Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.75 MB
2022-01-04 15:18:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
196
512
Rövid leírás | Teljes leírás (59.04 KB)

Nagy-Kanizsa városi ipariskola
értesítője
az 1893-94. tanévről.
VIII. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1894.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
15730 (15780?)

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI IPARISKOLA
AZ 1893-94. TANÉVRŐL. VIII. ÉVFO LYA M.
KÖZZÉTESZI
A TANTESTÜLET.
—-
NAGY-KANIZSA, 1894.
Nyomatott weiss l. és f. könyvnyomdájában
15780
I.
Rajztanítás az iparos tanoncz iskolában.
Azt hiszem, nem fogok ellentmondásra találni sehol, ha határozottan azt állitom, hogy egy iparosra nézve legszükségesebb a rajz tudása és az ebbeli határozott jártasság. Arra pedig, hogy iparosaink ezt elsajátítsák, az ipariskola van hivatva első sorban, a mely nem az általános, de a rajzoktatásra fektet fősúlyt. Itt kell felkelteni a teljesen elhanyagoltan nevelt gyermekekben az érdeklődést, itt kell belecsepegtetni azon tudatot, hogy mikép és mi módon lehetnek értelmes és ügyes iparosok, s mi módon biztosithatják magukat a külföld ellenében.
Igen, mindennek az alapját a tanoncz-iskolában kellene megadni, de sajnos, jelenlegi körülményeink oly mostohák, hogy ezen missiónkat a legjobb akarattal, a legnagyobb szorgalommal se vagyunk képesek elérni. — Az ezt okozó hibákra és .mulasztókra rámutatni egyenesen, kissé kényes és kellemetlen, de elég szomorú, hogy a rideg valóságot kell kimondanunk, mi nem más, mint a jelenlegi iskola-látogatás nagymérvű rendetlensége, a mi nem a tanonczoknak, hanem az iparos mestereknek tudandó be. Nem tudom elgondolni, hogy mikép gondolkozik azon iparos mester, ki tanonczát, nemhogy lelkiismeretes szigorral szoritaná az iskola-látogatásra, sőt munkába fogja, hogy azon pár órát, melyet iskolában kellene tölteni — a maga anyagi hasznára aknázza ki. — így természetesen az éretlen és előrenemlátó gyermek, nem törődve az iskolával, teljesen feleslegesnek tartja ezt ép úgy, mint mestere.
Elsősorban ezt találom azon oknak, a mely a haladásban gátol, másodsorban a tanitó-testület részéről mutatkozó elnézést, melyet a mulasztókkal szemben gyakorol. — Itt kellene erélyesen fellépni, — akkor könnyen segíthetnénk bajainkon. Ezek részletes fejtegetésébe azonban nem akarok bocsátkozni, szükségesebbnek tartom feladatomat kifejteni; ez elég arra, hogy mindenki ezeket megfontolva, igyekezzék tőle telhetőleg czélunk elérésére segiteni.
Ha czélunkat akarjuk elérni, t. i., hogy értelmes és alapos rajzoktatásban részesítsük iparos-tanonczainkat, akkor azt kell
1*
4 —
megfontolnunk, hogy erre elég helyes-e a tömeges és általános rajzoktatás ?!
A higgadt és józan ész csak azt mondhatja, hogy nem! Én sem tartom ezen ulat helyesnek czélunk elérésére.
Határozottan állitom és feltétlenül szükségesnek tartom a szakrajzolást, a mely egyedüli, biztos utunk arra, hogy akaratunkat megvalósítsuk.
Összehasonlítjuk az általános és szakszerű rajzoktatást, a miből mindkettőnek kilátszik az árny- és fényoldala.
Az általános rajzoktatásban résztvesz: csizmadia, kalapos, bognár, kocsi-gyártó, ács, asztalos, kovács, lakatos, kőmives, kárpitos stb. szóval mindenféle lanoncz egy és ugyanazon időben.
Itt láthatjuk, hogy 10 —16-féle mesterséggel foglalkozó gyermekeket kell oktatni rajzra, — a mi egyik vagy másiknak mesterségéhez alkalmas, de mindenikéhez korántsem. — Azt pedig, hogy minden szakmabelinek mesterségéhez alkalmas rajzot adhasson egy ember, és hogy ezt vezethesse kellően, — képtelenségnek tartom. Úgyszintén képtelenségnek tarlom azt is, hogy a különböző meslerségen lévő gyermekeknek érdeklődését fel lehessen kelleni a rajz iránt, ha nem szakmájához szükséges rajzot adunk, a mit könnyen megértene és elsajátíthatna a már tanult mestersége alapján is.
A tömeges oktatásnál tekintetbe kell vennünk azt is, hogy nem a törvény által előirt 40 tanuló, hanem 120-nak kellene a rajzoktaláson megjelenni (a mi sajnos még soha sem törlént meg), a mely tömegnek a rajzoktatásbani helyes vezetése el nem érhető.
Ily oktatással, látható és érthető, hogy czélt nem érünk, észrevehetjük azt is, miszerint a tömeges oktatás nem alkalmas arra, hogy az iparos tanulók rajzban csak részben is kiképeztessenek.
Ezen okoknál fogva sietnünk kell a tömjeges oktatás helyébe a szaktanitást hozni be, a mi biztosit arra, hogy értelmes, ügyes és szépérzékkel biró iparosokat nevelhetünk, a kik minden tekintetben és biztosan fognak haladni, s a kiknek nem kell azon nehézségekkel megküzdeni, mint eddig a legtöbb iparosnak.
Egyedüli utunk, a melyen haladhatunk a szakoktatás, mely nemcsak a rajz, hanem más szaktárgyak, pl. vegytan, könyvvitel stb. elsajátítását is elősegíti.
Helyesnek találom a szakoktatást azért is, mert itt 40 tanuló jelenhet meg egyszerre, a kiket biztosan és czéltudatosan lehet (mindeniket saját szakmájában) vezetni, a nélkül, hogy a jelenlegi tétlen gyermekekkel kellene küzdeni.
Iparosaink, hogy mennyire érzik a rajz hiányát, azt hiszem mindenki — a ki egy kis figyelmet fordított erre — észrevette
és tudja. Sajnos, de való, hogy a legtöbb iparos máig se tud rajz után dolgozni. Szomorú való, hogy a külfölddel nem tudunk versenyre szállni, hanem tétlenül engedjük, hogy saját nyers terményeinket a külföld dolgozza fel, s azt itt mint kész árut bocsássa kereskedésbe.
S mindennek mi az oka?!
Semmi más, mint az, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy slylszerü, az ízlésnek megfelelő munkát állitsunk elő.
S mi oka annak, hogy nem tudunk stylszerüen dolgozni?! Az, hogy nem tudunk rajzolni és rajz után dolgozni. Nem ismerjük fel a különböző stylek helyes, rendszeres és okszerű alkalmazását, s igy tárgyainknak se tudunk tetszetős alakot adni, mivel hiányzik a szépérzékünk, a mire különösen a rajztanulás által tehetünk szert. Ezen nagy bajunkon segiteni kell oly módon, hogy iparos növendékeinket szak-rajzoktatásban részesitsük.
Vetkőzzük le az eddigi közönyösséget, s legyünk teljes erőnkkel azon, hogy a jövendő iparosoknak adjuk meg azt, a miben az eddigiek nem részesültek. Összevetett vállal munkálkodjunk, legyünk mindenben egymás segítségére, dolgozzunk érdekkel és odaadással s igy czélunkat biztosan elérjük, a mi által nemcsak az egyének, hanem a nemzet jólétét is elősegítjük, a mit szivemből kívánok!
P. M.
— 6 —
II.
Az ipariskolai bizottság:
Elnök: Babochay György, polgármester.
Alelnök: Nucsecz József.
Jegyző: Németh Ignácz.
Gondnok: Knáusz Boldizsár f 1891. május 7.
