Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.62 MB
2018-05-14 12:14:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
43
362
Rövid leírás | Teljes leírás (86.49 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1914-1915. iskolai évről.
XVI. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1915.
Zala nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. K1R.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTE S ITŐJ E
AZ 1914—15. ISKOLAI ÉVRŐL.
XVI. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1915.
ZALA NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A NAGYKANIZSAI
MAGY. K1R.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1914—15. ISKOLAI ÉVRŐL.
XVI. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1915.
ZALA NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
F
1 FEV 93
REV 2010
Jelentés az 1914—1915. iskolai évről.
A beírások. Az előző (1913/14.) iskolai évről kibocsátott Értesítőben ugy jeleztük, hogy a beírások 1914. szeptember 1-én kezdődnek. Ezt megelőzően azonban dr. Sabján Gyula ur, városunk polgármestere, az iskola-igazgatókat értekezletre hivta magához és annak során közölte, hogy az iskolai helyiségeket katonai célokra, kaszárnyákul, kórházakul foglalták le, tehát az osztályokat majd bérelt helyiségekbe kell elhelyezni. Egyben kijelentette, hogy mivel az a járványosán fellépett ragadós betegség, mely miatt az 1913/14. iskolai évet már 1914. junius 10-én rögtönösen be kellett rekesztetnie, azóta még nagyobb méretűvé lett: az elemi iskolák megnyitásáról egyenlőre szó sem lehet.
Később, mikor a járvány már csak olyan méretű volt, hogy az iskola megnyitására gondolni lehetett, városunk polgármestere ismét értekezletre hivta össze az iskola-igazgatókat s a megnyitás lehetőségének és körülményeinek tárgyalása során fölkérte őket, hogy a tanitótestületek tagjait az ő nevében kérjék meg: szemeljenek ki a város területén iskolai célra alkalmas helyiségeket s azokat nála jelentsék be.
A helyiségszerzést illetően sok utánjárás után értünk el csak annyi eredményt, hogy az I. és II. körzetben november hó végén a beírásokat megkezdhettük és deczember 15-ike után befejezhettük. A 111. körzetben csak 1915. január 8-án kezdhettük meg a
beírásokat. A helyiségek alapos kirisztogattatása, fertőtlenítése után az előadások a 111. körzetben 1915. január 12-én, az 1. és 11. körzetben pedig 1915. január 14-én kezdődtek meg, az osztályhelyiségek elégtelensége miatt csak félnapos tanítással.
E helyen emlékezünk meg a dicséret és hála legbensőbb melegségével az Első Magyar Általános Biztosító Részvénytársaság igazgatóságának ama nagy, nemes szívességéről, hogy városunk polgármesterének megkeresésére nagykanizsai főügynökségi palotájának 5 bérhelyiségét Lendvai Vilmos társasági titkár fölterjesztése alapján, iskolai helyiségül teljesen ingyen engedte át. Fogadja ezért leghálásabb köszönetünket.
Változás a tanitó-személyzeínél. A V. K. M. ur
a gondnokság és kir. tanfelügyelőség többszörös felterjesztése után, az egyes osztályok túlzsúfoltságának megszüntetése céljából két tanitói állás szervezését rendelte el a folyó tanévre, mint ezt már az 1913/4. tanévi „Értesitő"-ben jeleztük. Ezen állások egyikére kineveztetett Jaegerné Pelcz Ida 88877/1914. számú min. rendelettel, áthelyeztetett Plánder János stridó-vári áll. el. isk. tanitó 88877/1914. számú miniszteri rendelettel. Az uj tanerők a III. igazg. körzetben kezdték meg a tanítást a miniszterileg többször jóváhagyott jogszokás alapján. A III. körzetből a II. körzetbe behelyeztetett mint legtöbb helyi működésűek, Deákné KalUvoda Magda és Litvay Endre az ujan szervezett állásokra : a párhuzamosított IV. leány-, illetve V. fiúosztályhoz. Kotlerné Pataki Vilma, kedves kartársunk, ki már majdnem három évtizeden át volt a nagykanizsai tanítótestületnek dicséretesen buzgó, szeretett tagja, csere utján való áthelyezését kérte a késmárki állámi iskolához, hova férjét már előzően áthelyezték magy. kir. adótárnokul. Fájdalmasan váltunk meg a példás kartársi szeretet, az emelkedett-lelküség igazi inkarnációjától. A válás fájdalmát egye-
dül az enyhíti, hogy a cserébe ide Késmárkról áthelyezett Migazzyné Szita Margit kartársnőnkben hozzá hasonló lelket kaptunk.
Helyettesítések : Az I. körzetben Orbán István beteg kartársunk osztályát (központi I. fiu-osztály) Szalay Dénes II. körzeti tanitótársunk volt szives vezetni az iskolaévi tanitás egész tartama alatt teljesen külön. A példás kartársi szeretetnek a kettős munka mindegyikét jelesen végező eme nemes áldozatkészségével szemben gyönge lenne a legerősebb elismerő szó is. — Almásy János, harctéren levő kartársunk osztályát illetően szétosztás, illetve összevonás utján intézkedtünk.
A II. körzetben betegség miatt hosszabb ideig mulasztott Deákné Kaiivoda Magdát és Erdélyiné-Ábrahám Katalint, valamint a családjában előfordult ragályos betegség miatt az iskolából 6 hétre kitiltott Ács Józsefet és a katonasághoz behívott Litvay Endrét a testület tagjai helyettesitették.
A III. körzetben Keresztesné Brunkala Ilona 7901/1915. sz. min. rendelettel 1915. jan. 1-től 1915. ápr. 30-ig terjedő időre szabadságoltatott. Harctérre vitték Szénás Ferencet, a katonasághoz behívták Plánder Jánost. Az így hiányzó három tanerőt akként helyettesítette a testület, hogy a IV. V. VI. fiúosztályok, továbbá a IV. V. IV. leányosztályok, végül a Rácutcai I. fiu és I. leányosztályok egy-egy tanerő vezetésére bízattak, a kir. tanfelügyelőség beleegyezésével.
A rövidebb ideig tartó helyettesítést mindig az a tanerő végezte, aki a hiányzó tanerővel egy helyiségben tanított.
Beiskolázás. Mindent megtettünk ebben az iskolai évben is, hogy a fenforgott nehéz, kínos, keserves körülmények között is lehetően, minden iskolaköteles tanuló részesüljön tanításban. De már a beírások után rögtön megállapíthattuk, hogy az előző iskolai évi létszámmal szemben jelentékeny apadás
6
mutatkozik. A mult évben beiratkozott a 3 igazgatói körzetnél 2540, az idén pedig csak 1989 leány és fiu tanuló; tehát 551 tanulóval kevesebb. Az 1. és II. körzetnél a létszámapadást nem annyira az okozta, hogy a V. K. M. ur a IV. V. VI. osztályok tanulóit az iskolakötelezettség alól erre az évre fömentette s megengedte, hogy még a 111. osztályú tanulók közül is fölmentést kapjanak a szülőik gazdasági munkájában való segítésre alkalmasak, hanem inkább az a körülmény, hogy azok a családok, akiknek fentaríóját harctérre vitték, a könyebb megélhetés végett kisebb helységekbe, falukba költöztek ki. A III. körzetnél azonban a létszámapadás főoka az volt, hogy a majdnem kizáróan helyhez kötött földmives-szülők nagy része élt a miniszteri rendelet adta joggal. Ismétlő-iskolai tanitás ugyancsak e jelzett miniszteri rendelet alapján ebben az évben egyáltalán nem volt egyik körzetnél sem.
A tanulók egészségi állapota nem volt kielégítő, mert a skárlát és vörheny miatt nagyon sok növendéknek kellett előadásokat mulasztania; de e mellett örvendetes körülményül kell megemlitenünk, hogy a 3 körzet 1989 leány és fiutanulója közül csak 1 halt meg. Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tisztiorvosok ebben az évben is— amikor ugyancsak tul voltak terhelve orvosi munkával — lelkiismeretes pontossággal végezték a szokásos szemvizsgálatot és ujraoltást.
A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Délzalai Takarékpénztár Rt. 50 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt. (Nagykanizsa) 40, a Néptakarékpénztár 20 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez
7
csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is.
Nagykanizsa város hatósága a város pénztárából, meg a Wagner Ignác és neje Dámpf Klára 600 koronás alapítványának 4\'5 százalékos kamataiból; a Keresztény Jót. Nőegylet és a Nagykanizsai Első Magyar és az úgynevezett Koronái Asztaltársaság ruháztak föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A népkonyhában a téli hónapokon ál néhány száz állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevőknek a V. K. M. ur elnökeik utján fejezte ki köszönetét, és akik fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét is.
Iskola-látogatás. Zalavármegye kir. tanfelügyelője, Szirmai Miksa ur, az iskolai év folyamán két izben is tett nálunk hivatalos látogatást. A szorosabb értelemben vett hivatalos szakfelügyelet keretében történt látogatásokon kivül Király Elek c. kanonok, egyházkerületi tanfelügyelő, hahóti esperes-plébános is meglátogatta iskoláinkat, hogy meggyőződjék a róm. kath. vallású tanulóknak hittanulási haladásáról.
Az iskolai év tartama. Mikor az előadásokat 1915. január 14-én félnapos tanítással megkezdtük, a tanitási anyag tartalmának és beosztásának megállapításánál a fenforgó körülmények között számolnunk kellett azzal az eshetőséggel, hogy vagy valamely ragadós betegség járványos fellépése, vagy a tavaszi külső munkák idején a tanulóknak a szülők részéről történt igénybevétele iskolai évünk berekesztését is siettetni fogja. Éppen ezért az anyag tartalmát minden osztályban a leglényegesebbre szorítva, az iskolai szünetek és minden erre elrendelt ünnepségek mellőzésével, a rajzolásra, éneklésre és tornászásra kiszabott tanitási óráknak a fontosabb tárgyakra való
8
fordításával akként osztottuk be, hogy ezt a leglényegesebbekre szorított tanítási anyagot lehetően négy hónap alatt feldolgozzuk s így április hó végéig elelvégezzük.
Ez az előrenéző intézkedésünk nagyon jó volt, mert április hó második felében már leérkezett V. K. M. úrtól állami iskolai gondnokságunkhoz a rendelet, mely szerint a gondnokságoknak felhatalmazást adott, hogy — ha a tavaszi külső munkálatok a szülők nagy részére nézve szükségessé teszik a tanulóknak az iskolától való távoltartását — elhatározhatják az iskolai évnek április hó végén való berekesztését.
