Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.15 MB
2018-08-02 14:45:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
78
529
Rövid leírás | Teljes leírás (71.77 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1930-1931. iskolai évről.
XXXIX. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1931.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
14978

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRŐL.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Közli:
POLÓNYI GYÖRGY
igazgató.
NAGYKANIZSA, 1931.
DÉL-ZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALAT 14978
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország — mennyország.
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen.
1

Igazgatói jelentés az 1930—31. iskolai évről.
Előszó. A XXXIX. tanév zárult a nagykanizsai „Gróf Zrinyi Ilona" m. kir. áll. polgári leányiskolában a most letelt iskolai esztendővel, így már közel 4 évtizede neveli és oktatja középfokú, gyakorlati irányú iskolai műveltség nyújtásával Nagykanizsa és vidékének leányifjuságát. Ez idő alatt sok ezer derék, művelt, hasznos taggal gyarapította a társadalmat és sok istenfélő s hazaszerető honleányt adott a magyar nemzetnek.
A magyar polgári leányiskola immár 60 esztendeje fáradozik a nemzet szebb jövőjének munkálásán s ezen idő alatt minden izében nemzeti és gyakorlati irányú, továbbá valóban nőnek való műveltséget nyújtó tantervével meghóditotta a nemzet összes rétegeit s csaknem egyetlen intézménye volt a leánynevelésnek. A polg. leányiskola ma a nemzet legszélesebb rétegeinek középfokú iskolája s bár az egyetemre készülő nők részére szép számmal létesültek különféle leányközépiskolák, a nőnevelés gerince továbbra is a polgári leányiskola lesz., Ezt a megállapítást tette a költségvetés idei tárgyalása során a képviselőházban a nemzeti kultúrpolitika vezére, gróf Klebelsberg Kunó miniszter úr Őnagyméltósága, aki a „Polgári Iskolai Törvény" életrehozatalával s a kir. főigazgatóságok létesítése által teremtett új, önálló felügyeleti renddel iskolánk további fejlődése és felvirágzása számára sokat igérő új lehetőségeket biztosított.
Adja a jóságos Mindenható, hogy iskolafajunk áldásos működésének elkövetkező évtizedeiben növendékeinek további ezreiből váljanak Istent, Hazát szerető, a honért dolgozni és élni tudó, művelt honleányok, akik, mint a női társadalom szine-java-virága, családjaikon és társadalmi szervezeteiken keresztül, a szép és jóért rajongó nemes lelkükkel, családjuk és környezetük iránt meleg szeretetet és boldogitást sugárzó sziveikkel, magukon és másokon segiteni akaró készségükkel, ragyogó példájukkal ott fáradozzanak, dolgozzanak, segítsenek, könnyítsenek és küzdjenek a legelső sorokban a nagybeteg társadalom és a szegény, vérző, csonka Haza odaadó, áldozatos szolgálatában!
A nagyméltóságú vallás- és közokt. Miniszter Úr 640—0—37. sz. rendeletével az 1927. évi XII. t.-c. értelmében a polgári iskolákat kivette a kir. tanfelügyelőségek hatásköréből. Iskolánk felsőbb igazgatása négy tankerületre oszlik. A mi iskolánk ideiglenesen a budapesti polg. iskolai tankerület kir. főigazgatósága alá helyeztetett, mely kir. főigazgatóság élén dr. Gyulai Ágost, tanárképző főiskolai igazgató áll, akinek köztiszteletben és szeretetben álló személye és áldásos hivatott munkássága a legszebb reményekkel tölti el a tanárságot. A pécsi tankerület megszervezése után iskolánk a pécsi kir. főigazgatóság hatáskörébe jut.
A kir. tanfelügyelőségek 6 évtizeden át gyakorolt felügyeletük alatt mindenkor testvéri megértéssel, a legnagyobb odaadással és lelkese-
2
déssel karolták fel és munkálták a polgári iskolák ügyét s ezen munkásságukért az elnyert miniszteri elismerésben jutottak méltó jutalomhoz, továbbá a. polgári iskolai tanárság igaz hálája, tisztelete és nagyrabecsülése kiséri további működésük útján volt vezetőiket.

Az iskolai év lefolyásáról a felettes hátóság által rendeletileg lecsökkentett „Értesitő-dijak" következtében beállott fedezetszlike miatt csak a leglényegesebbekre szorítkozva, a lehető legrövidebben az alábbiakban adhatunk számot.
Alakuló értekezletünket augusztus hó 28-án tartottuk, melyen a feladatok megbeszélése és felosztásával iskolai munkásságunkat előkészítettük.
Javító-, felvételi- és pótvizsgálatok. A javító vizsgálatok aug. hó 29-én folytak le. Sikerrel vizsgázott 20, osztályismétlésre utasíttatott 3 tanuló. Felvételi vizsgálatot tett augusztus 30-án 7 tanuló az elemi iskola VI. osztályáról szóló bizonyítványa alapján. A vizsgálatot sikerrel kiállott 6 tanuló felvétetett a polg. isk. II. osztályába, 1 tanuló pedig nem felelt meg, miért is az I. osztályba való beiratkozásra utasíttatott.
Beiratások. A beiratásokat junius 30. és julius 1—2. napjain tartottuk, a pótbeirások szept. 1. és 2-án voltak. A beiratkozott rendes tanulók száma 389, mely szám a magántanulók számával együtt 410 tanulóra emelkedett.
A tanév megnyitása. A tanévet istentiszteletek tartása után az iskolában ünnepélyes keretek között szept. hó 4-én nyitottuk meg s az iskolai munka e naptól kezdve az iskolai év bezárásáig zavartalanul folyt le.
Tandíjmentességért folyamodott 130 tanuló; egész tandíjmentességben részesült 61 tanuló, fél tandíjmentességet kapott 32 tanuló, 507o-os tandíjkedvezményben részesült 163 tanuló. Az elengedett tandíj összege 1596 P-t tett ki a tandíjkedvezményeket nem számítva.
Felmentések. Az igazgató tisztiorvosi bizonyítvány alapján a torna tanulása alól 21, a rajz alól 11, a női kézimunka alól 10 tanulót mentett fel.
A tanári testület személyi változásai. Tanártestületünk a tanév megkezdése előtt örvendetesen meggyarapodott. A nm. VKMiniszter ur iskolánkhoz helyezte özv. dr. Pólyáné Kocsiss Olga zalaegerszegi rendes tanár kartársnőnket, akiben a testület meleg szivü, egyenes lelkű, megértő munkatársat, az iskola pedig kötelességeinek élő, hivatott tanárt nyert. A nyári szünidő folyamán mondtunk bucsut P. Pulyai Lambert ferences atya hittanárunknak, kit felettes hatósága a kismartoni rendház élére állított, utódjául P. dr. Horváth Athanáz hittanárt nevezvén ki intézetünkhöz. Október 6-án ujabb rendelkezés folytán újból válnunk kellett az egészségi okokból távozó s már közkedveltségnek örvendő hitoktató kartársunktól, kinek helyét a rend felettes hatósága P. Bakoss Gáspár teológiai tanárral töltötte be", akiben a tanártestület megértő, az iskola érdekeit szivén viselő s kötelességeit odaadó buzgalommal végző munkatársat kapott. Betegség címén, illetve ragály miatt rövidebb szabadságon Kenediné Raffaelli Anna, Polónyiné Obetkó Sarolta, Planderné Zimits Anna, majd megint Kenediné Raffaelli Anna kartársnők voltak. A szabadságoltak óráit mindig a tanártestület tagjai látták el. Itt emlitem meg, hogy az iskolával kapcsolatos tanfolyamaink a német társalgási tanfolyammal gyarapodtak, mely utóbbi óraadói teendőinek ellátásával a nm. VKMiniszter ur Miltényi Györgyi
3
nyelvmesternőt bizta meg, aki e minőségében kifejtett odaadó, buzgó, sikeres működésével járult hozzá a tanártestület eredményes munkásságához.
Az iskola tanulmányi ügyeinek tárgyalására főképen a tanári értekezletek adtak alkalmat. A tanitás és nevelés kérdéseinek megbeszélésére 1 alakuló-, 2 rendkivüli- és 1 évzáró-, összesen 20 tanári értekezletet tartottunk a tanév folyamán.
Az alakuló értekezleten az igazgató a tanártestület meghallgatásával felosztotta a munkafeladatokat.
A módszeres értekezleteken tanulmánytárgyává tettük a tantervet s az ahhoz tartozó utasításokat, megbeszéltük az év elején készült uj tanmeneteink vezérelveit. Megállapítottuk nagyobb tanulmányi utunk, továbbá a tanmenetbe is beillesztendő kisebb tanulmányi kirándulásaink tervezetét. Részletes és beható tárgyalásra került a számtan tanításának módszere, mely tárgyról mint főelőadók Blázy Mária és Kettingné Nagy Erzsébet értekeztek nagy szakismerettel és alapossággal. A földrajzi tanitás módszere volt a másik előre megállapított értekezleti tárgy. Itt a főelőadó tisztét Laitinné Hajas Eszter kartársnő vállalta, mely feladatát oly sikerrel oldotta meg, hogy a tankerület kir. főigazgatója a vonatkozó jegyzőkönyv jóváhagyása kapcsán munkálatáért elismerését fejezte ki.
Rendes értekezleteinket mindig a hónap utolsó napjain tartottuk. Ezeken beszéltük meg a felettes hatóságok rendeleteit s hoztuk meg a vonatkozó határozatokat. Ezek az értekezletek irányították egész oktató-nevelő munkásságunkat, ezek tették lehetővé a tanártestület egységes és összhangzatos együttműködését, az iskolai élet minden mozzanata itt alapos, komoly megvitatásra került s tárgysorozatát képezte minden felvetődő pedagógiai, módszertani, fegyelmi kérdés, továbbá a tanárok egymás óráin való látogatásaik alkalmával szerzett tapasztalatok, az igazgató hospitálásával kapcsolatos megfigyelések és észrevételek. Itt teszik meg rendes jelentéseiket a szaktanárok tantárgyaikról, az osztályfőnökök osztályaik beléletéről s a szülők- és gyermekeknek otthonaikban való rendszeres látogatása alkalmával szerzett megfigyeléseikről, melyeket a tanártestület nemcsak tudomásul vesz, hanem megbeszéléseivel s a vonatkozó intézkedéseivel azokat az iskolai élet folyamán hasznosítja is.