Tagok:
Dr. Bartha Gyula Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fisclxl Pál Dr. Gerő József Györffy János Gutmarm Vilmos Haba József Hal is István Hegedűs László Hoffmann Mór Juhász György Lengyel Lajos
I
Löwy Adolf Matkovich Sándor Mihálecz József Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Bécsey György Dr. Rothschild Samu Saller Lajos Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth István Tuboly Viktor Varga Lajos Venczel Rezső
Ipar hatósági megbízottak:
Fehér Pál Novacsek Imre Ivilik Béla Bodis János Munkácsy Nándor Fiálovits Lajos, elnök Szattler Mór
Gutman Gyula Weiser József Locke József Geisl Vidor Ábrahám Károly Durcsák József Hegedűs Mátyás
Hahn Sándor Németh György Litfai András Országh Kálmán Szélig Antal Buday Lajos
111.
Tantestület, /ff3^1/. -
Ábrahám Gyula, népiskolai tanitó.
Erdősi Bálint, népiskolai tanitó.
Lisztner József, népiskolai tanitó.
Papp Mik-lqs, polgári iskolára képesitett rajztanár.
Tóth Is-tván, népiskolai tanitó s igazgatói teendőkkel megbízott.
Venczel Rezső, népiskolai tanitó.
A tanítók piindegyike osztályában — a rajzot kivéve — a többi tárgyakat maga tanította.
IV.
Tanterv.
Előkészítő-, kezdő- és haladó-osztály.
Osztályfőnök: Lisztner József.
írás, olvasás. A betűk megismertetése az irva-olvasás alapján; olvasási gyakorlatok a Martonfy és Trájlér abcéskönyv szerint, nagyobb részénél egész végig. — Számvetés: fejbeli és a négy alapmivelet t — 100-ig terjedő számkörben.
A rajzolásból ugyanazok alapfogalmai, melyek a szabadkézi rajz tekintetében, az iparostanulók első évi tanfolyamára kiszabattak.
A. I. osztály.
Osztályfőnök: Tóth István.
1. Szabadkézi rajz: Az I. osztály tananyaga: az egyenes és hajlított vonalak összekötése, combinatioi, görög és mór stylü szalagdiszck előállítása.
Mértani rajzolás: Az eszközök megismertetése és használási módja. A pont, vonal, lap és test általános nemei, graflcus előállításának módja. Egyenes vonalak alapmiveletei és mérése, két vonal relatív fekvése, a kör-húr, átmérő és sugár. A szögek mérése, másolása és alapmiveletei. A sokszögek tulajdonságai és szerkesztése.
2. Olvasás, irás, fogalmazás 2 órán. Az elsőfokú ipariskolák első, második és harmadik osztályai számára Martonfy-Trájlér-féle olvasókönyv. Elbeszélések:
a) melyekben lehetőleg iparüző személyek szerepelnek, feltüntetvén az iparosok közti kívánatos jó tulajdonságokat u. m. munkaszeretetet, pontosságot, becsületességet, mértékletességet, takarékosságot, erkölcsi tisztaságot, a törvények iránti engedelmességet, hazaszeretetet, békés indulatot s megelégedést stb.
b) Az iparosok által feldolgozni szokott állati és ásványi terményekről, különös tekintettel azok ipari feldolgozására.
c) A hazai történelemből: a magyarok őshazája, a mai hazánkbaní költözködésök Árpád vezérlete alatt, Géza fejedelem, István keresztelése, koronázása és uralkodása. A török hódoltság, magyar hősök a török harczokban, Mária Terézia, Széchenyi István és kora. Az újjászületett Magyarország. A szabadságharcz. Deák Ferencz és a kiegyezés. Nagy Lajos, Hunyady János mint kormányzó és Hunyady Mátyás mint király.
cl) A hazai földrajzból: Magyarország nagysága ós égalja. Magyarország terményei, Magyarország lakosai nemzetiség és vallás szerint. A magyar nemzet. Az ipart és kereskedést előmozdító eszközök stb.
e) Az iparos tanulók kötelességei tanítómestereik iránt, illemszabályok a háznál, az iskolában és nyilvános helyeken.
Az olvasmányok tartalmának felfogása mellett törekedtem őket rávezetni a nyelvtani ismeretek elsajátítására, nevezetesen: a mondatok megismerése- és szerkesztésére, a gyökszók kikeresésére, ez uton a helyesírásra, továbbá a beszédrészek megismerésére és a szóragozásra.
Fogalmazás: az elbeszéltek utáni fogalmazás, nyugták s egyszerű levelek fogalmazása.
3. Szám- és mértan, heti 2 órán. Az egy s több nevezetüekkeli négy műtét és a tizedes törtek.
Az elemi mértanból az egyenes vonalú idomok területtana.
B. I. osztály.
Osztályfőnök: V e n c z e 1 Rezső. Ugyanaz mint az A. I. osztálynál.
II. osztály.
Osztályfőnök: E r d ő s y Bálint.
t. Szabadkézi rajz: a csigavonal és elipsis. Jellemző levélidomok rajzolása természetről és stylizált mintákról. Egyszerűbb és összetettebb sikékitmények folytatólagos rajzolása, a görög, római, román és renaissance kor stylíájából, a stylfajok jellemző tulajdonainak bemutatásával és népszerű magyarázatával.
Mértani testek, u. m.: koczka, hasáb, gula, henger, a kúpnak távlati rajzolása szabadkézből, a perspectiva és árnyéktan főbb elveinek s szabályainak népszerű magyarázatával.
2. Mértani rajz, síkmértan. (Planimetria.) Az ellipsis, a csigavonalak, ovalisok és néhány más l''ontosabb és gyakorlati alkalmazást nyerő görbe vonal rajzolása.
Két egyenes vonal, az egyenes és sík, két és három sík relatív fekvése. Az egyenes szög a síkkal, a lapszög, a testszög (triáger), az ide vonatkozó legfontosabb tételek, különös tekintettel az ábrázoló mértanra.
Tömörmértan. (Stereometria.) A szögletes és gömbölyű testek nemei, összeillősége, hasonlósága, különösen a hasáb, gula, henger, kúp és gömb.
Olvasás: Az olvasókönyv alapján taníttatott: történelem, természettan, továbbá a magyar alkotmány, polgári jogok és kötelességek ismerete.
9 -
Fogalmazás: a levelek és polgári ügyiratok fogalmazása, p. o. számla, üzleti hirdetés, nyugtatvány, ellennyugtatvány, vevény, kötelezvény, jótállás, felmondás, bizonyítvány, szerződés, átruházás, téritvény.
Számtan. A négy alapmivelet közönséges törtekkel, a viszonyok, egyszerű- és összetett arányok, társaságszabály és tőke-, kamat-, százaiékés időszámítás.
Mértan. Területszámitások: a négyzet-, derékszögű négyszög-, háromszög-, szabálytalan négyszögek és sokszögek-, szabályos sokszögek- és a kör kerülete és felületének kiszámítása.
III. osztály.
Osztályfőnök: Ab ra h á rn Gyula.
1. a) Szabadkézi rajz: Folytatólagos gyakorlása a sikékitmények rajzolásának. Bemutatása és rajzolása mintaszerű régibb magyar szöveteken és hímzéseken előforduló ékitménymotivumoknak.
Mintaszerű domború ékítményeknek, valamint figurális mintáknak körvonalban és egyszerűen árnyékolt rajzoltatása a haladottabb növendékekkel, főszmíntákról.
Folytatólagos gyakorlása a szemléleti alapon való távlati rajzolásnak szabályos mértani testekről, ilyenek csoportozatairól és egyszerűbb építészeti jellegű tárgyakról (oszlop, talapzat, szekrény, forgó testek stb.) kör-razban és egyszerű árnyékolással. Emlékezetből való rajzolás gyakorlása. Egyszerű sikdiszitési tervezések a feldolgozott tananyag köréből kiszemelt feladatok nyomán, b) Ábrázoló mértan.
I. Vetülettan.
Bevezetés. A pont, vonal, síkidomok ábrázolása, homlok, alaprajzok és keresztmetszetek.
