Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.9 MB
2017-05-02 11:31:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
89
580
Rövid leírás | Teljes leírás (146.06 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi szakirányú iparos fiú- és leánytanonciskola értesítője az 1928-29. tanévről
XLIII. évfolyam
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa, 1929. Gyarmati Gy. könyvnyomdája 5921

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

JU
M íiJSiiJüü
r O Q A .
r ° A NAGYKANIZSAI
ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS
LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL
XLIII. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
f
®
m
m
i in
ő OQp ,
A NAGYKANIZSAI
ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS
LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL
XLIII. ÉVFOLYAM
1T -\'-•>> \\
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1929.
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA
5921
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1929—30. tanévre az összes iparostanoncok, tehát a téli
tanfolyambeliek beiratásais,szept.2—7-ig bezárólag a Rozgonyi-u.
uj iskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a
bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben (7. sz. terem)
vasárnap kivételével naponkint 5—7-ig történik.
Beiratásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát,
illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beíratni
és szeptember 9-től, illetve a téli tanfolyamban november
1-től kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a
tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított
három napon belül a tanonciskolába beíratni és a negyedik
naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles.
(Szerv. 27. §.) Azon munkaadó, aki tanoncát a beírásra
megállapított időben be nem iratja, vagy a kitűzött időben nem
küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen
az 1922. évi. XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján lesz megbüntetve,
tanonca pedig sem tandijelengedésben, sem más kedvezményben
nem részesülhet.
A beiratásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni.
A mult évben már tanonciskolába járt tanoncok csupán
a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra;
az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbízottjának
kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat,
utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá a
tanszerződésüket bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre és
ipari Szótárra 1 pengőt, tanszer- és tandíjra pedig 15 pengőt megfizetni,
vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal
felszerelt tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak
vagy helyettesének átadni tartoznak. Megjegyezvén,
hogy az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl
tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát
jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek,
akiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat
egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben lesznek azok ugy
beoszthatok, hogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen
elvonva a műhelyből. Az igazgatóság
Magyar Endre kir. iparoktatási főigazgató.
A magyar iparoktatás szolgálatában eredményesen eltöltött
negyven évi odaadó munkásélete után 1927/28. tanév végével a
jól megérdemelt nyugalomba vonult hazánk iparoktatásának nagytehetségű
vezére és apostola: Magyar Endre, kir. főigazgató.
Mi, kik közel négy évtized óta állunk az iparoktatás szolgálatában
és részt vettünk a tanoncoktatás kezdetlegességével járó
nehéz és fárasztó munkában, tudjuk és érezzük legjobban, mit
köszönhetünk a távozó Vezérnek, ki a mai iparoktatás megalapozásával
és megszervezésével lehetővé tette nekünk, hogy a sok
kísérletezés és tapogatódzás helyett j ól kitűzött uton és körültekintéssel
és mérlegeléssel megállapított tanterv irányítása mellett haladhatunk
az iparoktatáshoz fűzött magasztos cél: a magyar iparostársadalom
színvonalának emelése és ennek alapján a magyar ipar boldogító
fellendítése felé.
Őméltósága nevéhez fűződik a kerületi rajzkiállitások rendezésének
a fenti cél fokozottabb elérése érdekében való életbeléptetése,
mely nagy mértékben járul hozzá a tanonciskolái
rajztanitásnak emeléséhez és az egész országban leendő egyöntetűvé
tételéhez. Ugyancsak az ő kezdeményezésével áll szoros
kapcsolatban a népesebb tanonciskoláknak önálló épületekben
való elhelyezése és főhivatású tanerők alkalmazására való törekvés,
miáltal lehetővé válik, hogy az előadások ne a késő esti, hanem
a nappali órákban legyenek megtarthatók, amikor a tanoncok még
nincsenek a műhelyi munkától teljesen kifáradva s igy a tanulás
iránt sokkal fogékonyabbak.
Az iskolák nívójának emelése és biztositása mellett azonban
a tanonciskolái tanerők anyagi helyzetének javítása és állandó
gondoskodása tárgyát képezte.
Midőn Őméltóságától búcsút veszünk, tesszük ezt ama hő
kívánságunk kapcsán, áldja meg a jóságos Isten hosszú élettel és
további jó egészséggel, hogy még igen soká gyönyörködhessék a
legjobban végzett munkájával elért eredményekben.
Jelentés az 1928—29. tanévről.
Iparos fiutanonciskolánk fennállásának 43, leánytanonciskolánk
10. tanévét töltötte be az elmúlt tanévvel.
A tanév kezdete. — A folyó tanévet a szeptember hó 1-én
11 órakor tartott értekezlettel kezdettük meg, hol a beirásnál követendő
eljárás megállapítása után a tanítótestület tagjai négy
csoportba osztattak a beírások eszközlésére.
Beírások. A tanoncok beírása szeptember 1—5-ig bezárólag
eszközöltettek, mely időben ugy az egész évi, mint a téli tanfolyambeli
tanoncok tartoztak beiratkozni. A beírásra kitűzött időben
az egész évi tanfolyamban a fiuknál 380, a leányoknál 146, a téli
tanfolyamban 102, összesen 620 tanonc iratkozott. Ezen létszám
a tanév folyamán beirt tanoncokkal az egész évi tanfolyamban a
fiuknál 460-ra, a leányoknál 159-re, a téli tanfolyamban 110-re,
összesen 729-re emelkedett, mely szerint a folyó tanévre 119
tanonccal kevesebb iratkozott be, mint a mult tanévben, ami sajnos
annak tulaj donitható, hogy az iparos társadalomra nehezedő rossz
gazdasági viszonyokban még mindig nem állt be a javulás.
Az osztályok száma és a tanítás megkezdése. Az egész
évi tanfolyamban a fiuknál beiratkozott 380 tanonc, a közismeretnél
egy előkészítő, három I., három II., két III. és két IV. osztályban,
a rajznál három I., három II., három III., három IV. és egy rajzpótló
osztályban; a leányoknál beirt 146 tanonc közismeretnél egy
I., két II., egy III. és egy IV. osztályban; a rajzból egy I., két II.,
egy III. és egy IV. osztályban; a téli tanfolyamba beirt 102 tanonc
a közismeretben egy I., egy II. és egy III—IV. osztályban; a
rajznál egy I., egy II. és egy III—IV. osztályú szakrajzi osztályban
részesültek oktatásban. A létszámban előállott nagyobb csökkenés
folytán mindjárt a tanév elején kénytelenek voltunk az egész évi
tanfolyamban a fiuknál egy I., egy II. és egy III., a leányoknál
pedig egy I. osztályt megszüntetni, amely utóbbi I. leányosztály a
tanév második felében, azaz március 15-én, a tanulók számának
emelkedése folytán újból fel lett állítva.
Tanítótestület és havi értekezletei. Mindjárt a rault tanév
befejezése után, Jellinek Márk ny. polg. isk. tanár, tanítótestületünk
egyik legrégibb és legértékesebb tagja, a tanonciskolánknál eltöltött
20 évi odaadó kiváló eredménnyel teljesített működés után magas
korára való hivatkozással Írásban jelentette igazgatónak és felügyelőbizottságnak
a tanonciskolánál viselt állásáról való lemondását.
Igazgató mindent elkövetett, hogy őt ezen elhatározásának
megváltoztatására birja, de eredménytelenül. A felügyelőbizottság
igaz sajnálattal fogadta Jellinek kartárs lemondását, ki nagy tudásával,
a növendékeivel szemben tanúsított szeretetteljes bánásmódjával
és évről-évre felmutatott kiváló eredményével, tanítványai
szeretetét, a felügyelőbizottság tagjainak pedig legnagyobb
elismerését és hálás köszönetét váltotta ki, mit jegyzőkönyvi
kivonatban hozott távozó kartárs tudomására. Á magam és
kartársaim nevében igaz szívvel kívánom a távozó kartársnak,
hogy hosszú és eredménydus működésével jól megérdemelt nyugalmat
a legjobb egészségben és megelégedésben minél tovább
élvezze!
Ugyancsak nagy veszteség érte iskolánkat Kalmár Zoltán
építészmérnök és Saaghy Pál gépészmérnök távozásával, kik közül
előbbi a magánpraxisában való nagy elfoglaltsága, utóbbi pedig
a Merkúr-Vasművek, melynek hosszú éveken át vezetője volt,
megszűnése miatt mondottak le az általuk két éven át és a
legszebb eredménnyel betöltött tanonciskolái építőipari, illetve
fémipari szakrajzoktatásukról.
Ezen lemondások folytán megüresedett A) IV. közismereti
osztály vezetésével a beszüntetett II. osztály helyett Horváth
József, a B) IV. közismereti osztály vezetésével kárpótlásul a
beszüntetett 111. osztály helyett Béres János, a fémipari szakrajz
tanításával Ketting Ferenc vegyesipari szakrajztanár, ki ezen
szaktárgy oktatására az ózdi vasművek iskolájánál képeztetvén ki,
mint ilyen ugyanott hét éven át legeredményesebben működött;
az építőipari szakrajz tanításával pedig Székely Nándor okleveles
építészmérnök, volt városi főmérnök bízattak meg a felügyelőbizottság
által egyelőre ideiglenesen.
Létszám-csökkenésből eredett osztálymegszüntetés miatt,
mivel az első osztályok létszáma évközben sem emelkedett
annyira, a negyedik I. osztály újból való felállítására szükség lett
volna, csak Faludi Géza maradt osztály nélkül, amennyiben a
leányoknál a tanév kezdetén beszüntetett I. osztály a tanév II.
felében újból fel lett állítva, de annak vezetésével, mivel Dreven
Lajosné arról önként lemondott, Nováczky Gizella lett megbízva
a felügyelőbizottság által; az általános rajzosok pedig csak kevesebb
óraszámban működtek.
A tanítótestület a tanév folyamán összesen hat értekezletet
tartott. Közvetlenül a beirások megtörténte után tartott ülésen az
értekezletek jegyzőjévé Óvári József, a fizikai és vegytani szertár
őrévé és gondozójává Béres János választattak meg a folyó tanévre.
Ezen az értekezleten mutatta be igazgató a heti órarendet és az
osztályoknak tantermenkinti elhelyezésére vonatkozó beosztást.
Itt tárgyalta meg a tanító testület az eredményes tanitás biztosítása
érdekében követendő módszertani eljárást és állapította meg osztályonkint
a helyi tantervet heti beosztással. Értekezleteinken foglalkoztunk
minden alkalommal a tanoncok iskolai és utcai magaviseletével,
szorgalmával, előmenetelével és egyéb a tanoncoktatás
minél eredményesebbé tételére irányuló kérdésekkel. Az üléseken
lettek bemutatva továbbá a felettes hatóságainktól érkezett leiratok
is tudomás- és miheztartás végett.
Tanterv. Tanításunk alapjául szolgált a vallás- és közoktatásügyi
Miniszter ur 60.000/1924. számú rendelettel kiadott tanterv
és a vonatkozó utasítás, melynek alapján az azonos osztályok
vezetői külön-külön együttesen állapították meg osztályaik helyi
tanmenetét heti beosztással, melytől csak nagyon indokolt esetben
volt eltérés.
Vallás-erkölcsös nevelés és magaviselet. Tanoncaink valláserkölcsös
nevelését, mint mindig, az idén is egyik legfontosabb
feladatának tekintette a tanítótestület. Egyetlen alkalmat sem
mulasztottunk el, hogy tanoncaink fogékony lelkébe ne hintsük
el mindazon lelki tulajdonságok és cselekedetek magvait, melyeknek
szem előtt tartása és mindenben való követése által magukat
érdemessé tehetik tanítóik, mestereik, tanuló- és embertársaik
mindennél értékesebb megbecsülésére és szeretetére.
A tanítótestületnek a nevelésére és tanítására bízott tanoncokkal
szemben követett jóakaró, szeretetteljes bánásmódjának az
idén sem maradt el a jótékony hatása. Rossz magaviseletükkel
egyáltalán nem szolgáltattak okot a panaszra, legfeljebb egyikmásik
a tanulásban nem volt oly szorgalmas, mint kívánatos lett
volna, aminek azonban legtöbbször a tehetséghiány is lehetett
az oka.
Római katolikus tanoncaink az egész tanév tartama alatt
minden vasárnapon és ünnepnapon P. Lefcsik Pongrác hitoktató
és a tanítótestület 2—3 tagjának kísérete mellett sorban vonultak
a rendesen \'A.10 órakor tartandó szentmisénkre, mely alatt P. Lefcsik
Pongrác vezénylése mellett az ipariskolai vegyes Énekkar szebbnélszebb
egyházi énekkel emelte a vallásos áhítatot. Ezenkívül az
összes római katholikus vallású tanoncaink kivétel nélkül elvégezték
a karácsonyi és húsvéti szentgyónást és áldozást és az idén először
vettünk részt testületileg az urnapi körmeneten intézetünk zászlói
alatt.
A más vallású tanoncaink, tekintettel csekély számukra,
ünnepeiken magukban vettek részt a saját templomaikban tartott
istentiszteleteken.
Hazafias nevelés. Tanoncaink hazafias nevelésére kettőzött
figyelmet fordítottunk a folyó tanévben is. Minden kínálkozó alkalmat
felhasználtunk, hogy fölébresszük, életre keltsük növendékeink
lelkében a drága, darabokra tépett szegény hazánk iránti szeretet
csiráját és abban megnövekedve, megizmosodva önként, maguktól,
minden külső kényszer nélkül tartsák kötelességüknek hazánk
sorsának jobbrafordulása érdekében tőlük telhetőleg dolgozni, s
egykor ha üt a tettek órája, érte vérüket is áldozni. Ennek a
magasztos érzésnek megalapozása s az elénk tűzött cél elérése
érdekében a tanév folyamán több hazafias ünnepélyt és irredenta
előadást tartottunk, melyek közül különösen kimagaslott „Március
15-iki" ünnepélyünk, hol a nap jelentőségét Beck Tibor B) IV.
osztályú szabótanonc, egy nagyon szép és tartalmas beszédben,
fiu- és leánytársai közül többen, köztük különösen Bolf József
T. IV. osztályú kőmivestanonc nagy érzéssel irredenta költeményt
szavaltak, az Ipariskolai Énekkar pedig hazafias dalok éneklésével
járult hozzá az ünnepély fényének emeléséhez. Az ünnepség végén
Hoffmann Henrik felügyelőbizottsági alelnök intézett a betegségből
távollevő igazgató helyett magas színvonalú beszédet az ifjúsághoz,
melyben a haza iránt tartozó kötelességeiknek minden időben
leendő pontos teljesítésére hívta föl őket.
Tanoncok iskolalátogatása. Tanoncaink iskolalátogatása,
tekintettel arra, hogy a tanév végén maradt 522 tanonc közül
igazolva mulasztott 281 tanonc 2758 napot, igazolatlanul 172 tanonc
1288 napot, de ebből 610 nap misemulasztás, tehát tulajdonképen
csak 678 napot mulasztottak közismeretből, 69 tanuló pedig egész
tanéven egy napon sem mulasztott sem igazolva, sem igazolatlanul,
általában jónak mondható.
Igazolatlan mulasztás miatt a tanév folyamán összesen
106 esetben voltunk kénytelenek a mesterek, illetve a szülők ellen
feljelentéssel élni és pedig 42 esetben egyszer, 30 esetben kétszer,
23 esetben háromszor, 5 esetben négyszer, 4 esetben ötször, 3
esetben hatszor, 2 esetben hétszer és 1 esetben nyolcszor, kik ellen
az iparkihágási eljárás megindittatván, a városi rendőri büntetőbíróság
64 esetben hozta meg elmarasztaló ítéletét összesen 478 P
értékben, 42 esetben pedig megszüntette az eljárást.
Jóleső örömmel állapítom meg, hogy a városi rendőri bíróság
az idén először kezdette meg mindjárt a tanév elején a mesterek,
illetve szülők ellen a kihágási eljárásokat azonnal elintézni és az
ítéleteket meghozni, minek alapján a tanév további részében
hónapról-hónapra csökkent az igazolatlan mulasztás.
Tanulmányi eredmény. A tanoncok pontosabb iskolalátogatása
és azon örvendetes körülmény folytán, hogy az ipartestület
igen tisztelt Elöljárósága a tanulásban elégtelen eredményt felmutató
tanoncokat tanoncidejük lejárta dacára mindaddig nem
szabadítja fel, míg az elégtelen osztályzatukat ki nem javítják, a
tanulmányi eredmény a tanoncok hiányos előképzettsége dacára
évről-évre javul s az idén már általában jónak mondható. Ezen eredmény
elérése az előbb emiitett okok mellett természetesen a
hivatása magaslatán álló és a kötelességét mindig lelkiismeretesen
teljesítő tanerőknek az érdeme is, kik nem kiméivé sem fáradságot,
sem időt, mindent elkövetnek, hogy az eredmény minél jobb,
az iskolából kikerülő ifjúság pedig a mai nehéz viszonyokkal való
sikeres megküzdéshez szükséges iskolai és műhelyi ismeretek
birtokában legyen.
Iskolai szünetek. Sajnos, a városunk területén nagy mérvben
fellépett influenza miatt február 2—11-ig a közegészségügyi
bizottság elhatározásából a Szervezetben megengedett szünnapokon
felül is szünetelt a tanítás. Az elmaradt tananyagot azonban a
tanév végéig sikerült a tanítótestületnek behozni.
Betegség a tanítótestületben. A 28 tagból álló tanítótestületünkben
az influenzából eredett 2—8 napig tartó megbetegedéseken
kiviil csak Plánder Boldizsár a C) I. és A) III. osztály
vezetője volt súlyosabban beteg, mely miatt január 8-ától február
6-ig itthon, majd február 6—21-ig Budapesten a klinikán állott
állandóan gyógykezelés alatt. Betegségének tartama alatt a tanítótestület
tagjai felváltva, azon tul Óvári József a C) I. osztályban,
Németh Jenő pedig az A) III. osztályban helyettesitették óradíj mellett.
Hivatalos iskolalátogatás. Iskolánkat folyó évi május hó
10. és 11-én Littván Sándor, iparoktatási igazgató, szakfelügyelő
úr szerencséltette látogatásával. Ezen alkalommal átnézte az összes
közismereti osztályok Írásbeli és számtani dolgozatait, nemkülönben
ugy az általános és szakrajz-osztályok rajzait, majd a tanítás megkezdése
után mindkét napon végiglátogatta az óraterv szerint az
előadásaikon megjelent közismereti és rajzosztályokat és a kapott
feleletek alapján szerzett tapasztalataiból azt a megnyugtató véleményt
állapította meg, hogy a tanítótestület lelkiismeretesen fogja
fel kötelességét és legjobb tudása szerint teljesiti azt.
Miniszteri elismerés. Zalavármegye királyi Tanfelügyelője
1928. október 13-án 5781/1928. szám alatt a következő leiratot
intézte az iparostanonciskola tek. Felügyelő bizottságához.
Iparostanonciskola tek. Felügyelő Bizottságának
Nagykanizsa.
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszteri Iparoktatási
Főigazgató f . hó 9-én kelt 1960. számú átirata alapján
tudomás és további eljárás végett értesítem a tek. Felügyelő
Bizottságot, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Úr a 67.055/928. szám alatt kelt rendeletével a kir. főigazgató
előterjesztésére a nagykanizsai iparostanonciskola
vezetőjének és a rajzoktatást ellátó rajztanítóknak a f . év
nyarán rendezett kerületi rajzkiállitáson bemutatott kiváló
eredményért elismerését fejezte ki.
Tankerületem jó hírnevét fokozó eme szép kitüntetésért
részemről is a legteljesebb elismerést nyilvánítom.
Zalaegerszeg, 1928. október 13-án.
P. H. v. Barnabás dr. s. k.
vezető kir. tanfelügyelő.
M. k. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Iparoktatási Főigazgató
1960/1928. szám.
Az iparostanonciskola tek. Igazgatóságának Nagykanizsa.
V. K. M. úr rendeletére a folyó év nyarán a kijelölt
iparostanonciskolák tanulói rajzaiból kerületi rajzkiállitások
rendeztettek. A kiállítások, amint azt a kiállítások vezetői
és a helybeli szakemberekből álló bírálóbizottságok megállapított,
igen szép képét nyújtották a tanonciskolák
rajztan itásán ak.
A kiállítások sikeres lefolytatásának főrészei azok,
kik a kiállítások rendezésében tevékenykedtek és akik szaktudásukkal
a tanmenetsorozatok megbirálásában résztvettek.
Van szerencsém értesíteni a tek. Igazgatóságot, miszerint
V. K. M. úr a 67.055/1928. szám alatt kelt rendeletével a
kiállítások sikerülte fölölt elismerését fejezte ki Igazgató
úrnak, továbbá a k állítás rendezésében segédkező munkatársának,
valamint a bírálóbizottság t. tagjainak, önzetlen
és hasznos fáradozásaikért elismerését nyilvánította.
Kérem, szíveskedjék Miniszter úr ezen rendelkezését
tudomásul venni és az érdekeltekkel közölni.
V. K. M. úr elismeréséhez fogadja mind Igazgató úr,
mind a többi érdekeltek a magam meleg köszönetét is.
Budapest, 1928. október 9-én.
Förstner s. k.
iparoktatási kir. főigazgató.
A felügyelőbizottság és tevékenysége. A felügyelőbizottság
a folyó tanévben összesen öt ülést tartott. Az üléseken a városi
tanács, mint iskolafentartó hatóság átirataival és a tanoncoktatás
ügyében hozott határozataival; a tanonciskolának az igazgató által
bemutatott 1929/30. tanévi költségelőirányzatával; a tanítótestület
üléseinek jegyzőkönyve kapcsán hozzáérkezett határozatokkal és
előterjesztésekkel s általában a tanoncoktatás emelése és minél
eredményesebbé tétele érdekében szükségesnek mutatkozó kérdések
megvitatásával, a hozott határozatok végrehajtásával és foganatosításával
foglalkozott. Úgyszólván minden ülésének egyik legfontosabb
tárgyát képezte az önálló tanonciskola épülete kérdésének
mielőbbi megvalósítására irányuló törekvése. E végből elhatározta,
hogy az Ipartestület Elöljáróságával karöltve egy nagyobb deputációval
járul a vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur elé, hol
kérni fogja, mivel a város közönsége nincs abban az anyagi
helyzetben, hogy az önálló tanonciskola épületét a saját erejéből
megépíthesse, nagyobb államsegéllyel kegyeskedjék annak megépítését
lehetővé tenni. Időközben azonban Bazsó József elnök ur
