Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.54 MB
2018-09-20 10:47:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
29
211
Rövid leírás | Teljes leírás (168.56 KB)

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1896-97. tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1897.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
26872

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

EW
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
IS K O LA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1896-97. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ.\'
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
—■•^Ör^Sí*\'-*—
NAGY-KANIZSA, 1897.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
20873
REV 98
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMÍ, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
IS K O LA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1896—97. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ :
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA, 1897.
NYOMATOTT WFJSS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
36872
R£V 98
V 2010
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Szukits Nándor. Alelnök: Dr. Rothschild Jakab Jegyző: Barta Lajos
Főt. Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Bachrach Gyula, gondnok Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Ebenspanger Lipót Fischl Pál, ügyvéd 10 Grünliut Henrik Halphen Mór Hirschel Ede
Kárpáti M., a ker. isk. tantestület képviselője Krámer Lajos, az el. és polg. isk. tantestület képviselője 15 Löwy Adolf Löwinger Ignácz Maschanzker Mór Rapoch Gyula, ügyvéd Rosenberg Richárd 20 Dr. Rothschild Jakab Dr. Rothschild Samu Dr. Schwarz Adolf Sommer Náthán Stern I. M. 25 Weisz Tivadar
II.
Jelentés a lefolyt 1896 97. tanévről.
Szomorú kötelességet teljesítünk, midőn ez évi jelentésünkben első helyen ama nagy veszteségről emlékszünk meg, mely iskolánkat néhai dr. Schreyer Lajos iskolaszéki elnök halála által érte. Az Istenben megboldogult 1882 óta iskolaszékünk tagja, 1884 óla annak elnöke volt s mint ilyen mély tudása, tapintatos eljárása és nyilt jelleme által hitközségünk és különösen iskoláink díszére vált. Ő, ki bő tudománya által annyi ember fájdalmát enyhítette, saját, hosszú időn ál tarló szenvedései ellen nem talált gyógyszert; neki, ki százaknak éleiét meghosszabbította, aránylag korán kellett sirba szállnia. A nemes lelkű tudóst, ki a helybeli izr. tanintézetek fejlesztésében nem csekély részt vett, 1896. julius 11-én örök nyugalomra kísértük. Koporsóján dr. Neumann Ede főrabbi a hitközség, e sorok írója a tantestület részéről adott kifejezést ama nagy fájdalomnak, melylyel korai elköltözése hitközségünk minden tagjának keblét eltöltötte. Utódjául a tek. elöljáróság 1897. április 1-én tartott ülésén dr. Szukits Nándor urat, alelnökül dr. Rothschild Jakab ural választotta.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szept. 1. és 2. napján eszközöltetett. Felvétetett az elemi leányiskolába 1B3, az elemi fiúiskolába 183, a polgári fiúiskolába 128, a felső kereskedelmi iskolába 122, összesen 566.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta az elemi leányiskolában 129, az elemi fiúiskolában 178, a polgári fiúiskolában 127, a felső keresk. iskolában 118, összesen 552 tanuló.
Ha ezen számokat az utolsó évek kimutatásaival összehasonlítjuk, örömmel konstatáljuk különösen a felső ker. isk. folytonos gyarapodását, daczára annak, hogy magában Dunántúlban hat ilyen intézet létezik, melyek közöli a nagykanizsai a legfiatalabb.
• 1*
— 4 —
Az egészségi állapot a lefolyt évben kevésbbé kedvező volt, mint a megelőző években; a tantestületben gyakori helyettesités vált szükségessé, mig az elemi iskola alsóbb osztályaiban a téli hónapokban föllépett kanyaró miatt az iskolában a tanitás 8 napon át szünetelt.
Haláleset mindamellett egyik intézetben sem fordult elő.
E helyen újból szükségesnek látjuk egy helyettes tanerő alkalmazásának sürgetését. Iskolánk személyzete 21 egyénből áll; ily nagy tantestületben majdnem minden nap van szükség helyettesítésre, állandó helyettes taniló hiányában azonban a helyettesités nem sokat használ az illető osztálynak, de annál többet árt a többieknek.
Az elemi leányiskolában lényeges változás történt, a mennyiben a városi polg. leányiskola megnyitása által leányiskolánk V—VI. osztályának tanulói száma oly minimumra csökkent, hogy az iskolaszék még a tanév megnyitása előtt ezen osztályok beszüntetését határozta el.
A tantestületben előfordult változást illetőleg megemlítjük, hogy Boronkai Károly, ki elemi fiúiskolánknál 40 éven át működött, az 1895—96-iki tanév végével nyugdíjaztatván, helyébe Hirschmann Rezső szerajevói tanitó, a Schwarz Mór, polg. isk. rajztanár távozása által megüresedett állásra pedig Neubrunn Tóbiás oki. rajztanár alkalmaztatott. A felső kereskedelmi iskolában pedig dr. Schwarz Adolf gyakorló ügyvéd nagymérvű elfoglaltsága miatt az intézetnél elfoglalt állásáról lemondván, tárgyát (váltó- és kereskedelmi jog) dr. Rosenberg Mór gyakorló ügyvéd vette át.
Iskolai ünnepélyeink közül első sorban a polg. isk. tantestület által április 11-én Kellert Lajos polg. isk. tanár tanintézeteinknél kifejtett 30 évi odaadó, sikeres működésének évfordulója alkalmából rendezett jubileumot emiitjük, melyről más helyen részletesen beszámolunk.
Január 28-án, mint már több év óta, úgy az elemi, mint a polgári iskolában Deák Ferencz nagy hazánkfia halála napjának évfordulóját gyászünnepélylyel ünnepeltük, mely alkalommal a polg. iskolában Kertész József, az elemi iskolában az igazgató intézett beszédet a tanulókhoz.
Márczius 15-ét a felső kereskedelmi, úgyszintén a polgári iskolában szavallatból és énekből álló szép ünnepély-lyel ünnepeltük.
— 5 —
Az ifj. istenliszteletet a lefolyt évben is szombatonként tartoltuk. Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el, hogy Goldmann Samu kántor urnák az istentiszteletnél 14 éven át önzetlenül kifejtett közreműködéseért köszönetet ne mondjunk.
Tandij mentességben részesült egészen részben az elemi iskolában 149 48
a polgári » 53 26
a felső kereskedelmi » 23 17
összesen 225 91 tanuló
Az elengedett tandij értéke 8072 frt.
III.
Iskolai könyvtár.
Ez évi beszerzések.
A) Elemi és polgári iskolai tanári könyvtár.
Vétel utján.
R i b á r y— M a n g o 1 d : Képes világtörténet.
Az osztr.-magyar monarchia Írásban és képben, XIV. kötet.
Szinnyei József: Magyar irók 35 — 43. füzet.
Ajándék utján.
dr. Szukit.s Nándor iskolaszéki elnök ur ajándéka:
Flavius Josephus: Römische Geschichte 1790., 10 kötet. „ „ Geschichte des jüdischen Krieges I.
1836.
„ „ Über das hohe Alter des jüdischen
Volkes 1871
Barth oldy .1. L S.: Der Krieg der tyroler Landleute 1814. Jost J. M. dr.: Geschichte des Judenthums 1858, 2 kötet. Nitsch P. F. A : Zustand der Griechen 180(1, 4 kötet. Nork F.: Populäre Mythologie 1845, 2 kötet. Michaelis J. D.: Mosaisches Recht 1777, 2 kötet. Mendelssohn Moses: Philosophische Schriften I. 1784. Low Lipót.: Hamafteách I. 1855.
Kiadók tiszteletpéldányai:
Barna I : Német nyelv- és olvasó könyv I. 1894. Derne Károly: Magyar olvasókönyv I. 1895. Hoffmann Mór: Német nyelvtan és olvasókönyv I—III. polg. isk. sz.
Nóvák Sándor: Magyar irálytan és olvasókönyv polg. isk. számára.
Mángold Lajos: Világtörténelem polg. isk. sz.
— 7 —
Kereskedelmi iskolai tanári könyvtár.
Vétel utján.
*S z i n n y e i József: Nyelvtudományi közleményekXXVI. k. *S i m o n y i Z s.: „ „ XXIII. k.
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom története 2 kötet. Hermann Pá 1: Grundriss d. germ. Philologie. *T h a 1 y Kálmán: Thököly Imre fejedelem levelezéskönyve 1691—1692.
*Hampel József: Archaeologiai Értesítő XIV—XVI. *F r a k n ó i Vilmos: Mátyás király levelei I. Szalai— Bar ó ti: A magyar nemzet, története I. II. *R adó Antal: Az olasz irodalom története I. II. *R u sk in—G eöcze S.: Velencze kövei I. *Burckhardt — Bánóczi: A renaissancekori műveltség Olaszországban II.
*N a g y Gyula: Magyar történelmi Evkönyvek és Naplók III. ^Szilágyi S.: Erdélyi országgyűlési emlékek XIX. *H a z s 1 i n s z k y F.: Magyarország és társországainak spherái. *d r. K ö n i g Gyula: Mathematikai és Természettudómányi Értesítő XI. XII. XIV.
*Szabó József: Értekezések a természettud. köréből XXIII. d r. S c h a c k Béla: Kereskedelmi iskoláink a millenium esztendejében.
Földes Béla: Közgazdaságtan 2 kötet. Littré E : Petit Dictionnaire. *Ribo I Th. —Holló J.: A lelki átöröklés. Zachár Gy.: Gyakorlati Ker. Tudományok 2 köt.
Ajándék utján.
d r. S z u k i t s Nándor iskolaszéki elnök ur adománya: F a s s e 1 H. B.: Tugend- und Rechtslehre.
„ „ „ Das mosaisch-rabbinische Civilrecht 2 kötet. „ „ „ „ jf „ Gerichtsverfahren.
» » v „ Strafgesetz.
Hinterberger F.: Lehrbuch der Ghemie Makay Dezső: Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira.
A kiadók adományai.
Albrecht János: Német nyelvtan ker. isk. számára. Gyulai—Barna: Magyar olvasókönyv ker. tanoncz-isk. sz. Kerekes György: Történelem felső ker. isk. sz. Emődi (Ekkert) Antal: Természetten ker. isk. sz. d r. H o u d e k és Hervert: Mittheilungen.
— 8 —
B a r t o s—M a t y é k a: A franczia ker. levelezés módsz. tankönyve.
Bricht L.: A budapesti ker. akadémia története-
— Tájékoztató adatok a ker. és iparkamarákról.
— A kereskedelemügyi minister 1893. és 1894. jelentése. Szojka Gy.: A debreczeni ker. akadémia története. Palóczy L.: Gyakorlati olasz nyelvtan. Ransburg Zs.: Angol nyelvtan.
Szaklapok és folyóiratok.
Néptanítók Lapja. Hivatalos Közlöny. Népnevelők Lapja.
Felső nép- és polgári iskolai Közlöny. Nemzeti Iskola.
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Kereskedelmi Szakoktatás.
Zeitschrift für den Unterricht in Physik und Chemie. Zeitschrift für Buchhaltung.
A kereskedelmi iskolai könyvtár jelen állománya.
(A polg. iskolának 906 kötetből álló könyvtára a ker. iskolának szintén rendelkezésére áll).
I. Magyar és német nyelv és irodalom.
Német nyelvtan ker. isk. sz. A magyar irodalom története I—II. Magyar olvasókönyv a ker. t.anoncz-isk. számára.
A német irodalom története 2 kötet. Grundriss der germ. Phylologie 2 kötet. Sammlung von Muster-Aufsätzen. Geschichte der der deutschen Literatur III—IV.
Themata zu deutschen Aufsätzen. Einführung in die deutsche Literatur. Magyar nyelvtan.
Nyelvtud. közlemények. 1893. XXIII. XVI. századbeli nagv költők művei. Nyelvtud. közlemények XXVI. k. 1896. Berzsenyi Dániel életrajza.
1 Albrecht János
2—3 Beöthy Zsolt
4 Gyulai Béla —
Barna I.
5-6 Heinrich Gusztáv
7—8 Hermann Paul
9 Engel ien
10-11 Kurz
12 Kluge Hermann
13 Lüben és Nacke
14 Simonyi—Balassa
15 Simonyi Zs.
16 Szilády Áron
17 Szinnyei József
18 Váczy J.
— 9 —
1-2 Bárczay Oszkár
3—4 Burckhardt J. —
Bánóczy J.
5-14 Fessler J. A dr.
15-16 Fraknói Vilmos
17 Huppe — Szatmáry
Gy.
18-19 Hunfalvy Pál
20 Hampel József
21-24 » n
25 * n
26 Halis — Hoffmann
27 Király János dr.
28 Karácsonyi J. dr.
29 Kerekes György
30 n n
31-33 Lippert Aug.
34 Lanciani —
Lubóczi Zs.
35
36 Nagy Gyula
37-38 Badó A.
39 Ruskin — Geöcze S
40-42 Szalay — Baróti
45 Thaly Kálmán
46 Thury József
II. Földrajz, történet.
A hadügy fejlődésének története 2 kötet. A renaissance-kori műveltség Olaszországban 2 kötet Geschichte der Ungern 10 kötet. Mátyás király levelei I—II.
A lengyel alkotmány.
Az oláhok története 2 kötet. A régibb középkor emlékei (IV—X. sz.)
Magyarországban. Archeológiai Értesítő XIV—XVI. 4 kötet.
„ Közlemények XVII. Zalavármegyei évkönyv a milleniumra. Pozsony város joga a középkorban. Szent-István oklevelei és a Szilveszterbulla.
A kereskedelem története. Történelem felső ker. iskolák számára 1897.
Kulturgeschichte 3 kötet. A régi Róma.
Magyar történelmi emlékek. A magyar történelmi évkönyvek a középkorból. IV. 1659-1739. Az olasz irodalom története 1896. 2 k. Velencze kövei I. 1896. A magyar nemzet története I—II. 2 k. Thököly Imre fejedelem 1691—92. leveleskönyve. Török történelmi irók II.
III. Mennyiségtan és természettudományok.
1 Beerlocher V. Zinseszinsen-Rentenanlehen und Obl.-
Rechnung.
2 Gherbuliez—Geöcze Művészet és természet.
3 Emődi (Ekkert) Ant. Természettan 1896.
4 Frick — Lehmann Experimental-Physik I.
5 Haupt — Ottomár Arbitrage und Paritäten.
6 Hazslinszky Fr. Magyarország és társországainak
sphaeriái.
7 dr. Houdek és Mittheilungen 1893—1896.
Hervert
8-11 König Gyula dr. Math, és Természettudományi Értesitő
XI—XIV.
12 dr. A. Kleier Lehrbuch der Goneometrie 1886.
13 dr. Lengyel Béla Math, és Természettud. Közlöny 1894,
— 10 —
14 Swoboda
15 Spitzer Simon
16 Szabó József
17 Weinhold
18 Zeuner Gusztáv dr.
Kaufmännische Arbitrage. Berechnung von Leibrenten. Értekezések a természettudomány köréből XXIII. Phisik. Demonstrationen. Abhandlungen aus der math. Statistik.
IV. Vegytan, âruisme, technologia.
1—2 Dammer Otto dr. 2 kötet
3 Hinterberger Fr. Lehrbuch der Chemie 1853.
4 Lehmann G. G. dr. Taschenbuch der theoretischen Chemie.
5 Reichel Salix Warenkunde, Technologie.
V. Kereskedelem, ipar.
1 A kereskedelemügyi miniszter jelentése 1893 — 1894.
2 Bartos Fülöp és A fr. ker. lev. módszerének kézi könyve.
dr. Matyéka K.
3 Bricht Lipót A budapesti kereskedelmi akadémia
története.
4 Jónás — Havas Kereskedelmi irodalmi munkálatok.
5 Kiss S. A kolozsvári keresk. akadémia története.
6-7 Kretzschmar Stenografisches Lesebuch 1849. 2 köt.
8 Nóvák Geschwindschrift 1848.
9 Schar J. F. Lehrbuch der Buchhaltung.
10 Sobry J. La tenue des livres.
11 Schack Béla Keresk. iskoláink a millenium eszten-
dejében.
12 Szojka Gy. A debreczeni ker. akadémia évkönyve.
1896.
13 dr. Vargha Gyula A magyar hitelügy- és hitelintézetek
története.
14 Tájékoztató adatok a kereskedelmi- és iparkamarákról.
15 Záchár Gy. A mezőgazdasági könyvvitel.
16 n A közgazdasági számvetés tudománya.
17 TI Keresk. és pénzügyi szemle 77—138 sz.
18 » „ és pénzintézeti szaktanfolyam.
VI. Közgazdasági és jogi ismeretek.
1 Acsádi Ignácz Két pénzügytani tanulmány.
2 Fassel H. B. Das mosaische rabb. Strafgesetz. 1876. 3— 4 „ „ Civilrecht 2 kötet.
5 „ „ „ „ Gerichts-Verfahren.
6 Földes Béla Közgazdaságtan.
7 Makay Dezső Visszapillantások hazánk régi igazság-
szolgáltatási viszonyaira.
— Il —
VII. Idegen nyelvek és irodalom.
1 Littré E. Petit Dictionnaire.
2 Odermann — Côte Deutsch-Französiche Handelscorre-
spondenz.
3 Palóczy Lipót Gyakorlati olasz nyelvtan.
4 Passé Le français parlé.
5 Ransburg Zs. Angol nyelvtan 189G.
6 Schiebe—Odermann Correspondance commercielle.
7 Zeuner Grundfragen aus dem Gebiete der Gram-
matik.
1 Emmerson R. W.—
Szász K.
2 Ribót Th. — Holló
István
3 Fassel H. B.
VIII. Bölcsészet.
Az emberi szellem képviselői.
A lelki átöröklés. Tugend- und Rechtslehre.
IX. Szaklapok és folyóiratok.
1 — 3 Akadémiai értesitő 1893-1896.
4-6 Hivatalos Közlöny 1893—1896.
7 Kereskedelmi Szakoktatás 1895.
8—9 Orsz. középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1895 —1896.
10-11 Zeitschrift für Buchhaltung 1895-1896. 12 „ „ den Unterricht in Phisik und Chemie.
X. Vegyes.
A magyar könyvkiadók milleniumi könyvjegyzéke.
A ker. iskolai ifj. könyvtár ez évi szaporodása.
Vétel utján.
Arany János: Buda halála, 5 p. B a 11 a g i Mór: Kereskedelmi szótár. Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis tükre. Czuczor Gergely: Népies költeményei. Csengery Antal: Összegyűjtött munkái, 5 p. Csiky Gergely: Vasember, 2 p. Czógler: A fizika története, 2 p. Ferenczy: Petőfi élete, 3 p.
Goethe: Hermann és Dorothea (magy. isk. kiad.), 7 p. Gyulai Pál: Katona J. és „Bánk-Bánja"-ja, 2 p. Herder: Cid (magyaráz, iskolai kiadás), 5 p. Shakespeare: Julius Caesar (magyaráz, isk. kiadás), 5 p. Jókai Mór: Be kár megvénülni.
— 12 —
Katona József: Bánk-Bán (magyaráz, isk. kiadás), 5 p. B r. Kemény Z s.: Gyulai Pál 2 p.
Kisfaludy Károly: Csalódások (magy. isk. kiadás), 4 p.
„ „ Tihamér.
Lessing: Nathan der Weise (magyaráz, isk. kiadás), 6 p. Madách: Ember tragédiája, 4 p.
Schiller Frigyes: Wilhelm Teli (magyaráz, iskolai kiadás), 4 p. „ „ Teli Vilmos (magyar.).
Szász Károly: Az ember tragédiájáról 4 p. Szigligeti: Csikós, 2 p. „ Mama.
„ Fenn az ernyő, nincsen kas.
Tábori Róbert: Az utolsó mentsvár. Flegler Sándor: Kölcsey Ferencz.
Vörös m art hy M.: Két szomszédvár (magyaráz, iskolai kiadás), 5 p.
"VVieland: Oberon (magyaráz, iskolai kiadás), 5 p. Zrinyi: Szigeti veszedelem, 5 p.
Ajándék utján.
Fischer Ferencz, III. oszt. tanuló: Julius Caesar, Minna von Barnhelm, Egmont, Dichtung und Wahrheit, Braut von Messina.
Horváth Sándor, III. oszt. tanuló : Liliomfi, Buda halála, Oberon.
Ats Ede, III. oszt. tanuló: Szigeti veszedelem. Kohn Miksa, II. oszt. tanuló: Szigeti veszedelem. G u t h Zsigmond, III. o. tanuló : Kisfaludy Sándor munkái. Molnár Ferencz, II. oszt. tanuló: Hermann und Dorothea. Steiner Sándor, I. oszt. tanuló: Petőfi elbeszélő költeményei.
S t e i n e r Róbert, II. oszt, tanuló : Gyurkovics leányok. Meri ezer Andor, II. oszt. tanuló: Dráma és szinpad.
Többektől: A legvitézebb huszár, A kétszarvú ember, Iphigenie auf Tauris, A régi jó táblabírák.
IV. Tanszere k,
Ez évi beszerzések:
Vegyészi mérleg..........
Súlyok hozzá...........
Homorú tükör...........
Vizszinmérő............
Calver, Käferbuch..........
Friedrich, Naturgeschichte der deutschen Vögel
85 frt — kr.
27 „ - „
6 „ — „
4 „ 50 „
12 , - ,
12 , - ,
V.
Tanintézeteink jótevői.
A) Alapítványok
a) ösztöndijakra.
Folyó sz. Alapító Összeg Ösztöndíjas Osztály
Elemi leányiskola.
