Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.45 MB
2018-04-24 15:58:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
68
363
Rövid leírás | Teljes leírás (76.72 KB)

Hiányzik a borító

A Nagykanizsai községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1895-96. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa
Nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1896

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- £S ÉRDEMSOROZATA
AZ
1895-96. TANÉVRŐL.
KÖZLI:
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1896.
F EV m
REV 2010

I.
Visszapillantás népiskoláink 25 éves történetére*
Az 1868. évi deczember 15-én szentesítést nyert »Népiskolai közoktatási törvény« értelmében a városi tanács, miután az illető városi képviselő-testület az iskolaszék tagjait megválasztotta, 1869. oktober 17-én délelőtt 10 órára a tanácsterembe alakulási ülésre és a törvényszerű eskü letételére őket össze hivta. Iskolaszéki elnök lett: Babochay György; alelnök: Dr. Presburger Jakab; jegyző: Nucsecz József; helyettes jegyző: Darás Zsigmond; gondnok: Sanveber József; tagok: Axenti György, Belus József, Berényi József, Desits István, Englender Lajos, Fassl H. B., Koch Mihály, Kohut Mihály, Letliuger Kelemen, Lőwy József, Tárnok Alajos és Tersánszky József.
Ekként az iskolaszék megalakulván 1869. nov. 4-én tartott ülésében Bója Gergely kir. tanácsos zalamegyei tanfelügyelő jelenlétében és kiválóan annak indítványára a hat osztályú elemi népiskolai rendes tanítók fizetése, beleértve a lak- és kert-illetményeket 650 frt, a két osztályú felső leányiskolái rendes tanítóknak pedig 600 frt fizetés és 200 frt lakbérben állapíttatott meg. Mostantól egész 1870. márczius 20-ig az iskolák berendezésével, a tankötelesek összeírásával s. a. t. foglalkozott az iskolaszék, mig végre ezen említett napon Wlas-sics Antal megyei iskola tanácsos, a mostani cultus miniszter édesatyja elnöklete alatt a tanitó választás következőleg ejtetett meg: Nucsecz József és Rózsavölgyi Antal a két osztályú felső-leányiskolához; Horváth Pál, Páros Endre, Récsey György, Horényi Pál, Pecz Antal, Rosenblüh Lajos, Wáguer Miklós, Tóth István, Németh Ignácz, Rózsavölgyi Ilona és Biba Kornélia a hat osztályú elemi népiskolához választattak be rendes tanítóknak.
4
Ugyanekkor segédtanítók lettek: Kaffka Katalin és Juliász Péter.
A megválasztott tanítók állásukat április i-én foglalták el Nucsecz József igazgatása alatt, ki már 1873. május 30-iki iskölaszéki ülésen beadta lemondását, miután a fővárosba áthelyezett Bója Gergely kir. tanácsos tanfelügyelő utódjául ő neveztetett ki, helyette pedig a népiskolák igazgatásával a tanítótestület óhajára Horváth Pál bízatott meg. A felső-leányiskolai rendes tanítói állásra Hajgató Sándor választatott meg.
Említést érdemlő dolog, hogy az iskolaszék 1873. szeptember 26-án tartott ülésében az V. és Vl-ik fiu- és leányosztályokat tanulók hiányában beszüntette (ideiglenesen) minthogy a tanulók a IV-ik osztály bevégzése után a főgymuasiumba, polgári iskolába vagy a felső-népiskolába léptek át.
Ezen évi deczember 31-iki ülésen Eperjesy Sándor iskolaszéki tag sajnálatát fejezi ki, hogy Nagy-Kanizsa város semminemű felsőbb nőnevelő intézettel nem bir, javasolta, hogy kéretnék fel a veszprémi püspök Ouagyméltósága; vájjon nem volna-e hajlandó még mindig egy nőnevelő-iutézet fölállításához azon alappal járulni, melyet pár évvel ezelőtt ő maga ajánlott föl? sajnos, hogy az iskolaszék kérelmének eredménye nem lett.
1870—1875-ig az elemi iskolákban fontosabb változások nem történtek.
1875. augusztus 24-iki iskolaszéki ülésen két tanítói állomás szerveztetett, tanítók lettek: Váry József és Kutor Antal, ez utóbbit egy év múlva Szalay Sándor váltotta fel. Ugyanezen évben Nucsecz József kir. tanfelügyelő ezen állásáról lemondott és 1876. oktober 27-iki iskolaszéki ülésbeu a város által leendő nyugdíjaztatását kérte, mely neki, habár az állam szolgálatába lépett át, mégis tekintettel hosszas szolgálata- és a tanügy terén szerzett érdemeire, meg is adatott, (évi 600 frtban) helyébe Krób Pál neveztetett ki, ki addig mint másod-tanfelügyelő működött a megyében.
Nagyon kiemelendő határozata volt az iskolaszéknek, hogy az 1877. junius 7-én tartott ülésében a rendes tanítók ötödéves pótlékbani részesítése kimondatott, kiváló érdemet szerzett magának e tárgyban a jelenlegi iskolaszék igen tevékeny elnöke t. Eperjesy Sándor ur. A segédtanítók és segédtanítón ők ötödéves pótléka azonban csak az 1879. novemberi ülésen vált
5
határozattá. Ugyancsak 1877-ben két párli. osztály szerveztetett, tanítónők lettek: Szakonyi Józsa és Pávics Anna.
Az 1881. évi márczius 12-én tartott iskolaszéki alakuló ülésen Babóchay György polgármester bejelenté, hogy Kis-Kanizsa Nagy-Kanizsával tényleg csatlakozott, igy az iskolaszék is az egyesült két város kebeléből következőleg lett megalakítva: Babóchay György elnök, Nucsecz József alelnök, Németh Ignácz jegyző, Knáusz Boldizsár gondnok. Berényi József, Ebenspanger Lipót, Eichberg Adolf, Eperjesy Sándor, Faics Lajos, Haba József, Hegedűs László, Hertelendy Béla, Hoffmann Mór, Laky József, Lengyel Ignácz, Lengyel Lajos, Lőwi József, Morgenbesser János, Pap János, Plánder Károly, Plosszer Ignácz, dr. Pressburger Jakab, Récsey György, Sau-veber József, dr. Schreyer Lajos, dr. Szűkíts Nándor, Tersánszky József, Tomsits József, Topolics József, dr. Tuboly Gyula, Vőneky Pál, dr. Weisz Zsigmond, Wolheim Ernő, Fassl H. B., Letlinger Kelemen és Pavlekovits Method. Kis-Kanizsán működő tanerők voltak: Horényi Pál, Horváth Vendel, és Dolmányos Ferencz, ugyanezen évben itt egy osztály nyittatott, tanitónő lett: Csillag Ilona.
1882. évben ugyanitt két osztályú népiskola épittetvén, megválasztattak: Dömölky László és Vajda Ferencz s igy rövid két év alatt a kis-kanizsai (most VI. VII. kerületi) iskolák száma még egyszer annyira fölszaporodott.
1883-ban Horváth Pál népiskolai igazgató elhalálozása folytán az igazgatói teendőkkel Németh Ignácz rendes tanitó bízatott meg. Ugyanezen évi augusztus hó 21-én tartott iskolaszéki ülésen három uj tanítói állomás szerveztetett, Novinszka Leopoldina, Nóvák Lujza, és Biba Bálint tanítókkal töltettek be ezen állomások.
1884-ben mint fontos körülmény említendő föl, hogy Krób Pál volt kir. tanfelügyelőnek halála után Zalavármegye népoktatás ügyének vezetését dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, fáradhatlan buzgalmu tanfelügyelő vette át, ki kiváló paedagogiai képzettségénél fogva Zalamegye tanügyét a legszebb virágzásnak indította.
1887. évi julius 4-én ismét két osztálylyal szaporodott intézetünk, tanitók lettek: Farkas Vilma és Tóth Lajos.
1889. november 25-én egy új osztály nyilt, Poredus Antal lett tanitó.
6
1892. január i-én a két osztályú felső-leányiskola 4 osztályú polgári leányiskolává alakíttatott át, mely egyszerre 3 osztálylyal meg is nyittatott
1893. julius ii-én ismét egy tanítónői állomás szervezte-tett, tanítónő lett Mautuáno Janka.
1895. julius 6-án egy párh. I. fiúosztály állíttatott fel, Gergye Sándor tanító választatott meg.
Kimutatási táblázat a tanuló-ifjuság és tantestület létszá-
máról ötödévenként:
1870—71. tanévben 823 tanuló 14 tanitóval
1875—76. » 1195 » 16 \' »
1880—81. » !437 » 19 »
1885—86. » 1985 » 27
1890—91. » 196 7 » 30 »
1895-—96. » 2047 » 30 »
A folyó tanévi költségelőirányzat 29.410-50 frt Kelt N.-Kanizsán, 1896. junius 15-én.
Németh Ignácz
igazgató.
Rövidítések magyarázata.
Erkölcsi viseletből : dics = dicséretes, tiirh tűrhető.
Szorgalomból: erny = ernyedetlen, dics = dicséretes, vált = változó, huny hanyag.
Tantárgyakból : kit — kitűnő, jel = jeles, elégs — elégséges, elégt elégtelen.
Használt rövidítések még: bt beteg, vm vizsgálatlan maradt, — tv tanodát változtatott, km kimaradt, mt = magántanuló, mh - meghalt, ifj ifjabb, közb = közbenső, id = idősb, ism — ismétlő.
Néptanodaí hatóság:
Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselőtestületéből választott
iskolaszék.