II. Árnyéktan.
A leggyakrabban előforduló idomok és testek saját és vetett árnyékának szerkesztése. A megvilágítás intensitásának alapelvei.
III. Perspektívák.
Az axonametria alapelvei és alkalmazása. Perspektivikus képek előállítása a metszeti mód szerint.
2. b) A humán és a reál tantárgyakra vonatkozó tananyag az olvasókönyvben foglalt olvasmányok alapján tárgyaltatott. Olvasókönyvül használtatott a Dr. Emericzy G. és társai által, az első fokú ipariskolák III. osztálya számára kiadott kézikönyv.
a) A hazai történelemből fölvétettek a kiváló történelmi alakok, így Árpád a honalapító, Szt. István és Szt. László, IV. Béla, I. és II. Lajos; az események közül pedig főleg azok beszéltettek meg, melyek a szereplő egyének akarati elhatározására kiválóan döntő befolyást gyakoroltak.
2
— 10 -
b) A földrajzból: Európa geográfiái helyzete, alakja, kiterjedése, vízszintes és függélyes tagosultsága, folyamrendszere, égalja, faunája és flórája. Lakosai nemzetiség, vallás, foglalkozás és műveltség szerint. A közlekedési utak közül: a tobb csatornák, vasúthálózatok, hágók és alagutak ismertettek meg, egyúttal Európa nevezetesebb ipartelepei is.
c) Számtanból: Az idegen pénzek átszámítása, a vegyitési szabály mikénti alkalmazása, a négyzetre emelés, négyzetgyökvonás és köbreemelés.
d) A mértanból: A területszámitás és a szabályos testek felületének és köbtartalmának kiszámítása.
e) A könyvviteltanból megismertettek a növendékek a főkönyv számláival, az árukönyv és a nyersmérleggel.
f) A természetrajz és vegytan köréből megismertettek mindazon ásványok, melyek kiválóan az ipar, vegyészet és kohászat szolgálatában állanak.
g) A természettanból elméletileg kifejtetett a delejesség és villanyosság tüneményeinek fontossága a tudomány és gyakorlati életre nézve.
- 11
V.
*
Órarend.
Napok Tanítási órák Előkészítő, kezdő és haladó oszt. A. I. oszt li. I. oszt. 11. osztály III. osztály
Vasárnap d. e. 9-12 d. u. 2—4 írás, olvasás, heszéd-érte-lemgyak. Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás Szabad sézi rajz Term. rajz, vegytan és természettan, mennyiségtan
Hétfő 7-8 8—9 Szabadkézi rajz Történelem, földrajz, mértan és könyvviteltan
Kedd 7—8 8—9 Mértani rajz Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás
Szerda 7-8 8—9 Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás
Csütörtök 7—8 8— 9 írás, olvasás, beszéd-értei, gyakorlat Olvas., nyelvtan, fogalmazás, irás és történelem
Péntek 7-8 8—9 Történelem, fogalmazás, mértan és könyvviteltan

_ 12 _
VI.
Nagy-Kanizsa rend. tan. város
községi ipariskolájának 1 tanévi bevétel s kiadásokról
szóló kimutatása.
Bevétel 850 frt
Kiadás 1757
Mutatkozik hiány 907 frt
VII.
Adatok a múlt tanévről.
Iskolánk az elmúlt 1893—94-ik tanévvel fennállásának nyolczadik évét töltötte be.
Mult éV augusztus hó 31-én tartván meg a tantestület szervezkedő ülését, jegyzőül szótöbbséggel Papp Miklós rajztanár úr választatott meg; melyen aztán úgy a használandó tankönyvek, valamint a tanítási napok és órák is, ugyanekkor lettek megállapítva.
A tantestület ■— különösen a napok beosztásánál — mint a megelőző mult-, úgy a most befejezett tanévben is, részint a tanítómesterek érdekeit tartván szem előtt, részint pedig a fegyelem könnyebb fenntartása czéljából is, a tanítási napokat nem egy időben egyszerre, hanem osztályonkint más-más napokra véleményezte kitüzetni.
Később e- megállapodásnál annyiban történt változás, a mennyiben á tisztelt iparos-mester urak kérelmezték, hogy a vasárnap délelőtti tanítás — kivéve a rajzot — tétetnék át délutánra, miután ekkor tanon-ezaikat könnyebben nélkülözhetik. A tett ajánlatot a tantestület elfogadta, azön reményben lévén: hogy népesebb látogatás mellett sikeresebb lesz a tanítás,; de az ígéret nenl bizonyult valónak, sőt határozott visszaesés történt. ''*'' • ■
A tanítás köznapokon mindig 7—9-ig tartatott meg. Ezen is a jövő tanévben okvetetlenül segitni kell, mert a késői órák a mellett, hogy legtöbb tanoncz egész napi talpon lét után — csak aludni jön ide, még az immoralra is nagy mértékben nyújt alkalmat.

A tankönyvek használatára vonatkozólag, dr. Gyulay-féle könyvek helyett, Mártonfy-Trájler olvasó könyvek lettek elfogadva.
A tantestület eme intézkedéseit jóváhagyás végett közölte a tek. Iparhatósággal, mely azt jóváhagyó tudomásul vette, jegyzö''könyvi kivonatban pedig a megyei tekintetes. kir. tanfelügyelői hivatallal is,
A beiratások szept. hó 1-től 10-éig tartattak, ez idő alatt beiratkozott 253, a hónap végéig 270 és márczius 14-éig 347, 19-el több, mint az előző tanévben.
Szeptember hó 11-én összejöttek az összes beirt tanonczok egy osztályba, hol nekik a szabályrendelet miheztartás végett felolvastatott és megmagyaráztatok; 12-én a tanítás kezdetét vette, és kivéve a karácsonyi és húsvéti egy hetet, szakadatlanul folyt egész junius hó 21-éig.
A beirt növendékek, a mult évi osztályzatuk, vagy megvizsgált képességük és a magyar nyelvbeni jártasságuk szerint 5 osztályba osztattak, u. m. előkészítő, kezdő- és haladó-, A. és B. I-ső, Il-ik és Ill-ik osztályba; és pedig az előkészítő, kezdő-haladóba 60, az A. I-sőbe 83, a B. I-sőbe 60, a II-ikba 88 és a Ill-ik osztályba 58 növendék.
A tantestület évközben rendesen minden hónapban megtartotta üléseit. Ez üléseken a rendetlen, pajkos viseletű tanonczok szóba kerültek, és tettükért megdorgáltattak; ismételt esetben pedig tanítómestereiket és az ipartestületi választmányt is értesítették erről.
A hanyagul járó tanonczok neveit, mulasztásaik kitüntetésével a tek. iparhatóságnak a tantestület időről-időre beszolgáltatta. Mi mindannyiszor a kiadónak adatott ki, azon meghagyással küldje szét, vissza-várás mellett az érdekelt iparosokhoz, hogy tanonczaik mulasztását igazolhassák.
Erre vonatkozólag szükségesnek tartom megemlíteni, hogy igen sok szegénysorsú tanoncznak, mivel hanyagul látogatták az előadásokat, a tek. iparhatóság tandijukat nem engedte el; sőt egy párnak még tanoncz idejét is meghosszabbította.
Kedves kötelességemnek tartom megemlíteni azt is, hogy megyénk kir. tanfelügyelője, nagyságos dr. Buzsicska Kálmán úr, február hó 11-én szerencséltette becses látogatásával ipariskolánkat.
Az iparbizottsági tagok is egész éven át elég rendesen látogattak el az előadásokra. ^s .......^
Miután testvér városunk területén a lépe{£''%l/
a tek. iparhatóság elrendelte az iparos tanaj^^J^beoltá^fe mi junius*'' hó 10-én meg is történt. S ^ <§|||fí
Hálás köszönettel említem meg, ho^^a^ipar- és^ ^.p^tí^^^mí miniszter úr ő nagyméltósága az alsófoku ipa^l^^íl^^^jifctííí^gyes-kedett engedélyezni.