1 Ebenspanger R. 2 _ Récsei Lina 1
2 Fassel H. B. 5 — Hamburger Mari 3
» w 5 — Wallenstein Jank. 2
3 Fischl Pál 3 90 Friedmann Szid. 2
4 Grünhut Szabin 4 37 Rosenberg Val. 1
» » 4 37 Maschanzker F. 2
» » 4 38 Österreicher M. 3
n n 4 38 Rechnitzer Sar. 4
5 Lessner Ghaile 3 36 Weisz Mari 2
6 Lessner Márk 3 36 Goldmann Ida 2
7 Lackenbacher R. 4 80 Hamburger Mari 3
8 Mayerhofer Kat. 3 80 Sattler Hermin 3
n yi 3 80 Neumark Ilona 3
n n 3 80 Steiner Józsa 4
H V 3 80 Bonyhádi Czilli 4
9 Tachauer Gzecz. 4 60 Mayerhofer Fr. 4
Elemi fiúiskola.
10 Bettlheim Adolf 1 Frischmann Józs. 1
11 Fassl Freidl 4 62 Dreisziger Izsó 4
12 Fischl Pál 3 90 Kürschner Jenő 4
12 G. Gutmann S. H. 4 — Spitzer Lajos 4
fi » 4 — Deutsch Dezső 4
13 Löwi Efraim 3 85 Weltner Samu 3
n n 3 85 Zwieback Jenő 3
14 Löwi József 3 -— Flesch József 2
— 14 —
Folyó sz. Alapitó Összeg Ösztöndíjas Osztály
Löwi József 3 Wéber Mór 2
a * 3 — Krausz Jenő 2
J) V 3 — Heisler József 2
J> * 3 — Dukász Aladár 3
15 Rosenfeld Jakab 3 36 Krausz Béla 3
16 Tachauer S. L. 2 62 Österreicher Józs. 1
17 n v at 63 Weisz Béla 2
17 Dr. Pressburger J. 4 — Beck Samu 3
w n 4 — Helfi Rezső 4
18 Weisz Julia 4 — 4
» » 4 — 3
Vidor Bék 4-., Lukács György és Krausz Béla 3. oszt. tanulók szorgalmuk és jó viseletük jutalmául a 18. sz. a. ösztöndijból vásárolt következő könyveket kaptak: Radó V., Magyar népmondák 2 írt80kr., Benedek Elek, Mesék és elbeszélések 2 fit 40 kr., Dr. Kerékgyártó Elek, A munka öröme és dicsősége 2 frt 80 kr.
Polgári iskola.
19 Dr. Blau Simon 8 Apfelbaum Ign. 4
20 Eichberg Adolf 8 — Slovák Béla 4
Fassl H. B. 5 — Frank Ernő 3
» V 5 — Pollák Dezső 2
21 Lessner Bernát 3 36 Brück Henrik 1
Löwi József 3 — Augenfeld S. 1
n » 3 — Maschanzker 1. 1
» » 3 — Feldnár Béla 2
» » 3 — Weisz Henrik 3
v » 3 — Milhofer Dezső 2
22 Neufeld Bernát 3 — Kürschner Samu 2
23 Rosenberg Izrael 5 — Récsei Samu 4
24 Rosenfeld Sánd. 3 — Ehrenstein Győző 3
25 Strasser L. D. 8 — Mannheim Béla 4
n v 8 Páski Sándor 4
— 15 —
Felső kereskedelmi iskola.
Folyó sz. ¡1 Alap itó Összeg Ösztöndíjas 1 Osztály j|
1 Megyeri Krausz Mayer 30 Krausz Zsigmond 3
2 Nagykanizsai takarékpénzt. 20 — Rechnitzer Miksa 2
» » 20 — Sugár Samu 3
3 Pollák Ármin 6 — Steiner Ignácz 1
Ii) Adakozások
a) ösztöndijakra.
1 Nagykanizsai takarékpénzt. 10 _ Steiner Sándor ker. 1
10 — Blauhorn Emil n 2
2 Nagykanizsai ker. társulat 10 — Nagy Jenő » 2
« n v 10 — Guth Zsigmond w 3
3 Talmud-Thóra egyesület 3 — Weisz Ernő polg- 1
3 — Pollák Jakab V 2
4 Dr. Neumann Ede néhai
Neumann József halálá-
nak évfordulóján 5 — Komlósi Sándor el. 4
5 Rosenberg Richárd 2 — Berger Miksa » 1
6 Deutsch Mór 2 — Friedmann Jenő » 2
b) szegény tanulók ösztöndijazására.
Nagykanizsai Takarékpénztár frt 60.—
Ebenspanger Lipót „ 80.—
Ebenspanger Leon, Schulhof Adolf 25 — 25 frt „ 50.—
Fischer Dávid „ 20.—
Fischer Ignácz „ 15.— Grünhut Henrik, Gansl Adolf, Kolin Alfréd, Löwinger
Ignácz, Weiser József 10—10 frt „ 50.— Berger Adolf, Gstettner Henrik, Hirschel Ármin, Zeisler
Ignácz, Löwinger Lajos 5—5 frt „ 25.—
Lengyel Bernát, Löwinger Ignácz, Rothschild Zs. 4 — 4 frt „ 12.— Fischer Sándor, Gstettner Vilmos, Rothschild Samu,
Fekete József 3-8 frt „ 12.--Thurn Lipót, Goldschmidt Dávid, Dr. Blau Simon, Sattler József, Zerkowitz Lajos, Zerkowitz Albert,
Blumenschein V. 2—2 frt „ 14.— Kohn Adolf, Weisz Izidor, Halphen Jenő, Österreicher B.,
Bergl S., Rosenberg Ernő, Blau Károly 1 — 1 frt „ 7.-
frt 295.—
- 16 —
c) az iskolai pénztár javára.
Nagykanizsai Takarékpénztár frt 140.—
Templombeli adakozások „ 100.—
frt 240.—
d) a felső kereskedelmi iskola alapja javára.
1895/6-ik évi kimutatásunk frt 6770.-
Ez évi adakozások (május 20-áig)
Gelsei Gutmann Vilmos ff 200.—
Gelsei Gutmann Ödön » 300.—
Weiser József ff 50.—
Vidor Samu, Stern Sándor 25—25 frt V 50.—
Dr. Szukits Nándor ff 20.—
Dr. Blau S., Scherz Rikárd, Ledofski Ármin 10—10 frt ff 30.—
Blankenberg V., Láng M. 5—5 frt ff 10.—
Löwinger Ignácz ff 6.—
Stern M. I., Gstettner V. 3-3 frt ff 6.—
Bún Samu. Havas Samu, Wilheim J., Thurn Lipót,
Fischer S. 2—2 frt ff 10.—
Fischer J., Pollák Lipót, Kohn Adolf, Vidor Salamon,
Altmann M., Weisz Izidor, Brück S. 1 — 1 frt V 7.—
frt 7459.—
az alap keletkezésétől számítandó kamat nélkül.
A létesítendő kereskedelmi iskolai segélyzö-egylet alapjára
adakoztak:
I. osztály:
Blau Benő frt —.50
Boskovitz Aladár „ 1.—
Gstettner Henrik „ 2.—
Heinrich Mór „ 1.—
Morgenstern Zsigmond „ 1.—
Rosenberger Győző „ 1.—
Tauber Győző „ 1.—
Weisz Izidor „ —.50
Weisz Ernő „ 1.—
II. osztály.
Herlinger Ernő „ 1.—
Kertész Sándor „ 1.—
Krausz Leó v 1.—
Rosenberg Kálmán „ 1.—
frt 13.—
Fogadják tanintézeteink mindezen jótevői hálás köszönetünket.
A) Elemi iskola.
VI.
Tantestület.
Bún Samu, igazgató.
Fischer Jenő, oki. tanító, a 2. fiúosztály tanítója. Működésének évei 8, ez intézetnél 4.
Freund Karolina, oki. tanítónő, az 1. leányosztály tanítónője. Működésének évei 28, ez intézetnél 26, tanította ezen kivül a 3. leányosztályban a kézimunkát.
Hirschfeld Rezső, az 1. fiúosztály tanítója. Működésének évei 2, ez intézetnél 1.
Kartschmaroff Leon, énektanár, tanította az éneket a 2—4. leányosztályban. Működésének évei ez intézetnél 14.
Kertészné Grünbaum Sarolta, oki. tanítónő, a 4. leányosztály tanítónője. Működésének évei 15, ez intézetnél 14.
Keményné Klein Júlia, old. tanítónő, a 2. leányosztály tanítónője. Működésének évei ez intézetnél 14.
Kondor József, oki. tanító, a 3. fiúosztály tanítója. Működésének évei 40, ez intézetnél 24.
Krámer Lajos, oki. tanító, a 4. fiúosztály tanítója. Működésének évei 19, ez intézetnél 14.
Löwenbach Józsefa, oki. tanítónő, a 3. leányosztály tanítónője. Működésének évei ez intézetnél 21.
Hitoktatók:
Hütter Lajos, ev. lelkész, az ág. hitv. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 4.
Pichler Pál, róni. kath. lelkész, a róni. kath. fiútanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 12
Seregély Dezső, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 5.
Szabó K. István, róm. kath. lelkész, a róm. kath. leánytanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 3.
— 19 -
VII. Érdemsorozat.
Elemi leányiskola.
I. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olv. Bibliai tört. ; Magyar olv. Besz. ért. gy. Számtan írás Kézi munka
Adler Lenke 1 1 2 3 2 3 4 1 1
Augenfeld Róza 3 3 2 3 2 3 4 3 4
Beck Kati 2 2 2 2 2 3 4 3 2
Berger Margit ifj. 3 4 5 4 5 4 5 4 3
5 Berger Margit id. 1 1 3 3 4 3 4 2 3
Fleischaker Elza 2 3 5 4 5 4 5 4 4
Fleischaker Irén 2 3 5 3 5 4 5 3 3
Günsberger Ilona 2 2 1 3 1 3 3 3 3
Gstettner Paula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Hamburger Szidi 1 3 3 3 3 3 4 3 3
Heisler Meláni b e t e g g
Kahn Janka b e t e
Kluger Aranka 3 4 5 4 5 4 5 4 4
Lukács Margit 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Mandlbaum Róza 4 5 5 5 5 5 5 5 4
Mayerhoflfer Margit 2 2 2 2 2 3 4 3 2
Neumann Vera Lujza 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Récsei Lina 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Rosenberg Janka 3 3 3 3 2 4 4 3 4
20 Rosenberg Valéri 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Rosenberg Ilona 2 2 1 1 1 2 1 1 4
Rothschild Jolán 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Scherz Tera 2 3 2 3 2 3 4 3 4
Stern Frida 1 2 2 3 2 3 3 3 4
25 Stettier Mariska 3 3 4 3 4 3 4 4 3
Weisz Mari 1 1 2 3 2 3 4 4 1
Weisz Karolin 3 3 2 3 3 3 4 4 4
Weisz Szelina 4 4 3 3 3 3 4 4 3
Weiller Aranka 3 3 3 3 3 3 4 3 2
Kimaradt: Havas Margit.
2*
— 20 —
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olv. Bibliai tört. Magyar olv. Magyarnyelv, Besz. ért. gy. Német olv. Számtan Szépírás Ének Kézimunka
Berger Margit 2 2 2 3 1 3 3 2 2 4 3 2
Blumenschein Klára 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
Brüll Ilona 3 4 4 5 4 5 5 4 5 2 3 4
Brück Sarolta 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3
5 Bún Ella 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2
Deutsch Mari 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3
Deutsch Gizella 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3
Epstein Margit 3 4 3 4 3 5 5 4 5 4 3
Fleischhacker Malvin 2 2 4 4 3 4 3 4 3 2 1 2
10 Friedmann Szida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ginser Malvin 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5
Goldmann Ida 1 1 1 2 1 3 3 1 3 1 1 3 3
Goldstein Etelka 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
Gross Irma 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 3
15 Günsberger Hermina 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1
Hirschl Malvin 4 4 3 4 2 5 5 3 5 5 5
Kaufmann Szida 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Krausz Elza 3 3 2 4 1 4 4 2 4 3 1
Lévai Laura 2 3 3 4 1 5 3 2 5 1 2 3
20 Löbl Gizella 3 4 o ü 4 3 5 5 3 5 4 3 5
Maschanzker Fáni 2 2 2 3 1 3 \'2 3 2 4 3 2 2
Maschanzker Gizella 2 3 4 2 4 3 2 4 4 3 2
Milhofer Katinka 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2
Pilczer Ilona 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 4
25 Rosenberg Örzsike 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Rosenberger Vilma 1 3 2 3 2 4 4 3 4 4 2 3
Schapringer Ilonka 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1
Singer Elvira 2 3 1 4 1 3 3 1 2 2 1 2
Sclnvarcz Örzsike 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
30 Spitzkopf Klára 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4
Wallerstein Janka 2 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2
Weisz Lilli 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
Weisz Örzsike 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
— 21 —
III. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom j Héber olv. j Bibliai tört. Magyar olv. <| Magyarnyelv I Német olv. i Német nyelv Számtan Földrajz Szépírás j Rajz Kézimunka Ének
Barta Erzsike 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
Blum Ilonka 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 2 1 2
Breier Ilona 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Dick Katinka 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3
5 Fischer Elza 2 2 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 2 3
Fischer Etelka 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2
Flesch Mari 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 1
Friedmann Aranka 2 2 1 2 3 4 3 4 3 3 2 2 2 1
Gerstl Gizella b e t e g
10 Goldmann Aranka 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Grünbaum Róza 3 4 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3
Gstettner Méta . 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Giinsberger Róza 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3
Hamburger Mari 1 1 2 2 2 4 3 4 2 3 3 3 1 2
15 Krausz Erzsi 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1
Kuttner Irén 2 3 2 3 3 5 3 5 5 3 3 2 2 3
Markusz Fáni 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 2
Milhofer Frida b e t e g
Neumann Ella 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1
20 Neumark Ilona 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2
Oblath Miranda r. k. 2 3 2* 1 4 2\' 3 4 4 3 4 3 2
Oesterreicher Margit 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2
Pollak Ilona 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 2 3
Rein Anna b e t e g
25 Rosenberg Ilona 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3
Rosenthal Etelka 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1
Sattler Hermin 2 3 2 2 3 4 3 4 4 2 1 2 2 1
Schreiber Malvin 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2
Singer Gizella 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 1
30 Sommer Elza 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2
Sommer Malvin 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1
Villányi Agátha 1 2 2 1 1 O «J 2 2 3 2 2 2 2 1
Weiss Elza 3 4 3 3 3 5 3 5 5 4 2 2 o ú 3
Weiss Hermin 3 4 2 3 1 4 2 4 4 3 4 4 3 2
35 Weiss Ilona b e t e g
* Hittan
Kimaradtak: Boskovitz Róza, Broch Elza, Weisz Róza.\'
— 22 —
IV. osztály.
A tanulók nevei i Erk. viselet Szorgalom Héber olv. 1 Bibliai tört. [i Magyar nyelv Magyar olv. N\'émet nyelv Német olv. Számtan ; Földrajz | Szépírás Rajz | Ének Kézimunka |
Berger Berta 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 1
Blnm Margit 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
Bonyhádi Czilli 1 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3
Deutsch Olga 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2
5 Goldstein Ella 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1
Goldstein Margit 3 5 3 5 5 2 2 1 5 5 3 3 1
Grosz Gizella 3 3 1 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4
Günsberger Margit 3 4 2 4 5 2 4 3 4 4 4 4 1 4
Haas Hedvig 3 :s 1 4 4 2 4 2 3 4 2 1 1 1
lü Hirschler Hennin 1 2 1 2 3 1 3 2 3 2 4 2 1 2
Hirschl Lujza isin. 3 5 1 4 5 2 4 3 4 5 4 4 3 2
Killer Róza 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2 2 1 2 3
Killer Vilma 3 3 1 3 4 2 4 2 4 3 3 2 1 2
Kostelitz Mari isin. 3 5 1 4 5 2 5 3 4 4 4 3 4 4
15 Krausz Szidi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Lackenbacher Elza 3 4 3 4 4 2 5 3 4 5 4 4 2 4
Láng Katinka 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1
Ledofsky Ilona 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 4 3 1 3
Mayerhoffer Francziska 2 3 1 3 4 2 4 3 4 4 2 3 1 2
20 Österreicher Róza ism. 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 2
Pollák Erzsi 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3
Rechnitzer Sarolta 1 2 1 1 4 1 4 2 4 O *J 2 2 1 1
Rosenberg Mariska 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 3 1
Schreiber Paula 3 4 2 4 5 2 5 q o 4 4 4 4 1 4
25 Singer Malvin ism. 1 5 1 5 rr 5 2 5 3 5 5 4 3 1 3
Steiner Józsa 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3
Szamek Klementin 2 3 2 2 4 2 1 1 4 2 3 4 2 4
Unger Ilona 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3
Weisz Hermin 1 2 1 2 3 1 2 1 4 2 2 3 3 2
30 Wittenberg Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3
Wolfsohn Hedvig 3 3 1 3 4 2 4 2 2 3 4 2 1 2
Kimaradt: Scherz Emma.
— 23 —
Ele m i fiúiskola.
I. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Hitt. és bibi. tört. Héber olv. Magyar olv. Besz. ért. g y. Számtan Szépírás
Beck Jenő 3 2 2 1 1 2 2 3
Berger Miksa 1 1 1 1 1 1 1 1
Berger Sándor 2 3 3 2 2 3 3 3
Gzenger László 2 1 3* 1 1 1 2
5 Dembicz Ármin 3 3 3 3 3 4 4 4
Deutsch Jenő 3 2 3 2 2 3 3 3
Fried Imre 1 1 1 1 1 1 1 2
Friedmann Jenő 1 1 1 1 1 1 1 2
Frischmann József 1 1 1 1 1 1 1 3
10 Frommer Ernő 3 2 2 1 1 2 2 2
Fleischhacker Benő 3 3 3 2 2 3 3 3
Fleischhacker Imre 2 2 2 1 1 2 2 1
Goldberger József 3 3 3 3 3 3 3 3
Holczer Jenő 2 4 4 4 4 3 4 3
15 Kohn József \' 1 1 2 1 1 2 2 2
Koréin Sándor 3 3 3 3 3 3 3 3
Kreisler Jakab 3 3 3 2 2 3 3 4
Kuttner Lajos 3 3 3 2 2 3 3 3
Lengyel József 2 2 2 1 1 2 2 3
20 Marton Vilmos 1 1 1 1 1 1 1 1
Méhes Rezső 2 3 3* 3 3 4 3
Neufeld Lipót 1 1 1 1 1 1 1 1
Österreicher József 1 1 1 1 1 1 1 2
Pollák Sándor 2 2 2 1 1 2 1 2
25 Rosenberg Elek 1 1 1 1 1 1 1 2
Scherz Andor 1 1 1 1 1 1 1 2
Seidmann Leó 1 1 2 1 1 2 2 2
Singer Sándor 1 1 1 1 1 1 2 2
Sonnenschein Rezső 1 1 1 1 1 2 1 2
30 Toch Ernő 1 1 2 1 1 1 2 2
Tóth Ernő 1 1 * 1 1 2 2
Villányi István 1 1 1 1 1 1 2 1
Weisz Jenő 2 3 3 3 3 3 4 3
Weisz Lajos 2 2 2 1 1 2 1 2
* Hittan. Kimaradt: Heimler Adolf.