Elnök:
Eperjesy Sándor
Az iskolaszék tagjai:
Jegyző:
Németh Ignácz
Alelnök:
Dr. Pachinger Alajos
Dr. Bartha Gyula Dr, Benczik Ferencz Bún Samu Csizmadia József Ebenspanger Lipót Fischl Pál Dr. Gerő József Goldschmied Dávid id. Hegedűs László ifj. Hegedűs László Hoffmann Mór Jákobi Fülöp Knortzer György Kovács Károly Lőwy Adolf Mikoss Géza
Gondnok:
Faics Lajos
Dr. Neusiedler Antal Plosszer Ignácz Práger Béla Rapoch Gyula Remete Géza Récsey György Simon Gábor Sebestyén LajoS Stirliug Sándor Sümegi Kálmán Szalay Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth László Dr. Tripammer Rezső Varga Lajos Venczel Rezső
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi és hitoktató. Nith Norbert, r. katli. lelkész, városi h. plébános. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
Tanító-testület
Igazgató-tanító:
Németh Ignácz.
r I
Osztálytanítók:
Banekovich János, a VII. ker. III., IV. leányosztály tanítója.
Dolmányos Ferencz, az Eötvös-téri I. fiúosztály tanitója.
Erdősiné Nóvák Lujza, a II. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Erdősi Bálint, a párh. II. fiúosztály tanitója.
Farkas Vilma, a IV. leányosztály tanitónője.
Gergye Sándor, a VII. kerületi II. fiúosztály tanítója
Horényi Pál, a VII. kerületi II. leányosztály tanítója.
Juk Etelka, a VII. kerületi I. leányosztály és a II., III. és IV. osztály kézimunka tanitónője.
Kaan Irma, a III. leány osztály tanitónője.
Kováts Miklós, a Teleky-utczai I. fiúosztály tanitój a
Kottlerné Pataki Vilma, a párh. b) I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovátsné Csillag Ilona, a VI. kerületi I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Lisztner József, az I. fiúosztály tanítója.
Mantuano Janka, az Eötvös-téri I. leány osztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Orbán István, a VII. ker. I. fiúosztály tanitója.
Páros Endre, a párh. III. fiúosztály tanitója.
Poredusné Szakonyi Irma, a párh. a) I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Por ed us Antal, a párh. III., IV. leányosztály tanitója
10
Récsey György, a III. fiúosztály tanitója. Szabó István, a VII. kerületi III., IV. fiúosztály tanítója Szalay Dénes, a VI. kerületi I. fiúosztály tanítója Szalay Sándor, a párh. IV. fiúosztály tanítója. Tóth István, a IV. fiúosztály tanítója Trojkóné Biba Kornélia, az I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Ujváriné Gerócs Anna, a párh. II. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Váryné Szakónyi Józsa, az Arany János-utezai I-ső leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Váry József, az Arany János-utezai I. fiúosztály tanítója
Venczel Rezső, a II. fiúosztály tanítója.
Vlasits József a Hunyady-utczai I. fiúosztály tanítója.
Hitoktatók:
Háuko Henrik, szent Ferenczrendi áldozár, a VI. és VII. ker. hitoktatója.
Kondor József, az izr. vallású tanulók hitoktatója Pichler Pál, szent Ferenczrendi áldozár, hitoktató, Szabó István, szent Ferenczrendi áldozár, hitoktató.
Szaktanítók és tanítónők:
Horváth Róza, a VII. kerületi I. leányosztály kézimunka tanítónője.
Janda Károly ifj., népiskolai kertész. Pongrácz Adolf, a II., III. és IV. fiúosztály tornatanitója Özv. Vágnerné Paukovics Lujza, a III.IV.,és a párh. III. és IV. leányosztály kézimunka tanítónője.
11
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit-és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás; német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének, gazdászattan
és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános | osztályzat
Bagyari Kálmán jel Kattaner Gynla jel
Bayer Gyula jó Kenesey Sándor mii
Bánó István jó 40 Késmárky Elek jel
Beyerl Ferenez elégs Knátisz Lajos elégt
5 Bentzik József kit Kohut Mihály jel
Berklioffer Károly elégs Kránicz János elégs
Beznicza István elégs Kollarics Lajos elégs
Bereez György km 45 Kottnig János jel
Bindinger Gotfried elégs Kutich Alajos kin
10. Czenger Nándor jó Kumpert Antal jó
Czoller István jó jó László Lajos elégs
Csányi Elek Leidl Lajos jó
Cáikós Sándor jel 50 Lőrincz Gyula jó
Csobod István jel jel Lőrincz István jó
15 Dandi Ferenez Lukes Imre elégs
Danis Jenő jó jó Májer József jel
Danes Kálmán Márx József jel
Doktor Jenő elégs 55 Meissner Oszkár jel
Fleiner Béla elégs jó Menczinger János elégt
20 Fitos Gyula Molnár Ferenez km
Fűzik Lajos elégs Nagy Károly jel
Goldstein Ernő elégs elégt jó Németh Károly elégt
Halász Károly 60 Nőtliig Károly elégs
Hencsics Károly Onderka Raimund km
25 Heine Robert jó Pálfy Géza jel
Hild Jenő jel Pénz Gyula elégs
Horváth István elégt Pickel Ferenez kit
Horváth János elégt 65 Pintér Dénes jel
Horváth Jenő km Pilvax Ernő jó
30 Horváth Kálmán elégs Pilvax József jó
Horváth Lajos elégt jó Rezács József km
Hiitter Géza Ring Géza elégs
Jábelics Ferenez elégs 70 Rozs József jó
Jnnker Oszkár jó Sánta István elégs
35 Kállai József elégs Spiczer Ernő elégs
Kanász Lajos elégs Stárk Ferenez elégs
Karafiát Zsigmond km Supka Márton jel
12
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
75 Siimeghy Tivadar kit Tóth Károlv jó
Szabó István jel Vállner Róbert J°
Szeder Lajos .P Vágner Kálmán jó
Szieger Nándor elégt 85 Vincze János km.
Szobolits Ferencz km. Weinovics Rezső . kit
80 Tivolt Sándor jel Zsubory László jó
Tóth József jó
Párhuzamos IV. fiúosztály.
Tan tárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás; német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének, gazdászattan
és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Áts Jenő jel Károlyi Kálmán jel
Baksa István elégt Klapper Miklós jó jel kit
Balogh József jó 25 Kollár Géza
Bedekovics János elégt Kozáry Jenő
5 Boa Ferencz elégt Körmendy Ignácz jó
Chinorány Boldizsár jó Körmendy János tv
Csányi János elégt Kucséber Imre elégt
Csizmadia István jó 30 Kucséber Ferencz mh
Dobosy István jel László Antal elégt
10 Dukász Lajos jó Markotány Zsigm. jó
Durcsák József jó Málék György jó
Fábián János jó Máté Mihály Mátyás Lajos kit
Ferk Imre km 35 elégt
Gáspár Kálmán jó Máy Mátyás jó
15 Glavák György jó Meyer Gyula jel
Horváth Ferencz jó Modrovics Lajos elégt
Horváth János km Molnár Béla elégt
Horváth József elégt 40 Molnár István jel
Illés Ferenc km Nagy Hugó elégs
20 Illés Lajos Kaufmann Hugó jó jó Paradicsom József Pápay Ferencz jó elégt
Kálmán Pál km Perger Zsigmond jó
13
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
45 Persovics Ádám Pint Ferencz Puhán István Pulay Ferencz Rózsa Ernő 50 Rózsa Pál vSabján János Sauermann Mihály Szántó Lajos elégt jel jó km jó jó kit jel jó Szűcs Ferencz 55 Tánczos Lajos Topler Mátyás Vastag József Váner János Völker Dániel 60 Vugrinecz Gyula Weber Pál jó jó elégs jó elégs elégs km jó
III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás és nyelvtan; német olvasás, irás, számtan, földrajz, gazdasági és kertészeti gyakorlatok, rajzolás, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános j oszlályzatj
Anfer József km 20 Fisclier Gyula elégt
Baranyai Lajos Baranyai József elégt Fűzik Dezső elégt
elégs Gráf Gyula jó
Bakos Ferencz elégs Grünbaum Ferencz elégs
5 Balázs János jel Göllesz Ágoston jó
Bertalan Károly elégt 25 Grutó Ferencz elégs
Beiderl Károly km Horváth Mihály km
Borsos Béla jel Holczheim Károly elégs
Bognár Béla jel Horváth Boldizsár jó
10 Czár Antal elégt Horváth Gyula elégs
Csikós József elégs 30 ifj. Horváth József jó
Czimermann Károly km Halmi Oszkár jel
Dominó Ferencz jel id. Horváth József jó
Dolmányos Feiencz jó Hedvig István km
15 Döme Lajos kit Hild Béla jó
Fabik Tivadar elégs 35 Hild Lajos jel
Francsics Béla jó Ifcsics Lajos jó -
Freisehmid Ferencz kit Kulcs József km
Fojta Vilmos elégs Kolosa József elégs
14
Párhuzamos III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit-és erkölcstan, magyar olvasás, irás és nyelvtani német olvasás és irás, számtan, földrajz, gazdasági és kertészet, gyakorlatok, rajzolás, ének és testgyakorlás.