A mi gondnokságunk dr. Szekeres Józsefzlnök vezetése mellett e tárgyban tartóit gyűlésében kimondta, hogy — a Nagykanizsán fenforgó helyi körülmények alapján — az iskolai év berekesztése mellett foglal állást és pedig olyképpen, hogy az évzáró vizsgálatok elhagyásával május 15-én történjék meg az Ertesitők kiosztása.
E határozat szerint május 15-én az iskolai évet a szokásos hálaadó Istentisztelettel berekesztettük s az Értesítőket kiosztottuk.
Kir. Tanfelügyelőség:
Kir. tanfelügyelő: Szirmai Miksa.
Kir. segédtanfelügyelők: Dr. Heinrich János, Odor Gyula, Rutsek Imre.
Gondnokság:
(1914 I1I/5—1920 Hl/5.)
Elnök: Dr. Szekeres József. Alelnök: Faics Lajos. Jegyző : Almásy János. Gondnok: Poredus Antal.
Rendes tagok:
a) kinevezettek:
Dr. Darányi Árpád Eperjesy Gábor Fesselhofer József Halvax Frigyes Horváth György Irmler József Dr. Kiss István Kránicz József Róth Miksa f Sommer Ignác
b) választottak-.
Barta Lajos Erdősy Bálint Győry László Dr. Hajdú Gyula Josifovic Milivoj Dr. Rothschild Jakab
Samu József f Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Kálovics József Weisz Tivadar
c) hivatalból:
Börzsey Tivadar Dr. Goda Lipót Hütter Lajos Kaan Irma Kádár Lajos Nagy Lajos Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Dr. Sabján Gyula Szabó István Szalay Sándor Waligurszky Antal.
Hitoktatók:
1. Róm. kath. hitoktatók: Fehér István, Horváth Regalat, Hegedűs Cyriák, Markó Dénes, Pulay Lambert szentferencrendi áldozópapok.
2. Izr. hitoktató: Havas Rezső izr. tanitó.
3. Ág. ev. hitoktató: Hütter Lajos ág. ev. lelkész.
4. Ref. hitoktató: Kádár Lajos ref. lelkész.
5. Qör. kel. (szerb) hitoktató: Jankovics Velimer lelkész.
Iskola-mindenesek:
Németh József I. igazg. körzeti központi; özv. Bozzay Ferencné az I. igazg. körz. Teleky-uti és a II. körzeti Eötvös-téri iskolánál, Magyar József és Tóth Károly a II. igazg. körzeti Rozgonyi-utcai; Heffer József az 1. igazg. körz. Arany Jánosutcai ; Horváth (Faics) János a III. (kiskanizsai) igazg. körzeti középponti; özv. Bencze Józsefné a III. igazgatói körzeti Rácutcai iskolánál.
Rövidítések magyarázata.
Általános osztályzatnál: kit. = kitűnő, jel. = jeles, elégs. = elégséges, elégt. = elégtelen.
Használt rövidítések: bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözött, mh. = meghalt, id. — idősebb, ifj. = ifjabb, km. = kimaradt.
I. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szalay Sándor.
I. körz. tanítótestület:
1. Aimásyné Mantuano Janka, a Teleki-uti 1. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen 21.
2. Almásy János, (az isk. évet harctéren töltötte,) a Zala-várm. Ált. Tanitótestület nagykanizsai járáskörének, a gondnokságnak és testületnek értekezleti jegyzője. Működési éveinek száma 19.
3. Erdősyné Nóvák Lujza, a 111. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma 32.
4. Erdősy Bálint, igazgató-tanitó, a IV. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. alelnöke, a városi képviselőtestület által választott gondnoksági tag, a városi képviselőtestület virilis tagja. Működési éveinek száma : 33.
5. Farkas Vilma, a IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma: 26.
6. Harsayné, Mantuano Gizella, a Teleki-uti II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma: 23.
7. Jutasyné Reiner Mária, a Teleki-uti I. fiúosztály tanitónője. Működési éveinek száma: 23.
8. Kovátsné Csillag Ilona, a közp. 11. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma: 34.
9. Kováts Miklós, igazgató-tanitó, a 111. fiúosztály tanítója a Zalam. Ált. Tanitótest. 11. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési-éveinek száma: 30.
10. Migazzyné Szita Margit, a közp. 1. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma : 6.
11. Orbán István, a közp. 1. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma: 24.
14
12. Szalay Sándor, ebben az isk. évben a Teleky-ut 11. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma: 39.
13. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma: 38.
14. Váry József, igazgató-tanitó, az Arany János-utcai 1. fiúosztály tanítója, a Zalavármegyei Általános Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma : 41.
15. Vlasits József, a IV. fiúosztály tanitója, a tanítói könyvtár őre és az 1. körz. ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma: 20.
A tanulók névsora és általános osztályzata.
Központi I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, olvasás, irás, rajz és ének.
Perger Gizella magántanuló.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bárány Karolin jó Kállai Karolin elégt.
Baumgarten Gabriella jeles Kálovics Erzsébet elégs.
Bordák Anna km. 25 Klein Júlia jó
Bóry Margit kit. Kudich Janka elégs.
5 Czethoffer Júlia elégt. Kurucz Júlia kit.
Cimmermann Erzsébet jó Lendl Ilona elégs. jó
Dolmányos Margit kit. Magyar Mária
Fiiszár Mária jó 30 Majerhófer Ilona elégs.
Gergelics Anna kit. Maurer Anna elégt.
10 Halász Irma elégt. Nemcsics Katalin jó
Hári Mária jeles Németh Mária jó
Hegyi Erzsébet jeles Németh Mária elégt.
Hirlender Ilona elégs. 35 Pető Erzsébet elégt.
Heffer Teréz bt. Potucsek Anna jó
15 Hodics Mária elégs. Ritter Margit jeles
Horváth Katalin kit. Ruska Sarolta jeles
Horváth Margit jó Schnábel Gizella jeles
Horváth Rozália elégt. 40 Szabó Anna elégs. jó
Huchthausen Margit jeles Szabó Erzsébet
20 Huber Stefánia elégt. Szécsenyi Erzsébet kit.
Ispaics Juiia - jeles Vinkler Irma jó
Kállai Teréz elégs. Viola Margit elégt.
l(i
Arany János-utcai I-ső leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irás- és olvasás, beszéd- és értelem-gyakorlat, számtan, rajzolás, ének- és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Babai Mária jó Kovács Rozália elégs. elégt.
Boczkó Mária elégs. Marics Anna
Bognár Erzsébet jó 25 Máté Mária elégs.
Czápáry Rozália elégs. Mészáros Mária elégs.
5 Csapó Rozália jó elégs. Németh Ilona elégs.
Cserép Maria Palló Irén jó
Dér Ilona elégt. elégt. Paukász Ilona jó
Farkas Ilona 30 Prucker Margit jó jó
Fata Gizella elégt. jó Sánta Anna
10 Fatér Mária Simon Gizella elégs. jó
Fitzkó Katalin elégt. Schlozárek Margit
Födő Mária elégt. Sinkovics Leopoldin elégt. jó
Gajdor Mária jó 35 Stróber Mária
Gáspár Anna jó Szabó Margit jó
15 Gerencsér Anna jó Szobocsán Ilona elégt.
Gogl Valéria jó Szombathelyi Rozália jó
Halász Julianna elégt. Szalay Mária jó
Hoffmann Lilli jó elégt. 40 Török Anna elégs. jó
Horváth Czeczilia Török Katalin
20 Horváth Mária b. t. Vellák Anna jó
Karafiát Terézia elégt. Vörös Erzsébet elégt.
Kocsner Olga jó
i7
Teleky-uti I. leányosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz, torna és ének.A tanuló neve i általános oszlályz. A tanuló neve általános! osztályz.
Andri Mária km Melles Mária elégs jó
Ács Katalin jó Metz Teréz
Ágoston Júlia elégs 35 Németh Margit jel
Badics Teréz jel Parragi Teréz jó
5 Baksa Anna km Pálfi Anna elégs
Belső Gizella jó Pőcze Mária elégs jó
Belső Mária elégt Rajkovics Mária
Benkő Anna jó jel 40 Rákóczi Róza elégs jó
Berghoffer Anna Sarotár Mária
10 Bojtor Margit jó Schlechta Ilona jó
Borbély Mária jel Sebesi Mária jó
Bris Ilona elégs Sipos Erzsébet elégs elégt
Csanádi Róza jó 45 Sipos Róza
Dékán Anna elégt Skrilec Anna elégs
15 Egyed Mária elégs Skrilec Margit elégs
Farkas Mária jel Snidár Anna elégt
Gál Anna km Snidár Mária elégt
Gerócs Mária jó 50 Stand Mária elégs
Hajdú Ilona elégs elégs Szabó Anna km
20 Hermann Mária Szabó Rozália km
Hodics Teréz elégs Szerec Mária jó
Horni Mária elégt Szélig Gizella elégs
Horváth Ilona jó 55 Takács Anna elégt
Horváth Róza elégs elégs Tiszai Mária ió
25 Horváth Anna Tiszai Katalin elégs
Horváth Katalin elégt jó ifj. Tollár Mária elégt
Horváth Margit Tollár Mária elégt
Horváth Mária jó 60 Valdauf Júlia elégs
ifj. Horváth Mária km Vaskó Olga elégt
30 Kolária Stefánia bt Vidovics Anna elégt
Kovács Mária \' jó Vidovics Róza jó jó
Krénusz Róza elégt Zábó Anna
18
Közp. II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz. női kézimunka, ének és torna.
<n ■
A tanuló neve • áitaláno oszlályz A tanuló neve álialáno oszlályz
____=____________ Bódis Mária jeles Nagy Mária jó
Cetthoffer Mária elégs Németh Teréz elégs
Faits Mária elégs Noszkó Margit jel
Gáspár Anna jó 30 Paszqualetti Mária jel
5 Gáspár Mária elégs Plackó Mária kit
Gyenes Gizella kit Porubszky Gizella jó
Hanc Teréz kit Polgár Mária elégs
Herbai Ilona elégs Pusovszky Erzsébet jel
Horváth Anna elégs 35 Puhmaiszter Erzsébet elégs
10 Horváth Mária jel Rauch Mária jó
jakupec Margit jel Sántha Mária elégs
józsa Mária jel Sinkovics Mária jel
Junker Mária kit Sörlei Rozália jel
Kanyar Irtna jó 40 Süle Margit jel
15 Károlyi Mária kit Sprung Ida jel
Kertész Mária elégs elégs Stróbl Erzsébet bt
Kováts Ilona Szakony Mária kl
Lajki Katalin elégs Szitár Gizella jel
Lendvay Károlin kit 45 Szombathelyi Ilona eíégs
20 Lindbauer Erzsébet jel Sommer Margit jel jó
Marciák Ilona eíégs Szuknay Erzsébet
Majerhoffer Lujza jó Varga Ilona jó
Matolcsi Sarolta jó Végh Erzsébet jel
Mézga Anna elégs 50 Viola Irén elégs
25 Molnár Katalin elégs Vilcsek Rozália jó
Molnár Matild elégs Weinacht Vilma jó
19
Teleky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, beszéd és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz A tanuló neve ! általános osztályz.