— 24 —
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olvasás Bibi. forditás Bibi. történet Besz. ért. gyak. Magyar olvasás Magyar nyelv Német olvasás Számtan Szépírás Ének
Arenstein Sándor 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Beck Ede 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3
Berger István 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
Berger Miksa 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2
5 Berger Simon 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3
Braun Imre 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2
Broch Emil 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1
Buksz Bernát 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 3 2
Deicht József ü) -J 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
10 Feigelstock Lajos 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2
Feyertag Imre 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3
Fischl Béla 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1
Flesch József 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2
Haas Leó 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2
15 Heisler József 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3
Kemény Imre 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2
Kohn József 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4
Krausz Gyula 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3
Krausz Jenő 2 3 3 3 2 4 3 4 4 2 1 4
20 Künstler Aladár 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 2 4
Kürschner Béla 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3
Ledofsky Dezső 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
Löbl Károly 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4
Mandlbaum Gusztáv 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
25 Markusz Adolf 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 2 4
Maschanzker Jenő 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3
Mautner Ödön 2 3 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4
Neumann Frigyes 1 1 3 3 1 2 3 1 2 2 2 1
Pollák Manó 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 1
30 Rabinek Aladár 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4
Rapoch Pál 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
Reichenfeld Soma 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4
Richter József 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 2 3
Rosenberger Sándor 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
— 25 —
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olvasás i Bibi. fordítás Bibi. történet Besz. ért. gyak. Magyar olvasás Magyar nyelv Német olvasás Számtan Szépírás Enek
35 Sattler Farkas 1 2 4 4 1 2 3 2 4 3 3 2
Scherz Jenő 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2
Schlesinger Béla 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2
Schreiber Arnold 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
Spitzkopf Károly 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3
40 Steiner Lipót 3 5 4 5 4 4 3 5 3 5 2 2
Ungar Imre 3 4 4 4 2 2 4 2 4 2 3 3
Weber Mór 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Weisz Aladár 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3
Weisz Béla 1 3 2 4 4 3 4 4 4 3 1 4
45 Weiszenstern Lajos 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2
III. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olvasás Bibi. fordítás Bibi. történet Magyar olvasás j| Magyar nyelv Német olvasás Német nyelv Számolás Földrajz Szépírás í Rajz 1 Enek Torna
Adler József 2 4 3 4 4 2 4 3 5 3 4 3 3 3 3
Beck Samu 2 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 3
Berger Ferencz 2 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 2 3
Berger Jenő 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4
5 Brandl Rezső b e t e g
Brüll Zsigmond 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3
Buksz József 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4
Detrich Dezső 3 4 3* 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3
Deutsch Albert 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
10 Dukász Aladár 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3
Ehrenstein Aladár 2 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3
Ehrenstein Károly 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
Eppinger Sándor 2 4 3 2 4 3 4 3 5 4 4 2 3 4 4
Fleischhacker Dezső 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4
15 Frommer Gyula 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4
Glaser Ede ism. 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4
Goldberger Kálmán 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3
Goldschmied Béla 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 3
Goldschmied Károly 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4
20 Goldstein Miksa 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4
Grünbaum J. ism. 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
Günser Pál 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4
Hamburger Jenő 1 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Handelsmann E. ism 2 3 3 1 2 2 4 3 4 3 4 2 2 3 4
25 Heisler Adolf ism. 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4
Hirschl József ism. 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4
Hirschl Pál 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4
Kellermann Samu 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4
Kertész Zoltán 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3
30 Klüger Aladár 2 3 3 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3
Krausz Béla 1 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
Krausz Vilmos 4 4 3 3 3 2 4 3 5 2 3 3 2 2 4
Kremsier József 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3
Kremsier Samu 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
35 Lengyel István 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
Liditt Ede 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3
— 27 —
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olvasás Bibi. forditás 1 II Bibi. törtunet Magyar olvasás | Magyar nyelv Német olvasás Német nyelv Számolás Földrajz Szépirás Rajz Ének Torna
Lukács György 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nyitrai Imre 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4
Pollák Sándor 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3
40 Rein József 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3
Rosenfeld Pál 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 2 2 3
Stellner Márton 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3
Strém Dezső 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4
Számek Sándor 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4
45 Slovák Géza 2 5 2 4 4 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3
Szommer Imre 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Vidor József 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Weiller Hugó ism. 3 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 1 2 3 3
Weisz Árpád 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3
50 id. Weisz Ferencz 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3
ifj. Weisz Ferencz 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4- 3 3 3
Weisz Oszkár 3 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4
Weisz Samu 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3
Weltner Samu 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2 3
55 Zwieback Izsó 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4
"Hittan
Kimaradtak: Bcck Árpád ism., Milhofer Ödön, Pollák Lipót,
Weisz Lajos.
— 28
IV. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olvasás Bibi. történet Bibi. fordítás Magyar olvasás Magyar nyelv : Német olvasás Német nyelv Számtan Földrajz Szépírás Rajzolás Enek Testgyakorlat
Armuth Pál 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3
Barta Pál 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Bárány Lajos 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2
Beck Tivadar 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2
5 Deutsch Dezső 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Deutsch Ede 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
Dreisiger Izsó 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Fischl Rezső 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2
ifj. Fleischhacker F. 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3
10 id. Fleischhacker F. 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2
Fürst Rezső 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Gerő Andor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3
Goldschmied Salam. 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
Gross Mór 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 2
15 Günsberger Samu 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2
Helfy Rezső 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Hirschler Géza 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 O O 3
Kaufmann Ede 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2
Kaufmann Jenő 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
20 Kohn Géza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Kohn Imre 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Komlósi Sándor 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2
Kürschner Jenő 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1
Ledofsky Tivadar 1 3 2 2 2 2 4 3 4 O *J 4 4 4 3 2
25 Löwi Imre 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3
Lustig Dezső 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Neumann Ernő 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3
Oblatt R. Kár. r. k. 3 3 *2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3
Pfeifer Samu 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
30 Sattler Géza 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
Scherz Jenő 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 O O
Scherz József 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
Sommer Ignácz 4 4 3 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3
Spitzer Jenő 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3
* Hittan.
— 29 —
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olvasás Bibi. fordítás Bibi. történet Magyar olvasás Magyar nyelv Német olvasás Német nyelv Számtan Földrajz Szépirás Rajzolás Ének Testgyakorlat
35 Spitzer Lajos 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
Steiner Jenő 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
Steiner Lajos 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3
Stern Miksa 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Strasser Vilmos 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
40 Weiss Gyula 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
Weiss Lajos 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
Weissenstern Jenő 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3
Vidor Béla 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
Kimaradt:
Weber Simon.
B) Polgári iskola.
VIII.
Tantestület.
Bún Samu, igazgató.
Altmann Mór, polg. iskolákra képesített rendes tanár, oki. torna-tanár, a tanári könyvtár és a földrajzi tanszerek ó\'re, a nagykanizsai tanítói járási kör alelnöke, tanította a német nyelvet az 1—4., a földrajzot a 2., 3. és 4., tornát az 1—4. osztályban. Működésének évei 16, ez intézetnél 15.
Hírschfeld Rezső, oki. tan., tanította a szépírást az 1. és 3. osztályban.
Kellert Lajos, rendes tanár, tanította a hittant 1—4., a számtant az 1., 2. és 3., a szépírást a 2., a természettant a 4. osztályban. Működésének évei 34, ez intézetnél 30.
Kertész József, polg. iskolákra képesített rendes tanár, tanította a magyar nyelvet az 1—4., a történelmet a 3. és 4., a földrajzot az 1., az éneket az 1—4. osztályban. Működésének évei 12, ez intézetnél 8.
Neubrunn Tóbiás, polg. iskolákra képesíteti rendes tanár, tanította a szabadkézi rajzot, mértant és mértani rajzot az 1—4. osztályban, a szépirást a 4. osztályban. Működésének évei ez intézetnél 1, tantestületi jegyző.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített tanár, a természetrajzi és természettani tanszerek őre, tanította a természetrajzot az 1., 2. és 3. osztályban.
Vidor Salamon, felső kereskedelmi és középiskolákra képesített tanár, tanította a számtant a 4. osztályban.
Hitoktatóit;:
Hütter Lajos, ág. h. lelkész, az ág. h. tanulók hitoktatója.
Pichler Pál, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója.
- 33 —
IX.
Kellert Lajos
polgári iskolai tanár 30 éves helybeli működésének jubileuma 1897. évi április hó 11-én.
A kartársi szeretetnek fényes megnyilatkozása volt az a lélekemelő, magas nívón álló ünnep, melyet a polg. iskolai tantestület rendezett a tanítványoktól, a nagy közönségtől és tanártársaktól egyaránt tisztelt és szeretett tanférfmnak, Kellert Lajosnak tiszteletére.
Április hónapban volt 30 esztendeje annak, hogy Kellert Lajos mint ifjú ember a nagykanizsai izr. liitk. tanügyének szolgálatába állott, telve lelkesedéssel, haladási kedvvel, buzgalommal; és bár 30 év nem vonul el nyomtalanul az ember felett, annál kevésbbé a tanítói rögös pályán haladón nem, mégis Kellert lelke ifjú maradt ma is, buzgalma nem lankadt és tanítványainak iránta való szeretete, ragaszkodása csak fokozo\'dott az idővel. A testület eleinte csak szűkebb körben akarta megünnepelni barátját, de részt követeltek maguknak abból tanítványai, a hitk. és a nagy közönség is és így a szük mederből ki kellett lépni és a családias jellegűnek tervezett ünnepből úgyszólván városi ünnep vált.
Április 11-én volt az a szép nap, mely most, hogy elmúlt, olyannak tűnik előttem, mint egy soha vissza nem térő tündérálom, melynek emléke mindig édes és bús érzelmeket fakaszt a fogékony lélekben. Feledhetetlen lesz az a nap nemcsak az ünnepeltnek, de a kartársaknak, tanítványoknak és a jelen volt nagy közönségnek is kitörülhetetlen nyomokat vésett keblébe.
Mi tette oly széppé, oly fenségessé ez ünnepet? Az igazi hamisítatlan szeretet, az igazi érdem. Nem sorolom fel az érdemeket; eléggé mutatja ezeket az az általános érdeklődés, a melylyel az ünnep iránt mindenfelé viseltettek.
Az említett napon d. e. 10 órakor zsúfolásig megtelt a „kis templom" nevezetű iskolai nagy terem, melyet ez alkalomra Neubrunn rajztanár collegánk gyönyörűen feldíszített. Majd jött Nsgs. Hirschel Ede kir. keresk. tanácsos úr hítk. alelnök és dr. Szűkíts Nándor iskolaszéki elnök úr az elöljáróság, illetőleg az iskolaszék több tagjával és elfoglalták a számukra fenntartott helyeket. Ott volt a felső kereskedelmi iskola testülete, a városi polg. iskola igazgatója több tanárral, a városi népiskola igazgatója több kartárssal és ott volt az izr. hitközség színe java.
3
— 34 —
Pontban 10 órakor küldöttség ment az ünnepeltért, a ki a meghatottságtól halványan lépett a terembe, melyben minden lélek -zet, minden gondolat fenséges volt. A felharsogó háromszoros éljen után megzendült az ifjúság üdvözlő dala, melyben ki volt fejezve mindaz, a mit az ifjúság romlatlan szive érezett.
Bún Samu igazgató az ünnepet megnyitotta, és az ünnepelt érdemeinek kellő méltatása mellett visszapillantott a 29 esztendőre, melyet tanintézeteinknél vele együtt töltött el, jó és balsorsban.
Majd dr. Szukits Nándor üdvözölte az iskolaszék nevében, azután főt. dr. Neumann Ede főrabbi intézett hozzá szép beszédet. Erre Sternek Zsigmond úr ismert zeneművész vezetése alatt Kellert jelenlegi és volt tanítványaiból összeállított zenekar Beethoven Imáját játszotta el. Majd a polg. isk. tantestület megbízásából Kertész József tanár üdvözölte a jubilánst és méltatta annak érdemeit, miközben átadta neki a testület fényképét.
Ezek után Kellert felelt és mondott köszönetet a megható kitüntetésért és utána ismét az ifjúság szép éneke töltötte be az ünnepies levegőt.
Majd Páski Sándor polg. isk. 4. oszt. tanuló lépett az emelvényre és általános tetszés közt üdvözölte a szeretett tanárt és szép ezüst serleget, nyújtott át neki, melyet az ifjúság soha nem szűnő szeretetének zálogául adott a mai nap emlékére. Miután ennek is megfelelt az ünnepelt, az ifjúság a Szózatot énekelte, az emiitett zenekar pedig a Kossuth-indulót liuzta a közönség határtalan lelkesedése között és ezzel a szép ünnep befejeződött.
Hogy est ve a Kaszinó dísztermében mintegy 100 teritékü ban-kett-nél folytatódott az ünnep, és hogy a szép és lelkes tosztok éjfélig együtt tartották a társaságot, sőt egy kis töredék csak éjfél után 4 óra felé tudott megválni a jubiláris naptól, az már csak bokréta a kalap mellett.
Elmúlt, mint elmúlik minden.
„Minden csak jelenés: minden az ég alatt, mint a kis nefelejts, enyész", mondja Kemenesalja halhatatlan költője.
De nem; az igaz érdem nem múlik el soha, valamint örökké élni fog a hálaérzet, a tisztelet is, a míg olyan tanítók lesznek a világon, a milyenről im szólottam.
Most pedig azzal az óhajtással fejezem be közlésemet, hogy a Mindenható áraszsza kegyét a derék tanférfiura, hogy még soká, nagyon soká állhasson a küzdők között, a hol olyan előkelő helyet tudott magának kívivni.
Kertész József.
X.
A polgári iskola tanterve.
1. Hittan.
(A lefolyt évben előadott tananyag.)
1. osztály, hetenkint 3 óra.
a) Bibliafordítás: Mózes IV. könyvéből 11, 12, 13, 14, 15, (37-41), 16, 17, 20-ik szakasz.
b) Imafordítás: Étkezés utáni ima, reggeli ima, schema, aschré, zsoltár.
II. osztály, hetenkint 3 óra.
a) Bibliafordítás: Mózes V. könyvéből 1,2 (1 — 10), 3 (8—22), 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16. szakasz.
b) Imafordítás: Az újévi ima.
III. osztály, hetenkint 3 óra.
a) Bibliafordítás: Mózes V. könyvéből 29, 30, 31, 32, 33, 34. szakasz.
b) Imaforditás: Az engesztelő napi ima, a reggeli isteni tiszteletnél használt zsoltárok.
IV. osztály, hetenkint 3 óra.
Az imakönyvekből végzett tananyag ismétlése, a péntek esti isteni tisztelet alkalmával használt zsoltárok. Szemelvények a példabeszédek könyvéből.
A héber nyelvtan elemei fokozatosan minden osztályban.
2. Magyar nyelv és irodalom.
a) A nyelvtan alapos ismerete és azon jártasság megszerzése, hogy a tanuló oly tárgyakról, melyek tapasztalata és tanulmányai körébe esnek, világosan és szabatosan tudjon szólni és stiláris ügyességgel irni.
b) Irodalmi művek olvasásán és fejtegetésén alapuló ismerete a magyar irodalom fejlődésének.
3*
- 36 —
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda, a klassikus mythosz és néprajz köréből.
Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása, ugyancsak az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése; könyv nélkül való versek szavalása.
b) Nyelvtan: Egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra. — Szóképzés, gyakorlatilag szócsoportok egybeállításával; az előképzők.
c) Kéthetenkint legalább egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Ez által főleg a nyelvtant és a helyes irás gyakorlását kell szem előtt tartani; a föladat fölfogására a gyermeket az iskolában élőszóval gondosan elő kell készíteni.
Tankönyv: Hoffrnann Mór, m. olvasókönyv I., Deme K., magyar nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasmányok és azoknak feldolgozása, mint az I. oszt.
b) Nyelvtan: Összetett szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése; mellé- és alárendelt mondatok viszonyának ismertetése. A szókötés (a határozók, úgynevezett igekiegészítők tana). Szóképzés. Synonymák egybeállítása és magyarázata az olvasmány alapján.
c) Kéthetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat, mely által a nyelvtan gyakorlásán kivül a feladatot ki kell terjeszteni az olvasmány egyes részleteinek vagy a költői elbeszélés tartalmának — miután azt az iskolában szabad szóval elmondták — írásban való előadására is.
Tankönyv: Hoffrnann Mór, m. olvasókönyv, II., Deme K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Egészet alkotó történelmi olvasmányok, pl. Szalay László: A tatárjárás Magyarországon 1241 — 1243-ban. Elbeszélő költemények.
b) A magyar nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat; tárgyát az iskolai olvasmánynyal kell kapcsolatban tartani, feldolgozása módját előbb élő szóval meg kell fejteni.
Tankönyv: Hoffrnann Mór, m. olvasókönyv III., Deme K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
— 37 —
IV. osztály, lietenkint 3 órán.
a) Nagyobb epikus olvasmány, pl. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértésén kivül a mű szerkezetét s a költői stilus sajátságait is meg kell világítani.
Prózai olvasmány: leírások, u. m. tárgy- és jelenetrajzok, jellemrajzok, könnyebb életrajzok. (Plutarchos-félék vagy oly formában írottak.)
b) A stilus általános törvényei. (A nyelv tisztasága és szabatossága; egyszerű és szép stilus.) A prózai és költői stilus különbségei tüzetesen, tekintettel a közéletben előforduló fontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat, melyben a költői olvasmány tartalmát vagy kisebb leirásokat, elmélkedéseket, melyekhez az iskolai olvasmány nyújtja az anyagot, kell Írásba foglalni. Feldolgozásuk módját élőszóval előre ki kell fejteni.
Tankönyv: W e s z e 1 y, Stilisztika. Tanár: Kertész József.
3. Német nyelv.
G z é 1 :
a) Biztos nyelvtani ismereten alapuló lehető legteljesebb elsajátítása a német nyelvnek.
b) Azon képesség, hogy a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról német nyelven helyesen irni és beszélni tudjon.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Folyó és értelmes olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása s szabad elbeszélése.
b) Olvasmány alapján: egyszerű és bővitett mondatok; a mondatrészek.
Ezek alapján a beszédrészek, a név- és igeragozás és a szóképzés elemei.
c) Fordítások magyarból németre és viszont; helyesírási gyakorlatok.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Jausz, Deutsches Lesebuch IV., K ár páti-Fleischacker, Német nyelvtan. — Tanár: Altmann M.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasás mint az I. osztályban.
b) Összetett mondatok taglalása és alkotása: a szótan befejezése, mondattan és szóképzés kiegészítése.
c) Helyesírási gyakorlatok; kisebb elbeszélések és leírások.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
— 38 —
Tankönyv: J a u s z, Deutsches Lesebuch IV., Kárpáti-Fleischacker, Német nyelvtan. — Tanár: Altmann M.
III. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Költői és prózai olvasmányok a görög-római és magyar történelemből; kisebb jellemrajzok; olvasmányok a természettudomány köréből.
b) A szó- és mondattan rendszeres ismétlése mellett a szóképzéstan.
c) Elbeszélések, leírások, költemények áttétele kötetlen beszédbe; levelek.
Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Jausz, Deutsches Lesebuch V., Kár pá ti -Fleischacker, Német nyelvtan. — Tanár: Altmann M.
IV. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Nagyobb prózai és költői szemelvények olvasása, tekintettel az ismertebb német költőkre és írókra.
b) Olvasmányok alapján: a költői Írásművek fontosabb nemei és a német nyelvtan rendszeres ismétlése.
c) Önálló Írásbeli dolgozatok; polgári ügyiratok szerkesztése.
Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Mind a négy osztályban megfelelő költemények emlézése a tanórában történt kellő előkészités és tárgyalás után.
Tankönyv: Jausz, Deutsches Lesebuch V. Tanár: Altmann
Mór.
4. Szám- és mértan.
Gzél:
Biztosság és ügyesség a számolási műveletek végrehajtásában, jártasság a polgári életben előforduló mindenféle körülményekhez alkalmazott szám- és mértani feladványok megfejtésében.
A geometriai fogalmak és alapigazságok megértése, módszeresen vezetett szemlélet és rajz után.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. A tízes számrendszer. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados és viszony; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése; időszámitás.
b) Mértan. Planimetriai elemek. (Pontok, vonalak és szögek fekvési és mérési viszonyai.) A legfontosabb sík-idomok tulajdonságai és alakítása, u. m.: három-, négy- és sokszög, különösen a szabályos és a kör. Az idomok összeillősége, syminetriája,
— 39 —
hasonlósága és a terület meghatározása. A kerülék és néhány görbe vonal.
Tankönyv: Mocnik-Schmidt, Számtan I. Lengyel S., Mértani nézlettan. — Tanárok: Neubrunn T. és Kellert L.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. Számolási rövidítések, számtani műveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű hármas-szabály; az olasz számolásmód. Mértani viszonyok és arányok elemei. Százalék-számítás.
b) M é r t a n. Stereometriai elemek. (A sik. Az egyenesek és síkok absolut és relatív fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata, u. in.: hasáb, gula, szabályos testek, henger, kúp, gömb. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága, felszínének és térfogatának meghatározása. Testminták készítése.)
Tankönyv: Mocnik-Schmidt, Számtan I., Lengyel, Mértani nézlettan. Adámovics, Ábr. mértan. Tanárok: Neubrunn T. és Kellert L.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. Összetett hármas-szabály. Kamatszámolás. Határidőszámolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
b) Mértan. Constructiv planimetría.
A) Egyszerű vonalú idomok. Az összeillőség symmetriája, hasonlóság és terület meghatározás kibővítése s az idevágó fontosabb constructiv feladatok.
B) Görbevonalu idomok. A körtan kibővítése s az idevágó constructiv feladatok
A geometria alkalmazása a rajzolásnál és mérésnél.
(Mindezeket, valamint a IV. osztály számára kiszabottakat is, a polgári iskola feladatához mért kellő rövidséggel, de lehető alaposan.)
Tankönyv: Mocnik-Schmidt, Számtan II., Adámovics, Ábr. Mértan. Lengyel S., Szerkesztő és gyakorlati mértan. Tanárok: Neubrunn T. és Kellert L.
IV. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése átszámításokkal. Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Váltókémlés alapja. Az ellentett szám, — a hat első alapművelet betűkkel. Első fokú egyenletek egy ismeretlennel.
b) Mértan. A tér felmérése és területe kiszámítása. A térfogat felmérése és köbtartalma, kiszámítása, alkalmazva ezt
— 40 —
a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmának kiszámítására.
Tankönyv: Lengyel S., Számtan II. rész, I. füzet, Lengyel, Szerkesztő és gyakorlati mértan. Adámovics, Ábr. mértan. — Tanárok: Neubrunn T. és Vidor S.
5. Természetrajz.
Czél:
Az ásvány, növény, állat fontosabb csoportjainak szemlélésén és összehasonlításán alapuló ismerete, kapcsolatban a növényi és állati szervezet működésének ismertetésével.
I. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alap-jellemeivel biró, a mezei, gazdasági, különösen az ipari és kereskedelmi ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szemlél-tetendők azok ismertető jegyei, találási helyük és hasznuk.
b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban, az iparban és kereskedelemben használtatni szokott növénypéldányokon keresendők fel a növények ismertető jegyei, növési helyök és hasznuk.
Tankönyv: Róth-Schuch, Növénytan I. Róth S., Az ásvány-, kőzet- és földtan elemei. Tanár: Somosi Vilmos.
