár József jó
Kincses János megh 45 Vailand Lajos jó
Markotán Gyula jel Wirth Ede elégs
Mkrencsits Gyula elégs Zsigmond István kit
Megyesi József jó
25
B) II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és érte-lenigyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bayerl Gyula jó Mikó István kit
Bencze István jeles jó Molnár László elégs
Biba Károly Nesznera István jeles
Bindinger Gyula jó Nyúlási István kit
5 Czigány József elégs 30 Orbán Aladár jeles
Farkas György jeles Orbán Károly elégt
Feiler Ferencz elégs Oszvald Lajos jó
Fischer Elemér kit Paulovics Ernő elk
Fricz Pál jó Pfeiffer Antal elégt
10 Futó József elégt jó 35 Polednák Jenő kit
Genetheim Lajos Potucsek Lipót elégs
Grünfeld Sándor elégs Rozsovics János jó
Háfner László elégs Schlesinger Frigyes jeles
Hilcz József elégs Schweinzger János elégs
15 Horváth József elégs 40 Schweizer László jó
Horváth Károly jeles Somogyi Ferencz elégs
Jáberics Kálmán jó Szabó Gyula elégs
Jergler Ferencz ism. elégs Szabó János elégs
Kálmán István ism. elégs Szalay György jó
20 Keszler Lajos elégs 45 Takács János elégt
Konold Dezső kit Takács László jó
Kripácz Lajos jeles Tóth Imre jó
Lecter József elégt Totta Tamás jó
Lemmer Ferencz I elégs ! íó Vancsura József jó
25 Marton Ferencz 50 Vojnovics Géza elégs
26
A) III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
általános osztályz. i 1 általános osztályz.
A tanuló neve A tanuló neve
Apáthy Lajos elégs Karafiát Lajos elégs
Bauer István jeles Kemény Győző jeles
Bánekovich János kit 35 Kincses László jeles jó
Bedenek László jó Kőbán István
5 Bognár László elégs Koller Lajos elégt
Borsfai István km Koprivnyák József elégs
Brunner József jó Kottler László kit
Buzek Nándor elégs jó 40 Kovács István ism. elégs
Czulek László Kulcsár Sándor elégs
10 Deák Endre kit Lasky Lajos ism. elégs
Devecseri József ism. elégs Makó József elk
Dlask Rezső elégt Markotány Ferencz jeles
Eichinger István jó 45 Meissner Károly jeles
Fábián Lajos kit Németh Elemér kit
15 Fáy Ede km Németh Gyula jeles
Fekete Imre jó Németh István elégs elégs
Fischl Lajos elégs Orbán János
Fitzkó József elégs 50 Papp Lajos elégs
Frk Ferencz jel Pávelkovics Ferencz elégs
20 Gerócs János elk Pirity Lajos elégs
Giesmann M. ism. elégs Polgár József elégt
Göllesz Sándor ism. elégs Pollák Imre jeles
Gyümölcs Jenő jó 55 Ritter János elégs
Halász József elégs Simon Elek elégs
25 Hám László kit Sinkó József elégt
Hegedűs István jó Sinkó Károly ism. elégs
Hencsics István kit Szabó Ferencz jó
Horváth József elégs 60 Tornán Ernő jó
Horváth Lajos ism. elégs Vercz József jó
30 Horváth Sándor jó Vida József elégt jó
Hrabovszky Zoltán kit Weiland János
Kannár József jeles Woschitz Nándor elégs
27
B) III. fiúosztály.
Tantálgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
Magánvizsgálatot tett: Schmidt Ottó.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.j
Ajkelin Emil elégs 35 Mankovits János elégs
Babits Imre jó Mezei Dénes jel
Bognár János elégs Molnár Antal jó
Boross László jel Molnár József jó
5 Burián Ferencz elégs jel Morosits Jenő jel jó
Czafota István 40 Nagy Józsel
Dómján István elégt Németh János kl
Felde Ferencz elégs Nyull Dezső jó
Furmen Imre elégs Ofenbeck Imre elégs elégt
10 Freyslinger Ágoston kit Panda Sándor
Gaál János jó 45 Potucsek Antal elégt
Gáspár László elégs Pum Sándor jó
Gündöcs József jel jel Rakovszki Ádám jel jó
Gulyás Géza Rein József
15 Grünfeld ímre elégt Reiner Károly jó
Halász Elek elégs 50 Reiner Márton elk
Harangozó Alajos jó Rözge Lajos jó
Hild István jel Sáf\'án Károly elégs
Hordós Istváfi kit Sörley László jó
20 Horváth Béla jel Sneff Ferencz elégs
Horváth Ferencz elégt 55 Schlögl János elégs
Horváth József jel Szántó József elégs
Hubay Kálmán jel Szekeres Ernő . jó
Imrey József elégs Szobocsány András elégs
25 Irányi István jó Szobocsány György elégs
Josifovic Tivadar jel 60 Talafausz István elégt
Kengyel Jenő elégs Tanczenberger Lajos elégs
Keszei Imre jó Tollár Károly elégs
Kiss Ferencz elégt Tóth József elégs
30 Korpits János elégt Valdinger József elégs
Kováts Boldizsár megh 65 Varga József jó
Körmendy \'József jó Vojkovits Ferencz elégs
Kugler Lajos jel Zolder József elégs
Major István elégs Zöhling Richárd elégs
28
A) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás és irás, rajz, torna és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bajkor Levente kit Moshammer Antal jó elégt
Benczik Ferencz elégt Moller Tivadar
Bocsodi Károly elégt 30 Munkácsi János elégs
Buzek Zsigmond elégt Nagy János jó
5 Furmen Jenő elégs Nesznera Béla elégs
Futó József jó Németh Ferenc elégs
Friedrichkeit Ferencz jó jó Oszvald József jel jó
Gáspár Gyula 35 Rácz János
Gerócs Zsigmond kl Réthi Lajos jó
10 Hammerschmid Alf. kit Ritter György elégs
Hessenberger Gyula elk Sáfrány Richárd elégs
Horváth Imre elégs jó Schild Antal jó
Horváth József 40 Scheffer Lajos elégs
Höfler Lipót jó Szigeti János jó
15 Jáberics Gyula elégt Szommer Ignátz jó
"Kaffka Tibor kit Szobolics István elégt jó
Karni Antal jó Stróbl Hugó
Kostein Ignátz jó jó 45 Takács Ferencz jó
Klein Imre Tóth József elégt
20 Knorr Zoltán jel Tóth Ferencz jó
Krenusz Ferencz elégt elégs Turek László jó
Lapat József Vernigg Lajos jó
Lőrincz János jó 50 Vindis Dénes jó
Magyar József kl Vilcsek József jó
25 Maxii Gyula jó Veinacht János elégs
Major András elk Ziegler Lajos ¡elégt
Mersics István i elégs 1
29
B) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz A tanuló neve általános osztályz.;
Ács Béla jel Németh Lajos elégs
Angler Gyula jó Petrics Sándor jó
Benedek József elk Radics Ferencz jel
Berdin Máron elégs 30 Ring Imre elégs
5 Betlehem János elégs Rozenthal Alajos jó
Bihál Béla jó Somogyi Ferencz elégs
Bognár József elégs Somogyi József elégs
Buváry Ferencz elégs Sós Lajos jó
Dolevicényi Gyula elégs 35 Süle Ernő jó
10 Fischer János jel Szabó Ferenc elégs
Fodor Imre elégs Szakállos István elégs
Globics Ernő jó Szecső Gyula jel
Helfert Jenő jó Szuharda Károly k!