arról értesülvén egy, a minisztériumi viszonyokkal teljesen ismerős
úriembertől, hogy minden deputációzás eredménytelenséggel fog
járni, ha a küldöttség nem viszi magával a leendő tanonciskola
céljaira kijelölt telek helyszini, építendő tanonciskolának pedig a
tervrajzát és költségvetését. Mivel tehát csak az igy felszerelt
kérvényezéssel remélhető a kérelem kedvező elintézése, igazgatóval
felkereste Dr. Sabján Gyula polgármester urat és arra
kérték, hogy az önálló tanonciskola céljaira szánt telek helyszini,
az építendő tanonciskola tervrajzát és költségvetését mielőbb
elkészíttetni szíveskedjék, hogy az államsegély iránti kérvényünk
kellő időben benyújtható legyen. Polgármester ur erre nézve
biztató ígéretet is tett.
Ugyanezen ülésében foglalkozott a felügyelőbizottság egy
férfi és egy női főhivatású tanítói állás szervezésével is. Mivel a
felügyelőbizottság ehhez egyhangúlag hozzájárult, elhatároztatott,
hogy a mai ülésből kifolyólag megkerestetik a városi tanács, a
két főhivatású tanonciskolái tanítói állásnak megfelelő államsegély
mellett leendő mielőbbi megszervezése iránt.
Adományok. Förstner Tivadar, iparoktatási kir. főigazgató
úr, a folyó tanév folyamán a következő szakmunkákat volt szives
tanonciskolánk részére, mint a vallás- és közoktatásügyi Miniszter
... í2
úr ajándékát, megküldeni: Bálint Menyhért: Vezérfonal férfi
szabóipari szakrajz tanításához. 90 lappal. Beszerzési ára: 20 P.
Gaál József: Vezéríonaf cipész és bőripari szakrajztanitáshoz 120
lappal. Beszerzési ára: 20 P. Voit Erőin: Iparosleánytanonciskolai
diszitő és szakrajzi tananyaga 70 lappal. Beszerzési ára 20 P, mely
szives adományokért ezúton is leghálásabb köszönetet mondok.
Beszerzések. A folyó tanévi költségvetésben e célra felvett
összegből beszereztetett
100 doboz Richter 0.05 sz. rajzeszköz á 5.20 P, összesen 520.— P
Szkinszky Pál: Női szabás ára 5.(50 P
15 drb. Grafikus csavartáblázat á 32 fill., összesen 4.80 P
1 drb. 50 cm. hosszú 45° táblaháromszög ára 5.— P
Bálint Géza: Borbély rajztanmenet „ 40.— P
Molnár: Rádió-könyv (2 péld.) „ 11.80 P
Sztankay L.: Lakatosipari mintalapok „ 16.84 P
Kühne-Pizinger rendszerű padok. 24 drb. közbeeső
és 6 drb. hátsó ára 2880.— P
Összesen 3484.04 P
Tanitói továbbképző tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi
Miniszter úr által folyó tanévi nagyszünidőben Budapesten a
Rákóczi-téri női iparosleánytanonciskolában rendezendő hathetes
női szabóipari szakrajztanfolyamra Csete Ferencné, iparostanonciskolai
rajztanitónőnk vesz részt.
Tanoncotthon és Énekkar. Tanoncotthonunk működésével
a folyó tanévben is nagyon szépen és eredményesen felelt meg a
hozzáfűzött várakozásnak. Tanítványaink minden vasár- és ünnepnap
délutánján szívesen és nagy számmal gyűltek össze az Otthon
helyiségeül szolgáló önálló rajztermünkben, hol P. Lefcsik Pongrác
hitoktató és az énekkar vezetőjének felügyelete és vezetése mellett
az utcai csavargás helyett nagyon kellemes és hasznos szórakozással
töltötték el a szabad délutánjaikat. A műkedvelő gárda
ujabb, legtöbbször irredenta irányú egyfelvonásos színdarabok
betanulásával, a tagok másik része olvasással, vagy társasjátékkal
foglalkozott, míg az Énekkar szépen betanult énekszámaival gyönyörködtette
a jelenlevőket.
Énekkarunk és műkedvelőink a folytonos tanulással és gyakorlással
állandóan tökéletesbülnek és ezáltal oly teljesítményt
mutatnak fel, mely a közönség általános tetszését és elismerését
váltja ki.
A Zalavármegyei Dalos Szövetségnek 1928. szeptember 8-án
Nagykanizsán tartott dalosversenyén Vegyes Énekkarunk is részt
vett a vegyeskari népdalcsoportban és nagy ovációval fogadott
preciz és hatásos énekszámával a vegyes dalcsoport első diját;
Zerkovitz Lajos ur értékes szép serlegét vitte el.
Négyszer szerepelt énekkarunk több és nagy tetszéssel
fogadott énekszámaival a Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör
liceális előadásain a városháza dísztermében. Az iskolában rendezett
minden hazafias és tanév végén tartott záróünnepélyen
előadott szépen betanult énekszámaival emelte az ünnepély fényét.
Ezeken kivül, mint már más helyen egyszer reámutattam, egész
tanév folyamán minden vasár- és ünnepnapon tartott szentmisénken
lélekemelő énekükkel fokozták és emelték a vallásos áhítatot.
Műkedvelő csoportunk is derekasan kitett magáért a folyó
tanévben szépen betanult és hatásosan előadatott színdarabjaival.
Október 18-án a „Korcsma" című népszínművet, január 6-án
„Erdők leánya" című énekes operettet; február 2-án „Sárga csikó"
népszínművet; február 9-én „Nyárfás úr villája" című darabot
adták mindig telt ház és általános tetszés mellett.
Április 1-én és május 5-én az énekkar és műkedvelő tagok,
kiknek nagyobb része már évekkel ezelőtt felszabadult ugyan,
de még mindig tagja az „Otthon"-unknak és énekkarunknak,
hozzátartozóik részére a rajzteremben családias jellegű teaestélyt
tartottak a hét tagból álló tanonciskolái zenekar közreműködésével.
Az énekkar hetenkint az előadások befejezése után 7—8 óráig
egyszer szólamonként, minden szombaton pedig közös próbán
gyakorolták be az uj és a már tanult énekszámokat.
Szent Margit Önképzőkör. Intézetünk a folyó tanévben
egy uj intézménnyel is szaporodott. A helybeli szociális missziótársulat
érdemes főnöknője: G. Elek Amália k. nővér ugyanis azzal az
ajánlattal fordult hozzánk, hogy szívesen lennének segítségünkre
a leánynövendékeink oly irányú foglalkoztatásában, mely alkalmas
lenne arra, hogy szivesebben legyenek velük, mint az utcán vagy
moziban. Mivel magamnak is minden gondolatom és törekvésem
odairányul, hogy iskolánk növendékeinek fogékony lelkét lehetőleg
megóvjam minden olyan külső behatásoktól, melyek alkalmasak
őket a jó útról letériteni, a legnagyobb örömmel fogadtam
a kedves Főnöknő nővér ajánlatát és november hó 4-én délután
főt. Mátés Hilár plébános úr és a kedves nővérek közreműködése
és leánynövendékeink élénk részvétele mellett megalakítottuk a
Szt. Margit Önképzőkört s kezdetben a tanonciskolában, majd mivel
csak egy alkalmas helyiséggel rendelkezünk és abban a íiutanoncotthon
és az énekkar szokott minden vasár- és ünnepnap délután
összejönni, a Szent Margit Önképzőkör a Missziósház nagytermében
tartotta összejöveteleit.
Jóleső örömre szolgál, hogy a leánynövendékeink szívesen
jelennek meg összejöveteleiken és az önképzés és önművelődés
mellett kellemesen és hasznosan töltik el szabad délutánjaikat, hol
nem egy leányunk szerepelt már a műsoros előadásain a közönség
élénk tetszése mellett.
Tanonciskolái cserkészet. 77. Szt. László Cserkészcsapatunk,
mely már 6. éve áll fenn és testületi kivonulásaival és munkateljesítményeivel
feletteseinek és városunk közönségének osztatlan
tetszését és elismerését érdemelte ki, a folyó tanévben már P.
Tóth Móric parancsnoksága alatt kezdette meg cserkészmunkáját,
amennyiben Horváth József, a cserkészcsapatunk megalakulása
óta volt lelkes és szeretett parancsnoka, a balatonmáriai nyári
táborozás után hivatali állásával járó nagyfokú elfoglaltságára és
megrongált egészségére való hivatkozással, a parancsnokságról
visszavonhatatlanul lemondott. Sajnálattal fogadtuk Horváth József
kartársamnak a parancsnokságról történt lemondását, de megnyugtatott
az a tudat, hogy a cserkészcsapat munkája az ő általa
megkezdett uton és szellemben fog tovább folyni.
A parancsnokon kivül jelenleg 3 segédtiszt és 4 őrsvezető
fáradozik a csapat nevelésén és kiképzésén. Az ősz folyamán a
Polgári Egylet helyiségeiben igen szépen sikerült műkedvelői
előadást rendezett a csapat a helybeli honvédzenekar közreműködésével,
melyen általános nagy tetszéssel adták elő a ,,Garaboncok"
cimü cserkész-operettet. Karácsony este zártkörű keretben a
„Betlehemi vendéglőst" mutatták be, melyre a cserkészek szülei,
hozzátartozói voltak hivatalosak.
Az 1928. évi levente labdarugó szövetség által rendezett
tavaszi és őszi fotbalbajnokságon a csapat kebelében alakult 77.
F. C. néven szerepelt fotbalcsapatunk nyerte meg Nagykanizsa
r. t. város által adományozott vándorserleget és első dijként 11
drb. nagy ezüstérmet, melyeket Csorba István ezredes, leventeparancsnok,
dr. Krátky István v. főjegyző, Spitzer Antal szövetségi
elnök és Vass József szövetségi kapitány, számos előkelőségek
jelenlétében a Zrinyi-sportpályán ünnepélyes keretek közt nyújtott
át a győztes csapatnak.
Örvendetes haladásként emlitem meg, hogy a cserkészparancsnokság
felkérésére Dr. Schmidt István orvos ur, mint az Önk.
Tűzoltótestület mentőosztályának parancsnoka, hat heti tanfolyamon
14 cserkészünket képezte ki a mentésben, mely szives fáradozásáért
ezúton is hálás köszönetet mondunk a parancsnokság nevében.
Évzáró vizsgák. A tanonciskola téli tanfolyamában a folyó
tanévi évzáró vizsgák, a húsvéti szünidőre való tekintettel a mértani
rajzból március 22-én, a közismeretből 23-án voltak megtartva.
Az egész évi tanfolyam évzáró vizsgái a következő sorrendben
tartattak.
Junius 17-én az összes ált. rajzosztályokban a mértani rajzból.
Junius 19-én A, B) I. 1. és IV. leány és Elők. és C) II. fiúosztályban
közismeretekből.
Junius 20-án III. leány és A) II., A) III. és A) IV. fiúosztályban
közismeretekből.
Junius 21-én B) II. leány és A) I., C) I. és B) III. fiúosztályban
közismeretekből.
Junius 22-én A) II. leány és B) I., B) II. és B) IV. fiúosztályban
közismeretekből.
A vizsgákon a városi tanács képviseletében Dr. Kaufmann
Lajos v. tanácsos, a felügyelőbizottság részéről: Bazsó József
elnök, Hoffmann Henrik alelnök, Berényi Árpád, Buday János,
Farkas József, Fatér Mihály, Mayer Károly és Nóvák György bizottsági
tagok. Az ipartestület elöljárósága részéről: Kiss Ernő elnök,
Samu Lajos alelnök, Pilczer Albert pénztáros, Zollner János ellenőr,
Schnitzer Géza számvizsg., Cseh Lajos, Dukász Ferenc, Gerő Soma,
Papp Oszkár, Péczely József és Vértes Antal előljárósági tagok,
kik a vizsgák befejezésével személyesen, az Ipartestület elnöksége
pedig külön átiratban fejezte ki elismerését és köszönetét igazgatónak
és tanitótestületnek a vizsgákon tapasztalt szép eredményért.
A munkakiállitás. A tanoncok ezévi rajz- és ipari munkakiállitása
az évzáró vizsgákkal egyidejűleg volt megtartva, melyen
a megcsappant létszám és nehéz gazdasági viszonyokból eredett
okok miatt az évvégén maradt 522 tanonc közül csak 125-en vettek
részt 197 drb. munkával. A cipésztanoncok az idén is az iskolában
készítették meg kiállítandó munkáikat Pintarics János szakrajzoktató
felügyelete mellett.
Az ipartestület elöljárósága által kiküldött bírálóbizottság
junius 16-án délelőtt 9 órakor megejtvén a bírálatot, 125 kiállító
közül 76 kitűnőnek, 32 jelesnek és 17 pedig jónak lett minősítve.
B a z s ó József felügyelő-bizottsági elnök úr magas nivóju és
tartalmas szép beszédben nyitotta meg a kiállítást, egyben üdvözölte
a városi tanács képviseletében megjelent dr. Kaufmann Lajos
v. tanácsos urat. A kiállítás megnyitása után az ipartestületi elöljáróság
kíséretében érkezett meg Kállay Tibor Őexcellenciája,
országgyűlési képviselőnk dr. Sabján Gyula polgármester úrral, akik
igazgató kalauzolása mellett nézték meg ugy a rajz-, mint a
munkakiállitást és a tapasztalt eredmény felett elismerésüknek
adtak kifejezést.
A szülők, mesterek és érdeklődő közönség a kiállítás egész
tartama alatt nagyszámban látogatták a rajz- és munkakiállitást.
Jutalmazás. Tanítótestületünk minden tagját egy jóleső érzés
tölti el, mikor igy a tanév befejezésekor tartatni szokott évzáró
ünnepély alkalmából az igazán jó magaviseletű és kiváló előmenetelt
tanúsított tanítványát némi jutalomban részesítheti, mert hosszú
évek során szerzett tapasztalatból tudjuk, mily serkentő, buzditó
hatással van az iskola többi jobbérzésü tanulóinak magaviseletére
és szorgalmára.
Végtelen boldogok vagyunk, hogy a tanítói pályának ezt a
lelkünkből mindig kellemes érzést kiváltó hatásos nevelő eszközét,
a tanoncoktatás iránt melegen érdeklődő testületek, pénzintézetek
és más jólelkű támogatóink jóvoltából a most befejezéshez ért
tanév küszöbén ez alkalommal is gyakorolhatjuk.
Azért, mielőtt tovább folytatnám mondanivalómat, kell, hogy
az első szó, mely elhagyja ajkamat, a hála és köszönet légyen mindazoknak,
kik szives adományukkal ezt a boldogító örömöt nekünk
ma megszerezni kegyesek voltak.
Ezen célra adakoztak:
Nagykanizsa város tanácsa, mint iskolafentartó
hatóság, könyvekkel való jutalmazásra, költségvetésben
beállítva 200 "P
A helybeli Ipartestület Elöljárósága 160 11
A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége 70 11
Nagykaniszai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár
Igazgatósága 50 11
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Igazgatósaga
30 11
Néptakarékpénztár Igazgatósága 20 11
Papp Oszkár ur 10 V
Dr. Schichtanz István ur 10 11
Női szabók szakosztálya 10 11
Iskolánk egy névtelen jóakarójától 20 11
összesen 565 P
azaz ötszázhatvanöt pengő, melyből 200 P-ért 29 drb. jutalomkönyv
szereztetvén be, pénzbeli jutalmazásra rendelkezésre állott 365 P és
Fiscliel Fülöp Fiai által adományozott 6 drb. könyvvel együtt 35
drb. jutalomkönyv, mely szives adományokért ugy a magam és a tanítótestület,
valamint a megjutalmazott tanoncok nevében azon kérelmem
mellett mondok ismételten őszintén érzett leghálásabb köszönetet, hogy
a tanonciskolánk iránt évről-évre nyilvánított jóleső meleg érdeklődésüket
és támogatásukat a jövőben se vonják meg.
Meg jutalmaztattak:
AJ A közismeretben és szakrajzban tanusitott kiváló előmenetelért
és legjobbnak minősiiett munkáért:
1. Rausz Margit IV. oszt. női szabó, Pallós Nővéreknél.
2. Szári Anna B) II. oszt. fehérvarrónő Török Máriánál.
3. Lackenbacher Rózsi fehérvarrónő özv. Szirtes Zsigmondnénál.
5. Parragi Erzsébet B) II. oszt. féhérvarrónő özv. Szirtes
Zsigmondnénál.
5. Blum Erzsébet III. oszt. női szabó, Roth Szidóniánál.
6. Polai Éva A) III. oszt. női szabó, Nagy Mariskánál.
7. Buza Margit A) II. oszt. női szabó, Sió Máriánál.
8. Tóth Margit III. oszt. női szabó, Rosenfeld Józsefnénál.
9. Goldberger József B) IV. oszt. órás, Steiner Mórnál.
10. Kiss Sándor A) IV. oszt. sütő, Andrisuv Andrásnál.
11. Karancsy Zoltán B) IV. oszt. vésnök, Karancsy Józsefnél,
egy-egy darab tízkoronás arannyal, összesen: 11 darab arany.
B) Legkiválóbbnak minősített munkáért:
1. Domány Hermin IV. oszt. fehérvarrónő, özv. Szirtes Zsig.-nénál.
2. Varga Margit A) II. o. t. női kalalapk.-nő, Brónyai Lajosnénál.
3. Török Erzsébet A) 1. oszt. női szabó, Csillag Lajosnénál.
4. Breier Katalin B) I. oszt. női szabó, Sió Máriánál.
5. Szente Ibolya A) II. oszt. t. női szabó, Pollák Irénnél.
6. Gyöngy Margit III. 1. oszt. t. női szabó, Polgár Ilonánál.
7. Németh Katalin III. 1. oszt. t. női szabó, Schultz Mihálynénál.
8. Dómján László B) III. oszt. t. asztalos, Martincsevics Imrénél.
9. Plánder Antal C) II. oszt. borbély, Horváth Gyulánál.
10. Fekete János A) IV. oszt. cipész, Bagó Sándornál.
11. Varga Lajos A) IV. oszt. cipész, Argent Jánosnál.
12. Varga István A) III. o. t. cipész, Sári Györgynél.
13. Csöndör Gáspár C) I. o. t. kárpitos, Székely Vilmosnál.
14. Böröczfi Péter B) II. o. t. lakatos, Simon Györgynél.
15. Savanyó György B) IV. o. t. lakatos, Ujlaky és Háhnnál.
16. Rácz József A) II. o. t. szabó, Löwy Vilmosnál.
17. Böjti András A) III. o. t. szabó, Papp Józsefnél
egyenkint hat-hat, összesen 102 pengővel.
C) Kiválónak minősített munkáért:
1. Firtl Berta B) I. o. t. fehérvarrónő, özv. Krausz Józsefnénál.
2. Szabados Magda IV. o. t. fehérvarrónő, özv. Szirtes Zs.-nénál
3. Ligeti Erzsébet A) II. o. t. női kalápk.-nő, Kjein József és Tsa.
4. Horváth Roza B) I. o. t. kézimunkás, Reinitz Bélánénál.
5. Benke Mária A) I. o. t. női szabó, Drimók Irmánál.
6. Noszkó Etelka B) I. o. t. női szabó, Wortmann Juliskánál.
7. Bunczom Katalin B) II o. t. női szabó, Pollák Irénnél.
8. Horváth Gizella B) II. o. t. női szabó, Sió Máriánál.
9. Márkus Margit B) II. o. t. női szabó, Pollák Irénnél.
10. Szerdahelyi Mária B) II. o. t. női szabó, Varga-Rotternél.
11. Gazdag Anna III. o. t. női szabó, Varga-Rotternél.
12. Szepessy Margit III. o. t. női szabó, Pallos Nővéreknél.
13. Kövesy Gyula B) III. o. t. asztalos, Martincsevics Imrénél.
14. Bézsenyi Gyula A) III. o. t. betűszedő, Gyarmati Györgynél.
15. Andri László A) I. o. t. cipész, Gáspár Lajosnál.
16. Tamás József A) IV. o. t. droguista, Teutsch Gusztávnál.
17. Popesnyák Ferenc B) III. o. t. géplakatos, Merkúr Vasm.-nél.
18. Szabó Károly C) II. o. t. kefekötő, Frank és Társánál.
19. Kelemen Lajos B) II. o. t. lakatos, Kelemen Jánosnál.
20. Márkus László B) III. o. t. lakatos, Ujlaky és Háhnnál.
21. Gócza Antal B) II. o. t. lakatos, Czvetkó Mátyásnál.
22. Savanyó József B) IV. o. t. lakatos, Ujlaky és Háhnnál.
23. Péter István C) II. o. t. pincér, Garai Testvéreknél.
24. Vilcsek Imre B) III. o. t. sütő, Kluger Józsefnél.
25. Gréger Sándor B) IV. o. t. szabó, Csonkás Józsefnél.
Egyenkint öt-öt, összesen: 125 pengővel.
D) A közismeretben és rajzban tanusitott kiváló előmenetelért:
1. Szabó Magdolna A) I. o. t. női szabó, Ritter Magdánál.
2. Vaska Anna A) I. o. t. női fodrász, Deutsch Nővéreknél.
3. Entz Mária B) I. o. t. női szabó, Vágner Ferencnénál.
4. Farkas Katalin B) I. o. t. női fodrász, Szabó Istvánnál.
5. Czindrics Anna A) II. o. t. női szabó, Kaufer Erzsébetnél.
6. F e i l e r Etel A) II. o. t. női szabó, Ritter Magdánál.
7. H i b s c h M á r i a B) II. o. t. női szabó, Drimók Irmánál.
8. L á s z l ó Ilona B) II. o. t. női szabó, Kuttner Olgánál.
9. Nagy I l o n a III. o. t. női szabó, Weltner Sándornénál.
10. Blum E l v i r a IV. o. t. tüzönő, Parragi Györgynél.
11. D e u t s e h M á r i a IV. o. t. női fodrász, Deutsch Erzsébetnél.
12. D o m i n a Zsigmond A) I. o. t. szabó, Bagladi Bélánál.
13. Millávetz I s t v á n A) I. o. t. kötő-szövő, „Ideál" kötő-szövő-gy.
14. K e r e s e József A) III. o. t. pincér, Antauer Józsefnél.
15. K l a u s z I s t v á n B) III. o. t. géplakatos, Weiser Jánosnál.
16. K l i n g e r L a j o s A) IV. o. t. borbély, Kollarics Gézánál.
17. K a r d o s L á s z l ó T. I. o. t. kőmives, Gerócs Györgynél.
18. Nóvák J á n o s T. I. o. t. kőmives, Sattler Oszkárnál.
19. H o r v á t h J á n o s T. II. o. t. kőmives, Kránitz Istvánnál.
20. T o l l á r L a j o s T. II. o. t. kőmives, Tóber Jánosnál.
21. V a j d a József T. II. o. t. kőmives, Bedenek Józsefnél.
22. Ötvös F e r e n c T. III. o. t. kőmives, Fatér Mihálynál.
23. Antal S á n d o r T. IV. o. t. kőmives, Gerócs Györgynél.
24. Bolf József T. IV. o. t. kőmives, Fülöp Györgynél.
25. F é r h e z l i K á r o l y T. IV. oszt. t. kőmives, Kalmár Zoltánnál.
26. H o r v á t h Gyula T. IV. oszt. t. kőmives, Gerócs Györgynél.
27. H o r v á t h L a j o s T. IV. o. t. kőmives, Kertész Bélánál.
28. l i a t l i c s J á n o s T. IV. oszt. t. kőmives, Horváth és Vassnál.
29. T á n c z o s F e r e n c T. IV. o. t. kőmives, Szántó Lajosnál.
Egy-egy darab jutalomkönyvvel, összesen 29 darab, vagyis összesei
kiosztott 11 drb. tízkoronás arany ... 134.40 P értékben
17 „ hatpengős jutalom .. .. 102.— „ „
25 „ ötpengős „ 125.— „ „
és 29 „ jutalomkönyv 200.— „ „
összesen 561.40 P értékben
a fennmaradt 3. 60 P visszahagyatott a betétkönyvben a jövő tanévi
jutalmazások céljára.
A jutalmak, kitüntető és dicsérő oklevelek junius 29-én délután
3 órakor tartott műsoros évzáró ünnepély keretében lettek kiosztva,
melyen a felügyelőbizottság tagjai Bazsó József elnökkel az élükön,
az Ipartestület előjárósága Kiss Ernő elnök és Samu Lajos alelnök
vezetésével és számos mester és szülő vett részt. Az évzáró ünnepélyt
az Ipariskolai Énekkar a Hiszekegy eléneklésével nyitotta meg, melynek
elhangzása után igazgató üdvözölvén a felügyelőbizottság elnökét és
tagjait, valamint az Ipartestület Elnökségét és elöljáróságát, nemkülömben
a nagyszámban megjelent mestereket és szülőket, ugy a maga valamint
a tanítótestület nevében mondott hálás köszönetet a felügyelőbizottságnak
és ipartestületi elöljáróságnak azért a szives és odaadó támogatásért,
melyben a tanítótestületet az elmúlt tanév folyamán mindig
részesíteni szívesek voltak s ezáltal lehetővé tették, hogy a tanítótestület
feladatának oly eredményesen tudott megfelelni. Egy ujabb énekszám
és szavalat elhangzása után Bazsó József felügyelőbizottsági
elnök mondott a maga és iparostársai nevében köszönetetet a tanítótestületnek
azért a szép eredményért, melyet az évzáró vizsgákon volt
szerencséjük tapasztalni.
Az évzáró ünnepély, melyen az Énekkar még több énekszámmal,
tanítványaink pedig szavalattal vettek részt, Gráf Mátyás a tanulótársai
nevében mondott köszönetet a tanítótestületnek azért a szeretettel
párosult odaadó oktatásért, amelyben a tanév folyamán részük volt.
A szép ünnepély a Himnusz eléneklésével nyert befejezést.
Nagykanizsa, 1929. junius 29.
Poredus Antal
igazgató
IV. Felügyelet
A felügyeletei a vallás- és közoktatásügyi miniszter egy kir. országos
főigazgató által gyakorolja.
A kir. tanfelügyelő felügyeleti joga továbbra is érvényben van.
A helyi felügyeletet az elsőfokú iparhatóság, az ipariskolai
felügyelő-bizottság és az ipartestület elöljárósága gyakorolja.