N évsor ál\'alános osztályzat Névsor általános j osztályzati ■---1
Andri Márton Baier Dániel Balogh Lajos Benczik Lajos 5 Bujtor János Csizmadia Lajos jó elégs elégt jel km jó Dervalics József Feiler Mátyás Ferk György 10 Fullér István Freund Lajos Gaál Lajos km jó elégs km elégs km
Névsor általános osztályzat Névsor általános j osztályzati -:—
Keller Alajos elégs Péter János jel
40 Kerber István elégs Peszleg József elégs
Kis György elégt 65 Popesnyák György- km
Kovács Ferencz jel Polgár József jó
Kueserá Jenő jó Pimpár István . elégs
Koller Rezső elégs Rothman Béla jó jel
45 Koller Gusztáv jel Sehrancz József
Kovács Lajos km 70 Schavel Aladár jó
Láng József jel Sinkó Lajos elégs
Locke Győző elégs elégs Simon Rezső elégs
Lukes István Supka Béla jó
50 Mair Rezső elégs Szobolies József km
Molnár György elégs 75 Stark Károly jó
Mihálka Pál jó Schueider János elégs
Marvalics István jó Tanczeuberger Fer. elégs
Mersics Gergely elégt Tura Lajos elégs
55 Nőtliig László jó Terszteuyák István elégs
Novacsek Antal jó 80 Trojkó István elégs
Németh Károly km Tóth Károly jó jel
Noll Alajos jó Unger Ullmann Elek
Oszeszli Viktor jó Vilde Kálmán jó
60 Orbán Sándor elégt Viesák János elégs
Pint István km 85 Zotl Imre jó
Podrábszki Jenő tv
Névsor általános osztályzat] Névsor általános osztályzat.
Galambos Ferencz jó Magori Ferencz elégs
Gárstner Antal elégs Magyar József elégs
15 Geiszler József elégs Mák György elégs
Gerócs György elégs 40 Menczinger József elégs
Gózony Ferencz jel Nagy István elégs
Halász Boldizsár vm Nagy Ferencz elégs
Horváth Antal km Parti József km
20 ifj. Horváth István elégt Perger Béla elégs
id. Horváth István km 45 Pint István km
Horváth Jenő elégs Prikler Gyula elégs
Horváth Mihály km Sásvári József elégs
Horvát Sándor jel Selmes József elégs
25 Illés László jó Sifkovics János elégs
Kálovics István elégs 50 Sipos Ferencz ism. elégt
Knísz Károly elégs Szertics József ism. km
Kolongya István jó Székely Lajos jel
Kolöngya József km Tliobik János elégs
30 Kohári József km Topolics Ferencz elégs
Kovács Ferencz km 55 Tomasics János elégs
Láng József jel Vastagh István elégt
Lehoczki Lajos jó Vimmer József elégs
Lőrincz György jel Vincze Ferencz. ism. elégt
35 Lőrincz Péter km Vugrinecz Lajos elégs
Lőrincz Sándor elégs 60 Viertl Kálmán elégs
II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, anyanyelv, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat:
Antal Sándor jel Bürger György jó iel
.rtjer Andor iel 10 Brándlhofer Rezső
Albrecht Aladár jó Czetthófer József elégs
Albrecht Elek elégs Cserép Pál elégs
5 Árgent János elégs Gavora Győző elégs
Auchter Ferencz elégs Göszl Károly tv
Berdó Károly elégs 15 Göltl József tv
Buvári Béla elégt Gréczi Péter P
15
16
Párhuzamos II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, magyar nyelv, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat N évsor általános osztályzat
Antman Antal András Lajos Ágoston József elégs jó elégs Balogh Imre 5 Bajzáth Ignácz Benkő István jó jel km
Névsor általános osztályzat N évsor 1 általános 1 osztályzat
Gráf József jel Németh Lajos elégs
Gyümölcs Lajos jó jó Oszeszli Kálmán elégs
Hánel Jenő Pálfy Alajos ism. jel
20 Hájek József jó Pápai József elégs
Herczeg József elégs 50 Páros Károly jó
Herczeg István jó Pávelkovits Béla jó
Heine Richárd jó Pintér Ferencz elégs
Hódits István jó Pilvax László . elégs
25 Horváth Viktor elégs Pongrácz Elemér jó
Horváth Sándor jó 55 Prutki József jó
Horváth József elégs jel Remán Gyula jó
Jákobi Antal Róth Béla ism. jel
Jokel Lajos elégs Sárecz Béla jel
30 Kalocsai Ödön elégs Sárecz Lajos jel
Kálód Antal ism. jel 60 Sinkó János elégs
Kattauer Jenő ism. jó Száchs József jó
Kocsiás Antal elégs jó jel Szabó István elégs
Kopfmáhler Ferencz Szettler Antal jó
35 Köffler Péter Szentmarjai János jó
Kiss János jó 65 Széphegyi Gáspár jó
Kiss György elégs Szűcs Ferencz elégs
Kmetyó János elégt Scherer László elégs
Krátki István jel Scliott Adolf jó
40 Lehner Ferencz elégs elégs Takács Ferencz tv
Luft Jenő ism. 70 Takács Pál elégs
Magyar József jel Vághó László jel
Mison Károly elégt Wujkovics Zsigm. elégs jel
Mocslini József elégs Wukassovics Álajos
45 Németh Mihály km Zeáró Emil ism. jó
17
Névsor általános osztályzat N évsor általános osztályzat
Bezák Lajos elégs Mészáros József elégt jó
Borbély József elégs Mittermajer Ferenez
Bruncsics József elégs 40 Molnár György jó
IO Czinder János jó Molnár Károly elégt
Czinder István jó ifj. Molnár Ferenez jó
Erdősi Ferenez kit id. Molnár Ferenez elégs
Farkas István jó Nagy Imre kit
Ferk Mihály jó 45 Nagy Lajos jó
15 Feifer Sándor jel Németh István jó
Garai István km Pápai István jó
Gerócs János jó Pint József elégs
Gáspár Ferenez elégt Poszovecz János jó
Gózony Aladár kit 50 Reinics Lajos jel
20 Hege Jenő elégt Rátz József jó
Hoffer Lajos Horváth János elégs jó Schermann Nándor jó
Stirling László jel
Hollender István vm Sipos János jó
Hollender József vm 55 Takács Ferenez elégt
25 Imrei Ferenez jó Tálosi Lajos jó
Katzenbach Kornél jó Tánezos Gergely elégs
Kálmán József elégs Totola József elégs
Kálcsics István elégs Tomasics József elégs
Kiss Jenő km 60 Tomasics Ferenez jó
3° Keömives Izidor jó Tóth József elégs jó
Ködbaum Károly jó Vellák Kálmán
Körmendi István jó elégs Vittmann Ferenez jó
Krneserecz Lajos Vindisch József jel
Lillik Béla jel 65 Vörös József km
35 Lenéz Béla jó Zimiez György elégs
Lantos István Meskó György elégs jó Zsohár Ferenez jó
18
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelenigyakorlat, magyar olvasás és irás, számtan, ének és testgyakorlás.
N évsor általános ! osztályzat Névsor j általános 1 osztályzat
Végzők: Vargha József jel
Vittman Gyula elégs
Árnstein Sándor jó Verlies László elégs
Auchter István elégt 40 Virágh Gábor km
Bencze Sándor jó Haladók:
Bagladi József jó
5 Bokor Sándor elégs Andrasits Ernő elégs
Bokán Károly tv Áuchter József elégs
Cznlek Lajos jó Átal József elégs
Cseh Gynla elégt Bajor Gyula jó
Ferencz József elégs 45 Beck Jenő elégs
10 Farantai Géza elégs Borsos Ferencz jó
Hegedűs József jel Bébeez József jó
Hermann János elégs Czulek Pál elégs jó
Hajas János elégs Csiszár Ferencz
Herczeg János elégs 50 Csoknyai József elégs
15 Horváth János jó Csordás József elégs
Horváth Lajos Horváth Béla jó Czenger László elégs
jel Döme Lajos jó
Kárlot Frigyes jó Dominó György jó
Kncsera Károly jó 55 Freiszlinger József 111 li
20 Lőrincz Ferencz elégt Ficzkó Gyula elégt
Lichtfuss Kornél jó Ferencz Győző elégs
Lemmer Gusztáv elégs Gráf Jenő jó
Major János elégs Hájek Lajos jó
Marai Dezső elégs elégs 60 Holczer Jenő elégt
25 Mocslini Rudolf Horváth István elégs jó
Pitner Ferencz elégs Hérics Mihály
Pintér Nándor elégs Kárlot József elégs
Ráffáeli Valent elégs Kolaries Géza jó jó
Raffai Gyula jó 65 Kristóf Károly
30 Szondi Aladár elégs Kmetyó Károly jó
Schlesinger Ernő jó Luczu József elégs
Sehercz Jenő jel Lasits Rudolf elégs elégs jó
Schvánczker Ferenc elégs Meizner Frigyes
Tánner Rndolf elégs 70 Mészáros György
35 Vághó Elemér jel Marczin Antal elégs
Veber Lajos elégs Magyar János jó
19
Névsor általános osztályzat Névsor általános | osztályzat
Mischou Béla Nagy Jenő 75 Németh István Pálfy Elemér Pintér László Petrics József Pünpár Venczel 8o Petrics Ferencz Richter Rezső Reimnnd Lajos Radies Ferencz Schemrán József 85 Steinberger Károly jó elégs jó elégs elégs elégs elégs jó tv elégs jó Skorjánecz József Schiller József Schell Lajos Schuharda Ede 90 Sclmharda Ferencz Tivolt Imre Tézer János Takács Gyula Taschnadi Mihály 95 Tringler Mátyás Unger Ullman Gy. Veber Emil elégs elégs elégs elégs elégs jó jó elégs elégs tv jó elégs
Arany János-utczai
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének és testgyakorlás.
2*
Névsor j általános I osztályzatj Névsor általános osztályzat
Végzők: Muszti György Novotni Henrik jel elégs
Albrecht Vilmos jó elégs Oszvált Ferencz elégs
Balogh János 20 Pető Imre jel
Bedő Ferencz elégs Sárközy Béla tv
Benczekovits Per. tv Stáuitz József jel
5 Bicsák Géza jel Stankovits Ferencz tv
Bürger Károly elégs Szabó Lajos jó
Csicskó József elégs 25 Tersztenyák József elégs
Hartmann Károly elégs Torma Gyula jel
Hobinka Károly jó Torma Antal jó jó jó
10 Karafiát Ferencz jó Vass Sándor
Kellner Albert tv Veber Dezső
Kluger Gyula jó
Knáusz Károly km Haladók:
Lájky József jel elégs
15 Lumnitzer Béla jel 30 Bakos Lajos
Mercz Gyula jó Berényi László jó
20
Teleky- u tczai
1. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének és testgyakorlás.