Horváth Gyula jó 40 Takács Gergely elégs
15 Horváth Mihály elégs Takács József elégs
Horváth Sándor jel Taschner Géza jó
Junker Antal elégs Tóth György elégt
Kemény Antal jel Török Ferencz jel
Kobor Elek elégs 45 Vámosi Arnold kit
20 Kovács Lajos elégs Veinacht György jó
Kugler Elemér elégt Vida Ernő jel
Kurtz László kit Vilde István jó
Meggyesi Géza elégt Vlasits Gyula kit
Mikó József kit 50 Vogrincsics Géza jó
25 Németh Ernő jó Zavilla Ákos I ÍCl
Németh Gyula elégs
II. Igazgatósági kerület.
Igazgatója: Szalay Sándor.
Tanítótestület.
1. Almásyné Mantuano Janka, a Teleky-uti I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, össz.: 15.
2. Almásy János, a Teleky-uti II. fiúosztály tanítója. A Zalain. Tanítótestület járási körének választmányi tagja. A II. ker. tanítótestület tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 12.
3. Bánekovich János, az Eötvös-téri IV. fiuoszt. tanítója. A Zalam. Ált. Tanítótestület pénztárosa, a Zalam. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének jegyzője, az ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 16. ?
4. Gergye Sándor, a VI. fiuosztály tanítója, a tanítótestületek közös értekezleteinek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 13.
5. Harsayné Mantuano Gizella, a Teleky-uti III. leányo. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, össz.: 17.
6. Jutasyné Reiner Mária, a Teleky-uti I. fiuoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 17.
7. Kaan Irma, a Rozgonyi-utcai III. leányosztály tanítónője, a Zalam. Tanítótestület nagykanizsai jkörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen: 28.
8. Kovácsné Csillag Ilona, a Rozgonyi-u. I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 27, összes.: 27.
9. Néniethné Fülöp Krisztina, a Teleky-uti II. leányo. tanítónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 9, összesen: 10.
10. Remeténé Mágot Józsa, a Teleky-uti IV. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 12, össz.: 12.
11. Szabó István, az V. fiuosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen : 28.
12. Szalay Dénesné szül. Juk Etelka, a Rozgonyi-u. II. leányo. tanítónője. Működési éveinek sz. Nkanizsán 13, össz.: 14,
13. Szalay Dénes, az Eötvös-téri I. fiuosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 14.
14 Szalay Sándor, a II. ker. igazgatója, a Rozgonyi-u.
II. fiuoszt. tanítója, a tanitótestületek közös értekezleteinek elnöke, az „Állami Tanitók Orsz. Egyesületéinek alelnöke, a Zalam. Ált. Tanítótestület elnöke, a Eötvös-alap jóték. kiosztó országos biz. rendes tagja, Nagykanizsa r. tan. város képviselőtestületének választott, rendes tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 32, összesen: 32.
15. Tóth Károly, kinevezett állami tanitó, az Eötvös-téri
III. fiuosztály h. tanilója.
16. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen: 31.
17. Váry József, az Arany János-utcai I. fiuoszt. tanítója, a Zalam. Ált. Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 35, összesen: 34.
33
Teleky-uti I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
3
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Margit jel 35 Nagy Ilona jó
Árok Katalin jó ifj. Németh Róza elégt jó
Bedenek Róza elégs id. Németh Róza
Bedenek Teréz jel Németh Verona elégt
5 Bedics Anna elk Panda Margit elk
Beke Mari elégs 40 Plander Teréz jó
Benkő Anna elégt Sabján Mari jó
Cetlioffer Verona elk Somogyi Mari jó
Domingó Anna kl Strobel Anna jó
10 Farkas Erzse jó Strobel Erzse jó elégs
Feix Margit jel 45 Schey Zsuzsánna
Fodor Erzse kit Szabó Júlia kit
Gregály Erzse elégt Szabó Sarolta jó
Gregály Mari elégs Szabó Vilma jel
15 Hajdú Mari elk Szalay Mari elégs
Hardy Rózsa bt 50 Szalay Róza elégs
Harmat Erzse kl Szerdahelyi Anna elégt
Harsay Gizella kit Szobodics Károlin jó
ifj. Horváth Mari elégs Takács Róza jó
2 i id. Horváth Mari elégs Tarsoly Erzse jó
Horváth Verona elégs jó 55 Tálosi Erzse elégs
Jakabfi Róza Tollár Anna elégt
Kálovics Mari jel Tomasits Teréz elégs
Kárlovics Juliska jó jó Tóth Irén jó
25 Kassay Ilka Varga Károlin jó
Kis Rozália kl 60 Vass Katalin jó
Kolder Margit elégs Vass Teréz kl
Komanovics Margit jó Veren Mari elégs
Ködbaum I ona jó jó Vince Anna jó
30 Krámszky Gizella Vlasits Róza kl
Lehocky Emilia jó 65 Vuscher Margit elégs
Lehocky Mariska jel Zab Gizella elégs
Meszlényi Mária elégt Zsupanovics Ilona elégs
Metz Júlia elégt
34
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás-irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ádlovics Margit elégs Leinhals Erzsébet elégs
Ácsmann Rozália - jó Mátyás Ágnes elégs
Anger Anna elégt 25 Molnár Karolin jó
Babos Margit jeles Munkácsy Erzsébet elégs
5 Banekovich Viktória jeles Munkácsy Lujza jó
Benkő Mari elégs Mudricza Mari kit
Cziráki Anna jó Nagy Ilona elégs
Dolmányos Anna elégs 30 Németh Anna jó
Hermann Margit jeles Papp Anna jel
10 ifj. Horváth Anna jel Papp Ilona elégs
közb. Horváth Anna kit Pánovits Katalin elk
idb. Horvát Anna jel Peti Mari jel
Horváth Apolonia jel 35 Polczer Irma elégs
Horváth Lujza elégt Polczer Ilona elégs
15 Horváth Mari elégs Sárkány Margit elégs
Jászay Mari jó Sink Mari elégs
Kenesey Margit kit Stróbl Katalin jel
Király Elvira kit 40 Szabó Ilona elégt
Kiss Gizella jó Szalay Irma elk
20 Kondakker Mari elégs Szabó Júlia elégs
Kováts Terézia elégt Véber Matild jel
Kováts Rozália elégs Zsidi Mari elégs
35
Arany János-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és rajz.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
• Baranyai Anna elk Kunszl Karolin elégs