Andri Gizella elégs Kiss Erzsébet elégs
Andri Mária bt 25 Kovács Mária jó
Auer Mária jó jó Milánec Mária kit
Bakonyi Erzsébet Molnár Rozália jó
5 Baksa Katalin elégt Munkácsi Ilona elégs
Benedek Mária elégs Paulin Terézia elégs
Benedek Katalin elégt 30 Pál Mária elégs
Benkő Katalin elégs Peti Anna jó jó
Berec Margit jel Plánder Ilona
10 Betleheim Erzsébet jel jó Pléh Margit kit
Bognár Anna Pint Julia elégt
Bris Mária el 35 Polgár Matild elégs
Brunner Erzsébet jel Sipos Margit jó
Farkas Erzsébet elk Schlosser Anna jel
15 Fodor Erzsébet elégs Snidár Erzsébet elégs
Gerócs Mária jó Szalay Margit jó
Horváth Anna jó 40 Szekeres Anna jó
Horváth Erzsébet elégt Szélig Kornélia jó
id. Horváth Erzsébet elégs Strachia Teréz elégs
20 Horváth Mária elégs Takács Aranka jó
Joó Lujza elégt Varga Mária bt
Joós Margit elégs 45 Vellák Anna jó
Jutási Gizella jel Volf Ilona jó
20
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, nőikézimunka és ének
A tanuló neve általános : osztályz. A tanuló neve ______________ általános osztályz.
Baumgarten Sarolta jel Lajky Mari jel
Benkő Aranka kit Liek Stefánia jó
Borchy Borbála jel 30 Major Margit jó
Borsos Mari jó Mezriczky Margit jel
5 Breznik Mari elégs Mikó Róza jó
Czeglédi Ilona elk Ifj. Molnár Mari
Czimmerman Mari jó Idősb. Molnár Mari jó
Dér Rozália jó jó 35 Ifj. Pintér Anna jó
Gangler Ilona Idősb. Pintér Anna kit
10 Gerics Mari elégs jó Richó Magda jó jó
Gréczi Ilona Ritter Teréz
Halász Margit jel Sajni Ilona jó
Horváth Lidia kit 40 Simon Anna jel
Horváth Anna elk Simon Júlia elégs
15 Jámbor Anna jó Szélig Anna jó
Kárner Mari jel jó Szommer Rozália jó
Kertész Anna Tánczos Margit jó
Kertész Mari elégs 45 Tánczos Mari jó elégs
Komanovits Júlia jel Titz Karolin
20 Konpinger Margit km Torma Mari kit
Kovács Szidónia elégs Ifj. Varga Anna jó
Kiss Paula kit Id. Varga Anna jel jó
Kurucz Mari jó 50 Weinacht Róza
Kudich Irén elégs Vida Júlia jó
25 Kulcsár Erzsébet jel jó Windisch Teréz jel jó
Kőszegi Mari Zsidy Lujza
Lajky Anna jel
21
IV. leányosztály.
Tantárgyak-, hit- es erkölcstan, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, szépírás, ének, kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Apáti Magda jó Lajpczig Edith bt
Bentzik Katinka kit Molnár Anna jó
Cafota Anna jel Molnár Mária jel
Dobes Aranka kit 25 Pammer Erzsi jó jó
5 Fülöp Mária jó Papszt Anna
Qangler Amália elégt jó Pusztai Mária bt
Gábor Teréz Ritter Katalin jó
Gáspár Róza elégt Ruska Erzsi jó
Gerencsér Anna jel 30 Sörley Ilona jó
10 Gráf Erzsi jel Schaffer Erzsi jó
Heffer Karolin jel Szabó Erzsi elégt jel
Hernesz Júlia jel Szécsenyi Lujza
Hivleg Anna jó Szekeres Mária elégs
Hofman Rózsi jel 35 Szilvay Mária elégt
15 Horváth Teréz kit Waligurszky Alice kit
Károli Vilma kit Venczeli Teréz jel
Kenéz Ilona elégs Veszely Mária jel
Klepácz Mária jó Vidos Gizella kit
Kolovics Mária jel 40 Vilhelm Margit jó
20 Kumanovics Teréz kit Vlasíts Anna kit
Kovács Irén kit Vunderlich Ida jó
22
Központi I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének, rajz- és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve ¡általános osztályz.
Ács József elégs Molvarec László elégt
Benkő Ferenc jó Matolcsy István elégs
Bóha József kim Németh János elégt
Czérián Károly elégs jó 30 Németh Lóránt jel
5 Csarankó Jenő Noll Ferenc elégs
Csillag József beteg Pacsics Sándor elégt
Furmen Lajos elégt Peszleg János elégt
Fehér Lajos jó Petermann István jel
Gaál Sándor jó 35 Pintér János km
10 Gócza Sándor elégs Pusztai Ferenc jó
Gombos István jó Reichert Rezső bet
Gráf Mátyás elégt Radics János elégt
Henne József elégs Sinkivics Pál jó
Hitter Géza jel 40 Steiner Ottó jó
15 Illés Ferenc elégs Schveitzer Ferenc elégs
Jakubecz István elégs Szolina Sándor elégt
Jerscha János elégt Szabó Béla elégt
Józsa Jenő jó Szabó János jel
Junker Jenő elégt 45 Tamás István elégt
20 Kiss Lajos jó Tánczos János elégt
Klausz György jel Venczely Zoltán elégs
Kocsek Gábor elégt Végh László jó
Kudich Alajos elégt Vindics Ferenc elégt jó
Kucsera Gábor elégs 50 Vlasics József
25 Lindbauer Gyula elégs Vugrinecz János elégt
Mayer Ferenc jó

23
Arany János-utcai l-ső fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás- és olvasás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajzolás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ánger István elégt Molnár István elégt
Benedek Pál elégs Molnár Antal jó
Beke Ferenc jó Nagy Lajos km
Burka Ferenc jó Nagy Gyula jó
5 Büki Ferenc elégs 35 id. Német Gyula jó
Csapó István jó ifj. Német Gyula jó
Csönge Lajos elégt Noszlopi Antal elégt
Czindrics János elégt Paizs Antal jó
Erdélyi Ferenc elégt Peti János elégt
10 Fatér Lajos elégt 40 Pető Ferenc elégt
Fehér Lajos km Péter István jó
Qarzó Jenő km Plánder János elégt
Gáspár József bt Polgár József km
Gödi Lajos elégs Proszonyák Ferenc jó
15 Halász István elégt 45 Runyák István jó
Halmos István jel Szabó Ferenc elégt
Horváth Gyula elégs Stróbl Ferenc elégt
Horváth János elégt Szeiber Ferenc elégs
id. Horváth József jó Takáts János elégs
20 ifj. Horváth József elégt 50 Titz Ernő elégt
Hoffmann Vilmos elégs id. Tóth Ferenc elégs
Hirschel Ferenc elégs ifj. Tóth Ferenc elégt
Izsák Miklós jó Tóth János elégs
Kalmár József bt Turbik István jó
25 Kettner József elégt 55 Vida László elégs
Kertész Lajos elégt Vinczek István elégs
Kováts György elégs Vinczek Sándor elégt
Kobzinek János elégt Zádori Béla elégt
Kulcsár Jenő km Zupán Vilmos jó
30 Lovasi István elégs
24
Teleky-uti I. fiúosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, rajz, ének
és testgyakorlás
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános1 osztályz.