II. osztály, hetenkint 3 órán.
Egész éven át az állatok főbb osztályaiból, az alapjellemmel biró, egyszersmind a mezei gazdaságban, az iparban és kereskedelemben használtatni szokott állatpéldányokon tanítandók az állatok ismertető jegyei, tartózkodási lielyök, táplálkozási és szaporodási módjuk, sajátságaik, általános és különös hasznuk; az állati rendszer főbb alapvonalai áttekintésével s az állatoknak analytikai úton való meghatározásával.
Az állatcsoportok szervezete s életfolyama rövid vonásokban mindig alkalmilag ismertetendő.
Tankönyv: Róth S., Az állattan elemei. — Tanár: Somois Vilmos.
III. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibővitendő a kőzettannal s a geologia alapvonalaival.
b) Tavaszi és nyári hónapokban a növénytani ismeret a növények meghatározása útján bővítendő s minden alkalommal ismertetendő a növények szervezete és életfolyamata.
c) Röviden egybe kell vettetni a föld terményeinek kapcsolatban állását egymással s igy egybefoglalni földünk természetrajzát.
— 41 —
Tankönyv: Róth-Schuch, Növénytan, Roth, Az ásvány-, kőzet- és földtan elemei, a növénytan elemei. — Tanár: Somosi Vilmos.
6. Természettan.
IV. osztály, hetenkint 3. órán.
A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok súlyegyene. A munka. A gépek.
Tankönyv: Greguss-Berecz, Természettan. — Tanár: Kellert Lajos.
7. Földrajz.
Czél:
A föld természeti és állami viszonyainak ismerete, különös tekintettel hazánkra.
I. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, kiválólag az elsőnek természeti viszonyai. Az országok természeti viszonyainak ismertetéséhez fűződnek a topográfiái föbh adatok, városok és vidékek néprajza, a lakósok főbb foglalkozásának ismertetésével, nemkülönben a föld és kőzet főbb nemeinek, a jellemző növények és állatoknak lehetőleg szemlélet utján való ismertetése, szem előtt tartva a természetrajz tanításával való kapcsolatot.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz I. — Tanár: Kertész József.
II. osztály, hetenkint 2 órán.
Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban, kapcsolatban a statisztikával.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz II. — Tanár: Altmann Mór.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
Amerika bővebb, Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, az előbbi osztályokban megállapított módon, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira, kapcsolatban a statisztikával.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz III. — Tanár; Altmann Mór.
— 42 —
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
a) A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek együvé foglalása és az egésznek áttekintése.
b) Mathematikai és physikai földrajz elemei és földabroszok készítése.
Tankönyv: Schneider-Szenessey, Általános földrajz. — Tanár: Altmann M.
8. Történelem.
Gzél:
a) Hazánk művelődési történelme, a társadalmi viszonyok és a törvényhozás ismertetésével.
b) Európa és Amerika történelme, azon korszakainak ismerete, melyekből a művelt népek jelen állása megérthető.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen át lehessen menni; Magyarország politikai földrajzának oly módon való áttekintésével, hogy az ország különböző korszakokban való állapotát a tanuló a történelemmel megismerje.
Tankönyv: Baróti-Gsánki, Magyarország története. — Tanár: Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
Európa történelme Amerika felfedezéseig. Kiemelendők a tanitás folyamán: A keleti népek művelődési viszonyainak rövid ismertetése után a görögök és rómaiak történelme főbb vonásaiban. A kereszténység eredete és terjedése. A nép nagy vándorlása és annak folytán alakult uj államok. Az izlam eredete és terjedése. A pápaság uralma és a keresztes hadak. A középkori viszonyok bomlása. Áz idetartozó földabroszok használásával és a szükséges felvilágosításokkal.
Tankönyv: Mangold L., Világtörténet. — Tanár: Kertész József.
9. Rajzolás.
Gzél:
A szabadkézi rajzolás gyakorlása mellett a szerkesztő sík-mértan és vetülettan alapfeladványainak ismerete s ezeknek mindkét irányban alkalmazása.
I. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Előkészítés a rajzolásra. Egyenes vonalak, görbe vonalak s ezekből összetett egyszerű diszitmények.
— 43 —
Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljeslapu mintákról (távlati rajz) árnyékolással is. Az előadás mérve szerint a mintázás kezdete, b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán. Szerkesztő sikmértan elemei (eszközökkel). Tanár: Neubrunn T.
II. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Fali táblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről; ékítmények elemei.
Fokozatos előhaladás a mintázásban.
b) Mértani rajz, hetenkint 3 órán.
Vetülettan elemei: a pont, vonal siktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Tankönyv: A d á m o v i c s, Ábr. Mértan. — Tanár: Neubrunn Tóbiás.
III. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Görög, később középkori és keleti stilö ékítmények rajzolása és színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Mintázás.
b) M é r t a n i rajz, hetenkint 2 órán.
A vetülettan ismétlése és folytatása: sikok által határolt s görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép (perspectiva) szerkesztése.
Tankönyv: Ádámovics, Ábrázoló mértan. Lengyel S., Szerkesztő és gyakorlati mértan — Tanár: Neubrunn T.
IV. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Ékítmények domborművekről, virág és emberi fej s testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance-styl alapvonalai.
Mintázás.
b) M é r t a n i rajz, hetenkint 2 órán.
Lépték (mérték) szerinti rajzolás. A mértani rajz alkalma-zasci az építészeti szerkesztés különösen azon ágaira, melyek a műasztalosságban, lakatosságban, vagy az agyagiparban e tekintetben előfordulnak.
Tankönyv: Ádámovics, Ábrázoló mértan. — Tanár: Neubrunn T.
_ 44 —
10. Éneklés.
I. és II. osztály, hetenkint 1 — 1 órán.
Létrák. Gyakorlatok különböző alaphangból, cliorálok és népdalok.
A könnyebb hangnemekből 4 kemény s ezzel kapcsolatos négy lágy kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Harrach, Arany lant I., Bartalus, Éneklő ABC. Tanár: Kertész József.
III. és IV. osztály, hetenkint 1—1 órán.
A következő nyolcz kemény és nyolcz lágy hangnem; továbbá kisebb beosztású művésziebb hangjegyek és diszitmények használata. Kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Harrach, Arany lant II., Ernyei, Énektan I. Tanár: Kertész József.
11. Testgyakorlat.
I., II., III. és IV. osztály, hetenkint 1 — 1 órán.
a) A rendgyakorlatokban a sorok mozgásának többféleségét kifejtik, a menés, futás nehezebb nemei mellett gyakorolják a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, összeállításának különféle nemeit.
b) A szabadgyakorlatok különféle nemei stb.
Tanár: Altmann Mór.
Általános órabeosztás.
Tantárgyak I. II. III. IV. Összesen
osztály
1. Hit- és erkölcstan . . . 3 3 3 3 12
2. Magyar nyelv és irodalom . 5 5 4 3 17
3. Német nyelv..... 5 5 5 5 20
4. Számtan ...... 3 3 3 3 12
5. Mértan....... 2 2 1 1 6
6. Természetrajz..... 3 3 3 — 9
7. Természettan..... — — — 3 3
8. Földrajz....... 2 2 2 2 8
9. Történelem ..... — — 2 3 5
10. Szabadkézi rajz .... 2 2 2 2 8
11. Mértani rajz..... 2 3 2 3 10
12. Szépirás....... 3 2 3 2 10
13. Éneklés....... 1 1 1 1 4
14. Testgyakorlat..... 1 1 1 1 4
32 32 32 32 108
— 45 —
XI. Érdemsorozat.
I. osztály.
Osztályfő: NEUBRUNN TÓBIÁS.
A tanuló neyei Hittan Magyarnyelv Német nyelv Számtan Mértan Term, rajz Földrajz Szab. k. rajz Mért. rajz Szépírás Enek Testgyak. Erk. viselet
Adler Lipót 3 2 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1
Augenfeld Salamon 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 1
Brück Henrik 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1
Deutsch Antal 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3
5 Eisdorfer Zsigmond 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 2 3 3
Fischer Géza 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2
Fleischhacker Róbert 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2
Friedinann Zsigm. 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2
Gibs Oszkár 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 2
10 Glückstahl Artúr 4 3 4 2 4 3 2 4 4 2 3 2 2
Haas Dezső 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 1
Hamburger Zsigmond 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
Hirschel Zsigmond 3 3 5 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2
Kaufmann Jenő 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1
15 Keszler Antal 3 4 3 4 3 4 4 1 1 2 1 1 1
Kluger Simon 3 4 3 2 4 5 4 3 3 3 4 2 2
Kohn Hugó 3 3 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 2
Krausz Gyula 4 4 3 3 2 1 3 3 4 4 2 4 3
Krausz Ödön 2 4 3 2 3 4 4 4 5 3 3 3 2
20 Maschanzker Ignácz 1 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 1
Mattersdorfer Zsigm. 3 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 3 2
Mautner Ernő 3 2 3 3 O O 3 2 4 4 2 3 3 1
Müller Márton 2 1 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 1
Pollák Arnold 4 5 5 5 5 3 3 5 3 4 4 3 3
25 Reinitz Béla 4 4 4 4 2 5 2 4 4 3 3 2 3
Rotter Andor 2 3 4 2 3 1 2 2 3 3 4 2 2
Sattler József 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 2 2
Schön Imre 4 2 3 1 2 3 3 4 3 2 4 2 2
Schreiber Adolf 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 2 1
30 Steiner Henrik 3 3 4 2 4 4 2 1 1 2 3 2 3
Stettler Ödön 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 4
Weiller Lajos 3 4 4 3 1 4 4 3 3 2 3 2 2
Weltner Kálmán 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3 3 3 2
Weisz Ernő 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2
35 Weisz Géza 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2
Weisz József 3 3 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2
Weisz Nándor 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1
Weisz Oszkár 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3
Würzburger Ottó 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2
40 Wilheim Lajos 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 1
— 46 —
II. osztály.
Osztályfő: KELLERT LAJOS.
A tanulók nevei Hittan Magyarnyelv Német nyelv 1 Számtan Mértan Term, rajz Földrajz Szab. k. rajz Mértani rajz Szépírás Ének Testgyak. Erk. viselet
Adler Ede 3 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 1 1
Adler Miksa 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2
Apfelbaum Géza 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 1 2 2
Báron Ernő 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2
5 Rraun Gyula 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1
Deutsch Miksa 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2
Dukász Jenő 2 3 4 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2
Engel Lajos 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 4 3 1
Fein Vilmos 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1
10 Feldmar Béla 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1
Frommer Sándor 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
Goldberger Béla 2 3 3 3 4 4 3 4 5 2 3 2
Grausz Samu 3 3 3 2 4 4 3 1 4 2 3 2 2
Hirschler Ferencz 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 1
15 Kohn Samu 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2
Krauss Imre 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Künstler Ödön 4 4 3 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2
Kürschner Samu 4 4 3 4 3 1 3 1 1 2 4 3 1
Letzter Jenő 3 4 4 4 4 4 \'4 4 4 3 3 3 2
20 Lewin Samu 2 2 2 2 1 1 2 4 3 4 3 2 1
Milhofer Dezső 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 1
Pilczer Bemard 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 1 2
Pollak Jakab 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 2 2 1
Pollak Rezső 3 3 3 4 4 4 3 3 5 1 2 2 1
25 Rein Ignácz 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3
Rosenthal Sándor 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 1
Skopal Lajos 4 3 5 3 1 3 4 4 3 3 3 2 2
Schulhof Zsigmond 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3
Schwarz Károly 3 4 3 3 4 1 2 4 4 3 4 3 2
— 47 —
III. osztály.
Osztályfő: ALTMANN MÓR.
A tanulók nevei Hittan Magyarnyelv Német nyelv Számtan Mértan Term, rajz Földrajz Történelem Szab. k. rajz Mértani rajz Szépírás Ének Testgyak. i Erk. viselet
Bernárd Emil r. k. 2 3 4 3 4 2 3 2 4 4 1 3 1 2
Dukász Miksa 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1
Ehrenstein Győző 3 3 2 3 4 1 1 2 4 4 3 2 4 1
Fleischliacker Ede 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3
5 Fleischliacker Géza 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3
Fleischliacker Jenő 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 3 2
Frank Ernő 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 1
Grünhut Ferencz 4 4 3 3 4 1 2 1 2 4 3 2 2 2
Grünwald Béla 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 2 2
10 Kapperl Béla 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 1
Koblenczer Oszkár 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2
Koréin Vilmos 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 2 3
Krausz Albert 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1
Botter Sándor 1 2 2 2 3 1 1 1 4 1 2 3 2
15 Sclierz Lajos 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2
Scheyer Jakab 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 1
Schőn Jenő 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 1 2
Schreiber Mór 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 1
Singer Samu 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1
20 Weiss Henrik 2 2 2 3 4 1 3 1 4 4 3 2 3 2
Weiss Ottokár 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 2 3 3 3
Weissberger Rezső 4 4 4 4 3 4 3 5 2 3 3 2 1 2
Wünschbach Dezső 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1
Kimaradt:
Günser Benő.
— 48 —
IV. osztály.
Osztályfő: KERTÉSZ JÓZSEF.
A tanulók nevei Hittan 1 Magyarnyelv Német nyelv Számtan Mértan 1 Termeszettan Földrajz Történelem Szab. k. rajz Mértani rajz Szépírás Ének Testgyak. Erk. viselet ||
Adler Andor 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2
Adler Antal 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3
Apfelbaum Ignácz 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 1 1
Baum M. Arthur 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2
5 Boskovitz Ödön 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1
Braun Arnold 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 1 2
Deutsch Salamon 4 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 2 2 3
Gross József 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2
Günsberger Ernő 3 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 4 2
10 Haas Hugó 4 4 3 2 1 4 4 4 3 2 3 2 2 2
Hahn József 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 4 1
Hess Rezső 4 5 3 4 3 4 3 4 2 4 1 2 3 I3
Hirschl Ede 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Hoffmann Muki 3 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 1
15 Keszler Samu 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 1 2
Krausz Jakab 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2
Kreisler Hugó 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3
Láng Robert 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 1
Mandler Arthur 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2
20 Manheim Béla 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 1 2
Maschanzker Guszt. 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2
Mautner Lajos 3 2 4 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1
Müller Zsigmond 3 3 3 1 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2
Obál Rezső 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2
25 Páski Sándor 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 1 2
Pollák Jenő 3 3 2 2 1 4 2 3 4 3 4 2 2 2
Pollák Miksa 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 2
Récsei Samu 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
Rosenfeld Henrik 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1
30 Rosenthal Jenő 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1
Schwarz Zoltán 2 3 3 4 4 3 2 2 4 4 1 3 2 2
Slovák Béla 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1
Szamek Mór 4 3 2 4 3 3 1 3 3 4 3 2 2 2
Wilheim Jakab 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2
35 Zitter Rezső 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 2 3 1 3
C) Felső kereskedelmi iskola.
4
XII.
Tanári kar.
Bún Samu, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, a tanári könyvtár őre, a keresk. szakiskolai tanárok orsz. egyesületének választmányi tagja, Nagy-Kanizsa város képviselőtestületének és iskolaszékének tagja; tanította a könyvvitelt a középső és felső osztályban, a szépírást az alsó és az irodai munkálatokat mind a 3 osztályban. Működésének évei 30, ez intézetnél 29.
Kalcsok Leo, középiskolákra képesitett tanár, a nagy-kanizsai k. r. főgymnasium rendes tanára; tanította a történelmet mind a 3 osztályban. Működésének évei 6, ez intézetnél 3.
Kárpáti Manó, rendes tanár, a magyar és német nyelv és irodalom képesitett tanára, a tanári tanácskozások jegyzője, az önképzőkör vezetője, az ifjúsági könyvtár őre; tanította a magyar és német nyelvet és irodalmat mind a három, a kereskedelmi levelezést a középső és felső osztályban. Működésének évei 10, ez intézetnél 5.
Dr. Neumann Ede, a nagykanizsai izr. hitközség főrabbija, tanította a hittant mind a három osztályban. Működésének évei 14, ez intézetnél 6.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó-ügyvéd, tanította a jogi és közgazdasági ismereteket a középső és felső osztályban. Működésének évei ez intézetnél 4.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített rendes tanár, a földrajzi, áruismei, természet- és vegytani szertár őre; tanította a vegytant, áruismét és technológiát a középső és felső, a földrajzot mind a 3 osztályban. Működésének évei ez intézetnél 5.
Vidor Salamon, felső keresk. és középiskolákra képesített rendes tanár; tanította a ker. és pol. számtant és mennyiségtant mind a 3. a kereskedelem ismét az 1. osztályban. Működésének évei ez intézetnél 6.
— 51 —
Dr. Villányi Henrik, rendes tanár, bölcsészettudor, a fran-czia nyelv és irodalom képesített tanára; tanította a franczia nyelvet és levelezést mind a három, a ker. levelezést az alsó osztályban. Működésének évei 14, ez intézetnél G.
Hitoktatók:
Hütter Lajos, ev. lelkész, az ág. hitv. tanulók hitoktatója. Működésének évi ez intézetnél 4.
Pichler Pál, róni. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 3.
Seregély Dezső, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 2 év óta.

XIII.
Ta nterv
a nagym. vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 1895. évi aug. 20-án 44001. sz. a rendelete alapján.
1. Vallástan.
Alsó, középső és felső osztály. Hetenkint 1 — 1 óra.
A vallásoktatás a hitfelekezetek tanterve szerint történik s arról a hitfelekezetek saját hatáskörükben gondoskodnak. (1894. évi május hó 4-én 13033. sz. a. kelt vall. és közokt. m. kir. ministeri rendelet.)
2. Magyar nyelv és irodalom.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
A prózai írásművek ismertetése, olvasmányok alapján.
1. L e i r á s. Tárgy- és jelenetrajzok, állatrajzok, jellem- és néprajz, uti rajz.
2. Elbeszélés. Mese, parabola, életrajz, történetírás. A magyar történeti irodalom rövid ismertetése. Mutatványok a kiválóbb történetírók műveiből, tekintettel a történeti tanításra.
3. Értekezés. Fogalmak magyarázata, felosztás, részelés; a bizonyítás legegyszerűbb formái, elmélkedés, szorosan vett értekezés.
4. Szónoklat. A szónoki forma és irály, egy-két rövidebb olvasmányon megmutatva. Mutatványok Kölcsey és az ujabbkori szónokok műveiből.
5. A levél. Olvasmányok irodalmi jelentőségű levelekből.
A prózai olvasmányokon kivül a költőiekből: lyrai és leiró művek, kisebb elbeszélések (románcz, ballada stb.). Különös gond fordítandó az olvasmányok szerkezetére, a prózai és költői kifejezésmódok különbségére.
— 53 —
Az írásbeli dolgozatok folyvást kisérik a tanítást és olvasást. Különösen fontos a dispositiók készítése. Ilyen dispositiók vagy az olvasmányokból vett tételek kidolgozása s az olvasmányok után-képzése házi és iskolai gyakorlatul felváltva kéthetenkint egyszer.
Az olvasmányok tárgyi és alaki fejtegetésével kapcsolatban az alak-, mondat-, szóképzés- és verstan ismétlése.
Helyesírási gyakorlatok: tollbamondás, valamint a könyv nélkül betanult daraboknak fejből való leíratása.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
A magyar irodalom ismertetése, kapcsolatban a poétika fő fogalmainak magyarázatával, olvasmányok alapján.
A mondákból kiindulva a magyar eposz fő képviselői: Zrínyi, Vörösmarty, Arany. A történeti énekek régi fejlődésének megemlítésével, a rege Kisfaludy Sándornál és a ballada Aranynál. A regény verses alkaja: Gyöngyösi; ujabb irodalmi nyelvünk alakulásáról Kazinczynál és Kármánnál; az ujabb regény f\'ő képviselői: Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai. A vallásos, hazafias és szerelmi lyra; régibb példák bemutatása után Berzsenyi, Tompa, Petőíi és az ujabb lyrikusok.
A tárgyalás mindenkor olvasmányokból indul ki. Az eposzok és regények nagyobb mutatványokkal és kivonatokkal lehetőleg egészükben ismertetendők. Elbeszélő költemények és modern teljes regények házi olvasmányul. A kitűnőbb írók rövid életrajza is beszövendő a magyarázatba.
Házi és iskolai írásbeli dolgozatok részint az olvasmányok, részint a tanulók ismereteinek köréből vett tárgyakról, felváltva kéthetenkint egyszer.
Dispositiók készítése, nyelvi és stilistikai magyarázatok, helyesírás.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A magyar irodalom ismertetésének folytatása olvasmányok alapján.
A dráma régi nyomainak megemlítése után: Kisfaludy Károly, Katona József, Szigligeti és Madách; vígjáték, tragédia és drámai költemény. Politikai írók és szónokok a reformkorban: Kölcsey, Eötvös, Széchenyi, Deák, Kossuth.
Az irodalomtörténet rövid áttekintése, figyelemmel a közgazdasági és utazási irodalomra.
Házi és iskolai Írásbeli dolgozatok felváltva kéthetenkint egyszer a növendékek irodalmi és szakszerű tanulmányaiból vett tételekről.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
— 54 —
3. Német nyelv.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
Az alak- és mondattan beható tárgyalása olvasmányok alapján, tisztán gyakorlati módon, különös tekintettel a nyelvi anyag gyűjtésére.
A német nyelv alak- és mondattani sajátosságainak, különösen a magyar nyelvtől eltérőknek, ismertetése.