Névsor i általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Benedek József jel Marton János elégs
Bedenek István km Máté József elégs
Beck Károly km Németh Károly jó
35 Buday János jó Németh József jel
Cserép Imre jel 50 Németh Viucze jó
Csete Lajos jel Pál Gyula elégs
Csertok György jó Pietrovsky Károly jó
Horváth Béla jel Pintér László km
40 Horváth Gusztáv elégt Sáfrán József jel jel
Kirchknopf Ernő jó 55 Spiegl Viktor
Kováts János jel Szalay _ József jó
Kocsis László elégt Szabó Árpád jó
Krátky József km Szabó János elégs
45 Lakatos József jel Szekeres Boldizsár elégs
Névsor általános osztályzat Névsor általános \' osztályzat
Végzők: Kovácsics Antal jel
Ánhoffer György jel Nagy János Nagy Lajos Pint István jó jó
Balogh István tv jó
Balogh János tv 20 Rotlnnann Imre jó jó
Czukelter József jó elégs Schuech Károly
5 Cseke Sándor Szíjgyártó József elégs
Danis Lajos elégs Taschner József jó jó jó
Freifogel Ferencz jel Tóth Ferencz
Gomher István jel 25 Vékási Károly
Giber György jó Zábó Sándor jó
10 Gerencsér János jel Bedekovics Gyula jó
Hajmási József jó
Halász István jó Haladók:
Halpár Ferencz jó
Horváth Imre jó Árki Béla tv
15 Kováts János jó Ágh István elégs
21
Eötvös-téri
I. fiuosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános j osztályzat
30 Benczik Mihály jel Nagy Károly jó
Bődör György km 50 Pálfi Géza elégt
Bruncsics János jel Pint Ferencz elégs
Gerócs Boldizsár elégs Polin Elek jó
Geröcs József jó Polecz József elégs
35 Geróes Ivászló jó Sipos Károly elégs
Gyurka József jó 55 Sipos László elégs
Haám János jel Sárecz Ferencz elégt
ifj. Horváth György elégs Tascliner Rezső elégs
id. Horváth György nih Tóth János elégs
40 Karakai János jó Tilpák Boldizsár jó
Kálmán György jó 60 Tőllősi József jó
Koseg József elégs Varga Imre elégs
Kováts Imre elégs Varga Lajos elégs
Körmendi József elégs Villandt János jó
45 Laski Lajos elégs Verbovecz János jó
Lórai Ferencz elégt 65 Vojkovics Ferencz jó
Magori Vendel elégt Zlávecz István km
Mák Lajos elégt
N évsor 1 általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Illés János elégs
Jáberics Károly elégt
Ács Gyula elégs Káltsics Ferencz jel
Andri Boldizsár elégs Klausz György elégs
Ágoston József elégs 15 Koosz Gvula km
Bencze Kálmán elégs Kutliy István mh
5 Bettllieim József .1° László Boldizsár jel jel
Faics János elégs Magyar Ferencz
Folkmayer Antal jo Magyar Lajos jó
Forsteries Lajos bt 20 Neumajszter Ferenc jel
Gábor Ferencz 1o Nóvák Vilmos íó
10 Győri Lajos jel Oszter István elégt
22
Hunyady-utczai
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor általános ! osztályzat Névsor általános osztályzat
Rawnik Ferencz km Goor György elégt
Rothmann Lajos elégs Hollender Károly elégt
25 Szekeres József kit Horváth József elégt
Varga Imre jó Kálovics György jó
Valentin József jó 45 Klement Pál elégt
Vellák Jenő elégs Knáusz Gyula elégs
Vejzinger József jó Kohári Boldizsár elégs
Ködbau Lajos elégt
Haladók: Kulcsár József jó
50 Marvalics József elégt
30 Andri József elégs jó Németh Imre jel
Balogli Géza Popesnyák István elégs
Behm Gyula jó Pecsics György km
Bedenek György elégs Szabó József jó
Borsfai József elégs 55 Szabó Pál km
35 Farkas Ferencz elégs Táncsics László elégs
Fábián József elégs Topolics Imre elégs
Fehér László elégt Vanier Lajos elégt
Fiiszár János jel Vimmer Ferencz jel
Folkmayer Gyula elégs 60 Zopfal Imre jel
40 Gerócs István elégt
Névsor általános osztályzat N évsor általános osztályzat
Végzők: Kis Gergely kit
10 Kostein Ferencz íel
Andri Gyula elégt Krámmer Menyhárt elégs
Erdődi Imre jel Máy Lajos elégs
Farkas Boldizsár jó Nagy Kálmán elégs jó
Freund Sándor 1° Peti Lajos
5 Horváth Jenő jel 15 Reinits László jó jel
Horváth Gergely jel Simon Zsigmond
Káufmann József kit Szekeres Lajos elégs
Kelemen János jó Szieger Károly elégs
23
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; magyar nyelvtan, számtan, földrajz, gazdászattan, női kézimunka,
rajz és ének.
Névsor általános osztályzat Névsor általános 1 1 j osztályzat
Áltenthaler Terka kit Fojta Irma Folcz Adél elégt
Baán Mariska jel tv
Bürger Mari jó 15 Fried Ilona elégs
Biba Gizella elégt jó jó Gréczi Mari jel
5 Buksz Regina Greif Mari km
Bokor Jolán Göszl Júlia tv
Bokány Teréz km Goldschinied Regi elégs
Czelczer Margit elégt 20 Háspel Margit elégs
Czángl Gizella km Horváth Mari jel jel
10 Ernvirt Mari jó Horváth Ilonka
Farkas Jolán kit Horváth Józsa jó
Fábiánics Blanka jel Huckstádt Irma jó
N évsor általános osztályzat Névsor általános j 1 osztályzat;
Tiuáker Lajos jó Kis Károly elégt
20 Tóth Ferencz jel 35 Kovács Lajos jó
Tóth Lajos elégs Májer Ferencz elégs
Totola Ferencz elégs Meskó Ferencz elégt
Tomásek Pál jó Meskó József elégt
Veisz Sándor jó Menezinger László jó
25 Vellák Sándor elégs 40 Mersics Ede elégt
Orbán Gyula elégt
Haladók: Schaffer Jenő elégt
Schaffer Péter elégt
Czethoffer Ferencz elégs Sey György elégs
Czethoffer János elégt 45 Stróbl László elégs
Cseke József elégt Somogyi József elégt
Dani Ferencz elégs Tóth József jó
30 Gyöngy Károly elégt Tass Károly jó
Horváth Ferencz elégt Veszter József Jó
Horváth Gyula jó 50 Veidinger Gyula elégs
Ivnáusz György elégt Vlasits József elégt
24
Párhuzamos IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; magyar nyelvtan, számtan, földrajz, gazdászattan, női kézimunka,
rajz és ének
Névsor általános ! osztályzat Névsor általános j osztályzat
Ausperger Irma Baksa Júlia Bedenek Lujza Belloni Irénke 5 Bodzái Mária Bóha Erzsébet Blágusz Verona km jó elégs jel jó km elégs Czvetkó Ágnes Dtikász Matild 10 Eötvös Matild Galambos Mari Gáspár Rozália Gieber Matild Halász Margit jel km. jó km jó kit elégt
Névsor általános | osztályzat Névsor | általános j osztályzat
25 Jockel Ilona jel Mracek Paula tv
Kuzmics Gizella jó 50 Németli Mariska jó
Köröskén yi Piroska jó Nóvák Friderika elégt
Kráusz Regina km Pflanczer Jolán jel
Korclimáros Elvira jó Pongrácz Jolán , jel
30 Kluger Gizella jó Ritter Anna jó jó
Kluger Irén elégt 55 Rada Teréz
Krenusz Róza jó Rotter Mari vm
Koller Vilma jó Szentmarjai Etelka Szetler Irén jel
Koller Mari jó elégs
35 Kovács Margit jel Schwarcz Gizella kit
Kirin Erzsi bt 60 Schwarcz Irén elégs
Kránicz Mari jó Szabó Teréz elégs
Király Ludmilla elégt elégs Schei Francziska km
Lőrincz Róza Schável Lujza jó
40 Láng Katinka km Schável Anna elégs jó
Mergentlialer Marg. kit 65 Skorjanecz Mari
Molnár Irma jel jel Tóth Mariska jel
Miltényi Mariska Tilpák Anna jel
Matolay Etelka jó Tscheik Mariska jel
45 Muszti Mari elégs Váry Jolán jel
Mannheim Margit jó 70 Varga Gizella jel
Markek Mari elégs Weber Júlia elégt
Mracek Emilia tv Wechofsics Elvira tv
2o
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
15 Kengyel Hermina elégt Polin Ella jó
Keömives Mariska JO jel Rausz Anna elégt
Kovács Katalin 25 Simon Etel J°
Kuti Mariska lo Tillinger Margit km
Lukács Katalin jel Tomasics Mari J°
20 Nagy Matild jó jel Véber Mariska J° jel