Iparoktatási kir. főigazgató:
A vallás- és közokt. minisztérium részéről: Förstner Tivadar.
Kir. tanfelügyelőség:
Kir. tanfelügyelő: Vitéz dr. Barnabás István.
Segédtanfelügyelök: Paizs György, Fejér András és dr. Medve
István.
Szakfelügyelő:
Littván Sándor, iparoktatási igazgató.
Iparhatóság:
Polgármester: Dr. Sabjáti Gyula.
Főjegyző: Dr. Krátky István.
Tanácsos: Dr. Prack István.
Jegyző: Dr. Kaufman Lajos, Dr. Novai Imre.
Felügyelő-bizottság:
Elnök: Bazsó József. Alelnök: Hoffmann Henrik. Jegyző: Litvay
Endre. Bizottsági tagok: Berény Árpád, Bojtor József, Buday János,
Farkas József, Fatér Mihály, Kohn Samu, Mayer Károly, Nováth György,
Pongor Henrik, Weisz Tivadar és Poredus Antal ipariskolai igazgató.
Ipartestületi elöljáróság:
Kiss Ernő elnök, Supka Béla h. jegyző, Dr. Kaufmann Lajos
iparbiztos, Dr. Hajdú Gyula ipt. ügyész, Samu Lajos alelnök, Kertész
Béla alelnök, Pilczer Albert pénztárnok, Zollner János ellenőr, Fatér
Mihály számvizsgáló biz. tag, Schnitzer Géza, Perényi Andor, Baticza
József előljárósági tag, Bazsó József, Baglady Béla, Berényi Árpád,
Buday János, Cseh Lajos, Dukász Ferenc, Farkas József, Gerő Soma,
Hoffmann Henrik, Iványi József, Kollarics Géza, Kovács Ferenc, Makoviczky
Gyula, Mágics János, Metz János, Muzikár Vince, Nemes György,
Nováth György, Ofenbeck Vilmos, Papp Oszkár, Péczely József, Rátkai
László, Szabados Rózsi, Tibolt Lajos, Varga Nándor, Vékásy Károly,
Vértes Antal, Weiser János, Wollák Jenő.
V. Tanítótestület.
1. Poredus Antal igazgató, tanítás alól felmentve, csak az igazgatói
teendőket látta el. Működési éveinek száma 35.
2. Acs József, tanította a B) I. osztályban a közismereti tárgyakat
heti 5 órában. — Tanít 21 éve.
3. Béres János, a fizikai szertár őre, tanította a B) 111. osztályban
heti 5, a B) IV. osztályban heti 4, összesen heti 9 órában a közismereti
tárgyakat. — Tanit 9 éve.
4. Brauner Lajos, tanította az A) II. osztályban a közismereti
tárgyakat heti 5 órában. — Tanit 9 éve.
5. Cseh Joachim, tanította a téli 1. osztályban a közismereti
tárgyakat heti 5, illetve 10 órában. — Tanit 10 éve.
6. Cseténé Miiller Erzsébet, tanította az A) I., B) 1., A) II., B) 11.,
leányosztályokban az általános, a 111. osztályban a szakrajzot heti 3—3,
a IV. osztályban a szakrajzot heti 4 és a közismereti tárgyakat heti 4,
összesen heti 23 órában. — Tanit 6 éve.
7. özv. Drevenné Vlasits Irma, tanította az A) II.. B) 11. és 111.
leányosztályban a közismereti tárgyakat heti 5—5, összesen 15 órában.
— Tanil 10 és fél éve.
8. Horváth József, tanította az A) IV. és a téli II. osztályokban
a közismereti tárgyakat heti 5—5, illetve 10, összesen 15, illetve 15
órában. — Tanit 9 éve.
9. Ketting Ferenc, a szakrajzi felszerelések gondozója, tanította
a fém- és vegyesipari csoportban a szakrajzott heti 4—4, összesen
8 órában. — Tanít 11 éve.
10. Litvay Endre, a tanítótestület képviselője a felügyelőbizottságban,
a felügyelőbizottság jegyzője, tanította a B) 11. osztályban a közismereti
tárgyakat heti 5, rajzpótló osztályban heti 3, összesen heti 8 órában.
Tanit 20 és fél éve.
11. Németh Jenő, tanította a téli 111—IV. osztályban a közismereti
tárgyakat heti 3, illetve 6 órában. — Tanit 3 éve.
12. Németh Mihály, tanította a faipari csoportban a szakrajzot
heti órában. — Tanit 29 éve.
13. Nováczky Gizella, tanította az A) 1. és B) 1. leányosztályban
a közismereti tárgyakat heti 5—5, összesen 10 órában. — Tanit 3
és fél éve.
14. Ortutay Gyula, tanította az A) 1. osztályban a közismereti
tárgyakat heti 5 órában. — Tanit 8 és fél éve.
15. Óvári József, tanította a téli 1. osztályban az általános rajzot
heti 3, illetve 6 órában. — Tanit 3 éve.
16. Pintarics János, tanította a bőripari 111. és IV. oszt. csoportban
a szakrajzot heti 3 meg 4, összesen 7 órában. — Tanit 4 éve.
17. Plánder Boldizsár, tanította a C) 1. és A) 111. osztályokban
a közismereti tárgyakat heti 5—5, összesen 10 órában. — Tanit 7 éve.
18. Pollák István, tanította a C) II. osztályban a közismereti
tárgyakat heti 5 órában. — Tanit 5 éve.
19. Sötlei Jenő, tanította a szabóipari szakrajzot heti 3 órában.
Tanit 5 éve.
20. Szalay Dénes, tanította az Előkészítő osztályban a közismereti
tárgyakat heti 8 órában. — Tanit 30 éve.
21. Székely Nándor, oki. mérnök, tanította az építőipari szakrajzot
heti 3, illetve 6 órában. — Tanit 1 éve.
22. Tibolt Boldizsár, tanította az A) 1., B) 1., B) 11. egész évi és
téli 11. osztályban az általános rajzot heti 3—3, összesen 15, illetve
18 órában. — Tanit 28 éve.
23. Thorday János, tanította a C) 1. és C) 11. rajzosztályokban
az általános rajzot heti 3—3, összesen 6 órában. — Tanit 8 éve.
Hitoktatók.
1. P. Lefcsik Pongrác, Szentferencrendi áldozár, a tanonciskolái
vegyes énekkar vezetője, tanította az összes osztályokban a róm. kath.
hittant heti 20, illetve 23 órában. — Tanit 6 éve.
Horváth Olivér, ág. hitv. ev. lelkész, tanította az összes ág. hitv.
ev. vallású fiu- és leánytanoncokat összevonva heti 1 órában. — Tanit
8 éve.
3. Kádár Lajos, református lelkész, tanította az összes református
vallású fiu- és leánytanoncokat összevonva heti 1 órában. — Tanit
26 éve.
4. Ardai Simon, ny. izraelita tanitó, tanította az összes izraelita
vallású fiu- és leánytanoncokat külön-külön összevonva heti 1 — 1,
összesen 2 órában. — Tanit 9 éve.
Iskolaszolga: Ácsmann János.
Minősítési osztályzat.
Magaviseletből: Előmenetelből: írás. és rajzm. külalak.
1 = példás jeles szép
2 = jó jó rendes
3 = megfelelő elégséges tűrhető
4 = kevésbé megfel. elégtelen rendetlen
Rövidítések jelentése:
bt. == beteg kit. = kitűnő
mh. = meghalt jel. = jeles
fsz. = felszabadult szkr. = szakrajz
fm. = felmentve I. o. r. = I. osztályú rajz
km. - kimaradt II. o. r. = 11. „ „
elk. = elköltözött r. p. = rajzpótlós
*-gal jelöltek késői beiratkozás miatt osztályozva nem voltak.
**-gal jelöltek sok mulasztá miatt osztályozhatók nem voltak.
— 25 —
Egész évi tanfolyam.
A) I. leányosztály.
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
i.
0.
r a jz
1 közism.
összesen
igazolatlan
« \':N0 Jí
istent.
Biró Ilona női szabó Schultz Mihályné 1 2 2 5
Benke Mária n Drimók Irma 1 3 3 — —
Csiszár Aranka fehérvarrónö H. Báder Rózsi 1 1 2 1
Fábián Ilona fényképész Fitos Gyula 1 2 3 15 5
5 Gaál Erzsébet női szabó Sió Mária 1 3 1 2 —
Gergály Júlia n Pollák Irén 1 3 3 3 —
Heft\'er Erzsébet » Heffer Karolin 1 3 3 21 —
Hitter Mária n Hitter Györgyné — — — — km
Horváth Ilona fodrásznő Háhn Barnabásné 1 2 1 1 —
10 Huszár Mária női szabó Gaál Sándorné 1 2 2 4 —
Kelemen Rózsa » Hitter Györgyné 1 2 3 12 —
Kovács Margit fodrásznő Szabó István 1 4 4 2 —
Mejer Anna fehérvarrónö özv. Szirtes Zs.-né 2 3 4 14 2
Mészáros Teréz női szabó Polgár Ilonka 1 2 1 3 • —
15 Polai Margit kalapk.-nő Dávidovics Ilona 1 2 2 9 3
Polgár Anna női szabó Kovács Antal 1 4 3 16 4
Szabó Magdolna » Ritter Magda 1 1 1 7 —
Takács Katalin fehérvarrónő Krausz Józsefné 1 3 2 7 5
Tóth Margit női szabó Klapper Karolin 1 3 3 — —
20 Török Erzsébet n Csillag Lajosné 1 2 3 4 —
Vaska Anna fodrásznő Deutsch Nővérek 1 1 1 5 —
Vámosy Eleonora női szabó Sió Mária 1 2 2 — —
Vellák Anna n Ritter Magda — — — — km
Vellák Mária Wortmann Júlia 1 3 2 20 6
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének n e \\e
magavis.
• i.
0.
r a jz
közism.
összesen
igazolatlan
közis
istent.
Breier Katalin női szabó Sió Mária 1 3 3 9
Döme Erzsébet Sió Mária 1 1 2 —
Entz Mária » Vágner Ferencné 1 1 1 4
Farkas Katalin fodrásznő Szabó István 1 1 1 7
5 Frühvirth Emilia női szabó Polgár Ilona 1 3 1 1
Firtl Berta fehérv.-nő Krausz Józsefné 1 2 2 1
Hábel Ilona női szabó Fekete Margit 1 2 3 4
Herzl Ilona fodrásznő Deutsch Nővérek 2 4 3 16
Hirschl Rózsa női szabó Kuttner Olga 1 3 3 9
10 Horváth Rozália kézimunkát. Reinitz Béláné 1 3 3 1
Kamondi Margit női szabó Pallós Nővérek 2 2 3 —
Kardos Anna » Sió Mária 1 3 4 10 4
Kövesi Anna tüzőnő Hoffmann Antal 1 3 2 —
Lukács Anna kifutó Stern József 1 4 1 6
15 Magyar Rózsa tüzőnő Magyar Lajos 1 3 3 7
Mátés Ilona női szabó Schultz Mihályné 1 2 2 5
Noszkó Etelka „ Wortmann Júlia 1 1 2 18
*Stummer Mária tüzőnő Billik Ferenc — — — —
Szélig Júlia női szabó Fekete Margit 1 3 3 4
20 Tóth Margit » Varga-Rolter 1 4 3 19 4
Tóth Mária n Fiala Antal 1 2 1 —
\'•\'\'•\'\'Török Klára n Hitter Györgyné — 37 22
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
ii.
0.
rajz
közism.
összesen
igazolatlan
03 N : 0
istent.
Bazsinovics Ilona női szabó Nagy Mária 2 3 3 23 4
Buza Margit Sió Mária 1 1 1 21 —
Büki Anna » Vágner Ferencné 1 3 3 6 —
Czindrich Anna n Kaufer Erzsébet 1 1 1 4 —
5 Feiler Etel » Ritter Magda 1 1 1 24 —
Horváth Irma n Polgár Ilona — — — — fsz
Horváth Rozália fehérv -nő Török Mária 1 1 3 9 —
Kalmár Gizella női szabó Klapper Karolin 3 3 2 —
Kukola Ilona n Kauíer Erzsébet 1 1 2 7 3
10 Ligeti Erzsébet kalapk.-nő Klein J. és Testvére 1 2 3 13 4
Nagy Mária női szabó Gaál Sándorné — — — — fsz
Péczeli Ilona n Sió Mária 1 1 2 — —
Péntek Mária » Csillag Lajosné — — — — fsz
Polai Éva n Nagy Lujza 1 1 1 9 —
15 Skamletz Rozália n Pallos Nővérek — — — — fsz
Stuinmer Anna n Báron Mici 1 3 3 16 2
Szente Ibolya » Pollák I. Irén 1 1 2 7 —
Szűcs Margit n Hitter Györgyné 1 1 3 25 —
Tompek Margit házileány Nincs helyben 3 3 17 —
20 Varga Margit kalapk.-nő Brónyai Lajosné 1 2 3 9 2
Winkler Mária házileány Nincs helyben 1 3 3 44 6
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
tó "> aa«/o
£
11.
0.
rajz
E
.22
O
Oc ) <<uJ J tN» :c0/í
igazolatlan
*Nui :0
<CD
n
Bajomi Júlia tüzőnő Parragi György 1 3 1 5
Bunczom Katalin női szabó Pollák I. Irén 1 2 3 11
Dobri Rozália Sió Mária • fsz Gál Júlia » Hitter Györgyné — — km
5 Hibsch Mária n Drimók Irma 1 1 1 3
Horváth Gizella n Sió Mária 1 1 2 29
Horváth Mária » Polgár Erzsébet 1 1 2 21
Károsi Erzsébet n Hergovics Teréz 1 1 2 7
Lampéter Józsa n Csillag Lajosné — — — fsz 10 László Ilona n Kuttner Olga 1 1 1 11
Levik Mária n Kollarits Erzsébet 1 2 2 15
Magyar Mária tüzőnő Furmen Imre — — km Marczin Mária női szabó Hitter Györgyné 1 1 3 6 .—.
Márkus Margit n Pollák I. Irén 1 3 3 12
15 Molnár Magdolna » Hergovics Teréz 1 2 2 2 —
Orbán Irén n Pallos Nővérek — — fsz
Parragi Erzséb. fehérv.-nő özv. Szirtes Zs.-né 1 1 1 8
Pliha Anna tüzőnő Csákányi Károly 1 3 2 2 —
Segesdi Rozália női szabó Gaál Sándorné — — fsz 20 Száry Anna fehérv.-nő Török Mária 1 1 1 7 Szerdahelyi Mária női szabó Varga-Rotter 1 3 3 11
Tóber Ilona Martinék Fáni 1 1 2 6 Tóber Mária Martinék Fáni fsz ""Vajda Ilona Rabinek Jolán .—
25 Véber Margit » Vágner Ferencné 1 2 2 — —
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
szakrajz
közisni.
összesen |
igazolatlan
«
\':N0 •M
istent.
Blum Erzsébet női szabó Róth Szidónia 1 1 1 5
Dollinger Katalin Kollarits Erzsébet — — — — fsz
Gazdag Anna n Varga-Rotter 1 3 2 13 —
Golenkó Erzsébet fehérv.-nő Horváthné BaderR. — — — — fsz
5 Gölles Erzsébet női szabó Kovács Antal fsz
Gruttó Katalin n Schiller Ferencné — — — — fsz
Gyöngy Margit n Polgár Ilona 1 2 2 13 —
Horváth Katalin n Vágner Ferencné — — — — fsz
Kamondy Ilona » Rosenfeld Józsefné 1 2 1 2 —
10 Kálmán Mária Weltner Sándorné — — — — fsz
Kálovics Mária n Fiala Antal — \' — — — fsz
Kolongya Mária » Ritter Magda 1 2 3 4 —
Költzer Margit n Hitter Györgyné — — — • — fsz
Kőszegi Anna n Schultz Mihályné — — — — km
15 Krausz Ilona kézim.-k.-nő Reinitz Béláné — — — — fsz
Lódner Anna női szabó Grtinfeld Sándorné — — — — fsz
Losonczy Mária » Gaál Sándorné — — — fsz
Mátay Ilona » Dr. Karczag R.-né 1 3 3 12 —
Nagy Ilona Weltner Sándorné 1 1 1 — —
20 Németh Katalin Schultz Mihályné 1 2 3 7 —
Orbán Katalin Kuttner Olga — — — — fsz
Pőcze Erzsébet Schultz Mihályné — — — — fsz
Sattler Klára Pollák J. Irén — — — — fsz
Singer Margit » Fekete Margit — — — — fsz
25 Stróber Katalin n Fiala Antal — — — - — - fsz
Szegő Lili fehérv.-nő Török Mária — — — — fsz
Szepesi Margit női szabó Pallos Nővérek 1 1 2 4 —
Tóth Mária n Klapper Karolin — — — — fsz
Tóth Margit n Rosenfeld Józsefné 1 1 1 3 — -
30 Vadász Judit n Wágner Ferencné 1 2 1 3 —
Vajda Júlia Fekete Margit — — — — fsz
Varga Ilona n Hitter Györgyné — — — — fsz
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma

c
n>
VI
igazolatlan
n e v e foglalkozása mesterének neve re
M
re
.r5e N
(/)
\':N0
QJ
N X
:(0/>
közis.
istent.
Balog Berta női szabó Rabinek Jolán 1 2 1 12 _
Barta Rózsi Dr. Karczag R.-né — — — fsz
Beck Erzsébet » Kaufer Erzsébet — — — bt
Belovics Katalin R) Pallós Nővérek — — — fsz
5 Berghoffer Emma N Ritter Magda — — — fsz
Bluin Elvira tüzőnő Parragi Gyöigy 1 1 fm — —
Bohár Ilona női szabó Pollák Júlia — — — — fsz
Czinder Piroska H Fekete Margit — — — — fsz
Deutsch Klára kalapk.-nő Fekete lmréné — — — : — fsz
10 Deutsch Mária fodrásznő Deutsch Erzsébet 1 1 fm 7 —
Domány Hermin fehérv.-nő özv. Szirtes Zs.-né 1 2 2 18 —
Guttmann Józsa női szabó Gaál Sándorné — — — — fsz
Györik Karolin fodrásznő Szabó István — — — — fsz
Hardi Kazmira női szabó Kollarits Erzsébet 1 1 2 13 2 1
15 Jambrics Rozália » Fekete Margit — — — — fsz
Jerzsa Mária TT SchuHz Mihályné — — — — km
Kianetz Ilona fehérv.-nő Török Mária — — — — fsz
Lackenbacher Rózsi H özv. Szirtes Zs.-né 1 1 1 14 —
Lendl Margit női szabó Pallós Nővérek — — — — fsz
20 Martincsevics M. » Sió Mária — — — — fsz
Novotny Ilona fehérv.-nő Horváthné B. Rózsi — — . — — fsz
Oparnicza Elvira női szabó Csillag Lajosné — — — fsz
Paizs Mária TT Marvalics Ferencné — — — — fsz
Perlsz Rózsi kalapk.-nő Fekete lmréné — — — fsz
25 Rausz Margit női szabó Pallós Nővérek 1 1 1 7 —
Rezneki Margit IY Hergovics Teréz — — — — fsz
Ritter Margit >? Ritter Magda — — \' — — fsz
Rosenfeld Margit kalapk.-nő Rosenfeld Rózsi — — • — — fsz
Rózsa Katalin í j Klein József és T. — — ;<7T" — fsz
30 Sneff Gizella női szabó Vass Nővérek — — fsz
Szabados Rózsi fehérv.-nő özv Szirtes Zs.-né 1 2 1 6 —
Takács Erzsébet női szabó Klapper Karolin — — — fsz
Tirászi Mária fodrásznő Németh Péterné 1 2 2 20 —
Weisz Franciska női szabó Rosenfeld Józsefné — \' . — \' — — fsz
35 Weisz Ida IT Marvalics Riza — — — — fsz
— 31 —
Fiúosztályok.
Előkészítő osztály.
Általános Mulasztott A t a n o n c osztályzata
napok
száma
.22 G igazofoglalkozása
mesterének neve
£ <D <*> latlan
n e v e foglalkozása re
BJO
re
E
\':N0
<ND cn :C0D/
közis.
istent.
Bánáti István kalapos Gyenes és Vida 1 2 2
Bér Alfréd sütő Holczer Gyula 3 4 27 12 15
Czethoffer János cipész Androsek Ernő 1 2 — — —
"Dézsi Lajos pincér Hoffer Viktor
5 Erményi Vilmos sütő Nagy Béla — — — — km
Gervein Géza „ Fischer Benő 2 3 8 1 5
Hoffmann Sándor szűcs Goidstein Ernő 2 4 5 3 —
Horváth Ferenc kéményseprő Kustos József — — — — km
Ihász Ferenc sütő Ferencz Győző — — — — km
10 "Kaszás Ferenc géplakatos Weiler Mór — — 4 2 2
László Jenő asztalos Szekeres Dezső 1 3 — — —
Lenkovics Ferenc cipész Haszon Ferenc 1 2 4 — —
Marics János rézműves Mendlovics J. és M. 1 2 — — —
Marics József kéményseprő Fata István 1 2 11 3 1
15 Nagy Géza hent. és mész. Szabó Lajos 2 2 — — —
Papszt János borbély Jáberics Géza 2 4 7 1 5
Párta János cipész Miltényi S. és Fia 1 2 - — — —
Sásvári János j* Vadász Gyula — — — — fsz
Sipos Ferenc csizmadia Ács István 2 4 5 — 2
20 Scheyer Lajos sütő \' Dorogi Kálmán 2 2 4 3 —
\'\'Szabó István cipész Furmen Imre — — - 3 — —
Szalay Károly sütő Hromatsek Vince — — — — fm
Tiderle Imre kovács Bazsó József 1 2 7 - — —
Tuboly István hentes Tarabó Gyula 2 2 8 — 5
25 Varga István lakatos Tanczenberger L. 1 2 15 — 4
Vaspöri Lajos kárpitos Pilczer Albert 2 3 12 4 5
Viola Lajos „ Vörös Imre 2 4 3 — —
Völler János kerékgyártó Bazsó József 1 4 10 — —
Wolf József asztalos Dukász Ferenc 2 4 11 — —
30 Zelkó Nándor sütő Dorogi Kálmán 2 4 17 6 3
A) I. osztály.
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
i. | u.
közism.
összesen
igazolatlan
o.rajz
CNfl M:0
istent.
Andri László szakr. cipész Gáspár Lajos 1 3 3 1
""\'Baranyai Jenő szabó Joós István — — 53 — —
Barbalics Ferenc cipész Vass József km
Benkő Lajos \' » Rózsa Lajos 1 3 — 2 2 — —
5 Bojtor György „ Áts István fsz
Büki István » Takács Vince fsz
Dani István »> Bagó Sándor 2 4 — 4 7 3 —
Dani Péter cipöf. r. k. özv. Koller N.-né 1 3 — 3 6 1 1
Dávid József cipész Horváth Mihály 2 3 — 3 16 1 8
10 Dezső János csizmadia Kovács Ferenc 1 — 3 4 15 2 4
Domina Zsigm. szabó Bagladi Béla 1 1 — 1 — — —
Fummer Sándor cipész Blutn Oszkár 1 3 — 3 5 — —
Fülöp József )> Vadász Gyula 1 — 3 4 5 — —
*Godinek József tt Sárdi Lajos —
15 Gombos Jenő szabó Megyimorecz T. 1 2 — 2 4 — —
Hegyi János cipész Szarjas Ferenc 2 2 — 4 2 4 5 7
Horváth György csizmadia Papp István 1 3 — 3 5 — —
Horváth József szűcs Zubály Mihály km
Horváth Mihály szabó Sörlei Zsigmond 1 — 3 4 2 1 1
20 Horváth Péter »» Ritter Testvérek 1 — 3 15 — —
Jakab Béla cipész Schmidt Gyula 1 4 — 3 15 — —
Jakafi József it Blum Oszkár km
Kalamár Kálmán csizmadia Bedekovics József fsz
Kálovics György cipész Kelemen József km
25 Kohn László szabó Pollák Gyula 1 — 4 3 1 — —
Kovács János cipész Polgár János 1 3 — 3 1 — —
Lackner István IÍ Furmen Imre 2 4 — 3 19 3 7
Lukács György szabó Kasza Géza 2 2 — 4 16 7 1
Milavecz István kötő-szövő „Ideál" kötő-sz.r.-t 1 1 — 1 10 4 —
30 Nagy István szabó Lőwy Vilmos 1 2 — 2 4 —
ifj. Németh Károly cipész Flórián János 1 4 3 5 2
id. Németh Károly szíjgyártó Simonkovits és H. 1 —
o 4 3 — \'
Perger László cipész Papp Oszkár 2 3 4 6 2
Péter József » Péter Gyula 1 2 3 9 4
35 Poór Ferenc szabó Töllősy Péter 2 3 4 21 5 8
Pozsegovits Istv. cipész PintaricsM. és Fia km
Rákhelyi Ferenc csizmadia Balogh Boldizsár 1 — 3 4 — —
Schors Károly szíjgyártó Koronya Gyula 1 4 4 8 —
Szigeti József Szabó Antal István 1 2 3 4 —
40 Szili Kálmán cipész Iványi József km
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
| magavis.
i. íi.
közism. I
összesen
igazolatlan
o.rajz
közis.
istent
SZÍVÓS György szíjgyártó Simonkovits Bálint 1 4 _ 3 6 _
Takács Lajos kötő-szövő „Ideál" kötő-sz. r-t 1 4 — 3 6 4
"Vargha György cipész Sárdi Lajos
"Vild Zsigmond szabó Krausz Lajos — — — — 2 — 2
45 Vokoun József cipész Leidl István 1 2 — 3 — — —
Winkler Dezső szűcs Lőbl Béla 3 3 — 4 12 1 8
Wolí István csizmadia Bedekovics József 1 2 — 3 20 — 2
Zöldvári István cipész Belső János 1 4 — 4 2 — —
B) I. osztály.
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
szama
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
í. n.
közism.
összesen
igazolatlan
o. rajz közis.
istent
Brüll Ferenc műszerész Feiler Ferenc 2 4 4 36 18
Biiki József vaseszterg. Weiser János fsz
Czapári Gyula géplakatos Pléh István 2 1 — 2 19 — 2
Dobri János asztalos Tüskés József 1 4 — 2 13 1 1
5 Fábián József fegyverműves Borbás Mihály 3 4 — 4 56 2 5 2 0
Fekete József szabó Bagladi Béla 1 3 — 2 3 — —
Fhurmann Imre szabó Kiss István 1 3 — 2 2 — —
Forgács István géplakatos Báron Ferenc 1 2 — 2 12 — —
Födő István műszerész Sáfrán és Feiler km
10 Gozdán György kádár Dervalics József 3 3 — 4 6 1 5
Gyurgy Rémus géplakatos Szollár József km
Herbai István asztalos Gábor Imre 1 2 — 2 9 — 2
Hikádi László bognár Bojtor József 2 — 2 2 13 2 4
Horváth Ferenc asztalos Dants Kálmán 1 2 — 1 2 — —
15 Horváth József ifj. Farkas János 1 2 — 2 5 — —
Kalmár Béla Muzikár Vince km
Kovács János Dukász Ferenc 1 3 — L 16 3 3
*Kovács Lajos szabó Lung Ádám —
Kölczer József asztalos Kölczer János km
20 MihalovicsFerenc szabó Bagladi Béla 1 1 — 2 1 — —
Müller István bognár Bojtor József 1 2 — 3 8 — —
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
I. II.
közism.
összesen
igazolatlan
o. r ajz
.-wj
:N0
istent.
id. Németh József villanyszerelő Káhn és Quittner 1 2 2 21 8 9
ifj. Németh József asztalos Muzikár Vince 1 2 4 4 1 2
Niczinger Ferenc vaseszterg. Merkúr vasm. R -T. 3 3 4 1 — —
25 Pál Mihály gepészkovács Horváth Imre 2 — . 3 2 41 21 20
Papp József asztalos Dukász Ferenc 2 4 4 56 31 22
Pizvor Géza géplakatos Frank és Társa 2 3 3 9 3 5
Poszovecz László kádár Kaufmann Elek km
Rádi József bognár Bazsó József 1 3 3 5 — —
30 Rodek István lakatos Márkus József 1 3 4 17 3 8
Rosenberg Márt. sütő Andrisuv András 2 3 2 6 — —
Schleinig Dezső asztalos Major György 1 2 2 7 — —
Szabó Károly szabó Németh Pál 2 2 3 3 — 3
Szabó Zoltán cukrász Makoviczky Gyula 3 3 4 4 — —
35 Szegő György géplakatos Pléh István 2 3 4 9 — —
Szerdahelyi Józs. TransdanubiaR.-T 1 2 3 9 — —
Szertics Károly kovács Hetesi János 3 3 4 11 — —
Takács Antal rézműves Pichler József 1 3 2 18 — —
Táncsics László asztalos Táncsics József 3 2 4 7 1 3
40 Tálosi Ferenc rézműves Mendlovics J. é s M. 1 2 2 2 — —
Varga József géplakatos Brüll Zsigmond km
Vass József sütő Rosenthal Adolf 2 3 2 2 2
C) I. osztály.
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
i II.
közism.
összesen
igazolatlan
o.rajz
:N0
istent.
Auer László sütő Grünfeld Béla 1 3 4 5 1 2
Antal Sándor pincér Hoffer Viktor 2 3 — 3 4 — 2
Acs Gyula borbély Oparnicza Miklós 1 3 — 4 4 — —
"Barbély György >> Zapletál Simon
5 Bem Ferenc Bem Gyula 2 4 — 4 8 1 2
Berecz Gyula » Szabó István 1 — 2 3 9 — 4
*Berger Sándor mészáros Spiegel Viktor
Czipó József pincér Somogyi Samu 1 2 — 4 3 — —
Csillag István kéményseprő Rátkai László 1 — 3 3 ö — 2
10 Csincsa Ferenc borbély Kozinszky Dezső km
-
Általános Mulasztott A t a n o n c osztályzata
napok
száma
N N c igazofoglalkozása
mesterének neve
E w latlan
n e v e foglalkozása öCCOSfl
£
s—
o Ő \'N^:<0* )
aN) to
8
tNn .M:0
istent.
Csöndör Gáspár kárpitos Székely Vilmos 1 1 3 5
Deutsch György borbély Fodor József 2 3 4 — —
Dukai József sütő Doroghy Kálmán — — - — — km
Fábics Ferenc pincér Petrics Ferenc 2 1 2 7 3 3
15 Gáspár Gyula sütő Ferencz Győző — — — — — fsz
Gödinek Károly villanyszerelő Weinberger Lajos 1 2 2 6 2 —
Golenszky László borbély Vincze Gyula 1 1 2 8 — —
Gondán Ferenc sütő Doroghy Kálmán 1 2 3 5 2 1
Hári Ferenc tf Weisz Lajos 1 4 3 5 — —
20 Husz János t) Steinauer János 1 1 ^ 3 — 2
Juhász Lajos kovács Bazsó József — — — — km
Korentsy Sándor hent.és mész. Simon István 3 2 2 6 — —
Németh Mihály borbély Kollarits Géza 1 1 2 8 1 7
Nothnagel Ferenc géplakatos Weiler Mór 3 — 4 4 7 3 2
25 Osvald György borbély Farantai Géza 1 3 3 3 - -
Papp János ti Farantai Géza 2 2 4 11 u - —
Pliha Ernő pincér Wollák Jenő 1 2 2 4 — —
Pozsgai József hent.és mész. Kapoli Ferenc 3 1 3 6 1 1
Rácz Béla borbély Folkmeyer Antal — — 1 — — km
30 Riebner Sándor a Halász Ödön 2 4 2 — —
Simon József sütő Rosenthal Adolf — — — — — km
Soós János villanyszerelő Haffner János * 1 3 3 5 — —
Szabó István szabó Böhm József 1 2 2 6 2 —
Szabó János sütő Rosenberg Adolf — — — — — fm
35 Szalai Ferenc hent.és mész. Petrics Lajos — — — — — km
Szerdahelyi L. géplakatos Transdanubia R.-T. 1 4 3 6 3 —
Szlamek József villanyszerelő Kahn és Quittner 1 4 2 9 — —
Táncsics Gyula asztalos Tüskés József 1 1 2 2 — —
Tóth György pincér Rózsa Ferenc — — — — — fm
40 Tóth János sütő Kluger József 1 2 2 2 — —
Varga Dezső hent. és mész. Lackenbacher R. 2 4 3 20 3 14
Varga Gyula borbély Folkmeyer Antal 1 4 2 2 — —
Varga Lajos ii Francsics István 3 4 4 5 1 1
Vida József asztalos Muzikár Vince 1 4 3 — — —
45 Zenkovics Ferenc sütő Andrisuv András — - fm
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis
I. H.
közism.
összesen
igazolatlan
o.rajz
c/j
:N0
istent.
Andrasek György cipész Bencze Sándor 2 3 2 4 _
Andris Lajos szabó Hoffer Gyula 4 — 2 4 6 — —
ifj. Babati József cipész Joó János 2 — 3 3 15 1 4
id. Babati József csizmadia Nováczki Lajos 2 — 3 2 7 — —
5 Bauer József szabó Szmerk Mátyás 1 — 4 2 — — —
Belső István szkr. cipész Németh Károly 2 — 4 4 4 — 3
Bencze János csizmadia Németh Ferenc 1 3 — 2 5 2 —
Bogdán József cipész Kelemen József 1 — 3 1 — — —
Boha József szabó Baranyai Viktor 2 — 1 2 — —
10 Büki Béla cipész Takács Vince 2 — 4 4 33 20 10
Csöndör Dezső csizmadia Szternát József 3 3 — 4 3 1 1
Dombai Gyula cipő f. r. kész. Czimmerinann lstv. 1 — 2 2 3 — —
Fodor Kálmán szabó Gregál Gáspár 1 3 — 2 10 — —
Fuchs János női szabó Varga és Rotter fsz
15 Fülöp Sándor cipész Kelemen József 2 — 3 3 — — —
Godina József szkr. szabó Godina János 1 — 3 3 16 2 —
Gréger Károly szkr. „ Németh Pál 2 — 3 4 12 7 1
Hancz György )> Jóos István 2 — 4 4 11 6 4
Hetyei József )f Kasza Géza fsz
20 Horváth Ferenc Kuinanovics Pál 1 — 3 2 9 6 2
Horváth György >> Pollák Gyula 2 — 4 3 — — —
Horváth János cipész Városi Sándor 3 — 3 2 7 2 —
Kardos József Halász Imre 2 — 2 2 2 1 1
Kása Béla szabó Kozsnyák János 2 — 3 4 5 — —
25 Kiss Ferenc Skerlák János 2 2 — 2 — — —
Koronczy József cipész Schlesinger Ignác elk
Molnár Imre » Varga Ferenc 2 3 — 3 2 — —
Molnár István cipész Németh Ferenc 2 — 2 3 9 6 3
Papp Antal szabó Liditt Miksa — — — — — — km
30 Parragi János yt Tibola József 3 — 3 3 6 1 2
Rácz István f> Huisz József 2 — 3 3 3 — 3
Rácz József H Lőwy Vilmos 1 — 2 2 4 1 1
Skobrics Pál cipész Androsek Ernő 1 — 1 3 — —
Stróbl György tt Blum Oszkár 2 — 4 4 8 — 3
35 Stummer József cipő f. r. kész. Hoffmann Antal — — — — — — fsz
Szalay László kalapos Szalay János 2 — 3 4 26 15 7
Takács János cipész Bilik Ferenc 1 — 3 2 3 1 2
Tóth Béla csizmadia Farkas József 1 — 4 3 5 — —
Tóth Lajos cipész Papp Oszkár —
H