Bárány Margit jó Lendvai Vilma jel
Bedenek Anna elégs Mersits Erzsébet jó
Benczek Anna elégt Molnár Kamilla jel
5 Benczek Rozália jó 30 Nagy Mária jó elégs
Bognár Mária jó Németh Erzsébet
Borsfai Mária jó Németh Irma elégs
Buday Magdolna jó Papp Rozália jó
Császár Mária elégs Pákay Ilona jó
10 Dorner Etelka jel 35 Purger Katalin elégt jó
Grosz Ilona jel jó Rádi Rozália
Gyümölcs Margit Rideg Terézia jeles
Horváth Anna jó Soós Mária jeles
Horváth Lujza jó Schöffer Terézia elégs
15 Herczeg Mária jó 40 Skergula Ilona jel
Ipaics Gizella jeles Szüts Katalin elégs
Karácsonyi Irma kl Tánczos Anna jó
Karácsonyi Karolin jel Torma Anna elégs
Kánnár Mária jó Torma Hermina jó
20 Kiss Sarolta jel 45 Tóth Mária jeles
Koch Rozália elégs Vimmer Anna elégs
Kolongya Mária jö Vimmer Mária elégs
Korpics Erzsébet elk Vincze Rozália kl
Kövesy Mária jó Waldinger Ilona elégs
25 Kránitz Anna elégs 50 Waldinger Franciska elégt
36
Teleky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Teréz kl Kománovics Mari jeles
Árkus Anna jeles Kolongya Katalin elk
Ánger Erzsi elégs Linhoffer Mari elk
Ágoston Mari jó Lang Mari jó
5 ifj. Benkő Mari elégs 40 Mátyás Róza elégs
ids. Benkő* Mari elégs jó Mercz Róza jó
Balázs Teréz Modrovics Mari elégt
Berger Erzsébet jó Molnár Magdolna elégs
Bodzay Ilona jó Mozer Aranka elk
10 Betlehem Mari jó 45 Marics Róza jel jó
Czérk Szidi jó jó Major Róza Nagy Anna
Czinder Piroska elégs
Cseh Margit jeles Németh Mari elégs
Csik Ilona jó Németh Anna jó jó
15 Csondor Mari elégs jó 50 Poszovecz Katalin
Csonták Margit Puer Erzse jeles jó
Dénes Erzse kit Perger Etelka
Fazsul Mari jó Perger Gizella elégs jó
Farkas Róza jel Papp Ilona
20 Goldmann Erzse jó 55 Radics Anna jeles
Gvicsák Mari elégs Rathmann Mari jeles
Gábor Mari jó Sárközi Anna elégt
Hákler Ilona jó elégs Sermánn Róza jel
Jaksics Laura Skrivalits Anna jel
25 Jurmán Róza eléet 60 Sós Teréz elk
Kopár Teréz jó Schaffer Katáim elégt
Keszeldorfer Ilona elk Török Erzse jó
ifj. Kovács Mari elk Totola Gizella kit
ids. Kovács Mari elk Takács Mari kit
30 Kovács Róza jó 65 Takács Katalin elégs
Kelemen Katalin jó Vimmer Mari jel
Kalmár Róza jel Varga Magdolna jel
Komáromi Katalin kit Vojkovits Mari jó
Kneizel Lujza elégs Zöchling Anna jó
35 Kiss Kati jó 70 Zöchling Emma i jel
37
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat,rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Mari elégs 30 Piánder Magda elégt
Angler Margit elégs Plánder Róza elégs
Baranyai Mari elk Simon Róza jó
Benkö Júlia jó Sió Erzsébet kit
5 Dóczy Margit kit Süle Anna jó
Döme Teréz jó 35 Schiller Ilona jel jó
Dukasz Mari kit Schwartz Erzsébet
Farkas Mari elk Szakálos Paula jó
Francsics Mari jel jó Szalay Anna jel
10 Furmen Etelka Szalóky Erzsébet jó
Fürdős Júlia jó 40 Szele Erzsébet elégs
Gáspár Mari ió Szikora Amália jó
Grósz Stefánia kit Szobolics Mari jó jó
Hencsics Erzsébet jel Takács Róza
15 Hessenberger Ilona elk Tóth Anna jó
Horváth Anna jó 45 Tóth Erzsébet jel jel
Horváth Károlin jó Tóth Ilonka
Kaschmitter Mari jel jó Török Anna jó
Kováts Mari Varga Emma jó
20 Major Mari jó Varga Julia jó
Nagy Mari jel 50 Varga Margit elégs
Németh julia elégs Vellák Julia elégs
Németh Vera Mari elégs Vellák Mari jó
Nikicser Aranka jel jó Virág Mari jó
25 Nóvák Jolán Vitális Valéria jó
Orbán Julia jó 55 Vogronics Julia jó
Pánovits Teréz jel Vucsák Frzsébet elégs
Perczel Olga kit Wunderlich Margit jó
Pint Mari jó Zavilla Valéria jel
38
Teleky-uti III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve crí . O N c -C3 cd N it CO -cd O
Bankó Márta jel jó Kovács Erzsébet jel
Beke Teréz Kovács Mari elégt
Bezák Erzse kit 30 Kovács Rozália elégt
Borbás Emma jó Kovács Anna elégs
5 Boros Ilona elégs Krenusz Mari elégt
Bot Anna jel Magyar Rozália elégs
Branisa Sarolta elégs Molnár Anna elégs
Csizmadia Anna jó 35 Nagy Erzsébet elégt
Czvetkó Erzsébet jó Nemcsics Margit jó
10 Deli Rozália elégs jó Pilvax Karolin elégs
Dékán Katalin Pintér Mari bt
Farkas Anna kl Pliha Anna kl
Farkas Teréz elégt 40 Polgár Vilma jel
Gábor Teréz jó Sidó Ilona elégs
15 Gerócs Rozália elégt jó Szabó Anna elk
Gerócs Teréz Schaffer Anna elégt jó
Goldmann Jolán elégs Szécsényi Juliá
Há i Mari elégs 45 Szdiarczky Erzse elk
Hodics Mari jel Takács Anna kl
20 Hollender Verona elégs Takács Margit kit
Horváth Anna elégs Taródi Rozália jó
Horváth Katalin kl Tőke Erzsébet jó
István Júlia jó 50 Tokorcs Mari jel
Kálcsics Mari elégs Tollár Mari elégs
25 Kollarics Gábriella elk Varga Mari elégs jó
Kollarics Mari elégs jó Véber Mari
Komár Anna Zsohár Mari kl
39
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános! osztályz.l A tanuló neve általános osztályz
Bedenek Teréz jó Musza Krisztina jel
Benczek Mari elégs Őry Ilona jel
Bogát Mari elégt 25 Papp Anna elégs
Bruncsics Anna elégs Íó Peti Anna kit
5 Devecsery Ilona Plander Verona elégt
Gál Ilona mh Popovics Aranka jó
Horváth Mari jó Reizner Irma elégt
Kiss Katalin jó 30 Schuhel Gizella jel
Kolongya Teréz elégs Szabó Júlia elégs
10 Koronczy Irma jó Szabó Mari elégs
Kovács Anna jó Szabó Róza jó
Kreznár Anna jeles Szikora Zsuzsánna elégs
Lajki Anna elégs 35 Takács Gizella elégs
Lapat Mari kit Takács Mari elégs
15 Masznyák Ilona jel Takács Róza elégs
Matkovics Erzse jel Tóth Mari elégt
Matuschek Katalin elégs Vellák Teréz jó
Mayer Ilona jel 40 Veszter Anna elégs
Meskó Ilona jel jó Vidovics Júlia jel
20 Metz Katalin Vincse Júlia jó
Mittermayer Mari jó Zollner Ilona jel
Molnár Erzsi mh
40
Teleky-uti III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve í á talános! osztályz.