Andri István jó Mágocsi Ferenc elk
Árkus Sándor elégt Muther József elégt
Bakos László elégt Nagy Miklós jó
Bedenek József elégs "Németh László jó
5 Berta György elégt jó 35 Odrovics Boldizsár elégs
Boda István Ott György jó
Bölesz Ferenc elégs Paizs Gábor elégt
Csavnicsár Antal km Pap Lajos jó
Császár Imre jó Pápai Ferenc jó
10 Dersényi Ferenc elégs 40 Pliha József jel
Farkas József elk Polgár Géza elégs
Gáspár Gyula elégs Puskás József elégt
Gáspár József jó Rákos István elégs
Gerencsér József jel Reithofer János elégs
15 Hadik József km 45 Sabján Ferenc jó
Hermán Rezső elégt Salamon Ferenc elégs
Horváth Ferenc elégs Simon István elégs elégt
Horváth István elégs Schwarcz János
Horváth László elégt id. Szabó József elégs
20 Huber Ferenc elégs 50 ifj. Szabó József elégt
Huisz József elégt id. Szabó István jel
Károlyi József jel ifj. Szabó István elégs
Kiss Lajos jó Szabó Vendel elégt
Kovács Jenő elégs Tóber József elégs
25 id. Kovács József km 55 Tófej József elégs
ifj. Kovács József elégt Tóth Ferenc km
Krizsán László elégs Vellák György elégs
Krug Kálmán elégs Vidovics József jó
Léránt István elégs Vinczek Ferenc jel
30 Magyar Imre jó
Teleky-uti II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olv., irás, nyelvtan, számtan, ének, rajz és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Auer Gyula km ifj. Kovács Ferenc jó
Babos István jel 30 id. Kovács Ferenc elégs
Berta József jel Kovács László jó
Broczky Imre jó Lakitz József jó
5 Czelecz Ferenc km Lóránt József jó
Czvetkó Ferenc elégs Magyar József jel
Gábor János jó 35 Marics József mh
Gál György elk Mágocsi Lajos elk
Gergál Kálmán jó Mészáros Ernő jó
10 Gregál Lajos jó Németh Jenő jel
Hladik János elégs Pápay József jó
Halász Béla kit 40 Pfeifer Hermán jó
ifj. Horváth Ferenc elk Polgár Károly elégs
id. Horváth Ferenc jó Polgár László kit
15 Horváth György elégs Schaffer Ferenc elégs
Horváth Imre jel Szabados István jel
Horváth István jó 45 Takács János jel
Horváth Lajos kit Tóth Vince jó
Horváth Sándor jel Tvarnsek Rezső jel
20 Istiván Imre jel Valentin János jó jel
Jaksics József jel Vas József
Kálcsics Ferenc jó 50 Vellák István jó
Kalmár Imre jel Vimmer György jó
Kelemen József jel Vlasics Pál jel
25 Kiss József kit Vojkovics Antal jó jel
Kisgergely István elk Vukics József
Kisgergely Károly elk 55 Vuscher Kálmán elégs
Klein Ferenc jó Wohlrab Gyula jel
26
IV. b) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andris József jó Martincsevics Ferenc jó
Bory Ferenc jel Molnár Jenő jó
Czetthoffer János elégs 30 Molvarecz Lajos elégs
Czofál Ferenc jó Nagy Antal elégs
5 Cseke István jó elégs Nagy József elégs
Cseke József Pacsics László jó
Csillagh István jel Paizs József jel
Göllesz József elégs 35 Palló István jel
Gyenes Sándor kit Pál József jó
10 Halvax Gyula elégs. Peczena Kálmán elégs
Hanke Gyula jó Perger László kit
Háry József elégt Polczer Sándor elégs
Hirlender Gyula jó 40 Radics Dezső jó
Horváth Ernő elégs Sifter Béla jó
15 Horváth Rezső elégt Schnábl Gyula jó elégs
Illés József jó Stágl Ede
Illés Lajos jó Szakonyi József elégs
Janda Károly kit 45 Szertics József jó
Jóna György elégs Szuknay György elégs
20 Junker Károly kit Tóth Árpád jó
Kárlovits Lajos jó Tuboly Gyula elégs
Károsy László kit Török Lajos jó
Kövesy Károly elégs 50 Ujj Ferenc jó
Kudich Béla jel Varga Ferenc jó
25 Lick Ottó elégs Vajland István km
Lovasy István jó Wernigg József jó
Matea Károly mh Vidos József kit
s
27
IV. a) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Berghaus Jenő JO Németh József jó
Bóth Ferenc jel Németh János jó
Czindrics György kl Öveges László jó
Dezső László kit Perger Imre elégs
5 Ekler József jó 25 Peti György jó
Fekete György jó Pulai Ferenc jó
Göllesz Viktor jó Pusofszky György kit
Genetheim József jó Rözge László jó
Hermann Ferenc kl Sásvári József kl
10 Horváth József jó 30 Sebők Antal elégt
Horváth György elégt Szabó Gyula jó
Kedmenecz Imre elégt Stróbl János jó
Kovács József jó Takács Béla kit
Kulcsár József kl Takács István kl
15 Lopusánszky Géza jel 35 Tóth Géza jó
Marhegg Zsigmond elégt Tóth Mihály jó
Mészáros János kl Tóth Tódor jó
Markotán István elégs Vajda József elégs
Metz János jó Vallenhauser Ernő elégs
20 Molvarecz Sándor bt
28
IV. b) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, fogalmazás, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve •1 általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bedenek József km 25 Márkus János km
Benke Ferenc km Micók János jó
Bezdán János elégs Mikó Dénes elégs
Bóha Ferenc elégs Moll Ferenc jó
5 Boros Ferenc km Németh József jó
Bugsch Sándor jó 30 Oparnica Ferenc elégs
Farkas János jel Paar Alajos jel
Furmen Lajos elégs Polgár János km
Gaszmann Ferenc jó Ritter Alajos jó
10 Gálos Béla jel jó Szakái János jel
Györgydeák Károly 35 Szakálos Lajos elégs
Férhezli József elégs Sziszka Károly elégs
Halász Ferenc elegs Skergula Gyula jó
Harangozó Pal elégs Soos János jó
15 Horváth Pál jó Stróber István elégt
Kerék József elégs 40 Takó István elégs
Kocsek József jó Tálosi Ferenc elégt
Kopár József jel Tóth Ferenc elégs
Krema Károly jó Veszeli Gyula jó
20 Kvicsák Ferenc elégs Vancsura Imre jeles
Láng József jó 45 Vidéki Ernő km
Lampert János elégs Vince Zsigmond elégs
László József elégt Vilcsek Ferenc jó
Lóránt Gáspár jó Ujj József jó
II. Igazgatói körzet.
Igazgatója: Porcdus Antal.
30
II. körzet tantestülete:
1. /ícs József, a Rozgonyi-u. V. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 25.
2. Bánekovichné, Nyakas Viktória, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma 18.
3. Bánekovich János, igazgató-tanifó, a Rozgonyi-utcai IV. fiúosztály tanítója, a tanítói és ifjúsági könytár kezelője. Működési éveinek száma 25.
4. Cavalloniné, Sza/ay Ida, a Rozgonyi-utcai III. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma 6.
5. Deákné, Kallivoda Magda, a Rozgonyi-utcai V—VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma 15.
6. Erdélyiné, Ábrahám Katalin, a IV. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma 14.
7. Gergye Sándor, a Huszti Gy.-téri VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 20.
8. Kaan Irma, igazgató-tanitónő, a Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály tanítónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének pénztárosa. Működési éveinek száma 55.
9. Kun Rénée, a Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály tanítónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének választmányi tagia, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma 9.
10. LÍtvay Endre, Rozgonyi-utcai V. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 12. (Isk. év közben behívták katonának.)
11. Mantuano Mária, a Rozgonyi-utcai V. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma 11.
12. Németh Sándor, a Huszti Gy.-téri III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 28.
15. Poredusné, Szakonyi Irma, a Rozgonyi-utcai II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma 26.
14 Poredus Antal, a Rozgonyi-utcai II. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 27.
15. Remeténé, Mágot Józsa, a Rozgonyi-utcai IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma 17.
16. Sza/ay Dénes, a Rozgonyi-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 20.
17. Tibolt Boldizsár, a Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály tanítója, a nagykanizsai tanítói járáskör választmányi tagja. Működési éveinek száma 20.
31
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irás- és olvasás, beszéd- és értelem-gyakorlat, számtan, rajzolás, ének- és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Antalics Imre jó Kincs Gyula elégt
Ágh Gyula elégt Kvicsak József jó
Bátori Dénes elégt Lukács László km
Bencze Gyula jel 25 Miilei György jó
5 Bóha Ferenc jó Molnár István elégt
Cserép József jó Nagy Győző elégt
Dely György elégs Pulai Imre elégs
Dolmányos István elégs Punger József elégs
Engellaiter Zoltán jeí 50 Sebők József elégs
10 Flumborf József elégs Simon György elégt
Futácsi Gyula jó Snidár János elégs
Frühvirth János elégs Takács István elégt
Gábor István elégt Thury György jó
Gálos László jó 35 Vadász Gyula km
15 Gerócs János elégs Varga Sándor elk
Göntér János elk Volfrun Károly elégt
Grabant Islván kit Vörös Lajos elégt
Hencsics János bt Zalay Lajos jel
Hirsch Márton elégt 40 Ziegler József elégs
20 Kiss Ernő elégt Zsigmond Ferenc km
Kiss István elégt
32
Rozgonyi-utcai II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Áts Ferenc jó Major Boldizsár elégs
Bánáti Lajos elégt 25 Major József elégs
Benkő Lajos jel Markó Jenő jel
Borhy Béla elégs Molnár János elégs
5 Czeglédy János elk Osskó Zénó jel
Czigány József elégs Öveges Jenő bt
Farkas Antal elégt 30 Párta Ferenc elégt
Farkas József elégs Peti István jó
Halász József elégt Poór Imre jó
10 Háfner József elégs Russ Antal elégt
Hege Gyula jó Sallér Imre jó
Horváth Gyula elégt 35 Sáfrán Ferenc elégs
Kámper József jó Skerlák László elégs
Kárpáti Ferenc jel Schweitzer Károly jó
15 Koch György elégs Szalay Gábor jó
Kocsek Károly elégt Sztankó József kit
Kováts Antal jel 40 Tarnóczky Géza elégs
Kőszegi Károly elégs Vellák József elégs
Kránitz István elégt Vercz Lajos elégs
20 Kulcsár György elégs Vincze János elégs
Landi József jel Vucsák György jó
Lám pert Imre elégt 45 Wrábel Béla elégs
Luft György elégt Zelkó Zoltán elégt
Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olv., nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz és torna.
tn > i»
A tanuló neve általáno; osztályz A tanuló neve áltdláno .osztályz
Antalics Lajos jel Oszváld Lajos jel
Balogh József elégs Plander Lajos jó
Baranyai János elégs Pulai József elégt.
Benczek György jó Ragács József jó
5 Benedek Géza kit. 35 Sió József jel
Bóha László elégs Scheiber Jenő kit.
Büki József jó Schrőder Béla elk
Czigány Ferenc elégs Somogyi József elégs.
Dómján László kit. Stagl László elégs.
10 Gerócs József jó 40 Stern Kálmán jeles
Gombor Ferenc elégs. Szűcs Ferenc elégs.
Halász Károly jó Szűcs István kit.
Harangozó Nándor elégt. Szűcs László jeles
Heffer Jenő jó Szakonyi János elk
15 Hennel Lajos jel 45 Szondy Béla jó
Hering Károly kit Tillinger József jó elégs.
Horváth Ferenc elégs jó Tóth István
Horváth József Tóth Lajos elégs.
Kaszás Rezső elégs Titz Károly jó
20 Kedmenecz Jenő jel 50 Tuboly János jó
Kenéz Lajos jó Vadász Géza elégs.
Körber Ferenc jó Varga István elégt
Kövesi Lajos jó Varga Lajos jel
Kumanovics Lajos jó Veszeli László jel
25 Marics Ferenc jó 55 Vidéki József jó
Miklós Ferenc elégt. Vincze László elégs.
Minárecz Lajos elégt. Vinhoffer Sándor elégt
Németh Sándor jel Wirth Alajos bt.