"
— km
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
I. II
közism.
összesen
igazolatlan
o. rajz
közis.
istent.
40 Vass István SZkr. cipész Németh István 4 4 4 11
Városi József csizmadia Kovács Antal 4 — 3 4 9 1 2
Wuscher Géza szabó Mágics János fsz
Wuscher Imre n Mágics János km
B) II. osztály.
Andor István asztalos Török István 2 3 4
Blumenschein L. vaseszterg Weiser János 3 4 2 — —
Böröcíi Péter lakatos Simon György 2 1 4 — —
Csönd őr Kálmán kárpitos Székely Vilmos 1 2 2 — —
5 Dolmányos József asztalos Lukácsi Gyula 3 4 9 5 —
Farkas Lajos lakatos Szécsényi István — — — — — fsz
Góca Antal H Czvetkó Gyula 3 2 4 — —
Gyergyák József asztalos Torma Pál — — — — — km
Hegedűs István Szekeres Dezső 1 3 2 — —
lü Horváth Pál hentes Szabó Lajos - - — — — — fsz
Jordanics Antal lakatos Ujlaky és Háhn 2 2 17 10 6
Joós Ferenc bognár Bazsó József — — — — — fsz
Kelemen Lajos lakatos Kelemen János 3 3 9 2 —
Kocsis György asztalos Pfender István 3 1 1 — —
15 Kolarics Vince » Mayer György — — — — — fsz
Kovács Ferenc kovács Horváth János 2 3 2 — —
Kuzma János asztalos Dukász Ferenc 2 — 3 8 5 —
Miilei József lakatos Báron Ferenc 3 3 14 3 4
Mucer László asztalos Molnár Sándor — — — — — fsz
2(J Öveges József n Buday János 3 3 1 — —
Péter János bognár Németh Imre — — — — — fsz
Pfeifer Antal asztalos Dukász Ferenc — — — — — fsz
Pintér József a Dants Kálmán 1 4 1 — —
Plesznivi Isván géplakatos Berger Ferenc 3 3 13 7 —
25 Sintár Károly asztalos Molnár Sándor — — — — — fsz
Stagl István kárpitos Székely Vilmos 4 3 22 2 —
Sróbl Ferenc asztalos Buday János 1 2 1 • — —
SzabolicsJózs.Szkr, a Torma Pál 2 3 8 — —
Szunyogh Lajos
30 Torma László
géplakatos Báron Ferenc 4 3 15 5 —
asztalos Torma Pál 2 3 6 — 4
Tóth István a Dukász Ferenc 4 — 4 15 5 4
Varga Ferenc a Dukász Ferenc 2 2 4 21 11 8
Vukovics Kár. rp. sütő Márkus Károly 1 4 4 5 1 2
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
foglalkozása mesterének neve
c/3
\' r e 1 —
. N
"5T E
c u
t/3
igazolatlan
n e v e «
ao
to
E
ő JX Ctf
N
t/3
cn
\'N :0
O)
N
t/3
t/3 :<0
ui *N