Az ellenőrző értekezleteken körültekintéssel, megfontoltsággal hozott tárgyilagos ítéleteinkről a tanulókat és szüleiket mindig Írásban értesítettük, különben a szülők az egész tanév folyamán érdeklődhetnek gyermekeik előhaladásáról.
Szülői értekezleteket is tartottunk. Egyet novemberben, egyet áprilisban. A februári szülői értekezlet a nagy influenza járvány miatt maradt el. Annál sikerültebb volt a két előbbi. Mindkét esetben cca 400—400 szülő és vendég jelenlétében folyt le. A gyűléseket mindig az igazgató nyitotta meg a szülői házat és az iskolát közösen érdeklő időszerű kérdésekről szólva. Minden alkalommal szólt az otthon döntő nevelő hatásairól s a vallás-erkölcsi nevelés nagy jelentőségéről. Ez értekezletek főelőadói voltak dr. Pólyáné Kocsiss Olga és Planderné Zimits Anna kartársnők, előbbi „A természet megkedveltetése a gyermekkel", utóbbi „A szülői ház szerepe a gyermek nevelésében" cimü s igazán izig-vérig pedagógus, meleg szerető lélekből sarjadzó értekezéseikkel. Az értekezletek végén a szülők közvetlen eszmecserét folytatnak az osztályfőnökökkel, majd a szaktanárokkal, mely alkalmakkor bőségesen felvilágosíthatják egymást közös neveltjeikről. Különösen
4
értékes tapasztalatokhoz juttatják a tanártestületet a havonta rendszeresített otthon és környezet tanulmányozások, melyek a rendes értekezleteken való megbeszélés folytán közkinccsé válnak.
A vallásos és hazafias nevelés a tanártestület legfőbb gondját képezte. Óvtuk növendékeinket mindattól, ami lelkiviláguk fejlődését károsan befolyásolhatná és éberen őrködtünk, hogy vallásos kötelességeiket mindenkor lelkiismeretesen teljesítsék. Ezt a tanártestület a hitoktató kartársakkal való legjobb egyetértésben és karöltve végezte. A róm. kath. tanulók vasár- és ünnepnap az istentisztelet fényének emeléséhez saját egyházi énekkarukkal járultak hozzá, melynek igazán elismerésre méltó teljesítményei Twrdy Anna karnagy kartársnő fáradhatatlan buzgalmát dicsérik. A lelkiélet elmélyítésére szolgál növendékeink kongregációja, melyről bővebben annak lelkes, odaadó vezetője P. Bakoss Gáspár hittanár kartársunk külön fejezetben számol be.
A hazafias érzés felébresztése, ápolása, erősítése mindenkori fő-törekvésünk. A tanítási órákon a tantárgyak keretében kihasználjuk az összes lehető alkalmakat a hazafias érzés felkeltésére. Ezt szolgálják mindenkori összejöveteleink, kötelező és ajánlott olvasmányaink, önképzőköri üléseink és hazafias ünnepségeink.
Iskolai ünnepélyeinket többnyire a testvér fiúiskolával közösen rendeztük. Külön ünnepélyt az évnyitás és évzárás ünnepségein kívül csak okt. 6-án és márc. 15-én tartottunk.
Október 6-án Deákné Viola Mária kartársnő méltatta a napot a lelkek mélyéhez férő ékes beszédével, tomboló lelkesedést váltva ki a hallgatóságból. Március 15-én P. Bakoss Gáspár gyújtott lángot a hazaszeretetnek a hallgatóság szivében. A közös ünnepélyeinken a hallgatóságot fiúiskolái kartársaink gyönyörködtették mélyen szántó és magasan szárnyaló beszédeikkel. Műsorainknak a művészi szintet a két testvér iskola vegyeskara adta, melynek minden igényt kielégítő magas színvonalú teljesítményei az izig-vérig művész Ketting Ferenc fiúiskolái kartárs karnagy fáradságot nem ismerő, a művészetnek élő, lelkes, avatott munkásságát dicsérik, aki iskolánk vegyeskarát oly tökélyre fejlesztette, hogy a város ünnepélyes társadalmi és művészeti megmozdulásai alkalmával karunkat a műsoron örömmel szerepeltetik. Anya és csecsemő napot tartottunk az önképzőkör nyilvános ülése keretében, mely alkalommal dr. Horváthné Kenedy Erzsébet kartársnő mondott sziveket megindító, meleg szózatot az ifjúságnak. A műsorok szavalatainak betanítását s általában az ünnepségek előkészítésének nehéz munkáját a legnagyobb elismerésre Planderné Zimits Anna kartársnő végezte a nála megszokott avatottsággal.
Ünnepélyeinken a szereplők közül szavalataikkal értékes sikert arattak alábbi tanítványaink: Székely Magda IV. b), Kovács Irén II. a), Keszler Klára III. b), Szabó Ilona IV. b), Szeidl Margit IV. a), Schreiber Gábriella IV. a), Sinkovits Klára III. a), Herzfeld Erzsébet III. b), Láng Mária II. a), Székely Magda IV. b), Lajkó Margit III. b), Vegele Judit IV. a), Prácser Mária III. a), Horváth Valéria III. a), Heisler Klára IV. b), Somogyi Magda II. c), Juhász Magda IV. b), Varga Ilona IV. a), Polónyi Magdolna III. a), Szeidl Margit IV. a), Juhász Magdolna IV. b) és Szabó Ilona IV. o. tanulók. Zeneszámaikkal Ungár Edit IV. a), Weisz Anna IV. b), Varga Ilona IV. a) és Klaszán Zsuzsanna IV. a) o. tanulók jeleskedtek.
Tanulmányi kirándulásaink is nevelő-oktató munkásságunkat szolgálták. Kihasználtunk minden alkalmat, hogy ismereteinknek minél bővebb tapasztalati alapot adjunk. Az őszi és tavaszi kisebb-nagyobb
5
földrajzi és természetrajzi kirándulásainkon kivül, megtekintettük a helybeli kertészeteket, baromfi és gazdasági udvarokat, gyártelepeket, Stefánia gyermekotthont, ovodát, posta és távirdát előre megállapított és jóváhagyott terv szerint. Itt mondok hálás köszönetet mindazon üzemek és intézmények mélyen tisztelt vezetőségeinek azért a szives, készséges magyar vendégszeretetért, mellyel iskolánkat ez alkalmakkor elhalmozták. Folyó évi május 31. és junius 1. és 2. napjain 54 tanulóval kitűnően sikerült budapesti tanulmányi uton vettünk részt, melyről értékes tapasztalatokkal, szivünkben hazánk fővárosának szeretetével, vidám hangulatban, boldogan értünk haza. Hála és elismerés dr. Hor-váthné Kenedi Erzsébet és Kenediné Raffaelli Anna kisérő kartársnőknek a kirándulás sikere érdekében kifejtett fáradozásaikért.
Az iskolával kapcsolatos tanfolyamainkon rendkívüli tárgyként tanítottuk a francia nyelvet, a német társalgást és a gyorsírást. A két nyelvi tanfolyam népesebb volt; a gyorsíró tanfolyamra e tanévben sajnos, kevesen iratkoztak be s csupán Krámer Lajos felsőkeresk. isk. tanár, tanfolyamvezető kartársunk tantárgya iránti rajongó szeretete és önzetlen tanári lelke tette lehetővé, hogy a tanfolyamot megnyithattuk s növendékeink a gyorsírás terén is oly szép és értékes elő-haladást tehettek. A francia nyelvi tanfolyam vezetője Lehoczky Emilia, fiúiskolái kartársnő volt, aki tökéletes nyelvismeretével, alapos szaktudásával és lelkes buzgalmával elismerésre méltó eredményt ért el. A tervbevett leányliceum V. osztályának megnyitása esetén a francia tanfolyam erős felvirágozására van kilátás. A német társalgási tanfolyam volt a legnépesebb; itt kezdők és haladók csoportjára osztottuk a növendékeket, ami igen üdvösnek bizonyult a tanfolyam valóban szép és értékes eredményének a kivívásánál. A tanfolyam buzgó és lelkes vezetője Miltényi Györgyi nyelvmesternő, óraadó kartársunk volt.
Általában a tanártestület egész tanéven át növendékei — és kötelességei iránti odaadó szeretetével, legjobb tudásával, igaz hivatottsággal, — hűen, becsülettel, mindenkor örömmel és lelkesedéssel végezte nehéz nemzetépítő munkáját; méltó jutalma legyen nemes munkájának sikere, melyet Isten áldása kisérjen!
Tanulóink egészségi állapota. A rossz gazdasági viszonyok itt is éreztetik hatásukat. Sok gyenge szervezetű, rosszultáplált, vérszegény tanulónk volt. A tízórai tejakció is e baj némi enyhítését célozta. Dr. Goda Lipót tiszti főorvos úr az év folyamán kétszer tartott szemvizsgálatot, egyszer pedig a tüdőcsúcshurutra való hajlamosság szempontjából vizsgálta meg növendékeinket. Néhány érdekelt szülő figyelmeztetést kapott.
Hivatalos iskolalátogatás a felettes hatóság részéről e tanévben nem volt. A decemberi magánvizsgálaton Náhrer Mátyás szakfelügyelő úr, iskolánk tanulmányi felügyelője elnökölt. A juniusi 24—25-iki magánvizsgálatokon való elnökléssel a kir. főigazgatóság dr. Szombat-falvy György urat központi szolgálatra beosztott gimn. tanárt bizta meg. Az igazgató az osztályokat egész tanéven át látogatta.