Nováczky István elégt. Zalai Ferenc jel
30 Olasz Sándor jó
:i4
Rozgonyi-utcai III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anger Ferenc jó Metz György jó
Benedek József jó 25 Miilei Pál jel
Bokán Árpád jel Molnár György jó
Bóth István jel Nagy Gyula elégs
5 Buday István elégs Nagy János elégs
Büki Ernő jó Németh Ferenc elégt
Csillag Lajos jó 30 Popovics Lajos jel
Engelleiter Rezső jó Purger Pál jó
Fater János jó Schlezinger István jó
10 Fábos Lajos elégs Schmelzer Miklós jó
Fürdős László elégt Skerlák József elégs
Füredi Dezső kit. 35 Szakonyi Jenő jó
Grabant József kit. Szalay István jó
Ifj. Horváth József jó Szobocsán István elégt elégs
15 Id. Horváth József elégs Takács László
Horváth József elégs Tarsoly Ferenc elégs jêl
Horváth Lajos jel 40 Török István
Klausz József jó Tőke István jó
Klinger László elégs Turi István j<si
20 Köves József elégs Vadász István elégt jó
Kvicsák Károly jó Veszter László
Lakatos Péter elégs jó 45 Vincze István jó
Lasky István Zsubrenics Frigyes elégs
35
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston József kl Mátyás József elégs
Árkus István jel Major József elégs
Berkhoffer Ferenc jó Melles Ferenc elégt
Bocskai István elégs 35 Merc Lajos elégs
5 Boda Károly jel Moór Antal elégs
Branisa Károly elégt Nagy Béla jel
Ciráki József jó Németh Lajos elégs
Csanádi János elégs Ozián Lajos jó
Dávidovics János km 40 Parragi István elégs
10 Egyed Miklós elégs Parragi György jó
Fatér Mihály jó Paizs Károly elégs
Fleischer János elégs Pálfi Jenő elégs
Furmen Rezső jó Pum Ferenc jel
Gaál Ferenc jó 45 Unferdorben Jenő elégs
15 Gelencsér István elégt jó Ratman Ferenc kit
Gerócs János Reich István elégs
Golenkó János kit Rezes Sándor jó
Hermán György jó Sarotár András jó
Holec József km 50 Salamon László jel
20 Horváth Ferenc km Sipos Zsigmond jó
Horváth István jel Schvartz István jel
Horváth János elégs jó Sifkovics Pál jó
Horváth Jenő Szabados József jó
Joós József jel jó 55 Takó Viktor km
25 Kajszi János Tislér István elégs
Kincs András jó Tomasics József elégs
Kovács István elégs Tóth László elégs
Kristóffolett Károly elégs Totola József jel
Krug Boldizsár elégt 60 Valenlin Ferenc jó jó
30 Ladecki József jó Varga József
Leránt Lajos elégs
3<>
Rozgonyi-utcai IV, fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, nyelvtan, helyesírás^ fogalmazás, számtan, földrajz, ének, rajz és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.i
Andri János elégs. 25 Magyar József elégs
Baksa János elégs. jó Metz István elégs
Balogh János Nagy Lajos jó
Berecz István elégt. Németh István elégs jó
5 Bojtor Mihály kl Ozián István
Csányi János jó 30 Pohocsa György jó jó
Früwirt Rezső jó Párta István
Gerencsér Gyula elégs. Plander József jó
Gergál Lajos elégs. Sebesi István elégs
10 Gergál János elégs. Sifter István elégs
Gerócs József elégt. 35 Sifter József elégs
Gregál Gáspár elégs. Scherman Nándor jó
Hodics Gyula jeles Szabó Béla jó
Horváth József elégt. Szabó Lajos kl
15 Iván Lajos elégs. Szalay Károly elégt
Joós Lajos elégs. 40 Szekeres János elégs
Jutási Tibor jeles jó Szertics Sándor kl
Kelemen István Tita Ferenc elégt jel
Kovács György elégs. Totola Frigyes
20 Kovács Ferenc jó Varga György elégt
Kütsöri István jó 45 Veren Jenő elégs
László István elégt. Vörös Imre elégt
Leder József elégs I Vörös Lajos elégt
Lőbb Jenő jó I Vimer István jó
57
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, rajz, irás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve i általános osztályz. A tanuló neve általánosj osztályz.
Andris János jel 30 Kulka László km
Ács János elégs Lampert Pál jó
Anger Mihály elégs Légrádi józsef elégs
Bedő Imre jó Malek József elégs
5 Bellovics János elégs Márkus János km
Bognár Ferenc km 35 Mátyás Béla elégs
Bóha László elégs Micheller József km
Bölcsföldi József elégs Moger István jó
Czindrics Ferenc elégs Moor Pál elégs
10 Devecseri Lajos elégs Munkácsy János jó
Dér Lajos elégs 40 Nagy Gábor elégs
Gaál Ferenc jó Nagy Gyula jó
Garzó Pál jó id. Németh József elégs
Gerócs István jó ifj. Németh József km
15 Hackler Gyula elégs Papp József jel
Hári István jó 45 Poor József km
Horváth Ferenc jó Riebner Ferenc jó
Horváth István elégs Sebesi József elégs
Horváth János km Spiegl Gyula jó
20 Horváth Lajos jó Szélig János elégs
Huchthauser Károly elégs 50 Takács Lajos jó
Kalmár József jó Tamás Ferenc elégs
Katona István elégs Tánczos István jó
Kőbán Gyula km Varga János jó
25 Kocsi György elégs Vincze János km
Klein István jó 55 Viola István elégs
Koller Nándor elégs elégs Vlasics István jó
Korpics Ferenc Wolf Jenő km
Kovács József jó
38
Huszti-téri VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, temészetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bátor István jó Lick Adolf elégs elégs jel
Bedenek Sándor jó Modrovics György
Doma János jel Papp László
Frank József jel 15 Pintér Sándor elégs
5 Háckler Kálmán km Plánder Károly P
Hetesi Lajos jó Sülé István km
Jámbor József jó Schermann Jenő elégs
Kedmenec Károly elégs Steiner Ferenc jeles
Kománóvics László l\'ó 20 Ugor Antal 10
10 Kopár Antal jeles Vince Lajos |0
Kummer Ferenc elégs Wolf Lajos jó
59
Rozgonyi-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlás.

A tanuló neve általános, osztályz. A tanuló neve általános osztályz,
Antal Ilona elégs Králics Teréz elégt
Balassa Mari elégt Marossa Mari jó
Bradács Anna jel Mikó Ilona kit
Dukász Olga jel 20 Németh Erzse elégs
5 Fatér Klára elégs Pum Mari jó
Guzmics Fánni elégt Ribarics Margit elégt
Göntér Gizella elk Salamon Mari elégs
id. Horváth Margit jel Schavel Ilonka jeles
ifj. Horváth Margit jel 25 Sebők Mari jó
10 Iván Erzse elégt Simonics Juli jeles
Janovszki Anna jó Szekeres Karoün jeles
Kapoli Mari jel Szieger Juli elégs
Kaszás Mari jó Varga Mari jó
Kercserics Anna jel 30 Vellák Margit elégt
15 Kerca Magda jel Viola Mari jó
Kiss Mari jel
40
Rozgonyi-utcai II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- es erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. 1 A tanuló neve általános osztályz.
Ábrányi Emilia jó 25 Malkovich Mária kit
Belica Katalin jel Maracsek Mária elégs elégs
Benkő Katalin elégs Málék Mária
Buza Mária jó jó Molnár Rozália elégt
5 Csapó Anna Mustos Margit jel
Csongor Mária elégt 30 Németh Margit elégs
Farkas Mária elégs Ofenbeck Mária jó jel
Francsics Teréz jó Palaskáry Margit
Gáspár Vilma jó Perger Mária elégs
10 Gerócs Júlia elégt Popovics Mária kit
Gógl Jolán jel jó 35 Prácsovics Júlia elégs
Harkányi Mária Prucker Rózsi elégs
Hermann Margit elégs Sosterics Teréz elégs
HedI Anna kit Skublics Juci elégs
15 Horváth Ilona elégs jó Spirk Mária elégs
ifj. Horváth Margit 40 Sveiger Solasztika elégs
id, Horváth Margit elégs Schláufmann Erzse elégs
Jakab Mária jó Szűcs Rozália jó
Kovács Ilonka kit Takó Júlia elégt
20 Kócz Erzsébet elégs Tóth Margit jel
Király Katalin jó 43 Török Rozália elégs elégt
Lakatos Rozália elégt Zemlák Júlia
Lajpczig Anna kit Zemlák Mária elégt
Martincsevics Ilona jó
41
Rozgonyi-utcai III. a) leányoszfály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános: osztályz.í A tanuló neve általános osztályz.
Babos Mária elégs 25 Kovács Margit jó
Balogh Júlia kit Kovács Valéria elégs
Baján Mária elégs Leder Rozália elégs
Biczó Erzsébet elégt Leidl Gizella jó
5 Bojt Margit jel Lovkó Anna elk
Bojtor Teréz elégs jó 30 Marton Mária kit
Bednarik Erzsébet Molnár Mária elégs
Bednarik Mária jó Németh Mária !jó
Dezső Erzsébet kit Pichler Ida kit
10 Dómján Mária elégs Poór Mária elégs
Farkas Ilona jó 35 Polecz Ilona elégs
Fekete Elvira kit Romák Júlia elégt
Filák Ilona jel Somogyi Mária jó
Gálos Mária jel Szertits Rozália jó
15 Godin?. Ilona elégs Takáts Terézia kl
Határ Viktória elégt elégs jó 40 Tézer Katalin jó
Hagner Katalin Tita Anna jó
Hackler Gizella id. Varga Anna elégs
Hencsics Ilona jó jel ifj. Varga Anna jó
20 Holl Mária Vass Mária elégs
Horváth Erzsébet elégt 45 Vidovics Terézia elégt
Hrometschek Jolán jel Vincze Terézia jó
Kobszinek Szidónia kit Vlasits Rózsa kit
Kollarits Anna elégt Wírth Katalin jel
42
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének, irás, kézimunka, és testgyakorlás.
1 A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve á liaános osztáyz.
Andri Katalin bt Kovács Róza elegs
Baksa Anna jel 25 Koller Mária jó
Benke Mária jó Körmendi Erzsébet jó elégt
Cindrics Mária elégs ló Kustanczi Anna
5 Dani Mária Maracsek Paula elégs
Deák Mária jó Németh Verona elégs
Dezsényi Júlia jó 30 Pap Anna elégt
Ditrich Etelka elk Pliha Mária kit
Garzó Júlia jó Schável Etelka kit
10 Gábor Rozália elégs Sebesi Anna jó
Goditia Lujza elégs Szabó Margit jó
Gudovics Fánni jel 35 Szántó Anna kit
Hedl Erzsébet kit Szertics Katalin elégt
Hetesi Mária jel Szűcs Anna jó
15 Horváth Anna elégs Tamás Anna jó
Horváth Erzsébet kit Romasics Zsófia elégs jó
Horváth Éva kit 40 Tompos Kornélia
Horváth Júlia elégs Tóth Mária jó
Horváth Mária elégs Vellák Mária jel
20 Jutási Erzsébet bt Varga Olga elk
Kálmán Margit kit Vaskó Etelka elégs
Keller Júlia jel 45 Zimmermann Aranka kit
Király Mária elk
43
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, ének és nőikézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz..