írásbeli gyakorlatok az alak- és mondattan elsajátítására, fordítások és utánképzés utján; a helyesírás elsajátítására tollba-mondás, másolás és a könyv nélkül tanultaknak fejből való leírása; kisebb feladatok óráról-órára; nagyobbak, mint házi és iskolai gyakorlatok, felváltva kéthetenkint egyszer.
Az olvasmányok nyelvi és tárgyi fejtegetése; szabatos fordítás magyarra.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Beszédgyakorlatok.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Olvasmányok, részint szépirodalmiak, részint szakszerűek, beszédgyakorlatokkal, különös tekintettel a kereskedelmi nyelvre.
írásbeli irálytani gyakorlatok kéthetenkint egyszer; fordítási gyakorlatok magyarból németre és szabatos fordítás németből magyarra.
Prózai és költői darabok könyv nélkül.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
Az irálygyakorlatok folytatása és a magyar nyelvi oktatásra támaszkodva, módszeresen válogatott olvasmányoknak verstani és poétikai fejtegetése.
Olvasmányok ujabbkori elsőrangú íróktól, különösen a társadalom-tudomány és a publicistika köréből.
írásbeli dolgozatok: fogalmazványok a tanulók ismeretköréhez mért tételekről és fordítás magyarból németre, valamint szabatos fordítás németből magyarra, kéthetenkit egyszer.
Prózai darabok és költemények könyv nélkül.
4. Franczia nyelv.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
a) Nyelvtan. Olvasás (kiejtés); kapcsolatban a mondattan nélkülözhetetlen szabályaival. A névszók alaktana. A segédigék s a rendes igék ragozása. Fordítások a nyelvtan begyakorlására.
b) Olvasmányok. Egyszerű elbeszélések és leírások a nép-
— 55 —
mese, monda, törlénet, föld-, nép- és természetrajz, nemkülönben az üzleti élet köréből. Egyes költemények betanultatása.
c) Szótanul ás. Tárgyi csoportokban, különös tekintettel a kereskedelemben előforduló terminusokra s a nyelv sajátosságaira.
d) írásbeli dolgozatok (másolás, tollbamondás, fordítás), rövidebbek óráról-órára; nagyobbak, mint házi és iskolai gyakorlatok, kéthetenkint egyszer.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
a) Nyelvtan A rendhagyó igék. A particulák. A szórend. A névszók mondattani tekintetben. Az igeidők és módok, különösen a kötő-mód használata, az igeidők egymásra következése. Fordítások, mint az alsó osztályban.
b) Olvasmány. Mint a megelőző osztályban. Az olvasmány tartalmának az idegen nyelven való kikérdezése s ennek nyomán beszédgyakorlatok.
c) Ügyiratok. Kisebb ügyiratoknak, főkép leveleknek olvasása, diktálása, fordítása és minták után való íratása.
d) Szótanulás tárgyi és etymologikus csoportokban. Nyelvi sajátságok, synonymák, kereskedelmi kifejezések.
e) írásbeli dolgozatok, mint az alsó osztályban, főkép fordítás az idegen nyelvre és gyakorlatok a levelezés köréből, kéthetenkint egyszer.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
a) Nyelvtan. Az infinitivus és a participiumok használata. A határozók, a viszonyszók, a kötőszók. A nyelvtan rendszeres ismétlése. Fordítások, mint a megelőző osztályokban.
b) Olvasmány. Nagyobb szemelvények jeles irók műveiből, tekintettel a nemzetgazdaságtani és kereskedelmi irodalomra is. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján.
c) Ügy irt ok. Kereskedelmi ügyiratok, főkép levelek olvasása, fordítása, betanulása és minták után- való Íratása.
d) írásbeli dolgozatok, mint a középső osztályban.
5. Földrajz.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra. A földrajzi alapfogalmak ismétlése.
Az idegen világrészek áttekintése után a fontosabb államoknak (behatóbban Ázsiai Törökország, India, Khina, Japán, Perzsia, Egyptom, Éjszak-Amerikai Egyesült-Államok, Mexikó, Brazília, Argentina, Chile) ismertetése kereskedelmi szempontból.
— 56 —
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Európa általános áttekintése és jellemzése után e világrész összes és főképen nevezetesebb kereskedő és iparos államainak kereskedelmi földrajza, kapcsolatban az illető államok idegen világrészekben fekvő birtokainak és gyarmatainak ismertetésével.
Felső osztály. Hetenkint 2 órán.
Magyarország és Ausztria földrajza; különösen Magyarország őstermelési, ipari és kereskedelmi viszonyainak tüzetes ismertetése; tekintettel az idegen, főleg a szomszéd országokkal való összeköttetéseinkre.
Az előbbi két osztályban tanultak ismétléséül és áttekintő összefoglalásául a világkereskedelem mai állapotának, a nevezetesebb világkereskedelmi piaczoknak, közlekedési utaknak, eszközöknek és összeköttetéseknek ismertetése, természetes kapcsolatban a fonto-sabb termelési helyekkel, terményekkel és iparczikkekkel, különös tekintettel Magyarország bel- és külkereskedelmére és figyelemmel a Balkán-félsziget kereskedelmi viszonyaira. Az újabb statistikai adatok mindenütt felemlitendők.
6. Történelem.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
Bevezetésül röviden az ó-kori történet áttekintése.
A középkor történetéből. A népvándorlás (Attila) és a nyugati római birodalom romjain alakult keresztyén-germán királyságok, kereszténység. Mohammed. Nagy Károly birodalma és annak felbomlása. Hűbériség. Az investitura-harcz (a császárság és pápaság küzdelme). A keresztes hadjáratok. A Habsburgok a középkor végén. Az európai török birodalom megalakulása. Az olasz városok és a renaissance, átmenet az újkorba.
A magyar nemzet történetéből. A magyar nép őstörténete, vándorlásai és honfoglalása. A magyar keresztény egyház és királyság megalapítása és megerősítése. A magyar királyság küzdelme a nyugati és keleti császársággal. Az arany bulla és kora. Az utolsó Árpádok és összeköttetéseik a Habsburgokkal. Az Anjouk és Magyarország fellendülése. Uj állami és társadalmi intézmények. Zsigmond és az olygarchia felülkerekedése. A Hunyadiak kora: a) Hunyadi János mint a magyar nemzet és a kereszténység hőse; b) Hunyadi Mátyás alatt a nemzet fénykora. A magyar királyság hanyatlása az utolsó Jagellók alatt.
— 57 —
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Az újkor történetéből. A renaissance terjedése és hatása. Találmányok és tengerentúli felfedezések. A reformátió és elterjedése; ellenreformátió. V. Károly és a Habsburgház hatalma tetőpontján. Angol Erzsébet és II. Fülöp; Anglia emelkedése és Spanyolország hanyatlása. Németalföld.
A harmincz éves háború. XIV. Lajos. Az angol forradalom. Nagy Péter (éjszaki háború). Poroszország és II. Frigyes. A felvilágosodás; felvilágosodott absolutismus. Éjszakamerikai szabad-ságharcz. A franczia forradalom, Napoleon császársága, a bécsi congressus.
A magyar nemzet történetéből. Magyarország a mohácsi vész után. Az erdélyi fejedelemség megalakulása, a reformatio elterjedése, török hódoltság.
Nemzeti és vallási sérelmek: Bocskay felkelése és a bécsi
béke.
Magyarország részvétele a harmincz-éves háborúban. Bethlen Gábor és I. Rákóczy György.
Erdély fénykora és hanyatlása. I. Lipót; a Wesselényi-féle összeesküvés, Zrínyi Péter és társai, Tököly Imre fölkelése. Magyarország megszabadulása a török járom alól és a bécsi önkényuralom. II. Rákóczy Ferencz fölkelése és a szatmári béke. A nemzet és a kir. ház kibékülése. III. Károly, Mária Terézia és II József. II. Lipót és az alkotmány biztosítása. Magyarország részvétele a franczia háborúkban és belső állapota ez idő alatt.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Az újkor történetéből. Újabb forradalmak (júl. és febr. párisi forradalom) és a népszabadság. A tudományok haladása, felfedezések; gazdasági átalakulás, munkáskérdés. Az egyesült olasz királyság és a német császárság megalakulása. A keleti kérdés, Oroszország terjeszkedése a Balkán-félsziget felé, a legutóbbi orosz-török háború, a berlini congressus. Bosznia és Herczegovina megszállása.
A magyar nemzet történetéből. I. Ferencz uralkodása. Az 1825. évi országgyűlés; a nemzeti reformküzdelem kezdete. Kossuth Lajos és a „Pesti Hirlap". Eötvös és a centralisták. Nemzetiségi mozgalmak. Védegylet. Metternich és kormányrendszere. Az 1847-ben megnyílt országgyűlés, az 1848-iki törvények. Alkotmányunk átalakulása. A szabadságharcz. Önkényuralom. Deák Ferencz és az 1807-ikí kiegyezés.
Az alkotmány tanból: a mai magyar közjog ismertetése.
— 58 —
7. Mennyiségtan és politikai számtan.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A négy alapművelet positiv és negatív számokkal. Hatványmennyiség; négyzetre-emelés közönséges számokkal.
Az elsó\' fokú határozott egyenletek egy és több ismeretlennel, különös tekintettel a szövegezett feladatok megfejtésére. Arány és aránylatok.
A planimetriai idomok ismertetése a legfontosabb tantételek bevonásával, ezen idomok congruentiája, hasonlósága, területüknek s a kör kerületének és területének számítása, főkép a kereskedői és ipari életből vett gyakorlati egyszerű példákban.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Gyökmennyiség. Másod fokú egyenletek egy ismeretlennel.
A logarithmns fogalma. A Briggs-féle logarithmus-rendszer. A szorzat, tört, a hatvány- és gyökmennyiség logarithmusának, a logarithmushoz a számnak keresése. Számtani műveletek a loga-rithmusok segélyével.
Első fokú számtani és geometriai sorok. (Idevágó példák főkép a kamatszámolás köréből veendők.) A kapcsolástanból a helycsere, egybevetés és változtatás röviden. A valószínűség számolásból az egyszerű és ellentett valószínűség.
A stereometriából a szabályos testek ismertetése szemléltetés alapján. A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felületének és köbtartalmának kiszámítása, főkép a kereskedői és ipari életből vett gyakorlati példákban.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Politikai számtan. Kamatos kamatszámítás utólagos és előleges kamatlábbal, a conform kamatláb. Segédtáblák.
Évjáradék-szárnolás. Kölcsöntörlesztés utólagos és előleges kamat mellett (évi, félévi és negyedévi) annuitással. Záloglevelek és kölcsönök. Kölcsöntörlesztés. Lottériakölcsönök. Kölcsöntörlesztési és sorsjegyhuzási tervezetek készítése. A kölcsön árfolyama. A valódi kamatláb. A kölcsönárfolyamok egyenértéke.
Életbiztosítási számolások egyszeri és évi díjjal egy személyre a legegyszerűbb biztosítási módozatok mellett; ugyanezeknél a biztosításoknál a díjtartalék-számolás.
8. Természettan.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A mozgás törvényei. Az erők. Súly és súlypont. Egyszerű gépek és alkalmazásuk. Inga.
- 59 —
Halmazállapot. A csepfolyó és légnemű testek alaptüneményei és törvényei. Gőzgép.
A meleg és hatásai a testekre. Thermometer. A meleg forrásai.
A hang keletkezése és terjedése; visszaverődése; magassága. Hangszerek.
A fény és annak terjedése, erőssége és mérése; visszaverődése és törése. Fontosabb optikai eszközök, különösen a mikroskop. A látás; színszóródás; színképelemzés; a testek színei.
A mágnesség.
Szikrázó elektromosság. Áramló elektromosság. Elemek. Ohm törvénye. Az áram hatásai. Galvanoplastica. Hőelektromosság.
Áccumulator. Elektromágnes. Elektromos telegraph. Inducált áram. Dynamo elektromos gépek. Elektromos erőátvitel. Telephon és mikrophon.
9. Kereskedelmi számtan.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
Alapipűveletek egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, a rövidített és gyakorlati eljárások bevonásával.
A kereskedelmileg fontos országok mértékeinek és pénzeinek ismertetése.
A redukálás és resolválás. A megnevezett számokkal (mértékekkel és pénzekkel) való műveletek. Átlagszámítás. Olasz gyakorlat.
Hármas-szabály. Lánczszabály. Arányos osztás. Elegyítésszabály.
A százalék-számítás behatóan, alkalmazva a súly-, érték- és költségszámolásnál az árúüzletben szokásos módon. Az árúk egyszerű és összetett árvetésének könnyebb feladatai. Szeszszámolás.
A kamat- és discontszámolás.
Középső osztály. Hetenkint 3 órán.
Arany- és ezüstszámolás; az ötvények finomsága és ennek jelzése, tiszta súly, ötvénysúly. Az Osztrák-Magyar bank beváltási szabályzata az aranyra vonatkozólag. A pénzlábak és a pénzverési viszonyok ismertetése. Az arany-, ezüstfémnek és pénznek a nevezetesebb piaczokon való árfolyama és értéke a tőzsdei szokások tekintetbe vételével.
A belföldi értékpapíroknak értékszámolása, tekintettel a budapesti és bécsi tőzsdei szokásokra. A belföldi váltók discon-tálása Az Osztrák-Magyar bank határozmányai a váltók leszámítolására.
— 60 —
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
A külföldi váltók árjegyzése. A külföldi váltók értékének és névértékének kiszámolása, tekintettel a budapesti, bécsi és a fontosabb külföldi tőzsdei szokásokra. Arfolyam-compensatio. A tartozás és követelés kiegyenlítése külföldi váltókkal. Nettó kiegyenlítés.
A külföldi váltók kémlete: választás a) rövid és hosszú lejáratú váltók, b) a közvetetlen intézvény és küld vény vagy más idegen helyen fizetendő kűldvény, c) a közvetítő külföldi helyek között. Kémleti számolások az aranyra és ezüstre. Direct és indirect kiegyenlítések külföldi váltókkal. Magyarország és Ausztria értékpapírjainak jegyzése a külföldi tőzsdéken. Kémlet értékpapírokkal. Bizományszámolás váltókkal és értékpapírokkal. Az árvetési számolás részletesen. Árvetési táblázatok készítése. A fontosabb börzeműveletek, különösen a prolongatió.
10. Irodmi munkálatok.
Alsó osztály. Hetenkint 1 óra.
(Kapcsolatban a szépírással).
Számlák a közvetetlen árúüzlet köréből. Scontrók, leltárak és mérlegek összeállítása, főkép a vonalzás és rendes bevezetés gyakorlására. Bizományi vétel- és eladási számlák, álszámlák. Jegyzékek váltókról és értékpapírokról.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Bizományi, költség- és biztosítási számlák bonyolódottabb esetekről. Jegyzékek és számlák arany-ezüstről, pénzekről, devisek-ről, értékpapírokról. Folyó-számlák az alkalmazásban levő módok szerint, kölcsönös, kölcsönös és változó, kettős, kettős és változó kamatlábbal.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Az előző osztályokban tanultaknak ismétlése után combinált feladatoknak mintaszerű kidolgozása és levelezés, a számtan és a könyvelés köréből.
11. Könyvviteltan.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Általános rész.
A könyvvitel fogalma, fontossága és czélja; a könyvvezetőben megkívánt kellékek.
— 61 —
Törvényes intézkedések a könyvelés tárgyában (kereskedelmi törvény 1875. XXXVII. t.-ez. 25—36. §§-ai; a magyar csődtörvény 1881. XVII. t.-cz.; a magyar büntetőtörvény 1878. V. t.-cz. ide vágó pontjai.)
A könyvek hitelesítése és bélyegezése; az azokban felveendő hasábrendek, általánosságban tárgyalva. — Az üzletesemény mint könyvviteli tétel. — Adós és hitelező. — A feljegyzések alaki kellékei a hitelesség és szokások szempontjából.
A vagyon, annak felosztása: activ, passiv és tiszta vagyonra. — A leltározás, vagyon-becslés; összeállítás a leltárkönyvbe, tekintettel a vagyonrészek csoportosítására.
A könyvvitel két módszerének: az egyszerű és a kettős könyvvitelnek általános jellemzése.
a) Az egyszerű könyvvitel:
Lényeges könyvei: a leltárkönyv, a pénztárkönyv, a napló, a főkönyv és a scontrók (rovancsok), u. m. az árú-, az activ és a passiv váltó, az értékpapír stb. scontró.
Segédkönyvek rendeltetése. Beérkezett számlák könyve, kiadott számlák könyve, lejárati könyvek, árúbizományi könyvek stb.
A könyvek megnyitása a leltár alapján.
A folyó könyvelések bemutatására egy rövid, egy vagy két havi árúüzlet könyveinek megnyitása, vezetése és lezárása eszköz-lendő.
Leltározás az év végén. Az eredmény meghatározása.
b) A kettős könyvvitel:
A kettős könyvviteli módszernek jellemzése.
A számlák rendszere és tana kimerítően.
A kettős könyvvitel kétféle módozatának általános jellemzése.
1. A kettős könyvvitel közvetlen főkönyvvezetéssel (franczia könyvvitel) jellemzése.
2. A kettős könyvvitel közvetett főkönyvvezetéssel (olasz könyvvitel) jellemzése.
A kettős könyvvitel közvetlen főkönyvvezetéssel:
Lényeges könyvek: egyesített napló és főkönyv. Segédkönyvek: az egyszerű könyvek scontrói és segédkönyvei.
A könyvek megnyitása a mérleggel, azoknak vezetése az üzlet folyamában (próbamérlegek) és lezárása a Mérleg- és a Veszteség- és Nyereség-számlával s Nyers mérleg.
— 62 —
A kettős könyvvitel közvetett főkönyvvezetéssel:
Lényeges könyvek: Pénztárkönyv, Előjegyzék, Gyűjtő-Napló, Főkönyv.
Segédkönyvek: Folyó számlakönyv és a közvetlen főkönyve-zésnél felemlített segédkönyvek.
Gyakorlatul egy-két havi üzlet kidolgozása.
A hibák felkeresése és kiigazítása.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
Kereskedelmi társulatok könyvelése.
A közkereseti, betéti, részvénytársaságok és szövetkezetek könyvelései a kettős könyvvitel szerint mutatandók be, — különösen figyelembe veendők a kereskedelmi törvénynek ide vonatkozó határozatai, valamint a vállalatok keletkezésére, alakulására, a tőke elkönyvelésére vonatkozó viszonyok.
A folyó könyvelések bemutatása egy rövid üzletben.
A folyó üzletesemények elkönyvelése után a könyvek lezá-randók.
A lezárási munkálatoknál figyelembe veendők az átmeneti tételek és tartalékok elkönyvelése. A részes és a bizományi ügyletek könyvelése az árú- és banküzletekben.
Egy havi takarékpénztári vagy hitelintézeti üzletmenet könyvelése a lényeges és segédkönyvekben, a havi tartozó levelezésekkel együtt.
Ipari, illetőleg gyári vállalat könyvezése fővonalokban.
A könyvviteli műkifejezések német nyelven is ismertetendők.
12. Kereskedelmi levelezés.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
Ügyiratok, nevezetesen a nyilatkozatszerüek, melyek a kereskedelem körében is gyakrabban előfordulnak. Ezek: a bizonyítványok, elismervények, térítvények, kötelezvények, nyugtatványok, felmondások, engedmények, utalványok, meghatalmazványok; továbbá a beadványok, névszerint az iparigazolványt, a czégbejegyzést és czégtörlést illető beadványok.
Körlevelek (hirdetésekkel). Az árú-üzletben kináló levelek; levelek hitelügyben; tudakozódó és informáló levelek; megrendelések és a velők kapcsolatban előforduló levelek.
Az ügyiratok közül azok, melyeket levél alakjában is szokás kiállítani, ebben a formában is gyakorlandók.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Levelek fizetésekről. Levelek adósok és hitelezők között. Levelek váltó-ügyekben, és pedig: a váltó-hitelről, intézvényekről, a váltó elfogadásáról, telepítéséről, váltó-küldvényekről, prolongátió-
— 63 —
ról, bizományi váltókról, szükségbeli utalványról, az óvásról és visszkeresetről. Levelek folyó-számlákról.
A levelekhez tartozó váltókat és jegyzékeket is el kell készíteni.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Levelek bizományi, szállítmányozási és biztosítási ügyekben. Levelek az érték-üzletben s általában bank-üzletekben. Levelek bukási esetekben. Meghitelező levelek. Szolgálati ajánlkozások.
13. Kereskedelmi ismeretek.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A kereskedelem fogalma, jelentősége, felosztása. A kereskedők és a segédszemélyzet. Gzég, telep. A kereskedelmi társaságok. Felszámolás, csőd. Az árúk fajai. A mértékrendszerek s a mértékhitelesítés. A pénz, pénzverés, érem, valuta; váltópénz, papírpénz, kereskedelmi pénz. Hitel, kamat. Utalvány, check, váltó. A váltó fajainak, kellékeinek s a váltócselekvényeknek rendszeres ismertetése. Az értékpapírok, kötvények és részvények fajai, kibocsátásuk és törlesztésűk módjai. Az adás-vevés: ajánlat, alku, kötés, teljesítés, fizetés. A közvetítés: alkusz, ügynök, bizományos, kereskedelmi képviselő.
14. Közgazdasági ismeretek.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Általános rész.
Szükségletek, javak. Gazdálkodás, magán- és közgazdaság.