Nagy Rozika Verbovecz Mári
Németh Ilona jó 3° Vidos Terézia JO
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, nyelvtan; német olvasás, és irás; számtan, földrajz, gazdászat, rajz, ének és
női kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Auchter Róza elégs jó jó Karafiát Rozália km
Beirl Mariska 25 Kenesei Katalin elégt
Bogenrieder Stef. Kilik Margit kit
Bokor Ida elégs Király Malvin elégt
5 Breuer Irma jel Kiss Katalin km
Brúder Teréz km Kovács Lujza elégs
Cziboly Mari elégs 3° Krausz Gizella jó
Czulek Mariska jel Kránicz Teréz elégt jel
Férst Mari elégt Lattaclier Aranka
10 Fialovics Mariska kit Liclitfusz Paula jó elégt
Fogl Karoliu jó Major Teréz
Fried Mariska jó jó 35 Mayer Mari elégt
Frk Ágnes Mák Mariska elégt
Fuksics Mari jó Mester Anna elégt
J5 Gavora Róza jel Meiszner Aranka jel
Gáspár Mari elégt Nagy Mariska kit
Greif Teréz elégs 40 Nagy Terka elégt
György Mariska jel Németh Matild elégs
Harkány Erzse km Németh Vilma elégt
20 Herczeg Teréz elégt Ofner Klára elégs
Herrmanny Olga jel Orbán Lujza elégs
Huszár Róza km 45 Pál Viktória jel
Jelenics Irma jó Peti Szidónia elégs
3
26
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Plichta Mari jó Tibolt Rozália elégs
Riebner Szidónia elégt Tollár Amália elégs
Roszkos Mari jel Tompa Mari km
50 Rotter Júlia vm Tóth Mariska jó
Simon Teréz km 65 Trébár Paula jel
Stirling Marianne Striczkó Mariska jó Tomaschek Gizella elégs
jó Tripammer Bella kit
Szabó Erzsi elégs Varga Irtna km
55 Szekeres Teréz jel Varga Margit jel
Széphegyi Margit jó 70 Vass Júlia elégs
Szieger Józsa jó Weisz Eszter km
Schlőgl Emilia elégt Weltinger Ilona elégt
Tanczenberger Ter. elégs Zalay Lujza elégs
60 Tálasi Júlia elégt Zolder Mari elégt
Párhuzamos III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás és nyelvtan, német olvasás és irás; számtan, földrajz, rajz, ének és női
kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Ágh Terezia elégt id. Horváth Anna jó
Babics Mariska jel Horváth Erzsébet km
Bagyari Lujza elégs 20 Horváth Ilona elégs
Bauer Ilona km Hoss Mária jel
5 Báron Gizella tv István Erzsébet elégt
Bendekovich Etel jel Kecskés Margit jó
Czukelder Mari km Kelemen Katalin elégt jó elégs
Cseke Anna km 25 Knausz Anna
Etelváry Mariska jel Knausz Mari
10 Fölkér Erzsébet elégt Kolman Mari km
Gáspár Apollonia km Kopfmaler Anna jó
Geiszier Romána jel Koóz Katalin km
Gumilár Juliána elégs 30 Kulcsár Juliána tv
Gomher Katalin elégs Magyar Vilma elégt
15 ifj. Horváth Anna km Matkovich Anna jó
Halász Margit jel Molnár Karolin elégs
Hám Erzsike kit Munkácsy Berta jó
27
II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás; számtan, magyar nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, ének.
3*
Névsor általános osztályzat Névsor általános osziályzat
35 Oszter Mária km Skrilecz Rozália jel
Perger Ilona lo Snidár Rozália lo
Pintér Gizella J° Szupiui Mari km
Pintér Margit J° 45 Török Maria J°
Sáfárics Júlia jel Varga Mariska jó
40 Simon Gizella jó Vessely Mariska jel
Sipos Katalin km
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Ádlovits Amália elégs jel Fitos Erzsébet jel
Bay Irén Gáspár Teréz elégt
Bakos Ilona jó Geiszl Ella kit
Baranyai Izabella jó Gogl Gábriella jel
5 Baksa Verona jel 30 Grosiuger Anna ism. jó
Bárnert Katalin jel Hájek Mariska kit
Berényi Ella jó jó Horváth Katalin ism. jó jó
Bencze Teréz Horváth Magda
Berecz Teréz elégt jó Holczheim Ella jó jel
10 Biba Jolán 35 Keller Ella
Blum Ilona jel Király Irén elégs
Bogeurieder Mari jel Knortzer Anna jel
Bohumeczky Erzsi elégs Kovács Jolán jel
Brúder Mari elégs Kovács Anna elégt elégs
15 Czapáry Anna jó 40 Kovács Vilma
Czibol Gizella elégs jó Koller Klementin elégs
Csákány Ilona ism. Kovácsics Margit elégs
Csete Mari jó Komondy Margit jó
Cserép Szidónia ism. 20 Csertok Szidónia jó Kuhár Lujza jel
vm 45 Kuttnyák Katalin jel
Dénes Erzsike jel Lajky Apollonia elégs
Deutsch Gizella jó Lasitz Mariska elégs
Erdősy Lujza kit Markovits Mari elégs
Farkas Margit kit Mácsek Janka jó
25 Férst Anna elégt 50 Mersits Teréz elégs
28
Píírhuzamos II. leány osztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, magyar nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének és kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Morándini Anna tv Szalay Gizella kit
Németh Mari jó 70 Szabó Ilona jó
Németh Erzsébet jó Szupp Borbála elégs
Orbán Mari elégs Takáts Mari ism. elégs
55 Ofner Klára elégs Tasnády Róza jó
Papp Gizella jó Tészer Erzsébet ism. jó
Pelcz Ida jó 75 Tompa Róza jel
Pethő Terka jó ifj. Torma Mari elégt jó
Popesnyák Ilona elégs id. Torma Mari
60 Pollák Jolán Pollák Józsa km Tomory Irén jó
km Tscheik Janka km
Ritter Mariska jó 80 Tscheik Károlin km
Sáfrán Mariska jó Veltiuger Anna jel jel
Stánitz Róza elégs Véber Gizella
65 Schnatter Czeczilia km Vincze Lujza • / J°
Schott Anna isin. jó Vojkovits Róza mh
Schuh el Mari Schlögl Mari jó elé ps 85 Zolder Teréz elégt
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Antal Margit kit 15 Doba Júlia tv
Andri Anna elégt jó Fehér Anna km
Andri Roza Farkas Mari jó
Atol Anna jó Gáspár Mari elégs
5 Ágoston Róza jó Győri Mari elégs
Benedek Paulina elégt jó 20 Hermánn Róza jó
Beznicza Emma Hedvig Mari tv
Bölcsföldi Katalin km Horváth Ágnes jel
Biró Katalin mh Horváth Teréz tv
10 Csordás Ilona tv Jáger Róza elégs
Csobod Erzsébet jó 25 Kengyel Jolán elégs
id. Dervarics Anna jó id. Kovács Mari km
ifj. Dervarics Anna elégt ifj. Kovács Mari km
Dómján Ágnes km Kanász Jolán jel
29
I. leány osztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, ének és kézimunka.
N évsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Káhotek Júlia km Persovics Júlia elégt
30 Kostein Júlia jel Pacsics Anna jel
Koplár Mari jó Simon Mari jel
Kolarics Paulina jel 50 Schey Mari km
Kolarics Róza elégt Somogyvári Anna km
Kaufmaun Roza jel Szabó Gizella jó
35 Kolongya Roza km Szekeres Mari km
Láng Anna km Topolics Júlia elégs
Lőrincz Teréz jó 55 Topolics Róza elégs
László Mari elégt Tomasics Mari elégt
Moliovics Mari jel jel Török Margit elégt
40 Mihályka Margit Tincz Verona jel
Miklóska Teréz jó Varga Mari km
Magyar Erzsébet jó 60 Válentin Júlia jel
Neimeiszter Mari jel Veber Szidónia jel
Neimeiszter Erzsi elégs elégs Vollák Róza elégs
45 Pint Mari Vugrinecz Anna jó
Polecz Mari elégt
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Knáusz Károlin elégs
Kovács Anna elégs
Ács Ilona jó 15 Kuhár Klára jel
Babics Lujza elégs Molnár Irén vm
Bihál Teréz kit Moravecz Józsa jel
Bindinger Teréz jel Nőthig Józsa jel
5 Gáspár Mari elégs Rabinek Gizella elégs jó
Goldstein Gizella jó 20 Szabó Erzsébet
Goldstein Irén elégs Tobik Teréz jó
Halin Ilona Hönigmann Mari elégs km Haladók:
ro Junker Mari jó Anderka Erzsébet km
Katona Mari jel Ácsmann Katalin jó
Keszei Anna jó Baksa Mari jó
30
Párhuzamos a) 1. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás és irás, számtan, ének és kézimunka.