Andri Teréz bt Mátyás Anna elégt
Ács Mária jó Németh Ilona jó
Bakonyi Anna jó 25 Paizs Anna kl
Benkő Ilona jó Palacki Anna jó
5 Burka Anna elégt Párta Anna elégs
Csavnicsár Róza kl Pintér Mária elégs
Csöndör Anna jó Pléh Ilona jó
Czvetkó Mária jeles jó 30 Ramftl Erzsébet jel
Fatér Gizella Schlechta Anna jó
10 Fábos Anna elégt Sipos Magdolna kl
Füredi Erzsébet jel Szabó Erzse elégt jel
Gál Erzsébet jó Szentgyörgyi Anna
Gruttó Teréz jó 35 Szélig Mária elégs
Hagner Mária jó Tarsoly Mária jó
15 Heberling Ida jel Újvári Irma jó
Kelemen Magda elégt Ungár Katalin jel
Kiss Anna elégs Ungár Teréz jó
Kollarits Teréz jó 40 Vokics Mária jel jel
Kománovics Julia jó Vokoun Erzse
20 Kovács Teréz jó Volf Mária jó
Lajkó Mária jó Vositz Mária jó
Leveli Mária elégs
44
Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás- és olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajzolás és ének.
A tanuló neve általános \\ osztályz. ;- A tanuló neve általános osztályz.
Adrovics Anna jó Králics Erzse jó
Bali Erzsébet kl 25 Krug Erzse jó
Bedenek Anna elégs elégs Kvicsák Erzse jó
Benkő Anna Marosa Róza jel
5 Boros Margit elégs Mátyás Róza elégs
Boszák Ágnes kl Németh Júlia elégs
Böfíe Margit jó 30 Pap Margit jó
Dávidovics Katalin jó Pálfi Margit jó
Erdélyi Róza elégs Pint Erzsébet jó
10 Erdélyi Mari elégs Simon Mária elégs
Faics Róza elégs Sipos Júlia elégs
Gerócs Ilona elégs 35 Sabján Anna elégs
Gábor Mária elégs Somogyi Róza elégs
Hanke Karolin jó Szélig Margit elégs
15 Halász Margit jó Takács Mária jó
Horváth Teréz elégs Táncsics Mária jó
Jakab Mária elégs jel 40 Tollár Erzse elégs jó
Kálovics Erzse Tüttő Erzse
Kovács Gizella jó jó Vörös Anna elégs
20 Kovács Róza Vellák Mari elégs elégs
ifj. Kiss Anna elégs Vellák Kata
id. Kiss Anna jó 45 Vodinák Ilona elégs
Klausz Róza jó
45
V. a) leányosztály.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, olvasás, magyar nyelvtan, helyes-Írás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, polg. jogok és kötelességek, természetrajz, háztartás, ének, rajz, testgyakorlat
és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Benedek Erzsi elégt Németh Ilona elégs
Bodó Mária elk Németh Lujza jó
Bojt Mária jó Németh Róza jel
Borsos Katalin jó Osvald Erzsi jó
5 Csányi Mária jel 25 Pálfi Ilona elégs
Csongor Teréz jó Pór Róza jó
Dávidovics Katalin jó Pracsovics Irén jó
Döme Mária elégs Rehn Margit jó
Gáspár Júlia jó Rechnitzer Róza kit
10 Gerócs Erzsi km 30 Ruska Irén jó
Hágner Erzsi jó Schwarz Rózsi elégs
Hárrer Róza elégs Schlögel Erzsi kit
Hirlánder Stefi jó jó Szolina Matild bt
Horváth Mária Schönck Fánni jó
15 Imrei Ilona elégt 35 Szuknay Anna jó
Kövesi Ilona jó Szekrény Margit km
Liditt Erzsi jó Török Anna elégs
Márfi Róza jel Varga Ilona jó
Molnár Erzsi jó Varga Róza elégs
20 Nagy Anna jó 40 Weinacht Gizella jó
46
V. b) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, helyesírás, nyelvtan, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történet, alkotmánytan, természetrajz, ének, rajz, háztartástan, kézimunka, torna.
VI. leányosztáy.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, helyesírás, nyelvtan, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történet, természetrajz, természettan, alkotmánytan, ének, rajz, kézimunka, torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bergstein Stefánia elégs Medgyesi Matild elégt
Bogdán Margit jó Péter Erzsi jó
Boros Gizella jó Sabján Mária elégt
Csendőr Mária elégs 15 Segesdi Mária elégs
5 Halász Irén jel Stern Ilona
Horváth Erzsi elégt Szabó Borbála elégt
Kamper Roza jó Szinger Erzsi jó
Kálcsics Róza elégt Tillinger Erzsi elégt
Kudick Ilona n. o. 20 Volf Ilona elégt
10 Kudick Margit km Zelkó Mária elégt
Marics Viktória elégt
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. |
Betlehem Róza jel Novácki Mari jel
Friedmann Ilona jó Skorjanec Erzsi jel
Kulcsár Maria km Stepanek Mari elégs
Molnár Klára jel 10 Tóth Gizella jó
5 Meidinger Mari jó Zsigmond Erzsi elégs
Nikicser Mari jel
111. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szabó István.
48
111. körzet tantestülele.
1. Szabó István, a III. igazg, körzet igazgatója, az 1. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen 29.
2. Dávidovics György, a IV—V—VI. összevont fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 24.
5. Jaegerné, Pelcz Ida, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma összesen 1.
4. Magot Vilma, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 15.
5. Nagy Lajos, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 25.
6. Nagy Lajosné, igazg. tanítónő, az összevont Rác-utcai I. fiu és 1. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 26.
7. id. Szabó István, ig. tanitó, a 11. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán .13, összesen 55.
8. Szabó Mária, az 1. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 4.
9. Váry Jolán, a IV—V—VI. összevont leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 8.
Katonai szolgálatot teljesítenek;
10. Szénás Ferenc, 11. Plánder János.
Beteg:
12. Keresztesné, Brunkala Ilona
49
Rác-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Júlia elégs Mihálec Mari id. jó
Biró Anna elégt Mihálec Mari ifj. elégt
Dolmányos Rozi jó Mihálec Erzse jó
Dervalics Katalin elégs Miilei Júlia km
5 Farkas Piroska jó 25 Mujzer Júlia jel
Flumbort Júlia kit Mózsi Mari elégt
Gaube Hona jó Neimayer Anna elégt
Gozdán Mária jó Plánder Katalin elégt
Godina Katalin elégt Polanecz Kata elégt
10 Gozdán Katalin jel 30 Polai Roza elégt
Gudlin Roza id. elégt Radosics Erzse jó
Gudlin Roza ifj. elégt Szabó Ilona jó
Horváth Irén jó Szekeres Mária kit
Horváth Mária elégs Szmodics Mária jel
15 Jugovics Jolán jel 35 Szmodics Teréz jel
Kálovics Anna elégs Tiszai Katalin jó
Kis Erzsébet elégs Totlo Róza elégs
Kuzsner Roza elégt Varga Mária jó
Mátés Anna ifj. elégs Varga Júlia jel
20 Mátés Anna id. jó 40 Zsupánecz Ilona elégt
50
Központi I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, irás, magyarolvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, ének, rajz és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Kati jel Krisztián Kata elégt
Cedő Anna jel Málék Katalin km
Bedenek Katalin elégt 30 Mátés Júlia jó
Bentzik Rozália elégs Markovics A. jó
5 Bogatin Katalin jel Markovics Kata jó
Dani Mária jó Martinec Mária kit
Dávidovics Mária jel Miilei Rozália elégt
Dervalics Mária elégs 35 Miilei Mária jeles
Dolmányos Kata bt Nagy Anna jó
10 Fülöp Mária bt Nagy Erzsébet jel
Gyuric Júlia jó Nagy Júlia elégs
Jámbor Júlia bt Ország Mária km
Hóbor Erzsébet bt 40 Penti Júlia jel
Hegedűs Júlia jó Plander Katalin kit
15 ifj. Horváth Júlia jel Polai Anna jó
id. Horváth Júlia jel Sásváry Júlia elégt
Horváth Katalin jó Samu Katalin elégt
Horváth Rozália jó 45 Samu Rozália jel jó
Jankovics Roza elégt Szokol Júlia
20 id. Kálovics Kati jó Szokol Katalin jó
ifj. Kálovics Kati jó Szokol Tetéz elégt jó
Kálovics Mária jó Szmodics Júlia
Kellerman Mária bt 50 Tóth Erzsébet elégt jó
Kiss Anna jel Varga Anna
25 Kiss Júlia kit. Vild Mária elégs
Kovács Kati jó Vincék Katalin elégs
Kovács Mária elégs Vörös Mária jel
51
II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- es erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bartol Anna jel jó Knausz Teréz elégt.