Termelés. A termelési tényezők: természet, munka, tőke. Termelési költség, productiv és inproductiv termelés. A termelés eredményességének feltételei: Állam. Egyéni szabadság s tulajdonjog. Munkamegosztás és egyesítés. Vállalatok, azok nemei s gazdasági jelentősége. Üzlet. (Kis és nagy üzlet). A termelés főágai.
F o r g a 1 o m. A forgalom nemei s fejlődésének föltételei. Kereslet és kínálat. Érték. Ár. Áralakulás szabad verseny mellett. Egyedárusági áruk. Hatósági árszabások. A pénz, annak jelentősége és értéke. Á hitel, annak nemei s hatása.
Jövedelem-megoszlás. Bevétel, jövödelem és járadék fogalma. Földjáradék. Munkabér. Tőkekamat. Vállalkozó nyereség.
Fogyasztás. Közgazdasági és magángazdasági fogyasztás. Háztartás. Takarékosság. Fényűzés. A termelés és fogyasztás viszonya egymáshoz. Válságok. Biztosítás.
Különös rész. Őstermelés. Felosztása és különösen a mezőgazdaság. Földmivelési és jószágkezelési rendszerek. Mezőgazdasági hitel.
— 64 —
Ipar. Felosztása, különösen a kis- és nagy-ipar s annak jelentősége. Czéhrendszer. Iparszabadság. Az ipart előmozdító tényezők: szakoktatás, szövetkezés, társulás, kiállítások és különösen a szabadalom, minta- és jegyvédelem. Munkás-kérdés. Intézkedések a munkásosztály helyzetének javítására, az állam, a vállalkozók és munkások részéről.
Kereskedelem. Közgazdasági jelentősége. — Valuta, pénz, annak értéke és hatása. A nagyobb államok valuta-viszonyainak ismertetése. Kereskedelmi és közlekedési intézmények.
Felső osztály. Hetenkint 1 óra.
A bankok jelentősége és felosztása. Az egyes bankügyletek, különösen a jegy-kibocsátás. A nagyobb államok jegybankrendszere. Takarékpénztárak. Közraktárak és közraktári ügylet. A biztosítási ügylet. A kereskedelmi testületek és hatóságok, kamarák. Vásárok, kiállítások, börzék. A vámügy. Külkereskedelem. Szabad kereskedelmi és védvámrendszer. Vámterület. Entrepőt-ok. Kereskedelmi szerződések általában. Gonsulok. A nemzetközi tartozások és követelések kiegyenlítése. Váltó-árfolyam.
Közlekedés. Annak jelentősége általában. A közönséges kocsiútak, vízi útak és vasutak. Szállító intézmények. Vasúti tarifa, a tarifák különböző nemei. Pósta, telegraph, telephon.
Pénzügytan. Államgazdaság. Államháztartás. Államszükséglet s fedezet. Budget. Zárószámadás. Az állambevételek.
Az állam saját gazdasági bevételei. Regálék. Monopolok.
Illetékek, azok egyes nemei s lerovásuknak módja. Bélyeg.
Adók és osztályozásuk általában. Egyenes és fogyasztási adók; forgalmi s örökségi adók, vámok.
Államadósság nemei, fölvétele és törlesztésének módja. A fogalmak meghatározása s fölosztása egész általánosságban a pénzügyi tudomány szerint. Részletesen a budget és az államjövedelmek egyes nemei a magyar pénzügyi törvények alapján, röviden.
15. Jogi ismeretek.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Bevezetésül röviden: A jog fogalma és nemei. Köz- és magánjog. Vagyonjog, család- s öröklési jog. Vagyon, dolog. Dologbeli jogok: tulajdon, zálog, szolgalmi jog. Kötelmi jogok. Jogügyletek, szerződések és azok fajai: letét, adásvevés, kölcsön, bér, haszonbér, munkabér. A jogügyletek érvényességének feltétele. Jogi képviselet; meghatalmazás.
Az alsó osztályban tanult kereskedelmi ismeretek ismétlésével kapcsolatban s azok fonalán, a fontosabb határozatokra szorítkozva tárgyalandók: a magyar kereskedelmi törvény I. része, a magyar váltótörvény, a nevezetesebb külföldi törvények, eltérő intézkedéseinek
— 65 —
tekintetbe vételével, a csődtörvény főelvei; továbbá a kézi zálogügyletekről, az uzsoráról, a részletügyletekről s az értékpapírok megsemmisítéséről szóló törvények legfontosabb intézkedései.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A már tanultak ismétlésével kapcsolatban, a fontosabb határozatokra szorítkozva, tárgyalandók: a magyar kereskedelmi törvény II. része; az ipar törvénynek az iparrendszerre vonatkozó elvi határozatai és főbb intézkedései; a vizi s a vasúti jog fővonásai, továbbá a kormánynak a kereskedelemre s az iparra gyakorolt befolyását ismertetvén, a kereskedelmi és iparkamarák szervezetéről, a consuli bíráskodásról, a szabadalmi, házalási és védőjegy-iigyről, a vasárnapi munkaszünetről s a betegsegélyző pénztárakról szóló törvényes intézkedések lehető rövid ismertetése.
16. Vegytan és árúismeret.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
A vegytan fogalma. Egyszerű és összetett testek. Keverék, vegyület. Molecula, atom, moleculasúly, atomsúly. Ghemiai rokonság, chemiai érték. Képletek. Hydrogen. Ghlor, sósav, bróm, jód, fluor, fluorhydrogen. Oxigén, víz. Kén, kénhydrogen, kéntrioxid, kéndioxid, kénsav. Nitrogén, ammónia, salétromsav; levegő. Phosphor, phosphorsav, gyújtófa-gyártás. Arsen, arsenessav és arsensav, auripigment és realgar. Antimon, antimontrisulfid. Bor és borsav. Carbonium-csoport, gyémánt, graphit, czeruza, faszén, csontszén, korom, kőszén. Szénoxid és széndioxid; a láng és az égés; szénsulfid. Silicium. Siliciumdioxid és az idetartozó drágakövek.
A fémek általában. Basisok, savak, sók. Nátrium, natrium-oxid és hydrát. Konyhasó, natriumsulfat, salétrom. Borax. Soda, soda-bicarbona. Vízüveg. Kálium, kaliumhydroxid, kaliumchlorid, kaliumjodit, caliumchlorat, kalisalétrom, puskapor. Hamuzsir, kali-umsilicat. Ammoniumchlorid, ammoniumsulfat, ammoniumcarbonat. Calciumchlorid, calciumoxid; mész, czement, chlormész, gipsz, mészkő, mészégetés és mészoltás. Bariumchlorid, bariumsulfat. Magnesium, magnesiumchlorid, magnesiumoxid, magnesiumsulfat, niagnesiumcarbonat. Zink, zinkchlorid, zinkoxid, zinksulfat. Réz, rézchlorid, rézoxidul és rézoxid, rézgálícz, rézearbonat; réztartalmu festékek. Ólom, ólomoxid, óloincarbonat, ólomehromat. Betüönt-vény, sörét. Higany, higanychlorid, higanychlorür, higanyoxyd, higanysulfid (czinnober). Ezüst, ezüstchlorid, ezüstnitrát. Arany, aranychlorid. Bismuth, bísmuthnitrát. Alumínium, alumíniumoxid s a megfelelő drágakövek, aluminiumsulfat, timsó. Agyag és agyagárúk: üveg és üvegáruk. Vas és vasárúk; vaschlorid, vasoxid,
5
— 66 —
vashydroxid, vassulfidok, vasgálicz, vascarbonat. Nikkel; kobalt-chlorür, szmalte, kobaltkék. Mangansuperoxyd, kaliuinpermanganat. Ghromoxid, chromsav, kaliumchromat, kaliumbichromat. Platina, platinchlorid. Ón, ónchlorür, ónchlorid, óndioxid, óndisulfid (musiv arany). Ásványi festékek és drágakövek.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
A szerves vegytan elemei, kapcsolatban az áruismeret s a vegyészeti technologia bevonható részeivel. A szerves vegyületeket alkotó elemek. A szénvegyületek. Methan, petroleum, világító gáz, chlorophorm. Benzol, tolnol, naphtalin, anthracen. Illanó olajok és gyanták, kaucsuk és guttapercha, kámfor. Alkoholok ; methylal-kohol, aethylalkohol, szesz és szeszes italok. Glycerin, nitroglycerin és dynamit. Szénhydratok; cellulose, kapcsolatosan a papírgyártás, robbanó gyapot és collodium; gummi; keményítő, kapcsolatosan a gabonanemüek, rizs és szágo. Szőlőczukor (méz). Nádczukor s a czukorgyártás. Phenol, hangyasav, eczetsav (eczetgyártás); palmitin-sav, stearinsav, elainsav, kapcsolatosan a zsiradékok, gyertya- és szappangyártás. Művaj, borkősav, citromsav, salicylsav, csersav és cserzőanyagok, kapcsolatosan a bőrgyártás. Sárga vérlugsó, vörös vérlugsó, cyankalium. Festőanyagok, növényi és állati festékek. Anilinfestékek. Alkaloidák, kapcsolatosan kávé, thea, kakaó, dohány, fűszerek. Protein anyagok, kapcsolatosan az állati tápláló anyagokkal (halak, rákok, osztriga, tej, vaj, sajt, husárúk és husconservek).
A fonásra és szövésre alkalmas rostok; fonalak és szövetek.
Faáruk.
17. Szépirás.
(Kapcsolatban az irodai munkálatokkal.)
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A folyóirás rendszeres tanítása és gyakorlása; rond- és díszirás.
— 67 -
A tantárgyak és heti órák.
Sor Tantárgy A heti órák száma
alsó középső felső összesen
osztályban
1 Vallástan......... 1 1 1 3
2 Magyar nyelv és irodalom . . . 4 3 3 10
3 Német nyelv....... 4 3 3 10
4 Franczia nyelv....... 4 3 3 10
5 Földrajz......... 2 2 2 6
6 Történelem........ 2 2 2 6
7 Mennyiségtan és polit. számtan . 2 2 2 6
8 Természettan....... 2 — — 2
9 Kereskedelmi számtan .... 4 3 4 11
10 Irodai munkálatok..... 1 2 2 5
11 Könyvviteltan....... — 3 3 6
12 Kereskedelmi levelezés .... 2 2 2 6
13 Kereskedelmi ismeretek .... 2 — — 2
14 Közgazdasági ismeretetek . . . — 2 2 4
15 Jogi ismeretek....... — 3 2 5
16 Vegytan és árúismeret .... — 3 3 6
17 Szépírás......... 2 — — 2
Összesen 32 34 34 100
A lefolyt tanévben használt tankönyvek.
ALSÓ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasóköny I. Névy L., Kereskedelmi levelező. Dr. Schack B., Német olvasókönyv I.
Noel-Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan és olvasókönyv,
8. kiadás I. r. Simonyi J., Ker. Földrajz.
Lauko A., Egyetemes történet ker. isk. számára. Dr. Beke M., Algebra.
„ Mértan. Gregusz-Berecz, Természettan. Havas-Bogyó, Kereskedelmi számtan I. Sebestyén J., Kereskedelemisme. Vajda P., Mintalapok, magyar és német.
5*
— 68 —
KÖZÉPSŐ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasókönyv II. rész. Névy L., Kereskedelmi levelező\'. Dv. Schack Béla, Német olvasókönyv II. Kleibel-Balassa, A német ker. levelezés kézikönyve. Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan I. II. Simonyi J., Ker. földrajz
Ribáry-Mangold, A magyarok oknyomozó története. Dr. Beke M., Algebra.
„ Mértan. Havas M., Keresk. számtan II. III. Schrön-Stoczek, Logarithmusi táblák. Bún S., Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Absóth, Árúisme és technologia. Lengyel Al., Vegytan I. Pisztóry M., Nemzetgazdaságtan. Vajda P., Szépirási minták.
FELSŐ OSZTÁLY.
Környei-Boros, Magyar irodalomtörténet.
Névy L., Kereskedelmi levelező.
Dr. Schack B., Német olvasókönyv III. r.
Kleibel-Balassa, A német ker. levelezés kézikönyve.
Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan III.
Beaure A., Manuel pratique de la correspondance et des
operations de commerce. Ribáry-Mangold, Magyarország oknyomozó története. Mutschenbacher, A kereskedelem története. Havas M , Kereskedelmi számtan III. rész. Schrön-Stoczek, Logarithmusi táblák. Bún S., Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. A magyar kereskedelmi törvény. Dr. Pisztóry S., Nemzetgazdaságtan. Asbóth, Arúisme és technologia. Lengyel M., Vegytan I. II.
XIV.
Kivonat a nagy-kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola szervezeti szabályzatából.
Az intézet czime, czélja, tanterve.
1. §. Az intézet czíme: Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola.
2. §. Czélja és rendeltetése, hogy ne csak szűkebb lokális körre szorítkozva, hanem országos jelentőségre törekedve, hazafias és erkölcsös szellemben oly ifjakat neveljen a magyar kereskedelemnek, kik majdan mint kereskedelmi tisztviselők és mint önálló kereskedők úgy általános, mint szakmíveltségök, valamint gyakorlati képzettségök szempontjából a kor magas fokú igényeinek megfeleljenek.
Feladata továbbá az intézetnek, hogy általános míveltség mellett a kereskedelmi ismeretek és képességek elsajátítását lehetővé tegye olyan ifjaknak is, kik nem a kereskedői, hanem mezőgazdasági vagy iparos, vagy a kereskedelmi tudományokban jártasságot feltételező más pályára készülnek és a kor gazdasági irányának megfelelően, a kereskedelmi szellemben míveltetni s a kereskedelmi tudományokban képeztetni óhajtanak.
3. §. A belső szervezetet illetőleg az intézet minden tekintetben azon alapon áll, mely a három évfolyammal (alsó, középső és felső osztálylyal) biró felső kereskedelmi iskolák számára a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1895. évi augusztus hó 20-án 44,001. sz. a. kelt rendeletével részletesen kijelöltetett.
4. §. Az idézett szervező rendeletben körülirt tantervet, valamint e tantervnek a nevezett minisztérium által később netán elrendelendő módosításait az intézet magára nézve kötelezőknek ismeri. Attól akár a kötelezőkül tekintendő tantárgyakra nézve, akár a tananyag részletes felosztását illetőleg az intézet, felső helyen kieszközlendő engedély alapján csak annyiban fog eltérni, a mennyiben azt fontos helyi, vagy más figyelmet érdemlő körülmények múlhatatlanul szükségessé teszik.
— 70 —
Semmi esetre sem engedtetik meg eltérés a hivatalos tantervtől oly irányban, hogy akár a feldolgozandó tananyag mennyisége és foka, akár az abban kötelezőknek nyilvánított tantárgyak száma leszállíttassék.
5. §. Szervezete és tanterve alapján az intézet által érettségi bizonyítványnyal elbocsátott ifjak a szorosabb értelemben vett kereskedői pályán kívül, a tisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. t.-cz. értelmében több rendbeli közhivatal elnyerésére, továbbá felsőbb gazdasági intézetek s a műegyetem megfelelő collégiumainak látogatására is minősítve vannak, és végül, a mennyiben az intézetbe lépésök előtt négy közép- vagy polgári iskolai osztályt jó sikerrel végeztek, jogositvák, hogy hadkötelezettségöknek mint egyévi önkéntesek feleljenek meg.
Fentartás, felügyelet.
G. §. A Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola fentartója a nagy-kanizsai izr. hitközség.
7. §. Az intézet feletti főfelügyeletet a nm. vallás- és közoktatásügyi, valamint a nm. kereskedelmi és közlekedésügyi minisztériumok e végből kirendelt közegeik által gyakorolják.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetet fentartó nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága kebeléből választott iskolaszékre van bízva.
A tanulók.
20. §. Tanulókul felvétetnek: az első (alsó) osztályba:
a) oly tanulók, kik a gymnásium, real- vagy polgári iskola 4-ik osztályát legalább elégséges sikerrel bevégezték és ezt bizonyítványnyal igazolják.
b) A 2. és 3. (középső és felső) osztályba csak oly tanuló vétetik fel, ki az előző osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább is elégséges sikerrel bevégezte.
E szabály alul eltérés csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál kieszközölt engedély alapján engedhető meg.
21. §. A rendes tanuló osztálya összes kötelező tárgyait köteles hallgatni, hasonlókép tartozik eljárni azon nem kötelező tantárgyak óráira, melyek hallgatására az év elején önkényt jelentkezett.
Tanév, vizsgálatok.
22. §. A tanév szeptember 1-én kezdődik és tart junius végéig A tanulók szabályszerű felvétele szeptember 1—3. közt történik. Az ezen időn tűi jelentkezők felvételére nézve szintén a 3. §-ban említett min. rendelet irányadó.
— 71
23. §. Deczember és márczius 1-én a tanulóknak előmenetelüket és erkölcsi viseletűket kimutató értesítők adatnak ki, melyek a szülőknek vagy gyámoknak bemutatandók és ezek sajátkezű aláírásával ellátva az új szorgalomszak első hetében az osztályfőnöknek vísszaadandók.
24. §. A tanév végén tartandó vizsgálatok nyilvánosak. A 3-ik osztályt bevégzett növendékek a kormány küldöttjei jelenlétében érettségi vizsgálatot tesznek, mely után előmenetelök szerint „jelesen felelt meg", „jól megfelelt", „megfelelt", vagy „nem felelt meg" osztályzatú bizonyítványt kapnak.
25. §. Az érettségi vizsgálat szó- és írásbeli. Az intézet igazgatója a közoktatásügyi miniszternél legalább egy hóval a vizsgálat előtt bejelenti a vizsgálandók számát és felterjeszti az Írásbeli vizsgálat számára az illető tanárok által kitűzendő feladványokat.
XV.
Fegyelmi szabályok a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola tanulói számára.
I. A tanuló kötelességei általában.
1. §. Minden tanuló köteles erkölcsös életével, illendő magaviseletével és szorgalmával ugy saját, mint az intézet becsületét megóvni. Kerülnie kell tehát mindent, mi az erkölcstelenség, neveletlenség vagy durvaság bélyegét sütné jellemére a házi és iskolai, valamint a társadalmi életben egyaránt. Az erkölcsös élethez a vallás buzgó gyakorlata is tartozik.
2. §. Társai iránt minden tanuló barátságos, békés indulatu, előzékeny s minden tekintetben türelmes legyen, s iparkodjék minden olyast kerülni, mi az egyetértést megzavarhatná. Ha a tanuló bármely módon sértve vagy károsítva érezné magát társai által, osztálya főnökéhez forduljon; magának elégtételt vennie nem szabad. .
3. §. Oly egyénekkel, kiknek társasága a tanuló becsületére vagy erkölcseire káros, vagy épen veszedelmes befolyást gyakorolhatna, tilos érintkeznie. Tilos tehát a társalgás az elbocsátott vagy kizárt tanulókkal is.
4. §. A legszigorúbb büntetésre méltó azon tanuló, ki vétkes gondolkodásmódja és érzületének nyilvánítása által társai erkölcseit rontja, vagy ezeket erkölcstelen cselekvésre, hazugságra, engedetlen-ségre csábítja.
5. §. A czél, mely a középiskola tanulói elé van tűzve, csak kitartó, megfeszített szorgalommal érhető el. A tanuló szorgalma ne csak külső legyen, s ne szorítkozzék csupán feladatai teljesítésére, hanem mélyebb kötelességérzetből eredjen, s az idő s a művelődésére nyújtott eszközök lelkiismeretes felhasználásában nyilvánuljon.
6. §. Az illem és tisztesség iránti érzék minden tanulóban feltételeztetik. A társaival és más személyekkel való érintkezésben törekedjék a tanuló szerény, illendő magaviseletre, s használjon művelt emberhez méltó beszédmódot. Öltözete és egész viselete legyen egyszerű és tiszta.
— 73 —
7. §. A tanuló az igazgatónak s az intézet minden tanárának ugy az iskolában, mint azon kivül engedelmességgel és tisztelettel tartozik. Midőn a tanár a terembe lép, úgyszintén midőn távozik, valamennyi tanulónak fel kell állnia.
Kötelesek a tanulók az iskolaszolga irányában is illendően viselni magukat, s ha tisztjét teljesiti, kötelesek neki engedelmeskedni.
8. §. Elváratik a tanulóktól, hogy mindenki, de különösen a helybeli tanintézetek tanárai és tanítói, hatósági és egyéb, az értelmi osztályhoz tartozó személyek iránt kellő tisztelettel és udvariassággal viselkednek.
9. §. A tanulók az iskolán kivül is alá vannak vetve az iskola fegyelmi hatóságának, melyet az igazgató a tanári karral együtt gyakorol.
II. A tanulók kötelességei az iskola iránt.
10. §. Minden tanuló köteles az előadásokat pontosan látogatni, a szükséges iskolai könyveket és szereket magával hozni. Oda nem tartozó dolgok, a mennyiben az azokkal való foglalkozás a tanulók figyelmét az előadástól elvonná, elkoboztatnak. Tartoznak egyszersmind a tanulók iskolai szereiket, könyveiket, füzeteiket rendben és tisztán tartani.
11. §. Előre látható akadályoztatás esetében az engedély a távol maradásra egy órára az illető tanártól, egy napra az osztályfőtől, hosszabb időre az igazgatótól kérendő, az ok a szülők, vagy azok helyettesei által Írásban vagy szóval előadatván.