Helyén valónak látom megemlíteni, hogy a jelen évi munka kiállításon 64 tanoncz pályázott 64 tárgygyal és mintegy 254 darab különféle rajzzal; bizony ez összehasonlítva az előző évekkel elég csekély, de mit tehetünk erről, mikor a tanonczok százszor is elmondták: mi nem készit-
— 14 —
hetünk, mert tanító mestereink nem engednek munkát készíteni; de én ezt nem hiszem, hanem itt azt gondolom: legnagyobb akadályt gördítő . . . az anyagi helyzet.
Az évzáró vizsga junius hó 24-én volt, melyen jelen volt az iparhatóság részéről Varga János városi tanácsos, mint iparhatósági tag.
A munka kiállítást pedig tek. Lengyel Lajos városi főjegyző úr tekintette meg, s több tárgyat élénk érdeklődéssel vizsgált meg.
Az ipartestület részéről kiküldött vizsgáló bizottsági tagok voltak: Samu József egyleti elnök, Jelenek József jegyző, Viola József ellenőr, Topolits János, Takács József, Szűcs József, Nagy Károly, Reithoífer János, Hell János, Táncsics József, Bognár István, Farkas József, Stern Károly, Hernyovics Bertalan választmányi tagok. Az elszámlált úrak két részre oszolván, egyik részük a kiállítást tekintette és bírálta meg; többek fölött elismerőleg nyilatkoztak, néhányat közülök diszokmánynyal tüntettek ki; más részük pedig osztályonkint szétvált és végig hallgatták a feleleteket és a vizsga befejeztével, a hallottak felett megelégedésüket nyilvánították.
A tisztelt urak szíves megjelenésükért fogadják a tantestület hálás köszönetét.
Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata.
Beformatus: rf., izraelita: izr., evangelikus: ev. A hol a név után vallás jelezve nincsen, ott római katholikus értendő.
Erkölcsi viseletre nézve: szab. = szabályszerű, k. sz. = kevésbé szabályszerű.
Előmenetelre nézve: elégs = elégséges, elégt = elégtelen, dicsér = dicséretes, félsz = felszabadult.
VIII.
A tanulók névsora és érdemjegyei.
Előkészítő, kezdő- és haladó osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozati Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete 1 összege igazolt
Ács Béla Schaller Lajos kőmives szab 58 18 elégs
Árvai Sándor Morandini B. kőmives szab 12 — elégt
Bród Ernő Müller József szabó szab 10 — elégt
Bonczók József Stokker Fer. asztalos szab 134 — elégt
5 Böte Vincze Kovács György csizmadia szab 52 — elégt félsz.
Czenján Iván Schável János lakatos szab 22 — jó
Czenján József Schável János lakatos szab 18 — jó i
Csanádi József Tóth Mihály ács szab 50 12 elégs
Dolmányos István Hartman Ign. lakatos szab 66 — elégs
10 Dorniján Imre Ben István csizmadia szab 18 — elégs
Faics János Tóth Mihály ács szab 68 — elégs
Fráncsics Ignácz Szélig Antal szíjgyártó szab 82 17 elégs
Farantai Sándor Schaller Lajos kőmives szab 46 12 elégs elégt
Faics József Nagy Ignácz kőmives szab 82 —
15 Godinek László Szatler Károly festő szab 102 45 elégs
Golenkó József Mátyás István csizmadia szab 100 49 elégt
Gergye János Horváth József kovács szab 28 — elégt
Hobinka Bálint Beierl Ferencz hentes jó 16 — jó
Horváth Mátyás Horváth József kovács szab 68 — elégs
20 Horváth József Pupp László czipész szab 114 — elégt
Harangozó Bódi Horváth József csizmadia szab 8 — elégt
Kirchenknopf Fer. Horváth József csizmadia szab 26 — elégs
Kovács István Frank Márton czipész szab 124 — elégt
Knausz Kálmán Zelenák Antal kőmives szab 86 — elégt
25 Kovács Sándor Kovács Imre szabó szab 20 —■ elégs
Káráfiát Vincze Szabó Károly köteles szab 34 — elégs
Lövik Ferencz Philip Lipót asztalos szab 16 — elégs
Molnár István Szánthó János kőmives szab 52 — elégs
Meskó János Horváth Kár. szíjgyártó szab 42 — elégs
30 Megyimorecz Lipót Beierl Ferencz hentes jó 16 — jó
Mák Mihály Lejdli István czipész szab 72 — elégt
Magyar Károly Magyar Ferenc csizmadia szab 114 — elégt
Maurer József Ábrahám Kár. hentes szab 8 — jó
Németh Sándor Hilgenstadt B. kalapos szab 44 — elégt
35 ifj. Németh Jo''zsef Knáusz Ferenc bognár szab 84 — elégt
id. Németh József Mantuanó Ede kéménys. szab 56 — elégs félsz.
Pilipár Zsigmond Hilcz Lajos csizmadia szab 38 — elégt
Pácsándi András Takács József csizmadia szab 24 — jó
Pucz Sándor Hell János czipész szab 40 — elégs
40 Perkopfer József Tóth József kovács szab 78 elégs
— 16 —
A t íi 11 11 1 ó i < Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Pévecz Lajos Miltényi Sánd. czipész szab 28 elégs
Sipos István Geizel Győző kőmives szab 14 — elégs
Sipos Imre Geizel Győző kőmives szab 16 — elégs
Szücs György Bóda József czipész szab 58 — elégs
45 Szél József Szélig Antal szíjgyártó szab 86 — elégs
Szabó József Szabó József lakatos szab 78 — elégs
Szabó Károly Sabján Péter Turbéki János csizmadia szab 84 — elégs
Szíjgyártó Mih. kovács szab 136 — elégt
Szabó János Frank Márton czipész szab 162 — elégt
50 Sipos Zsigmond Badasits Istv. kovács szab 32 — elégt
Szánthó László Mersics Ede czipész szab 20 — elégs
Sárecz Gyula Magyar József kőmives szab 10 — elégt
Tibol János Fiálovics Lajos asztalos szab 54 — elégs
Tompos János Hock Fülöp kovács szab 36 — elégs
55 Teperics Gyula Döme Miklós czipész szab 20 — jó
Táusz Ödön Farkas József kovács szab 30 — elégs félsz.
Tollár József Schaller Lajos kőmives szab 72 — elégt
Tomásics István Bedekovicslstv. csizmadia szab 32 — elégt
Vellák Lajos Günzer Sándor asztalos szab 44 — elégs
60 Zsezse Mihály Sternát Ferenc csizmadia szab 22 — elégs
— 17 -
A. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Antalics Ferencz Spetta Dániel órás szab 105 41 elégt
Bajdán Lajos Vokuon Antal hentes szab — — elégs félsz.
Bauer József Metz Lajos kefekötő szab 34 34 elégt
Bezák Ernő Fischel Fülöp könyvk. — — elkölt
5 Bodánecz Géza Lodner Ferenc pék szab 80 — elégt
*Bor Hubert Weiser József gépész szab — —
Brünner Gyula Mersics Ede czipész szab 120 86 elégt
Brünner Ferencz Grádicski Máty. asztalos szab 95 19 jó
Buza Zsigmond Fechteoberger János ács szab — — elkölt
10 Czerkvencsics Istv. Kovácsics Istv. csizmadia jó — — elégs félsz.
Cserép József Keszler Lajos bádogos k. sz. 32 2 elégt
*Csik József Pimeizli Henr. czipész szab — —
Fischer Adolf Németh Imre kovács szab 24 18 elégs
Föld Lajos Kovács Imre szabó szab 9 9 jó
15 *Fucker József Ábrahám Kár. mészáros jó — —
Gáspár József Hirschl Antal szabó szab — — elégs
Gászler Kálmán Klappert János szíjgyártó szab — el. az ipart
Grácz György Fleischacker .J. kőmives — — nem járt
Granatér Emil Kumpert Antal szabó jó — — jeles elégt
20 Göndöcs József Szűcs József csizmadia szab 17 17
Gútt Miksa Brüll Sándor lakatos jó 84 13 elégt
Heckenberger Gy. Hlatko János szabó jó 54 38 elégs
Heffer Gyula Weisz Bernát szabó jó 44 2 jó
Heizler Ödön Hirschl Henrik fodrász szab 26 6 jó
25 Herjávecz György Szy Dániel kovács jó — — elégs félsz.
Holczer Gyula Gross József pék szab — — elégs
Horváth Ferencz Tauszik Sal. kocsigy. jó 6 6 jó
Horváth Béla Hlatkó János szabó jó 55 17 jó
Horváth István Horváth Istv. csizmadia szab 108 8 elégt
30 Horváth István Zelenák Antal kőmives jó 69 33 elégt
Jakab János Steiner Fülöp czipész szab 72 6 elégt
Kahn József Berger József bádogos szab 142 — elégt
Kálovics János Hirscliler Ant. szabó jó 85 7 jó
Kelemen György Zelenák Antal kőmives szab 85 85 elégs félsz.