Jótékonyság az iskolában. A közalkalmazottak, a hadirokkantak gyermekei és a hadiárvák a tandíj felét fizették. Minden szegény tanuló kapott ingyen könyveket. Növendékeink is gyakorolták a jótékonyság erényét, gyűjtéseikkel tekintélyes értékeket hoztak össze jótékonycélokra. Az Ifj. Vörös Kereszt Egylet jelentése kiegészíti beszámolómat. A tanártestület tagjai pedig minden jótékonysági akcióban a legjobb példával előljárva vettek részt. Itt említem meg, hogy ifj. Vörös Kereszt Egyletünk elnökét, Takách Olga kartársnőnket e minő-
6
ségében szerzett érdemeiért elismerő okirattal tüntette ki a miniszter úr őnagyméltósága.
A tanév zárása. Junius hó 8—13, napjain tartottuk az összefoglalásokat. 14-én a Zrinyi sportpályán folyt le a honvédzenekar kísérete mellett, a társadalom szine-javát magában foglaló díszes közönség előtt osztatlan elismerésben részesült, tornaünnepélyünk. A fényes siker méltó volt Kenediné Raffaelli Anna és Fritz Celesztin kartársnők fáradhatatlan, odaadásteljes, lelkes munkásságához.
A tanévet ünnepélyesen junius hó 18-án zártuk be.
Jutalmazások. Példás magaviseletű és jeles előmenetelü tanulóink jutalmazására a következő adományok állottak rendelkezésünkre: Schütz áruház 10 K-ás aranyat, a Bankegyesület Délzalai Tpénztár 50 P-t, a Zalamegyei Gazd. Tpénztár 25 P-t, a Zalamegyei Szeszgyárosok Szeszfinomitó Részvénytársasága 15 P-t, az I. és II. sz. Postahivatal tisztikara 15 P-t adományozott e célra. Továbbá Fritz Celesztin urnő 3 drb, Fischel Fülöp cég 8 drb, Gutenberg cég 5 drb, Mayer József cég 6 drb, Schless Testvérek cég 4 drb és a Franklin Társulat
9 drb jutalomkönyvet küldöttek. A tanártestület ez áldozatkész tanügybarátoknak e helyen is hálás köszönetét fejezi ki. — Pénzjutalmat kaptak következő érdemes tanulóink: Szabó Ilona IV. b) o. t. kapta a
10 K-ás aranyat. Láng Mária II. a) o. t. és Somogyi Irén II. b) o. t. a Postahivatal 15 P-s adományából 7 50—7-50 P-t. A többi pénzadományból 10 P-ével: Dömötör Mária II. a) o. t., Ackerman Ilona II. c) o. t., Kálovics Anna III. a) o. t, Keszler Klára III. b) o. t., Prácser Mária
III. a) o. t., Puchy Erzsébet III. a) o. t., Dömötör Mária IV. a) o. t., Szitár Margit IV. a) o. t. és Juhász Magdolna IV. b) o. t. Könyvjutalmat kaptak: Baráth Erzsébet, Kustán Anna, id. Németh Ilona I. a), Bors Éva, Kerecsényi Erzsébet, Kerecsényi Mária. Vermes Katalin 1. b), Helfert Anna, Nagy Márta, Szertics Aranka I. c), Kovács Irén, Szepesi Erzsébet II. a), Horváth Edit, Ketting Klára, Radics Margit II. b), Gerócs Teréz, Somogyi Magda II. c), Pölöskei Anna, Gál Rózsa, Kuzsner Mária, Polónyi Magda, Takách Katalin III. a) Gál Ilona, Juhász Gizella, Farkas Irma, Nagy Ilona III. b), Hibsch Etel, Kovács Anna, Klasszán Zsuzsa, Szabó Mária, Paragi Ilona, Ungár Edit IV. a), Iván Ilona, Székely Erzsébet és Weisz Anna IV. b) o. tanulók. Jutalom hiányában többi jelesünk tanártestületi dicséretben részesült.
A sport terén elért kiváló eredményekért érem jutalmat kaptak: Kreznár Elvira IV. b) o. t.: 1. dij; Lehr Marianna IV. b) o. t.: 1. dij; Baán Júlia IV. b) o. t.: 2. dij; Szabó Ilona IV. b) o. t.: 2. dij: Flumbort Erzsébet IV. b) o. t.; 3. dij és Takács Katalin III. a) o. t.: 3 dij.
Ifjúsági köreink jelentései.
Az ifj. Önképzőkör. Az önképzőkör célja a bontakozó tehetségek felkarolása és tökéletesítése. Az irodalmon kivül mindazon dolgokkal foglalkoztunk, amelyek a fejlődő leánylelkeket érdeklik: zene, tánc, rajz, festés, kézimunka és a háztartás nagyobb ügyességet igénylő ágai.
Az alakuló gyűlést szeptember hóban tartottuk. Elnök lett: Szabó Ilona IV. b) o. t., jegyző: Ungár Edit IV. a) o. t., titkár; Székely Magda
IV. b) o. t.
A munkatervezet elsősorban azokhoz az eseményekhez igazodott, amelyek centennárium vagy történelmi kapcsolat folytán felszínre kerültek. Havonként egyszer tartottunk gyűlést. Megünnepeltük a liliomos királyfi, sz. Imre emlékét, s minden gyülésünkön egy-egy nagyobb
7
iró, költő vagy festő munkásságát elevenítettük fel. Karácsonyi gyülé-sünk a szeretet és a jótékonyság jegyében zajlott le, farsangkor a jókedv és a tréfás hangulat uralkodott. Egy gyűlést az elszakított magyarság emlékezetének szenteltünk, hogy meg ne feledkezzünk azokról, akik vérző szívvel tűrnek és várják Trianon rabláncainak lehullását. A magyar zene és népdal felkarolása céljából gyakran szerepelt műsorunkon magyar népdal és tánc. A női lélek legnemesebb célját az anya- és csecsemővédelemről tartott ünnepélyünkkel szolgáltuk. Ünnepi szónokunk dr. Horváthné Kenedy Erzsébet tanárnő meleg szavakkal ecsetelte az anyai hivatás magasztos voltát és a csecsemővédelem fontosságát. A tagok sikerrel vettek részt az „Ifjú Polgárok Lapja" Petőfi pályázatán. A kör munkássága kiterjedt a háztartás egyes ágazataira, pl. süteményt, karácsonyfadíszt készítettek, asztalt díszítettek virággal, megbeszélést folytattak a gyümölcskonzerválásról. Rajz és kézimunka tervezetek is készültek.
Szorgalmas munkásságukért dicséretet érdemeltek: Platzkó Aranka
III. a), Herczfeld Erzsébet III. b) o. t. Könyvjutalomban részesültek: Varga Ilona, Vegele Judit IV. a) o. t., Heisler Klára, Székely Magdolna
IV. b) o. t. Planderné Zimits Anna tanár-elnök.
Beszámoló az ifjúsági sportkör 1930—31. évi működéséről.
A sportkör neve: Nagykanizsai m. kir. áll. polg. leányiskola sportköre. Kerület: Székesfehérvár, csoport: Keszthely. A sportkör igazolási száma: 310. Megalakulási ideje: 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke: Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője: K. Raffaelli Anita, Csen-gery-utca 33. A sportkör tanára testnevelési tanár-e? Igen. Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 389. A magántanulók száma: 21. A testgyakorlás alól felmentettek száma: 21. A testnevelési alapra fizető tanulók száma összesen: 389. A sportkörben működő tagok száma: I. korosztály (10—12 évesek) 116, II. korosztály (12—14 évesek) 96. Ösz-szesen 212 tanuló. A korosztályok sportköri foglalkozásának heti óraszáma 4. Működő szakosztályok: atlétika, játék, torna és tennisz. A tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 m2 padlója deszka. Játékra alkalmas udvarunk területe: 290 m2. Ideiglenes játszóterünk szintén közös a fiúiskolával, területe 1900 m2. Uszoda nincs. Téli sportok közül korcsolyázásra van alkalom.
Házi versenyt rendeztünk atlétikából a következő eredménnyel: Síkfutás 60 m.: 1. Lehr Marianne IV. b. 9 9 mp. 2. Bán Júlia IV. b. 10 3 mp. 3. Takács Katalin III. a. 113 mp. Sikfutás 100 m.: 1. Lehr Marianne IV. b. 16 6 mp. 2. Kreznár Elvira IV. b. 16 8 mp. 3. Flumbort Erzsébet 17 mp. Magasugrás: 1. Kreznár Elvira IV. b. 122\'5 cm. 2. Szabó Ilona IV. b. 120 cm. 3. Bán Júlia IV. b. 120 cm. Távolugrás: 1. Lehr Marianne 3*97 m. 2. Bán Júlia 3"60 m. 3. Kreznár Elvira 3\'52 m.
Egyéb versenyen nem vettünk részt.
A sportkör vagyonának mult évi maradványa: 1491"31 P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt 40 %-os részesedés: 373-44 P. A sportkör jelen tanévi összes kiadása: 46806 P. Pénzmaradvány: 1396 69 P.
A sportkör alakuló gyűlését szeptember hó 29-án tartotta meg. A tisztikar tagjai: ifj. elnök: Szabó Ilona IV. b., alelnök: Nagy Ilona III. b., Szertárosok: Dokleja Jolán IV. b., Szitár Margit IV. a., Flumbort Erzsébet IV. a. és Székely Erzsébet IV. b. oszt. tanulók.
Ezévben építettük meg ideiglenes játszóterünkön korcsolyapályánkat, azonban az időjárás enyhesége miatt azt igénybe nem vehettük.
8
Ugyanezen a helyen épült meg a tavasszal sportkörünk tenniszpályája is, melyet a íelső korosztály tagjai szorgalmasan látogatnak. Mindkét pálya megépítése városunk sportszerető polgármesterének, dr. Krátky István urnák szives engedélyével történt. Nagykanizsa, 1931. évi junius hó 16-án. k. Raffaelli Anita
Ifjúsági Vöröskereszt. Alakuló gyülésünket szeptember 28-án tartottuk meg. Csoportunk 56 taggal alakult.