! istent.
Anger István sütő Cseh Lajos fsz
Bencze István rp. hentes és m. Frk Ferenc 2 3 3 4 —
Bertók Ferenc rp, Babka József 1 2 2 5 —
Csincsa Sándor órás Steiner Mór km
5 Czink Vilmos sörfőző Haudecker József — — — — fsz
Csiszár József rp. hentes és m. Sipos József 2 4 4 5 —
Engelmann József
Flumbort Lajos
borbély Zapletál Simon . fsz
szabó Németh P. Pál 1 1 2 — —
Grünbaum Fer. rp. sütő Grünbaum Albert 2 3 4 6 —
10 Halász István órás Kopár Mihály 3 4 4 38 8 10
Halász László könyvkötő Gutenberg-ny. 2 4 3 5 — —
Horváth József hentes és m. Práger Ferenc fsz
Jakab József rp. it Németh József 2 4 4 26 — 6
Janzsa József lakatos Czvetkó Gyula km
15 Jerzsa Imre ii Czvetkó Gyula km
Kápolna József hentes és in. Spiegl Viktor fsz
Kemény Miklós rp. kékfestő Szabados Mátyás 3 4 4 62 61 —
Khüne István rp, hentes és in Szabó Lajos 2 2 2 11 2 3
Králics György borbély Tóth Lajos 2 1 4 18 — —
20 Mandelbaum Laj. ii Schweitzer László 2 3 2 11 — —
Méhes Sándor rp, hentes és m. Németh Lajos 1 3 2 2 — —
Németh János ii Németh Lajos fsz
Oparnicza Gyula lakatos Báron Ferenc 2 — 2 2 15 — —
Péter István rp. pincér özv. Garai F.-né 1 2 2 12 — —
25 Plánder Antal borbély Horváth Gyula 2 1 2 9 — 3
Poór László rp. pincér Kiss Ernő 2 3 2 8 — —
Pregler Ferenc mérlegkész. Frank József fsz
Prucker János borbély Fodor József — — — — — fsz
Rosta János rp. köteles Ti bolt Lajos 2 2 2 10 — 2
30 Skernyák János rp. hentes és m. Babics Imre 2 3 3 30 — —
Schweitzer J. rp. hentes és m. Petrics György 2 3 3 25 2 11
Szabó Károly kefekötő Frank és Társa 2 1 3 1 — —
Szántó Tibor borbély Kálovits János 2 2 3 12 — 3
Szecsődi István sörfőző Haudecker József fsz
35 Szittár Miklós lakatos Czvetkó Gyula 2 — 2 2 10 — —
Szommer Ferenc borbély Fodor József 2 1 2 15 — 3
Tóth Lajos rp. pincér Ritser Mór 2 3 2 6 — —
Vágó László rp. hentes és m. Faics Józsefné 2 2 2 3 — —
Vámosi János borbély Weltner Jenő 2 4 3 2
A t a n o n c Általános Mulasztott
napok osztályzata száma
foglalkozása mesterének ne\\e
\'•S>2
_N
\'is1
i— \'5T 1
c OI
V)
igazolatlan
n e v e 03
M
W
£
o CS N
</)
o J Í
0J
N
C/J
:I0:
2 N
:0
istent.
Ágoston István szabó Töllősi Péter fsz
Ágoston János cipész Miltényi S. és Fia fsz
Bézsenyi Gyula betűszedő Gyarmati György 1 — 3 3 4 —
Bölcsföldi István aranyműves Schnitzer és Göndör 1 — 3 2 2 —
5 Böjti András szabó Papp József 1 — 3 3 5 —
Czippán Lajos rp. hentes, mész. Petrics Gy. és Fiai 1 2 — 2 2 —
Csapó Ferenc szabó Erdei Ferenc 1 2 — 2 5 2
Császár Ferenc cipő f. r. kész. Parragi György fsz
Csordás János csizmadia Nagy Antal 2 2 — 4 5 3
1 ODienstenberger Gy. borbély Szabó István 1 2 — 2 5 3
Gerócs Ferenc szabó Skerlák János 2 — 3 4 5 2 —
Goricsanecz Istv. cipész Steiner Fülöp 1 — 3 3 2 — —
Gozdán László rp, hent. és mész. Simon József 1 3 — 3 5 1 1
Gyenge Jenő rp. pincér Kosztolicz Géza 2 3 — 4 6 6 —
15 Gyergyák János szabó Töllősi Péter 1 — 2 4 — — —
Harangozó Lajos N Huisz József fsz
**Havasi György n Havasi Sándor — — — . 23 15 —
ifj. Horváth Ján. n Izsák István — — — — — — fsz
id. Horváth János N Sörlei Zzigmond 1 — 2 4 — — —
20 Horváth László hentes és m. Kapoli Ferenc km
Jugovics László szabó Krausz József 1 — 2 2 — — —
Kancsal Lajos cipőf. r. kész. Miltényi S. és Fia km
Kelencz Géza szabó Megyimorec Tamás 1 — 2 2 — — —
Kerese József rp, pincér Antauer József 1 1 — 1 5 — —
25 Király József cipész Miltényi S. és Fia fsz
Kiss Ferenc cipőf r. kész. Parragi György 1 — 3 2 — — —
Kiss József cipész Varga Ferenc 1 — 3 3 4 — —
Klüger Endre aranyműves Schnitzer és Göndör 1 — 3 2 4 — • —
Légrádi István hentes és m. Petrics Gy. és Fiai — — — — — fsz
30 Martinecz József cipőf. r. kész. Miltényi S. és Fia 3 — 3 4 20 1 7
Marton István csizmadia Skrivalics István fsz
Milhoffer Ferenc szabó Milhofer Samu 1 — 2 3 6 — —
Molnár Ferenc cipész Varga Ferenc fsz
Munkácsi László nyomdász Gutenberg-ny. 1 — 1 2 2 — —
35 Nagy Antal szabó Ritter Testvérek 2 3 — 3 7 1 1
Nagy György I} Ivánkovics István 1 — 2 4 8 2 2
Nagy Pál cipész Pintarics M. és Fia 1 — 3 3 6 1 1
Németh József szabó Kiss István fsz
Nováczky Lajos » Sörlei Ágoston fsz
40 Oprovcsán Rémus N Lövi Vilmos 1 — 2 2 2
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
II. o. rajz
i szakrajz
közism.
összesen
igazolatlan
wN :0
1 istent.
Péczeli Kálmán szabó Péczeli József fsz
Polgár István csizmadia Polgár János — — — — fsz
Ratalics István cipész Macsek József — — — — fsz
Rudics József i} Steiner Fülöp 1 2 — 4 — —
45 Ruszák György szabó Bróz János — — — — fsz
Szabó Ferenc cipész Gáspár Lajos 1 3 3 4 —
Szabó Jenő cipőf. r. kész. Csákányi Károly — — — — fsz
Szabó Lajos cipész Németh Ferenc — — — — fsz
Szekeres Ferenc n Schmidt Gyula 1 3 3 2 —
50 Szőke István pincér Kiss Ernő — — — — fsz
Takács Imre n Wollák Jenő — — — — fsz
Tóth József cipész Schlesinger Ignác 1 3 2 2 —
Vancsura János szabó Szepessy Dániel — — — — fsz
Varga István cipész Sári György 1 3 3 — —
55 Vaspöri Gyula szabó Fekete István — — — — fsz
Vellák Ferenc cipőf. r. kész Czimmerman Istv. fsz
B) III. osztály.
Baj György géplakatos Wielandt János fsz
Boros József sütő özv. Lodner F.-né — — - — — — fsz
Brandtmüller K. lakatos Báron Ferenc — — — — — fsz
Buday Károly asztalos Buday János 1 1 3 6 — —
5 Csáki Sándor műszerész Sáfrán Károly 2 2 2 14 2 —
Dómján László asztalos Martincsevics Imre 1 2 2 2 — —
Erdélyi György • >» Csordás István — — — — — fsz
Erdélyi József lakatos Újlaki és Hahn 2 2 4 3 — —
Gödinek György kádár Batica József 1 3 2 5 — —
10 Hajós László asztalos ifj. Farkas János 1 2 2 5 — —
"Harangozó Lász. lakatos Czvetkó Gyula — — — 35 2 2
**Hermann Gyula asztalos Lukácsy Gyula — — — 46 17 10
Hicfelder István A Muzikár Vince 1 2 3 14 — —
Hiti György borbély Zsili János — — — - 1 - — km
15 Horváth Gyula lakatos Tanczenberger L. 2 2 2 8 2 —
Horváth István borbély Weisz Viktor — — — — — 1 fsz
Horváth Lajos műszerész Donáth Ferenc 2 3 4 3 — 2
Hóbor János kéményseprő Beke József — — — — — fm
Kiss Károly kárpitos Pilczer Albert 2 3 3 14 2 5
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
Cfi c igazofoglalkozása
mesterének neve \' >
\'CB £ <n latlan
n e v e foglalkozása cB
a« o
E
6 CB
VN i
<n
:N0
•M
ON) cr> :C0/D
C/3
:N0 c tu
Cfi
20 Klausz István lakatos Weiser J. C. 1 1 1 12 _ _
Kozma József géplakatos Weiser J. C. km
Kövesi Gyula asztalos Martincsevics Imre 1 — 1 2 — — —
Krímmel Gyula Szekeres Dezső 1 — 2 3 3 — —
Kucséber Lajos géplakatos Weiser J. C. 1 — 2 2 2 — —
25 Lakatos István asztalos Dukász Ferenc fsz
Martinecz József borbély Egyed Gyula 1 2 — 2 10 — —
Márkus László lakatos Újlaki és Hahn 1 — 3 2 10 — —
Nagy István borbély Wagner Jenő 3 2 — 3 17 3 9
Pápai István lakatos Pápai István 1 — - 2 2 2 — —
30 Péter Gyula fegyverműves Borbás Mihály — — — — — — km
Popesnyák Fer. géplakatos Merkúr 1 — 2 2 2 — —
Porubszky István borbély Oparnicza Miklós fsz
Plánder Boldizsár kádár Dervalics József fsz
Pléh Lajos géplakatos Pléh István 2 — 2 4 9 1 1
35 Pulay Lajos asztalos Balog Károly 1 — 1 2 — — —
Radics Ferenc kovács Bazsó Sándor — — — — — — fsz
**Rezneki Kálmán géplakatos Berger Ferenc 39 24 11
Richl Jenő lakatos Tanczenberger L. 1 — 3 3 17 — —
Sajni Ferenc géplakatos Merkúr 2 — 1 2 8 3 3
40 Salamon Ferenc asztalos Török István fsz
Selek József sütő Nagy Béla km
•Simon Lajos lakatos Brüll Zsigmond — — — — 5 2 1
Senkó Ferenc rp. sütő Hromacsek Vince 2 3 — 4 10 5 1
Spingár József asztalos Pálfi Sándor 1 — 2 3 7 — —
45 Stikkel István borbély Bród Ignác 2 4 — 3 11 2 6
Török Lajos lakatos Újlaki és Hahn 1 — 2 1 1 — —
Vidovics Ferenc géplakatos Frank és Társa km
Vilcsek Imre rp. sütő Kluger József 1 2 — 1 2 — —
Virovecz Ferenc Gárdonyi Jenő fsz
50 *Zadravecz Gy. kárpitos Gerö Soma
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
szakrajz
közism.
összesen
igazolatlan
cn
:N0
istent.
Boros István rp, droguista Teutsch Gusztáv _ fm fm _ _
Brandl Lajos szűcs Lőbl Béla fsz
Dolmányos Gy. kádár Hoffmann Henrik fsz
Fábics Gyula cipész Steiner Fülöp fsz
5 Fekete János Bagó Sándor 2 2 2 9 3 —
Filák József Belső )ános fsz
Gábor István Hegedűs Vendel fsz
Gerő Andor kárpitos Gerő Soma km
Grünfeld István asztaloS Dukász Ferenc fsz
10 Hajdú Kálmán csizmadia Horváth János 1 3 2 3 — —
Hetyei Imre asztalos Muzikár Vince 1 2 fm 3 — —
Jakab Ferenc cipész Leiner József fsz
Jóna Sándor n Schlesinger Ignác 1 2 1 4 — —
Dr. Karcag Rezső női szabó Dr. Karcag Rezsőné — fm fm — — —
15 Kiss Sándor rp. sütő Andrisuv András 1 1 1 1 — —
Klinger Lajos borbély Kollarits Géza 1 1 1 7 — —
Kovács Pál asztalos Mayer György fsz
Kotaszek Alajos Weiser J. C. fsz
Kövér János pincér özv. Kumin F.-né fsz
20 Németh Ernő asztalos Buday János fsz
Nóvák Lajos csizmadia Nóvák Márton 1 2 2 — — —
Oparnicza Károly pincér Oparnicza Károly fsz
Plecskó Ferenc asztalos Günser Lipót — — — — — fsz
Pőcze Ferenc n Lukácsy Gyula 3 3 4 14 4 —
25 Puchmeister K. kéményseprő Kiss János — — — — — fsz
Radasics Árpád sütő Gárdonyi Jenő — — — — — km
Seruga István ll.O.r. cipész Kluger Gyula 3 3 4 39 9 13
Simon Ferenc rp. borbély Pahocsa István 2 2 3 7 — 4
Simonics Zsigm. asztalos Martincsevics Imre fsz
30 Stróbl István n Buday János fsz
Szűcs Bálint cipőf. r. kész. Furmen Imre fsz
Tamás József rp, droguista Teutsch Gusztáv 1 2 1 10 — —
Varga Lajos cipész Argent János 1 2 3 2 — —
Vass György cipőf. r. kész. Furmen Imre fsz
35 Vámosi György cipész Androsek Ernő fsz
Vellák Ferenc rp. droguista Teutsch Gusztáv 1 1 2 21 — —
Wolf Ferenc borbély Zapletál Simon fsz
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
szakrajz
közism.
összesen
igazolatlan
\'aNi :0
-X
istent.
Bárány István aranyműves Schnitzer és Göndör fsz
Beck Tibor szabó Gottreich Antal 1 2 1 1 —
Borza József tt Kiss István 1 1 fm — — —
"\' Dokleja István órás Vékásy Károly
5 Doniina Ferenc géplakatos Berger Ferenc fsz
Fehér László órás Vékásy Károly 1 2 fm — — —
Gangler Ernő fogtechnikus Dr. Schichtanz I. 2 2 3 16 8 2
Gasparik István nyomdász Gutenberg-ny. km
Goldberger J. órás Steiner Mór 1 1 1 6 — —
10 Gráf Mátyás fogtechnikus Szakálos Tibor 2 2 fm 4 3 —
Gréger Sándor szabó Csonkás József 1 3 3 6 — —
Gyarmati György nyomdász Gyarmati György 2 2 2 6 — 3
Hafíner József villanyszerelő Haffner János 1 3 fm — — —
Karancsy Zoltán vésnök Karancsy József 1 1 1 1 — —
15 Károlyi Lajos rézműves Samu Lajos és J. — — — — — fsz
Kiánetz Géza lakatos Czvetkó Gyula 2 2 2 6 1 1
Klausz Mihály szabó Németh P. Pál — — — — — fsz
Krausz Sánd. II. o. r. villanyszerelő Weinberger Lajos 2 3 3 8 6 —
Mandl György látszerész Juszt László fsz
20 Matyasics Pál órás Rabinek Dezső fsz
Micheller József tt Kopár Mihály fsz
Németh Lajos lakatos Rabinek S. és Fia — — — — — fsz
Noll István villanyszerelő Haffner János 2 2 2 9 4 —
Perendy József géplakatos Perendy és Buváry 1 2 2 4 — —
25 Savanyó György lakatos Újlaki és Hahn 1 1 2 5 — —
Savanyó József n Újlaki és Hahn 1 2 2 10 — —
Schnitzer Ferenc aranyműves Schnitzer és Göndör 1 2 2 4 — —
Szabó István géplakatos Perendy és Buváry fsz
Szállinger Antal szitás Szállinger Antal — — — — — fsz
30 Tálosy Sándor vaseszterg. Merkúr fsz
Tamás János szabó Pollák Gyula fsz
Tánczos Sándor tt Magyar József 1 2 3 7 — —
id. Tóth Lajos tt Bagladi Béla fsz
ifj. Tóth Lajos tt Hoffer Gyula fsz
35 Vastag Béla fényképész Halász Sándor fsz
Vékásy Károly látszerész Vékásy Károly 1 1 fm — — —
Weisz Lajos szabó Schvarzenberg L. fsz
— 44 —
Téli tanfolyam.
I. osztály.
A t a n o n c Általános Mulasztott
napok osztályzata száma
1 ll. c igazofoglalkozása
mesterének neve \' >
1. E 7O5J latlan
n e v e foglalkozása rrMoe UN .2
E o. rajz o Otcnf j
N <U
cn
Borbély Ferenc kömives Borbély Ferenc 1 2 2 14 3
Czindrich Ján. szkr. » Fatér Mihály 1 2 2 1 —
Dani Ferenc N Schuhel Lajos 1 1 2 4 —
Dervalics Ferenc V Szuknai Lajos km
5 Farkas József ács Qozdán Károly 1 2 2 1 —
Freischmiedt Istv. szobafestő Németh József km
„.Gebhárdt János kályhás Németh József —
Gödinek Ferenc kőmives Mikó Péter 1 2 2 5 —
Gödinek György szobafestő Gödinek György 1 1 2 5 —
10 Grátz Ferenc kőmives Kalmár Zoltán 1 3 3 12 2 —
Hochmann József szobafestő Reisz Béla 3 4 4 31 9 4
Horváth Ferenc kőmives Kertész Béla 1 3 4 15 — —
Horváth István N Kalmár Zoltán 1 2 4 12 3 —
id. Horváth József N Kertész Béla 1 3 4 8 — —
15 ifj. Horváth József szobafestő Faltzer Jakab 3 2 2 3 — —
Kardos László kömives Gerócs György 1 1 1 2 — —
Kálovics Ferenc „ Kertész Béla 1 2 2 4 — —
Kovács József » Kránitz István 1 3 4 3 — —
Kuzraa László N Kertész Béla 1 3 3 — — —
20 Kiitsön Imre szobafestő Meskó József 1 2 2 4 — —
Mészáros János üveges Stern Kálmán 1 3 2 — — —
Miilei László kőmives Fülöp György 1 3 3 — — —
Modrovics József szobafestő Vámos Jenő 2 3 3 28 — —
Molnár Ferenc kőmives Kalmár Zoltán 1 1 2 1 — —
25 Németh Ferenc ács Kovács Vendel 1 1 2 1 — —
Novak Ignác szobafestő Szatler Oszkár 1 1 1 — — —
Odrovics Boldizs. ács Gozdán József 1 1 2 6 —
Okszenhoffer Fer. kőmives Fatér Mihály 1 3 2 4 —
Parti József bádogos Baksa János 1 3 3 12 — —
30 *Radics József cementöntő Sartory utóda —
Samu Ferenc kőmives Horváth M. Péter 1 3 3 1 — —
Samu József N Kertész Béla 1 2 4 6 — —
Sebők István szobafestő Szakácsics Károly 2 1 2 6 4
*Sós János kömives Mankovics Jakab — —
35 Süslecz Aladár üveges Melczer Jakab 1 4 2 3 —
*Szobolics Fer. kőmives Horváth Béla
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
i
magavis.
I ii.
közism.
összesen
igazolatlan
o.rajz
\'J:N0X
CO)
Takács Ferenc kőfaragó Kovács József km
Tislerics László ács Cindrich Lajos 1 2 — 2 7 2 2
*Tomasics György szobafestő Fiiszár János —
40 Vugrincsics Lász. kőmives Kertész Béla 1 3 4 9
II. osztály.
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének ne\\e
magavis.
II. o. rajz
szakrajz
é
\':N0 H
összesen
igazolatlan

N
:0
istent.
Balaicz Gerg. 1. o. r, kőmives Bedenek József 1 2 2 2.
Belső János kályhás Németh József — — — — — fsz
Boda Sándor kőmives Szántó Lajos 2 — 1 3 2
Csányi László » Gerócs György 1 1 — 2 5
5 Czindrics Károly szobafestő Czoczek Imre 2 2 — 2 2
Filó Gyula kályhás Tóth József 2 2 — 4 9
Gáspár János szobafestő Sattler Oszkár 1 3 — 3 —
Gödinek Ferenc kőmives Németh József 1 — 1 2 2
Horváth János Králicz István 1 1 — 1 —
15 Karaí\'iáth Dániel n Horváth és Vas — — — — — fsz
Király István szobafestő Gerócs István 2 3 — 2 8
Kosek Fer. 1. o, r. n Fiiszár János 1 2 — 3 6
Kuzmet Simon kőmives Tréger János 2 3 — 4 11 6 1
Magasházi József szobafestő Magasházi Sándor 2 — 1 2 5
15 Major István ács Kovács Vendel 2 2 — 4 5
Mátyás Ferenc szobafestő Meskó József 2 2 — 3 15
Mihalecz György kőmives Horváth M. Péter 1 2 — 3 1
Nagy György „ Marosi Mór 1 3 — 3 6
Pahocsa László » Nemes György 2 — 1 3 —
20 Pápay György szobafestő Meskó József 2 3 — 3 8
Peistingel János n Reisz Béla 2 3 — 3 16
Punger János n Metz János 2 2 — 3 2
Sánta Lajos kőmives Sánta János 1 3 — 2 3
Simoncsics Józsel Kertész Béla 1 3 — 4 7
25 Szabó János n Horváth M. Józsel 1 1 — 2 2
Tislér József ács Fülöp József 1 2 — 3 9
Tiszai György kőmives Kalmár Zoltán 2 3 — 3 5 3
Tollár Lajos n Tóber János 1 1 — 1 —
Vajda József n Bedenek József 1 1 — 1 2
III. osztály.
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
szakrajz
közism.
összesen
igazolatlan
c/j
M:N0
! istent.
Bakó István fazekas Bakó János 1 1 2 2 _ _
Bencze József kömives Németh |ózsef 1 1 2 6 — —
Biczó Aladár szobafestő Szakácsics Károly fsz
Bölcsföldi János kömives Bölcsföldi János km
5 Czindrich Lajos ács Czindrich Lajos 1 1 2 4 — —
*Czuppon Ferenc kőmives Kertész Béla —
Erdélyi György » Gerócs György fsz
Fekete Ferenc n Szántó Lajos 2 1 2 9 1 1
Futó Imre szobafestő Németh József 2 2 3 3 2 —
10 Gerócs György bádogos Gróza János 1 1 2 13 — —
Herczeg Lajos kőmives Szántó Lajos 1 2 2 5 — —
Horváth Károly szobafestő Reisz Béla 1 1 2 20 — —
Horváth Lajos kőmives Fatér Mihály 1 2 3 5 — —
Imrei György 11 Kedmenecz Károly 1 1 2 4 — —
15 Imrei László 11 Bölcsföldi János fsz
Kőnig Ágoston 11 Kertész Béla 1 1 2 — — —
Nagy Lajos szobafestő Vámos Jenő 2 2 3 8 4 2
Niklesz Ferenc kőmives Nemes György 2 2 fm 1 1 —
Ötvös Ferenc n Fatér Mihály 1 1 1 2 — —
20 Pinterics András a Schuhel Lajos 1 1 2 — — —
Samu Ferenc n Ziegler László fsz
Sárecz Mihály a Marosi Mór 3 2 4 60 29 9
Sipos Lajos „ Trajer János 1 2 3 3 — —
Skanecz István bádogos Wastell György 1 1 3 1 — —
25 Szmodics Ferenc kőmives Bölcsföldi János 2 1 3 9 1 —
Tóth Lajos Kalmár Zoltán 1 1 3 4 — —
Varga Ferenc „ Somogyi Ferenc 1 2 3 3 — —
Ziegler József n Ziegler László 1 1 2 4
A t a n o n c Általános
osztályzata
Mulasztott
napok
száma
n e v e foglalkozása mesterének neve
magavis.
szakrajz
közism.
összesen
igazolatlan
*vNi :0
istent.
Antal Sándor kőmives Gerócs György 1 1 1 1
Benedek Pál Horváth és Vass 1 1 2 1 —
Bolf József » Fülöp György 1 1 1 3
Férhezli Károly Kalmár Zoltán 1 1 fm 3 —
5 Horváth Gyula » Gerócs György 1 1 1 1 —
Horváth Lajos Kertész Béla 1 1 fm — —
Lenkovics József Kalmár Zoltán fSZ
Mészáros Lajos üveges Melczer Jakab fsz
Nagy József kőmives Bölcsföldi János 2 1 fm 3 3 —
10 Radics János Horváth és Vass 1 1 fm — — —
Sánta János Sánta János 1 1 2 2 — —
Segesdi István » Fatér Mihály fsz
Tánczos Ferenc N Szántó Lajos 1 1 1 4
i A biráló
Dizottsag
osztályzata
kitűnő
kitüno
-o tn
Ol
jeles
kituno
jeles
kituno
kitüno
jeles
o d
c c
10
kitüno
kitüno
i jeles
o
:0c 32
=co .22
;0
oc 3
3
O tn ü Si
£t/i3 <u
dsazráamboak
iTi "0 •o
kiállított munkájának
M0>
t a n o n c
megnevezése
Diófaszekrény 2 ajtós
Fenyőfa ágy
ülőke
fenyo„- ajto meghívó szedes
meghívó es levelpapír
bajusz, noi paróka, hajvalas;
hajfonat
egy águ hajfonat
női füzos félcipő
férfi varrott félcipő
noi lakkcipő
41-es férfi fekete félcipő
férfi, zsíros
női- és „f iucipő 35-ös leány boxcipő
gyermekcipő
41-es box ferficipo fiucipő
barna térti telcipo
ferficipo
ee <u OJ
i p a r o
mesterének neve
Martincsevics Imi
Martincsevics Imi
Fender István
Dukász Ferenc
Dukász Ferenc
Gyarmati György
Gutenberg-ny.
Horváth Gyula
Szabó István
Folkniayer Antal
Fodor József
Folkmayer Antal
Haszon Ferenc
Bagó Sándor
Argent János
Schlesinger Ignác
Németh István
Gáspár Lajos
; Gáspár Lajos
Schlesinger Ignác
Nemeth Károly
Sari György
Blum Oszkár
Androsek Ernő
Acs István
-o u cO G
A
*l l (0 £> wN
•ri
CM m CM 93 - cHö co
cm oo o -
Hl
co
Cl