35 Keszler Jenő Keszler Lajos bádogos — — elkölt
Kláppert Gusztáv Kláppert János szijgyártó szab 86 2 elégt
Kohn Gyula Berger József bádogos szab 142 — elégt
Lehner József Krausz Miksa borbély — el. az ipart
Lengyel Pál Brántin József asztalos jó 20 14 jó
40 Lukács József Fischel Fülöp betűszedő jó — — elégs
Márkusz Sándor Fischer János czipész jó 38 12 elégs
Matalics Béla Keller Mátyás czipész szab 112 16 elégt
A csillaggal jelzettek későn, évközben iratkoztak be, azért osztályzatot nem kaptak.
— 18 —
A t a n n 1 ó Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Meller Sándor Csillag Béla borbély jó . t

*Morandini Bálint Morándini B. kőmives jó — —
45 *Mulacsics István Szivos Imre csizmadia szab — —
Nagy József Buksz Ignácz borbély szab — — félsz.
Nagy József Bárd Fülöp mészáros jó — — félsz.
Németh Sándor Tóth József kovács szab 56 20 elégt
Novák János Tamásék János szabó k. sz. — — elégs
50 Novoszel József özv. Datler Jánosné bádogos szab — — eltáv.
• Pati Antal Fogt Jakab borbély jó 6 6 jó
Páros Endre Geicz József asztalos szab 99 19 elégs
Penz István Grossmann J. lakatos szab — félsz.
Pölczer Gyula Gross József pék —i nem járt
55 Preisz Vincze Ungár Mátyás czipész szab 27 27 elégt
*Rábel Sándor Babinek Sánd. lakatos jó — —
*Rezsek Lipót Kanász József szabó szab — -—
*Rothmann György Ábrahám Kár. mészáros jó — —
Simon József Vinczek József kőmives jó 124,72 elégt
60 Simon Vendel Dukász József czipész szab — — elégs
Schön Sándor Buksz Ignácz borbély szab 32 32 jeles ipart
Sinkó József Klement Péter lakatos k. sz. — el. az
*Schreiber Bertalan Weiser József lakatos k. sz. ■— —
Stocker Bezső Hlatkó János szabó k. sz 103 9 elégt
65 Stróbl György Zelenák Antal kőmives szab 70 70 elégt
*Szabó József Szabó József bábos — —
Szommer Mór Hiczelberger György borbély szab 48 — elégt
Szundra Ferencz Hahn Sándor szabó szab 58 30 elégt
Tilinger János Geizl Miksa ács jó — elégs félsz.
70 Tóth Lajos Totta Tamás Babics Antal czipész jó 32,08 jó
Csizmadia Józs. czipész szab 146 05 elégt
Trenkál Károly Miltényi Sánd. czipész jó 37 37 elégs
Válentin Ferencz Válentin Fer. csizmadia szab 19 19 jó
*Varga Gábor Táncsics Józs. asztalos szab — —
75 *Varga Lajos Francsics Istv. czipész szab —T —
Veisz Béla Stern Mór kefekötő szab 103 — elégt
Visnovics István Torma Lajos asztalos szab 35 — elégt
Vlach András Meilinger Ján. csizmadia szab 42 — elégt járt
Vukics Lajos Vukics András csizmadia — — nem
80 Zimicz Péter Tass Simon borbély k. sz. 40 — elégt
*Zsiga Ferencz Takács József csizmadia szab — —
- 19 —
B. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege | igazolt
Ács Ferencz Horváth József csizmadia szab 1 elégs félsz.
Bán Béla Fischel Fülöp nyomdász jó 20 14 jó
Bali Károly Topolits János csizmadia k. sz. 37 — elégs
Baranyai Mátyás Hilcz Lajos csizmadia k. sz. 47 — elégt
5 Berlád György Kaufman Fer. asztalos jó 20 14 elégs
Bojedánin Sándor Sável János lakatos jó 7 7 jó
Bőhm Gyula Huszár Antal lakatos k. sz. 11 — elégt
Deutsch Károly Keller Ignátz czipész jó 12 8 elégs.
Ernwirth Gyula Jacht Jakab fodrász k. sz. 48 — elégt-
10 Fatér Lajos Sallér Lajos kőmives szab 25 — elégs
Felker Lajos Pólin Péter kéménys. jó- 34 34 jó
Gál József Weiser József lakatos szab 23 4 elégs
Glávács István Szaller Gottfr. czipész szab 4 — elégs félsz.
Karafiát Lajos Babics Antal czipész szab 15 3 elégs félsz.
15 Kaizer József Kaizer József czipész k. sz. 26 — elégs
Kállovits László Tóth Mihály ács jó jó 25 6 elégs
Kedmenecz András Csillag Károly asztalos 8 8 jó
Kiss Sándor Fiálovits Lajos asztalos szab 23 — elégs
Kiss János, ágost. Bakonyi György csizmadia szab 18 — elégs
20 Kováts István Keller Ignátz czipész szab 25 5 elégs
Kovácsits Ignácz Ginzer Sándor asztalos szab 18 6 elégs
Kukuruzsnyák M. Hekenberger A. asztalos k. sz. 53 — elégt
Kluger Samu, izr. Kluger József mészáros szab — — elégs lelsz.
Krucsai György Tóth Mihály kőmives k. sz. 56 — elégt
25 Lasitz István Weiser József lakatos szab 43 20 elégs
Magyar Bertalan Hernyevits Bert czipész szab 7 — jó
Mátyás József Mátyás István csizmadia szab 33 11 elégs
Málek György Farkas Viktor csizmadia szab 8 — elégs félsz.
Mácsek Lajos Weiser József lakatos k. sz. 38 — elégs
30 Márkovits István Morándini B. kőmives szab 40 — elégs jó
Mikó János Szántó János kőmives szab 13 8
Nagy Károly Neufeld Salam. czipész szab 24 4 jel
Nagy Ferencz, ref. Huszár Antal lakatos szab 28 4 jó
Németh Ferencz Sallér Lajos kőmives k. sz. 19 elégs
35 Ofenbeck Vilm., ág. Fischel Fülöp könyvk. szab 19,15 elégs telsz.
Paulin József Kováts Vendel lakatos szab 6 elégs félsz.