Működésünk iránya: szociális, kézügyességi és egészségügyi.
Tanárelnök a gyűléseken egészségügyi előadásokat tartott. A tüdővész terjedésének okairól, az ellene való védekezés módjairól, a szabad levegő gyakori élvezésének nagy fontosságáról. A testedzés különböző nemeiről és egyéb egészségügyi kérdésekről.
Minden osztály élére két egészségügyi felügyelőt állított, akik állandóan ügyeltek a rendre és a tisztaságra.
A csoport tagjai különféle játéktárgyak készítésével fejlesztették kézügyességüket. Ezeken kivül kihimezték a „Tündérujjak" ajándék abroszát.
De gyakorolták kis juniorjaink az irgalmas felebaráti szeretetet is. Karácsony előtt maguk között összegyűjtötték a felesleges és kinőtt, de még jó karban levő ruháikat, cipőiket. Adtak sok képeskönyvet, játékot, hogy szegénysorsu társaiknak is legyen karácsonyi örömük.
A Szociális Misszió karácsonyára az ott ápolt szegény gyermekek részére csoportunk 8 drb. játékot adományozott. Május hóban csoportunk ismét jótékonyságot gyakorolt azzal, hogy az itteni kórházi kápolna épitési céljára rendezendő tombolára 37 drb. játékot, pamutvirágokat ajándékozott. Jótékonyságot gyakorolt az év elején is, amikor két szegény gyermek beiratási diját 23 P 2 f-t az Ifj. Vk. pénzalapjából fedezte.
A nyomorék gyermekek országos otthona javára vásároltunk 12 drb. levelezőlapot 3 pengő értékben s ezt kiosztottuk 12 szegény tanuló között.
Március 8-án Amerikából Ízlésesen összeállitott albumot kaptunk, amelyet Iowa városból a Croker iskola küldött a nagykanizsai áll. polg. leányisk. vöröskereset csoportjának. így a mi kis juniorjaink szemlélhették az ottani vk. csoport kis juniorjainak arcképét. Ezenkívül sok szép látképes levelezőlapot mellékeltek városukról és zászlóik mintájára készült sok kis jelvényt.
A nagykanizsai Vk. csoport válasz albuma hamarosan elkészült, amelyben a sok szép látképes levelezőlapon kivül csoportunk több tagjának sikerült rajzai, magyar tervezései is szerepeltek. Viszonzásul 60 drb. magyar nemzeti szinü jelvényt küldöttünk.
Ez évi működésünket 1931. junius hó 6-án megtartott záró üléssel befejeztük. Tanárelnök: Takách Olga,
Eucharisztikus Leányszövetség. A szövetség szeptemberben alakult meg, de a tagok nagy száma miatt novemberben újra lett szervezve és két csoportba osztva. Eszerint az első csoportba az I. és II. osztályok 51 tagja, a másodikba pedig a III. és IV. osztályok 47 tagja tartozott.
A leányszövetség tagjai csak azon róm. kath. kifogástalan magaviseletű és szorgalmú tanulók lehettek, kiket a tanári testűiét a szövetségbe való felvételre méltóknak itélt.
A szövetség tisztikara a következő volt: Az első csoport ifjúsági elnöke: Szabó Ilona IV. b) oszt., jegyzője: Varga Ilona IV. a) oszt.
9
tanulók, a második csoport ifjúsági elnöke: Ackermann Ilona II. c) oszt., jegyzője: Dömötör Mária II. a) oszt. tanulók voltak.
Mindegyik csoport kéthetenkint egyszer tartott gyűlést, melyeknek tárgysorozatát vallásos oktatások, buzditások, megbeszélések, lelkiolvasmányok, szavalatok, monológok, kisebb színdarabok és szórakoztató játékok képezték.
A tagok szívesen vállalkoztak a szerepre és dicséretes buzgósággal törekedtek a legjobbat nyújtani.
Ünnepélyes tagavatás február 25-én volt, melyen 24 uj taggal gyarapodott a leányszövetség. Az ünnepély egyházias részét családias jellegű diszgyülés követte, melyen többek között színre került Kincs István: „A kis mama" c. 2 felvonásos bohózata.
A szövetség lapját, a „Jézusom Örömöm" c. havi folyóiratot, a leányszövetség tagjai, kevés kivétellel, mind járatták. Szegényebbsorsu tanulók ingyen kapták.
Az Eucharisztikus Leányszövetség — mely tulajdonképen eucharisztikus lelkiéletet élő leányok szövetsége — buzgón törekedett hivatásának megfelelni. P. Bakoss Gáspár vezető-elnök.
Jelentés a segélykönyvekről. Az 1930/31. évi segélyalapból 26159 P értékű tankönyvet vásároltunk. Tavalyi állományunk 94 drb könyvvel gyarapodott, igy az arra rászorulók majd mind részesülhettek segélyben. 79 növendéknek sikerült 275 drb könyvet kiosztanunk, ezzel is könyitve a szülők gondjain. Nagykanizsa, 1931. junius 20.
Fritz Celestine.
A szertárak és iskolai felszerelés. A polg. leányiskolának külön szertárai nincsenek, hanem a polg. fiúiskolával közösködik. A felszerelés, amely leltározás alatt áll, igen szegény. Az ez évben is elmaradt városi hozzájárulási összeg elmaradása miatt lényegesebb beszerzésekre sor nem kerülhetett. Ez évi beszerzéseink: Magyarország domborművű térképe 68\'— P, 6 drb földrajzi kép 33\'— P, Észak szobra 4102 P, Erdélyi: Magyar Történelem 483 P, Lyka: Művészetek Története 20\'— P. Maszky Ferenc: Fizikai gyakorlatok, Dr. Szalay László: A puszta balladája, Molnár János: Polg. isk. Enciklopédia (2 pld.) c. művek, Növényvédelem 8 46 P, Tündérujjak 20:— P c. folyóiratok. Utasitás a polg. isk. kir. főigazgatóságok számára és Utasitás az 1927. XII. t.-c. (polg. isk. törv.) végrehajtása tárgyában 4\'08 P, 2 drb. Kézimunka olló 9 80 P és irodai eszközök 21\'80 P értékben.
II.
Felügyelet.
1. Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztérium. Miniszter: Gróf Klebeisberg Kunó dr. A VI. ügyosztály főnöke: Greszler Jenő miniszteri tanácsos.
2. Kir. Főigazgatóság. A budapesti kerület kir. főigazgatója: Dr. Gyulai Ágost.
3. Szakfelügyelet. Tanulmányi ügyekben Nährer Mátyás szakfelügyelő; testnevelési szakfelügyelő vitéz Elek József.
10
ni.
A tanári testület iskolai elfoglaltsága és társadalmi szereplése.
1. Polónyi György igazgató, nyelv- és történettudományi szakos, oki. polg. isk. tanár. Az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület, a Magyar Paedagógiai Társaság, a Földrajzi Társáság, a Nagykanizsai Polgári Egylet tagja, az Isk. Szanat., a Nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör, a Stefánia Szövetség igazg. tagja, a Városi Közegészségügyi Bizottság, a Városi Közművelődési Bizottság tagja és a Nagykanizsai Leventeegyesület választmányi tagja. Az iskola gondnoka és a felszerelés őre. Tanitotta a földrajzot az I. a) oszt.-ban heti 2 órában. Működési éveinek száma 22. Ebből igazgatói 14.
2. Blázy Mária rendes tanár mennyiség- és term. tud. szakra képesitve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Mansz, Szoc. Misszió, Társ. és Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja. Tanitotta a számtant a II c) oszt.-ban heti 3, a IV. b) oszt.-ban heti 2, a fizikát a IV. a) és IV. b) oszt.-ban heti 3—3, a természetrajzot a II. c) oszt.-ban heti 2, az éneket az I. a), b), c) és a II. a), b), c) osztályokban heti 1—1 órában. Heti óráinak száma az osztályfőnöki órával együtt 20. A II. c) oszt. főnöke. A természettani szerek őre. Működési éveinek száma 15.
3. Deákné Viola Mária rendes tanár, a nyelv- és történettudom, szakra képesitve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör és a Mansz tagja. Tanitotta a magyar nyelvet az I. b) oszt-ban heti 5, a III. a) oszt.-ban heti 4, a német nyelvet a II. c) oszt.-ban heti 4, a földrajzot a II. c) és a III. a) oszt.-ban heti 2—2 s a történelmet a III.\'a) oszt.-ban heti 2 órában. Heti óráinak száma az oszt. fői órával együtt 20. A III. a) oszt. főnöke. A tanári könyvtár őre. Működési éveinek száma 17.
4. Fritz Celesztin rendes tanár, a mennyiség- és természettud. szakcsoportra képesitve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Ker. Nőegylet, a Szoc. Misszió Társ., a Mansz, a Kath. Tanitőnők Orsz. Egyesületének Tagja, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör választm. tagja. Tanitotta a számtant a IV. a) oszt.-ban heti 2, a természetrajzot az I. b) oszt.-ban heti 3, a háztartástant a IV. a) oszt.-ban heti 3, a tornát az \\. a), b), c) s a II. a), b), c) oszt.-ban heti 2—2 és a tornajátékot az I. a), b), c), II. a), b), c) oszt.-ban heti 1 órában. Heti óráinak száma 21. Az Ifjúsági Segélykönyvtár kezelője. Működési éveinek száma 15.
5. Özv. dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár, képesitve a rajzból. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Nőegylet, a József fhg. Szanat. Egyesület, a Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja; a Szoc. Misszió Társ., a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választm. tagja. Tanitotta a rajzot az I. a)—IV. c) osztályokban heti 2—2, a szép-irást a II. a) és II. c) oszt.-ban heti 1—1 órában. Heti óráinak száma 22. Az Ifj. Könyvtár kezelője. A rajzszertár őre. Működési éveinek száma 30.