Bajzáth Teréz elégs Mekovecz Róza jel
Baksa Erzse jó 30 Német Anna jó
Balog Gizella elégs Német Teréz jó
Berger Erzse jó Nyakas Anna elégs
5 Boros Amália kl Nyakas Mari kl
Büki Mari elégs Őri Rozália kl
Csákányi Mari kit 35 Pap Erzse elégs
Cserép Margit jó Pápai Juliska jó
Dolmányos Mari jó Pfeifer Mari jó
10 Ferenci Júlia jel jó Pichler Mariska jó
Francsics Karolin Peczena Ilona jel
Gábor Anna elégs 40 Polák Mari elk
Günsberger Erzse elk Polgár Etelka kit
Hajgató Anna jó Sándor Kata jó
15 Hencs Mari jó Schiller Anna jó jó
Hodics Júlia kl Sinkovics Júlia
Horváth Mari jó 45 Sinkovics Teréz jó
Horváth Vilma elégs Stróbl Mari elégs
Ispaics Margit jel Szabó Júlia jel
20 Jászai Emma elégt Szakálos Borbála kl
Kern Auna elk Tillinger Mari jó
Kománovics Gizella jel 50 Tóth Teréz jó
Kósa Anna elégs Török Anna jó
Kovács Gizella elégs jó Ujj Mariska jel
25 Laszkovics Gizella Vellák Júlia jó
Ladeczky Erzse jel jó Vidovics Róza jó
Leinhals Katalin 55 Zsiska Anna jó
Mayer Margit jel Szakos Róza jel
41
Teleky-uti I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és érteleingyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz.1 A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer Lajos kit Krúg Károly jel
Beke József jel 25 Linhoffer Imre elk
Bojtor István elk. Modrovics István jel
Boros Gábor jel jel Németh József kit
5 Boros István Rapp Károly elégs
Deli István jó Petrics János jel
Dékán István elégs elégt 30 Pető István jel jó
Dékán Lajos Polgár József
Farkas János jel Popesnyák György elégt
10 Fleischer Sándor jel Pörcz József jó
Gábor György jó Schless Gyula jel
Gerócs József jel 35 Sós József elk
Hajdú János elk Szakács István jel
Horváth József elk Szabó János jó
15 Horváth Antal jel Szélig Jenő jel
Horváth János jó jó Szécsenyi István kit
Hege István 40 Tóth Ferencz jó
Hetesi János jel Tóth István elk
Jánosa Ferenc elk Tomasits László jó
20 Jugh József elégt Vlasits István elk
Kovács Ferenc elk Vohlrab Lajos jel jó
Kovács József elégs 25 Vékási János
Kovács Zoltán kit Vincze Ernő elk
42
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantáigyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános! osztalyz. 1 A tanuló neve általános osztályz.
Baczkó István Íó Metzger László jel
Baranyai Lajos jó Mészáros József elégs
Benkő István elégs 30 Molnár József elégs
Benkő József jó Németh Ferenc jó
5 Borbás Mihály ió Németh István elégs
Bradacs István jó Őri Gyula elégs
Csöndes András elégs Schlechta Kálmán jel
Dezsényi Antal kl 35 Skerlák János elégs
Dóczi Károly jel jó Sohár Imre elégt
10 Farkas János Siile István jó
Farkas József elégs Stróbl László elégt
Galambos Ferenc elégt Szabó István jó jó
Gábor György elégs 40 Takács Antal
Gábor József jó Takács Imre elk
15 Golenczky Ferenc jó Teksztor Gyula jó
Hegedűs János jó Tőke József elégs
Horváth György elégs Vadász Boldizsár jó
Horváth István elégs 45 Vass János elégs
Kovács Ferenc jel Vágner József elégs
20 id. Kovács István kl Vágner Károly jeles
Kovács István elégt Vellák Boldizsár jó
Kovács János jel Veltner Péter jó
Kovács József elégt jó 50 Vidovics Ferenc elégs
Krénusz György Viola Sándor jó jó
25 Magyar József jó Viola Mihály
Mercz Boldizsár jó Vörös József jó
Metz Ferenc elégs
43
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás és olvasás, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. j
Apáthy Árpád jel 25 Kulcsár Lajos bt
Andri György elégt Kulcsár János elégs
Belső Mihály jó Lieb Oszkár kl
Benczekovits Károly jel Mitró József jó
5 Bokán György elégs Mozsolics István elégt
Boda Lajos jel 30 Németh Ferenc jó
Devecsery Ferenc elégs Németh István jel
Döme Gyula jó Noll Károly jel
Döme Kálmán jel Pavelkovits Sándor elégs
10 Fürdős János elégs Papp István elégs
Futó Ferenc elégt 35 Popovics János jó
Fritz József jel Ritter Dezső jeles
Göndös Lajos jel Soós Sándor elégs
Grünfeld Dénes jó Sió István jeles
15 Horváth Lajos elégs Stieger János elégs
Horváth Károly jó 40 Schapringer Béla jel
Horváth Árpád jel Szántó Lajos jó
Horváth József jó Szakonyi Ferenc jel
Horváth János elégs Szobocsán József elégt
20 Horváth Gyula elégs Tóth József elégs
Hubenay József jó 45 Tóth Ferenc elégs
Imrey György elégs ifj. Tóth Ferenc elégt
Karafiát Zsigmond elégt Vojkovits József elégs
Kincses István kl Vida János jó
44
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tcmtáigyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás, nyelvtan, számtan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.;
Balázs József elk Németh Károly elégs
Bedenek Ferencz elégs Pálfi Gyula jel
Bódog György jó 30 Pe.istinger József elégs
Csányi László jó Polec Ferenc jel
5 Dávid István jó Pöre János jó jó
Gábor Imre elégs Rathmann József
Hege Károly jel Reich János jó
Horny Ferencz jó jó 35 Sárkány László elégs
Horváth Boldizsár Seláf János elégs
10 Horváth Ferenc elégt jó Sifter Ferenc jó
Horváth Imre Sinkovics Károly elégs
Horváth János elégs Sipos István jó
Karafiát Lajos vm 40 Szabó Sándor jó
Kercsmár Lajos jó Szélig Ferencz elégs
15 Keszthelyi József jó Takács István elégs
Kollarics István elégs Tamás Mihály jó
Komár József elégs Tanai Lajos elégs
Kornis Mihály jó 45 Tiszai József elégs
Kovács István jó Tollár Boldizsár jó
20 Kovács József elégs Tomasics István elégs
Kulcsár Pál jel Varga József jó
Lendvai Ferencz jó Veren János elégs
Lenkei Jenő jel 50 Vohlráb József jó
ifj. Légrádi Pál elégt Wappel Ferencz jó
25 id. Légrádi Pál elégt Witz Sándor rnh
Máté József elégs Zab János elégs
Megyesi Lajos jó
45
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelenigyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri József Jó Mérey Lajos elégs
Ács János jó 20 Mózer Gyula jel
Bedenek Antal jó Muzikár Gyula jel jó
Czvetkó Ferencz jel Nyakas Gyula
5 Galambos Imre elégs Pintér László jel jó
Hajgató Jenő elégs Somogyi Péter
Halász Géza jel 25 Táncsics Imre jó
Hermán Károly jel Tillinger János jel jó
Hémár János kit Tollár Ferenc
10 Horváth György elégs Torma Károly jó
Horváth József jó Tóth Ferenc jel
Koronczy István jel 30 Tőke Jenő jel
Laky János jó Vincze Gyula jel
Madarász Károly kit Virág János elégs
15 Markovits József kit Wagner Nándor elk
Mercz István jó Weinausz Ferencz kit
Metz István elégs 35 Ziegler Antal jó jó
Mérey István jó Zsidy Lajos
46
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános! ; osztályz.