cq co CO co CM CM co
(N ©3 -
1 -es
l
| <
osztály
M cű R
<
R G G
eN/3 -<u
•o W
>
< s
í
< < < < V
< <
eNn MUJ o
UJ
-e8s ON Jets "5ob M-i
ton "Nes tens
- 5 5
=•ao mN :c3n
-Oal
-n0)
•Oo
s r n
-OTaN) \'3
5 R r R R R r R R R
4>
>
<u
S
Dómján László
Kövesi Gyula
Kocsis György
Fóth István
Kuzma János
Bézsenyi Gyula
Munkácsy László
Plánder Antal
Berecz Gyula
Osvald György
Deutsch György
Varga Gyula
Lenkovics Ferenc
Fekete lános
Varga Lajos
Jóna Sándor
-ec>s
tn
tet/nsl
tNfí --eJs
\'•Co <c
on icu- tLo>.
•űo eNs m
Mt9-i/ i N
.-co H
•ecs >
Tn
«no
0"333
-eC>s
Tn
ebst ei-s >
>Mi :i—0
O
-*k-ii cn
ton -Mc
s Vo. i f i "N5 o
cCJ Caw>D ü.
tn
oD .
C/5
lO o in í-H o CM a
VII. Munkakiállitás
: --oe s 1 V-
! <15
bizottság
osztályzata
jeles
jeles
jeles
jeles
jeles
kitűnő I
kitüno I
jeles
kitűnő I
kitüno
kitüno 1
kitűnő I
kitűnő
kitűnő
jeles
kitűnő
kitűnő
jeles
jeles
jeles 1
jeles
kitűnő I

kitűnő 1
1 kitűnő I
jeles
kitűnő 1
1
* o „w •2 E 03 TiS£3 N
CMCM CMCM -
a n o n c
kiállított munkájának
megnevezése
férfi boxcipő
I 27-es gyermekcipő
férfi cipőfelsőrész
barna női pántos felsőrész
női felsőrész
hajápoló cikkek
teher batiszt ingnadrag 1
fehér hálóing és ingnadrág
hálóing és kombiné
2 hálóing es 2 kombiné
kombiné és kisvánkos
férfi hálóing és kisvánkos
női hálóing
iumner mellénvke. 2 inebuevi stb.
kiállítás ideje alatt történő rendelés
csőfogó-kulcs
kazánfuró
töltött láb
cserkész„-k albász párisi
világos drap férfikalan
szürke férfikalan
filckalao
kombinált csipkekalap
női szalmakalap
komplett „Gudics" garnitúra
. 1
i p a r o s t
mesterének neve
Varga Ferenc
Horváth Mihály
Miltényi S. és Fia i
Parragi György
Parragi György
Teutsch Gusztáv
ozv. Krausz J.-ne
özv. Krausz J.-né
özv. Szirtes Zs.-né
Török Maria
özv. Szirtes Zs.-ne
özv. Szirtes Zs.-né (
özv. Szirtes Zs -né
Török Mária
Dr. Schichtanz Istv.,
Merkúr Vasművek
Merkúr Vasművek
Tarabó Gyula
Petrics Gy. és Fiai
Petrics Gy. és Fiai
Babics Imre
i Szalay lános
Gvenes és Vida
Klein lózsef és T.
Brónyai Lajosné
i Dávidovics Ilona
Székely Vilmos
-o
tanoncéveinek
száma
Ti
CM- CcMo
TI IN CO~ Cl co Ol CM 71 CO « co co co - CM CN CM - co co
-M _>>
fNi o < < < > — ca
>
< 03 < 03
I > R R 7— <
>
03 BQ
N 1tUn cm•O
w <
/-v o <
MN -aj
K5
s < < u/•N
foglalkozása
N -<t&nu
o
CNQ -<U
ú
=&o
\'ö
:
>co =No :3
s
_es
VI \'5M i—O •a
cO Vwo- e>s oi-J
OJ
S - í
t3n
1U u
eO«D
es UnJ. M
-CS
hen„te s
-
tn
oa acS Jí
c 1
rne •Sesí
5
ton
"u5>. -es M
<
n e v e
Kiss Jószef
Dávid József
Martinecz József
Blum Elvira
Bajomi Juliska
Tamás József
Firtl Berta
Takács Katalin
Parragi Erzsebet
Szary Anna
Domanv Hermin
Lackenbacher Rózsi
Szabados Magda
Horváth Rozália
Gangler Ernő
Popesnyák Ferenc
Sajni Ferenc
Tuboly István
Cippán Lajos
Schveiczer József
Skernyák János
Szalay László
Bánáti István
Ligeti Erzsébet
Varga Margit
Polai Margit
Csöndör Gáspár
8 § § s
A biráló
ebsjü >, , —<" "B-es ea
ON XN N
S °
X
eu
.H,
o
•-co
22
=o
B
:3
2
jcjn 0) \'2.
X OJ 0)
e0n) 01
•o
E
:3
2
>Eo
2
2
o
E
3 -
2
>o
E
:3
2
•c0 22
>c0 22
ME3 22
<E0
2
2
OE .3
2
0E :3
2
•E0
22
=c0 22
=0
2E 2
•E0
2
0E 3
2
0c 2

Xaj "33
>0 2E 2
darabok
száma
u
C
o
s
es
JaeÉa :•eesa" JBÉ 3
E
O
r22
OJ
-X0) O>NI 4B> HMl E
eu
S X
N
oX Vea- JÉ
£
£
£
Xeu 1) JÉ
•ia-
!5
=ho-" va
X
<=2o ia- a> «lX-ot T-J
X
•JsÉ<- u eu JÉ •o
E
£
-JcÉu Va-j JÉ -o
JaS
aj
XO J
•oo eEu J-QÉ eu X
N
-oa aE> J3É7_
X
"ea e>Xa
-e>Bu£ •3a w
>>
j:E0í
n :3
OJ v0H) Jél -X4N) u.
Xe>a
2a j l-l JOÉJ
-o
5
X
=Xo
tj JÉ
2•3 3
n
2
•>33
2
3
X
_>>
OJ
J=
22N -IeD-at JeÉa
2
\'So VO J B V-
-0J
>c 1 -CS
eVa- \'2E te-s •MO S
X
=X0
V JÉ
"233
2a j :N3 H
Hes 3
eEs SMí oj
1—1
x
2 "53 Jé
>0
E
i
2cN n Ie-ui JOÉJ
•eEs l3-l 1 aEj
"33
XX 1a-j E
•eEs 3 E1 _e>u
-OX3J E
N
3
XI
e>Eu>
<u SX G
Oc>J- .
xe3a: V1- E
•"3a3
E X
TCU3 eau. v- CJ •:0a N
xes: V3- E1 CU
0) X3 E
E
X
o
Ves
lesterének neve
Székely Vilmos
Székely Vilmos
Frank és Társa
Bazsó József
Bojtor József
Bojtor József
Szabados Mátyás
Bazsó József
Gutenberg-nyomda i
Tanczenberger L.
I Simon György
Czvetkó Gyula
Báron Ferenc
Márkus József
Újlaki és Hahn
Újlaki és Hahn
Újlaki és Hahn
! Kelemen lános
Reinitz Béláné
i Sió Mária
; Wortmann luliska
Varga-Rotter
Drimók Irma
Csillag Lajosné
Pollák Irén
Hergovics Terez
Pollák Irén
-O
1 tanonc-j
éveinek
száma
Cl
- CM - CO -
Cl
có CO CM
^eo
- - co co ct
CM
<n
co eo~ co - eo co eo"
•es -t-i XoN
s—V 03 ,—u
XN
•<u
Á OJ
M O
N
-1X) JÉ =o
UJ O
-eXNu •JOÉ UJ 03 £ Ó3
>
03 /-—
CQ £ 03
:
<
&
DQ
fi R

foglalkozása
kárp„i tos
kefekötő
kerékgyártó 1 ; 5
-tóo
OJ
-O)

cn -eC>aJ o JÉ
•o
sJ>É
OE> JÉ
—Xo JeÉa ea
5 s s
JeÉs 3
\'NE -J0É1
«co
-0
XeaJ N X
S E
E - s E
<
n e v e
Csöndör Kálmán
Stagl István
Szabó Károly
Völler lános
Hikádi László
Müller István
Kemeny Miklós
Tiderle Imre
Halász László
Varga István
Böröczfi Péter
Gócza Antal
Szunyogh Lajos
Rodek István
Savanyó József
Savanyó György
Márkus László
Kelemen Lajos
Horváth Rózsa
Breier Katalin
Noszkó Etelka
Tóth Margit
Benke Mária
Török Erzsi
Bunczom Katalin
Károsi Erzsébet
Márkus Margit
iinn s 8 0t- tmA
biráló
bizottság
osztályzata
jeles
kitűnő
ieles
kitünő
i kitűnő
jeles
jeles
i kitűnő
kitűnő
! kitűnő
kitűnő

ieles

kitűnő kitűnő
kitűnő 1
jeles
;0
cco cco
2 2
*G0 :3
2
•c-o c*o
:3 |=
2 2
<cc
5
lOc
2
•Oc
:3
2
darabok
száma
IC in -
J«É c
•re
\'-re
műselyem-ruha
szövetruha
műselvem-ruha
női ruha
nversselvem-ruha
szövetruha
műselye„m -ruha szövetruha
crepdesin-ruha
műselyem-ruha
-
grenadinruha
műselvem-ruha
selyemruha
műselyem-ruha
bemberg-ruha
meghivó nyomás
irekkörző, billegő teng.
ívitás, tengelyek, csavarok
4 személves teriték
fonott kalács
a n o n c
a3
E
o
2
megnevezése
pouplin-ruha
eo
MÍre •o
i p a r o
mesterének neve
Drimók Irma
Varga-Rotter
Martinék Fáni
Pallós Nővérek
Sió Mária
Kaufer Erzsébet
Ritter Magda
Nagy Mariska
Varga-Rotter
Polgár Ilona
Róth Szidónia
Rosenfeld Józsefné
Ritter Magda
Weltner Sándorné
Schultz Mihályné
Rosenfeld lózsefné
Pallós Nővérek
Báron Mici
Rabinek Jolán
Sió Mária
Pollák Irén
Gyarmati György
Steiner Mór
Vékásv Károlv
Garai Testvérek
Ritscher Mór
Grünbaum Miksa
•o i ao se s
* aj re
Saj E-f l
5 cn
- -51 e-of CO CO~>e o2* e o~ CO eo
©1 - CcoM
N
Ól
* * eCoM - CO
Tl*
CO co eo CM <M
CO — co co
05 n cq
•eB
osztály
-—
03
S >
<
e fi = E
<
IV.
B) 11.
A) 11.
B) IV.
B) IV.
O II.
tt
<
foglalkozása
női s„z abó
„„
nyomdász ;
órás
nincér
sütő
U
>
l)
•.5n
•ca
£
XoI Xeo!
ac
\'.C2
£
"3
•XraIe uO N t/3
nRÍ o
u0> X3
-o
H
\'15- re
£
CNO r3e a
•VS-
£
re 3N CQ
rce <c
xu; \'•Ca \'Kc O
OJ
2
ÍOv J &
UH
R>í UJ
\'r©e
a.
rce <c
rWe TJ eNa O
\'3: rl-e
£
c& :>0
o
\'1OJ rMfl
UJ
E3
oa
rce
•a
5B aK l
.\'C2 •£es re
co «o
rce
o
>•
r5/e 2
C
"2re K
sz CBU H)
\'3
rue £
X3
•o
,£cr e
a\'oTi 0M> co
RCt <c
ÍM
V EE 3
C/5
re
CU
03

o
re
03
2
N
Ö
js
•r>e
Io— X
rce o
OJ
c eN/5i
cb>>e :0
o
re
csEO- >> O
n—<D CNO R*
OJ co
£f~ CJ\'a J& 2o 2o OQ
c •>re
0Im) íC U
_coo \'re J
•Ho
oc <wu UQMJ \'
3E re X:c3) \' LM o
8 oino 8 om 8 8
II
-o
-es
Dizottsag
osztályzata
\'O O =0 =0 =0 =0 >0 >0 >o
c c c c c n „ c „ c c
2 2 2 2 2 2 2,12 2 2 \'3
jo
eles
itünő
itünő
itünő
itünő
eles
itünő
itünő
<:
J É J É J É J É J É JÉ JÉ JÉ JÉ \' J É J É J É J É \'JÉ J É
darabok
száma
—<CMCO — — — — — CNCO —CM — —IIMIM — NNCO
o
b
o
kiállított munkájának
megnevezése
fonott kalács
•ország térképe, fonottas
fonottas kalács
fonottas kalács
fonottas kalács
fonottas kalács
férfi mellény
férfi nadrág
gyenneköltöny
férfi öltöny
férfi nadrág
gyermeköltöny
bricsesz nadrág
nadrág
gyermeköltöny
férfi nadrág
kantár
rés csavarmenet anyával
:ri részlet rézm. monogr.
B
CB
w> , euo
<13
D.-S
2 JÉ
N OJ
C f l Q
i p a r o s t
mesterének neve
Márkus Károly
Andrisuv András
Steinauer János
Kluger József
Andrisuv András
Kluger József
Gottreich Antal
Csonkás József
Kozsnyak János
Papp József
Ritter Testvérek
Löwy Vilmos
Krausz József
Ivánkovits István
Löwy Vilmos
Löwy Vilmos
Skerlák János
Horvát h-Simonkovits
Merkúr Vasművek
Karancsy József
-o
1 tanonc-l
eveinek
száma
^oa ^t Cl f -r
„C—v j í—i „^ co*> - COCM eo CeOo —< CMCO
• f ^ »í N t l W CO Ol
M W H H H CO (M rH <M <M CN CM ^ <N
osztály
B) 11.
A) IV.
C) 1.
11
B) 1.
B) lll.
B) IV.
A)" 11.
A) lll.
11
foglalkozása
ra
03 N
03
szigyártó
vaseszterg
vésnök
<
n e v e
Vuko\\ics Károly
Kiss Sándor
Husz János
Tóth János
Rosenberg Márton
Vilcsek Imre
Beck Tibor
Gréger Sándor
Kása Béla
Böjti András
Nagy Antal
Oprovcsán Remus
Jugovics László
Nagy György
Nagy István
Rácz József
Gerócs Ferenc
SZÍVÓS György
Niczinger Ferenc
Karancsy Zoltán
o m o >n CM CM
U3S3ZSS0 ZZQ
<U

N
•tu
£
•fAi
u
V
-Cl
S
a
Bt
£6
O u C o
E 9
•a ues (4
E
s
-<U
BE -4>»
>
•tu e -MCS
<
9A)U9IU|9j HBldl.\'lU d
£ § EZ -A 02 \'AJ9Zg
tzoAj^jzsoiuau )íB|iu
<u \'S3.)JDI| A\'jjieji
1 U3[3}§3|3
:0 S3§3S§3|3
JX o[ r
S3[3[
U3S3ZSS0
9AIU91U|9J UBldB|B
— d (e § EZ AJ3ZS
2 )Z0A|^)ZS0IU9UUBIUI
n -sSapq A-i|tBif IQS?M
2 U3[3J§313
g S3§3S83[3
e° r v!
S3|3[
— 9A)U9UI|9j U?I
2 "dB|B B-9"0Z AJ9ZS
.ü )Z0A|?)ZS0 LU9U HBIIU
g S89|9ll A >|}E4j iys?>|
tn U3|3}§3|3
= S3§3S§3|3
« 9!
m S3|3(
U3S3ZSSO
- | | c o | | | | | | | | | | leom^cM
ci —T CM in | CM | | | | | — — in — | | — | —
COCO^J0 \' " " \' ^ — — cdco** | | 00 — | CM |
y> m co t— oo d o CM t— —< o -"t — oo oo co CM Tt | |
— coeo — t-t^inooTtTto>cooo — co — co-tt-^cMco
| CM — | — m m — CM | co Tt m — co — m ^ c o ^ ^
1 S S . S S E S L S J S £ £ £ 2 8 3 8 = 2 3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 * 1 I I
1 1 1 1 11 I I I I 1 I I - 1 - 1 1 -
1 I I 1 1 1 r II 1 I I 1 1 I I 1 1 1 1
| - | | | | | CM J | | | ! TTM | CM CM CM | |
I | | | - | | | 1 CM 1 1 1 T - C O T - m c o - 1 TF
I I 1 I I 1 I I 1 1 n 1 I —10 2! 210
I I I 1 1 1 1 I I 1 1 - 1 1 - 1 1 1
R - C M - | « J ! ! | |« R ! , | ! !
| <y> Tf O CM CM CO CO Tf CO | | | | — | | | | | |
| ^ in t^ CM oo oo t-oo oo CTi co Tf co — | | —. — |
|03coo>oo>incooocooioitinco— | | | | |
| CM CM t~ t- co Tf CM Tf in co ci ai — j | |
s s s s s i S í a a s R R E s s s s a s s a s s
OZ
LZ
S6
ISI
SÍI
t s
96t
X
f
Z
SZ
9S
8t
6
91
LX
ZZl
66
19
ZZG
sO 9A|U9IU|9J UI?I
•g -dB|B § 03 A.I9ZS
)ZO%»ZS0lU9U IIBIIII
$> •Sg9|9q A \'5|IBJI igs?!|
- i i 0 1 1 M i i 1 M 1 i - M ^ i M
OTf — cMin 1 CM I 1 1 1 | — — l" —
L
LZ
> -|§3(ll 3qS3A3>|
^ 0|3[3)§31U
£ 0(
SBp|3d
1 1 I I 1 I I " 1 1 1 1 11 1 1 1 I I 1 1
eo^™ | | « | N | | | |M | | |
— f~ O CM — CM 00 — — CO CO | Tf C5in | CM CO —\' |
o—t ~CN- o—o cMCMcCoM —C -i o—o —— C«M TtT—t T—f t—- .cCMo —o o—c o—— \'o—in ooi
S
XZ
ZZl
8££ BIU^ZS }| ODUOUB) JBUI UJ; 1?A A^UBX MCOCOCOCOCMCMCOCMCMCM — — COcScM — — CM — — ZZG
3 N
ÍO
o K
-*-» p.
con -—«
es g
"C3
•53 &
can> eas
N —
en N
:0 n
<N
U3S3ZSSO
)}9Z39A J9A89 pnj \'Jl>|
EllUfipElfE [SPSBPZBO
oc^o-otcTmtTifnTqf^iM\'cm^icTofccooceojiociic -—i c-miienoinqco^oiccomcto^cto^ c—o cmo 6 ZL
T
T 0 -||[ •!) I.IUOUB: !|S9J9^ CM Z
31
E
3
\'N
-es
S
£
"5e
N
-CS
be
"3
a
£ tu
"33
)>)BZS
P>
>
a
M
N
V
be
\' S í
>
1 1 1 I I 1 1 I I 1 1 I I 1 1 1 1 1 I l i !
I 1 1 1 I T I I 1 1 1 1 1 1 1 1 f - ~ T T Í
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I - I I 1 1
1 I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 - I I 1 1 - 1 1
M 1 - 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I I II
1 I I 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1
I I I I I I Tf | | | oo in t- 2 J2 m 2
Zl
z
l
I
£
Z
i
?
L8
>P
>>
•es
N
CN
o
1 1 1 1 1 1 1. 1 1 | « | ~ | - | ™ | Tf
! | | 1 1 CM | — CMCO — Tf Tf Tt — — | „ T t | CL
| | CM | [—CO | CM — [ CO CM CM | — CO | CM | 1
cooocMcococMcoOTtciOint^eoooineoci co Tt CM
cooicioooTtocoóocoTtinoociooi^c^ir^ — CO |
co eo oo in oo Tt CM oo in co Tf Tt co co co oo co co — |
.OCM-™ ,-CM- | | | 1 - | 1 | | |
co —
II
IE
oxz
LXl
OH
81
BUIBZS >|03U0UE) )JI3q V 6ZL
§ < M G [5 2 >
összesen
VIII.
Statisztikai kimutatás a beirt iparostanoncok iskolai előképzettségéről és a tanév végén maradt tanoncok tanítási eredményeiről.
IX, A tanév végén jelen volt tanoncok megoszlása kor, honosság és szülőik állandó
A t a n é V V é í F é n
k ö z ü I száma, akiknek
szülői vagy törv.
képv. állandóan
megoszlása törvény
lőik állandf
XXJJ i—-CB o
n opJS
tfl <J
>ZJ OcJ
~« 1D 5
a) várme-
>>
CB E -CNB CD
cn
1916-ban
eCU X•J
in
2
C XOJJ T1f
s
CcB •D1 co
S
JOQl
CM
s
<cL> X1)
5
cO l JDC O
S
C3U XJ
O0 l 01
CeB XJ
scn
X5! 1
2
CcU XI
8cn
c
<U •O
cCB XlJ
CO
ö
J>É
aCj
JO
CM
1
tOn oc -C
C>B>
S/J
con Oe
\'®3
3