6. Kenedyné Raffaelli Anna helyettes tanár, mennyiség- és természettud. szakcsoportra és tornára képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja. Tanitotta a számtant a III. b) oszt.-ban heti 2, a német nyelvet a II. a) oszt.-ban heti 4, a III. b) oszt.-ban heti 3 órában, a tornát a III. a), III. b) oszt.-ban heti 2—2, a IV. a), IV. b) oszt.-ban heti 1—1, a kézimunkát a
11
III. b) oszt.-ban heti 3 és a tornajátékot a III. a), III. b) oszt.-ban heti 1, a IV. a), IV. b) oszt.-ban heti 1 órában. Heti óráinak száma az oszt. fői órával együtt 21. A III. b) oszt. főnöke. A Sportkör vezetője. Működési éveinek száma 4.
7. Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár, a mennyiség és természettud. szakra képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet és a Szoc. Misszió Társ. tagja. Tanította a számtant az I. c) oszt.-ban heti 4, a II. b) oszt.-ban heti 3, a vegytant a III. a) oszt.-ban heti 3, a term. rajzot az
I. c) oszt.-ban heti 3, a II. b) oszt.-ban heti 2 órában, a kézimunkát a
II. b) oszt.-ban heti 3 órában, a szépírást a II. b) oszt.-ban heti 1 órában. Heti óráinak száma az oszt. fői órával együtt 20. A II. b) oszt. főnöke, a vegytani szerek őre. Működési éveinek száma 26.
8. Laitinné Hajas Eszter rendes tanár a nyelv- és történettud. szakra képesitve. Az 0. P. 1. Tanáregyesület, a Földrajzi Társaság, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör, az Evang. Nőegylet tagja. Tanította a magyar nyelvet az 1. c) oszt.-ban heti 5 órában, a német nyelvet az I. a) oszt.-ban heti 3, az I. c) oszt.-ban heti 3, a II. b) oszt.-ban heti 4 órában, a földrajzot az I. c) oszt.-ban heti 2 órában és a történelmet a III. b) oszt.-ban heti 2 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 20. Az I. c) oszt. főnöke. A földrajzi szerek őre. Működési éveinek száma 30.
9. Mantuano Mária rendes tanár a nyelv- és történettud. szakra képesitve, igazgatóhelyettes. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi Miklós írod. és Műv. Kör, a Ker. Nőegylet, Urleányok Mária Kongregációjának tagja. Tanította a magyar nyelvet az I. a), II. c) oszt.-ban heti 5—5 órában, a német nyelvet a IV. a) oszt.-ban heti 2 órában, a kézimunkát a IV. a) oszt.-ban heti 3 órában, az éneket a III. a) és III. b) oszt.-ban heti 1—1 órában. Heti óráinak száma az oszt. főnöki órával együtt 18. A IV. a) oszt. főnöke. Működési éveinek száma 26.
10. Planderné Zimits Anna rendes tanár, a nyelv- és történettudományi szakra képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztviselőnők, a Kath. Tanitó- és Tanárnők Egyesületének tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja. Tanította a magyar nyelvet a II. a), oszt.-ban heti 5, a III. b) oszt.-ban heti 4 órában, a IV. b) oszt.-ban heti 4 órában, a földrajzot a II. a) oszt.-ban heti 2, a III. b) oszt.-ban heti 3 órában, a kézimunkát az I. c) oszt.-ban heti 2 órában. Heti óráinak száma az oszt. fői órával együtt 20. A II. a) oszt. főnöke. Az Ifj. Önképzőkör tanár-elnöke. Működési éveinek száma 20.
11. Polónyiné Obetkó Sarolta rendes tanár, a nyelv- és történettud. szakra képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi írod. és Műv. Kör. tagja, az Evang. Nőegylet választm. tagja. Tanította a magyar nyelvet a II. b) oszt-ban heti 5 órában, a IV. a) oszt-ban heti 4 órában, a német nyelvet a III. a) oszt-ban heti 3 órában, a történelmet a IV. a), IV. b) oszt-ban heti 3—3, az egészségtant a IV. a) oszt-ban heti 2 órában. Heti óráinak száma 30. A tanártestületi értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma 24.
12. Özv. dr. Pólyáné Kocsiss Olga rendes tanár, a mennyiségés természettud. szakcsoportra képesitve. Az O. P. 1. Tanáregyesület, a Mansz, a Szoc. Misszió Társ., a Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja. Tanította a számtant az I. a) oszt-ban heti 4, a III. a) oszt-ban heti 2 órában, a term. rajzot az I. a) oszt-ban heti 3, a II. a) oszt-ban heti 2 órában, a háztartástant a IV. oszt-ban heti 3 órában, a kézimunkát az I. a) oszt-ban heti 2, a II. c) oszt-ban heti 3 órában. Heti
ÍZ
»
óráinak száma az oszt. fői órával együtt 20. Az I. a) osztály főnöke. A term. rajzi szerek őre. Működési éveinek száma 14.
13. Takách Olga rendes tanár, a mennyiség- és természettud. szakra képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, a Szoc. Misszió Társ. és a Mansz tagja. Tanitotta a számtant az 1. b) oszt.-ban heti 4, a II. a) oszt.-ban heti 3 órában, a vegytant a 111. b) oszt.-ban heti 3 órában, a kézimunkát a II. a), III. a) és IV. b) osztályokban heti 3—3 órában. Heti óráinak száma az oszt. fői órával együtt 20. A IV. b) oszt. főnöke. Az Ifj. Vöröskereszt vezetője. Működési éveinek száma 28.
14. Twrdy Anna rendes tanár a nyelv- és történettud. szakra képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrínyi Miklós írod. és Műv. Kör, a Mansz tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja és a Népgondozó Szakosztály titkára. Tanitotta a német nyelvet az I. b) oszt.-ban heti 3, a IV. b) oszt.-ban heti 2 órában, a földrajzot az I b) és a II. b) oszt.-ban heti 2—2 órában, a szépírást az I. a), 1. b), 1. c) oszt.-ban heti 1—1 órában, az éneket a III. a) és III. b) oszt.-ban heti 1—1 órában, a kézimunkát az I. b) oszt.-ban heti 2 órában, az egyházi éneket és a karéneket heti 1—1 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 21. Az I. b) oszt. főnöke. Működési éveinek száma 28.
15. P. Bakos Gáspár szentferencrendi áldozópap. Rendszeresített hittanár. Tanitotta a róm. kath. hittant az I—IV. osztályokban heti 20 órában. Az Eucharisztikus Leányszövetség elnöke.
16. Horváth Olivér ág. ev. lelkész. Óraadó hittanár. Tdnitotta az ev. hittant az I—IV. oszt.-ban heti 2 órában.
17. Kádár Lajos ref. lelkész. Óraadó hittanár. Tanitotta a ref. hittant az I—IV. oszt.-ban heti 2 órában.
18. Ardai Simon izr. el. isk. tanitó, hitoktató óraadó. Tanitotta az izr. hittant az I., II. és IV. osztályokban heti 6 órában.
19. Dr. Winkler Ernő főrabbi, óraadó hittanár. Tanitotta az izr. hittant a III. oszt.-ban heti 2 órában.
Gyorsíró tanfolyamunknál:
20. Krámer Lajos felsőkeresk. isk. tanár, a tanfolyam vezetője.
Francia tanfolyamunknál:
21. Lehoczky Emilia polg. fiúiskolái tanárnő, a tani. vezetője.
Német társalgási tanfolyamunknál:
22. Miltényi Györgyike oki. nyelvmesternő, a tanfolyam vezetője.
Iskolaszolga: Némethné Hehler Anna.
13
VIII.
A tanulók névjegyzéke és általános osztályzata.
(A név után álló tantárgyak jelzik az elégtelen osztályzatot.)
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: dr. Pólyáné Kocsiss Olga.
Auer Julianna (magyar, német), Baráth Erzsébet jeles, Bergmann Mária elégséges, Boha Gabriella elégséges, Borovics Erzsébet jó, Budai Anna elégséges, Büki Erzsébet jó, Csoknyai Mária jó, Csöndör Ilona jó, Dukai Mária (ismétel), Gál Ilona jeles, Gyuranecz Ilona (magyar, rajz), Haán Emma elégséges, Hautzinger Gabriella jó, Herjavecz Júlia jó, Hikádi Piroska (ismétel), Hollósi Rózsa jeles, Horváth Aranka jó, Horváth Erzsébet elégséges, id. Horváth Mária jó, ifj. Horváth Mária elégséges, Jaberics Ilona jó, Jakab Erzsébet jó, Járfás Magdolna elégséges, Kalinics Mária elégséges, Kiss Anna jó, Kocsis Erzsébet jó, Kustán Anna jeles, Lóránt Róza jó, Miilei Teréz jó, Néber Júlia jeles, Németh Anna jó, id. Németh Ilona jeles, ifj Németh Ilona jeles, Óvári Mária jó, Preiner Ilona jeles, Sipos Júlia elégséges, Steflovics Anna jó, Szabó Ilona jeles, Tóth Ilona jó, Yigh Zsuzsanna jó, Wessely Gabriella jó, Zdellár Margit elégséges. Kimaradt: Marai Emma, Marai Magda. Összesen: 45.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
Beck Zsuzsanna jeles, Bellák Erzsébet jó, Bencze Borbála jó, Bors Éva Veronika jeles, Csillag Zsuzsanna elégséges, Csizmadia Magdolna jó, Deutsch Livia jó, Fridman Ilona (ismétel), Fürst Magda jó, Haán Rózsa elégs., Halász Magda jó, Harangozó Julianna (magyar, számtan), Hegyi Anna elégs., Horváth Erzsébet (számtan) Horváth Gizella jó, Jakabfy Margit jeles, Jó Margit Ilona elégséges, Kaufmann Klára jeles, Kerecsényi Erzsébet jeles, Kerecsényi Mária jeles, Kutassy Alice jeles, László Rózsa jó, Leitner Magdolna elégséges, Lencz Ilona (ismétel), Liditt Magdolna jó, Lusztig Magdolna jó, Mattersdoríer Malvin (ismétel), Melczer Klára jó, Nóvák Katalin elégséges, Österreicher Irén jó, Pál Irma jő, Pósa Erzsébet jó, Rabinek Zsuzsanna jó, Rehberger Klára jó, Singer Gabriella jó, Schermann Gizella jó, Szabó Ilona jó, Szabó Rozália jó, Tacsek Anna jó, Tenk Anna jeles, Tormássy Mária (számtan), Llngár Magdolda jeles, Vermes Katalin jeles, Weinberger Éva jeles, Zigler Anna jeles. Összesen: 45.