Névsor általános : osztályzat Névsor általános osztályzat
25 Baksa Matild jó Kristóf Etelka elégs
Bek Róza elégs 40 Markotán Etelka elégs
Benkő Mari jel Mikó Apollonia elégs jó
Cserép Katalin km Munkácsi Emma
Feszler Erzsébet km Nagy Margit jó
30 Garai Júlia elégs Papszt Lina km
Groisz Róza jó 45 Pauer Hedvig mh
Horváth Anna km. Rabinek Lenke elégt jó elégs
Horváth Mari elégt Szalai Erzsébet
Horváth Margit jó Takács Ágnes
35 Jitk Mari jó Tinakker Mari elégs
Jurmics Júlia jó 50 Venczelics Mari elégt
ifj. Kovács Anna km Weizinger Teréz jó
Kiss Rozália elégs Zábráczki Jolán elégt
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: jel Nagy Jolán jel
Androsek Gizella Nyitrai Rózsa jó
Bartos Anna jel 20 Oszeszli Mártha jel
Czvetkó Mariska jó Orbán Anna jó
Einspinner Valéria jó Pflánczer Irma jel
5 Ficzkó Ilona elégs Pongrácz Kornélia kit
Geizl Lilike jó Ravnek Róza km
Goldfinger Hermina jel 25 Rácz Juliska jel
Grunner Emilia kit Riedl Etelka jel
Henez Mariska jó Simon Katinka jó
10 Horváth Irén jó Schneider Erzsébet jel
Illés Miczike jó Somogyi Irma elégt
Kahn Irma jó 3Ü Somogyi Apollonia km
Kovács Anna jó Sümegi Izabella jel
Kutnyák Frzsébet jó Szupper Irma jó
!5 Lemmer Emilia elégs Takács Anna km
Leidli Mariska jó Tóth Erzsébet elégs
Molnár Ilonka kit 35 Vellák Mari jó

31
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Haladók: 50 Laki Anna kit
László Katalin jó
Bali Mariska jó Lemmer Erzsébet elégt
Csikós Ilona jó Mair Margit kit
Fekecs Mari km. Markovics Anna elégs
Fűzik Irma jel 55 Maschanzker Gizella jel
40 Godena Jolán elégt Molnár Anna elégt
Hazlbaclier Gizella jel Pint Mari elégt
Hermán Anna jel Salamon Mari jó
Hegedűs Anna elégt Sárecz Rózsika jel
Hirscliler Erzsike jó 60 Spitzer Irma jel jel
Holczheim Józsa jó Szupper Anna
45 Horváth Gizella jel Tanczenberger Júlia jó
Horváth Szidónia jel Tánczos Mariska jel jel
Kálmán Rózsa jó Tömjén Rozália
Kneizl Katalin kit 65 Varga Mariska jó
Kollarics Anna jó Viasz Lenke jó
Párhuzamos b) I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás; számtan, beszéd- és értelem gyakorlat, ének és kézimunka.
N évsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: 15 Marks Mariska Máté Mariska jel jó
Belovics Teréz jel Mezgár Mariska jel
Breuer Sarolta jel jel Miklóska Mariska elégs
Czenger Ilona Muth Aranka tv
Cseke Mari jó 20 Nagy Mari Pécsi Irén elégs elégs
5 Fabik Paula jel
Farántai Mari jó Pollák Sarolta km
Furtinger Vilma kit Purger Róza elégs
Csabrusek Mariska jó Ress Anna tv
Golenszky Mari jó 25 Roszkos Rózsa jel
10 Gubicza Róza jel Rozs Erzsi jel
Jergler Irma jel jel Szabó Mariska kit
Kaiser Irma Valluer Antónia elégs
Kollmann Anna jó Vágner Mariska elégs jel
Korcliináros Melanie jó 3° Vegele Vilma
32
Arany János-ntczai
1. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelem gyakorlat, magyar olvasás és irás, számtan, ének és kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Haladók: Király Flóra Kiss Teréz jel jel
Berglioffer Lujza jel 50 Lenkei Margit jel
Biró Mariska jel jel Lőrincz Margit elégs
Bogár Teréz Marvalics Margit jel
Bognár Margit jó Máté Katicza jel
35 Bokány Ilona km Méhes Olga elégs
Csányi Mari jel 55 Miklós Mari jó
Farantai Fánni elégs jó Morócz Mariska jel jel
Gavora Irma Pulai Mariska
Gill Roza jel Purger Teréz elégs
40 Gogl Mariska jel Rámán Teréz jel
Gössl Margit tv 60 Rótli Irén jel
Gubicza Gizella jó Sifkovies Anna elégs
Hajas Roza elégs Szabó Juliska jel
Horváth Katicza km Szeitl Jolán jel
45 Hárer Anna elégs Szommer Gizella elégs
Kápolna Roza jel 65 Vegele Margit jel
Keuesei Anna jel Zachranicsek Katalin elégs
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzati
Végzők: Kocsis Irén elégs
Kováts Mari jel
Andor Erzse elégs Major Mari elégs jó
Bárdos Teréz elégs Németh Anna
Boronyai Margit mh 15 Németh Teréz jó
Borossán Anna km Orbán Teréz elégs
5 Buday Júlia jel Peti Szidónia elégs
Gerencsér Júlia jó Ring Teréz jó
Gyümölcs Erzse jó jel Sebők Katalin jel
Heisler Gizella 20 Sótonyi Mari jó
Hiltz Mari elégs jó Steiner Gizella jó
10 lícsics Mari Szalay Anna jel
33
Eötvös-téri
I. leány osztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Vellák Katalin jó Krénusz Anna jel
Veisenstein Mari elégs Kmetyó Viktória Lakatos Anna km jó
Haladók: 45 Lendvav Erzse jó
km Major Rozália elégs
25 Bognár Katalin Majhoffer Margit elégs jó
Bocskay Anna elégt Mercz Anna
Buday Zsófi km Mersits Ilona elégs
Döme Anna elégt 50 Milhofer Aranka km
Félegyházy Aranka km Neiszer Mari jó
3° Farkas Rozália jel Németh Anna km
Gáspár Anna jó Sebők Erzse km
Gáspár Teréz jó ifj. Szekeres Anna jó
Herczeg Anna jel 55 id. Szekeres Anna jó
Hiltz Gizella jó Szoboesán Anna elégs jó
35 Horváth Rozália elégt Szobolics Rozália
Horváth Borbála jel Tollár Mari elégs jó
Kertész Gizella jó Vass \'Mari
ifj. Kováts Mari elégt 60 Vellák Tulia elégs jó
közb. Kováts Mari jó Verlies Ilona
40 id. Kováts Mari jó Vimnier Katalin jó
Kováts Irén jó
Névsor általános osztályzat N évsor általános osztályzat
Végzők: Durcsák Erzse jel
10 Dukász Róza lo
Ats Erzsike jel Detricli Jolán kit
Buzády Júlia jel Folk Szelina jó
Balogh Jolán kit Glavák Kati elégt
Bedenek Margit .1° Horváth Verona elégt
5 Boda Mari jó 15 Harta Margit jó
Darázs Mari J° Horváth Róza km
Dávid Mari J° id. Horváth Róza kit
Dani Kati J° ilj. Horváth Róza elégt
34
Névsor általános osztályzat Név s or általános osztályzat
Jáberics Róza jó 60 Csányi Margit jó elégt
20 Kollarics Teréz kit Dervarics Mari
Király Irma jó Dómján Róza jel
Klement Erzse jó Feiler Teréz jó
Kalmár Kati elégt jel Farkas Anna jó
Knausz Erzse 65 Farkas Mari elégs
25 Lőczi Róza elégs jó Giber Lujza jel
Laski Gizella Gábori Anna jó
Latzin Lujza kit Gábor Mari jel
Lehoczkv Erzse kit Gerócs Mari km
Mayer Klotild jel 70 ifj. Horváth Róza jó
30 Metz Margit jel Horváth Anna elégs
Marvaries Teréz jel jel Hajmár Anna km
Molnár Mari Herczfeld Ilona elégt jel
Nagy Mari jó Iván Mari
Nagy Teréz km 75 Jerzse Irma jó
35 Novacsek Janka jel Jakabfi Kati elégs
Purger Károlin kit Kuti Júlia jó
Rakics Mari jel Kahotek Anna km
Rehn Mari jó jó Kollarics Róza jel
Salamon Erzse 80 Korpics Teréz km
40 Simon Anna km Kaigl Teréz jel
Spingár Júlia jó Kovács Kati elégs
Szemző Mariska mh Kovács Mari km
Szauer Irma jó Karakkai Mari km
Szlavecz Anna km 85 Lőrincz Anna elégs
45 Szemessy Viktória jó kit Leránt Kati jó
Szili Mariska Mészáros Anna km
Takács Anna kit Molnár Erzse jó
Táncsics Mari jel Poszovecz Anna jel
Topler Margit jó 90 Prickler Adel jó
50 Tomasics Teréz km Pápai Róza jó
Veisz Lujza Vörös Róza kit Parti Anna elégs
km Pint Róza elégs
Vejzinger Teréz km Sternát Teréz elégt
Zimicz Ilona jó 95 Somogyvári Róza jó
Kezdők: Simon Aranka Szalay Ida jó kit
55 Audri Verona km vSzalay Mari jó
Bóda Anna kit Szabó Fáni elégs
Betlehem Anna elégs 100 Szobodics Anna km
Cseke Erzse elégt elégs Tomasics Szidi elégs
Cseke Teréz Tüskés Mari elégs
35
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Topolics Erzse Takács Teréz 105 Tóth Kati Vellák Anna Vági Erzse Verbovecz Júlia elégs elégs jó elégt jó elégs Vittmann Teréz 110 Vesel Erzse Varga Anna Völker Karolin Vastag Anna Zábó Mari jó jó km jó elégs km
A VL VIL kerület értesítője»
VII. kerület.
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás, német olvasás és irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének gaz-dászattan és testgyakorlás.