Perger Imre Perger Imre czipész szab 34 ; elégs
Pecsics János Kolonits cs Tersztenyák kőfaragó jó 4 jel
Pető Ferencz Szántó János kőmives szab 19 elégs
40 Pintér Lajos Fischel Fülöp nyomdász szab 32 6 elégs
Polák Farkas, izr. Pfeifer Jakab czipész szab ~6 jó
Bezács Ferencz Spetta Dávid órás k. sz. 54 elégt
Bichter Ferencz Bóth Lipót asztalos elkölt
— 20 —
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete 1 összege | igazolt
Sável Béla Sável János lakatos k. SZ. 16 _ elégs
45 Saller Imre Dór István szabó szab 24 — jó
Simon István Frank Marton czipész szab 48 — elégs
Scheiber Lipót, izr. Hirschl Henrik fodrász jó 23 23 jó
Schwarz Adolf, izr. Schlesinger Zs. mészáros k. sz. 54 — elégt
Stréni István Harthman Ign. lakatos szab 36 4 elégs
50 Stróber József Szabó József lakatos szab 8 — elégs félsz.
Tóber János Tóth Mihály kőmives k. sz. 52 — elégt
Tóth János Pimeiszl Henrik czipész jó 7 7 jó
Ungár Kálmán Dietrich Mátyás csizmadia k. sz. 14 — elégs
Ungár Lajos Weiser József lakatos k. sz. 45 16 elégt
55 Újlaki Béla Ország Kálmán lakatos szab 35 10 jó
Varga Lajos - Dancs Kálmán czipész szab 42 2 elégs
Varga Jenő Hirschl és Bachrach lakatos szab 46 — elégs
Winsits Lajos Guttman Gyula ós íla kádár k. sz. 55 — elkölt
Weinovits József Weiser József lakatos k. sz. 41 — elégt
60 Wujkovits György Saller Lajos kőmives szab 28 — elégs
— 21 —
II. osztály.
A tanuló Mulasztott órák ''Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege ] | igazolt
Anders Jenő Dans Kálmán asztalos jó jó 58 58 jeles
Antal Lajos Kaufmann Fer. asztalos 20 1 jó
Antal Géza Weiser János lakatos — — félsz..
Antalics Lajos Munkácsi Nánd fodrász jó 86 86 jó
5 Antal Flórián Dans Szilveszt. asztalos — — isk. n. járt
Balogh Gusztáv Tansics József asztalos k. sz. 83 2 elégt
Bahál Lajos Simon Pál czipész jó 45 45 jó
Babics Lajos Mezei Lajos szabó k. sz 30 30 elégt
Bánekovics Sándor Huszár Antal lakatos szab 79 6 jó
10 Bencze László Mersits Ede czipész jó — — félsz.
Berecz János Sallér Lajos kőmives — — félsz.
Bonyhádi Samu Weiss L. és F. nyomdász jó 18 18 jó
Czindrics Lajos Tóth Mihály ács k. sz. 68 68 elégt
Czitár Zsigmond Huszár Antal lakatos k. sz. 63 — elégt
15 Didrich Gyula Hartmann Kár. hentes k. sz. 9 — elégs
Dvorzták István Fischel Fülöp könyvk. .— — eltáv.
Furmen Imre Boda József czipész — — félsz.
Gill Károly Weiser János lakatos k. sz. 134 4 elégt
Gyursecz Mátyás BosenfeldS.-né czipész szab 94 8 elégt
20 Halász János Saller Lajos kőmives szab — — félsz.
Harsai Ferencz Keller Mátyás czipész — — eltáv.
Hikádi Sándor Babics Antal czipész szab 115 — elégs
Hilcz József Hartman Ignátz lakatos — — félsz.
Hodics Ferencz Szabó József lakatos szab 104 4 jó
25 Hodics József Schapringer I. borbély k. sz. 56 — jó
Horváth György Sárközi Kálm. bábsütő jó 40 18 jó
ifj. Horváth József Muzikár Vincze asztalos k. sz. 103 — vm.
id. Horváth József Félegyházi Kár. kovács — — félsz.
Horváth Károly Saller Lajos kőmives — ■— félsz.
30 Horváth Lajos Schei József köszörűs k. sz. 62 — vm.
Horitkó Arthur Hirschl és Bachrach lakatos szab 112 17 elégt
Hlaszek Károly Haba József bognár — •— mh.
Imrei Ádám Turek Ferencz csizmadia szab 144 — elégt
Imrei József Sável János lakatos k. sz. 70 ,—. elégt
35 Izsó Bertalan Grossman Józs. lakatos — -— félsz.
Jerzsán János Morandini B. kőmives k. sz 88 — jó
Kasztl Győző Schveitzer Józs. fodrász — — felsz.
Kelencz Iván Szaller Gottlieb czipész szab 87 — elégt
Kercselics Ferencz Tóth Mihály kőmives szab 72 — vm.
40 Keszler Ferencz Földi Antal bádogos k. sz. 93 16 jó
Kiss Imre Hartman Ign. lakatos szab 96 — elégs
Király Pál TurbekiJános csizmadia — — félsz.
Kovács Kálmán Kovács András késes k. sz. 109 _ elégt
Kuttner Dezső Halasi Ádám asztalos k. sz. 93 v elégs
— 22 —
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi visel-ete j összege | igazolt
45 Langmár István Torma Lajos asztalos szab 54 5 elégt
Lausch Ignátz Tass Simon fodrász — — félsz.
Lidit Samu Fischel Fülöp betűszedő szab 156 — vrn.
Mancsek Ferencz Tóth Mihály kőmives szab 147 — elégt
Marksz József Keller Ignátz czipész szab 92 — elégt
50 Matyjasics Ferencz Zsilovecz János szabó — — félsz.
Martinecz József Martinecz Lászlóné hentes jó 14 — jó
Matus József Miltényi Sándor czipész szab 170 68 elégt
Mészáros Jenő Grossman Józs. lakatos szab — — félsz.
Mészáros Kálmán Weiser János lakatos szab 43 8 jó
55 Németh Imre Németh György bognár k. sz. 154 — elégt
Nováczki Imre Nováczki Imre csizmadia jó 35 — elégs
Pápai József Szatler Károly szobafest. jó 81 — jeles
Pint János Morandini R. kőmives szab 74 — jó
Pint Lajos Hahn Sándor szabó szab 70 — elégt
60 Pichler Ede Ausperger Fer. rézműves — — félsz.
Pozsgai Ferencz Lórai Károly csizmadia szab 148 — elégs
Plavtárics János Kovács György Szabó József csizmadia szab 90 — elégt
Rada Kálmán lakatos szab 78 2 elégt
Ratanics János Bodis János czipész szab 96 12 elégt
65 Rossner József Weiser János lakatos szab 165 20 jó
Rozs György Ross Ferencz köteles jó 76 — vm.
Sárecz Kálmán Sárecz György csizmadia — — félsz.
Sipos István Saller Lajos ács szab 101 8 jó
Sifrik Gyula Huszár Antal lakatos szab 110 — vm.
70 Simon János Datler János bádogos szab 128 20 elégs
Surugli Nándor Surugli József bognár k. sz. — — isk. n. járt
Snidár Antal Tóth Mihály kőmives k. sz. 127 — elégt
Schroder Ágoston Tomásek János szabó k. sz. — — félsz.
Stetkó Ignátz Nagy Károly csizmadia szab — — félsz.
75 Szekeres István Tóth Mihály kőmives k. sz. — — isk. n. járt
Szücs István Weiser János vasöntő k. sz. 84 — vm.
Szántó Géza Huszár Antal lakatos — — félsz.
Takács János Iszák János csizmadia — — félsz.
Takács Imre özv. Fisclier Jánosné czipész — félsz.
80 Tesék Ferencz ifj. Sobár Gy. kefekötő jó 20 4 elégt
Tersztenyák Vilm. Schável János lakatos k. sz. 107 — jó
Tóth György Csikós Sándor lakatos szab — — eltáv.
Török István Mihály István pék k. sz. 78 78 elégt
Vajas Ferencz Kaufmann Mór szabó szab 174 — elégt
85 Veisz Richárd Mezei Lajos szabó k. sz. 184 — elégt
Vizeli Antal Saller Lajos kőmives jó 77 — jó
Vugrinecz József Saller Lajos kőmives — — félsz.
Wolfrom Károly Einspinner Laj. szobafest. k. sz. — —; isk. n. járt
— 23 -
III. osztály.
A tanuló Mulasztott órák ''Altalános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege 1 igazolt
Bedenek Ferencz Weiser József lakatos szab 102 22 vm.
Bencze Gyula Weiss L. és F. nyomdász szab 56 6 elégs
Bendekovics Ferenc Huszár Antal lakatos k. sz. — — vm.