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Laitinné Hajas Eszter.
Bali Margit elégséges, Balogh Ilona elégséges, Benke Rozália jeles, Borbély Gabriella jó, Csordás Margit jó, Domonkos Róza jó, Dudás Edith jó, Fender Ilona jó, Gáspár Mária elégséges, Hajós Márta jó, Helfert Anna jeles, Horváth Anna elégséges, Horváth Elza elégséges, Horváth Sára jó, Hovány Erzsébet jó, Kálovics Mária jó, Kercselics Erzsébet jeles, Kiss Ilona elégséges, Kovács Elvira jó, Knausz Róza jó, Kun Margit jeles, Kunics Margit jó. Lasky Eleonóra jó, Lausch Margit
14
jó, Lőrincz Teréz elégséges, Lukács Irén elégséges, Lyubics Vera elégséges, Mattersdorfer Margit jó, Nagy Márta jeles, Ötvös Erzsébet elégséges, Petrovics Lujza jó, Pókecz Amália jó, Pokorny Magda jó, Pölöskei Ilona jó, Pörzse Ilona jó, Puska Julianna jó, Rózsa Mária elégséges, Ruzsics Erzsébet jeles, Schultheisz Elvira elégséges, Szertics Aranka jeles, Szilágyi Margit jó, Ujlaky Margit jó, Zavodnik Elvira jó, Zieger Ilona jó, Koczor Mária jó. Kimaradt: Matók Emma.
Összesen: 45.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Planderné Zimits Anna.
Baa Gizella (német, számtan), Balatinecz Margit elégséges, Berke Ilona (német, rajz), Bogdán Klára jeles, Doroghy Ilona elégséges, Dömötör Mária jeles, Faragó Margit jeles, Flachner Karolin jeles, Gáspár Erzsébet elégséges, Gerencsér Gizella elégséges, Horváth Irma elégséges, Jancsi Mária elégséges, Kállai Erzsébet jó, Kovács Irén jeles, Kovács Mária elégséges, Lampéter Frida elégséges, Láng Mária jeles, Málly Katalin jó, Mayer Ida jó, Mészáros Matild jó, Mihályi Ilona elégséges, Nagy Ilona elégséges, Nóvák Anna (rajz), Payer Ida elégséges, Péter Karolin elégséges, Szepesi Erzsébet jeles, Szüts Márta (számtan), Tóth Anna elégséges, Tóth Erzsébet jó, id. Varga Ida elégséges, ifj. Varga Ida jó, Vass Anna elégséges, Vida Gabriella jeles, Vogronecz Anna jó, Zsiska Aranka jó.
Összesen: 35.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Bellák Erzsébet elégséges, Betlheim Klára jó, Borbély Mária elégséges, Dendyuk Judit elégséges, Gerőfy Ilona jó, Hahn Alice jó, Harmat Zsuzsanna jő, Havasi Éva jó, Herczfeld Etelka elégséges, Horváth Edit jeles, Horváth Mária (ismétel), Jámbor Mária (ismétel), Ketting Klára jeles, Klein Erzsébet elégséges, Lengyel Zsuzsanna elégséges, Mandler Magdolna elégséges, Mattersdorfer Irma jeles, Óhegyi Ibolya elégséges, Orbán Sarolta elégséges, Ország Anna jeles, Pethő Mária, elégséges, Radics Margit jeles, Repka Eszter jó, Schleiffer Erzsébet jó, Schlesinger Erzsébet elégséges, Singer Rozália elégséges, Sipos Márta jeles, Somogyi Irén jeles, Steiner Rózsa elégséges, Szántó Magdolna jó, Tislerics Erzsébet jeles, Váradi Mária elégséges," Winkler Mária jó, Zweig Ibolya elégséges. Kimaradt: Mechner Erzsébet. Összesen: 35.
II. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Blázy Mária.
Ackermann Ilona jeles, Ansorge Anna (ismétel), Balog Ilona elégséges, Bernecker Mária (német), Brassányi Edit jó, Buváry Ibolyka Irma jó, Csákányi Mária jeles, Dedovácz Gizella Zsuzsanna jeles, Dokleja Anna elégséges. Fitos Margit Ottilia elégséges, Gálos Gabriella elégséges, Gerócs Teréz jeles, Horváth Ilona elégséges, Kelemen Rózsa jó, Klausz Katalin jó, Kovács Irén elégséges, Kovács Margit jó, Kramar Erzsébet elégséges, Kudich Mária elégséges, Lakatos Éva (ismétel), Matay Irén elégséges, Németh Gizella (számtan), Noszkó Anna elégséges, Reiner Mária jeles, Révész Margit jó, Schlőgl Amália jó, Schluitner Erzsébet jó, Somogyi Magdolna jeles, Szokol Mária elégséges, Tóth Márta jó, Török Katalin elégséges, Varga Jolán elégséges. Kimaradt: Mezriczky Margit, Szummer Jolán, Witek Sarolta. Összesen: 35.
15
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
Altmann Margit elégséges, Andreidesz Anna (vegytan), Auer Mária elégséges, Bóha Margit elégséges, Csordás Rozália (német), Dene Erzsébet elégséges, Erőss Anna jó, Gangler Margit jó, Gavra Borbála jó, Gál Rózsa jeles, Hirt Mária elégséges, Horváth Valéria jó, Huchthausen Mária jó, Jámbor Margit elégséges, Karancsy Katalin elégséges, Kaszap Sarolta jó, Kálovics Anna jeles, Kern Éva Zsuzsanna elégséges, Keszey Katalin jó, Koller Erzsébet elégséges, Kuzsner Mária jeles, Placskó Erzsébet jó, Platzkó Aranka jó, Pratscher Mária jeles, Polónyi Magdolna jeles, Pölöskei Anna jeles, Puchy Erzsébet jeles, Radits Erzsébet (német, rajz), Sinkovics Klára jó, Szalai Gizella német, Szentmihályi Piroska jó, Szécsenyi Anna elégséges, Takáts Katalin jeles, Tóth Mária jó, Tura Aranka jó, Vajda Anna elégséges, Vojkovics íiona jó. Összesen: 37.
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: K. Raffaelli Anita.
Benedek Ilona jó, Bertók Margit jó, Boros Mária (német), Bozsoki Anna elégséges, Egyed Erzsébet (ismétel), Fabick Józsa elégséges, Farkas Anna (ismétel), Farkas Irma jeles, Fenyvesi Róza elégséges, Gál Ilona jeles, Gärtner Eva jó, Herczfeld Erzsébet jó, Juhász Gizella jeles, Keszler Klára jeles, Kripka Klára elégséges, Lajkó Margit jeles, Latin Erzsébet (magyar, német), Mechner Ilona jó, Müller Anna jó, Nagy Ilona jeles, Nagy Margit (ism.) elégséges, Nagy Mária (ism.) elégséges, Pap Mária elégséges, Pint Teréz elégséges, Rédei Lidia jó, Rosenberger Ilona elégséges, Schlésinger Katalin (német), Schmidt Gabriella (német, vegytan), Stern Rózsa jó, Szalay Margit elégséges, Szerb Livia jó, Vermes Éva elégséges, Weisz Kamilla jó. Kimaradt: Boszák Anna, Horváth Ilona, Moór Ilona, Vastag Rozália. Összesen: 37.
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Anhoffer Gabriella jó, Ansorge Irma elégséges, Bakos Mária elégséges, Bodó Katalin elégséges, Bohár Erzsébet jó, Bődy Aranka (fizika, számtan), Bunics Anna elégséges, Borbély Ánna elégséges, Dömötör Mária jeles, Gerócs Anna jó, Háry Julia jó, Hametmayer Ilona elégséges, Hibsch Etelka jeles, Horváth Ilona jó, Horváth Magdolna elégséges, Horváth Róza jó, Jámbor Mária jó, Jegyűd Mária elégséges, Klapper Erzsébet jó, Klasszan Zsuzsanna jeles, Kovács Anna jeles, Kuzsner Katalin jó, Miháldinec Katalin elégséges, Parragi Ilona jeles, Simon Zsófia elégséges, Sinkovics Rózsa jó, Skrilec Jolán elégséges, Schreiber Gabriella jó, Szabó Mária jeles, Szeidl Margit jeles, Szitár Margit jeles, Tóth Erzsébet (fizika), Ungár Edit jeles, Varga Ilona jeles, Varga Margit jó, Vegele Judit jeles. Kimaradt: Farkas Etelka. Összesen: 37.
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Baán Julia elégséges, Baksa Erzsébet elégséges, Bali Alojzi elégséges, Benke Ágnes jó, Berke Mária elégséges, Blaskovich Hildegard
16
elégséges, Boda Ilona elégséges, Bogdán Mária elégséges, Dokleja Jolán jó, Dokleja Margit elégséges, Dolmányos Ilona elégséges, Flumbort Erzsébet jó, Heisler Klára jeles, Iván Ilona jeles, Juhász Magdolna jeles,
Koller Magdolna jó, Kreznár Ida jó, Lehr Marian jó, Lovrek Ilona elégséges, Lőrincz Gizella (magyar, számtan), Morgenstern Anna (számtan), Rácz Katalin (számtan), Rohs Ida jó, Stéíely Margit jó, Szabó Ilona jeles, Székely Erzsébet jeles, Székely Magdolna jó, Takács Irén elégséges, Tóth Margit elégséges, Vadász Eleonóra elégséges, Vas Mária elégséges, Weisz Anna jeles, Weisz Margit elégséges, Zdellár Erzsébet elégséges. Kimaradt: Popovits Ágnes, Magyar Anna, Zdellár Teréz.