12. §. A tanórák elmulasztása csak betegséggel és pedig csupán csak az orvosnak, a szülőknek, vagy ezek helyetteseinek bizonyítványa alapján menthető ki. Mikor a tanuló újra iskolába jő, köteles a mulasztás okát az osztályfőnél hiteles bizonyítvánnyal igazolni. Ha a tanuló előzetes bejelentés és engedély nélkül egy hétig kimarad, az iskolából kilépettnek tekinthető, s a névsorból kitörölhető Az órák látogatását illető kötelezettség kiterjed a nem kötelezett tantárgyakra is, melyek látogatására a tanuló az év elején jelentkezett. Az ilyen tanfolyamból való kilépés az igazgató és szaktanár beleegyezése nélkül tilos.
13. §. Ha a tanuló valamely ragályos bajban (valóságos himlő, bárányhimlő, skárlát, kanyaró, diphteritis, szamárhurut, egyptomi szembaj) szenvedett volna, felgyógyulás után az iskolába csakis akkor léphet ismét be, ha teljes felgyógyulását és ragály-mentességét kezelő orvosa által kiállított bizonyitványnyal az igazgatónál igazolja. A szülők és helyetteseik kötelesek a tanulót az iskolától az esetben is távoltartani, ha az odahaza ragályos beteg-
— 74 —
ségben levőkkel érintkezett. Ily esetben is a tanuló csak a fentebb emiitett orvosi bizonyítvány bemutatása mellett jöhet ismét az iskolába.
14. §. A szülőknek vagy helyetteseiknek egyszerűen névjegyre irott közlései nem fogadtatnak el.
15. §. A felügyelet gyakorolhatása végett tartoznak a tanulók lakásukat, annak változtatását, s azon egyént, a kinek gondviselése alatt állnak, az igazgatónak és az osztályfőnöknek bejetenteni.
16. §. Az iskolai év elején az osztályfő minden tanulónak kijelöli helyét az osztályteremben, figyelemmel a tanuló látó és halló képességére és esetleg más alapos óhajtására. Helyet változtatni vagy cserélni csak az osztályfő engedelmével szabad.
17. §. A tanóra kezdetét jelző csengetés után minden tanuló tartozik a tanterembe menni, helyét csendben elfoglalni és a tanár belépését kellő magatartással bevárni. Előadás alatt csend és figyelem követeltetik; mindennemű zavarás, ide értve a kijárást is, tiltva van. Szellemileg minden tanuló együtt dolgozzék a kikérdezésnél, felelni azonban csak a kérdezettnek szabad; a súgás, vagy beleszólás szigorúan tiltva van. A dolgozatokat minden tanuló önállóan készítse el; a feladatot mástól leirni s általában bárminemű csempészetet elkövetni tilos.
18. §. Az egyes tanórák közti időben meg van engedve az illedelmes társalgás és mozgás; ellenben a futkározás és zajongás a legszigorúbban tiltva van.
19. §. Szintén tiltva van az intézet helyiségei előtt való álldogál ás is. Oraközökben az intézetből a tanulónak csak az osztályfő engedelmével szabad távozni.
20. §. A dohányzás szigorúan tiltva van.
21. §. Az intézeti épületnek és minden tartozékának tisztaságára a tanuló is köteles ügyelni. A falak, padok és egyéb bútorok megrongálása, befirkálása fegyelmi kihágásnak és egyszersmind kártételnek tekintetik. Mindennemű kár, melyet a tanulók az iskolai szerekben vagy egyéb tárgyban tesznek, az illetők által, és ha ki nem tudódnának, az egész osztály által megtérítendő. Ha a kártevés rosszakaratból vagy pajkosságból történt, a vétkes fegyelmi büntetés alá esik.
22. §. Egyleteket művelődés czéljából alakithatnak a tanulók az igazgatóság engedélyével; az iskolán kivül álló társulatoknak azonban tagjai nem lehetnek. Szinház és nyilvános mulatságok látogatására minden egyes alkalommal az osztályfőtől kell engedélyt kérni.
23. §. Könyvek vagy más tárgyak elárusitása, cserélés a szülők vagy helyetteseik engedelme nélkül tilos; épen ugy tiltatik az adósságcsinálás. Pénzt gyűjteni az intézet növendékei között bárminemű czélra csak az igazgató engedelmével szabad.
— 75 —
III. Fegyelmi büntetések.
24. §. Az előző pontok tiltó szabályai ellen elkövetett tények büntetés alá esnek. Az iskolán kivüli viselet hasonlóképen a fegyelmi törvények alá tartozik; e szerint minden az iskola czéljával és méltóságával ellenkező cselekmény, pl. a kávéházak, korcsmák és más nyilvános helyek látogatása szigorúan fenyíttetik.
25. §. A fegyelmi szabályok áthágására mérendő büntetések fokozat szerint következők: a) megintés, illetőleg megdorgálás az illető tanár által; b) a tanulók elkülönített helyre való ültetése, illetőleg kiállítása; c) nyilvános megfeddés az osztályfő által; d) élesebb feddés az igazgató által; e) a tanulónak a tanári szék elé idézése s a kizárással való fenyegetés; f) kizárás az intézetből, melyről az iskolaszék és a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium értesíttetnek.
Ezeken kivül alkalmazható a körülményekhez képest egyéb büntetés is, ugy mint az iskolában való marasztalás, mely felügyelet alatt végzendő komoly szellemi munkával köttetik össze, továbbá házi fogság alá helyezés, melynek kiállta a szülő vagy gazda bizonyítványa által igazolandó.
2G. §. A harmadfokú büntetésről már a szülő vagy helyettese értesítést nyer.
Tandíjmentes tanulók, ha oly vétséget követnének el, mely a tanári szék előtti megdorgálást vonja után, elvesztik a kedvezményt.
IV. Befejező megjegyzések.
27. §. Ezen törvényeknek az intézet minden növendéke alá van vetve, s alólok senki, még a szülők sem menthetik fel őket.
28. §. Ugyancsak e törvények kötelező erejével bír minden olyan szabály és utasítás, melyet az igazgatóság, a tanári karral s az iskolaszékkel egyetértve, esetleg később ki fog hirdetni.
29. §. A fegyelmi szabályok ezen szövege egy-egy példányban minden tanulónak kiadatik, mely példány a szülők által aláírandó, és azután az osztályfőnek bemutatandó. A tanév kezdetén a fegyelmi szabályok a tanulók előtt felolvastatnak, s azok nem ismerése mentő ürügyül el nem fogadtatik.
VIII.
Az ifjúsági „Önképzőkör" működése.
Ifjúsági Önképzőkörünk a jelen évvel fennállásának 4-ik évét töltötte be. Ez évben is élénk bizonyságot tett arról, hogy hivatásának minden tekintetben megfelel. A működés czélját képezték a nemzeti szellem, a hazafiasság, a szép iránti érzék fejlesztése, a kiváló irodalmi férfiak ismertetése, irodalmi ünnepek rendezése, kötött és kötetlen nyelvű dolgozatok benyújtása, azoknak szó- és Írásbeli meg-birálása, költemények elszavalása, beszédek tartása, stylgyakorlatok és rögtönzések. Ezen kitűzött nemes czélok elérésére szolgáltak a tartott rendes és diszgyülések, munkák benyújtása, azok megbirálása, szavalatok, szónoklatok előadása, pályázatok kitűzése.
Rendes gyűlések rendszerint kéthetenkint tartattak, mely alkalommal beérkezett munkák feletti írásbeli és szóbeli bírálatok tartattak; itt adattak elő a szavalatok, melyeket minden alkalommal szóbeli bírálat kisért.
A kör alakuló gyűlését szeptember 13-án tartotta Kárpáti Manó vezető tanár elnöklésével, ki megnyitó beszédében ecsetelte körünk czéljait, buzgó munkásságra hiván fel a tagokat, utmutatást adott a kör czéljainak elérésére. Az alakuló gyűlésen a kör tagjai a tisztikart következőképen alakították meg: Tisztviselők lettek: ifj. elnök Krausz Zsigmond f. o. t., alelnök Fischer Ferencz f. o. t., jegyző Guth Zsigmond f. o. t., aljegyző Hoch Imre k. o. t., pénztáros Lukács László f. o. t., könyvtárosok Schwarcz Miksa f o t., Kertész Sándor k. o. t.
Tartatott 16 rendes és 2 díszgyülés. Beérkezett 30 mű. (Ezek közül elfogadtatott dicséretesre 10 mű, jóra 14 mű, egyszerűre 4 mű, elvettetett 2 mű.) Szavalt 18 tag 22-szer. (Ezek közül sikerült 8 szavalat, kevésbbé sikerült 11 szavalat, nem sikerült 3 szavalat.)
Első diszgyülésünket deczember 1-én Vörösmarty emlékezetére tartottuk. Krausz Zsigmond f. o. t. ifj. elnök felolvasta Vörösmarty kora és költészete cz. művét, melyben Vörösmarty korát és költészetét alapos ismerettel tárgyalja. Majd Sattler Géza f. o. t. szavalta Vörösmarty „Élő szoborját" nagy hatással. Guth Zsigmond f. o. t. „Vörösmarty és a magyar éposz" cz. művében a magyar éposz fejlődését Vörösmarty működésével kapcsolatban tárgyalja. Majd Sugár Samu f. o. t. szavalta lendületesen a „Vén czigányt", végül Fischer Ferencz f. o. t. emelkedett hangon megirt értekezésében Vörösmarty működését mutatta be,
— 77 —
Második diszgyülósünket a márcziusi nagy nap emlékezetére tartottuk az egész tanári kar és a tanuló ifjúság jelenlétében. A diszgyülést Guth Zsigmond f. o. t. az önképzőkör jegyzője nyitotta meg, tartalmas megnyitó beszédében emelkedett hangon méltatta a nagyjelentőségű napot. Ezután Krausz Zsigmond ifj. elnök Jakab Ödön „Szabadság napja" cz. ódáját szavalta el lendületesen. Majd Kohn Ödön f. o. t. „Márczius 15-ike" cz. felolvasásában szép tanulmányra valló gondos csoportosításban emlékezett meg a 49 év előtti eseményekről. Végül Herlinger Ernő k. o t. igen lelkesen és hatásosan elszavalta Kozma Andor „Márczius 15-ike" cz. ódáját.
Körünk könyvtára a jelen évben, részint adományozás, részint vétel utján jelentékenyen gyarapodott. A könyvek száma jelenleg 620. Az önképzőkör részére ajándékozni szívesek voltak:
Tek. dr. Ollop Mór ügyvéd ur egy drb. 10 frcos aranyat, továbbá a következő tanulók könyveket:
Fischer Ferencz f. o. t., Áts Ede f. o. t., Guth Zsigmond f. o. t.., Horváth Sándor f. o. t, Kondor Dezső k. o. t., Kohn Miksa k. o. t., Weisz Izsó a. o. t., Steiner Sándor a. o. t., kiknek ezúttal is mély köszönetét fejezi ki az önképzőkör.
A kör tagjai közül érdemeik és buzgó munkásságuk megjutalmazására következők részesültek jutalomban:
Krausz Zsigmond f. o. t., buzgó tevékenységért 5 kor.
Fischer Ferencz f. o. t., buzgó munkásságért 5 „
Guth Zsigmond f. o. t., jegyzői tisztsége pontos betöltéseért
és munkásságáért 5 „
Kolin Ödön f. o. t., munkásságáért egy diszművet Herlinger Ernő k. o. t., mint legjobb és legszorgalmasabb
szavaló 5 „
A kör tagjai a jelen évben dicséretes munkásságot fejtettek ki, és megvetették önképzőkörünk alapját oly szilárdan, melyen ha tovább működik, hivatását mindenkor be fogja tölthetni.
Kárpáti Manó
vezető tanár.
— 78 —
XVII.
Erdemsorozat.
Alsó osztály.
A tanulók nevei Hittan Magyar nv. | Német nyelv Franczia ny. | Földrajz Történelem | j Mennyiségt. | Természett. | Ker. és polit, számtan Keresk. és forgalomisme Ker. levelez. Szépírás Irodai munk. Irásb. dolg. Erk. viselet |
Blau Benő 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1
Boskovitz Aladár 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3
Deutsch Oszkár 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2
Dreissiger Izsó 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
5 Frank Elek 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Fürst Albert 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Gavora Dániel 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1
Gstettner Henrik 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1
Günsberger Gyula 3 3 4 4 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3
10 Hamburger Sándor 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2
Heinrich Mór 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Hirschsohn Béla 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
Hoffmann Sándor 1 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1
Horváth Károly 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 1
15 Kohn Vilmos 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1
Mautner Gusztáv 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Meyer Gyula 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
Morgenstern Zsigm. 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2
Muszti József 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
20 Naschitz Miksa 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2
Pick Arthur 3 3 4 3 3 3 O O 3 4 3 3 2 2 3 2
Polednak Ernő 1 2 1 1 3 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1
Pollak Dezső 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1
Pusofszky Béla 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2
25 Rechnitzer Lipót 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1
Riedlmeyer Károly 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Rosenberger Győző 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1
Rothauser Imre 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1
79 -
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. | Német nyelv | Franczia ny. | Földrajz Történelem jj| ! Mennyiségt. | Természett. | Ker. és polit. 1 számtan Keresk. és for- 1 galomisme Ker. levelez. | Szépírás Irodai munk. Irásb. dolg. ] Erk. viselet J
Schlesinger Hugó 3 1 1 3 2 2 3 3 3 í 2 2 2 2 1
30 Steiner Ignácz 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1
Steiner Sándor 3 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Susicky György 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1
Szamek Jenő 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1
Tauber Győző 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Tálös István 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1
Weiler Vilmos 3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1
Weisz Dezső 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2
Weisz Ernő 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
Weisz Izsó 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1
40 Wirth Imre 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Würzburger Miksa 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Kimaradtak: Hruska Nándor, Schreiber Béla.
Középső osztály.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. : Német nyelvJ Franczia ny. :| | Földrajz Történet Mennyiségi. Vegytan Ker. és polit, számtan 1 Könyvvitelt. | Keresk. lev. Váltó- és ker. jog Nemzetg. és pénzügytan írod. munk. írásbeli dolg. külalakja j Erk. viselet |
Babócsai Tivadar 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1
Berger Dávid 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1
Bernárd Antal 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Blauhorn Emil 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
5 Deutsch Jakab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Deutsch Róbert 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2
Engel Béla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2
Engel Jenő 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Gottreich Aladár 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1
10 Herlinger Ernő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hirsch Lajos 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1
Hirschler Miksa 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3
Hirschler Ödön 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 2 1
Hoch Imre 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
.5 Kertész Sándor 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
Kohn Miksa 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2\' 2 2 2 2
Kohlman Sándor 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1
Kolin Izsó 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
Kondor Dezső 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2
20 Krausz Ignácz 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 l
Krausz Leó 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1
Kronberger Manó 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3
Mauthner Berthold 4 4 3 3 3 3 3 3 3\' 3 3 3 3 3 3 1
Mauthner Sándor 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1
25 Menczer Andor 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1
Molnár Ferencz 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1
Nagy Jenő 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Radó Gyula 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1
Rechnitzer Miksa 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
30 Reinitz Lajos 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2
Richter Vilmos 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1
Rosenberg Kálmán 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1
Steiner Róbert 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2
Szabó Gyula 1 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 1
15 Szívós Imre 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1
Tauszik Sándor 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
Tóth Károly 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
Wamberger Ernő 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1
Wurm Mihály 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1
— 81 —
Felső osztály.
Áts Ede 20 Lukács László
Berger Ignácz Lányi Samu
Braun Lajos Leimdörffer Béla
Deutsch József Leitner Ernő
5 Deutsch Vilmos Löb Ernő
Dorner Pál 25 Marton Aladár
Fischer Ferencz Márkusz Jenő
Fuchs Nándor Menczer Rezső
Gibs Gusztáv Nádor Lipót
10 Goldschniidt Arnold Sattler Géza
Gráf Miksa 30 Sauer Béla
Grosz Kálmán Schlesinger Lajos
Gutli Zsigmond Schwarz Géza
Hoffmann Henrik Schwarz Miksa
15 Horváth Nándor Sugár Soma
Illés Fiedler Frigyes 35 Srém Otto
Kohn Ödön Weiss Alfréd
Koréin Samu Weiss József
Krausz Zsigmond
Kimaradtak: Detrich Emil, Steinitz Ede.
XVIII.
Jelentés az 1896 97. tanévben tartott érettségi vizsgálatról.
A felső kereskedelmi iskolák szervezetének értelmében osztályvizsga mellőzésével a felső osztályt végzett összes tanulók és egy magántanuló érettségi vizsgálatra bocsáttattak.
A május 21., 23., 24., 25, 26., 27. és 28. napjain tartott írásbeli vizsgálatokon mind a 38 tanuló jelent meg.
A tanári kar által felterjesztett tételek közül a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a következők jelöltettek ki:
1. Magyar nyelv és irodalom.
A vásárok jelentősége a múltban és jelenben.
Eredmény: 15 jeles, 13 jó, 10 elégséges.
2. Német nyelv.
Das Kochsalz (Beschreibung).
Eredmény: 12 jeles, 11 jó, 12 elégséges, 3 elégtelen.
3. Franczia nyelv.
Franczia nyelvre fordítandó:
Budapest, 1897. ápr. 20.
Tek. J. Martell urnák, Cognac.
Levelem vétele után szíveskedjék számomra 50 hordó Cognacot venni, föltéve, hogy a mult hó 30-áról kelt árjegyzéke szerint az áru még 120 frankért kapható hordónként.
— 83 -
Megrendelésemet teljesítve, szíveskedjék jó hordókról gondoskodni és szállítsa a küldeményt czimemre Steinacker és Társa fiumei czég közvetítésével.
Kiadásainak és költségeinek fejében kelettől 3 hónapra intézvényezhet reám. Faktúrát és szállitási értesítését várva, maradtam tisztelettel
Gottschlick Károly.
Eredmény: 6 jeles, 9 jó, 12 elégséges, 3 elégtelen.
4. Kereskedelmi levelezés.
1. A. Nagy-Kanizsán megbízza a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot, hogy a banknál levő értékpapír letétéből 10000 frt magyar aranyjáradékot adjon el, az összegen vásároljon 25 drb osztrák hitelrészvényt, az ebből eredő különbséget pedig B.-nek Bécsbe küldje.
2. A. levele bécsi hitelezőjéhez, melyben fenti intézkedéséről értesiti.
3. A budapesti bank levele a megbízóhoz. Eladta a magyar aranyjáradékot á 122, vette a hitelrészvényt á 360.
4. A bank levele B.-nek Bécsben.
5. 6. B. levele A.-nak és a banknak.
A 6 levél közül az 5. és 6. németül írandók.
Eredmény: 14 jeles, 14 jó, 10 elégséges.
5. Kereskedelmi számtan.
1. Budapest elad április 15-én Berlin megbízásából a fémbeváltó hivatalnak egy arany rudat, melynek súlya 6-5 kg., finomsága 840%0.
A bevételért küld Berlinnek 2 havi M. váltót a 58,60, 3%, szok. alkuszdij, felszámit frt 6-50 költséget. Hány M.-ról szól a váltó?
2 Április 20-án az osztrák h. i. részvény árfolyama
349.— Veszek pr. Ultimó stellage ügyletet és pedig 100 drbot á 351/347 • A határozás napján a részvények árfolyama
350.—, a papírokat átveszem, de további áremelkedést remélve, 1.20 report fizetése mellett egy hónapra ellátásba adom őket.
2*
— 84 —
Május végén a papírokat 352.— árfolyammal adom el. Mennyi a nyereségem illetve veszteségem, ha 3-szor fizetek szok. alk. dijat.
Eredmény: 14 jeles, 15 jó, 5 elégséges, 4 elégtelen.
6. Mennyiségtan és politikai számtan.
Kovács Gábor Nagy-Kanizsán 1898. január 1-én következő feltételek mellett vesz birtokot.
1. Készpénzben fizet 80000 frtot.
2. Tiz év múlva köteles 30000 frtot fizetni.
3. Fizetni fogja a »Délzalai Takarékpénztár« bekebelezett követelését évi 4000 frlos annuitásokban. (Első részlet lejár 1898. január 1-én, ulolsó részlet lejár 1917. január 1-én.)
4. Kovácsnak jogában áll a 10 év múlva fizetendő 30000 frtot 6°/0 évi utói kl. mellett discontálni.
5. A Délzalai Takarékpénztár követelését 4\'/a °/ o évi utói. kl. mellett discontálhatja, a mikor azonban l°/oo visszalépési dijat fizet.
Kovácsnak számítása szerint még 25000 frtra lesz szüksége (beruházás, forgó tőke).
1. Ha Kovács csak 120000 frt felett rendelkezik, mily összeget fog ő az »Osztrák-Magyar Barik«-nál amortisatióra felvenni, ha a vételből eredő összes kötelezettségeinek rögtön akar megfelelni (converlálás).
2. Mennyi lesz a félévenkint utólagosan fizetendő annuitás 2°/0 félévi utói. kl. mellett, ha az »Osztrák-Magyar Bank« 30 évre adja a kölcsönt.
Eredmény: 19 jeles, 13 jó, 6 elégséges.