4*
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Anek György jó Eiplin László km
Baa Károly jó Loboda Gyula jel
Bunczom János elégt Német István jel
Baj György jó Német János elégs
5 Godina Sándor elégs 20 Mátés József jó
Gréczi Péter elégs Muczer György jel
Hanzsalics József kit Polai József jel
Hegedűs József jó. Polánecz József km
Horvát József jó Plánder János jó
10 J ulák Ferencz km 25 Plánder József km
Kálovics György km Szilajka Ferencz km
Kálovics János km Tiszai József jó
Kis F\'erencz km Török József jó
Kovács József km Vajda Antal jó
15 Kuzma György km
36
III fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, nyelvtan, német olvasás és irás, számtan, földrajz, kertészeti gyakorlatok, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor 1 általános osztályzat
Baa Károly jó Mujzer László elégs
Bogdán Lajos elégs Nagy László elégt
Bolf György jel 35 Oláh Árpád km
Borbély Ferencz elégs Ország György jó
5 Brinner László jó Pintér László elégs
Bnnczom József km Plánder János jó
Csanádi György km id. Plánder József elégs
Csatlós György jel 40 ifj. Plánder József km
Faics János km Plánder Vendel elégt
10 Farkas József km Plánder Károly elégs
Flumbort Antal jel Polai Antal jel
Filák Ferencz km ifj. Polai József elégs
Godina János jó 45 id. Polai József elégs
Gozdán Károly jó Polai János km
15 Gödinek Ferencz km Poszovecz György jó
Gunyhó Ádám elégs Simon Árpád elégs
Herjávecz Ferencz jó Steszlin Ferencz jó
Horvát Ferencz elégt 50 Steszlin György - elégs
Horvát György jó id. Szabó József jó
20 Hunka Gyula km ifj. Szabó József elégs
Kerbel István jó Szakos János km
Kis György elégs Szokol Ferencz km
Kis István elégt 55 Szokol János km
Knausz József elégs Szokol István jel
25 Kocsis György jel Szokol László jó
id. Krisztián Ferenc elégs Szmodics László jó
ifj. Krisztián Ferenc km Török László elégs
Kubát Jenő elégt 60 Tislér János jel
Major György jó Vajda Ferencz elégs
30 Martinecz Antal jó Vajda György elégs
Matalics Lajos jó Varga Lajos elégs
Mihálecz János jel
37
II. fiuosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás, magyar nyelv és irás, számtan, ének és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Baa István jel Loboda Béla István jó
Balog József Bay György jel jel Marton György jó
Matalics György km
Bolf László jó 40 Magyar^ Ferencz elégs
5 Bregorics József km Mátés Ádám jel
Dávidovics Lajos elégs ifj. Mihálecz Fer. jó
Faics József jel id. Mihálecz Fer. jó
Farkas József jel Mihálecz György jó
Flumbort József jel 45 Mihálecz József jel
10 Filák János km Mihálecz Károly jó
Gödinek József elégs Milei György km
Gödér György km Nagy György km
Gödér József km Nagy István elégs
Hóbor Antal elégs 50 Nagy József jel
15 Hegedűs János jó Neumayer István km
Hegedűs József jó Németh János jó
Igri László elégs Paucsa László jó
Jakupánecz József elégs Poszovecz Károly jel
Jankovics József km 55 Plánder Ferencz jó
20 Jámbor Ferencz jel Plánder József jó
Jámbor Károly jel Savanyu József jó
Kaminár Mihály elégs Sárvári Ferencz jó
Karalics Károly jó Svarcz József elégs
Kálovics György km 60 Sneff János jó
25 Kálovics István jó Steszlin György elégs
Kálovics János jó Szabó György jel
Kiss Ferencz elégs Szokol Antal jel
Kok József jó Szokol Sándor jó
Kongyolics György tv 65 Teszitori Ferencz jó
30 Kovács Lajos Krisztián László elégs Teszitori Miksa jó
elégs Tislér János kit
Knansz László elégs Tislér Károly km
Kuzsner György elégs Török Ferencz jel
ifj. Kuzsner László jó 70 Vajda György elégs
35 id. Kuzsner László elégs Vajda József elégt
Liplin József jó Zákonyi Károly jó
38
Rácz-ntcza.
VI. kerület.
1. filiosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irva-olvasás, számolás, ének és testgyakorlás.
Névsor általános ! osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: ifj. Bajj László 30 Bajj István jó elégs
Bajj József elégs Bencze József elégs
Bander László elégs Berke Lajos jel
id. Barbély György km Dolmányos Ferencz jó
Bolf József jó Füst István jel
5 Bregovics János elégs jó 35 ifj. Gödinek György jó
Gozdán György Gödinek Ferencz elégt
Gozdán László jó Gudlin Antal jó
id. Gödinek György elégs Gyulai István elégt
Godina László elégs jó Horváth László elégs
io Haba Ferencz 40 ifj. Horváth József km
Hári Ferencz jó jel Humán Ferencz jó
id. Horváth József Hajdú László km
id. Kálovics György jel Ifsics Károly km
közb. Kálovics Gy. elégs jó Imrei József jó
15 Knzsner József 45 Kálovics József jel
Krisztián László km ifj. Kálovics György jel
Lenkovics József jó Knausz György elégt
Páti István elégs Kuausz Károly elégs
Simon József jel Krisztián György elégs
20 Szmodics József jel 50 Magyar József elégt
Szmodics György jó Mujzer János elégt
Török József jó id. Németh József elégs
Vajda József jó ifj. Németh József elégt
Vadász Ferencz km Ötvös József km
25 Zákonyi Lajos jó 55 Plánder György Pleinmer József elégt jó
Haladók: Szollár Ferencz Tóth Ferencz jó elégs
Baa László jó Vajda György elégt
ifj. Barbély György bt 60 Varga József elégt
id. Bajj László elégs Varga József jel
39
VII. kerület.
I. finosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar irás és olvasás, számtan, ének és testgyakorlat.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők : Savanyó Károly Sárdi Lajos elégs jó
Anek Ferencz jel jó Sneff György kit
Balog András Bogdán Károly Sneff József elégs
jó 40 Sneff Károly elégs
Brunner Viktor jel Szabó József elégs
5 Farkas József jó Szakos József jó
Furdán József elégs Szokol János jel
Gerócs György elégs Vajda Antal jó
Gödinek Ferencz jó jel 45 Vinczek János elégs
Hajdú László Viuczek József km
10 id. Horváth György elégs
id. Horváth József jó Haladók:
Jakafi János jó Anek László
Jaukovits György elégs jel
Jámbor József jel Auer Károly jó
15 Kálovits Ferencz jel Baj József jó
Kocsis Ferencz kit 50 Bolf György jel
id. Kók József elégs Bolf János kin
Kók György jó Biliege József jel
Kis János jó jó Bunczom László jó
20 Knausz György Brinner Antal elégs
Loboda Lőrincz jel 55 Faics Ferencz jel
Magyar János elégt Farkas Ferencz jó
Magyar László jó Gerócs Ferencz kit
Matalics József jó Haba Ferencz jel
25 Mártinecz József jó ifj. Horváth György jó
ifj. Milei József jó 60 ifj. Plorváth József jó
Polai György elégs lifj. Horváth József km
Polai László jó Horváth István elégt
ifj. Poszovecz István elégs jó Horváth László jel
30 id. Poszovecz István Hideg János jó
id. Plánder György jó 65 Jaukovits László jó
Plánder László km Kalovits László jel jel
ifj. Plánder József jó ifj. Kók József
id. Plánder József jó Kovács István jó
35 Samu József jó Kis György elégt
40
VII. kerület.
IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Briiiiier Katalin Deutsch Malvin Hegedűs Katalin jel jó kin Horváth Erzsébet 5 Hóbor Teréz Kiss Mari jel jel km
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar és német olvasás, irás; nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
Névsor általános osztályzat * Névsor ■ általános osztályzat
Bander Katalin jó Fürst Julianna jel
Bolf Rozália km Gál Katalin jel
Dávidovics Eva elégs jel Gál Rozália jel
Dolmányos Rozália Gödinek Katalin km
5 Furdán Julianna elégs io Haba Katalin jó
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
70 Kis Károly elégs id. Polai Ferencz kit
Mátés Ferencz elégs Savanyó György J°
id. Milei József jel Szokol Ferencz elégt
Milei László km 85 Szmodis Ferencz J°
Muczer Ferencz elégt Tislér László jel
75 ifj. Nagy József id. Nagy József elégs elégs Tiszai József Tiszai István km jó
Nagy László kit Törő László jó jó
Papp Ferencz lo 90 Török István
ifj. Plánder György .1° Vajda György km
80 Plánder Antal jel ifj. Varga György jo
ifj. Polai Ferencz jó id. Varga György elégs
41
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Házi Rozália Horváth Katalin id. Horváth Rozália ifj. Horváth Rozália 15 Kovács Ilona Krisztián Rozália Mátés Anna Miilei Rozália jel km km jó jel jel km km Plánder Juliánná 20 Poszovecz Juli Sárdi Ilona Schwarz Irma Szmodics Katalin Szollár Erzsébet 25 Varga Anna km jó elégs jó elégs km. km
II. leány osztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás; számtan, magyar nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, ének.
N évsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Anek Juliánná jel Györe Katalin jó
Barbély Anna jó 25 Haba Juliánná jel
Baj Juliánná jel Herjávecz Katalin elégs
Baj Anna jel Horváth Juliánná jel
5 Balog Anna elégt ifj. Horváth Anna jel
Bandér Katalin km közb. Horváth Anna jó
Berke Mária jó 3° id. Horváth Anna km
Benczik Juliánná elégt Horváth Rozália jó
Beucze Katalin km Plorváth Jolán jó
10 Bogdán Gizella jó Imrey Anna jó
Czimermau Anna tv Jámbor Rozália elégs
Csanádi Terézia elégt 35 Kálovics Apolouia elégs
Csordás Rozália km Kuzsner Juliána jó
Dani Rozália km Marton Juliánná elégs
15 Dávidovios Juliánná km Magyar Anna jó
Dervalics Rozália km Martinecz Katalin jó
Farkas Szidónia jel 40 Málék Mária jó
Farkas Juliánná elégt Milei Anna km
Faics Borbála elégt Muczer Juliánná jó
20 Fekete Juliánná elégs Muczer Anna jó
Fekete Anna elégt Neimajer Anna km
Gál Katalin elégs 45 Papp Ilka mh
Gudlin Rozália jel Pávics Juliánná km
5
42
Névsor általános osztályzati Névsor általános 1 osztályzat:
Perkó Katalin Polai Katalin Samu Anna 50 ifj. Sneff Juliánná id Sneff Juliánná Szerdahelyi Júlia Szerdahelyi Anna km elégs jó elégs km jó jó Szmodics Juliánná 55 Takács Rozália Tiszay Anna Tislér Rozália Varga Juliánná Varga Anna elégs elégs km jel jó km
Rácz-utcza. VI. kerület.