Ágoston Roland jel Móger Lajos elégs
Benkő Ferenc jel Munkácsi Ferenc elégt jel
Böhm Pál elégs Petrics Lajos
Csondor János elégs 35 Popesnyák József elégs
5 Csonták Ferenc jel Rapp Henrik elégs
Dervalics Lajos elégs Rehn József elégs
Erős Ferenc jó Reich József elégs
Farkas András elégs Ritter Sándor jó
Farkas József elégs . 40 Sárközy János elégs
10 Férhezli József elégs Sipos László jó
Gergály Sándor elk Skrivalics János jó
Gerócs Ferenc elégs Schlosszer László jel
Golenko István kit Stiksz Sándor m h
Halász Ernő jel 45 Szabó István kit
15 Halász Ferenc jó Szakács Gyula jel
Hanke József jó Szálinger József jel
Hegedűs József jó Szikora Károly jel
Herki Ferenc elégt Tálosi Ferenc elégs jó
Horváth György elégs 50 Teksztor Ferenc
20 id. Horváth János elégs Tillinger Imre jó
ifj. Horváth János jó Tollár János elégs
Horváth József kl Tomasics Lajos elégs
Horváth Lajos elégs Török Nándor jel
Jánosa József elk 55 Tüttő József elégs
25 Károlyi Mátyás elégs Vadász József jó
Kovács József elégs Városi Ferenc kl
Krúg Mihály elégs Vellák József elégs
Leidli Lajos jel Vidos Ferenc jeles
Légrádi György elégt 60 Viola Gyula kl
30 Madarász Jenő jó Viola Kálmán jeles
Molnár György elégt Virág Péter elégt

47
Eötvös-téri IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer József jó Mátyás István elégs
Árok József elégs Metz Ferenc elégs
Baján József jel Metzger Ferenc jel
Berta István kl Modrovics János elégs
5 Czvetkó Gyula elégs 35 Molnár József elégt
Dávidovics Ferenc elégs Nagy György elégs
Dóczi Imre jel Nemes György jó
Fekete István elégs Pados Béla kl
Ferenczy Gyula elégs Pint István elégt
10 Gaál József elégs 40 Pirbos László elégs
Gerócs Ferenc elégt Poszovec István elégs
Hakler János jó Seláf József jó
Halász József jó Schey József elégs
Hege József elégs Szántó Lajos jel
15 Kalcsok Róbert elégs 45 Szokol György elégs
Kappan József jó Szélig István elégs
Kaufmann Antal elégs Szvetec József jó
Kálcsics József elégt Tamás Károly jel
Kelemen József elégt Töreky Imre kl
20 Kercsmár Bálint elégt 50 Tüske Kálmán elégs
Kiss Sándor kl Varga Vince elégs
Kolarics Ferenc elégs jó Városi János kl
Kopár István Veren József elégs
Koronczy László elégs Vince János elégs
25 Kosek István elégt 55 Viola Kálmán jó
Kovács János jó Vitális Zoltán jó
Ködbautn Gyula jó Volráb Sándor elégs
Králics Pál jó Zábó János jó
Kulcsár Ferenc elégs Zádori Alajos jó
30 Lelner Ferenc elégs
i.
48
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, nyelvtan, számtan, mértan, földrajz, történet, polgári jogok és kötelességek, természetrajz, ének, rajz és testgyakorlat.
tn • tn - .•
A tanuló neve általáno: osztályz 1 A tanuló neve általáoo osztályz
Bauer Ferenc jó Kránicz József elégs
Bedenek Menyhért elégs Magyar Imre km
Bencze József elégt Moller Alajos jó
Berecz József jel 30 Panda István elégs
5 Berkes György elégt Pál Sándor elégs
Bernecker József jó Peti István jel
Borbély Lajos kl Petrics Vilmos jel
Burián László elégs Pfeiffer Béla jó
Cibol Ferenc elégs elégs 35 Pristauschek Ferd. jel
10 Coffer József Raffai Kálmán kl
Csányi Károly jó Ritter József jel
Dolmányos János elégs Sey Teofil jó
Epstein József jó Stróber János jó
Fitzkó Gusztáv jó 40 Szabó László kit
15 Gábor György kit Szaller Béla elk
Gángler János jel Szántó József jó
Gerócs György jó Tomasovits Lajos jó
Halász János jó Tornán Géza jel
Hege Miklós jeles 45 Tóth Kálmán elégs
20 Herczeg József jó Tóth Károly kl
Hilcz Lajos jó Török Ferenc jó
Horny Imre kl Unszusz Imre kl
Horváth László jó Vagner Jenő jel
Illés Béla . kit 50 Varga Antal kit
25 Krausz Lajos kl Vörös Gábor jel
Kánicz István 1 jel Vugrinecz Jenő kit
49
Eötvös-téri VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar olvasás, nyelvtan, szám-és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz [ A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer Ferenc jel Lukács Károly kl
Ács Ferenc jel Lukácsy Gyula jó
Ágoston István jel Mandlbaum Ferenc kl
Benkő Ferenc jó 30 Marencsics János jó
5 Bogdán György jel Mosche Kálmán jó
Boldis Károly jó Pilvax Sándor jó
Braun Benő jel Popp József jel
Dattler István elégs Porogi Vince jel
Feiler János jó 35 Robinsohn Ferenc kit
10 Fekete Jenő jó Sipos István kl
Friedmann Gyula jel Sneff György elégs
Gergál József jel Spierer Benedek jó
Göllesz Géza jó Szabó János elégs
Harsányi István elk 40 Szemes Gergely jel
15 Hege István kit Szittár Rezső kit
Hillebrandt József kl Taródi Ferenc jel
Horváth Dénes elégs Tüskés István jel
Jámbor József jel Tüskés József kl
Kaiser Lipót jel 45 Vojnovics Gyula jel
20 Klement Jenő jel jel Vellák András jó
Kohn József Völker Károly jel
Korcsmár Kálmán jó Vidos József kl
Kovács Ferenc kit Wirth Gottlieb jel
Kovács István kit 50 Vlaszák Ferenc kit
25 Krausz Lipót jó Zsupánovics József jel
Lelner Sándor kl
4
III. igazgatósági kerület.
Igazgatója: Szabó István.
Tanítótestület.
1. Szabó István, a III. ker. igazgatója, a közös értekezletek társelnöke, az isk. gondnokság jegyzője, a központi IV. fiúosztály tanítója, a „Zalamegyei Általános Tanítótestület" I. aljegyzője, a nagykanizsai tanítói járáskör választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen: 22.
2. Ács József, a központi I. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen: 16.
3. Kesselbauer Olga, a központi I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen : 4.
4. Ábrahám Katalin, a IV. leányosztály tanítónője, az ifjúsági könyvtár vezetője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen : 7.
5. Somogyi Janka, a III. leányosztály tanítónője, a nagykanizsai tanitói járáskör választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen : 7.
6. Bartos Irén, azV—VI leányosztály tanítónője, a 111-ik ker. tantestület által választott gondnoksági tag. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen : 8.
7. Mantuano Mariska, a közp. II. leányosztály tanítónője, a Ill-ik ker. tanítótestület jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen : 4.