Berger Ignácz, izr. Hartmann Ign. lakatos szab 107 65 elégs
5 Berger Zoltán, izr. Spetta Dániel órás k. sz. 55 55 vm.
Böhm Ferencz izr. Szabó József lakatos k. sz. 93 54 vm.
Bród Ignácz, izr. HiczelbergerGy fodrász szab 4-6 46 jó
Brünner József Huszár Antal lakatos k. sz. — — vm.
Detrich Miklós, ev. Jack Frigyes órás k. sz. .— — km.
10 Dolmányos József Weiser József lakatos szab 56 elégt félsz.
Dvorsták István Fischel Fülöp könyvköt. szab 80 —
Fliszár Károly szobafest. szab 28 28 elégt félsz.
Fuchs János, ev. Gyümölcs Laj. csizmadia jó 18 16 jó félsz.
Gerencsér János Hell János czipész jó 133 100 elégs
15 Goldberger Vilm.izr, Fischel Fülöp könyvk. szab 164 — vm.
Harangozó János Dáttler János bádogos jó 92 20 jó félsz.
Hencsics György Müller József szabó jó 22 22 elégs félsz.
Imre György Turek Gyula csizmadia jó 135 60 elégt
Izsák Lajos, ev. ifj. Wajdits J. nyomdász jó 149 71 elégt
20 Jáncsecz Tamás Dants Kálmán asztalos jó 17 17 elégs félsz.
Junker Károly Weiser József lakatos k. sz. 173 — vm.
Káschmitter Károly Schapringer 1. fodrász szab 54 54 jó
Kálmán István Saller Lajos kőmives jó — — elégt félsz.
Keresztúri Gábor Weiser József lakatos k. sz. — — vm.
25 Kiss Pál Simon János csizmadia jó 13 4 vm.
Klánovics György Vugrincsics F. szabó jó 171 — elégt
Kolongya Boldizsár Zelenák Antal kőmives jó 41 22 vm.
Korzáti Károly Lahunság G. szabó k. sz. 129 — elégs félsz.
Lastufka Károly Slezinger Adolf fodrász szab 42 6 vm.
30 Lengyel Dénes Meskó Ferencz Sável János lakatos szab 12 6 vm.
Róth Lipót asztalos jó 60 — elégt
Nagy Árpád Fischel Fülöp könyvköt. szab — — vm.
Németh Lajos Bátnik Mátyás szabó k. sz. 109 — vm.
Paizs József Huszár Antal lakatos szab 105 34 vm.
35 Pánovics Ferencz Savel János lakatos jó —- — elégt félsz.
Pingiczer Gyula Weiss L. és F. könyvköt. 66 — felm.
Plehel János, ev. Dreven Antal csizmadia jó 46 23 elégt telsz.
Radics József Kumpert Antal szabó jó 45 — vm.
Reithoffer János Beithoffer Ján. csizmadia szab 112 — elégt
40 Remecz István Juck Pál kovács szab 56 2 elégt
Richter Sándor Doór István szabó jó 65 26 kit.
Ruzsics Ferencz Miltényi Sánd. czipész jó 48 30 elégs
Saller János Miltényi Sánd. czipész jó 95 vm.
— 24 —
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Saller Géza Huszár Antal lakatos k. SZ 126 57 vm.
45 Sántha József Weinberger M. mészáros szab 11 — elégt félsz.
Szántó István Bódis János czipész jó 145 — vm.
Szommer József Weiser József lakatos k. sz. — — km.
Szommer Pál, izr. Kaufmann M. szabó k. sz. 63 — km.
Tánczenberger J. Andel Ferencz szabó k. sz. 54 — elégt
50 Tompa Mihály Miklóska Luk. csizmadia jó — — jel. félsz.
Tóth János Dattler János bádogos jó — — vm.
Wajdits Árpád ifj. Wajdits J. betűszedő jó 127 47 elégs
Wernigg Richárd Weiser József lakatos k. sz. 120 — km.
Vidosfalvy István Kumpert Ant. szabó jó 8 8 jel. félsz.
55 Wünsch Sándor Zsilovecz Ján. szabó szab 180 99 vm.
Záborszky Béla, ev. Torma Lajos asztalos szab 63 — elégs
Záborszky Ernő ev. Fiálovics L. kárpitos jó — — elégs
Zsoldos György Perkó Péter szobafest. szab 94 — vm.
— 25 —
IX.
A tanoncz-munkakiállitás kimutatása.
A tanoncz neve Tanonc-ideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
Bauer József kefekötő Metz Lajos kefe jel
Keszler Ferencz 17, bádogos Földi Antal vizes kánná jel
Rahál Lajos 27, czipész Simon Pál pár komót czipő jó
Vizeli Antal 2 kőmives Saller Lajos tervrajz jel
5 Jakab János 174 czipész Steiner Fülöp pár talpalás elégs
Klapper Gusztáv 1 szíjgyártó Klapper János csikó-kötő jó
Gyursecz Mátyás 3 czipész özv. Rosenfeld S.-né pár női czipő jó
Mulacsics István 7, csizmadia Szivos Imre csizma-sarok elégs
Magyar Bertalan 2 czipész Hernyovics B. pár gyerm. félcz. jó
10 Andersz Jenő 2 asztalos Dans Kálmán ajtó-plafon jel
Gerencsér János 3 czipész Hell János pár férfi czipő kit
Simon Vendel 174 czipész Dukász József pár női félczipő jel
Bencze László n, czipész Mersits Ede 2 p. felső r. czipő jel
Bencze László 47* czipész Mersits Ede pár félczipő elégs
15 Fischer Adolf 17a kovács Németh Imre patkó jel
Trenkál Károly 3 czipész Miltényi Sánd. pár gyerm. czipő jel
Veisz Richárd 17a szabó Mezei Lajos mellény jel
Matus József 2 czipész Miltényi Sánd. pár fej-boritás elégs
Pévecz Lajos 2 czipész Miltényi Sánd. pár talpalás jó
20 Hodics Ferencz 23/4 lakatos Szabó József 3-os garnitur jel
Bőhm Ferencz 2 lakatos Szabó József vindofen jel
Rada Kálmán 2 lakatos Szabó József tüzhelykeritő jel
Kiss Pál 3 csizmadia Simon János pár férfi csizma jel
Kuttner Dezső 3 asztalos Halasi István kis gyermek ágy jó
25 Meskó Ferencz 3 asztalos Bóth Lipót kis játék sublat jel
Németh Sándor 3 kovács Tóth József ló-patkó jel
Németh Sándor 672 kalapos Fliegenstatt Ist. fekete kalap jó
Imrei József 2 V, lakatos Sável János takarék tűzhely jel
Richter Sándor 27, szabó Dór István nadrág jel jó
30 Tóth Lajos 37, czipész Babics Antal p. kis leány czipő
Hikádi Sándor 27, 4 czipész Babics Antal pár kis czipő jel
Babics Lajos szabó Mezei Lajos kis vadász öltözet jel
Pozsgai Ferencz 4 csizmadia Flórái Károly pár vörös fejelés jó
Martinecz József 3 hentes Szv. Martinecz Lászlóné pár kolbász jó
35 Németh József 17, bognár Knáusz Fer.-né kis fejsze nyél jó
Márkusz Sándor 27, czipész iizv. Fischer Sándorné p. 35 sz. női czipő kit
Kovácsics Ignácz 22/s asztalos Günzer Sándor zsámoly jó
Imre György 37, csizmadia Turek Gyula pár fejelés csizm. jó
Baranyai Mátyás 1 csizmadia Hilcz Lajos pár női csizma kit
40 Pilipál Zsigm. 1 csizmadia Hilcz Lajos pár női csizma kit
Tesik Ferencz 2 kefekötő ifj. Sóvár Gy. kalap kefe jel
- 26
A tanoncz neve Tanonc-ideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
Czerján Iván 2 lakatos Sável János sütő jel
Gergye János 1 kovács Horváth József kasza ülő jó
Deucs Károly 3 czipész Keller Ignácz pár férfi czipő kit
45 Márksz József 4 czipész Keller Ignácz pár női czipő jel
Kukuruzsnyák M. 17S asztalos Heckenberger Alajos kis asztal jó
Horváth Mátyás í kovács Horváth József kasza-ülő elégs
Kirchenknopf F. 1 csizmadia Horváth József p. gyerm. csizma elégs
Nagy Károly 2 czipész Neufeld Salam. pár férfi czipő jó
50 Pacsandi Andr. 3 csizmadia Takács József pár férfi csizma jel jó
Kovács István 3 czipész Keller Ignácz pár női czipő
Liditt Samu IV, betűszedő Fischel Fülöp szedés jel
Bahn Béla i1/, nyomd. Fischel Fülöp nyomtatvány jel
Lukács József 7* betűszedő Fischel Fülöp szedés jel
55 Bahn Béla 17* nyomd. Fischel Fülöp betűszedés jel
Záborszki Béla 2 7* asztalos Torma Lajos kis toilet tükör kit
Heffer Gyula 3 7, szabd Veisz Bernát kabát jel
Török István 27, pék Mihályi István sós-stángli jel
Török István 21/, pék Mihályi István fonott kifli jó
60 Imre Ádám 3 csizmadia Turek Ferencz pár férfi csizma kit
Heckenberger Gy. 3 szabó Hlatkó János nadrág jel
Novák János 27, szabó Tomásek János fekete nadrág jó
Reithoffer János 2 csizmadia Beithoffer Ján. pár férfi csizma kit
Imrei György 2 csizmadia Turek Gyula pár férfi csizma kit
X.