Bartol Juli Kovács Anna jó
Bedenek Juli elégs Kremzner Mari kit
Bencze Anna elégs Krisztián Rozi elégs
5 Benczik Anna elégs jó 35 Kummer Teréz bt
Bolf Anna Magyar Juli jó
Bunczom Kati elégs Mátés Juli jó
Bunczom Rozi kit. Mihálecz Erzsi kit
id. Dani Mari kit Mihálecz Juli jó
10 ifj. Dani Mari jel 40 id. Mihálecz Mari jó
Dávidovics Anna jó ifj. Mihálecz Mari jó
Dávidovics Juli elégs Miilei Juli elégs
Dervalics Erzsi jó Mikó Juli jó
Farkas Erzsi kit Molnár Juli elégt
15 Furmen Irén elégt. 45 Nagy Anna elégt
Gödinek Anna jó Nagy Kati jel
Gödinek Juli elégs Neumejer Juli jel
Gödinek Rozi jó Plander Anna elégs
Gyuricz Mari elégt. id. Polai Kata jó
20 Hajdú Mari elégs 50 ifj. Polai Kata elégt
Horváth Erzsi km Sárecz Ilona elégs
Horváth Kati jel Simon Mari jel
Horváth Mari jó Sneff Erzsi jó
Hunka Ilona elégs Sneff Kati jó
25 Imrei Erzsi elégs 55 Szerdahelyi Anna elégt
Kálovics Erzsi. jó Tenk Anna kit
Kálovícs Kati jó Vadász Kati kit
Kálovics Rozi jel Vajda Anna jó
Kele Mari jó id. Vajda Mari elégt
30 Klicserics Mari . elégs 60 ifj. Vajda Mari jó
52
V. a) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve J általános osztályz.
Anek Katalin elégt 30 Igri Erzsébet elégt
Baj Anna jó Imrei Anna jó
Baj Katalin jó jó Jámbor Katalin jel
Bagonyai Mária Kálovics Katalin jó
5 Buncom Roza jó Kálovics Roza jó
Borbély Katalin jel jó 35 Kele Ilona jó
Berke Mária ifj. Kiss Katalin jó
Bolf Katalin elégs id. Kiss Katalin jó
Berke Júlia elégs Kiss Anna elégs
10 Berger Mária elégs Kiss Erzsébet jel
Csanádi Roza elégs jel 40 Kunics Júlia kit
Dani Erzsébet Kunics Roza jel
Dávidovics Katalin elégs Kovács Júlia km
Farkas Apollonia kit Kuti Júlia elégs
15 Farkas Mária jó Mihalec Roza jel
Feucht Boriska jel 45 Martinec Mária km
Flumbort Katalin jó Nóvák Anna elégs
Gerócs Katalin elégs jó Perkó Júlia km
Gödinek Erzsébet Polai Mária elégt
20 Gödinek Katalin elégs jó Rozsornics Mária jel
Gudlin Júlia 50 Sneff Anna jó jó
Gudlin Roza kit Szabó Mária
Gudlin Roza Lápek elégs Szokol Roza km
Hóbor Mária jel jó Szmodics Júlia elégs
25 Horváth Anna Tóth Mária elk
Horváth Erzsébet km 55 Tóth Roza kit
Horváth Roza jó Varga Mária jel
Horváth Mária elégs id. Varga Mária kit
Hokmann Júlia jó ifj. Varga Mária jó
55
IV. leányosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, szépírás, ének, kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Mária kit Ifcsics Katalin jel
Bagonyai Júlia elégs Jámbor Anna elégs
Balassa Margit elégs jó Kálovics Rozália kit
Bander Júlia 25 Knausz Rozália kl
5 Bartol Mária elégs Kellermann Mária kl
Bedenek Apollónia kl Kristóf Julia kl
Bognár Berta kl Lázár Margit jó
Csordás Anna elégs Mikó Anna jó
Dávidovics Júlia kl 30 Muczer Kati jó
10 Dávidovics Mária kit Plander Rozi kl
Farkas Mária kl Plander Erzsébet elégs
Farkas Irma elégs Plander Mária jó
Fajcs Katalin elégs Plemmer Juli elégs
Galambos Mária elégs 35 Samu Anna kit
15 Gudlin Anna elégs Simon Kati jó
Horváth Katalin ifj. elégs Szmodics Kati elégs
Horváth Katalin id. elégs Tóth Mária kit.
Horváth julia ifj. elégs jó Wéber Mária elégs
Horváth Anna 40 Wéber Julia jeles
20 Horváth Mária elégs Vugrincsics Teréz kl
Hegedűs Julia elégs Zsupanecz Mária elégs
54
V. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, rajz, ének, testgyakorlat, és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztály,\'.
Baj Júlia kit 10 Hoffer Erzsébet elégs
Balogh Karolin jel Kummer Júlia |0
Balog Rozália jel Martinecz Rózsi kit
Bolf Muczer Róza kl Mihálecz Katalin kl
5 Bolf Rozália kl Ország Rozália kit.
Dávidovics Mária kl 15 Steszlin Katalin jó
Dávidovics Júlia kl Tiszai Anna elégs
Farkas Anna kl Varga Anna kl
Hajdú Rozália kit
VI. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, rajz, ének, testgyakorlat, természettan és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Katalin kl Miilei Katalin kl
Jugovics Anna kit 5 Strukla Anna kl
Lázár Mária kit Varga Mária kit
Rác-utcai 1. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, beszédértelem gyakorlat, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj János jó Kis István elégt
Bartol László elégs jel Mátés László ió
Bolf Ferenc Major Ferenc jó
ifj. Bolf József elégs 20 Pap Lajos jó
5 Borbély György jel Plánder Antal elégt
id. Bolf József jó Ronczai Mátyás elégs
Dani János jó Sárec Mihály jó
Dolmányos Károly jó Szerec Ferenc jó
Galambos Gyula elégt 25 ifj. Szmodics Ferenc elégs
10 Godina János jel id. Szmodics Ferenc jó
Gödinek György elégs Tislér Ferenc elégt
Gyergyák József jó Tiszai György km
Herjávec Lajos jel Törő László elégt
Kálovics János elégt 30 id. Varga György elégt
15 Kis Antal elégt ifj. Varga György elégs
Kis József jó
56
Központi
Tantárgyak: hittan, számtan, értelemgyakorlat,
I. fiúosztály,
magyarolvasás, irás, beszéd- és ének, rajz és torna.
- 0 --A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai László id. jel Kovács György km
Bagonyai László ifj. jel 20 Kovács László jó
Bogár Károly eiégs Memel János km
Böröndi József jó Muczer Sándor elégs
5 Furdán Ferenc elégs Nagy Lajos jó
Fülöp György elégt Nagy József jel
Gyergyák Sándor jó 25 Német János jel jó
Horváth György id. jó Nyerki József
Horváth György ifj. elégs Petőfi József jel
10 Horváth József id. jó Premecz József elégs
Horváth József ifj. jó Sneff József jel
Hokmán Antal elégt 30 Tiszai György jel
Imrei György jel Törő György jel
Imrei József elégt Vadász János jel
15 Imrei László jel Vajda Károly jel
Kálovics György elégt Varga József jel
Kis László elégt 35 Vugrincsics László elégs
Kis Mihály jó
57
II. fiúosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve állalános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anda József jó Kuzsner József jó
Anek Sándor elegs 40 Martinecz György elégs
Bencze Ferenc elégt Milei János jó
Biró György elégs Mihalecz József jó
5 Bogár János jó Mihalecz László elégs
ifj. Bolf György jó Muczer György elégs
id. Bolf György elégs 45 Németh György jó
Budai János jó Németh Gyula elégs
Bunczom Ferenc jó jó Németh Lajos elégs
10 Csondor György Oreszki Ferenc elégt
Faics József elégs Ötvös László elégs
Farkas György elégs 50 Papp Péter kit
Farkas István elégt Plander György jó
Farkas József elégs jó ifj. Plander László jó
15 Fekete István id. Plander László elégs
Flumbort József jó Polanecz József jó
Fülöp József kit 55 Salamon Gyula elégs
Godina Antal elégs Samu József jó
Gödinek József elégs Skamlecz József jel
20 Gudlin György jó Snef József elégs
Gudlin József jó Szerdahelyi József jó
Gudlin László elégs 60 Smodics József jó
Haszon Sándor elégs Szollár György elégs
Herczeg István elégs Szollár László jó
25 Herjavecz Sándor kit Tislér József elégs
Hokman József elégs Tislér László km
Horváth István elégs 65 Tóth Lajos elégs
Ifcsics József í kit Tóth Sándor jó
Jámbor József jó Varga Boldizsár jó
30 Kantó László kit id. Varga György elégs
ifj. Kálovics László jó ifj. Varga György elégs
id. Kálovics László elégs 70 id. Varga József kit
Kis István jó ifj. Varga József elégs
Kiss József elégs
elegs Varga Karoly
35 Knausz József jel Véber György elégs
Kovács János jel Zigler László jó
Kunics Károly elégs 75 Zsgánecz Boldizsár jel
Kurucz István jó
58
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, beszéd- értelemgyakorlat, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek József jel 30 Kellermann Antal km
Bagonyai Ferenc jel Knausz László jó
Borbély József eíégs id. Kálovics József elégs
Budai György elégs ifj. Kálovics József jó
5 Ceiner József kit Koszegnár György kit
Dávidovics László km 35 Koszegnár József jel
\'Dolmányos György jel Marton József jó
Dani József elégs Magyar Ferenc jó
Farkas Lajos jó jel Martinec Ferenc jel jó
10 Fender Ferenc Mátés József
Fülöp Antal elégs 40 Mihálec József jel
Farkas József jó Memel Kálmán elégt
Flumbort György elégs Molnár József elégt
Frank Géza elégt Németh József elégs
15 ifj. Flumbort László jel Plánder József elégt
id. Flumbort László jel 45 Reisner Péter jel
Fekete József elégt Strukla György jó
Gerócs János elégt Strukla József elégs
Gerics József elégs Szabó Imre jel
20 Gyergyák Ferenc jel Szollár László elégt
Horváth Géza jel 50 Szmodics László elégs
id. Horváth József elégs Szmodics Ferenc elégs
ifj. Horváth József elégs Szokol György km
legifj. Horváth József elégt Tóth Lajos jó
25 Imrei László jó Vajda György jó
Jakabfi József elégt 55 legifj. Varga Ferenc jel
Kis József jel ifj. Varga Ferenc elégs
Kis Kálmán jó jó id. Varga Ferenc elégs
Kálovics Ferenc
59
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének, rajz és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Sándor jeles Lervenc János elk
Bachmann Lipót jó Mátés László elk
Bartol Ferenc elégt 30 Miilei László km
Bunczom József jó Mutzer György elk
5 Bedenek István elégs Németh Károly jó
Bolf József elégs Nagy József elégt
Bolf György jeles Nagy József elégs
Dani László jeles 30 Nyerki Ferenc elégs
.Dolmányos Károly elégs Németh József elk
10 Dávidovics László elégs Nincsics István jó
Funger Ferenc jeles Pap Ferenc jel
Fülöp János elégt Pincinger Lajos jó
Farkas Károly jó 40 Pásztor Ferenc elk
Gozdán Ferenc elk Poszovecz György km
15 Gerócs László elégt Révész István jó
Galambos József elégt Szokol János jó
Herjávecz László jó Simon István elk
Herczeg Antal elégs jó 45 Szmodics Károly elk
Horváth Lajos Szollár László elégt
20 Hegedűs Ferenc elk Tiszai Ferenc jó
Haszon János elk Tóth János jó
Igri György elégt Tislér József elk
Kangyalics György elégt 50 Varga István jó
Kálovics Ferenc elk Varga János elk
25 Kálovics József elk Varga Ferenc jel
Kálovics István elk Varga Károly km
Kovács László elk Zsgánecz József jó
60
V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, helyesírás, nyelvtan, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történet, alkotmánytan, természetrajz, ének, rajz, torna, gazd.-tan.