8. Nagy Lajos, az V—VI. fiúosztály tanítója, a közös értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 17.
9. Nagy Lajosné, szül. Stetter Boris, a Rácz-utczai I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen : 18.
10. Litvay Endre, a II. fiu osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 5.
11. Pathy Nagy Júlia a III. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán I, összesen: 14.
53
Rác-utcai I. vegyesosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános! osztályz. A tanuló neve tó . O N c >> Sí "n — C/3 ts o
Bedenek István elégs Dolmányos Anna jel
Bolf József elégt 25 Dolmányos Kati jó
Godina József id. elégs Fullér Anna jó
Godina József ifj. elégs Flumbort Anna elégs
5 Ifcsics József elégs jó Gudlin Katalin elégs
Igri Ferencz Gudlin Anna elégs
Igri József elégs 30 Harmat Erzsi elégs
Kálovics Ferenc elégt Jámbor Mari jó
Kálovics József jó Krisztián Mari jel
10 Kálovics János jel Kálovics Kati jó
Keszler János jó jó Kele Erzsi kit
Koszegnár József 34 Koszignár Anna jó jel
Kuzsner József jó Lengyel Kati
Kunics László elégs Mihalecz Júlia jó
15 Knausz József elégt Mihalecz -Róza jó
Muczer József elégs Marton Kati jó
Mihalecz László jó 40 Mihalecz Mari jó
Osváld János elégt Neumayer Kati jó
Subics Lajos jel jó Németh Teréz elégs
20 Tislér György Pásztor Anna jó
Varga László jel Sneff Erzsi jel
Varga József elégs 45 Szmodics Mari jó
Vajda Lajos jó Szabó Róza jó
Szabó Mari id. elégt
Szabó Mari ifj. elégt
Szmodics Kati jel
50 Szollár Erzsi elégs
Szmodics Juli elégs
Tislér Mari jó
Tiszai Anna elégt
54
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve cn . ° El c >> 2 -ts JS "5 ■« o
Anek József jel Imrei József jel
Auer József jó Jankovics Ferenc elégt
Bagonyai József jó Juhász István elégt
Balogh György jó Kovács Mátyás jó
5 Bolf János kit 20 Kis József mh
Bolf M. József jel Krisztián György jel
Dani Ferenc jel Lenkovics István jó
Dervalics György elégt Mikó György jel
Farkas József elégt Mucer György jó
10 Furdán József jel 25 Németh György jel
id. Horváth József kit Perkó József jó
ifj. Horváth József jó Rácz István kit
Horváth József jó Stocker József kit
Horváth Lajos elégs Szy István kit
15 Horváth László jó 30 Wild Károly ism. elégs
55
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anlauf István jó 30 Kálovics György elégs
Bagonyai László elégs ifj. Kálovics József jó
Baj Ferenc jel jó id. Kálovics József jó
Baj László Kummer György jó
5 Balogh György jó Kuzsner László jel
Behák Boldizsár kl 35 Kuzsner Sándor jó
ifj. Bolf Ferenc jó Lendvai István elégs
id. Bolf Ferenc jó Magyar István elégs
Bolf István kit Martinec László elégt
10 Csondor László elégs Marton József elégs
Dani József elégt 40 ifj. Mihalec László elégs
Dávidovics József jó id. Mihalec László elégt
Dervalics József jó Mucer György jó
Dolmányos György elégs Mucer József elégt
15 Flumbort István jó jó Plander László elégs
Flumbort János 45 Proszonyák Vendel elégt
Fülöp László jel Radó Péter jel
Fürdős József elégs Simoncsics Lajos jó
Góber György jó Simonka József jó
20 Gudlin János jó Sneff József kl
Gyergyák György jó jó 50 Szekeres Lajos jó
Hajdú Lajos Szmodics János elégs
Horváth Mihály elégs Szokol József elégt
Hóbor István jel jel Szokol Károly elégs
25 ifj. Imrei György Tislerics György jó
id. Imrei György jó 55 Vajda Károly jó
Istéf József elégs Varga József elégs
Istéf Sándor jel Vadász" György jó
Jakupánec László jel
56
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
C/3 . O CA . O N C >>
A tanuló neve \'JS s « N ~ tfl -cd o A tanuló neve cd n a S •cd O
Bécsi Ferencz jó Kuzsner György elégs
Bolf Károly ¡ó Knausz László elégs
Budai László jó Kiss Ferencz elégs
ifj. Dolmányos József jó Láng József jó
5 Dávidovics Ferenc jó jó 35 Lervencz József elégs
idb. Dolmányos Józs. Marics György jó
Dolmányos József jel Mihalecz Károly kit
Fullér Károly jel Marton György elégs
Farkas János elégs Nagy György elégs
10 Faics György elégs 40 Nagy László jó
Gödinek József jó Ötvös József elégs
Gültner Lajos elégs Pólaj Antal elégs
Gozdán István jó Pólai László elégs
Gödinek László jel Perkó László elégs jó
15 ifj. Gödinek György kl 45 Rácz József
idb. Gödinek György elégt Simon Lajos jó
idb. Horváth György jó Szmodics József kit
Hockmann György elégs Szerecz József elégs
Hegedűs György jó Szlávecz János kit
20 Hanke József kl 50 Szabó József elégt
ifj. Horváth György jó Török János jó
lstéf Géza jó Tóth István jel
id. Kunics Sándor jó Varga Ferenc jel
Kárlovics László jel Dani János elégs
25 ifj. Kunics Sándor jel 55 Bagonyai Ferenc elégt
Kiss László jó jó Patalicz János jó
Knausz István Kiss János jó
Kocsis István jel Varga József elégt
Kangyalics Ferenc jó Kálovics László elégs
30 Kellermann László elégs 60 Polanec György kl
57
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai József kl Knausz József jel
Bedenek Ferenc jel 25 Kovács József jó
Berke György jel jó Kunics László jel
Bécsi József Kuzsner József jó
5 Biliege László elégs Liplin László elégt
Bolf József jó Mártinec László jó
id. Bolf László jó 30 Major János jó elégt
ifj. Bolf László jó elégs Magyar József
Dávidovics Lajos Marton István jel
20 Dolmányos Antal elégt Mihálecz György jel
Fekete Ferenc jó Mihálecz Károly jó
Fülöp János jó 35 Mucer József elégt
Fülöp József jó Munkácsi Lajos elégs
Fürdős István jó elégs Nagy György jó
15 Fürdős Lajos Ötvös György elégs
Góber László elégs jó Perkó György jó
Herjavec Sándor 40 Proszonyák József elégt
Horváth Ferenc kl Radosics János elégs
Horváth György kl Samu László kit
20 Horváth István jó Steszlin Gyula kit
Ifcsics György kl Szabó György jel
Kálovics Sándor elégs 45 Tóth Péter jel
Kele József elégs Varga László jel
58
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, gazdaságtan, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános, osztályz. A tanuló neve á talános osztályz.
ifj. Bencze György elégs Kele József kl
Borsos Gyula jó 20 Martinecz Lajos jó
Dani György elégs Molnár György elégs
id. Dolmányos László elégs Munkácsi Ferenc jel
5 ifj. Dolmányos László jel Marton József elégs
Filák György jel Nagy János elégs
Fiilöp László jel 25 Polai György jó
Fülöp József elégs Plánder György elégt
Gál György elégs Pásztor János jó
10 Gozdán József jel Sneff János kl
Gödér István ki Sneff Sándor elégt
Hajdú László elégt 30 Szmodics László jó
Hockmann József elégs Szmodics György elégs
Hoffer István elégs Szollár József kl
15 Horvát László elégs Vajda József elégt
Imrei József kl Varga József elégs
Kiss György elégs 35 Wéber János jó
Kálovics Ferenc elégs
Rác-utcai VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, gazdaságtan, ének, rajz és testgyakorlat.
m " . —&>—r~
A tanuló neve általáno osztályz A tanuló neve általáoo osztályz
Bali Ferenc elégs jó Major László jel
Bence György 10 Mátés György kit
Bolf György elégs Német József kit
Flumbort József elégs Polgár Ferenc elégs
5 Günsberger István elégs jó Stokker György jó
Herjávecz József Szmodics György jel
Kálovics László elégs 15 Wild Lajos jel
Kiss Ferenc kit
59
Központi I. leányosztály.
Tantárgyak: hil- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
A tanuló neve általános! . N -K 0) o A tanuló neve általánosj osztályz.
Anek Anna jó Kellermann Katalin elégs
Baj Rozália jel 25 Kocsis Katalin elégs
Balázs Anna elégt Kummer Katalin elégt
Balog Anna elégs Kummer Mária jó
5 Bottyán Éva elégt Magyar Júlia jó
id. Dani Katalin Ó Marton Júlia jó
ifj. Dani Katalin Ó 30 Milei Anna jó
id. Dávidovics Katal. ó Molnár Júlia elégs
ifj. Dávidovics Katal. Ó Mulasics Rozália elégs
10 Dávidovics Margit .1 Németh Juliska jel
Dávidovics Róza ó Orbán Juliska jel
Dávidovics Teréz ó 35 Patalics Rozália elégs
Fajcs Júlia ele gs Radics Teréz jel
Gerócs Júlia mh Rózsa Mária mh
15 Hajdú Ilona jó Rozsonics Júlia jó
Hegedűs Mária kit Sneff Júlia jel
Hockmann Anna el 40 Szerdahelyi Juli elégs
Horváth Juliska elégt Szmodics Éva jel
Horváth Kati elégs Szokol Júlia jel
20 id. Horváth Mari elégt Szokol Róza elégs
ifj. Horváth Mari elégs jó Tischlerics Katalin elégs
Kantó Rozália 45 Zigler Rozália jó
Kele Katalin jó Zlatovics Katalin kit
60
II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás-irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajz és ének.