Statisztikai kimutatás
a növendékek kora, vallása, nemzetisége és születéshelye szerint.
Osztály Kor szerint Vallás szerint Nemzetiség szerint Születésük helye
12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19-21 éves Összesen Bóm. kath. I Evang. i Bef. ev. Izraelita Összesen Magyar Német Horvát Cseh Összesen Zalamegy. Vidéki Összesen
Előkészítő, kezdő és haladó osztály 5 9 10 9 9 5 13 60 56 — 2 2 60 52 1 7 — 60 52 8 60
A. I. osztály 2 3 14 21 17 4 14 6 81 67 2 12 81 76 2 2 1 81 70 11 81

B. I. osztály 2 9 13 15 10 6 4 1 60 53 2 1 4 60 55 1 1 3 60 49 11 60
II. osztály 1 2 4 11 20 21 17 12 88 81 — — 7 88 87 1 — — 88 72 16 88
III. osztály — — 5 4 10 23 12 4 58 46 6 — 6 58 58 — —. — 58 44 14 58
Összesen 5 19 45 61 66 63 52 36 347 303 10 3 31 347í328 5 10 4 347 287 60 347
27
— 28 —
xi.
Ipari foglalkozásra nézve.
Sorsz. Előkészítő kezdő és haladó osztály A. I. osztály B. I. osztály II. osztály III. osztály Összesen
1 Asztalos 4 5 6 7 3 25"
2 Ács 2 1 1 2 — 6-t-
3 Bábsütő — 1 — 1 — 2*-
4 Bádogos — 5 — 2 2 '',)"
5 Betűszedő — 1 — — 1 2*-
6 Bognár 1 — — 3 — 4~
7 Borbély — 8 2 4 3 17
8 Czipész 9 14 12 11 4 50 «-
9 Csizmadia 9 8 7 8 6 38 —
10 Festő ■— — — — — —
11 Hentes 3 2 — 3 — 8 —
12 Kalapos 1 — — — — 1-
13 Kádár —• — 1 — — 1-
14 Kárpitos — —■ — — 1 1-
15 Kefekötő — 2 — 1 — 3
16 Kéményseprő 1 — 1 — —
17 Késes — — — 2 ■— 2*-
18 Kocsigyártó —• 1 — — —
19 Kovács 7 3 — — 1 11"
20 Kőfaragó — — 1 — ■—
21 Kőmives 12 6 8 11 2 39"+
22 Könyvkötő — 1 1 1 4 7—
23 Kötélgyártó 1 — — 1 — 2<-
24 Lakatos 4 7 14 18 14 57^
25 Mészáros — 2 2 — 1 5"
26 Nyomdász — 2 2 2 6-
27 Órás — 1 1 — .2 4-
28 Pék — 3 — 1 — 4-
29 Rézműves — — — 1 —
30 Szabó 2 9 1 6 10 28"
31 Szíjgyártó 3 1 — — — 4-
32 Szobafestő 1 — — 2 2 5*-M
33 Vasöntő 1 1«~
60 81 60 88 58 347
— 29 —
XII.
A jövő tanévre vonatkozó értesítés.
Az 1894—95. iskolai évre a beiratások szeptember 1 — 10-ig bezárólag minden vasár- és ünnepnap d. e. 10—12, d. u. 2—4 óráig a népiskola IV. osztály tantermében eszközöltetnek.
Figyelmeztetnek a t. mesterek, hogy tanonczaikat a kitett határidő alatt beíratni el ne mulasszák, mert az e részben való késedelem az ipartörvény értelmében büntetést vonand maga után.
Az 1884. évi XVII. t. cz. idevonatkozókig a következőképen intézkedik. A mondott t. cz. 62. §. c) pontja igy szól: „Az iparos köteles tanonczát a rendes iskolába való járásra, ott, a hol tanoncziskola van, a tanoncziskolába járásra szorítani".
A 82. §. pedig ezt mondja: „A tanoncz mindaddig, mig tanoncz-ideje az iparosnál tart, köteles ily iskolába járni" ; s végre:
A 157. §. a) pontja szerint: „20 írttól 200 írtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, a ki ezen törvénynek a segédszemélyzet iskolai oktatására vonatkozó kötelességét nem teljesiti".
Továbbá, miután még mindig több iparosmester van, a kik kételkednek azon, hogy az ő iparukhoz törvényileg kötelező a rajz; azért ezen uraknak tudomás vétel végett itt közöljük újból a miniszteri rendeleteknek erre vonatkozó pontjait:
A rajztanítás alól felmenthetők azon iparos tanonczok, kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs föltétlenül szükségük, ilyenek: a mészáros, hentes, szappanos, borbély, fodrász, fésűs, kefeköt.fí, timár, kéményseprő, molnár, pék, kötélverő, ruhatisztító, bocskorkészitő, kávés és korcsmáros tanonczok. Szükséges azonban, hogy a rajztanulás alól felmentendő ezen tanonczok a rajztanitásra megállapított órák alatt az iparostanoncziskolában az általános ismeretek tantárgyaiban gyakoroltassanak.
A polgári vagy középiskolák négy osztályát sikerrel végzett iparos tanonczok, tekintettel nagyobb előképzettségükre, az iparostanonczisko-lákban tanított általános ismeretek tantárgyainak tanulása alól a rajztanítás kötelezettségének fenntartása mellett felmentendők. Az igy felmentett tanonczok közül a rajztanítás alól is felmenthetők azok, kik a fent elősorolt iparágakat tanulják, vagyis kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs feltétlenül szükségük.
Az iparos tanonczok közül azok, kiknek a tanszerződésben kikötött tanidejűk még le nem járt, azonban a tanoncziskola III. osztályát jó sikerrel bevégezték, a tanoncziskola rendes látogatására, illetőleg a III.
— 30
osztály számára kiszabott általános ismeretek tantárgyainak ismétlésére tovább nem kötelezhetők, mert e részben az iskolába járás czélja eléretvén, az illető, jó sikerrel tanult tanonczokat ugyanazon elméleti anyagnak ismétlésére nem kell szorítani. Ellenben a rajztanitásnál az 1384. évi XVII. t. ez. 82. §.-át szigorúan kell venni a rajztanulásra kötelezett minden tanoncznál, mert a rajzolásban minden tanuló folytonosan nyerhet magasabb kiképeztetést és szükséges, hogy rajzolni tanuljon tanidejének egész tartama alatt.
A tanoncz tanonczideje lejártával évközben a tanultakból tartozik vizsgálatot tenni.
Az iparos-tanoncziskola igazgatósága.