A tanuló neve általános osztály/. A tanuló neve általános osztályz.
Bolf József jel Kálovics József ifj. elégs
Bogdán Gáspár jel Kálovics Ferenc elégs
Bedenek József elégs Kis Mihály jó
Bognár Ferenc elégs Kis László jeles
5 Farkas László elégs 20 Kis Ferenc elégs
Farkas Lajos elégs Kálovics László elégs
Faics László elégs Miilei Ferenc elégs
Gödinek Ferenc elégs Muczer József elégs
Gudlin György jel Nagy Károly kit
10 Horváth Ferenc km 25 Sneff József elégs
Imrei József jel Szollár Ferenc elégs
Jámbor György jó Simoncsics József jó
Kuti József jó Varga Károly elégs
Koszegnár Lajos jel Varga György elégs
15 Kálovics József id. kit
61
VI. fiúosztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, temészetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Buncom Ferenc elégt Jámbor Károly km
Dolmányos József km Nóvák István km
Dolmányos György km Nyerki Lajos elégt
Farkas Sándor km Plánder Bódi km
5 Horváth György km
Az 1914/15. tanév statisztikai kimutatás.
Igazgatói körzet és osztály megnevezése A BEIRT TANUI.ÓK KÖZÜL
beiratkozott december 81-én a iétszám a magánvizsgázókkal együtt volt más iskolába ment át, v. magántanuló lett kimaradt és tovább n. tanult I meghalt a tanév végén járt abbaaz osztályba a tanév folyamán a 12. évüket betöltötték az iskolai évben magánvizsgát tett osztályt ismételt nem magyar anyanyelvű, de magyarul beszélni tud. az összes tankönyvekkel biit az összes tankönyveket az iskolába kapta a tankönyvek egy részét az iskolától kapta az év végén volt osztályonkint a december 31-iki létszámból mulasztott
év elején évközben összesen vallás szerint anyanyelve szerint kor szerint szept. 1-én lakóhely szerint S összesen 3 03 —-r—:- ■o ígazolat-— lanul
fiu leány róm. kath. gör. kel. ag. ev. reform. izraelita összesen magyar nemet horvát egyéb összesen 6 évnél fiatalabb 6-11 éves mindennapi tan- | köteles 12-14 eves ism. tanköt, 15 évnél idősebb összesen 1 helybeli j vidéki összesen
I. igazgatói körz. Közp. I. f. o. Arany J.-u. I. „ Teleky-u. I. „ Teleky-u. II. „ Közp. III. „ IV.a)„ IV.b)„ 50 59 53 56 53 39 49 1 _ 51 59 53 56 53 39 49 51 59 53 56 53 39 49 1 5 2 1 3 3 2 5 i 48 55 51 48 51 30 43 — 1 1 6 4 6 4 4 1 1 48 55 53 56 51 33 49 3 6 5 44\'— 55 — 48 — 47 — 49 — 29-42- 3 3 1 2 1 1 1 □ 48 55 51 48 51 30 43 47 55 51 48 51 30 42 1 1 — - z _¡ -1 48 55 51 48 51 30 43 — 51 59 53 56 53: 37 49: 2 _ " i 51 59 53 56 53 39 49 48 59 53 56: 53 39 49 3 — 51 59 53 56 53 39 49 553 413: 179: 128 218: 400: 378: 45
összesen 359| — 1! 360 360 9 13 i 326 —I 2 25 1 335 11 11 314—¡10| 1| 1 326 324 2 — _1 326 —! 358: 2 — 360 357 3 360 2269 45
Közp. I. leányo Arany J.-u. 1. Teleky-u. I. „ n — 46 46 63 46 54 52 42 _i 46 46 63 46 54 52 42 46 46 63 46 54 52 42 2 9 _ — 44 44 49 45 52 49 42 —: — K — 44 -44! — 63 -46|— 52 — 49 8 42; — _ 43 43 49 45 — 1 1 — — 44 44 49 45 52 49 42 44 44 — —:— 44 44 49 45 52 49 42 — 46 46 63 46: 54 52: 42: — 46 46 63 46 54 52 42 46 46 63 46 KA — 46 46 63 46 54 52 42 904 318 210 189 210 248 197 —
— 1 i — — : — 1 n - — — — — 49 45 52 49 42 — — —: — — — —
» » Közp. II. „ in. „ ; ív. „ i 49 47 39 2 1 2 1 1 1
— — —1 3 — — 1 3 — — — — — —: — — 52 — 42 — —
összesen —| 349 — 349 3491 5! 5 - 325 — 1 13 — 3401 8 — 315 — 7 3— 325 325— — — 325 —: 349: —;— 349 349!— 349 22761 —
Huk és leányok összesen 359 349 1 709 709 14 18 1 651 —! 3 38 1 675 19 11 629 — 17 4 1 651 651 2:--1 651 ¡ — 707 21 — 709 706 3 709 4545: 45
11. igazg. körzet: Rozg.-u. I. f. o. II. a) „ II. b) „ III. Huszti-t. III. Rozg.-u. IV. „ 41 46 57 46 58 48 — 2 2 3 41 46 59 48 61 48 41 46 59 48 58 48 2 1 2 2 3 3 l 3 — 36 45 56 48 56 45 3 -20 14 2 6 4 7 2 4 2 - 39 38 47 46 52 33 2 4 2 13 10 3 4 12 2 7 2 36 45 52 48 55 44 — 4 36 45 56 48 56 45 36 45 56 48 56 45 — — — 36 45 56 48 56 45 — 41 — 46 — 59 — 48 — 55 3 48: — : ~~ 41 46 59 48 58 48 41 45 58 46 58 48 1 1 J 41 46 59 48 58 48 345 528 543 325 726 224 15 14 67 345 96 13
Huszti-t. VI. bb 21 _ 1 1 57 22 57 22 4 3 2 — 50 20 — 4 32 6 15 13 47 18 — 1 3! Íj 50 20 50 20 — — — 20 — 37: 20 15: 7 57 22 56 22 1 57 22 118 166
összesen 373| — 9 382 379| 1412 —1 356 37 2 29 —¡ 293 34| 55 345— 5 2 4 356 356 — — 356 — 349: 30 — 379 374 5 379 2975 550
Rozg.-u. I. 1. o. II. III. a) „ III. b) „ IV. a) „ IV. b) „ v. w ( V. „ „ (VI. — 31 — 47: — 48 — 45: — 43 — 45 — 40 — 21 ! 1 — 31 47 48 45 43 45 40 21 11 31 47 48 45 43 45 A(\\ 1 1 3 1 1 3 2 q — 30 47 46 42 40 43 36 20 10 2 — 27 — 16 — 11 — 7 3 1 4 4 2 9 1 29 40 38 35 30 35 26 16 7 6 2 6 fi 2 7 4 8 13 4 a 30 45 45 42 39 43 33 17 8 — 1 1 1 1 z Z 30 47 46 42 40 43 36 20 10 30 47 46 42 40 43 36 20 10 — _ 30 47 46 42 40 43 36 fo — 31 47 48 45 41 45 13 14 1 2 27 7 10 í | ! 31 47 48 45 43 45 40 21 11 31 46 48 45 43 45 39 21 11 1 1 31 47 48 45 43 45 40 21 11 210 442 496 458 306 536 372 134 156 7 302 162 152 98 47
1 - 21 — 11 1 1 — 9 — 5 A — 1 1 •J 2 1 — — —
!
összesenj 331 — 331 331: 6 11 —: 314 56 — 32 1¡ 256 20 55 302 -: 4 2: 6 314 314 —;— - 314| —: 285 46 — 331 329: 2 331 3110 768
tiuk és leányok összesen 373 331 9 713 710 20 23— 670 93: 2 61 1 54954 11C 647 — 9: 4 10 670 670---- 670 — 634 76 — 710 7031 7 710 6085,1318
III. igazgatói körz Rác-utcai I. fiuo. Templom-téri I. „ i) 11« » III. „ IV. „ v M V • » VI. „ 31 -35 — 75 -57 i — 54 — 29: - 9 — — 31 35 75 57 54 29 9 31 35 75 57 54 29 9 2 2 3 3 1 7 — 29 33 75 54 31 28 2 •> : — — _: _ i: — - lift — 7 5 4 4 ? 29 35 75 : 35 : 28 OK _ — 29 33 75 54 31 28 2 i- ; : ; 29 33 75 54 31 28 2 29 33 75 54 31 98 ; — : : :— 29 33 75 54 31 28 2 31 35 75 : 57 : 54 9« : -■ : -: — 1 — 1 - 31 35 75 57 54 29 ! s 31 35 75 57 54 29 9 :- ; — : 31 35 75 57 54 29 9 114 144 78 195 79 86 85 -
— — — -- 4 :_ — ;— 2 : — — 8 :- -
összesen 290 —¡ — 290 290 18— 272 8 -: 23 — 231 OHO ; : 272 272 97 V - 288 2- 29C 290— 29C 781 -

Rác-utcai I. leányo. Templ.-téri I. „ II. * in — 40 - 54 —j 60 —1 58 - 42 —: 17 — 6 40 54 60 58 42 17 6 40, — 541 — 60 — 58 -42 -17 — 6! - AH 01 40— 47:- 59 — 53— 30— «: : 40 47 59 53 31 « An 4C 47 59 53 31 8 : 4c : 54 60 ! 58 42 17 ! 6 |j 4C 54 6C 58 42 17 e An 4C 54 6C 58 42 17 e 110 — 420 — 394: — 833 — 360 — 123 — 34 —
— 7 1 5 11 o — 47 59 53 31 s — _ í 11 — 54 9i —i 60 3 —i 58 —i 34 m —: — :— : ■ 45 59 53 31 Ö - — ; _ — H- 54 6C 58 42 17 6 — : (
„ in. ív. „ v » V • Y> „ VI. „ _ — — ; — — : — ; : : : 1 — : : : f : _: _ :_
— 4 — 2 4 3 - -1 2- : i_| 2 2 — ;—1— 2 _
összesen —1 277 ■II 277 277 — 37 — 240 4 — i 23 — 251 —i —| 239-- 11— 240 238— 2!— 240 — 277 — — 277| 277— 277 2274 —
Fiuk és leányok összesen 290 277 — 567 567 —55 — 512 12 — 46 — 482 — —| 511 ——1—512 510— 2:— 512| — 5651 2 — 5671 567— 56\'/ 3055 — !