2
ac j X>J
xa;j
Zalamegye más
községében
PS £ft fi
ca -es
E >
Ocn
e r
l l
-103 173
2C3/ " o
>B
oc
OQ. t/3
>E
>E
CB E
•CB
>E
c3 JcÉn
3 •
t/3•
V
NOO o
cNn :w0 s z ü 1 f t e t t
1
1
3
a
4
k i
5
k
6
0>J
01
X
kCB- CB
oa
-01
\'37
tt.
•JOÉl -o0a1
1
"0cn1 0.
Elők. 26 1 1 7 3 4 4 1 2 I . 2 26 — 19 4 3 — — — — 1 — —
A) I. 39 7 11 10 8 3 — — — — — — - — — 39 — 22 12 5 —
B) I. 35 1 3 12 9 4 — 3 1 1 1 — — • — — 35 — 25 6 4 —
C) I. 38 2 3 7 7 2 2 8 1 — 1 1 1 — 3 38 — 28 8 2 -H
Téli 1. 37 1 3 6 2 2 5 .4 1 7 3 2 — — 1 37 — 36 — 1 — — — — — — —
A) I. 1 22 1 3 8 4 3 2 — 1 — — — — — 22 — 20 1 1 —
B) 1.1. 22 2 6 7 4 — 1 — 1 — — 1 — — — 22 — 21 1 — — — — - — — —
A) II. 35 — 1 7 11 9 5 2 35 — 20 10 5
B) II. 24 — — 10 4 6 — 3 — 1 — — — — 21 3 17 4 2 1
C) II. 27 — 1 1 8 5 4 5 1 — — 2 — — 27 — 10 9 8 — — 1 1 — — —
Téli II. 27 9 2 5 1 6 4 3 1 2 27 25 o
A) II. 1. 17 — 3 4 6 4 17
B) II. 1. 18 1 1 7 3 4 2 — — — — — — — - 18 — 18 — — — — — — — — —
A) lll. 32 — — 4 11 6 6 1 4 32 — • 21 9 2 —
B) lll. 34 — — 3 16 11 4 — — — — — — — 34 — 28 4 2 —
Téli lll. 23 — — 2 5 1 2 2 5 4 I — — 1 23 — 23 — — — — — — — — —
lll. 1. 11 — — 1 5 2 2 1 — — — — — — 11 — 10 1 — — — — — —
A) IV. 15 — — — • 5 4 2 — - 3 — — — - 1 15 — 14 — 1 — — — — I
B) IV. 20 F, K i=i o 1 1 19 1 14 5 1 1 1
T. IV. 10 — — — — 1 1 2 1 1 1 1 — I 1 10 — 10 — — — — — — — — —
IV. 1. 10 — — — 1 4 3 — — 1 1 — — — — 9 1 10 — — — — — — — —
Összesen
>CCMMn
OJ cCMo
I 001
C—M S CM m o
Tf
CCMO Tf CM 00 OJ - -
in
m ooo OCOí co N
lakóhelye, törvényhatóságonkint és szülőik, ill. törv. gondviselőjük foglalkozása szerint
i e 1 e n V O 1 t t a n 11 I Ó k
hatóságonkint sziilakóhelye
szerint
megoszlása szülőik, illetőleg más törvényes
gondviselőjük foglalkozása szerint
gyék
b) Törvényhatósági
város •o
w
o E
•01
EOl
(Nfi
Or-e
-01
E
01
-No o
A,
20 1 tfi
-4t1o TM0J1 01
N tCfi l re
3
•re
M>> bt
>S No Ü Cfl
N
"re
GM -O
(tCaf i
| Nyugdíjas altiszt, szolga v. napsz.j
1 Somogy vm.
1 Vasvármegye
1 Veszprém vm.
1 Zalavármegye
| Tanulók száma együtt
Budapest
Tanulók száma együtt
összesen
Kisbirtokos, kisbér
N
(fi
O. re
c
cn
o
O
tfi
2
1 Egyéb őstermelő
T(f3i -01 0M1 (fi
•d
rNO eI j •Q -O)

U
-trne
c3 p
>
•5
:0
IL.
Kisiparos
•cafi •0M1 awj
rae
-•0Ű1
bt
ÜJ
Ipari napszámos
->r e
t/i
5
x. t0f1i Ji0*1X tfi
5
tNfi
E -5a x01 t0f1i V0—>) X
Egyéb keresk. vagy köz
segédszemély
>
•to
•SS c
j(»: 01
01
re
\' a
t0f1i 0w1 ^£
2r e •rNe
I
1 .1
=S «
e« —é
^ t:
S> S-a i
N «(O Cp
1 Katona- v. esendői
Különböző foglalkozási,
dolgozó napszámos
1 Magánzó, eltartáso:
| Hazi cseléd
összesen
2 — i— 23 26 — — 26 5 — — 3 5 8 — 1 1 — — — 1 2 _ 26
4 — Í — 34 38 1 1 39 — 8 1 3 — 6 4 — 1 — 7 — 1 2 — 4 1 1 — 39
4 — — 31 35 — — 35 — 7 — — — 5 — — 1 — — — — 7 — 7 1 5 2 35
2 — — 36 38 — — 38 — — — 1 12 9 3 4 2 2 5 — 38
1 — r — 36 37 — — 37 1 6 — — 14 13 — — — — 1 — — — 1 — — 1 — 37
1 — f - 21 22 — — 22 — — — 1 1 9 — — 1 — — — — 2 1 5 — 1 1 22
— — 1 22 22 — — 22 — — — — — 7 — — 1 — — — — • 10 — 1 — 2 1 22
5 — — 30 35 — — 35 — 12 — — — 9 — — — — 2 — — — 2 7 — 2 1 35
2 — — 21 23 — — 23 6 — — 1 3 3 2 — 1 4\' — — — 1 3 — — — 24
4 2 — 19 27 — — 27 — 6 — — 2 7 1 3 1 1 — 1 — — — — 4 1 — 27
1 — 1 25 27 — — 27 — 6 — — — 9 7 3 — — — — — — — — 1 1 — 27
— — — 17 17 — — 17 — — — — — 9 — — 4 — — 2 — 1 1 — — 17
— — 18 18 — — 18 — — — — — 5 2 — 1 — 2 2 — 2 — 3 1 — — 18
1 1 — 30 32 — — 32 — — — 1 10 11 - 3 — 1 2 — — — 1 1 1 — 1 32
1 — — 32 33 1 1 34 — — — — 3 19 — 6 — — — — — 5 — — 1 — — 34
— — — 23 23 — — 23 — — — — 10 5 2 — — — 1 — 1 1 — 2 1 — — 23
— — — 11 11 — — 11 — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 — 4 — — — — 11
— — — 14 15 — — 15 — 1 — — 2 3 — 1 — — 2 2 — 3 — — 1 — — 15
3 14 19 19 2 9 2 5 1 1 20
— — — 10 10 — — 10 — — — — 1 3 2 2 2 — 10
— — — 10 10 — — 10 — — — — — 1 — — 2 — 1 — — 3 — — 1 2 — 10
tn eo oo CM N o iCnM
CM tO CO o 00 to 5 CO
CM
CM
CM f CO to CM CM co n m CM
to
m
X. Statisztikai kimutatás a tanév végén maradt iparos-
Osztály
A tanév végén maradt
tanoncok száma
| Aranyműves
| Asztalos
TUi <
CA oBJO •Oa
-CB 03
1 Betűszedő
| Borbély
| Cementöntö
N
CA -<D
o.
Ö
| Cipőfelsörészkészitő
Cukrász
1 Csizmadia
| Droguista
| Fazekas
| Fegyverműves
| Fehérvarrónő
| Fényképész
| Fodrásznő
| Fogtechnikus
| Gépészkovács
[ Géplakatos
| Házileány
| Hentes-mészáros
Kalapos
Kalapkészitönő
Kádár
Kályhás
t
3S. CA O
\'ta* •CB

Elők. 26 — 2 1 4 1 1 2 1 2
A) I. 39
B) 1. 35 9 5
C) I. 38 _ 2 2 1
Téli I. 37 1 —
A) 1.1. 22 3 1 3
B) 1. 1. 22
A) 11. 35
B) 11. 24 — 12 2
C) 11. 27
Téli 11. 27 ? 1 —
A) II. 1. 17
B) 11.1. 18
A) III 32 2 — — — 1 1 — 8 2 — 1 — — — — — — — — — — 2 — — — — —
B) III. 34 — 10 5 1 — 2
T. III. 23 2
III. 1. 11
A) IV. 15 — 2
B) IV. 20 1 2 1
T. IV. 10
IV. 1. 10 3 2
összes
en 5 22 3 37 7 3 1 25 1 48 4 1 13 3 1 10 1 6 2
1 1 18 2 j l7 2 3 2 2 7
tanoncok létszámának iparág szerinti megoszlásáról.
| Kefekötő
| Kerékgyártó
sO
~OtJn
s -<D
| Kéményseprő
| Kifutó
| Kovács
| Könyvkötő
•>o
•N•o tin
IS
toa í
tOnJ
V
®
| Kőmives
| Lakatos
| Látszerész
| Műszerész
| Női kézimunkás
| Nöi szabó
| Nyomdász
cn
i-i
o
1 Pincér
| Rézműves
5
C/5
Szabó
Szíjgyártó
Szobafestő
Szűcs
=co =No 13
H
Üveges
| Vasesztergályos
| Vésnök
Villanyszerelő
1 Nincs helyben
Összesen

1
3 —
1
1
1
1
1
— 2 —
20
1
1 — 1
1
14
14


1
6
1
2
5
2
6
11
5
1
3
8
1
1
3
2
1 — 1
3
_
1
26
39
35
38
37
22
22
— 13 35
1 1
1
1 1
5
1
3
3
2
1
1
2
1
1
12
4
1 24
27
27
17
18
32
34
23
11
15
20
10
10
l o l 1 I S I 1 1 I S I
9
3 1
2
12
14
11
1
4
1
1
9
3
2
1
1 3
1 4 1 2 1 3 1 2 1 61 19 1 3 1 70 2 4 12 3 18 47 3 20 2 6 2 2 1 7 1 522
r
összesen
i , j o d e u AuBq T
OUOUB) XUBII o—iT tTrtff ic—m c o- a !—t ~CN- o CcNt CcNo mCNc —D t—~ mCNo CoOo cCNM —c o —a o—o > %
*o
o
3
C
• u i s s u u j o q q a CoNo mr - —— co —co ooio —o •ocof roao- S—\' —C cNo ! CON -mc —m 1l —t— C N— 1 i —< íoH
ee
\'CcOo
co
X5
s
ce
ni
3
«
oN CS
M
i j o d s u XuBq — " t ^ o c o l o i c o o i i co a> co co
— CCNNr- COCNCOC\'N OO —— — cg —— -cí 1 M Tf
1288
co
S N
OUOUB} XUBIJ t~.CNr-"3"CJ)CNCT)CNr- j — CO ^t j rt- oo — — rM- TH
co
t s
CA
E c>S
n
<;.}0dEU XuBll — CM^ocncocor~cNt~- — co — ^ m o t o r - a i i n N
ci Sí — 2 — CN — OMCN — o a i O C N c o o o i r j — CM r cr-oJ
M
CS ououB} AuBq
— - co
orM
•a
CS
IpqUIBZS}?! JPBJBIU
ugSaÁ A9 ib[0>|SI z v CNCOCOCOCOíMCNCOCNCNCN — — CTMN - — CN — —
522
w
CS
C3
b«Dj
E
3"HH U9S9ZSS0 l l ^ l 1 l - l l-l H - H \'M i 1 H 1
co
co E
= 5a JEAJOlf 1 1 " t I - 1 1 - M . n N 1 1 t M 1 w
e
tc c c v T=J J9U13U 1 1 - 1 1 1 1 I - I T 1 1 1 1 M T I 1 1
uN CO
-0)
OS ÜD U9S9ZSS0 CNCOCOCOCOCNCNCOCNCNCN — — CO CO CN — — CN 10
"53 •a>)
>
OJ >> c 1 l - J 1 1 I I - L 1 .1 1 I I U .11 l . l M
co
13 OJ
c
p i u a u | . | - 1 1 1 1 1 - U\\ 1 f 1 I I I N - I I Cl
ca CS
JBXSEIU CNCOCOCOCOCNCNCOCNCNCN — — CO CO CN — — CN — —
00
-co
70
c
05 c n 0)
U9S9ZSSO CNCOCOCOCOCNCNCOCNCNCN — — CO CO CN — — CN — — mtr .
ccoo \'co
nc B}I[3BJZI CN — co co | | rf — n j — co j | CN — *t | r -
< cn
cn
•A9 -§B - 1 1 1 1 I I N 1 01 1 I I - 1 - 1 I I 00
co
co
sn)Biu. iopi - J .1 .1 1 — 1 1 - 1 - 1,1 . . r - I J oy *
co
"CSOE ME>) -UÍPJ <CNN oCOoc CNOm CrO~ C—O CtN^ n—c CoOo CrN- cCNo tC^N —t— ^—c nCNo !C O— C Ni n —o n — — L .
"CO
co
BlUBZS JfODUOUB}
JpBJBIU lÍ9§9A A?UE} V
OCNCCTOCnOnCoOoCtO^CcNNCNCCNOCmNtCrN-CtN- t—^ o —c c CNOC^OcCoN —— —o CNo —o —o 1;(;5
<«1=3»
a U9S9ZSS0 ••T A> R-co CN I oo A> CN CN ^ F TF co IN — CN co M
1 — CN — CN CN — CN s S
;i s r HQZ0;|05(|9 -M - i i - i " i i i r i i - 141 f i .00
CO
E o
s ^ sZ
cocDincoco— j — —> co j | j IM M CN— j — 1H
CO
N
•AUBXUB JBÁSBIU ~ SS
"co — cs z —OJ I I I CN — CN CN — CN KÍ
e= í o s 1 li al 3
U9S9ZSSO cOoo-o^ c- ^N-m^ \'oíC- sN-CCNN\'cí \'occoocooioaJ)C N—C mNicnomocoNoccoNc ot -cto~ c—o cmo T
"co
CVS*
\'3
jd
u g q z o j j A? \' ^ s i co co OÍ AI M co M co CN j | | j c o o — — — — CN— *®
•H
co CiSa
U9[9[9 A9 IB[0>{SI t~CNcocomoot~-r~ — aiOí — i n c o o t— — coco — ^t
— COCOCNCO — — C O C O C O C N C N C N I N T T C N C O C O C O — co m "co 55
Osztály
Elők.
A) I.
B) I.
C) I.
Téli I.
A) 1.1.
B) 1.1:
A) II.
B) 11.
C) II.
Téli 11.
A) II. 1.
B) II. 1.
A) III.
B) 111.
Téli 111.
III. leány
A) IV.
B) IV.
Téli IV.
IV. leány
c OJ
cVc N01 cn
Az iparostanonciskola 1928-29. tanévi költségvetése
I. Bevétet.
\\. Államsegély 2.500.— P
2. Az 1884. évi XVII. t.-c., valamint 1922. évi XII. alapján
befolyó ipari-, engedélydijak és pénzbüntetések,
úgyszintén az utóbbi törvény alapján befolyó pénzbírságokból
i. 2.200.— „
3. Községi hozzájárulások 20.725.40 „
4. Tandíjból 4.800.— „
5. Tanszerdijból ... ... 1.700.— „
6. Egyéb bevételek, téritmények 10.— „
Összesen 31.935.40 P
II. Kiadás.
A) Személyi kiadások.
1. Igazgató, tanítók és hitoktatók fizetése 23.408.40 P
2. Felügyelőbizottsági jegyző tiszteletdijára 116.— „
3. Szolgák fizetésére 840.— „
4. 1 hónapnál tovább tartó helyettesítések díjazására 116.— „
Összes személyi kiadások 24.480.40 P
B) Dologi kiadások.
5. Könyv- és írószerekre 900.— P
6. Rajzszerekre ... 520.—
7. Nyomtatványokra és Értesítőre 165.—
8. Könyvekkel való jutalmazásokra 200.—
9. Szakfolyóiratokra: Hív. Közlöny, Magy. Iparosok stb. 80.—
10. Világításra 600.—
11. Fűtésre 600.—
12. Tisztogatási eszközökre és portalanító olajra ... ... 100.—
13. Állandó fölszerelésekre, illetve berendezésre 3.800.—
14. Tandijszedés után 4% jutalékra ... 260.—
15. Vegyes kiadásokra 80.—*
16. Berendezés karbantartás és telefondíj 150.—
Összes dológr-kiadásokra 7.455— P
Személyi és dologi kiadásokra összesen 31.905.40 P
TARTALOM:
Oldal
I. A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók 3
II. Magyar Endre kir. iparoktatási főigazgató 4
m. Jelentés az 1928—29. tanévről 5
IV. Felügyelet 21
V. Tanítótestület 22
VI. Minősitési osztályzat 24
VII. Munkakiállitás 48
VIII. Statisztikai kimutatás a beirt iparostanoncok iskolai előképzettségéről
és a tanév végén maradt tanoncok
tanítási eredményéről 53
IX. A tanév végén jelen volt tanoncok megoszlása kor, honosság
és szülőik állandó lakóhelye, törvényhatóságonkint
és szülőik, ül. törv. gondviselőjük foglalkozása szerint 54
X. Statisztikai kimutatás a tanév végén maradt iparostanoncok
létszámának iparág szerinti megoszlásáról 56
XI. Statisztikai kimutatás a tanoncok létszámának alakulása,
vallása, anyanyelve szerint és az igazolt és igazolatlan
mulasztásokról 58
XII. Az iparostanonciskola 1928—29. tanévi költségvetése ... 59

V8ZINVXADVN
vawoAN-avwavAO