7. Könyvvitel.
1897. május 1-én Horváth János és Németh Péter mint beltagok Vass Ferenczczel mint kültaggal betéti társas kereskedést nyitnak, melybe ad Horváth János árúkban: kg. 4116 gyapjút á 54 pr 56 kg. frt 3969.— » 6540 mézet » 36 » 100 » » 2354.40
váltókban......» 5480.—
főkönyvi követelésekben . » 4030.63
készpénzben.....» 165.97 16000.—
Németh Péter készpénzben . . . frt 15000.—
Vass Ferencz » ...» 12000.—
— 85 —
A társasági szerződés értelmében Horváthnak és Némethnek 100 —100 frt havi fizetés jár, mind a három társ betétei és kivétei 6%-al pro anno kamatosittat-nak, a tőke-kamat és fizetés levonása után fenmaradó tiszta nyereségben Vass betéte arányában, Horváth és Németh egyenlő részekben részesülnek.
Május 3. Vesznek készpénzen kg. 3620— gyapjút
pótsúly 2% 72-40 kg. 3547-60
á 53 frt pr. 56 kg. frt 3357.55 » 4. Küldik ezen árút Richter Ferdinándnak Insbruckban bizományi eladás végett
á 64 frt per 56 kg......» 4054.40
fizetnek erre szállítási költséget . . » 75.40 » 8. Eladnak Fiedler Gáspárnak helyben 3 havi váltója ellenében 12 hordó mézet kg. 2784 á 48 frt per °/o kg.
nettó tara » 1336.32 » 12. Leszámitoltalják Fiedler váltóját
frt 1336.32
5°/o lerovat 88 napra » 16 34 » 1319.98 » 16. Vesznek felében Újházi Tivadarral 12
hordó szeszt 5796 l.á 52 frt pr. 10/ml% » 3013.92 melynek felét a társaság, felét Újházi készpénzben fizeti » 20. Érkezik Szép Jakabtól, Kaposvár, vett
1670 kg. borkő á 42 frt pr °/o kg. » 701.40 melyért neki 3,\'h. elfogad ványukat küldik » 24. Érkezik Richter Ferdinánd eladási számlája a bizományba küldött gyapjúról, melyet a meghatározott áron eladott, számit 5% jutalékot » 26. Eladják az Újházival felében vett szeszt
60 írtjával ........» 3477.60
» 31. Összes üzleti költség a beltagok fizetése
nélkül..........» 220.—
» 31. Horváth kivéte a társasági pénztárból
frt 100.—
kamat ...» —.50 » 100.50 Németh kivéte . . . frt 80.—
kamat ...» —.40 » 80.40
— 86 —
Az árúkészlet értéke.....frt 6891.60
Kidolgozandó a főkönyvben, készitendő nyers mérleg és leltár.
Eredmény: 15 jeles, 15 jó, 5 elégséges, 3 elégtelen.
A szóbeli érettségi vizsgálatokat junius hó 14., 15. és 16. napjain tartottuk Péter János, budapesti felső kereskedelmi iskolai igazgató, közoktatásügyi miniszteri biztos ur és Szávay Gyula, győri kereskedelmi és ipari kamarai titkár, kereskedelemügyi miniszteri biztos ur jelenlétében. A vizsgálatokat megelőző, a miniszteri biztos urak elnöklete alatt tartott értekezlet az Írásbeli érettségi vizsgálat eredménye alapján a vizsgálatra jelentkezett 38 tanuló közül 37 szóbelire bocsáttatott.
A vizsgálatok végeredménye a következő:
Jelesen feleltek meg:
Berger Ignácz, Fischer Ferencz, Krausz Zsigmond, Lukács László, 5. Menczer Rezső, Schwarz Miksa.
Jól feleltek meg: (Deutsch József, Goldschmidt Arnold, Gross Kálmán, Guth Zsigmond, Kohn Ödön, Lányi Samu, Lob Ernő, Márkusz Jenő, Nádor Lipót, Sattler Géza, Sugár Soma - 11.
Megfeleltek: (Braun Lajos, Fuchs Sándor, Gibs Gusz-táv, Gráf Miksa, Hojfmann Henrik, Illés Fiedler Frigyes, Leimdörffer (Béla, Leitner Ernő, Sauer (Béla, Schlesinger Lajos, Strem Ottó =11.
8 tanuló 1, illetve 2 tárgyból f. évi szeptember hóban
teendő javitó vizsgálatot tehet.
1 tanuló 1 év múlva vizsgálatra jelentkezhetik.
1 tanuló osztályismétlésre ulasittatott.
— 87 —
XIX.
Az 1895 90. tanévben végzett tanulók alkalmazási helye.
A tanuló neve A czég neve Telepe
Berger Jenő I. Magyar Ált. Biztosító Társaság N.-Kanizsa
Blankenberg Imre Dugaresai pamutszövő gyár Bécs
Böhm Emil Fürst Jakab és fiai Budapest
Bún József Magy. Leszám. és Pénzváltó Bank Budapest
5Eislitzer Béla Grünhut Fülöp és fiai N.-Kanizsa
Fischel Ernő Fischel Fülöp N.-Kanizsa
Fleischner Miksa Ismeretlen
Flesch Rezső Gutmann S. H. N.-Kanizsa
Grünwald Ede Semler és Gerhardt Genua
10 Hűvös Rezső Magyar Agrár- és Járadékbank Budapest
Hoch Géza Lang L., gépgyár Budapest
Kohn Ottó Magy. Keresked. Részvény-Társ. Fiume
Krausz Oszkár Keleti Kereskedelmi Tanfolyam Budapest
Landler Sándor Ismeretlen
15 Löw Jenő Gii\'ó- és Pénztáregyesület Budapest
Löwi József Sartori Oszkár N.-Kanizsa
Maulwurf Gyula Keresked. akad. abituriensek tanf.
hallgatója Grácz
Neuwald Zs. Pósta- és Távirda hivatal Kaposvár
Nyitrai Lajos Rothschild Samu N.-Kanizsa
20 Oroszi István Gazdasági Akadémia Magyar-Óvár
Rosenberg Sal. Zerkowitz Zs. és Ta. N.-Kanizsa
Schlesinger Fer. „Apolló" kőolaj finom, gyár r. t. Budapest
Schwarz Nándor Hazai Biztosító Részvénytársaság Budapest
Subitz János Pósta- és Távirda-hivatal D.-Földvár
25 Wellák János » » » Szegszárd
Weisz Bódog Neumann testvérek szeszgyár és
gőzmalom Arad
— 88 —
XX. Statisztikai táblázatok.
a) A tanulók származási lielye.
Iskola Osztály Nagykanizsai Zala Somogy Vas Fehér Tolna Baranya Sopron Budapest Krassó-Ször. Győr Zágráb V\'arasd Verőcze Belovár Pozsega Kőrös-Belov.: . Ausztriai Összesen Kimaradt Létszám a tanév végén
megyei
Elemi leányiskola I 30 30 1 29
II 32 1 33 — 33
III 30 4 4 38 2 36
IV 28 1 3 32 1 31
Összesen 120 6 7 1 133 4 129
rn a 3 =»> c 35\' 7r O SJ I II 32 24 3 5 12 2 2 35 45 1 34 45
III 45 12 2 59 3 56
IV 32 7 1 1 — — — — — — 1 1 — — — 1 — 44 1 43
Összesen 133 27 15 3 — — — — 2 — 1 1 — 1- 183 5 178
Polg. iskola I 17 9 8 _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ „ _ 40 40
II 17 4 6 1 1 29 29
Hl 8 6 5 3 — - — — — — — 2 — — — — 24 1 23
IV 15 6 4 3 1 — — 1 1 — — 1 — — 2 1 35 35
Összesen 57 25 23 7; 1 3 — 1 1 — 1 2 4 —! 2 1 128 1 127
Felső ker. iskola I 19 6 8 t _ 1 1 2 4 _ 1 43 1 42
II 11 7 11 — — 1 2 1 — — 1 1 2 — 3 — — — 40 1 39
III 23 8 5 — 1 1 1 39 2 37

Összesen 53 21 24 1 — 2 2 1 — 1 1 2 2 1 6 4 — 1 122 4 118
Főösszeg 363 79 69 11 1 5 5 2 2 3 1 1 4 5 1 10 4 3 2 566 14 552
Kanizsai 363 Vidéki 203
Összesen 506
— 89 —
b) A tanulók
nemzetisége vallása k o r a *
Osztály
Iskola : magyar nemet 1 horvát -D V<U Ê2 <1> izraelita JC é ■o <u > Q j ág. hitv. 6 éves A L— A 00 A Oí A O * A A OÎ A A ia A ÍO A t>- A O0 A Oí A O Összesen
s I 30 _ _ _ 30 _ _ _ 9 14 4 3 30
GO II 33 — — — 33 — — — — 6 18 5 2 2 33
aj 111 38 — — — 37 1 — — — -- 5 13 10 6 4 38
ŰJ IV 32 — — — 32 — — — — — — 12 10 4 4 2 32
Összesen 133 — — — 132 1 — — 9 20 27 21 24 18 8 4 2 133
: o \\JO> "5 1 II 35 45 — — — 32 45 2 1 — 17 11 1 3 33 1 11 — — — — — — — — — — 35 45
tp III 59 — — — 58 — — 1 — — 1 23 14 13 6 2 59
E Cü LÜ IV 41 — 3 — 43 1 — — — — — 13 19 11 1 44
Összesen 180 — 3 178 3 1 1 17 15 37 48 33 24 7 2 _ — — — — 183
I 37 _ 3 _ 40 _ _ _ _ _ _ _ 4 11 18 7 40
a» 11 28 — 1 — 29 — — — — — — — — 3 13 10 3 29
dí III 22 — 2 — 23 1 — — — — — — — 5 10 5 3 1 — — — 24
o Q_ III 31 — 3 1 34 — — 1 _ — 16 13 5 1 — 35
Össze- | j o sen — 9 1 126 1 — 1 — — 4 14 36 27 24 16 6 1 — — 128
eq I 35 1 7 _ 34 8 _ 1 5 17 18 2 1 _ _ 43
ai II 33 — 7 — 33 6 1 — — 3 18 15 1 2 1 40
S £ 111 37 — 2 — 35 3 — 1 — — — — — — — — — — 9 15 1 8 6 1 39
Összesen 105 l|l6 — 102 17 1 2 — — — — — — — 5 20 45j32 10 8 2 122
Főösszeg 536 lj28 1 1 538 22 1 2 4 26 35 64 69 61 1 1 ! 1 5651 33 31 36 51 33ll0 1 1 1 8 566
* A tanév végén.
VIII.
A nagykanizsai izr. hitközség hittani intézményei.
Közli: Dr. Neumann Ede.
A hitoktat as ci lefolyt tanévben is azon alapelvek szerint történt, a melyek tantervünknek irányt szabtak és a tananyag kiszemelésében vezéreltek. Gondunk volt arra, hogy az anyagot teljességében feldolgozzuk és ez valamennyi osztályban és iskolában sikerült is. A zsidó nép és vallás történetének, valamint a tanok és intézmények kellő ismertetése mellett nagy súlyt helyeztünk a bibliai olvasmányokra és a szentírás eredeti szövegének beható, tüzetes tárgyalására. A héber nyelvtan elemeinek ismertetése ezen évben is hathatós segédeszköznek bizonyult.
Mint mindig, ugy ezen szorgalmi időszakban is fájdalmasan éreztük az egyöntetű hitoktatásnak és az egyetemes országos tantervnek hiányát. Mig azon tanulók, kik a helybeli iskolákból kerültek a magasabb tanintézetekbe, szépen haladtak és minden nehézség nélkül feleltek meg a követelményeknek, addig azon növendékekkel, kik másutt végezték az alsóbb iskolákat, most is meggyült a bajunk. Nem csekély azok száma, a kik a héber betű ismerete nélkül jöttek hozzánk, a kiket olvasásra kellett tanítanunk azon órákban, melyek tantervünk értelmében a szent szöveg tüzetes ismertetésére kell, hogy szolgáljanak. Különösen a falusi iskolákat végzett és a horvát vagy sziavon vidékekről származó tanulóknál kellett szomorú tapasztalatokat tennünk.
A hitoktatás egyöntetű szervezése igazán már elodázhatatlanná vált. Mindaddig, mig országos tantervünk nem lesz, egyesek legkomolyabb törekvése is meddő és eredménytelen fog maradni.
A polgári iskolák, a felső kereskedelmi iskola és a főgymnasium tanuló ifjúsága a legridegebb téli hónapok kivételével minden szombat délután ünnepélyes istentiszteletre gyülekezett, a melyen a felsőbb osztályok tanulóinak alkalmuk nyilt a tóra elé járulni. Az exhortatio, melyet minden istentisztelet alkalmával e sorok irója végzett, a felolvasott heti szakaszból indult ki és homiliákkal váltakozva tervszerűen tárgyalta a vallás- és erkölcstan legfontosabb kérdéseit. A templomban végzett tanitás tehát összefüggésben volt a tulajdonképeni hitoktatással. Szem előtt tartotta ugyan a predi-káczió sajátos jellegét, de a vallásos érzület ébresztésére és táp-
— 01 —
lálására azon eszközökkel élt, a melyeket az iskolai oktatásban is sikeresen használunk. Azt tapasztaltuk, hogy az exhortatiok ezen neme köti le legjobban az ifjúság figyelmét és maradandó nyomokat hagy a tanulók lelkében. Az istentiszteleten való megjelenés minden tanulót kötelez és az ifjúság jóakaratával is találkozott.
A leány confirmationak ezen évben el kellett maradnia, minthogy a polgári iskola újjáépítése következtében a tanév egy egész hónappal előbb végződött és a tanulók ennek folytán több héttel Sabuot előtt elszéledtek.
Hitoktatás a városi elemi iskolában.
I. osztály.
Heti 2 órában tanítja Kondor József. Tananyaga: a) héber olvasás; b) bibliai történet Ábrahámig.
II. és III. osztály.
Heti 2 órában tanítja Kondor József. Tananyaga: a) héber olvasás és egyes fontosabb mondatok fordítása; b) bibliai történet Mózes haláláig.
IV. osztály.
Heti 2 órában tanítja Kondor József. Tananyaga: a) héber olvasás, egyes imák fordítása és az ünnepek valamint a legfontosabb szertartások ismertetése; b) bibliai történet Salamon haláláig.
Tankönyv: a pesti izr. hitközségtől kiadott „Zsidó hitoktatás vezérfonala", minden osztályban a megfelelő rész.
A városi polgári leányiskolában.
I. és II. osztály.
Heti 2 órában tanítja dr. Neumann Ede. Tananyag: a) bibliai történet az első templom elpusztulásáig; b) vallástan: istenismeret és istentisztelet, egyéni tökéletesség és társadalmi erkölcs; c) az imakönyv tüzetes ismertetése és egyes imák fordítása.
III. és IV. osztály.
Heti 2 órában tanítja dr. Neumann Ede. Tananyag: a) a zsidók története napjainkig; b) rendszeres vallás- és erkölcstan; c) ima-fordítás.
Tankönyvek: Halász és Schlesinger, Zsidó vallástani vezérfonal; Classel, Zsidók története; Hochmuth-Szép, Mózesi hit- és erkölcstan.
A városi polgári fiúiskolában.
Heti 2 órában tanítja Hoffmann Mór. Tananyaga: a) történet vázlatosan; b) az imakönyv ismertetése és szentírási szemelvények fordítása.
Tankönyvek ugyanazok mint a leányiskolában.
— 92 —
A fögymnasiumban.
I. és II. osztály.
Heti 2 órában tanítja lioíí\'mann Mór. Tananyaga: a) Izrael története a jeruzsálemi templom elpusztulásáig: b) héber szentírási szemelvények fordítása és az imakönyv ismertetése.
III. és IV. osztály.
Heti 2 órában tanítja Hoffmann Mór. Tananyaga: a) a zsidók története az első templom elpusztulásától napjainkig; b) héber szentírási szemelvények fordítása.
V. és VI. osztály.
Heti 2 órában tanítja Hoffmann Mór. Tananyaga: a) vallástörténet; b) a zsoltárok fordítása és tüzetes ismertetése.
VII. és VIII. osztály.
Heti 2 órában tanítja dr. Neumann Ede. Tananyaga: a) rendszeres vallás- és erkölcstan, b) prófétai szemelvények fordítása nyelvtani alapon és bibliai olvasmányok (Jób és lvohelet).
Tankönyvek: Stern Ábrahám, Izrael története I. és II. k., Cassel, Zsidók története, Neumann, Vallástörténet, Schreiner, bibliai szemelvények, Krausz, rendszeres zsidó vallás- és erkölcstan.
A kereskedő tanoncz-iskolában.
Tanítja heti 1 órában Barta Lajos. Tananyag: a) héber olvasás, kapcsolatosan az imakönyv és az ünnepek valamint a legfontosabb szertartások ismertetésével; b) bibliai történet Mózes haláláig.
Az ipariskolában.
Tanítja heti 1 órában Barta Lajos. Tananyag: mint a kereskedő tanoncz-iskolában.
Tankönyvek: Müller A., héber ABC és imakönyv.
A hitközségtől fentartott intézetek növendékein kívül hitoktatásban részesültek:
Iskola Létszám 1. II. O s z III. IV. t ti V. 1 X VI. VII. VIII.
Városi elemi fiúiskola . . 25 II 6 2 6
Városi elemi leányiskola 48 18 12 8 10 — — — —
Városi polg. fiúiskola . . 29 8 6 9 2 2 2 — —
Városi polg. leányiskola 82 30 26 16 10 — — — —
Főgymnasium..... 104 20 22 13 5 12 11 12 9
Kereskedő tanoncz-iskola 45 34 11
Ipariskola...... 18 II 5 2
Összesen 351
VIII.
Értesítés a jövő tanévre.
A tanulók felvétele mind a három iskolában szept. 1., 2. és 3. napjain d. e. 9—12, délután 3—5 óráig a következő\' szabályok szerint történik, a javító vizsgálatok aug. 31-én d. e. 9 —12, d. u. 3—5 óráig tartatnak.
Az elemi iskola I. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 5 \'/2 évesek és kiken az oltás sikeresen eszközöltetett, mi szükség esetén bizonyítványnyal igazolandó.
A polgári iskola I. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 9 évesek és az elemi iskola 4 osztályát kielégítő sikerrel végezték, vagy felvételi vizsga által kimutatják, hogy a IV. osztály számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassággal bírnak.
A felső kereskedelmi iskola alsó osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik a gymnasium, reál-, vagy polgári iskola alsó 4 osztályát legalább elégséges sikerrel végezték és azt bizonyítványnyal igazolják. A középső és felső osztályba oly tanulók vétetnek fel, kik az alsó, illet, középső osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább elégséges sikerrel végezték.
Ugy a polgári, mint a felső kereskedelmi iskolába újonnan belépő tanulók születési és újra-oltási bizonyítványt tartoznak femutatni.
Születési bizonyítvány nélkül sem a polgári, sem a felső kereskedelmi iskolába egy tanuló sem fog felvétetni, mire ezúttal a t. szülők figyelmét különösen felhívjuk.
Javító vizsgáira bocsáttatnak:
a) az elemi iskolában azon tanulók, kik legfeljebb 2, a polg. iskolában azok, kik legfeljebb 3 tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot.
b) a felső kereskedelmi iskolában azon legfeljebb 2 tantárgyból bukott tanulók, kiket erre a tanári kar Ítélete feljogosít, mely körülmény az iskolai bizonyítványban jelezve van.
a) Évi tandíj az elemi fiúiskolában: helybeliek részére 20 frt, vidékiek részére 24 frt.
— 94
az elemi leányiskolában:
1—4. oszt. helybeliek részére 20 frt, vidékiek részére 24 frt. 5-6. „ „ „ 32 „ 40 „
a polgári iskolában: helybeliek részére 32 frt, vidékiek részére 40 frt.
a felső kereskedelmi iskolában: minden osztályban 80 frt.
A tandij 2 részletben fizetendő, és pedig az 1. részlet a beiratáskor, a 2. részlet február hó elején.
b) Beiratási dij az elemi és polgári iskolában: helybeliek részére 1 frt, vidékiek részére 2 frt; a kereskedelmi iskolában 5 frt.
Tandíjmentességért folyamodók tartoznak kellően felszerelt kérvényeiket aug. 15-éig a hitközségi elöljárósághoz benyújtani.
Bún Samu,
igazgató.
Sajtóhibák:
A 4. old, fölülről 21. sor Hirschmann h. olv. Hírschfeld „15. „ alulról 18. „ ösztöndijazására h. olv. ruháztatására.
TARTALOM.
Oldal
I. Iskolaszék ........... 2
II. Jelentés a lefolyt 1896—97-iki tanévről......3
III. Könyvtár ........... 6
IV. Tanszerek...........12
V. Tanintézetünk jótevői, ösztöndijak ....... 13
A) Elemi iskola.
VI. Tantestület...........18
VII. Érdemsorozat...........19
a) leányiskola..........19
b) fiúiskola..........23
B) Polgári iskola.
VIII. Tantestület...........32
IX. Kellert Lajos jubileuma.........33
X. A Polgári iskola tanterve........35
XI. Érdemsorozat...........45
C) Felső kereskedelmi iskola.
XII. Tanári kar...........50
XIII. Tanterv és tankönyvek.........52
XIV. Kivonat a nagykanizsai felső ker. isk. szervezeti szabályzatából . 69 XV. Fegyelmi szabályok.........72
XVI. Önképzőkör...........76
XVII. Érdemsorozat...........78
XVIII. Jelentés a lefolyt tanévben tartott érettségi vizsgálatról . . 82 XIX. A lefolyt tanévben végzett tanulók alkalmazási helye ... 87
XX. Statisztikai táblázatok.........88
XXI. A nagykanizsai izr. hitközség hittani intézményei .... 90 XXII. Értesités a jövő tanévre........93