Összesen: 37.
MAGÁNTANULÓK.
I. osztály: Bedő Erzsébet (magyar, német), Dénes Irén jeles, Kovács Gizella jó, Schwarz Katalin jó, Szekeres Ilona jó.
II. osztály: Bak Ilona (magyar, földrajz), Csizmadia Jolán elégséges, Király Edit jó, Kiss Brigitta (földrajz), Mechner Erzsébet jó, Molnár Ilona jó, Kuzma Erzsébet elégséges, Papp Margit jó, Tóth Katalin jeles.
III. osztály: Csizmadia Jolán (történelem), Szabó Anna jeles, Weilerné Rabinek Ilona (magyar).
IV. osztály: Birck Marianna jó, Gonda Vilma jó, Karabélyos Margit elégséges, Prukker Margit jó.
Összesen: 21 tanuló.
GYORSÍRÓ TANFOLYAM.
Vezetője: Krámer Lajos.
Baksa Erzsébet jó, Dokleja Jolán jeles, Dömötör Mária jeles, Gärtner Éva jeles, Klasszán Zsuzsa jeles, Rácz Katalin jó, Schlesinger Katalin jó, Vass Mária jó.
Összesen: 8 tanuló.
FRANCIA TANFOLYAM.
Vezetője: Lehoczky Emília.
Csákányi Mária jeles, Flachner Karolin jó, Hahn Aliz jeles, Ketting Klára jeles, Österreicher Irén jó, Repka Eszter jó, Benedek Ilona jó, Dene Erzsébet jó, Gál Ilona jó, Keszler Klára jó, Mechner Ilona jeles, Platzkó Aranka jó, Szécsényi Anna jó, Takács Katalin jeles, Blaskovich Hilda jó, Heisler Klára jeles, Lehr Marianna jó, Paragi Ilona jó, Szabó Ilona jeles, Székely Magda jó, Székely Erzsébet jó, Vegele Judit jeles.
Összesen: 22 tanuló.
17
NÉMET TÁRSALGÁSI TANFOLYAM.
Vezetője: Miltényi Györgyike.
Budai Anna jó, Benke Róza jeles, Borbély Gabriella jeles, Dudás Edit jó, Haász Emma jeles, Hovány Erzsébet jeles, Horváth Anna jó, id. Horváth Erzsébet jeles, ifj. Horváth Erzsébet jó, Lencz Ilona jó, Laus Margit jeles, Mattersdorfer Malvin jó, Nagy Márta jeles, Pokorny Magda jó, Pósa Erzsébet jeles, Pörzse Ilona jeles, Tenk Anna jeles, Dendyuk Judit jeles, Havasi Éva jeles, Ketting Klára jeles, Klein Erzsébet jeles, Mandler Magda jeles, Mechner Erzsébet jeles, Radics Margit jeles, Steiner Rózsa jeles, Tislerics Erzsébet jeles, Váradi Mária jeles, Fabick Józsa jeles, Fenyvesi Rózsa jó, Kern Éva jeles, Mechner Ilona jeles, Nagy Ilona jeles, Rosenberger Ilona jeles, Szalay Margit jeles, Wermes Éva jeles, Blaskovich Hilda jeles, Iván Ilona jeles, Koller Magda jeles, Simon Zsófia jeles, Takács Irén jeles, Ungár Edit jeles.
Összesen: 40 tanuló.
V. A nyilvános tanulók statisztikája.
A nyilvános tanulók száma
C i m < m o r-\\ < H m ü /— <3 m < > 1 m HH e a> Eö QJ N CG
osztályokban o
Az év folyamán felvétetett
Nyilvános tanulóul ............ Kilépett...................... Meghalt.................... Osztályzatlan maradt ......... Bizonyítványt nyert............ 45 2 43 45 45 46 1 45 35 35 35 1 34 35 3 32 37 37 37 4 36 37 1 36 37 3 34 389 151 374
A bizonyítványt nyert tanulók közül
Helybeli .................. Zalamegyei.................. Más megyebeli............... 36 4 3 41 2 1 36 7 2 31 2 2 25 7 2 24 3 5 27 4 6 30 3 29 2 5 28 ! 309 34 32
Róm. kath. vallású............ Református.................. Ág. hitv. ev................ Izraelita .................. 43 16 1 5 23 45 35 13 2 3 16 32 37 15 4 2 12 37 23 2 1 8 295 9 11 59
Magyar anyanyelvű............ Német és horvát anyanyelvű 43 45 45 35 34 31 1 37 32 1 36 34 372 2
1921-ben született ............ 1920-ban „ ............ 1919-ben „ ............ 1918-ban „ ............ 1917-ben „ ............ 1916-ban „ ............ 1915-ben „ ............ 1914-ben „ ............ 23 16 4 1 32 12 33 9 3 22 10 3 22 10 2 10 16 5 1 15 14 7 1 25 4 3 1 16 13 6 1 17 16 1 1 88 91 ! 83 61 40 9 1
Példás magaviseletű............ Jó „ ............ Tűrhető „ ......... ... Rossz „ ............ 37 3 44 1 43 2 31 4 31 3 31 1 36 1 30 3 35 1 1 350 22 2
Jeles előmenetelü ............ Jó ........................ Elégséges .................. 1—2 tárgyból elégtelen......... Több tárgyból „ ......... 9 20 10 2 2 11 22 7 2 3 7 24 14 8 8 15 4 8 9 15 2 6 9 13 2 2 8 15 10 4 6 10 11 4 2 11 12 11 2 1 15 3 80 138 122 23 11
Igazolt órák száma............ Igazolatlan órák száma......... 1390 1224 1637 1343 1960 1266 1510 2017 1467 15256
Nagybirtokos, nagybérlő gyermeke Kisbirtokos, kisbérlő „ Gazdasági segédszemélyzet „ Nagyiparos, kisiparos „ Ipari tisztviselő „ [pari segédszemélyzet „ Nagykeresk., nagyvállalkozó „ Kiskereskedő, kisvállalkozó „ Keresk. v. közi. tisztviselő „ Keresk. v. közi. s. szem. „ Köztisztviselő „ Pap, tanár, tanitó „ Közhivatali altiszt „ Nyugdíjas tisztviselő^ „ Nyugdíjas altiszt „ Magánzó v. eltartásos „ Egyéb foglalkozású „ Gazdasági tisztviselő Katonatiszt „ Katona altiszt „ Napszámos „ Háztartási alkalmazott „ 3 1 11 1 11 2 2 5 1 5 1 9 1 5 4 7 6 5 1 6 1 1 1 6 7 2 3 10 2 2 2 1 1 2 5 9 3 3 1 7 1 3 2 1 1 3 1 2 1 4 1 4 3 4 2 2 1 3 4 1 1 1 1 4 2 6 1 2 5 6 4 1 1 4 1 2 3 13 1 2 1 2 2 5 5 6 1 1 1 2 5 1 1 2 4 1 2 1 5 1 1 1 22 2 2 1 1 3, 1 2 2 3 1 1 9 2 8 2 (l i 58 1 16 8 21 23 84 16 15 5 11 23 1 21 4 3 27 16 5
19
VI. A nyilvános tanulók osztályzásának statisztikája.
Il E 1 ő m e n e t e 1
Osztály Osztályzat Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történet Földrajz Állat- és növénytan Vegytan és ásványtan i Természettan Élet- és egészségtan Háztartás- és nevelést. Számtan, mértan Rajz Szépírás Női kézimunka Ének Testgyakorlat írásbeli külalak
! Jeles.................. 34 6 7 _ 17 17 _ _ 10 17 7 19 3 22l 4
i Jó .................. 9 18 22 — 12 10 — — — — 20 11 19 15 17 19 22
j I. A) Elégséges............... — 15 12 — 14 15 — — — 11 14 16 9 22 2 17
Elégtelen............... — 4 2 — — 1 — — — — 2 1 l_ — 1 — —
Felmentve ............ — 4
Jeles.................. 34 15 22 .— 27 19 _ — — 7 9 16 25 9 2l|ll
Jó .............. ... 9 1811 — 10 16 — — — — 19 14 17 lí 14 2.1 17
I.B) | Elégséges............... 2 8 10 — 6 9 — — — — 15 18 12 6 18 2 17
Elégtelen............... — 4 2 — 2 1 — — — - 4 — — — — —
1 ... Felmentve ............ 1 — 2 1 1 —
I Jeles.................. 33 ¡11 12 _ 17 6 _ _ _ _ 5 12 7 13 4 |12 I 8
Jó ........ ... ...... 12 27 21 — 21 28 — — — — 16 9 19 23 15 \'2922
J. C) Elégséges............... — 7 12 — 7 11 — — — — 24 24 19 9 26 215
Elégtelen............... — — — — — — — — — _ — — 2 —
, Felmentve ............ — — — - — — — — — — — — — -- I-
Jeles.................. 24 10 5 — 9 14 _ _ _ 2 14 5 10 2 19 3
Jó .................. 7 8 15 — 8 14 — — — — 10 10 20 12 11 14 22
II. A) Elégséges............... 4 17 13 — 18 7 — — — — 21 9 9 13 22 1 10
Elégtelen............... — 2 — — _ — — — — 2 2 1 — — — —
| Felmentve ......... ... 1 —
Jeles .................. 27 9 12 11 8 _ _ __ _ 5 11 4 10 4 11 10
Jó.................... 5 13 10 — 7 10 — — — — 10 5 13 11 12 15 13
II. B) Elégséges ............... 2 11 11 — 14 16 — — — — 17 16:11 12 18 6 11
Elégtelen............ ... — 1 1 2 — — — — — 2 — — — ■— — —
Felmentve ............ — — — — — — — — — — — 2 — 1 — 2 —
Jeles.................. 28 7 8 _ 10 5 _ — _ 4 10 8 12 5 13 5
Jó .................. 4 13 8 — 4 10 — - — — 8 8 13 14 12 18 1
II. C) Elégséges............... — 10 13 — 17 15 — — — — 18 12 11 5 15 1 16
Elégtelen............... — 2 8 — 1 2 — — — 2 1 — — — — —
Felmentve ............ — — — — 1 — 1 — — -
Jeles............... 30 10 11 12 13 — 7 _ — 7 13 _ 10 14 17 9
Jó .................. 6 13 14 11 13 — 15 — — — 12 9 — 19 18 16 26
III. A) Elégséges............... 1 14 9 13 11 — 14 — — — 18 12 — 6 5 4 1
Elégtelen............... — —- 3 1 — — 1 — — — 1 — — — — 1
Felmentve ............