általános osztályz. cn .
A tanuló neve A tanuló neve általáno osztályz
Baj Katalin jó 25 Juhász Júlia jel
Benedek Anna elégs Keszler Janka jel jó
Bolf Róza Íó Id. Kis Katalin
Csatlós Anna jó Ifj. Kis Katalin jel
5 Dani Erzsi jel Kristóf Éva elégs
Id. Dani Katalin jel jó 30 Krisztián Katalin jó jó
Ifj. Dani Katalin Kuzsner Júlia
Etényi Erzsi jel Magyar Teréz jel
Farkas Anna elégs Mazur Mariska jel jó
10 Farkas Juli kit Mészáros Róza
Flumbort Éva jó 35 Munkácsi Róza jel
Flumbort Anna elégs Nóvák Erzsi kit
Gödinek Katalin elégt Oszvald Róza jó
Gozdán Anna jel Penti Mária jel
15 Gyertyák Róza elégs Plánder Anna jó
Gödér Mária elégs 40 Sneff Róza jó elégs
Gudlin Anna elégs Stokker Júlia
Horváth Erzsi elégt Szabó Katalin elégt
Horváth Anna jó Stencsics Viktória jó
20 Horváth Juli jó Szijártó Teréz jel
Horváth Mari elégs 45 Szokol Erzsi elégs
Horváth Róza elégs Tenk Mari jó
Herjávecz Teréz elégs Török Erzsi jó
Jámbor Juli jó Vajda Júlia elégs
ÍII. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Anna jel Marton Rozália jel
Anek Katalin elégs Mihálecz Júlia kit
Auer Anna elégt elégt 30 Mihálecz Katalin jel
Auer Mária Mihálecz Mária elégs
5 Bartol Katalin jó Nagy Anna elégt
Behák Magda elégs Nagy Maria jó
Benczik Éva jel Nóvák Rozália jó
Bolf Júlia eiégs 45 Patalics Katalin elégt
Brinner Ilona jel Pásztor Júlia jel jó
10 Bunczom Mária jó Perkó Katalin
Dani Júlia jó id. Plánder Anna elégs
Dávidovics Rozália kit ifj. Plánder Anna elégs
Dolmányos Júlia jó 50 Plánder Mária jel
Dolmányos Teréz jó Plánder Rozália kit
15 Faics Rozália elégs Plemmer Anna jel
Farkas Anna jó Polai Rozália / kit
Flumbort Mária kit Pöcze Anna jel
Furdán Katalin elégt 55 Rozsonics Erzse jel
Gaál Regina jel Stocker Katalin elégt
20 üerócs Katalin jó jó Szmodics Anna elégs jó
Godina Anna Szollár Anna
Gödinek Rozália jel Szollár Mária jel
Gozdán Katalin elégt 60 Tislér Anna elégs
Gudlin Júlia bt ifj. Tislér Júlia jó
25 Hajdú Anna jel id. Tislér Júlia elégt
Horváth Anna jó légid. Tislér Júlia elégs
Horváth Erzse jó Tóth Mária elégs
Horváth Katalin jó 65 Török Margit , jel
ifj. Horváth Mária elégs Vajda Júlia ! jó
30 id. Horváth Mária elégs Vajda Katalin elégs
Kálovics Teréz elégt Varga Anna jel
Kele Mária jel Varga Erzse jel
Kellermann Anna jó 70 Varga Júlia elégs
Kiss Júlia elégt Varga Róza jó
35 Knausz Katalin elégs Vinczek Mária elégs
Lengyel Anna bt Zákonyi Júlia jó
Lenkovics Rozália elégs Ziegler Mária jó
62
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás és irás, földrajz, számtan, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz..
Anek Mária kit 40 Kele Anna elégt
Anda Rozália kl Kovács Anna jó jó
Auer Rozália elégs Kovács Éva
Bagonyai Anna jel Kiss Anna jó
5 Bagonyai Katalin jel Kis Teréz kl
Baj Mária elégs jó 35 Kummer Kata elégs jó
Bartol Rozália Kummer Roza
Bence Anna elégs Kunics Erzse jó
Budai Júlia elégs Lervenc Kata kl
10 Belena Erzse elégs Mátés Mari jó
Bruckner Irma jel 40 Mihalec Anna elégs jó
Dani Katalin elégs Milei Kata
ifj. Dávidovics Anna elégs Milei Erzse elégs
id. Dávidovics Anna elégt Mucer Teréz jó
15 Dávidovics Rozália elégs elégs Pávics Kata kl
Dolmányos Erzse 45 Savanyó Kata elégs
Furdán Anna elégt elégt Sneff Anna jó
Gödinek Júlia Steinic Roza jó
Gozdán Rozália kit Szekeres Júlia jel
20 Gödér Erzse jó Szerdahelyi Erzse kl
Günsberger Olga jel jó 50 Szmodics Apollonia jel
Horváth Erzse Szmodics Júlia kl
id. Horváth Mari jó Szmodics Kata jó
ifj. Horváth Mari jel jó Szokol Teréz jó jó
25 Horváth Kata Török Anna
Hoffer Mari elégs 55 Vajda Júlia elégs
Jámbor Roza bt Vajda Kata kit
Juhász Júlia jel Vugrincsics Mari jó
Kálovics Mari kit
63;
V. leányosztály.
tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, szépírás, rajz, ének, kézimunka
és testgyakorlat.
A tanuló neve cn . o N C >> -nä CS Ü 55 ■ns O A tanuló neve általános osztályz.
Bartol Rozália elégs 15 Kiss Júlia jó
Budai Anna elégs Major Mária kit
Bunczom Mária elégs Magyar Rozália jel
Dani Anna jel Miháczi Anna kit
5 ifj. Dolmányos Rozi jó Mihálecz Katalin elégs
id. Dolmányos Rozi kit 20 Milei Júlia jó
Gozdán Mária elégs Nováth Éva elégs jó
Horváth Mária bt Poszovecz Mária
Hegedűs Júlia jó Szabó Mária jó
10 Imrei Júlia jó Szabó Rozália elégs
Koszednár Júlia kit 25 Szilajka Katalin elégs
Kők Mária jó Say Ilona elégs
Kók Rozália elégs Vajda Katalin kit
Kuzsner Anna kl Vinczek Anna ¡elégs
VI. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyarnyelv, számtan és mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, teimészettan és vegytan, rajz, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Anna jel jó Godina Erzse kl
Bander Mária Horváth Anna elégs
Bogdán Mária 10 Horényi Erzsébet jel
Dávidovics Mária kit 10 Knausz Júlia elégs kl
5 Dávidovics Apollonia kl Műik Mária
Dolmányos Julia kl Stokker Anna kl
Magánvizsgálatot tettek:
I. körzet: III. leányosztályban: Lengyel Ilonka és Klára.
„ B) III. fiúosztályban: Schmidt Ottó és Kornél. A) III. „ Fáj Ede.
A) IV. „ Riedl Alajos.
B) IV. „ Schmidt Ottó.
II. körzet: IV. leányoszt; : Marzsó Irma és Rózsa.
„ II. fiúosztályban: Szmodiss László.
Statisztikai táblázat.