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar olvasás, irás; számtan, ének és kézimunka.
N évsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: Varga Rozália jó
Barbély Rozália jó Haladók:
Bolf Anna jel
Dolmányos Rozália jó Bartol Anna elégs
Dolmányos Júlia km 25 Bolf Júlia jó
5 Dukai Rozália elégs Bencze Júlia elégs
Farkas Rozália jó ifj. Bencze Katalin elégt
Fekete Katalin elégs jel id. Bencze Katalin elégs
Flumbort Katalin Dobosy Júlia jel
Gozdán Rozália jó 30 Dolmányos Anna elégs
10 Godina Katalin jel Dervalics Katalin jó
id. Gödinek Rozália elégs Farkas Katalin jó
Kunics Anna jel Farkas Anna elégs
Kunics Éva bt Furst Rozália jel
Krisztián Júlia elégt 35 Gödinek Éva jó
15 id. Mihálecz Katalin jel ifj. Gödinek Rozália elégt
Mujzer Anna jel jel Gréczi Rozália jel
Németh Anna Hári Katalin jel
id. Szmodics Anna jó Kállovics Anna jel
id. Szmodics Júlia km. 40 Kováts Ilona tv
20 közb. Szmodics Júlia elégs jó Kováts Júlia elégs
Tischlér Rozália Knáuz Rozália jel
Vajda Rozália jó Ifcsics Mari elégt
43
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Major Anna 45 ifj. Mihálecz Katalin Ötvös Júlia ifj. Szmodics Anna ifj. Szmodics Júlia kin jel elégs elégt jó Szabó Anna 50 Szerecz Anna Tischlér Katalin Tiszai Júlia Tóth Anna elégs elégt jó elégs jel
VII. kerület.
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és kézimunka.
Névsor általános osztályzat Névsor általános osztályzat
Végzők: 25 Péntek Katalin elégt
Bolf Erzse jel Plánder Erzse elégs
Plánder Katalin elégs jel
Bregovics Anna jel iij. Plánder Rozália
Buuczom Katalin elégs id. Plánder Rozália jó
Dani Mari jó 30 Sándor Júlia elégs jó jel
5 Dávidovics Anna jel Szmodics Júlia
Faics Katalin elégs Szokol Anna
Furdán Rozália jel Vajda Anna jó
Fülöp Katalin elégs Vajda Júlia jó
Gudlin Anna jó 35 Varga Erzse jó
10 Gyergyák Katalin km Véber Anna jel
Hajdú Júlia jel
Hegedűs Katalin Hóbor Anna jó km Haladók:
Horváth Anna elégs Baa Teréz jel
15 Igler Katalin jó Bali Katalin J km
Kiss Károlin jel Balog Anna Balog Katalin Borbély Katalin km
Kocsis Anna Kunies Erzse Kunies Éva jel jel 1 40 jó elégs jó
jel Bedeuek Rozália
20 Eipliu Éva elégs Bencze Júlia elégs
Eiplin Katalin elégs Bottyán Anna elégs
Málék Anna jó 45 Dávidovics Teréz jó
Málék Frzse jel Farkas Anna jel
Péntek Júlia elégs Gaal Júlia jel
44
Névsor általános osztályzat N évsor általános ! osztályzat
Gödinek Júlia jel Polai lírzse jó
ifj. Horváth Anna jó 70 Polai Júlia jel
5° id. Horváth Anna jel Polai Rozália jel
Horváth Irma elégs jó Polánecz Erzse km
Horváth Katalin Polánecz Katalin jel
Jakupáneez Katalin elégs Prungácz Katalin elégs
55 Kis Katalin jó 75 Poszovecz Éva jó
Kovács Erzse jel Samu Katalin jó jel
Kovács Katalin jel Sándor Mari
Kovács Teréz jel Simonka Júlia km
Kók Katalin jel ifj. Sneff Anna km
6o László Katalin Lenkovics Júlia km km 80 id. Sneff Anna Szlávecz Teréz km ló
Liplin Borbála km Tislér Katalin J elégs jó jel
Major Rozália jel Vajda Anna Vajda Júlia
Márton Katalin elégs
65 Neumáyer Katalin jel 85 Varga Anna Vinezek Anna J jó km
Németh Anna elégs
Perkó Éva jel Vinczek Katalin elégs
Pintér Katalin jó
A tanulók jótevői,
A tek. városi tanács és iskolaszék, — Vágner Ignácz és neje, szül. Dampf Klára, kik végrendeletileg, alapitványkép 300 irtot hagyományoztak, — a nagykanizsai takarékpénztár, mely évenkint 200 frtot ajándékoz, Blau Mór alapítványa czimén 3000 frt oszt. járadék 5$ 150 frt. Ezen szives adományokból a tanév elején több tanuló tankönyvvel, a karácsonyi ünnepekre pedig téli ruhával láttatott el; ugyanekkor a »Keresztény Jótékony nőegylet« 10 fiút és 20 leánykát, az »Első nagykanizsai magyar asztaltársaság« 3 fiút és 3 leánykát, a »Kossuth asztaltársaság« 2 fiút teljesen felruháztak. Tandij elengedésben részesült 895 tanuló. A szegények tápintézetében a tél folyama alatt 120 tanuló részesült ebédben.
Szorgalmas, szegény és jó magaviseletű tanulók buzdítására Győrffy János ur 5 forintot, Kovács Károly ur 1 frt; Mair József ur 27 drb. ifjúsági füzetet; Fischel Fülöp ur pedig 12 drb jutalomkönyvet bocsátottak rendelkezésre. A szives adakozók fogadják az ifjúság nevében a tantestület hálás köszönetét.
A jövő tanév kezdete.
A jövő 1896—1897. tanév folyó évi augusztus hó 30-án veszi kezdetét.
A szülőkhöz,
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszter urnák 1892. évi 37290. — a nagyméltóságú pénzügyi miniszter urnák pedig 1892. évi 29554. számú magas rendeleteikkel kiadott »Utasitás«-ok szerint az orsz. tanitói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tartozó népoktatási tanintézetekbe jáió tankötelesek után hozzájárulás czimén évenként és fejenként 15 kr. befizetési kötelezettsége az 1892—93. tanév kezdetével életbe lépvén, felhivatnak a t. szülők és gyámok, hogy ezen 15 krajczárokat a behatásoknál okvetlen lefizessék.
Az iskolaszék határozata folytán a beirás legkésőbb szeptember hó 15-ig tart; a később érkezők hatósági uton és csak kivételes esetben, pl. betegség vagy más fontos okkal eszközölhetik felvételüket. A szülők tartoznak azt is igazolni, hogy a beírandó gyermekek be vannak ojtva, mert ellenesetben az intézetbe föl nem vehetők.
A vidéki rendes és magántanulók beiratáskor 5 frt tandijat fizetnek.
46
Statisztikai táblázat
a) Fiúosztályok.
----- ------ 9(5 I íaz I = ll Vallásra nézve : Nemzetiség szerint:
Osztály Az 1895- ¡tanév végéi I itj. letszán róm. kath. izraelita ágostai helvét magyar német horvát olasz összesen
Elemi népiskola I. osztály Teleky-utczai I. „ Eötvös-lóri 1. „ Arany János utczai I. „ Hunyady-utczai I. 11- „ Párhuzamos 11. „ III. „ Párhuzamos III. „ IV. „ Párhuzamos IV. „ VI. kerületi I. „ VII. „ I. „ VII. II. „ VII. ., III —IV. ,. 97 66 6(1 1 59 | 51 71. 67 85 (>0 87 61 61 91. 72 ! 9-2 | 89 62 60 51 48 69 6t 81 59 80 58 61 94 72 92 5 2 . 1 1 3 2 3 4 3 4 3 2 1 3 1 1 1 1 97 66 60 59 51 74 67 85 60 87 61 61 91 70 92 Il 1 1 II M ! 1 1 1 1 i 1 M 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 2 97 66 60 59 51 74 67 85 60 87 61 61 94 72 92
Összesen . 1086 | 1013 14 26 3 1081- — a 1086
b) Leányosztályok.
Elemi népiskola I. osztály 52 48 4 51 1 52
Párhuzamos A) I. ,, 67 60 6 1 — 67 — — — 67
! B) I. „ 66 61 5 — — 66 — — — 66
Arany János-utczai I. ,, (¡2 55 6 1 — 62 — — — 62
Eötvös-téri 1. 114 107 4 2 1 114 — — — 114
II. „ 85 77 6 2 — 85 — — — 85
Párhuzamos II. „ 63 61 1 1 — 63 — — — 63
III. „ 74 65 7 2 — 73 1 — — 74
IV. „ 72 56 9 6 1 71 1 — — 72
Párhuzamos III—IV. „ 77 74 ■2 1 — 76 1 — — 77
VI. kerületi I. „ 53 53 — — — 53 — — — 53
VII. „ I. „ 86 86 — — — 86 — — — 86
VII. II. „ 59 59 — — — 59 — — — 59
VII. „ ÍII-IV. „ 31 30 1 — — 31 — — — 31
Összesen . 969 900 51 16 2 965 4 — — 969
Fiuk 1086 043 14 26 3 I 1084 — — 2 086
Leányok 961 892 51 16 2 957 4 — 961

c) Összesítés:
Összesen . 1 201-7 II1935 65 | 42 5 1 2041 4 2 2017