Jeles.................. 21 6 6 9 9 — 4 _ — _ 5 8 _ 11 11 14 8
Jó .................. 12 10 12 9 11 — 6 — — — 10 13 — 12 16 16 15
III. B) Elégséges............... — 16 9 15 13 — 20 — — — 16 9 — 8 5 1 10
Elégtelen............... — 2 6 — — — 2 — — _ 2 1 — — — — |
Felmentve ....... ...... — — — — — — — — — — — 2 — 2 1 2 — j
Jeles.................. 32 14 12 14 — _ — 7 17 19 11 16 _ 20 18 13 11
Jó .................. 3 16 9 17 — — — 12 17 16 16 12 15 15 16 19
IV. A) Elégséges............... 1 6 15 8 — — — 15 2 1 8 8 1 3 3 6
Elégtelen............... — — — — — — — 2 — 1 _ — — _
Felmentve ............ — — — — — — — — 4
Jeles.................. 24 6 10 11 _ — — 6 10 15 3 12 — 11 15 14 8
Jó .................. 10 13 6 13 — — — 7 15 11 9 fi — 7 10 16 15
IV. B) Elégséges............... — 13 18 9 — — 21 9 8 19 13 12 9 2 11
Elégtelen............... — — — — — 3 —
Felmentve ............ — - — — — — — 3 4 — 2

22
VIII.
Tájékoztató a jövö 1931—32. tanévre.
1. Beiratások. Junius hó 19-én és 20-án d. e. 8—12-ig lesz a tanulók beirása.
Pótbeirások szeptember 5. és 7. napjain lesznek.
A beiratásnál minden tanuló szülőjével vagy ezek helyettesével köteles megjelenni és tartozik beszolgáltatni a következő okmányokat:
a) legutóbbi iskolai bizonyítványát (elemi iskolából jövők Értesítő könyvecskéjüket),
b) születési anyakönyvi kivonatát,
c) oltási, illetőleg ujraoltási bizonyítványát.
2. Felmentések. A testgyakorlás, a rajz finomabb kivitele, az ének technikai része és a kézimunka tanulása alól való felmentésnek hatósági orvosi bizonyítvány alapján van helye. A felmentést a szülő szept. 7-ig Írásban tartozik kérni. Minden felmentés hatálya csak egy tanévre szól.
3. Fizetendő dijak. A beiratásnál fizetendő beiratási vegyes dijak összege I—II. oszt. tanulóknál 17 50 P, III—IV. osztályosoknál 18"— P.
A tandíj (28.— P) 4 részletben fizethető: első részlet okt. 15-ig, második részlet december 15-ig, harmadik részlet február 15, negyedik részlet április 15-ig.
Az Ifjú Polgárok Lapját és Szülők Lapját továbbra is ajánljuk a tanulóifjúságnak, bár ezek előfizetése (375 P) nem kötelező.
4. Tandíjmentességért csakis általános jeles és jó osztályzatú bizonyítvánnyal lehet folyamodni. A folyamodványhoz szegénységi bizonyítvány is csatolandó. A közalkalmazottak, valamint a hadirokkantak gyermekei, hadiárvák a részükre rendeletileg engedélyezett 50\'/o-os tandíjkedvezményt csakis szegénységi bizonyítvány alapján igényelhetik. Úgy a tandíj mentességi kérvényezés, valamint a tandíjkedvezmény igénylése a beiratás alkalmával eszközlendő, ellenkező esetben figyelembe nem vehető.
5. Javitóvizsgálatok szeptember 4-én d. e. 8 órától tartatnak. A tanári testület által javitóvizsgálatra bocsátott tanuló augusztus hó 15-ig köteles bizonyítványát az igazgatóságnál benyújtani.
6. A felvételi illetve tantervkülönbözeti vizsgálatokat szeptember hó 3-án fogjuk megtartani azon tanulók részére, kik az elemi iskola V. vagy VI. osztályának sikeres elvégzése után a polg. isk. II. vagy III. osztályába, avagy a gimnázium alsóbb osztályából a polgári iskola megfelelő osztályaiba óhajtanak átlépni. Ezek az engedélyt a tanártestülethez címzett folyamodványban kérelmezik, amely folyamodványok legkésőbb julius 15-ig nyújtandók be az igazgatóságnál. A felvételi és különbözeti vizsgálatok dija 20"— P.
7. Magánvizsgálat évenkint háromszor van: augusztus hó végén (kizárólag azok részére, akik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végén.
A magánvizsgálati engedély iránt legalább 6 héttel előbb, tehát julius 15-ig, október l-ig és áprili l-ig kell folyamodni. A kérvények az igazgató utján nyújtandók be a Kir. Főigazgatóhoz. Magánvizsgálati engedélyek ügyében a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodványok ezúttal be nem nyújthatók.
21
A 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgatóságtól engedélyt nyerhetnek arra, hogy a polg. isk. I. osztályának tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után, nyomban vizsgálatot tehetnek a II. osztályról.
Az 1\'60 P okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei:
a) a tanuló születési anyakönyvi kivonata;
b) legutóbbi iskolai bizonyítványa;
c) a lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll; felnőtt korú jelentkező ehelyett hatósági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat írásbeli és szóbeli. Az Írásbeli vizsgálat megkezdése előtt a magántanuló benyújtani tartozik a magyar és német nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a könyvnélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem kielégítő, a tanuló magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat írásbeli részére két délelőtt állapittatik meg, mely után 4—5 nappal tartatik meg a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több irásheli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálat nélkül osztályismétlésre utasittatik.
Fizetendő dijak: A) A folyamodvány benyújtásakor befizetendő az 1 P 50 fill. kezelési illeték és a tandij. A V. K. M. legújabb rendelete szerint: minden magántanuló, tehát a közszolgálati alkalmazottak és gyermekeik, valamint a velük azonos elbírálás alá esők is egységesen 28 P tandijat tartoznak fizetni. B) Az Írásbeli vizsgálat előtt fizetendők: a) vegyes dijak 11"86 P, b) elnöki dij osztályonkint 6-50 P, c) vizsgálati dij osztályonkint 40 P. Egyes tantárgyak (rajz, kézimunka, torna) gyakorlati része alól való felmentésért (tiszti orvosi bizonyítvánnyal) a vizsgálati engedélyért történő kérvényezéssel egyidejűleg kell folyamodni.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítványokkal igazolandó.
Egyebekben felvilágosítást nyújt az iskola igazgatója.
22
VIII.
Az 1931—32. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. OSZTÁLY.
Róm. kath. hittan: Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hítv. ev. hittan: Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther M.: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Változik. Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv. Marjalaki: Földrajz.
Dr. Szilády Z.— Dús F.: Növénytan és állattan. Steger—Tix: Számtan és mértan.
Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az 1—11. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
II. OSZTÁLY.
Róm. kat. hittan: Dr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Jézus élete és tanítása. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Változik. Sághelyi—Reöthy; Magyar nyelvtan. Glósz Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv. Marjalaki: Földrajz.
Dr. Szilády Z.-Dús F.: Növénytan és állattan a II. oszt. számára. Szenes A: Számtan és mértan a II. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutovicz vagy Polgári iskolai atlasz.
III. OSZTÁLY.
Róm. Kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Keresztény egyház története. Ref. hittan: Dr. Révész I: Egyháztörténelem (kisebb). Irz. hittan: Változik. Glósz—Reöthy: Stilisztika és verstan. Arany—Lehr: Toldi. Lux B.—Lux G.: Német nyelv.
Rákosi Z.: Magy. nemzet története a III. oszt. számára. Marjalaki: Földrajz III. oszt. számára. Jaszovszky M: Vegytan és ásványtan.
Szenes A.: Számtan és mértan a III. oszt. számára. Uj kiadás. Geszler 0.: Gyakori, és elm. énekiskola a III—IV. oszt. számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
IV. OSZTÁLY.
Róni. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Keresztyén egyház rövid története. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Változik.
Glósz—Reöthy: Magy. irodalom és költészettan. Lux B.—Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: A magyar nemzet története a IV. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Csupody—Gerlóczy: Élet és egészségtan. Mártonífy Máriusné: Háztartástan és neveléstan. . Szenes A.: Számtan és mértan a IV. oszt. számára, aeszler Ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. oszt. számára.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Igazgatói jelentés az 1930—31. iskolai évről............. 1
II. Felügyelet........... 9
III. Tanári testület iskolai elfoglaltsága és társadalmi szereplése....... 10
IV. A rendes tanulók névjegyzéke és általános osztályzata........ 13
V. A nyilvános tanulók statisztikája . . 18
VI. A nyilvános tanulók osztályzásának statisztikája .......... 19
VII. Tájékoztató a jövő 1931—32. tanévre 20
VIII. Az 1931—32. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke........ 22
- \'..V-
M\'
- . . - ^ • V . .
» -\'t, - - ...
- ■ .