Iskola és osztály megnevezése Beiratkozott Lakhe- lyök szerint Félnapi mulasztások összege
2 >> c -nj UJ S3 >. M O i c ÍJ :0 ■ > ¡ -<u >03 s E = ■+-\' "" 5 V) . !> ! £5 «S N c ce C3 s s ai JS M O c | C3 £3 ixjt: te"K 1 C/5 L¿ ° « M i ra raS i . <i> > MU O .2 > -O) N ce £ c a c Oí ce E .2 í-5 CO o >iO >> N n « ra <v >,-= i bí E £ S <u c C ~ £ N tn "O gf N ce uallásra nézue anyany sz. horra nézue
£ L i ra 5} ■ic | — i i =0 2 Is b¿ ¡d tx 0 % w. f ! eö 1 V-. ! N V- ] « ; >1 1 S? 1 5 O £ -D c -M > V- O •s \'.JO -(U > 01 ! 0 Cfí QJ > -CJ CD u I a> 0 1 " — 1 c OI > \'O) o 1) 3 1 i c 0 Vi O) N en Vi :0 i "o N £ 03 5.5? c
I. igazg. körzet: I. fiuoszt . A) II. „ . B) II. „ A) Hl. „ . B) IU. „ A) IV. „ . B) IV. „ . 53 47 50 64 68 53 51 — — : 3 3 6 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 l 2 1 1 1 50 44 49 61 65 49 49 z 1 4 1 1 Í|-3 -9j 2 5 1 7! — 41 — 53 47 50 61 65 53 51 47 44 44 63 64 51 49 1 2 2 1 1 2 1 1 4 1 4 1 2 1 1 53 47 50 63 67 53 ¡51 b _ 1 1 1 38 : 13 2J 2 21 16 1 13 7 33 38 11 1 7 2 18 18 27 31 i 4 — 11 9 y 11 1 2 1 4 7 1 2 2 1 48 5 43 4 46 4 65 — 68 52 1 50 1 896 375 768 1230 815 565 466 — — i — —
Összesen: 387 — 15 9| 6 2 367 e 1 33 3 383-362 1 6 \'i 14 384 1 2| l|—II 38 38 40 103 103 44 15 6 372 15 5115 1 _
I. leányoszt. II. „ III. IV. 1 " egyesit- — 57 65 67 65 57 19 _ — l 3 ! 4 > 3 5 5 1 5 1 52 61 57 62 50 19 3 8 7 4 5 4! - sh il- 57 65 57 65 57 19 53 56 51 49 ¡48 1 "6 1 2 1 3 1 [i 1 1 6 5 12 8 2 52 65 57 64 57 19 5 1 - 1 11 36 9 51 5 8 28 1 3 20 51 10 3 4 10 36 7 4 9 2 12 56 64 64 62 57 19 1 1 3 3 1124 430 988 908 1205 408 —
Összesen: — 330 — 1 16 11 5 1 301 18 - 21 6 32o|273 1 7 6!33\'314 5 lll 11 36 65 36 85 6C 13 14 322 8 5063 —
Összesen: \'337 330 717 31 20 11 3668 24 j 1 54 9 703 635 2 13 1047 698 7| 1 1 j 49 i 74 105 139 188 104 28 20 694 23 10178
II. igazg. körzet: Telekyu. I. fiuo. Eötvös-t. I. ,, AranyJ.u. I. „ Telekyu. II. „ Rozg.-u. II. „ Eötvöst. III „ „ ív. „ v. „ VI. „ 46 53 48 53 36 62 59 52 51 I 3 1 3 1 10 4 - 10 1 1 1 2 3 2 1 3 2 6 5 1 1 36 51 45 51 36 59 54 46 44 4 47 — 6 6 9 1 2 2 2 2 2 2 46 53 48 53 36 62 59 52 51 46 52 47 50 34 59 55 48 41 1 2 2 4 2 2 2 _ 1 1 1 1 2 7 46 53 48 53 36 60 57 50 51 1 2 1 1 1 24 16 38 17 25 23 Z 19 10 2 17 7 12 5 2 Q 5 5 28 15 3 1 2 5 1 8 36 3 1 10 8 8 4 2 3 34 24 1 10| 231 46 53 48 51 36 62 56 51 50 2 2 3 1 i 580 548 472 791 122 904 463 18 502 —
Összesen: 460 - — 22 20 17 1 422 51 -28 6 460 432 — 13 3 12 |454 3 2 11 24 119 67 63 56 34 63 34 451 9 4400 —
Telekyu. I. 1. o. Rozg.-u. I. „ Arany J.u. I. „ Telekyu. II. „ Rozg.-u. II. „ Telekyu. III. „ Rozg.-u. III. „ Telekyu. IV. „ 67 43 50 73 58 54 43 57 2 3 3 4 3 2 2 5 4 2 1 3 4 4 1 1 3 6 2 62 39 47 63 55 47 41 47 1 2 5 — 5 9 2 5 1 9 3 1 1 2 1 67 43 50 73 58 54 43 57 67 42 46 70 55 53 42 52 — 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 67 42 50 71 57 53 42 57 1 2 1 1 1 - 28 20 32 22 30 37 14 14 30 18 1 8 3 15 8 18 1 1 1 5 2 17 16 24 1 24 4 20 11 5 6 1 5 II • ■ - ! 67 — 43 - 50 -73 -1:58 1 ¡54 -43 2II 57 ; 1426 495 813 172 807 1524 735 988 -
Összesen: — 445 — 19| 23 11 2 401 8 — 35 3 445 437 — 6 4 8 439 5 1 — 132 113 53 67 4Q 22 6 3Ü445 -1 6960 —
Összesen: 460 445 905 41 43 28 3 823 59 — 63 9 905 889 - 19 7 20\'893 8,1 3 1 156 232 120\'130 105¡ 56: 69 37 886 9 | 11360 —
III. igazg. körzet: Homokkomáromi utcai I. fiuo. Középp. II. „ III. „ IV- „ Rát!u- 30 57 60 46 35 16 1 2 3 4 6 1 29 55 57 42 29 15 6 8 11 1 11 8 3 2 30 57 60 46 35 16 30 57 60 46 35 16 1 2 30 57 60 46 35 16 20 14 9 27 1 9 27 2 5 21 20 2 8 16 27 4 6 8 11 2 5 30 57 60 46 35 16 241 208 884 232 1051 294 79 33 165 54 468 146
Összesen: 244 1 15 1 227 25| 25 244 -244 1 2 244 34 36 39 46 53 29 244 2930 945
Rác u. vegy. I. Középponti I. II. III. IV. Homokkomáromi u V " \' VI" egyesit. 24 30 46 48 74 57 28 12 54 1 2 3 1 5 1 2 52 44 48 72 54 27 7 1 5 3 7 8 6 5 6 5 1 54 46 48 74 57 28 12 54 46 48 74 55 28 12 1 2 54 i 46 48 74 57 28 12 1 30 29 1 20 12 23 2 4 3 14 36 7 6 26 30 4 8 15 25 1 2 3 3 9 1 2 3 54 46 48 74 57 28 12 528 898 672 1251 1195 400 379 172 4 120 517 382 80 308
Összesen: 24 295! 54 í l| 11 3 304 16 30 1 319 306 .1 2 319 1 60 57 64 62 521 18 i 319 5343 1533
Összesen: 1 268j295 563 2 28 4 485 31 55 1 563 557 i 4 563; 1 94 81 103 108 105 47 13¡ 563 8273 2478
Főösszeg: S = o o in 03 <N¡ 72 65 65 10 CD Oí 111 M 18 SI (M .—1 CO 0 0 03 ¿ 14 17 71 ! m t v* <M 1 15 4, 2 205 400¡305 372 461 265 144 70 CO UT) Sí 32| 29011 2478
35| 32| 67 j | 1 67 1 1 II 67¡ .11 | 1 671 1 1 II 1 lili 1 1 67|| 67j 1 |